مشاهده مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه در بانک مقالات علمی پژوهشی کشور (سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات  چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه 4 تا 5 اردیبهشت ماه  1392 توسط جهاد دانشگاهی استان کرمان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در کرمان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 154عنوان مقاله تخصصی شامل 1534 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
 اثرزلزله هاي نزديك گسل برپاسخ سازه بلندمطالعه موردي زلزله چي چي تايوان
 عملكردقاب خمشي فولادي بلندمرتبه تحت نگاشت هاي نزديك ودورازگسل
 عملكردسيستم هاي دوگانه بامهاربندهاي فشاري
 كنترل ناپايداري هاي موضعي دراتصالات گيردارتيربه ستون فولادي بااستفاده ازسخت كننده هاي خارجي وپيچ هاي طويل فولادي
 كاربردسخت كننده خارجي دراتصالات گيردارتيربه ستون قوطي
 تحليل شبه استاتيكي تاثيربارهاي وارده اززمين لرزه دربدنه سدسيمره
 بررسي عملكردلرزه اي قابهاي بتني نامنظم درارتفاع
 كاربرد ميراگرهاي اصطكاكي دوراني دركنترل لرزه اي سازه هاي نامتقارن
 بررسي رفتارلرزهاي سازه هاي بتني دوبلكسي با سيستم جانبي ديواربرشي به روش تحليل استاتيكي غيرخطي
 مقاوم سازي سازه هاي فولادي بااستفاده ازمهاربندهاي كمانش ناپذيرbrbf به كمك تحليل ديناميكي غيرخطي
 بررسي ضريب رفتاردرسازه هاي بتني دوبلكسي داراي اختلاف ترازباسيستم قاب خمشي
 تحليل جريان عبوري اززيرسدباخاك لايه اي ناهمسان بااستفاده ازروش mlpg
 بررسي تاثيربهينه سازي مصرف نوارهاي دورپيچ FRPبراي تقويت غيرپيوسته ستونهاي دايروي بتني درظرفيت فشاري و شكل پذيري ستون
 ارزيابي لرزه اي سازه هاي فولادي با استفاده ازمهاربندهاي كمانش ناپذير BRBF تحت بارگذاري جانبي مثلثي يكنواخت و موداول
 بررسي تاثيرمحل قرارگيري اتصالات حافظه دارشكلي درارتفاع بررفتارقابهاي خمشي فولادي
 بررسي ارتعاش آزادسيستم قاب محيطي به همراه ديواربرشي باپلان متقارن درسازه هاي بلند
 بررسي اثرشكل و ابعادحفره هادربراورد تنش تغيير مكان و پايداري موجشكن هاي مشبك قائم
 مقاوم سازي قابهاي بتن مسلح براساس سطوح عملكردبااستفاده ازالياف frp
 بهسازي رفتارلرزه اي مخازن بتني بااستفاده ازديوارمياني پاندولي
 تحليل حساسيت مرتبه ي دوم فركانسهاي ارتعاشي سازه – بخش اول:تئوري
 تحليل حساسيت مرتبه ي دوم فركانسهاي ارتعاشي سازه – بخش دوم: كاربرد
 جابجايي ديسك صلب قرارگرفته بين دولايه ايزوتروپ نيمه بي نهايت تحت بارافقي
 مقايسه روش ضرايب لنگرخمشي، روش مستقيم وروش قاب معادل درطراحي دال هاي بتن آرمه درآيين نامه بتن ايران
 مقايسه رفتارلرزه اي قابهاي خمشي مهاربندي هم مركزمعمولي با قابهاي خمشي مهاربندي هم مركزداراي اتصال پيچيلغزشي
 بررسي اثراستفاده ازجداگرهايه چندگانه دركاهش نيروهاي ناشي ازلزله درساختمان هاي بلند
 تاثيراتصال پيچي لغزشي دربهبود عملكردلرزه اي قاب خمشي فولادي همراه بامهاربندهم مركز
 كاهش پاسخ سازه هاي غيرخطي با مكانيزم كنترل نيمه فعال باسختي متغير
 بررسي ميزان تاثير افزايش ضريب كرنش سخت شدگي برسختي و مقاومت نهايي اعضاي قابهاي برون محور EBF
 بررسي رفتارشمع قائم منفردتحت بارهاي جانبي بالحاظ اندركنش شمع وخاك بااستفاده ازروش منحني هاي p-y
 بررسي اثرضخامت چسب درپديده debonding درتيرهايفولادي مقاوم سازي شده با cfrp
 بررسي عملكردروش فضاي مودال غيروابسته وغيروابسته ي اصلاح شده دركنترل نيمه فعال ساختمان ها به كمك ميراگرهاي mr
 بررسي رفتارتغييرحجم خاكهاي سيمانه شده
 تخمين تراكم مصالح زيراساس واساس بااستفاده ازسختي ديناميكي
 Energy-based pushover approach to estimate the seismic behavior of structures;a review
 بررسي تاثير طول الياف برمقاومت برشي خاكهاي اصلاح شده با الياف FRP
 the best ratio of height to span in the single layer barrel vault under general loading
 تحليل تقريبي سيستم قاب محيطي تودرتومهاربازويي و كمربندخرپايي درساختمان هاي بلند
 Conceptual Constitutive Model for Structured Soils in Thermodynamical Based Disturbed State Concept
 بررسي آزمايشگاهي تاثير افزايش سطح تنش برپارامترهاي مقاومتي خاكخهاي سيماني شده
 مطالعه روشهاي ارتقاء يافته تحليل استاتيكي غيرخطي پوش آور
 بررسي رفتارقابهاي بتن مسلح با ميانقابهاي آجري توسط مدل سازي اجزاءمحدود
 ارزيابي ريسك زيرساخت هابادرنظرگرفتن وابستگي آنها – مدل لئون تيف
 بررسي آزمايشگاهي تاثير درصدهاي متفاوت پايين سيمان درمقاومت برشي خاك هاي سيلتي رس دار
 بررسي عددي رفتارخارج ازصفحه سقف هاي طاق ضربي تقويت شده بامهارضربدري
 بررسي عملكردالمان هاي پله به روش اجزاء محدود تحت تركيب بارلرزه اي وثقلي
 بررسي ميزان تاثير روابط كاهندگي طيفي درنتايج حاصل ازتحليل احتمالاتي خطرلرزه اي
 بررسي تاثيرسطح مايع درون مخزن زيرزميني قرارگرفته دربرابربارانفجارزيرسطحي
 بررسي تاثيرشكل سازه زيرزميني برعملكردآن درمقابل بارانفجارزيرسطحي
 خصوصيات مكانيكي بتن مسلح شده با الياف توليد شده ازضايعات سيم جوش
 بررسي و شبيه سازي لرزه اي نقص خروج ازآكس قطري دربادبندهمگرا
 اثرزاويه قرارگيري مهاربندكمانش تاب بررفتارقاب تحت اثربارگذاري انفجاري
 مطالعه كاربردميراگرفلزي adas دربهسازي لرزه اي قابهاي فولادي بامهاربندx شكل
 ارزيابي سطح عملكردسازه هاي فولادي نامنظم درپلان بامهاربندebf,brb تحت زلزله ي نزديك گسل
 ارزيابي رفتارلرزه يا سازه هاي فولادي نامنظم درپلان بامهاربندebf,brb تحت زلزله ي نزديك گسل
 بررسي رفتارغيرخطي مهاربندضربدري داراي قاب مياني تحت بارگذاري چرخه اي ولرزه اي درمقايسه بامهاربندضربدري
 بررسي اندركنش بارولنگر ستونهاي هيبريدي درسازه هاي فلزي تقويت شده
 تاثيرطول ضخامت وچيدمان پليمرهاي مسلح شده به فيبركربن برتقويت خواص كمانش پيچشي جانبي تيرهاي فولادي I شكل
 JK System, a New Structural System and Construction Technology
 تكنيك ضعيف براي بهسازي اتصالات تيربه ستون قاب هاي خمشي بتن مسلح
 بررسي استفاده ازبتن هاي خودتراكم سبك دركاهش نيروهاي جانبي زلزله و مقاوم سازي سازه ها
 ارزيابي لرزه اي ساختمان هاي فولادي باهاربندي براساس سطح عملكرددربرابر زلزله بااستفاده ازتحليل ديناميكي فزاينده IDA
 بررسي عملكردلرزه اي اتصال تيربه ستون فولادي باورقهاي سخت كننده تي شكل تحت بارگذاري سيكلي
 بررسي تاثيربارثقلي وسختي كاذب ديوارهاي آجري روي مهاربندها
 بررسي اثرات تغييرمشخصات رسوب و فونداسيون برضريب بازتاب كف مخزن سدبتني وزني بهنگام زلزله
 تحليل ديناميكي غيرخطي افزايشي قاب خمشي فولادي برمبناي تغييرات بيشينه سرعت درحوزه نزديك گسل
 بررسي عملكردلرزه اي اتصال مقاوم خمشي تيرمورب به ستون
 تاثيرشرايط هندسي مهاردرپايدارسازي جداره گودها به روش مهاركوبي
 بررسي پاسخ ديناميكي تيرخميده تيموشنكو درمعرض بارمتحرك عمودي و افقي
 مقايسه خسارت پذيري سيستم دوگانه قاب خمشي فولادي وديواربرشي باسيستم دوگانه قاب خمشي بتني وديواربرشي براساس شاخص خرابي رافائيل – مي ير
 بهبودرفتارلرزه اي بادبندي هابااستفاده ازتركيب بادبندي هاي كمانش ناپذيربايكديگر درشكلهاي مختلف
 تحليل تاريخچه زماني تغييرمكان مخزن هوايي آب بااستفاده ازميراگراصطكاكي
 بررسي رفتارديناميكي قابهاي مسطح فولادي دراثرخرابي پيشرونده بااستفاده ازنرم افزار ansys وراه هاي مقابله با خرابي پيشرونده
 تحليل خطرلرزه اي شهرستان نوراستان مازندران به روش احتمالاتي
 براوردمقداربهينه نيروي پيش تنيدگي و تاثير آن روي برش پانچينگ دردالهاي تخت
 مدلسازي عددي ستون بتن مسلح تحت بارمحوري و لنگرخمشي محصور شده با الياف frp
 بررسي اندركنش ديواربرشي وتيرهاي سازه دراتلاف انرژي ورودي زلزله دراثررفتارغيرخطي درسازه بتني باديواربرشي
 بررسي عملكردلرزه ايي سازه هاي فولادي بامهاربندي برون محوروديافراگم هاي سبك بااستفاده ازروش ida
 بررسي آسيب پذيري تيپ موجود مخازن نفت بتن مسلح سطحي درمقابل بارگذاري ناشي ازموج انفجارسطحي
 تاثثيرشكل هندسي پلان برپاسخ لرزه اي ساختمان هاي مصالح بنايي
 تحليل مودال خط لوله مدفون درخاك تحت انتشاربارانفجاري درزيرزمين
 ارزيابي عملكردلرزه اي قابهاي بادبندي واگرا درحوزه هاي دورازگسل بااستفاده ازروش تحليل ديناميكي افزايشي ida
 بررسي پارامتريك عوامل موثربرحفرتونلهاي دوقلوي متروي اصفهان
 مقايسه ضوابط سازه هاي كلاف بندي شده درآيين نامه هاي مختلف
 شبيه سازي عددي رفتارديناميكي تيرورقهاي داراي سخت كننده طولي
 central multi short column fuse Energy Dissipating Device ith Around Springs by rocking motion in the MediumHigh­rise Structures
 Horizontal vibration of a rigid disc in transversely isotropic hi-materials full-space
 كاربردالگوريتم همپيچي منفردگسسته dsc درتعيين باربحراني كمانش ستونها
 بررسي تاثيرضخامت ورق فولادي دررفتارخرابي ديواربرشي فولادي تحت اثرتوام بارهاي ثقلي و جانبي
 بررسي مقاديراحتمال خرابي بربهينه سازي شاه تيرفلزي پل
 تخمين احتمال خرابي سازه هاي خرپايي براساس روشهاي نمونه برداري بااهميت و اميدرياضي مشروط
 تحليل قابليت اعتمادقابهاي فولادي براساس روشهاي پيشرفته ي مونت كارلو
 بررسي اثرانفجارروي گنبدهاي فضاكارتك لايه
 ارائه يك روش جديدبراي بهينه سازي قابهاي فولادي مهاربندي شده با كمك الگوريتم جستجوي فاخته ي اصلاح شده
 اعتبارسنجي آناليزپوش اورتركيبي متناسب باجرم برپايه روابط تحليل مودال براي بررسي عملكردلرزه اي ديواربرشي فولادي
 كاهش پاسخ سازه هاي غيرخطي بامكانيزم جرم ميراگرتنظيم شده نيمه فعال
 بررسي مقايسه اي پايداري سدهاي بتني وزني به روش صلب و انعطاف پذير
 تاثيرطول مخزن وعمق فونداسيون برروي عملكردلرزه اي سدهاي وزني بتني
 بررسي اثرزلزله برناپايداري شيرواني هاي خاكي مطالعه موردي: منطقه سفل ميان 2شهرستان نكا
 تعيين طيف خطريكنواخت لرزه اي ويژه ي يك ساختگاه
 آناليزارتعاش آزادتيرطره اي اولر – برنولي بااستفاده ازالگوريتم همپيچي منفردگسسته
 سنجش ميزان قدرت لرزه اي برتخريب سازه هاي شهري با استفاده ازgis مطالعه موردي: منطقه يك شهركرمان
 مقايسه نحوه توزيع مفصل پلاستيك دراتصال متعارف بااتصالات بال آزادوwuf-w
 ارزيابي عملكردلرزه اي قابهاي خمشي فولادي مقاوم سازي شده بامهاربندهم محور به روش زمان دوام
 بهبودرفتارلرزه اي سدهاي هسته آسفالتي دردوزلزله طرح و بهره برداربااستفاده ازاصلاح مشخصات مصالح
 بررسي عملكردتوابع جريمه ي مختلف دربهينه سازي مقيدقابهاي فولادي
 بررسي اندركنش خاك – سازه براي شمع مسلح شده با الياف frp تحت بارگذاري باروش اجزاء محدودبااستفاده ازنرم افزار ANSYS
 بررسي رفتارديناميكي پل هاي كابلي باآرايش متفاوت كابلها
 بررسي رفتاراعضاي بتني معمولي و محصورشده باصفحات فولادي تحت فشارتك محوره به وسيله آزمون امواج فراصوت
 روش جديد براي طراحي مهاربندهاي كمانش ناپذيردرسازه هاي كوتاه براساس عملكرد
 تاثيرپيش تنيدگي ستونها برعملكردلرزه اي قابهاي خمشي بتني
 بررسي كفايت اتصال درقابهاي فولادي مهاربندي شده بااتصالات خورجيني وميانقاب بادرنظرگرفتن اندركنش قاب فولادي و ميانقاب
 ارزيابي رفتارايستايي ساختمان هاي بتني تحت فروريزش هاي پيشرونده
 طراحي بهينه لرزه اي قاب هاي خمشي بتني مختلط
 مقايسه روشهاي طراحي كف ستونها طبق دستورالعمل طراحي aiscوارايه نمودارهاي اندركنش نيروي محوري – لنگرخمشي كف ستونها
 كنترل غيرفعال سازه هابااستفاده ازميراگرجرمي چندگانه بهينه
 تحليل تئوريك وعددي تاثيرمحلهاي تعبيه ميراگرجرمي تنظيم شونده دركنترل ارتعاشات سازه هاي مرتعش
 طراحي توپولوژي و شكل بهينه مهاربندي براي قابهاي ساختماني فولادي باسيستم باربرجانبي دوگانه
 بررسي ستونهاي پيش تنيده ي پيش ساخته و بتن ريزي درجاتحت بارشبه استاتيكي رفت و برگشتي
 بررسي پاسخ ديناميك يك سكوي ثابت دريايي
 بررسي روالهاي تحليل استاتيكي غيرخطي بهنگام شونده درارزيابي عملكردلرزه اي سازههاي فلزي قاب خمشي
 ارزيابي روشهاي استاتيكي غيرخطي درتخمين عملكردساختمان هاي نزديك گسل
 بررسي اثرنانوسيليس برواكنش قليايي سيليسي بتن
 بررسي عملكردمهاربندمدولاربافرم هاي مختلف درتغييرمكان جانبي وزاويه دريفت طبقات درساختمان هاي بلندباسيستم لوله درلوله
 ارزيابي قابليت اعتمادبهسازي لرزه اي فضاهاي آموزشي بااستفاده ازشبيه سازي مونت كارلو
 بررسي عملكردلرزه اي قابهاي بتني داراي مهاربندواگرا ومقايسه باقابهاي بتني داراي ديواربرشي هم موقعيت
 آناليزپوش آورتطبيقي مبتني برجابجايي باتحليل افزايش ديناميكي ida
 اثرميراگرهاي ويسكوالاستيك دربهبود عملكردلرزه اي قابهاي فولادي بابادبندشورن
 ارزيابي رفتارقابهاي فولادي مهاربندي شده بااتصالات نيمه صلب تيربه ستون تحت اثربارهاي جانبي
 بررسي تاثيرضخامت برشكل پذيري و مقاومت نهايي ديوارهاي برشي فولادي
 اثرانفجارسطحي برتونل درخاك هاي خشك واشباع
 تحليل خطراحتمالي زمين لرزه براي شهراروميه
 رفتارلرزه اي سيستم قاب خمشي باميان قاب پانل بتني مسلح
 بهينه سازي قاب هاي خمشي نيمه صلب بادرنظرگرفتن رفتارغيرخطي اتصالات
 بررسي ناپايداري تونل خط يك قطارشهري اهواز باكمك نرم افزارarc gis و مدل حساسيت نسبي
 ارزيابي آسيب پذيري وبهسازي لرزه اي ساختمان هاي فولادي موجود
 آسيب پذيري موضعي و كلي درساختمان هاي فولادي
 بررسي عكس العمل تكيه گاهي پل هاي مجهز به جداگرلرزه اي LRB درمقايسه با پل هاي مجهز به جداگرحلقوي باسختي اوليه متفاوت
 رفتاراتصالات خمشي فولادي باتك ورق لچكي امتداديافته
 كاربردالگوريتم فاخته دربهينه سازي سازه هاي خرپايي
 تاثيرضخامت لايه هاي gfrp ومقاومت مشخصه بتن دراندركنش بارولنگرستونهاي هيبريدي
 تحليل ديناميكي پلهاي راه آهن تحت اثرعبورهمزمان قطارهاي سريع السير ازروبرو
 رفتارپيچشي ساختمان هاي قاب خمشي فولادي نامتقارن يك طبقه باآرايش هاي متفاوت مراكز جرم و مقاومت
 ارزيابي عملكردلرزه اي قابهاي خمشي ويژه بااستفاده ازروش تحليل ديناميكي افزايشي ida
 گسترش دامنه كاربرد يك مدل كشسان – خميري براي پيش بيني رفتار رس هاي غيراشباع
 بررسي عملكردلرزه اي قابهاي خمشي ويژه بادرنظر گرفتن اثرات اندركنش خاك – سازه
 طراحي لرزه اي پل هاي جداسازي شده بابررسي يك مطالعه موردي
 ارزيابي رفتارلرزه اي ميانقابهاي آجري درسازه هاي فولادي بااتصال خورجيني
 بهبودعملكردلرزه اي بادبندكابلي باقراردادن صفحه فولادي مربع شكل دروسط بادبند
 بررسي عملكردبادبندكابلي باقراردادن صفحه فولادي مثلثي ودايره اي شكل دروسطح بادبندتحت بارگذاري هيسترزيس وپوش اور
 بررسي تاثيرعمق ورق برشي درمقاوم سازي برشي و خمشي تيرهاي بتن آرمه باكمك ورقهاي فولادي
 تاثيردرصدصلبيت اتصالات نيمه صلب برروي رفتارديناميكي غيرخطي قابهاي فولادي بادبندي شده
 بهينه سازي سازه هاي خرپايي بااستفاده ازالگوريتم فراكاوشي خفاش
 The Effect of Arching Styles on the Behavior of Scallop Domes
 تعيين حدپايين بارحدي درپي هاي نواري درخاكهاي چسبنده بااستفاده ازتركيب روش بدون شبكه وبرنامه ريزي غيرخطي
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید