امکان دریافت مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویرایران در بانک مقالات کشور (CIVILICA)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویرایران  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویرایران  19 تا 21 شهریور ماه 1392 توسط دانشگاه انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در زنجان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 228عنوان مقاله تخصصی شامل 1215 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویرایران
راه كاري موثر براي تشخيص لبه ها در تصاوير نويزي با توزيع هاي مختلف مبتن بر پردازش تطبيق و مركب عموم و محلي
بهبود الگوريتم انطباق مرزي وزن دار شده براي اختفاي خطاي طماني دنباله هاي ويدئويي
نشانه گذاري تصاوير با استفاده از تجزيه مقادير تكين و آناليز مولفه هاي مستقل
ارائه يك روش نوين جهت تعيين قوت واترمارك با استفاده از الگوريتم جستجوي ممنوع
مقايسه عملكرد معيارهاي آنتروپي در بخش بندي تصاوير دو بخشي
حذف نويز فلفل تأكيد با چگالي بالا از تصوير ويدئو و بر مبناي پياده‌سازي يك الگوريتم تصميم سازي بنزين
الگوريتم جديد NLM مبتني بر روش فازي به منظور حدف نويز و حفظ لبه ها در تصاوير MRI
لبه يابي جديد در تصاوير با استفاده از مدل شبكه پتري
انجام آناليز هاي سفالومتري بر روي تصاوير سفالوگرام با استفاده از روش AAM
به‌كارگيري كردك H.265/HEVC كدگذاري تصاوير استريو
كاهش پيچيدگي زماني در محاسبات در بازشناسي چهره با پيش انتخاب ضرايب DCT
شناسايي مبتني بر رديابي انسان‌ها در تصاوير ويدئويي نيمه متراكم
آشكارسازي خط افق و اهداف دريايي به كمك الگوريتم LSD
شناسايي تصاوير محيط داخلي
بهبود انطباق تصاوير كبد در مدوليته هاي Open-MR و CT با استفاده از آناليز PCA
استفاده از روش تورسكي فازي وزن دارد به منظور بازيابي تصوير مبتني بر محتوا
بهينه‌سازي پارامترهاي روش OGM با استفاده از الگوريتم CSO جهت انجام تناظر يابي تصاوير SAR
طراحي سيستم آشكارساز عابر پياده با استفاده از ويژگي‌هاي شبه هار و هيستوگرام گراديان جهت‌دار و تك طبق بند ماشين بردار پشتيبان بر روي داده‌هاي آموزشي سياه نما
توليد طرح‌هاي استتاري بر اساس گسترش ماهي‌هاي مشترك
ارائه راهكاري براي بازشناسي احساسات طبيعي و مصنوعي چهره در تصاوير ويدئويي
يك روش مقاوم در برابر نويز و پخش مبتني بر LBPV-DCT براي تشخيص جعل كپي – جابجايي در تصوير
روشي جديد براي افزايش ظرفيت پنهان نگاري در متون فارسي مبتني بر فشرده سازي LZW
ارتقاي كيفيت تصوير با آشكارسازي و حذف نويز ضربه‌اي با چگالي بالا از طريق پردازش مكاني ترانهاده هاي متوالي تصوير
اضافه كردن امضا ديجيتال بر روي خروجي پرينترهاي به‌صورت نامرئي
محاسبه و بهبود نفوذپذيري با روش مد تجربي تجزيه و تصاوير در تصويربرداري تشديد مغناطيسي
ارائه روشي جديد مبتني بر فريم لت براي حذف مات شدي ديه ناشي از حركت دوربين از تصوير
استخراج سقف ساختمان‌ها و تخريب لبه‌هاي آن‌ها از ابر نقاط ليدار
تطابق سريع تصاوير هوايي و ماهواره‌اي بر مبناي زاويه‌اي انتخابي و مقياس
تشخيص اين در اين ايالت كه در سطوح متاليك با استفاده از بينايي ماشين
يك مدل سلسله مراتبي براي دسته‌بندي تصاوير طبيعي بر مبناي كاهش افزونگي
الگوريتم تشخيص و آشكارسازي خودكار كانتور تصاوير شل با شكل خاص بر اساس رنك و لبه
استخراج ويژگي با فيلتر بانك گابور براي بازشناسي تصاوير بافت و بهبود نرخ بازشناسي با وزن دهي به ويژگي‌ها با استفاده الگوريتم ژنتيكي
نهان نگاري كور تصاوير رنگي بر اساس كوانتيزاسيون ضرايب SVD در اوحدي كانتورلت و فضاي رنگ YCbCr
آشكارسازي صورت و جدا كردن ناحيه چشم بر تصاوير رنگي ثابت
دسته‌بندي الگوهاي نرمال و سرطاني در تصاوير ماموگرافي به منظور تشخيص سرطان سينه
يك روش جديد تقطيع تصاوير ايران بر اساس خوشه بندي چند هدف ي تكامل
پيشنهاد روشي براي كوچ كردن تصفيه جهت حفظ محتواي كلي و با تأكيد بر محتواي عددي تصوير
جداسازي تومورهاي مغزي در تصاوير MRI استفاده از الگوريتم تركيبي PSO + K-menas اعمال فيلتر ميانه
كاهش هزينه زماني و فضاي الگوريتم تشخيص نواحي كپي شده جعلي در تصاوير سطح خاكستري
بازشناسي بر خط ارقام دست‌نويس فارسي با استفاده از ماشين بردار پشتيبان
مدل‌سازي دو لايهي گوسي بافت براساس تبديل كرولت و طيف چند فراكتالي كرولت براي تشخيص اختلالات ساختاري در ماموگرام
روش جديد مبتني بر انتقال هيستوگرام براي بالا بردن ظرفيت نهان گاري قابل بازگشت در تصوير
تشخيص حالت چهره انسان با استفاده از نقاط ويژگي صورت
الگوريتم نرم صفر هموار شده مقيد به منظور يافتن سريع پاسخ تنك واقعي بنا منفي بودن ضرايب
فشرده سازي تصاوير x-ray با استفاده از پول تركي كانورلت و DCT
شناسايي اشارات دست با استفاده از برازش شكل در شبكه‌هاي عصبي
اندازه‌گيري پخش بافتن پارچه‌هاي تاري پودي با استفاده از پردازش تصوير
شناسايي تصاوير كروموزوم‌هاي انسان با به‌كارگيري دست بنده ماشين بردار پشتيبان با چند هسته‌
افزايش تفكيك پذيري تك – تصويري تصاوير متن به صورت مبتني بر نمونه با استفاده از ماشين بردار پشتيبان
مرتب سازي پسته با استفاده از تكنيك‌هاي پردازش تصوير، امواج مايكروويو و شبكه‌هاي عصبي
آشكارسازي نقش برجستگي شيئي كه با استفاده از مدل سلول‌هاي مركز روشن و مركز خاموش شبكيه
آسيب‌پذيري سيستم‌هاي بيومتريك چندگانه با قوانين ثابت هم جوشي در برابر جعل ويژگي
معرفي روش خودكار كنترل ضوابط ايمني در قوس‌هاي افقي به كمك پردازش تصاوير برداشتي توسط سيستم موبايل مپينگ
سنتز كلمات در دست خط فارسي به كمك برازش منحني اتصال حروف
رديابي توپ با استفاده از تركيب، تبديل هاف دايروي و شارنوري در ويدئوي بازي فوتبال
تشخيص اختلال كم‌توجهي-بيش فعالي با استفاده از تصاوير MRI مغزي
ساخت كلمات فارسي مشابه دستخط افراد كمك منحني‌هاي بزير
الگوريتم تشخيص لبه مبتني بر تبديلات برشي چند جهت و روش Canny
دسته‌بندي معنايي صحنه‌هاي فيلم با استفاده از نقشه‌هاي شناختي فازي
بخش بندي چند كلاسه تصاوير SAR با استفاده از مدل چند مقياسه TMF در حوزه Curvelet
ببهبود كيفيت تصاوير شبكيه چشم با استفاده از تبديل كانتورلت زير نمونه‌برداري نشده NSCT
تشخيص پس‌زمينه دنبال تصاوير ويدئويي با استفاده از تخمينگر هاي فازي
آشكارسازي و درجه‌بندي عيوب كاشي و سراميك بر پايه بازيابي مرزها به عملگرهاي ريخت شناسي
واترماركينگ تصوير با ايده برداري از مدولاسيون دلتا در حوزه ويولت و حفظ حداكثر كيفيت بصري
ارزيابي فرسايش بستر رودخانه از طريق پردازش تصاوير حاصل از حركت ذرات بستر رودخانه
تشخيص نداده چند قدمي دست‌نويس فارسي با طبق بند ماشين بردار پشتيبان
رويكردي نو در يادگيري و هفت تصاوير داراي نويز و ناقص با استفاده از شبكه‌هاي عصبي خود سازمان ده افزايشي
توليد يك پايگاه داده از متن‌هاي اضافه شونده به فريم هاي ويدئويي
بررسي روش‌هاي پردازش چهره براي تشخيص لبخند
تفكيك دنبال ويدئوي زبان اشاره فارسي با استفاده از مفهوم زير واحد
تشخيص هويت پايدار از روي ساختار گوش
الگوريتم عيسوي و كار را براي تحكيم موقعيت چشم در چشم مبتني بر الگوي باينري محلي دايره‌اي
بهبود ادغام تصاوير سنجش از راه دور با استفاده از تبديل كانتورلت و الگوريتم ژنتيك
روشي براي تغيير اندازه تصوير مبتني بر محتوي با حفظ ساختار اوليه
خوشه بندي داده‌هايي تصويري توسط الگوريتم رقابت استعماري
بازشناسي حروف دست‌نويس فارسي با استفاده از ويژگي‌هاي آماري و ساختاري
بهينه سازي روش سطوح هم‌تراز با استفاده از الگوريتم تكامل تفاضلي براي ناحيه بندي تصاوير پزشكي
بهبود تصاوير التراسوند پستان، توسط تلفيق فيلترهاي فازي و ميانگين غير محلي
پس يك حالت روحي عجله بر روي دست حرف‌هاي زبان فارسي با استفاده از شبكه عصبي
روش تركيبي براي حذف نويز از تساوي در حين بازسازي با MLEM
طراحي و پياده‌سازي يك سيستم مكانيزه جهت مرتب سازي پاكت نامه‌هاي پستي ايران بر اساس تشخيص كد پستي گيرنده
بهبود مقاومت تطابق تصاوير نسبت به تغيير مقياس با استفاده از توصيف گر FREAK
انتخاب نماينده از ويدئو جهت كاربرد در بازشناسي ويدئويي چهره با استفاده از اپراتور LBP
رديابي هدف مبتني بر لبه يابي فازي و براساس انطباق الگو در تصاوير ويدئويي خاكستري
تعيين نوازي اكسون در توالي DNA باعث مدل تركيبي فيلتر معكوس ميان گذر تيز و الگوريتم گورتزل
مجموعه داد قهستان : اولين مجموعه داد جامعه استاندارد جهت استخراج و پردازش متون فارسي از تصاوير پيچيده مكان‌هاي تجاري
تشخيص مفهوم حركات دست با استفاده از توصيف گر (زمينه شكل) جهت استفاده در موشواره مجازي
ارائه كوچكي مبتني بر انطباق گراف جهت شناسايي رفتارهاي پيچيده انسان
تشخيص مرز شات با استفاده از يك رويكرد مبتني بر يادگيري جمعي در داده‌هاي نا متوازن
بازشناسي چهره مقاوم به تغيير حالات چهره به كمك و وزن دهي نواحي مختلف مبتني بر الگوريتم ژنتيك
تجزيه مدل‌هاي سه‌بعدي با روش مبتني بر ويژگي فاصله ژئودزيك
تشخيص خودكار پلاك خودروهاي شخصي ايران با استفاده از تكنيك‌هاي پردازش تصاوير ديجيتال
بخش بندي مدل سه‌بعدي براساس ويژگي‌هاي انحنا در مش هاي مثلثي
طبقه‌بندي جنسيت مبتني بر نمايش تنك
تضمين بلادرنگ مكان ويژگي چشم بد از دين اخذ شده از تك دوربين
ناحيه بندي تصاوير در موسكوپي ضايعات رنگ دانه اي پوست با استفاده از روش DRLSE
دي كدي كوچك ساز تصاوير H.264/AVC داراي پيچيدگي كم
پيشنهاد روشي نوين در تشخيص نژاد هاي پوستي
تشخيص مكان متن و تصاوير با استفاده از روش نقشه الگو
ادغام تصميم‌گيري طبقه‌بندي هاي با نظارت و بدون نظارت بر تصاوير چند طيفي سنجش از دور به كمك طبقه‌بندي هاي دو كلاسي
استخراج فريم كليدي با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري و آناليز مؤلفه اصلي
استفاده از تناسب فاز جهت مقاوم سازي تثبيت تصوير نسبت به تغييرات شديد تباين
شناسايي انسان بر اساس شكل گوش با استفاده از الگوي باينري محلي و فيلترهاي گابور
بازيابي تصاوير اسناد براساس امضا
بهبود عملكرد طبقه‌بندي كننده مبتني بر نمايش تنك آموزش ديكشنري به روش GAD
آسيب‌پذيري سيستم‌هاي شناسايي بيومتريك دووجهي هم جوش با قانون آموزش پذير در برابر جعل ويژگي
تشخيص جسم متحرك در دنباله ويدئويي با استفاده از بلوك بندي و حذف نواحي ثابت
روش مقاوم براي رديابي اشيا در انسداد جزئي مبتني بر الگوي پديده چند لايه با استفاده از فيلتر ذره‌اي
تصوير كاوي و روش تركيبي انتخاب ويژگي‌ها از بافت‌هاي استخراج چي در تصاوير ماموگرافي
شناسايي هويت افراد با استفاده از ويژگي‌هاي حوزه فركانسي و مكاني نواحي ترسيم شده در تصاوير بايت وينگ
شناسايي، جداسازي و رديابي اهداف متحرك در توالي هاي ويدئويي با استفاده از يك ديدگاه تركيبي
بهبود روش‌هاي مبتني بر الگوريتم SIFT به منظور بازشناسي و ثبت تصاوير لوگو
طبقه‌بندي تصور حركتي چهار كلاسه با استفاده از بهينه‌سازي فيلترهاي فضايي-فركانسي
موقعيت يابي ربات هاي پرنده با استفاده از دوربين‌هاي مجهز به عمق ياب در محيط‌هاي بسته
تشخيص علف هرز با به‌كارگيري الگوريتم تركيبي بهينه‌سازي اجتماع مورچه‌ها
شناسايي هوشمند علايم ترافيكي با استفاده از ويژگي‌هاي مبتني بر گراديان
ارائه يك روش كاربردي جهت تعيين نقشه عمده اشياي موجود در يك تصوير تنها و سه‌بعدي سازي تصاوير
تشخيص اعتياد افراد از طريق چشم و دسته‌بندي آن‌ها به وسيله شبكه عصبي
سه‌بعدي سازي در آناليز تصاوير حاصل از غشاي نانو ليفي
معرفي يك آشكارساز جديد براي شناسايي تغييرات در تصاوير SAR با استفاده حالت فازي زير مخفي ماركوف
تأييد امضاي فارسي برون حدسي مبتني بر ويژگي‌هاي بافتي
روش جديد استخراج متون فارسي از تصاوير پيچيده مكان‌هاي تجاري بر پايه تكنيك‌هاي پردازش تصوير
ارائه روشي براي افزايش دقت تخمين وضعيت بالگرد بدون سرنشين مبتني بر بينايي
طراحي و پياده‌سازي سيستم ميانه تقليدي با پيچيدگي كم براي حذف نويز
ادغام تصاوير چند فوكوسه با استفاده از مدل همدوسي فاز
تشخيص هويت افراد براساس چندجمله‌اي فكري مستخرج از الگوي راه رفتن با تكيه بر الگوريتم پردازش تصوير، سيستم‌هاي هوشمند مصنوعي و رگرسيون خطي
كنترل چراغ راهنما بر اساس جريان ترافيك و حجم عابرين پياده تخمين زده شده با اطلاعات بينايي
Geometric Modeling of the Wavelet Coefficients for Image Watermarking
Extracting local reliable text regions to segment complex handwritten textlines
Comparison of Classification and Dimensionality Reduction Methods Used in fMRI Decoding
Whale Algorithm for Image Processing, A Hardware Implementation
Removal of high density impulse noise using a novel decision based adaptive weighted and trimmed median filter
A New Feature Extraction Method from Dental X-ray Images for Human Identification
Accelerating of Color Moments and Texture Features Extraction Using GPU Based Parallel Computing
Facial Expression Invariant 3D Face Reconstruction from a Single Image Using Deformable Generic Elastic Models
A Fast Seam Carving Method Based on Merging Seams in Subimages
An Intelligent and Real-Time System for Plate Recognition under Complicated Conditions
Pedestrian Detection using Principal Components Analysis of Gradient Distribution
Iterative Back Projection based Image Resolution Enhancement
Automatic Brain Hemorrhage Segmentation and Classification in CTscan Images
Breast Cancer Detection Using Spectral Probable Feature on Thermography Images
FUSION OF SPECT AND MRI IMAGES USING BACK AND FORE GROUND INFORMATION
Scene Matching NCC value Improvement Based on Contrast Matching
A Novel Retinal Vessel Segmentation Based On Local Adaptive Histogram Equalization
3D Pooling on Local Space-time Features for Human Action Recognition
On Road Vehicle Make and Model Recognition via Sparse Feature Coding
Accelerating GPU Implementation of Contourlet Transform
Transparent Watermarking Based on Psychovisual Properties Using Neural Networks
Spectral library pruning based on classification techniques
Anomaly Detection on Traffic Videos Based on Trajectory Simplification
Offline handwritten Farsi cursive text recognition Using Hidden Markov Models
Attention Control Using Fuzzy Inference System in Monitoring CCTV Based on Crowd Density Estimation
A Hybrid ANFIS Model for studying the impact of Zernike coefficients on Keratoconus utilizing BA optimization and FCM
A new Approach to Speed up in Action Recognition Based on Key-frame Extraction
Skin Detection Using a Statistical Color Spaces Fusion Model
Pain Facial Expression Recognition among 8 Facial Expressions using Similarity Measures
Predictive Three Step Search (PTSS) algorithm for motion estimation
Applying Specific Region Frequency and Texture Features on Content-based Image Retrieval
Real Time Occlusion Handling Using Kalman Filter and Mean-Shift
Single Camera Vehicles Speed Measurement
Designing a Selection Rule for Highly Undetectable Steganographic Schemes
Multimodal Expression-Invariant Face Recognition Using Dual-Tree Complex Wavelet Transform
Automatic dental CT image segmentation using mean shift algorithm
A Combined Two-Stage Local-Spatial Interest Point Matching Algorithm
Denoising by Averaging Reconstructed Images: Using Singularity Function Analysis
Detecting Earthquake Damage levels Using Adaptive Boosting
A Novel Steganography Approach for 3D Polygonal Meshes Using Surfacelet Transform
A novel iris recognition method with multi-class support vector data description classifier
Brain Blood Vessel Map Extraction Using Waveletbased DSA Fusion
Improving the performance of skin segmentation in quasi-skin regions via multiple classifier system
Fast Saliency Map Extraction from Video A Hardware Approach
Facial Expression Recognition Using Geometric Normalization and Appearance Representation
A Novel Multiple Kernel Learning Approach for Semi-Supervised Clustering
Robust Watershed Segmentation of Moving Shadows using Wavelets
Real-time Dynamic Hand Gesture Recognition using Hidden Markov Models
Modified Hough Transform for Detection of Range Distributed Targets in Presence of Clutter in HRR RADARS
Online Failure Detection and Correction for CAMShift Tracking Algorithm
A Rank based Ensemble Classifier for Image Classification using Color and Texture Features
MONO-MODAL IMAGE REGISTRATION VIA CORRENTROPY MEASURE
Texture Classification Using Dominant Gradient Descriptor
Fuzzy Local Binary Patterns: A Comparison between Min-Max and Dot-Sum Operators in the Application of Facial Expression Recognition
A Textural Approach for Recognizing Architectural Distortion In Mammograms
MRI IMAGE RECONSTRUCTION VIA NEW K-SPACE SAMPLING SCHEME BASED ON SEPARABLE TRANSFORM
Dtckp OTK Ugiogpvcvkqp Wukpi vjg Okzvwtg qh HEO cpf TDH Pgwtcn Pgvyqtm
An Optimal Prediction based Reversible Image Watermarking In Hadamard Domain
Malaria Parasite Detection in Giemsa–Stained Blood Cell Images
SPARSE BASED SIMILARITY MEASURE FOR MONO-MODAL IMAGE REGISTRATION
Ruling Lines Removal in Handwritten Documents
Video-based Face Recognition Using Complete Local Binary Pattern
Integration of Short Term Learning Methods for Image Retrieval by Reciprocal Rank Fusion
Calibrate Kinect to use in Computer Vision simplified and precise
Compressed Sensing and Multiple Image Fusion: An Information Theoretic Approach
Low Complexity Distributed Video Coding Using Compressed Sensing
Design and VLSI Implementation of New Hardware Architectures for Image Filtering
A comparison of BA, GA and PSO in estimation of the Effect of Higher-Order Aberrations on Visual Function in Keratoconic Eyes using a FCM-ANFIS approach
Automated Lung CT Image Segmentation Using Kernel Mean Shift Analysis
A New SVD-Based Image Quality Assessment
Finding Text Stroke Width Variety in City Maps
Evolutionary Fractal Image Compression Using Asexual Reproduction Optimization with Guided Mutation
Image Encryption Using Genetic Algorithm
Long Distance Iris Recognition
Ant Colony Alpha Matte: A New Approach for Natural Image Matting
SM3D Studio: A 3D Model Constructor
Fast semantic segmentation of aerial images based on color and texture
Decoupled Active Contour (DAC) Optimization Using Wavelet Edge Detection and Curvature Based Resampling
An efficient image fusion method based on dual tree complex wavelet transform
High Angular Resolution Diffusion Image Registration
Warped Document Restoration by Recovering Shape of The Surface
Image Clustering Using Intuitionistic Fuzzy C Means with Partial Supervision
Dynamic Temporal Error Concealment for Video Data in Error-prone Environments
Nonrigid Registration of Breast MR Images Using Residual Complexity Similarity Measure
Automatic Segmentation of Intervertebral Disk from MR Images of the Spine Based on Graph Cut Method
New Approach to Apply Texture Features in Minerals Identification in Petrographic Thin Sections Using ANNs
Intelligent Detection of the Falls in the Elderly Using Fuzzy Inference System and Video-based Motion Estimation Method
Robust Head Pose Estimation using ContourletSD Transform and GLCM
Border Detection of Document Images Border Detection of Document Images
The Capacity of Arithmetic Compression Based Text Steganography Method
Human Detection and Tracking Using New Features Combination in Particle Filter Framework
Using Optical Flow and Spectral Clustering for Behavior Recognition and Detection of Anomalous Behaviors
Content Based Video Retrieval Using Information Theory
HaFT: A Handwritten Farsi Text Database
A New Framework for Goal Detection Based on Semantic Events Detection in Soccer Video
A Novel Histogram Thresholding Method for Surface Defect Detection
Facial Expression Recognition Using Sparse Coding
Facial Expression Recognition Based on Combination of Spatio-temporal and Spectral Features in Local Facial Regions
Carpet Map Classification Based on Directional and Textural Features
A fast and accurate steganalysis using ensemble classifiers
A SIMPLE AND EFFICIENT APPROACH FOR 3D MODEL DECOMPOSITION

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید