مشاهده مجموعه مقالات سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو  6 تا 7 آذر ماه  1392 توسط دانشگاه جامع امام حسین (ع) و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 243عنوان مقاله تخصصی شامل 1306 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درسومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
 توليدنانوذرات LiNi0.6Co0.4O2وپوشش دهي آن با LiNiO2به روش سل ژل براي استفاده درباتري هاي يون – ليتيومي
 مطالعه ي رفتارحرارتي ميكروونانوذرات بورپوشش دهي شده با تركيبات HMX,RDX
 آشكارسازي ليزري و بررسي خواص فروالكتريك و پيروالكتريك حسگرPZT
 طراحي فيلترفوتونيك كريستالي حذف واضافه با استفاده ازرينگ رزوناتوربانانوساختارSIO
 بررسي تاثيرنانوكلي درساختارفومي كامپوزيت هاي ساندويچي درضربه سرعت بالا
 آشكارسازي شبه عامل اعصاب بانانوزيست حسگرالكتروشيميايي مبتني برتثبيت آنزيم استيل كولين استراز روي الكترودكربن شيشه اي اصلاح شده با نانوصفحات گرافن
 بررسي ايمني زايي CtxB ويبريوكلرابرپايه نانوفيبركايتوسان به روش خوراكي
 شبيه سازي ليزرهاي حلقوي نيمه هادي ساختارنامتجانس باتحديدجداگانه
 توليدنانوذرات كربن وپوشش همزمان آن روي سطح بااستفاده ازراكتورپلاسماي سرد
 طراحي فيلترهاي نوري 1064nmبااستفاده ازبلورهاي فوتوني يك بعدي چالكوجنايدي
 تهيه نانوالياف STxBباكايتوسان و بررسي تيترآنتي بادي درموش
 تاثيرافزايش درصدتقويت كننده يSiC روي نانوكامپوزيتAl7075T6/SiC توليد شده به روش متالورژي پودروتراكم داغ
 تاثيرفونون هاي اپتييك و زبري لبه برمشخصات انتقالي ورسانايي نانونوارهاي گرافين
 تهيه نانواكسيدنقره دوظرفيتي مورداستفاده درباتري هاي پايه نقره
 حسگرنانوجابجايي براساس ساختاركريستال فوتوني
 سنتز الكتروشيميايي فيلم متخلخل ننوذرات اكسيدنيكل برسطح الكترودكربن شيشه اي: كاربرد آن دراندازه گيري پارانيتروفنول
 تهيه نانوكامپوزتي پلي بوتادي ان/سرب به عنوان پدافندغيرعامل درجذب امواج ايكس ميانه
 استفاده ازنانوكامپوزيت مغناطيسي Fe3O4@MCM-48-)H&O3 به عنوان كاتاليزگرناهمگن قابل بازيافت درسنتز تركيب پرانرژي 5-كلرومتيل – تترازول طي يك فرآيند حلقه زايي [2+3]بين كلرواستونيتريل و سديم آزيد
 اصلاح نانوذرات مغناطيسي Fe3O4باپلي تيوفن جهت كاربرددرپوشش هاي ضدجرقه
 الكتروداصلاح شده بانانوذرات طلادربيوحسگرالكتروشيميايي مبتني برهيبريداسيون DAN
 تهيه موادآندي پيل سوختي اكسيدجامد
 افزايش مقاومت حرارتي وفداشوندگي كامپوزيت هاي فنوليكي توسط نانوذرات سيليس
 جداسازي نوروتوكسين بوتولينيوم تايپE بابكارگيري نانوكامپوزيت مغناطيسي باپوشش هاي سيليس و طلاومقايسه كارائي آنها
 سنتزوبررسي خاصيت جذب امواج الكترومغناطيس توسط نانوكامپوزيت هاي مايع يوني /اكسيدمنگنز/پلي تيوفن IL/MnO2/poly thiophene
 بررسي جذب بخارعوامل شيميايي توسط كربن فعال و گرافن با استفاده ازگازكروماتوگرافي معكوس
 فوق مقاوم سازي بتن جهت سازه هاي حساس بااستفاده ازفناوري نانو
 بررسي تجربي خاموشي فلورسانسي نقاط كوانتومي اصلاح شده CdS/ZnSدرحضورماده منفجره نيتروآروماتيك تري نيتروتولوئن TNT
 ارائه مدلي ازنانوالياف كيتوسان به همراه سلولهايه استرومايي مغز استخوان BMSCs جهت ترميم و بهبود نقايص و آسيب هاي واردشده بربدن
 تهيه نانوكامپوزيت هاي اپوكسي/الياف شيشه/كربن/پلي پيرول باروش پليمريزاسيون درجاوبررسي خواص مكانيكي وجذب امواج الكترومغناطيسي آن درمحدوده فكرانسي باندX
 سنتزنانوذرات اكسيدمس به روش خردايشي و بررسي فعاليت كاتاليزوري آنها برتجزيه گرمايي آمونيوم پركلرات
 سنتزنانوذرات هسته پوسته FeCo@C و بررسي خواص جذب امواج مايكروويو آنها
 ساخت قطعه ايروژل سيليكا به روش فوق بحراني
 سنتزنانوپودرشيشه سراميك كورديريت بااستفاده ازبنتونيت وامكان سنجي كاربرد آن دررادوم موشك
 بررسي اثرنانوذرات اكسيدآلومينيوم، اكسيدتيتانيوم و كربن نانوتيوب برپايداري حرارتي ماده منفجره تري نيتروكاربازول
 شبيه سازي و تحليل رخدادهمزمان پديده هاي پراكندگي القايي رامان و بريلوئن درعنصربريليم بااستفاده ازمعادلات ماكسول – ولاسوف
 تهيه نانوذرات فريت نيكل – روي به روش هم رسوبي وبررسي خصوصيات جذب ميكروويوي
 اثراندازه ذرات برخواص الكترومغناطيسي وجذب مايكروويو درنانوذرات LSMO
 بررسي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نانوكامپوزيت هاي پايه پروپيلن – خاك رس ومقايسه استحكام كششي آنها
 بررسي خواص مكانيكي و حرارتي نانوكامپوزيت هاي پليمري به عنوان سپرهاي حرارتي فداشونده
 سنتزنانوذرات ZnS/ZnO:Ag بادرصدهاي مختلف نقره به روش احتراقي تحت امواج ماكروويو و بررسي خواص نورتابي آن
 طراحي و ساخت جاذب امواج الكترومغناطيس با رويكردفركتالي
 بررسي اثردماوزمان كلسيناسيون برتركيب فازي ومورفولوژي نانوپودركامپوزيتي
 بررسي مرفولوژي ميكروساختاروثبات دربرابرعوامل جوي تورهاي استتاررساناباپوشش الكترولس نيكل – فسفر
 بررسي خواص خودترميمي وخواص مكانيكي نانوكامپوزيت زرهي آلومينا/كاربيد سليسيم
 بررسي اثردرصدجرمي ذرات سيليكا برمقاومت شبه استاتيك كامپوزيت آراميد/STF
 تهيه نانوذرات گوانيل اوره دي نيترآميدوبررسي مورفولوژي آن
 بررسي خواص آشكاركنندگي نوري گرافين به منظوراستفاده ازآن درآشكارسازهاي IR
 تاثيرنرخ كرنش برروي ويژگي هاي آلياژمنيزيم توسط چرخش بافشاربالا
 نقش نانوپوشش اوليون فسفات ليتيم برعملكردالكتروشيميايي تركيب كاتدLiMn2O4
 وابستگي اندازه ذرات موادكاتدي LiMn2O4 به عنوان ماده كاتدي درباتري هاي ليتيمي
 مطالعه رنگرزي پارچه پنبه اي درحضورپليمرپرشاخه جديدداراي گروه هاي انتهايي آمين
 مدل سازي دوسامانه نانومترولوژي برمبناي روش فركانس – مسير
 اثردماي كلسينه برمورفولوژي فيبرهاي توخالي نانوساختاردي اكسيدتيتانيم
 سنتزگرافيت دوپه شده بانانوذرات نيكل به روش الكتروليزواستفاده ازآن به عنوان الكتروددرپيل هاي سوختي گلوكزي
 توليدومطالعه نانوذرات نقره به روش كندوسوزليزري هدف نقره توسط طول موج 532 نانومترليزردرمحلول NaCl
 سيستم نورتابي لومينول – نانوذرات نقره براي اندازه گيري شبه عامل خردل
 طراحي كوپلرفوتونيك كريستالي بااستفاده ازنانوسلول هاي InAlGaAs
 بررسي تاثيرات نانوحامل فولرن برداروي زايلومتازولين بااستفاده ازمحاسبات كوانتومي Abi nitio
 بررسي خواص فيزيكي نانوريبون و نانولوله منزوي سيليكون كاربايد7.7
 توليدوبررسي ويژگيهاي نوري و فعاليت فتوكاتاليستي نانوساختارهاي نيمرساناي آلائيده II-VI
 رشدمستقيم نانولوله هاي كربني برروي فوم نيكلي وكاربرد آنها درابرخازن ها
 دي مالتي پلكسرنوري بامكانيزم طول موج گزيني با ناراستي هاي نقطه اي
 سنتز پيش ماده هاي نانومتري سيالون به روش آسياب كاري پرانرژي
 سنتز و بررسي خواص ساختاري ومغناطيسي نانوپودراكسيدروي آلاييده بااكسيدكبالت
 تهيه ي نانوذرات كلوييدي آلومينا به روش سل – ژل
 مقايسه آشكارسازهاي ليزري PZTباPFZT و بررسي خواص پيروالكتريك آنها
 تهيه ي نانوكامپوزيت جاذب امواج مايكروويو بوسيله MWCNT/Ba0.2Sr0.2La0.6MnO3/PANi به روش هسته پوسته
 تهيه هيبريدفلزي ازفولرن بااستفاده ازآنزيم
 ارائه روش سخت افزاري كاهش خطادرادوات الكترونيكي نانوماهواره هاي كوانتومي
 رشدوبررسي خواص نانوساختاري AlNبرSi 111 به عنوان گيت دي الكتريك ترانزيستورهاي اثرميداني
 مطالعه تاثيركمپلكس نانوذرات مغناطيسي آهن – كبالت – روي به عنوان يك تركيب خودتميزشونده برروي ساختارDNA وسلول سرطان سينه: ضرورت استانداردسازي
 ساخت الكترودشفاف بااستفاده ازنانوسيم نقره و بررسي ويژگيهاي آن
 بررسي ساختاركريستالي ومورفولوژي سطح نانوفيلم TiO2 رشددادهشده به روش كندوپاش مغناطيسي جريان مستقيم استوانه اي
 استخراج وپيش تغليظ تركيبات شبه عامل عصبي ازمحيطهاي آبي توسط نانولوله هاي كربني تك ديواره باپوشش نانوذرات Fe3O4@ SWCNT Fe3O4
 پوشش دهي شيشه به وسيله موادخودتميزكننده TiO2 و بررسي كيفيت پوشش
 ساخت سنسورگازي بسيارحساس براي آشكارسازي تري اتيل آمين به عنوان شبيه سازگازخردل
 بررسي ايمني زايي پروتئين LFDI باسيلوس آنتراسيس برپايه كايتوسان
 مطالعه ايمني زايي نانوالياف كايتوسان حاوي پروتئين PA4
 بررسي ايمني زايي IpaD شيگلافلكسنري برپايه نانوفيبركايتوسان به روش خوراكي
 جذب امواج الكترومغناطيسي به كمك تخلخل هاي نانومتري
 بهينه سازي تخلخل نانوفيلترهاي الكتروريسي شده با استفاده ازروش سطح پاسخ RSM
 تشخيص آنتي ژن هاي بيماري زامبتني برنانوتراشه پيزيوالكتريك
 تهيه نانوالياف رساناجاذب امواج ليزروماوراءبنفش بااستفاده ازنانوكامپوزيت تقويت شده با نانوذرات كادميم سولفيد
 سنتزنانوالياف كامپوزيتي AP-MgO به عنوان جاذب عوامل رفع آلودگي
 سنتز نانوذرات مغناطيسي به روش الكترواكسيداسيون ازآهن قراضه
 سنتزنانوجاذب بنتونيت /مگنتيت و بررسي مطالعات سينتيكي، ترموديناميكي وايزوترم هاي تعادلي فرآيندجذب آلاينده هاي آلي
 ساخت و مشخصه يابي حسگرتارنوري اكسيژن بوسيله نانوساختارzno
 مطالعه خواص حسگرگاز اتانول توسط نانوساختارهاي ZnO آلاييده شده باناخالصي Sn
 ساخت نانوذرات پليمري بهعنوان بستري براي دارورساني هدفمندبه تومرسرطاني
 بررسي اتلاف درمخلوط هاي نانوكامپوزيتي به وسيله شبيه سازي
 سنتزنانوذرات طلاكونژوگه شده با آميكاسين به عنوان حامل دارويي به محل عفونت
 ساخت مواداوليه كاتدي پيل سوختي اكسيدجامدبااستفاده ازكمپلكس هاي فلزي
 استفاده ازنانوفيلتراسيون براي حذف كروم ازآب
 توليدفروشاره برپايه نانوذرات فريت كبالت – روي به روش همرسوبي بارويكردكاربرد درصنايع دفاعي
 اثرهمزمان زبري لبه و فونون هاي صوتي برانتقال الكترون ها درنانونوارهاي گرافين
 اثراكسيژن اتمي برخواص سايشي نانوفيلم كربن شبه الماسي
 سنتز آسان وتعيين ساختارنانوذرات اروپيم موليبيدات
 ساخت و بررسي خواص ساختاري والكتريكي نانوساختارهاي لايه هاي نازك پروسكايت La1-xSrxMnO3 برروي زيرلايه سيليكون 100 به روش اسپري پايروليزيز
 توليد عايق هاي فيبرسراميكي ازالياف نانوآلومينوسيليكاتي
 لايه نشاني اكسيدروي شفاف نانوساختاربرروي بسترشيشه اي توسط دستگاه كندوپاش مغناطيسي با قابليت استفاده درسطوح نمايشگرسربالا
 طراحي نوعي فيلترباندگذرفوتونيك كريستالي با بررسي تغييرات كاواك تشديد
 تحليل وبهبودمشخصه هاي دمايي يك ليزرنقطه كوانتومي باتزريق تونلي
 آپتامربه عنوان يك نانوبيوساختارسنتتيك و استفاده ازآن درتشخيص و مهارنوروتوكسين بوتولينوم به عنوان يك عامل تهديدگربيولوژيك
 سنتزسيال سخت شونده برشي نانوذرات سيليكا- پلي اتيلن گلايكول جهت استفاده درضربه گيرهاي انفرادي
 بررسي تاثيراستخلاف برخواص شيميايي مشتقات آلكيلي وآلكوكسيدي فولروايزوكسازولين بااستفاده ازمحاسبات كوانتومي درفاز گاز
 استخراج وپيش تغليظ تركيب دارويي مودافينيل ازمحيط آبي بانانوذرات مغناطيسي پوشش داده شده بانانولوله كربني چندديواره
 محاسبه انرژي پايه گرافن به روش مونت كارلو
 تهيه گرافن و سنتز نانوذرات اكسيدمنگنز و به كارگيري آنها درساخت ابرخازن
 بررسي ايمني زايي CtxB ويبريوكلرابرپايه نانوكپسول تري متيل كايتوسان TMC درخوكچه هندي به روش خوراكي
 نانوذرات ليپيدي جامدSLN راهبردي نوين دررهايش دارو
 سنتز اكسيدمنگنز به روش هيدروترمال و تهيه مخلوط آن با گرافيت ولايه نشاني به روش پرس گرم به منظور بررسي كاربرد آن درابرخازن
 سنتزنانوكاتاليست كروميت مس به روش خوداحتراقي نيترات – سيترات
 تاثيرشرايط آندايزروي نانواندازه ي تخلخل قالب آلومينيوم
 مطالعه خواص حسگري نانوذرات فريت نيكل – كبالت Ni0.8Co0.2Fe2O4
 تاثيرافزايش فشارتراكم روي خواص نانوكامپوزيت Al7075T6/SiCتوليد شده به روش متالورژي پودروتراكم داغ
 تهيه نانوالياف كيتوزان /پلي اتيلن اكسايد/عصاره حناوبررسي تاثير آن دربهبودرشدسلولهاي فيبروبلاست
 طراحي و ساخت فيلتررفع آلودگي عوامل شيميايي بااستفاده ازنانوالياف پليمري پلي يورتان
 سنتزوبررسي خواص ضدباكتري نانوكامپوزيت اكسيدتيتانيم TiO2
 اثردماي كلسينه برميزان تراگسيل وبازتاب لايه نازك نانومتخلخل SiO2لايه نشاني شده برزيرلايه شيشه اي به روش لايه به لايه
 مطالعه ابتدابه ساكن توپولوژي چگالي بارالكتروني درنانوسيمMnAs تحت تنش طولي
 استفاده ازالياف طبيعي با پوشش نانوذرات مگنتيت به عنوان جاذب امواج رادار
 توليدكاتاليزوراكسيدمس درابعادنانومتري
 نقاط كوانتومي گرافن به عنوان حسگرگازي حساس به گازهيدروژن سيانيد
 جذب رنگ مالاكيت گرين بااستفاده ازكربن نانولوله : بررسي هاي سينتيكي وايزوترم تعادلي فرايند حذف
 سنتزوشناسايي شبكه آلي فلزي MOF-199 اصلاح شده توسط نانوذرات پالاديم به منظور افزايش جذب گاز هيدروژن دردماي محيط
 بررسي اثراندازه ذره و مرفولوژي نانواكسيدآهن بررفتاراحتراقي آمونيوم پركلرات
 حذف يون پركلرات ازمحيط آبي مبتني برنانوذرات آهن صفرظرفيتي اصلاح شده درمحلول امولسيوني
 كاربردنانوذرات درردارورساني به سلولهاي سرطاني ريه و مغز
 سنتزومطالعه نانوبلورك هاي اكسيدهاي High-K به وسيله سل – ژل
 بررسي رفتارنانوبلورك هاي اكسيدلانتان به عنوان گيت MOS
 تزريق نانوذرات اكسيدآلومينيوم به سيمان به عنوان پركننده حفره ها
 توليدنانوآئروسل هاي زيستي پيازدرافشانههاي دفاع شخصي
 افزايش حساسيت نانوحسگرهاي شيميايي با استفاده ازسنتز نانوكامپوزيت نانولوله هاي كربني دي اكسيدقلع
 فرآوري وبررسي خواص ساختاري ومورفولوژيك نانوكامپوزيت هاي Al2O3/4.1%wt وAl2O3/4.1%wtSiCوSiC/1%wtMgO به روش آسياب كاري مكانيكي
 تهيه پوشش نانوكامپوزيتي اپوكسي/الياف شيشه /پلي آنيلين وبررسي خاصيت جذب امواج الكترومغناطيس آن درمحدوده فركانسي رادار
 تهيه نانومنگنز دي اكسيدالكتروليتي و بررسي اثرآن برفرايند تخليه الكتريكي سل الكتروشيميايي روي – منگنز دي اكسيد
 شبيه سازي و طراحي حفاظ نوتروني با استفاده ازنانوذرات بمنظورافزايش قابليت هاي پدافندي
 حذف وبازيابي فلزات راديواكتيو اورانيم وتوريم ازآبهاي آلوده بوسيله كربن فعال بارگيري شده بانانوذرات اكسيدروي واصلاح شده باكارمين
 سنتز هيبريدفولرن – نانوذره نقره به عنوان عامل آنتي باكتريايي
 توليدنانوكامپوزيت مس – آلومينا بوسيله ي آسياكاري محلول جامدCu-Al تحت اتمسفراكسيژن
 مشخصه يابي آلياژنانوساختارCu-6%Al باآسياكاري درحضوراكسيدمس بعدازآسياكاري وتف جوشي
 سنتز سونوشيمي ومطالعه الكتروشيميايي ابرخازن هاي برپايه دي اكسيدمنگنز درفاز گاما ونانوكامپوزيت هاي مختلف آن باموادكربني
 ديكدرنوري 1×2 مبتني براثرپرتويself collimation دركريستالهاي فوتونيكي دوبعدي
 تهيه نانوذرات آهن اصلاح شده به عنوان پايه اي براي تثبيت آنزيم ليپاز
 اثرتشكيل نانوبلوربرخواص اپتيكي ونشري شيشه SiO2-Na2O-CaO-CaF2 آلاييده شده با CeO2 -Cr2O3
 بررسي مكانيزم تشكيل نانوكامپوزيتFe2B-Al2O3 به روش مكانوشيميايي
 سنتزوارزيابي فعاليت كاتاليزوري نانوبلورهاي اسپينلي Co3O4-Pb3O4و MnFe2O4 درتجزيه هيدروژن پراكسيد
 ساخت يك سلول خورشيدي تك پيوندي به روش رونشستي پرتومولكولي
 بهينه سازي روش زيستي سنتز نانوذرات نقره با استفاده ازعصاره ي گياهي اكاليپتوس پروسرا
 افزايش حساسيت جريان در سنسور اثر هال با افزايش قابليت تحرك و كاهش غلظت الكترونها
 تاثيرجايگزيني La توسط Sr برخواص فيزيكي و شيميايي كاتاليست هاي نانوپروسكايت هاي La1-xSrxMn0.5Co0.5O3براي اكسايش گاز اگزوز مدل
 سنتزمنسوجات نظامي آنتي باكتريال بااستفاده ازنانوكامپوزيت كادميوم اكسايد – كايتوزان
 ساخت و بكارگيري فناوري غشاهاي نانوحفره اي
 استفاده ازنانوپودركربنيل آهن جهت پوشش دربدنه پهپاد جهت رادارگريز كردن
 كاربردنانوذرات مغناطيسي درجداسازي رنيوم ازكنسانتره موليبدنيت
 تست و ارزيابي پايلوت PSAباجاذب هاي نانوحفره اي 3A
 بررسي مقاومت مغناطيسي نانوساختارهاي Fe/Cu/Fe
 ساخت و ارزيابي غشاي تراوش تبخيري كيتوسان – نانوسيليكابه منظور جداسازي اتانول ازآب
 تعيين ضرايب حقيقي موهومي و پذيرفتاري الكتريكي بلورنانويي TiO2 درفازهاي مختلف بااستفاده ازطيف سنجي FTIRدرشرايط متعارف
 به كارگيري نانولوله كربني چندديواره اصلاح شده سطحي درساخت الكتروكاتاليست پيل سوختي PEM
 توليد نانوذرات اكسيدمس به روش آسياب گلوله اي سياره اي وكاربرد آن درمخلوط ترميتي Al+CuO
 بررسي پايداري فيزيكي سوخت هاي منفجره ژله اي حاوي ذرات جامدفلزي
 مطالعه و بررسي تغييرات خواص اپيتيكي و گسيل ميداني نانولوله كربني چندديواره دراثرانباشت اكسيدروي
 بررسي تاثيرشگرف نانوذرات اكسيدسيليس بروي گروه عاملي اكسيم درآلدوكسيم ها
 بررسي تاثيرپارامترهاي هندسي نانولوله هاي كربني برخواص مكانيكي نانوكامپوزيت به روش مدل مايكرومكانيكي
 معرفي يك روش محاسباتي وشبيه سازي براي سنجش تحمل پذيري خطاي مكانيكي تجهيزات نظامي مبتني برنانومواد
 حذف آرسنيك V ازآب توسط نانوذرات آلومينيم سنتز شده توسط روش تخليه قوس الكتريكي
 مطالعه اثرتشعشعات راديواكتيو ونانوذرات برروي سينتيك تخريب حرارتي برخي ازپيشرانه ها
 بررسي توان فوتوكاتاليستي نانوذرات MnZnO و ZnO سنتز شده باروش سل – ژل خوداحتراقي درتخريب نيتروفنل
 بررسي نقش نانوحفره درانفجارناشي ازشوك درجامدات بااستفاده ازشبيه سازي ديناميك مولكولي
 بررسي پاسخ نانوحسگرهاي اكسيدقلعه لايه نشاني شده به روش تبخير حرارتي
 سنتزكالكوژنيدسه تايي مس اينديوم سولفيدتحت شرايط رفلاكس و بررسي خواص نوري آن
 پايدارسازي سيالات مگنتورئولوژيك بانانوذرات اكسيدآهن و سيليس جهت استفاده درسيستم هاي تعليق خودروهاي نظامي جديد
 پايش اورانيوم درنمونه هاي آبي بااستفاده ازسيليكاي نانومتخلخل ومعرف هاي رنگي با هدف تهيه نوارآزمون چشمي
 سنتز نانوذرات مغناطيسي Co1-xZnxFe2O4 به روش همرسوبي شيميايي وبررسي خواص ساختاري ومغناطيسي آن
 تهيه نانوپودرفريت استرانسيم جانشاني شده باكاتيون هاي Zn2+ وMn2+وبررسي برخي ويژگيهاي مغناطيسي آن
 بررسي ايمني زايي IpaD شيگلافلكسنري درخوكچه هندي برپايه نانوكپسول تري متيل كايتوسان به روش خوراكي
 بررسي ناپايداري استاتيكي يك نانوتيرتحت اثرميدان مغناطيسي بااستفاده ازتئوري الاستيسيته غيرموضعي
 سنتزتك ظرف مشتقات مختلف بنزوتيازين هابااستفاده ازنانوراكتورعامل دارشده SBA-Pr-SO3H
 توليد نانوپروب هاي اليگونوكلئوتيدي طلاجهت تشخيص آزمايشگاهي ليستريامونوسايتوژنز
 توليد كانژوگه هاي نانوذرات طلاوپروب هاي اليگونوكلئوتيدي جهت تشخيص آزمايشگاهي شيگلافلكسنري
 بررسي اثرحرارت درليزرهاي نقطه ي كوانتومي اينديم فسفايد درطول موج 1550 نانومتر
 سنتزنانوكاتاليست كروميت مس به روش سونوشيميايي وبهينه سازي سنتزآن با روش تاگوچي
 سنتزتركيبات كادميم بوراته و بررسي خواص نوري غيرخطي ان جهت افزايش طول موج و شدت ليزرها
 افزايش دقت ابعادي كامپوزيت هاي پليمري لايه اي بااستفاده ازنانولوله كربني تك ديواره
 تاثيرنانوذرات اكسيدتيتانيوم درآبكاري الكتريكي برخواص خوردگي پوشش هاي كامپوزيتي نيكل – كبالت باكاربري دريايي و نفتي
 آناليز كمي مشخصات اپتيكي وساختاري نانوكاواك مسطح با ساختارنامتجانس
 بررسي جذب ورهايش داروهاي بيهوشي وآرام بخش ناتوان كننده بصورت كنترل شده وافزايش طول اثراين داروها توسط بسترهاي نانومتخلخل
 سنتزوشناسايي نانوكمپلكس جديدي ازمس II بااستفاده ازليگاندشيف بازN2O2 مشتق شده از5-فنيل آزو 2- هيدروكسي استوفنون واتيلن دي آمين به عنوان نانوروكش
 كاربردنانوتكنولوژي درتوسعه واكسن
 بررسي مكانيزم هاي تشكيل گرافيت برزمينه نانوذرات آلياژي پايه آهن
 سنتزنانوذرات آلياژي آهن – نيكل به روش ميكروامولسيون آب درروغن و بررسي خواص مغناطيسي آنها
 بررسي اثرغلظت نمك هاي فلزي براندازه نانوذرات جاذب رادارسنتز شده درروش ميكروامولسيون
 بررسي ضريب هدايت حرارتي نانوسيالات مغناطيسي فروفلوييد
 بررسي جذب ميدان متناوب مغناطيسي توسط نانوذرات مغناطيسي FeCo درمحدوده كيلوهرتز
 بررسي خواص جذب نانوذرات هسته – پوسته FeCo@C ميدانهاي متناوب درمحدوده فركانس كيلوهرتز
 اثرتغييرات نسبت مولي آب به عامل سطحي براندازه نانوذرات آهن – كبالت درروش شيميايي ميكروامولسيون
 تهيه نانوالياف پليمري نيتروسلولز به كمك بهينه سازي شرايط فرآيندالكتروريسي
 تهيه نانوذرات سراميكي فلز – فسفاتMZr4(PO4)6 به عنوان تركيبات مغناطيسي جاذب امواج رادار
 بررسي تاثيرنانودي اكسيدتيتانيوم TiO2 روي سرعت سوزش پيشرانه دوپايه
 لايه نشاني لايه هادي وشفاف آمورف Zn-In-Sn-O برروي بسترشيشه بااستفاده ازروش RF magnetron sputtering
 فيلم گرافن خودايستا: الكترودمنعطف باقابليت كاربرددرابرخازن
 مقايسه الكترودهاي گازي نفوذي باپايه هاي گرافيت وspc و بررسي استفاده ازنانوكاتاليست Mn5O8برپايه گرافيت درالكترود گازي نفوذي باتري روي – هوا
 بررسي اثرمورفولوژي برعملكردنانوساختارهاي مغناطيسي Fe3O4 دراستفاده به عنوان جاذب امواج رادار
 نانوذرات سلولز كونژوگه شده با ليزوزيم وآليسين: مطالعه اي ازنظرخاصيت ضدقارچي اين تركيبات
 بررسي اثرزمان و تركيب شيميايي برآلياژسازي مكانيكي آلياژهاي نانوساختارNi50Al50 وNiAl45Mo5
 آناليزمدل پراكندگي وشبيه سازي انتشارامواج تراهرتزدرنانوساختارهاي متاموادبااستفاده ازروش تفاضل محدوددامنه ي زماني
 پيش تغليظ جيوه II درنمونه هاي آبي محيط زيست با استفاده ازنانوگرافن اكسايد اصلاح شده با پورفيرين كه با پيوندكووالانس مرتبط شده اند
 Preconcentration of trace copper(II)using octadecyl silica membrane disks modified Functionalized Graphene with octadecylamine (ODA–GO) in water samples and paraffinembedded tissues from Liver loggerhead turtles specimens by FAAS
 Solid-phase extraction of Pb(II) by chemicallyconverted graphene sheets adsorbed on surfactant coated C18 before determination by FAAS
 Quantum Dots As Optical Sensors For Rapid Determination Of Ions At Low Concentrations: A Critical Review
 بررسي خواص ساختارالكتروني نانوخوشه مس و مقايسه آن با انبوهه مس
 تهيه و ارزيابي نانوكپسولهاي كايتوزان به عنوان نگهدارنده واكسن وفراورده هاي داروئي
 بررسي استفاده ازمخلوط جلبك سبزونانوذرات اكسيدآهن براي حذف كروم ازآب
 سنتزنانوالياف كيتوسان/پلي اتيلن اكسايدوآويشن
 سنتزنانولوله دي اكسيدتيتانيوم به روش الكتروريسي وتجزيه حرارتي وكاربرد آنها دررنگبري رنگزاي كاتيوني ازپساب
 پوشش sio2 ,tio2 برروي پايچه پنبه اي به منظور افزايش مقاومت حرارتي ولكه بري
 ساخت غشاي ليفي نانوكامپوزيتي با تلفيق روش الكتروريسي و اسپاترينگ و كاربردهاي بالقوه آن
 سنتزنانوذرات آلومينيوم دي اكتوات واستفاده ازآن به عنوان عامل ژل كننده هيدروكربن هاي نفتي
 پوشش دهي ذرات آمونيوم پركلرات به وسيله ي يك نانوپوشش پليمري وبررسي تاثيرآن برتجزيه حرارتي
 سنتز نانوذرات نورتاب MgAl2O4:Zn بهروش احتراقي تحت امواج ماكروويو و بررسي خواص نورتابي آن
 بررسي اثرات كاتاليزوري نانوذرات Al2O3 درنيتراسيون فنول و مشتقات آن با استفاده ازNi(NO3)2
 بررسي خواص نانوكامپوزيت Al/SiC توليد شده به روش ريخته گري گردابي
 بررسي تاثيرميزان پتانسيل زتاودانسيته جريان درجلوگيري ازكلوخه اي شدن نانوذرات آلومينا وهدايت پذيري آنها درمحلول آبكاري
 افزايش شدت گسيل 1064 نانومتردرشيشه سراميك هاي فسفوكلرايدي آلاييده به Nd3+ بابكارگيري نانوبلورهاي نيمرسانا
 مقايسه اثرنانوذرات SiO2 و Si برخواص و ريزساختارنانوكامپوزيت هاي كاربيد بور
 سنتزوشناسايي نانوساختارهاي مغناطيسي BaFe2O4 باقابليت جاذب امواج رادار
 استفاده ازنانوكاتاليست هاي محيط دوست جهت نيتراسيون تركيبات آروماتيكي بابهره بالا
 آماده سازي وخصوصيات نانوكامپوزيت پرانرژي AP/RDX/SiO2 به روش سل – ژل
 آناليز سل – ژل فرمولهاي سوخت موشك كامپوزيتي درحضورپودر آلومينيوم درمقياس ميكروونانو
 بررسي ميزان جذب اكسيدايزرآمونيوم دي نيترآميدازمحلولهاي آبي توسط نانوكربن فعال
 بررسي مكانيسم پايداري پيشرانه هاي دوپايه با استفاده ازپايداركننده هاي زئوليت نانو – كلينوپتيلوليت
 تشكيل و شناسايي نانو RDX باروش RESS-AS
 تغيير واكنش پذيري تركيبات نانوترميت باايجاديك نانوساختارهسته – پوسته
 توليدنانوHMX به روشSalting-Out و بررسي مورفولوژيكي آن
 تهيه نانوساختارRDX دربسترسيلكا ايروژل
 توليد نانوHMX به روش اسپري فريزدرايينگ وبررسي مورفولوژي آن
 حسگرهاي BioMEMS/NEMS جهت تشخيص عوامل بيولوژيك بارويكردايجادبسترهاي نانوساختاردردفاع بيولوژيك
 تهيه نانوقفسهاي پلي هدرال اليگومر سايل سسكويي اكسان به عنوان پوشش محافظ براي سلولهاي خورشيدي فضايي
 توليد كامپوزيت انفجاري برپايه سيليكون متخلخل نانوساختارجهت استفاده درچاشني ها
 بررسي اثرPH برخواص نوري نانوذرات طلا تهيه شده به روش احياء شيميايي
 سنتزنانوذرات فريت مس به روش رسوب دهي شيميايي
 اثرباكتري كشي فيلم نانومتري تك لايه سيلاني گوگرددارپوشش دادده شده بانانوذره نقره
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید