نمایه سازی مقالات دومین همایش ملی استعداد یابی ورزشی در سیویلیکا

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش ملی استعداد یابی ورزشی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومین همایش ملی استعداد یابی ورزشی  26 تا 27  مهر ماه  1391 توسط سازمان ورزش بسیج و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 176عنوان مقاله تخصصی شامل 184 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دردومین همایش ملی استعداد یابی ورزشی
 استعداديابي ورزشي از منظر بيومكانيك ورزشي
 رابطه شاخص هاي آنتروپومتريكي با ميزان سرعت اجراي تكنيك گياكوزوكي كاراته-كاران زن جوان
 بررسي شاخص هاي بيومكانيكي، معماري عضلاني و آنتروپومتريكي منتخب به عنوان پيش بينيكنند ههاي عملكرد سرعتي شناي كرال سينه شناگران نوجوان
 مقايسه زمان تاخيري شروع به فعاليت عضلات واستوس مدياليس و لتراليس پاي غالب كاراته كاران)كاتا و كوميته(در دو تكنيك زنكونسو داچي و مواشي گري
 رابطه بين برخي پارامترهاي دامنه حركتي اندام تحتاني و بيومكانيكي در پسران 7 تا 9 سال با تاكيد بر استعداديابي
 استعداديابي وشناسائي عوامل پيش بين درآسيبهاي ورزشي كودكان (ناهنجاري هاي اسكلتي عضلاني و استعداديابي ورزشي)
 رابطه بين قدرت دست برتر و ويژگيهاي آنتروپومتريك اندام فوقاني درواليباليستهاي دختر نوجوان
 استعداديابي فوتباليست هاي نخبه زن ايراني بر پايه شاخص هاي آنتروپومتريكي و بيومكانيكي
 مقايسه نيمرخ آنتروپومتريك، سوماتوتايپ و تركيب بدني ژيمناست هاي مبتدي و حرفه اي 6 تا 8 ساله
 رابطه بين ويژگي هاي آنتروپومتري وانعطاف پذيري مفصل ران در دختران نوجوان مدارس فوتبال
 پرورش استعداد ورزشي «( نقش و جايگاه عوامل رواني حركتي در استعداديابي ورزشي
 پاسخ هاي رواني فيزيولوژيكي، تسلط فراانگيزشي و اولويت هاي ورزشي درشدت هاي متفاوت: آزمون طرح مثلثي اسوباك
 بررسي متغيرهاي شناختي، انگيزشي و شخصيتي به عنوان پيش بين هاي بروز استعدادهاي ورزشي درنوجوانان 15 – 18 سال
 رابطه بين ويژگي هاي آنترو پومتريكي، بهره هوشي و رشد حركتي با سطح عملكرد مهارتي كودكان فوتباليست داراي تجربه و بدون تجربه مهد كودك
 بررسي و مطالعه استعداديابي هندبال از طريق بازي هاي پرورشي در مدارس
 نقش باشگاه ها و بخش خصوصي در استعداديابي ورزشي در ايران
 ارزيابي توانمندي هاي رواني و مديريتي مربيان در پرورش استعداد ها
 بررسي و شناسايي عوامل استراتژيك )نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد(استعداديابي در ورزش قهرماني جمهوري اسلامي ايران
 فرايندهاي استعداديابي سيستماتيك منتخب در ورزش كشور
 بررسي موانع استعداديابي در مدارس فوتبال شهر تهران از ديدگاه كارشناسان
 تدوين شاخص هاي استعداديابي در رشته فوتبال
 فرآيند استعداديابي ورزشي از شناخت تا قهرماني «آزمون هاي فيزيولوژيك در غربالگري استعدادهاي ورزشي
 پيش بيني عملكرد بازيكنان فوتسال از روي برخي ويژگي هاي آنتروپومتريكي، آمادگي جسماني،فيزيولوژيكي و مهارتي بازيكنان
 بررسي ويژگي هاي آنتروپومتر كي، فيزيولوژ كي و جسماني اسكي بازان آلپاين حاضر در اردوي تيم ملي جمهوري اسلامي ايران
 براساس نيم رخ تيپ بدني پسران 9- 13 ايران، كدام استان ها در رشته هاي رزمي مستعدتر هستند؟
 اهميت سرعت و توان بي هوازي در رسيدن بازيكنان نوجوان فوتبال به سطح نخبه
 بررسي عوامل تاثيرگذار بر استعداديابي واليبال از نگاه مربيان باشگاهي استان خوزستان
 الويت بندي موانع استعداديابي ورزشي از ديدگاه معلمان ورزش و مديران مدارس ابتدايي )مطالعه موردي : استان گلستان
 مقايسه سن، سابقه تمريني و تداوم قهرماني كشتي گيران نخبه ايران با كشتي گيران نخبه كشورهاي صاحب نام دنيا
 مقايسه تاثير دو الگوي تدريس تربيت بدني، برافزايش انگيزه دانش آموزان براي فعاليت ورزشي وشناسايي استعدادهاي آنان
 نقش رويكرد طرح هاي آموزش و پرورش)سباح، طناورز و ژيمناستيك(در توسعه ورزش همگاني و قهرماني
 بررسي ميزان پوشش «استعداديابي ورزشي » در برنامه هاي راديويي ايران
 بررسي تاثير حضور در اردوهاي تيم ملي بربهبود فاكتورهاي هوش هيجاني و موفقيت كشتي گيران درمسابقات ليگ
 تحليل مسيرهاي استعداديابي ورزشي در كشورهاي منتخب جهان
 بررسي عوامل مؤثر بر جذب و حفظ ورزشكاران رده هاي پايه دووميداني ايران از ديدگاه مديران، مربيان و ورزشكاران
 نقش ادراك شخصي از استعداد در فعاليت هاي ورزشي تفريحي برمشاركت ورزشي دانشجويان
 ارتباط بين عناصر مديريت استعداد و موفقيت سازماني در اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي
 نقش بازي هاي بومي و محلي و سنتي در شناخت و پرورش استعدادهاي ورزشي
 استعداد يابي در واليبال مدارس
 تحليل عوامل گرايش به رشته ورزشي بدمينتون در زنجان
 ديدگاه متخصصان تربيت بدني وعلوم ورزشي درخصوص شاخص هاي استعداديابي شناي سرعتي
 راهبردهاي توسعه استعداد يابي و قهرماني ورزش بسيج استان آذربايجا نشرقي
 ارتباط جو انگيزشي مربيان با دست يابي به هدف فوتباليست هاي مركز استعداديابي باشگاه پيشگامان مشهد
 تجزيه و تحليل ماتريس SWOT استعداديابي در ورزش قهرماني ايران
 شناسايي و اولويت بندي نيازهاي استعداد هاي ورزشي از ديدگاه ورزشكاران ليگ حرفه اي شيراز
 فرآيند استعداد يابي و پرورش بازيكنان مستعد در آكادمي هاي فوتبال
 بررسي وضع موجود شاخص هاي استعداديابي رشته ژيمناستيك از ديدگاه مربيان
 ارتباط بين سبك رهبري مربيان با سبك هويت ورزشكاران ژيمناستيك كار
 ارائه راهكارهاي براي استعداديابي و پرورش استعدادها در رشته فوتبال
 بررسي وضع موجود و وضع مطلوب استعداديابي در رشته فوتبال
 بررسي مشكلات استعداديابي در رشته فوتبال
 نقش منابع انساني دررويكرد استعداديابي و پرورش استعداد ورزشي:مطالعه تطبيقي
 مروري اجمالي بر چند بعدي بودن مسئله استعداديابي در فوتبال
 جذب حاميان مالي در رده پايه رويكردي نو در بهبود استعداديابي ورزشي
 آيا سرفصل دروس مقطع كارشناسي رشته تربيت بدني متناسب بانيازهاي دبيران تربيت بدني در راستاي استعداديابي ورزشي است؟
 وضعيت اجتماعي-اقتصادي خانواده و استعداد در ورزش
 بررسي رابطه سبك هاي مديريتي مديران با بروز استعدادو پيشرفت ورزشي در بين دانش آموزان شهر تفرش
 تدوين شاخص هاي استعداد يابي در رشته فوتبال از ديدگاه مربيان برجسته فوتبال
 اثر بي تمريني كوتاه مدت بر منتخبي از شاخص هاي عملكردي و آنتروپومتريكي رزمي كاران
 اثر 8 هفته تمرين تداومي و به دنبال آن 4 هفته بي تمريني بر سطوح استراحتي هورمون رشد دانش آموزان دوره ابتدايي
 تاثير وضعيت اقتصادي – اجتماعي روي برخي از متغيرهاي آنتروپومتريكي واجزا تيپ بدني دانش آموزان پسر شهر رشت
 رابطه بين ويژگي هاي آنتروپومتريكي با اجراي مهارت شناي كرال پشت پسر شناگر
 ويژگيهاي فيزيولوژيك و آنتروپومتريك دختران واليباليست و بسكتباليست تي مهاي حاضر در مسابقات دبيرستانهاي ايران
 پاسخ فيزيولوژيك و ميزان درك فشار جودوكاران نخبه و غير نخبه به آزمون ميدان ويژه جودو
 مقايسه وضعيت پراكندگي گونه پيكري ورزشكاران زن و مرد شهر تهران در 12 رشته ورزشي
 بررسي تاثير 6 هفته تمرينات رزمي ويژه بر آستانه بي هوازي) LTP2 ( برآوردشده با استفاده از نقطه جبران تنفس در پسران جوان ورزشكار رشته كيك- بوكسينگ
 مداليته درماتوگلايفي واليباليست هاي مرد نخبه ي ايراني
 بررسي رابطه شاخص هاي تركيب بدني و برخي قابليت هاي فيزيولوژيكي دختران فوتساليست نخبه
 بررسي تغييرات Vo2max و عوامل مرتبط با آن در پسران 16 – 12 سال
 تع يين رابطه بين ابعاد آنتروپومتر كي اختصاصي و قدرت دست برتر دركشتي گيران تيم ملي آزاد
 تعيين پاسخ هاي فيزيومتابوليك به مسابقات تكواندو به عنوان شاخصي براي كشف استعدادها در اين رشته ورزشي
 بررسي وضعيت استعداد يابي ورزشي در استان خوزستان از ديدگاه كارشناسان و مديران اداره هاي ورزش و جوانان شهرستان هاي استان خوزستان
 بررسي رابطه ي تيپ بدني و موفقيت ورزشكاران برتر سه گانه ايران
 نيمرخ آنتروپومتريكي, آمادگي جسماني , بينايي و مهارتي بازيكنان تنيس روي ميز 9تا 12 سال
 بررسي ارتباط بين برخي ويژگي هاي آنتروپومتريك اندام تحتاني وفوقاني با فيزيولوژيك كاراته كاهاي نخبه كشور ايران
 بررسي تأثيرنژاد بر نوع پيكري دانش آموزان كرد و فارس
 ارتباط بين پايداري عضلات مركزي و عملكرد ورزشي بازيكنان فوتبال سنين دانشگاهي
 مقايسه پاسخ روش هاي گرم كردن با حركات كششي ايستا و پويا بر توان افقي بازيكنان فوتبال جوان
 بررسي و مقايسه برخي از ويژگي هاي فيزيولوژيك و آنتروپومتريك مردان كاراته كار نخبه و آماتور
 توصيف ويژگي هاي پيكرسنجي و تركيب بدني بازيكنان تيم ملي فوتسال دانشجويان ايران
 طراحي و تعيين روايي و پايايي آزمون اختصاصي توان بي هوازي بدمينتون BSAT
 پروتئين شوك گرمايي فاكتوري براي استعداديابي رشته هاي استقامتي
 تاثير و ماندگاري هشت هفته تمرين منتخب پلايومتريك و قدرتي بر منتخبي از پارامترهاي بيومكانيكي نوجوانان دختر
 بررسي ارتباط بين كنترل نيرو و تنظيم زاويه دست برتر با پست هاي مختلف در هندبال با رو كيرد استعداديابي
 تأثير هشت هفته تمرين ژيمناستيك بردامنه حركتي مفاصل دختران سالم هشت ساله
 پايايي سنجي آزمون هاي عملكردي تعادل در بسكتباليست هاي دختر 15 – 10 ساله
 مقايسه ويژگي هاي بيومكانيكي شناگران دختر در شناي كرال سينه و پشت
 ارتباط بين برخي ويژگيهاي آنتروپومتريك با شاخصهاي كينماتيكي مفصل آرنج درضربه درايو لوپ فورهند بازيكنان تنيس روي ميز زن نخبه و مبتدي ايران
 بررسي تفاوت آنتروپومتري و سوماتوتايپ ورزشكاران و غير ورزشكاران مرد جوان در رشته هاي ورزشي بدمينتون،فوتبال و واليبال جهت تسهيل استعداد يابي
 رابطه بين قدرت دست و متغيرهاي آنتروپومتري اختصاصي دست درهندباليست هاي دخترتمرين كرده
 رابطه بين طول انگشتان وقدرت دست برتروسطح تستوسترون هندباليست هاي دخترتمرين كرده
 تاثير فاكتورهاي آنتروپومتري در ايجاد تفاوت بين تكواندوكاران نخبه و آماتور زن اوزان مختلف شهرستان نجف آباد
 مقايسه كنترل تعادل بدن ژيمناستيك ها و باستاني كاران
 تخمين طول قد از نقش پا استاتيك
 ارتباط بين ثبات ناحيه مركزي با عملكرد عمومي و اختصاصي نوجوانان شناگر نخبه
 استعداديابي در هندبال با استفاده از تكنيك پردازش داده هاي PCA
 مقايسه برخي ويژگي هاي آنتروپومتريكي و بيومكانيكي ورزشكاران تيم ملي زنان تكواندو و ووشو
 پايايي سنجي آزمون تعادل كل در ورزشكاران 15 – 10 سال سه رشته ورزشي
 تاثير يك دوره تمرين تير اندازي با كمان بر تعادل ايستا و نيمه پويا دختران و پسران 12 تا 13 سال
 بررسي تأثير يك دوره تمرين پلايومتريك بر تعادل پويا و دامنه حركتي دختران هند باليست
 پارامترهاي شاخص آنتروپومتريكي موثر در استعداديابي در ورزش كاراته بانوان
 ويژگيهاي پيكري و تركيب بدني بازيكنان تيم ملي نوجوانان و جوان
 آيا وجود ارتباط ميان ميزان شيوع آسيبها با ويژگيهاي بيومتريكي و آنتروپومتريكي ورزشكاران رشته هاي رزمي مي تواند به مربيان در پرورش استعدادهاي نوجوان كمك كند
 تاثير و ماندگاري تمرينات اصلاحي بر لوردوز كمري افزايش يافته دختران پيش و پس از بلوغ
 ارتباط ميان ناهنجاري هاي اندام تحتاني با تعادل ايستا و پويا در دانش آموزان 11 – 14 سال
 بررسي و مقايسه تأثير دو سبك رزمي مختلف بر چگالي استخوان هاي ساعد و مچ در كاراته كاران نخبه مرد
 رابطه زاويه كشككي-راني در مفصل زانو با توان انفجاري اندام تحتاني در پسران نوجوان غير ورزشكار
 بررسي ميزان شيوع و برخي علل احتمالي آسيب هاي ورزشي در دو و ميدانيك‌اران نخبه زن ايران
 بررسي استقامت عضلات تنه در اسنوبردبازان حرفه اي مرد در ايران
 بررسي انحناهاي كمري و پشتي ستون فقرات كشتي گيران آزادكار مرد ايران در سطوح مختلف با استفاده از نرم افزار آناليز پوسچر
 بررسي اختلالات اسكلتي عضلاني بالاتنه در دانش آموزان پسر 6 تا 9 ساله
 ارتباط سابقه ي ورزشي با زانوي پرانتزي در بازيكنان فوتباليست نوجوان
 بررسي پروفايل روانشناختي هشت تيم برترسوپر ليگ واليبال كشوربراساس سطح كارايي انفرادي در كسب موفقيت
 مقايسه بين مهارت هاي رواني و سرسختي ذهني دوچرخه سواران زن و مرد نخبه
 اجزاء تيپ بدني؛ پيش بيني كننده سن رسيدن به اوج سرعت نمو قد
 مقايسه ي شاخص هاي پيكرسنجي و نتايج آزمون هاي حركتي عمومي و ويژه در كشتي گيران موفق و ناموفق
 ارتباط ويژگي هاي آنتروپومتريكي با عملكرد پرش عمودي و توان بي هوازي در بازيكنان نخبه مرد واليبال
 بررسي نظريه يادگيري اكرمن، بر اساس مدل سه مرحله اي يادگيري فيتز وپوسنر، با رويكرد فرآيند استعداد يابي در كودكان واليباليست
 نقش باليدگي در فرايند استعداديابي در فوتباليست هاي نوجوان: يك مرور سيستماتيك
 بررسي باورهاي فراشناختي و راهبردهاي كنترل فكر به عنوان پيش بين هاي بروز استعدادهاي ورزشي در نوجوانان 15 – 18 سال
 بررسي ديدگاه هاي مربيان در تدوين شاخص هاي استعداديابي در ورزش بسكتبال
 بررسي ارتباط بين استعداديابي و اندازه هاي انتروپومتريكي در پرتاب ديسك دانش اموزان
 بررسي ارتباط بين استعداد يابي با برخي از عوامل امادگي جسماني در شناگران سرعتي
 بررسي موانع و مشكلات موجود در پرورش استعدادها
 پيش بيني مسخ شخصيت دووميداني كاران نخبه از طريق ويژگي هاي شخصيتي
 استعداديابي در « طرح سباح
 ارتباط بين ويژگي هاي آنتروپومتريكي و عملكرد بازيكنان نوجوان ماهر در آزمون هاي مختص فوتبال
 رابطه بين عزت نفس وخودپنداره وشادكامي با موفقيت ورزشي در دانش آموزان پسر 16 – 17 ساله عضوباشگاه هاي فوتبال شهرستان بوكان
 مقايسه شاخص هاي پيكرسنجي، ميزان فعاليت بدني و مهارت هاي بنيادي با وضعيت اقتصادي-اجتماعي دانش آموزان پسر 10 – 7 سال
 بررسي وضعيت موجود و شاخ صهاي استعداديابي واليبال مردان از ديدگاه مربيان استان آذربايجان غربي
 مقايسه ويژگي هاي شخصيتي خودپايي و احساس جويي ورزشكاران نخبه و غيرنخبه
 مقايسه ي اختلالات رفتاري در استعدادهاي نوجوان در حال پرورش با ساير ورزشكاران هم سن شان
 مقايسه برخي مهارت هاي رواني كشتي گيران فرنگي كار مرد برتر و غير برتر
 استعداديابي هنرآموزان كاراته در دوبخش كاتا و كميته ) مقايسه ميزان مهارت هاي رواني و جسماني كاتاكاران و كميته كاران قهرمانان كشوري كاراته بانوان
 نقش روانشناسي شخصيتي در استعداد يابي ورزش فوتبال
 مقايسه ويژگي ها و شاخص هاي روان شناختي استعداديابي در كاراته كاران نخبه استان خراسان شمالي
 بررسي فاكتورهاي آزمون هاي استعداديابي در رشته بسكتبال در پسران 9 تا 12 سال شهر كرمانشاه
 بررسي وضعيت هوش هيجاني ورزشكاران نخبه زن ومرد
 هوش هيجاني به عنوان پيش بين آسيبهاي ورزشي در بازيكنان نخبه هندبال ايران
 مقايسه هوش معنوي دركشتي گيران تيم ملي جوانان وافراد غير ورزشكار
 رويكرد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش در حوزه استعداديابي ورزشي در مدارس
 ارزيابي صفات انگيزشي كشتي گيران نخبه تيم ملي جوانان و اميد ايران
 بررسي تعامل انگيزش پيشرفت و تاب آوري بين بازيكنان تيم ملي بوكس و تيراندازي با كمان وافراد غير ورزشكار
 فراتحليل مطالعات نقش هوش در ورزش شطرنج
 مقايسه ويژگيهاي آنتروپومتريكي دانش آموزان پسر 8 تا 11 ساله مناطق گرمسير و سردسير
 بررسي ارتباط بين انگيزش و استعداديابي در ورزشكاران رشته شنا
 فرهنگستان فوتبال ايران
 استعداديابي در تكواندو
 استعداديابي در واليبال
 استعداد يابي در ورزش دو و ميداني
 استعداد يابي كاتارو در ورزش كاراته
 الگوي بهينه استعداد يابي پايه اي ژيمناستيك در قالب طرح سطح بندي عمومي و اختصاصي ) الگوي كشف و پرورش قهرمانان
 بررسي چالش هاي موجود در استعداديابي در دووميداني ايران
 نقش والدين در استعداديابي ورزشي
 اثر بخشي فعاليتهاي فوق برنامه ورزشي دانشگاه و رابطه آن با موفقيت ورزش قهرماني
 تاثير الگوي تدريس تعليم و تربيت ورزشي بر افزايش انگيزه دانش آموزان براي يادگيري مهارت هاي ورزشي وشناسايي استعدادهاي آنان
 نقش والدين در استعداديابي و هدايت دانش آموزان به رشته ورزشي مورد علاقه
 بررسي موانع استعداديابي ورزشي بين دانش آموزان در مدارس
 تهيه نورم هاي استعدادسنجي هندبال ويژه مقاطع ابتدايي
 نقش والدين در موفقيت فرد در ورزش قهرماني: با تأكيد بر دوره كودكي
 اهميت ورزش مدار س در فرآيند شناسايي و پرورش استعدادها ي ورزشي
 ديدگاه مربيان شنا در خصوص شاخص هاي استعداديابي شناي سرعتي
 كاربرد اصول رشد حركتي در استعداديابي ورزشي
 ضرورت مهندسي فرهنگي ورزش و تربيت بدني در ايران
 جايگاه ورزش در اعمال و مقابله با جنگ نرم
 ايجاد شاخصهاي توسعه فرهنگي در ورزش
 موانع جهت گيري اخلاقي در ورزش
 ورزش، دانشگاه هاي علوم ورزشي و توليد راهبردهاي فرهنگي
 ارتباط نگرش هاي اقتصادي به ورزش با انديشه اسلامي و منش پهلواني
 نقش گسترش نگاه صنعتي به ورزش در آسيب هاي فرهنگي ورزش
 تأثير جو اخلاقي و فرهنگي برميزان بروز رفتارهاي پرخاشگرانه در ورزشكاران
 توجه به حقوق محبوبيت ورزشي و نقش طرفداران ورزشي در اين راستا
 المپيك؛ ابزاري راهبردي در جنگ نرم فرهنگي
 سلامت جسماني و فرهنگي از طريق پرداختن به ورزش همگاني و الگوسازي مناسب
 ورزش هرگز از سياست جدا نيست اما مي تواند از سياستمداران جدا باشد
 جايگاه ورزش در اعمال و مقابله با جنگ نرم

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید