امکان دانلود کلیه مقالات اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک در بانک مقالات کشور(مرجع دانش)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات  اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک 26 تا 28  مهر ماه 1391 توسط دانشگاه محقق اردبیلی و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اردبیل برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 128عنوان مقاله تخصصی شامل 702 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
ارزيابي اثرسطوح مختلف ورمي كمپوست برعملكردرويشي وجذب برخي عناصرغذايي درگياه دارويي نعناع سبزMentha spicata L
اثراندازه بذروعناصرنانواكسيدبركيفيت جوانه زني بذورحاصل ازگياهان مادري انبارشده كدوي دارويي Cucurbita Pepo. L
اثراندازه بذروعناصرنانواكسيدبركيفيت وهدايت الكتريكي بذورحاصل ازگياهان مادري كدوي دارويي Cucurbita Pepo. L
بررسي جذب فسفروپتاسيم توسط گياه گوجه فرنگي ميكوريزي دريك خاك قليايي
توليدپيازچه هاي درون شيشه اي گل سوسن چلچراغ به روش كشت لايه نازك سلولي عرضي tTCLوطولي ITCL
بررسي ميزان توليدكالوس بااستفاده ازتكنيك كشت tTCLو lTCL درگل سوسن چلچراغ
اثرمقاديرمختلف كوددامي برخصوصيات رشدي وعملكردهميشه بهارCalendula officinalis L.
ارزيابي تاثيركوددامي بعنوان يك تركيب ارگانيك برخصوصيات كمي و كيفي گل تاج خروس Celosia cristata
مايكوريزا راهكاري دربهبود پارامترهاي رشدوتوليد ارگانيك گياه داروئي هميشه بهار
بررسي اثرپوترسين وبرخي تركيبات گياهي برموادجامدمحلول توت فرنگي رقم كامارزا
تاثيرمحلول پاشي سالسيليك اسيدبرروي برخي ازخصوصيات مورفولوژيكي گياه گوجه فرنگي
اثرمقاديرمختلف كلش گندم براجزاي عملكردوعملكردسير
اثرعناصرنانواكسيدواندازه بذربرويژگيهاي جوانه زني بذورحاصل ازگياهان مادري تحت تنش سرماي كدوي دارويي Cucurbita peopo L.)
بررسي عملكردخيارگوجه فرنگي و سيب زميني تحت تاثيركودهاي آلي وشيميايي
تاثيراستفاده ازموادارگانيك برخصوصيات كمي و كيفي گياهان دارويي
بررسي تاثيرپسماندكمپوست قارچ smc برغلظت عناصرN,P,K گياه دارويي نعناع سبز
اثرمحلول پاشي آهن نانووسه نوع كودرايج آهن روي علمكرداسانس گياه دارويي هميشه بهار
بررسي خصوصيات ميوه و انبارماني برخي ازارقام سيب خارجي
ناسايي بهترين منطقه و ارزيابي بازده اسانس آويشن Thymus magricusدرآذربايجان شرقي به منظور اهلي كردن كشت آويشن
تاثيرپاكلوبوترازول بررشدوشاخص هاي فيزيولوژيك ريحان درشرايط تنش خشكي Ocimum basilicum
تاثيراسيدسالسيليك بررشدوشاخصهاي فيزيولوژيك ريحان درشرايط تنش خشكي Ocimum basilicum
تاثيرورمي كمپوست برروي خصوصيات مورفولوژيكي گياه دارويي هميشه بهارCalendula officinalis L.)
بررسي واكنش گل بريده شب بوي بنفش رقم Hanza نسبت به اسيدهيوميك
تاثيركاربردغلظت و زمان هاي مختلف اسيدهيوميك برشاخصهاي رشدرويشي و عملكردفلفلCapsicum annum
بررسي امكان استفاده ازاسيدهيوميك درجهت بهبود شاخصهاي رشدي گل بريده شب بوي بنفش رقم Hanza
مقايسه روي كاربرداسيدهيوميك دررشدوگلدهي گل شب بو رقم HANZA
اثرپيش تيماربااسيدساليسيلك و تنش خشكي برروي شاخصهاي رشدرويشي جعفري
بررسي كاربردكودنيتروژن وافشانه كردن ساليسيليك اسيدبرروي صفات رشدي گل گاوزبان اروپايي Borago officinalis L.(
تاثيردوگونه قارچ ميكوريز بررشدوعملكردگياه دارويي ريحان درشرايط تنش خشكي
بررسي برخي جنبه هاي آللوپاتيك عصاره هاي ريشه ي گياه Ferula persica بااستفاده ازتست كاهو
بررسي تاثيركودبيولوژيكي نيتروكسين بررشدوتغييرات فلورسانس كلروفيل دركلم قمري
بررسي اثرتيمارهاي اسموپرايمينگ وسرمادهي برافزايش خصوصيات جوانه زني بذرورشدگياه چه هاي سه جمعيت گونه بابونه Anthemis haussknechtii
ارزيابي تاثيروزن هاي مختلف بنه بعنوان راهكاري ارگانيك برتراكم و زيست توده علفهاي هرزوعملكردزعفران
بررسي تاثيركشت ارگانيك برشاخصهاي رشدرويشي وعملكردكاهو رقم سياهو Lactuca sativa L.)
پتانسيل گياهان دارويي و برخي ازگياهان زراعي درتوليد سموم زيستي عليه آفات كشاورزي و نقش آنها درتوليد محصولات ارگانيك
تاثيرپسماندكمپوست قارچ روي شاخص هايه رويشي هميشه بهارCalendula officinalis L.)
ارزيابي كارائي خاك فسفات برشاخصهاي رشددرنهال پسته
بررسي اثرات كوددامي وفاصله كشت برفنل كل وعملكرداسانس گياه دارويي بادرنجبويه
پتانسيل توليدگردووانگور به عنوان محصولات ارگانيك دراستان همدان
نقش توسعه كشاورزي ارگانيك دررشدكشاورزي پايداري وسلامت اگرواكوسيستم ها
اثرمقاديرمحلول پاشي آهن نانووسه نوع كودرايج آهن روي درصداسانس گياه دارويي هميشه بهارCallendula officinalic
مقايسه اثراسانس آويشن و8- هيدروكسي كوئينولين سولفات برعمرگلجايي وميزان فعاليت آنزيم هاي گل ميخك Dianthus caryophyllus cv.CFPC Malea
بررسي تاثير كاربرد كوددامي وكمپوست شهري برميزان رشدونموميزان وعملكرداساسن وبارميكروبي سنبل الطيبValeriana officinalis
بررسي تاثيركاربردكودهاي آلي ومالچ بررشدونمو ميزان وعملكرداسانس و بارميكروبي گياه دارويي نعناع فلفليMentha × piperita
تاثيرگوگردعنصري تيوباسيلوس و خاك فسفات بروضعيت تغذيه اي فسفرنهال پسته
بررسي ميزان آشنايي مصرف كنندگان بامحصولات ارگانيك ورضايت به پرداخت بيشتر مطالعه موردي خيارارگانيك درميادين ميوه و تره بارتهران
تعيين ارزش اقتصادي جنگل باتمركزبرتوان ترسيب كربن مطالعه موردي: جنگلهاي گيلان
نقش كشاورزي ارگانيك درپايداري منابع طبيعي باتاكيدبرحفظ خاك
اثرموادآلي برروي نفوذآب درخاك دركاربري هاي اراضي مختلف
تعيين دقت مدل نفوذكوستياكوف دركاربري هاي اراضي مختلف
تعيين هزينه هاي مستقيم درارتباط باافت حجمي و ريالي چوب طي عمليات بهره برداري جنگل برپايه مديريت پايدارجنگل
تعيين خسارت اقتصادي چوب درعمليات بهره برداري جنگل درراستاي مديريت پايدارجنگل
بررسي نگرش سيب زميني كاران شهرستان بهارنسبت به كشاورزي ارگانيك موانع و عوامل توسعه دهنده آن
بررسي موانع پذيرش كشاورزي ارگانيك ازديدگاه كارشناسان كشاورزي
موانع تبديل كشت سيب زميني متعارف به كشت ارگانيك درشهرستان اردبيل
تحليل عاملي موانع توليدزيتون ارگانيك ازديدگاه كشاورزان درشهرستان طارم
بررسي عوامل موثربرنگرش كشاورزان نسبت به كشاورزي ارگانيك درشهرستان زنجان موردمطالعه: روستاي كناوند
بررسي عوامل موثربرگذاربه كشاورزي ارگانيك درميان گوجه فرنگي كاران استان البرز
عوامل بازدارنده كشاورزي ارگانيك ازديدگاه كارشناسان كشاورزي استان لرستان
بررسي عوامل تاثيرگذاربرفرآيند تبديل به كشاورزي ارگانيك باتاكيد برتجربه سايركشورها
بررسي چالشهاي گذرازكشاورزي رايج به كشاورزي ارگانيك ازديدگاه كارشناسان جهادكشاورزي شهرستان شيراز
بررسي عوامل موثربرپذيرش كشاورزي ارگانيك درنظام بهره برداري خرده دهقاني
طراحي گانتري گلخانه اي توسط نرم افزار solid works و تحليل تنش وكرنش پلات فرم آن توسط نرم افزار WORKBENCH 14 ANSY
بررسي تاثيرخراش شدهي مكانيكي وشيميايي برجوانه زني بذرزنبق مردابي Iris pseudacorus درشرايط درون شيشه اي
تجزيه خوشه اي وعامل ها براساس عملكردواجزاي عملكرددانه درژنوتيپ هاي پيشرفته جو مناطق نيمه گرمسيرديم مغان
ارزيابي عملكردواجزاي عملكردوبرخي ازصفات پنبه بااستفاده ازهمبستگي وتجزيه مسير
بررسي عملكرديك گانتري گلخانه اي ازلحاظ سرعت پيشروي بااستفاده ازنرم افزارآدامز
ارزيابي تنوع ژنتيكي درژنوتيپ هاي سويا بااستفاده ازنشانگر issr
بررسي عوامل مختلف برقابليت زنده ماني پروتوپلاست سوسن چلچراغLilium ledebeourii Bioss )
بررسي رابطه فيلوژنتيكي گونه هاي گندم ازطريق الكتروفورز گلوتنين ها
بررسي عملكردواجزاي عملكردارقام اميدبخش سورگوم دانه اي بااستفاده ازتجزيه كلاستردرمنطقه مغان
مطالعه شاخصهاي رشدگياه گلرنگ دركشت مخلوط با سيب زميني
بررسي اثرتنظيم كننده هاي رشدوغلظت ساكارز برمحتوي فنل كل و كلروفيل گياه مغربي
بررسي اثراندازه غده كودهاي نيتروژنه بيولوژيك و نانوسيلور برعملكردواجزاعملكردسيب زميني رقم آگريا
ترويج وانتقال فناوريهاي نوين درفرآيند تبديل به كشاورزي ارگانيك
تاثيراسيدساليسيليك وبرخي تركيبات ديگردرافزايش عمرپس ازبرداشت گلابي رقم سردرود
تاثيرپرمنگنات پتاسيم وبرخي تركيبات ديگردركاهش اتيلن وافزايش عمرپس ازبرداشت گلابي رقم سردرود
تاثيرپرتوگاما كبالت 60 درافزايش عمرپس ازبرداشت گلابي رقم سردرود
تاثيركلريد كلسيم و برخي تركيبات ديگردرافزايش عمرپس ازبرداشت گلابي رقم سردرود
اثرنانوكلات آهن برشاخصهاي رشددورقم گل پتوس
بررسي شاخصهاي جوانه زني ارقام گندم نان باحضوردونوع كودبيولوژيك حاوي آمينواسيدها و الگوپپتيددرشرايط تنش خشكي درگلخانه
بررسي تاثيركودبيولوژيك كادوستيم برشاخصهاي جوانه زني سه رقم گندم نان درشرايط تنش خشكي درون شيشه اي
مقايسه اثركودهاي ارگانيك هيوميك برماده خشك ارقام مختلف ذرت درمنطقه اردبيل
مطالعه اثرات كودارگانيك هيوميك برعملكردوبرخي خصوصيات مهم زراعي ارقام ذرت درمنطقه اردبيل
جايگزيني چربي اشباع شيرباروغن هاي زيتون و كانولا براي توليدپنيرفراسودمند به منظور تغذيه سالم
جايگزيني چربي شيرباپودرهاي گردو و بزرك براي توليدپنيرهاي كم چرب به منظور تغذيه سالم
ارزيابي اثرات كاربردكودهاي ارگانيك مختلف برعملكردواجزاي عملكردگوجه فرنگي Lycopersicon esculentum L
استفاده ازكودبيولوژيك براي بهبود وافزايش محصول كلزا دركشاورزي ارگانيك
شبيهسازي جريان ماهانه رودخانه بالخلوچاي استان اردبيل بااستفاده ازمدل SWAT
بررسي موادارگانيك درافزايش تحمل به خشكي بادام درشرايط مزرعه
تعيين روابط بين فرسايش سطحي ورودخانه اي باعوامل موثربرآنها درحوزه ي ابخيز قره شيران اردبيل
ارائه مدل منطقه اي جهت ارزيابي كمي شدت فرسايش ابي درحوزه آبخيز شمس آباداردبيل
بررسي اهميت كشاورزي ارگانيك درتوسعه پايداركشاورزي
شبيه سازي بيلان اب حوضه آبخيز بالخلوچاي اردبيل بااستفاده ازمدل Swat
بررسي عملكردواجزاء عملكردجوبهاره ميكوريزي دريك خاك قليايي بدون استفاده ازكودشيميايي فسفاته
كاربرد روش زمين آماردرپهنه بندي كربن آلي خاك
بررسي تاثيركم آبياري برشاخصهاي رشدوعملكردگوجه فرنگي Lycopersicom esulentum
اثرات كاربردپساب فاضلاب شهري برغلظت برخي عناصرسنگين درگندم و خاك
اشتقاق توابع انتقالي رگرسيوني به منظور تخمين رطوبت ظرفيت زراعي و نقطه پژمردگي دائم درخاك هاي دشت اردبيل
كشاورزي ارگانيك گزينه اي پيشرو درمقابله با تغيير اقليم
بررسي تاثيركم آبياري برصفات كيفي پس ازبرداشت گوجه فرنگي Lycopersicom esulentum
مديريت تلفيقي منابع با استفاده ازسيستم كشت متمركز برنج
بهينه سازي توليدبرگه زردآلو بااستفاده ازفرآيند آبگيري اسمزي
تاثيرتنش خشكي و پيش تيمار باپاكلوبوترازول برشاخصهاي رشدوفيزيولوژي جعفري درشرايط تنش خشكي
تاثيرعناصر وعوامل اقليمي برروي كشت كلزادراستان مازندران
تغيير برخي خصوصيات فيزيكي خاك درحضورگياه جوبهاره ميكوريزي دريك خاك درشت بافت
اثرمنبع آلي ومعدني روي برويژگيهاي شيميايي خاك و عملكرددانه گندم
بررسي اثراستفاده ازقارچ مايكوريزادرتحمل به خشكي گياه لوبيا
بررسي اثراستفاده ازهورمون ها برتحمل به خشكي گياه لوبيا
اثرات پساب فاضلاب شهري اردبيل برشاخصهاي رشدگندم
مطالعه و ارزيابي اثرات كودهاي زيستي كمپوست وورمي كمپوست برعملكرددانه گياه زيره سبزدرشرايط منطقه اردبيل
ارزيابي مدل SALT MED دربرآورد ميزان عملكردمحصول گندم درمنطقه مغان
اثرتنش خشكي برروي شاخصهاي رشدرويشي جعفري
ارزيابي تاثيرمصرف كمپوست زباله شهري بعنوان يك كودارگانيك برشاخصهاي كمي و كيفي گل تاج خروس Celosia cristata
ارزيابي كودهاي زيستي درعملكردمحصول سيب زميني درمنطقه اردبيل
بررسي تغييرات هدايت هيدروليكي وتوزيع اندازه منافذيك خاك درشت بافت زيركشت گوجه فرنگي ميكوريزي
كشاورزي ارگانيك خاك سالم انسان سالم
استفاده ازكودبيولوژيك درمديريت حاصلخيزي خاك دركشاورزي ارگانيك
اثرافزايش كودآلي توليدشده اززباله شهررشت براصلاح ساختمان خاكهاي رسي كميت و كيفيت محصول تربچه
بررسي برخي ازعوامل موثربرپايداري خاك دانه ها طي عمليات خاك ورزي
تاثيررطوبت بربرخي خواص فيزيكي نخود رقم اصلاح شده آزاد
استفاده ازگاوآهن شخم زيرسطحي درمقايسه با گاوآهن هاي رايج درزراعت ارگانيك درفصل ايش درمناطق ديم
مدلسازي وارزيابي دونوع تيغه زيرشكن كج ساق وپاراپلو باتوجه به پارامترهاي طراحي بااستفاده ازروش المان مجزا
بررسي برخي خصوصيات مكانيكي وفيزيكي چروكيدگي ورنگ ميوه بنه پس ازخشك كردن باخشك كن خورشيدي
پيش بيني ميزان خردشدگي خاك طي عمليات خاك ورزي بااستفاده ازشبكه عصبي مصنوعي
تعيين نيروي كششي كولتيواتورپنجه غازي بااستفاده ازروش اجزامحدود
پيش بيني نيروي مقاوم كششي گاوآهن برگردان دار بااستفاده ازمدل شبكه عصبي مصنوعي
اهميت سيستم هاي خاك ورزي و مديريت بقاياگياهي برجمعيت كرم خاكي دركشاورزي ارگانيك
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید