مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل در مرجع دانش

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل   در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل   24 تا 25 بهمن ماه 1392 توسط پژوهشکده حمل و نقل و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)در این کنفرانس 253عنوان مقاله تخصصی شامل 2206 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل 
Investigation of seismic performances of bridges
 ارائه روش هاي تعميرونگهداري پل ها و تونلهاي جاده اي
 ارزيابي مدلهاي تخمين حداكثرشتاب زمين درساختگاه مترواهواز
 ارزيابي نگهداري و ارتقاءسيستم سازه اي پلهاي دسترسي دربنادروآبراهها
 ارزيابي باربري بسترهاي داراي خرده لاستيك درخطوط ريلي به كمك آزمايش بارگذاري صفحه
 ارزيابي ريسك درپروژه هاي پل سازي بارويكردfmea فازي
 ارزيابي لرزه اي ستونهاي يك پل بتني با استفاده ازتحليل استاتيكي غيرخطي
 ارزيابي ميداني نشست درپل هاي مدفون جاده
 اصلاح مدل وينكلرجهت مدلسازي بسترراه آهن بالاستي
 اولويت بندي فناوري هاي نوين نگهداري ابنيه فني
 بررسي اثرات زاويه بيه پل برشكل هندسي ديوارهدايت آب پلها با استفاده ازمدلسازي عددي
 بررسي انواع به هم پيوستن ريل ها
 بررسي تاثيرحفرتونل البرز برشرايط هيدرولوژيك و هيدروژئولوژيك منطقه
 بررسي تاثيرموقعيت سگمنت كليدبرروي ظرفيت باربري پوشش نگهداري سگمنتي تونلها
 بررسي تاثيروميزان ارتعاشات ناشي ازحركت قطارهاي زيرزميني درمسيرخط 7متروي تهران
 بررسي رفتارپل معلق عابرپياده ميرزاكوچك خان درشهراصفهان
 بررسي ظرفيت باربري پي هاي واقع برروي شيب هاي مسلح شده با ژئوسنتتيك ها MSE WALL بهروش اجزاي محدودودرحالت غيرخطي تحت بارهاي استاتيكي
 بررسي ظرفيت نهايي بيرون آمدگي صفحه مهارها باملاحظه رفتارغيرخطي خاكها به روش اجزاي محدود
 بررسي نقش زلزله درفروافتادگي عرشه پل ها
 بررسي و مقايسه ضوابط موجودطراحي كابلهاي مقيدكننده طولي به منظور جلوگيري ازسقوط عرشه پل
 بهسازي شيميايي خاكهاي متورم شونده بسترروسازي ها
 بهينه سازي زاويه نصب بادبزن درون تونل البرز
 تاثيربارزنده ايران وآشتو برطرح بهينه عرشه پل هاي بتني پيش تنيده قوطي شكل با استفاده ازالگوريتم ژنتيك
 تحليل الاستوپلاستيك تونلهاي زيرسطح آب زيرزميني درشرايط زهكشي شده
 تحليل پايداري ساختارتونلهاي دوقولو درفضاهاي زيرزميني شهري
 تحليل رفتاروابسته به زمان تونلها با درنظرگرفتن تغييرشكلهاي الاستو – پلاستيك
 تحليل و بررسي عوامل محيطي و پديده هاي آب وهوايي موثربرحمل ونقل جاده اي
 تدوين شرح خدمات مطالعات تعميرات عمومي پلها
 تعريض پل هاي بتني
 تعيين ظرفيت باربري پوشش نگهداري سگمنتي تونلها
 تعيين گاباري سينماتيك تونلهاي راه آهن با استفاده ازاسكنرليزري
 درجه بندي پلهاي جاده اي موجود براي بارهاي عادي و فوق العاده
 راهنماي تعميرونگهداري پل هاي مصالح بنايي
 روش نوين بكارگيري قابليت هاي gis بهمنظور طراحي رقومي مسيردرمطالعات مرحله اول راه
 ضوابط هندسي تونل
 طراحي و اجراي تزريق سيماني جهت آببندي تونلها و فضاهاي زيرزميني مطالعه موردي خط 2متروي تهران
 مروري برروشهاي ويژه درتثبيت بسترهاي سست راه آهن
 مروري برمسائل اجرائي پل هاي خاص درپروژه هاي راه آهن مطالعه موردي: پل كيلومتر423+186 راه آهن غرب
 مطالعات موردي تعيين مقاومت بتن سازه هاي آسيب ديده بااستفاده ازروشهاي درجا
 مطالعه رفتارحركتي كوله پل درزمان روگذري آب با كاربرد سامانه ليزرهاي موازي
 مطالعه موردي آسيب پذيري لرزه اي پل هاي بزرگراهي تحت اثرزلزله هاي حوزه نزديك
 مطالعه و اجراي بخش تكميلي سازه ايستگاه تقاطعي متروي شهيدبهشتي o1N3 درمحدوده خاك دستي سست و ريزشي شهر تهران
 مقاوم سازي عرشه پل هاي فلزي ازنوع تير دال باافزايش سختي پيچشي نمونه مطالعاتي : پل دسترسي كرخه
 مقايسه روشهاي تعيين ظرفيت باربري پي سنگها
 نگرشي برالگوي صحيح مطالعات زمين شناسي مهندسي راه و ابنيه
 پهنه بندي پتانسيل ناپايداري شيب هاي سنگي جاده هاي كوهستاني با استفاده ازرويكردسيستمي
 كارايي نفوذسنج جيبي درتعيين ناهمساني
 اثرچرخه هاي تجاري بررشدارزش افزوده حمل ونقل ريلي
 ارائه الگويي براي اندازه گيري و تحليل شاخص رقابت پذيري بخش حمل و نقل دريايي
 ارائه الگويي براي اندازه گيري و تحليل شاخص رقابت پذيري بخش حمل ونقل جاده اي
 ارائه برنامه مديريت زيست محيطي راه ها درفاز ساخت:مطالعه موردي
 ارائه راهكارهايي بهمنظور افزايش سهم ايران درترانزيت بابهره گيري اززيرساخت هاي حمل ونقل ريلي و با استفاده ازمدل لوجيت و روش دلفي
 ارائه مدل اولويت بندي براي نمونه گيري ازشركت هاي توليد كننده و ياوارد كننده موتورسيكلت به منظور سنجش آلايندگي هوا
 ارزيابي نقش سيستم حمل ونقل ريلي درون شهري درجهت پيشبرد توسعه اقتصادي و كاهش آلودگي هوا و ارائه راهكارهايي جهت توسعه آن درايران
 ارزيابي پايداري حمل ونقل ملي دربخش جاده اي با استفاده ازمدل شاخص مبنا مطالعه موردي: سالهاي 1390-1381
 امكان سنجي افزايش سهم بازارحمل و نقل ريلي فرآورده هاي نفتي
 برآورد سهم هزينه حمل ونقل ريلي دربهاي تمام شده كالاها مطالعه موردي كالاهاي اساسي
 برآورد قيمت سايه اي آلاينده هاي زيست محيطي ناشي ازمصرف سوخت دربخش حمل ونقل با استفاده ازتابع تصادفي مسافت
 برآوردهزينه خارجي آلودگي هوا ناشي ازفعاليت بخش حمل و نقل جاده اي درايران
 برآوردهزينه – فايده جابجايي باردراتصال راه آهن ايران به عراق وسوريه
 بررسي آلودگي هواي شبكه ترافيكي درون شهري بااستفاده ازشبيه سازي
 بررسي كاهش توليد آلاينده هاي هواباجايگزيني حمل ونقل جاده اي با مترومطالعه موردي مسيريزد – اردكان
 برنامه ريزي حمل ونقل پايداربراي ايجادشهرزيست پذيرحركت به سوي حفظ محيط زيست شهري
 تاثيرسرمايه گذاري زيرساختي بررشداقتصادي
 تحليل بهره وري سرمايه درزيرساخت هاي بخش حمل ونقل جاده اي كشور
 تخمين اثرات سرمايه گذاري درزيرساخت هاي حمل و نقل برارزش افزوده حمل و نقل درايران
 تخمين ميزان آلودگي هوا ناشي ازكارخانه آسفالت ودستگاه سنگ شكن پروژه هاي راه سازي مطالعه موردي بانددوم محور سراب – بستان آباد
 تعيين اولويت راه كارهاي اثرگذار دركاهش آلودگي صوتي ناشي ازحمل ونقل شهري به روش ahp
 راهكارهاي ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد دربخش حمل ونقل ريلي
 راهكارهاي كاهش آلودگي هوا و صرفه جويي درمصرف سوخت درحمل و نقل هوايي
 روشهاي كاهش آلودگي صوتي قطارهاي درون شهري و برون شهري
 رويه هاي تامين مالي پروژه هاي زيربنايي باتاكيد برحوزه آزادراه و راه آهن
 شاخصهاي توسعه پايدارحمل ونقل ريلي كشور
 شناسايي خطرات و عوامل بالقوه آسيب رسان ايمني و بهداشتي دراجراي زيرساخت هاي حمل و نقل ريلي و جاده اي
 طرح هايي براي افزايش كارآيي و حفظ محيط زيست درهوانوردي
 عوامل موثربرسرمايه گذاري خصوصي درحمل و نقل ايران
 مطالعه تطبيقي قيمت گذاري درفرودگاه ها:مورد انگلستان، مالزي وايران
 معرفي عوامل موثربرتامين هزينه پروژه هاي حمل ونقل – مانند تونل، پل و بزرگراه ها – ازمحل دريافت عوارض بهره برداري
 مقايسه كاهش هزينه هاي عملكردي درارزيابي اقتصادي بهسازي راه ها مطالعه موردي: راه اصلي فسا زاهدشهر
 پياده سازي نسل نوين مديريت مالي راهداري درايران مطالعه موردي محورسوادكوه درمازندران
 كنوانسيون بازل و چالشهاي حمل ونقل برون مرزي زباله هاي شيميايي خطرناك
 Investment in Road Imrovement and Its Safety Benefits
 The effect of Age and Education level on Traffic Safety; A case study
 ارائه الگوريتم اجتناب ازبرخورد وتشخيص تقدم خودروها درتقاطع با استفاده ازشبكه هاي موقتي
 ارائه الگويي به عنوان ساختارسازماني مديريت بحران درحمل و نقل ريلي
 ارائه يك مدل ارزيابي روشهاي نگهداري و ايمني راه هاي كم تردد برونشهري
 ارزيابي الزامات طراحي هندسي درترازهاي تركيبي مسيربراي كنترل مسافت ديد
 ارزيابي ايمني حاشيه راه ها مبتني برفرآيند مميزي ايمني راه rsa
 ارزيابي تصادفات جاده اي درشرايط نامساعدجوي درجاده هاي اصلي استان سمنان
 استفاده ازشاخص پيش بيني تصادف به منظوردرنظرگرفتن عوامل انساني وعوامل هندسي راه دراولويت بندي نقاط سياه
 بررسي تاثيربارش باران برجريان ترافيك درشبكه جاده اي كشورمطالعه موردي: شبكه آزادراهي وبزرگراهي استان مركزي
 بررسي وپيشنهادمعيارها واستانداردها جهت كنترل و بازديد انواع وسايل نقليه درمراكز معاينه فني خودرو
 بررسي اثرات توام ترافيك و طرح هندسي راههابرشيوه هاي ايمن سازي مطالعه موردي محوراهواز – مسجدسليمان حدفاصل روستاي گاوسوار تاابتداي روستگاه آبگاه به طول 4كيلومتر
 بررسي اثرات مديريت بحران سوانح طبيعي برحفظ زيرساخت هاي حمل ونقل
 بررسي الگوهاي اصول پدافندغيرعامل دربنادرمطالعه موردي آمادگي و مقابله با آتش سوزي بنادر
 بررسي روشهاي بازسازي تصادفات رانندگي
 بررسي عملكرد طراح و اجراء پروژه هاي مديريت راه به منظورپيشگيري ازتصادفات به روش مميزي ايمني راه
 بررسي عوامل راه دربروز حوادث رانندگي درحمل و نقل جاده اي مطالعه جاده هاي استان مركزي
 بررسي ميداني اندازه ارتفاع چشم راننده ارايه شده درآيين نامه طرح هندسي راه هاي ايران
 بررسي نقش عامل راه و محيط اطراف درتصادفات راه هاي برون شهري مطالعه موردي: استان كرمان
 بررسي نقش مديريت بحران درحمل ونقل اضطراري دربحرانهاي طبيعي درشهرها
 بررسي نقش پايه هاي برق و روشنايي دروقوع سوانح مرگبارراه ها و ارائه راه كارهاي كنترلي
 بررسي و تحليل فاكتورهاي دموگرافيك قربانيان تصادفات جاده اي كشورطي سالهاي 1383تا1387
 بررسي و معرفي شاخصهاي مورداستفاده درتحليل وايمن سازي نقاط حادثه خيز
 تابلوهاي ترافيكي و عوامل اثرگذار دراحترام و رعايت آنها مطالعه موردي: تابلومحدوده توقف ممنوع درساعات معين
 تحليل اقتصادي وامكان سنجي به كارگيري سامانه ي كنترل خودكارسرعت درمحورآزادراه پيامبراعظم ص درمحدوده استان آذربايجان شرقي
 تحليل عملكردزيرساخت هاي ايمني راه با استفاده ازروش تحليل پوششي داده ها
 تمهيدات پدافندغيرعامل درفرودگاه ها
 راهبردپدافندغيرعامل درمقابله با بحران شهري مطالعه موردي: شهربابلسر
 شاخصهاي ارزيابي ريسك پل ها ازمنظر پدافندغيرعامل
 طراحي هندسي ايمن راه هاي كم تردد به روش ارزيابي خطر
 عوامل واژگوني وسايل نقليه باري و راهكارهاي كنترل آن
 كاربرد خطوط لرزاننده وسايل نقليه و نقش آن درافزايش كنترل و ايمني تردد درآزادراه هاي برون شهري
 كاربرد فناوريهاي نوين اطلاعاتي درمديريت بحران باهدف پيشگيري ازتخريب زيرساخت هاي حمل ونقل
 محاسبه هزينه هاي افرادكشته شده و كيفيت زندگي درتصادفات جاده اي استان مازندران سال 1389
 مديريت حمل ونقل جادها ي موادشيميايي خطرناك مطالعه موردي پتروشيمي اراك
 مروري برنقش مديريت بحران دركاهش آثاربلاياي طبيعي
 معيارهاي انتخاب مكان دوربين هاي ثبت تخلف سرعت
 مقايسه هزينه تصادفات رانندگي مرتبط با مصرف مشروبات الكلي درمناطق روستايي و شهري
 نقش حمل ونقل و لجستيك درمديريت بحران
 نقش سيستم هاي هوشمنددربهبودعملكردمديريت بحران درحمل ونقل جاده اي
 نقش نواقص ژئوتكنيكي جاده اي درالگوي آماري وقوع تصادفات بين شهري مطالعه موردي شهرستان بهبهان
 پياده سازي پدافندغيرعامل درسيستم هاي حمل ونقل شهري
 آناليز عددي رفتارلرزه اي پي هاي عميق درمناطق ساحلي با شيب ملايم
 استراتژي بنادر – اهميت جايگاه و روش تدوين با استفاده ازمدل Swot
 بررسي روشهاي استفاده مجددازموادلايروبي شده
 بررسي صنعت بازيافت كشتيها
 بررسي تاثيرات افزايش اندازه كشتي هاي كانتينري برزيرساخت هاي بنادروسيستم حمل ونقل كشور
 بررسي عملكرداسكله هاي شمع و عرشه احداث شده برروي بسترشيب دار
 بررسي نقش و اهميت زيرساخت هاي حمل ونقل زميني درتوسعه پسكرانه هاي بنادرتجاري كشور
 تعميرات اساسي دكل هاي چراغ دريايي و احداث شالوده و بيكن ها
 دسته بندي نرم افزارها درحوزه مطالعات هيدروديناميك و مانور دربنادر
 راهنماي مطالعه اثرشرايط محيطي برمانورشناورها درحوضچه و كانال دسترسي بنادر
 متدولوژي انجام مطالعات شناخت بازار و پيش بيني ناوگان درارتقاء بنادركوچك مورد مطالعاتي بندرشيوء
 مقايسه ميزان خوردگي آلياژهاي آلومينيوم 2024و7075و6061 كاربردي درصنايع هوايي و دريايي درمحيطهاي اتمسفري دريايي
 نقش استاندارد درافزايش ضريب ايمني حمل ونقل دريايي
 Discourse Communities and SMS Implementation
 ارائه مدل برنامه ريزي خدمه براي شركت هاي هواپيمايي داخلي
 ارائه مدلهاي قيمت گذاري درصنعت حمل و نقل هوايي كشوردرچارچوب آزادسازي قيمت ها مطالعه موردي شركت هاي هواپيمايي
 ارائه مدلي جهت برآوردديدافقي وتاثير آن برعملكردحمل ونقل هوايي شهراهواز با استفاده ازتصاوير سنجنده modis
 افزايش كارايي درسيستم حمل ونقل هوايي كشورباپياده سازي مدل خطوط هواپيماي ارزان قيمت دركشور
 اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري درشركت فرودگاه هاي كشور
 برآورد ميزان ذخيره سوخت درايستگاه سوخت گيري فرودگاه – موردمطالعه : فرودگاه ساري
 برخوردپرندگان با هواپيما
 بررسي الگوهاي موفق و ناموفق درفعاليت خطوط هوايي كم هزينه
 بررسي برنامه ها و اقدامات جهاني و منطقه اي ايكائو دراستقرار سامانه مديريت جريان ترافيك هوايي
 بررسي تطبيقي شهرهاي فرودگاهي به منظور امكان سنجي ايجادشهرفرودگاهي درايران نمونه موردي: مجتمع فرودگاهي منطقه سلفچگان
 بررسي صنعت حمل و نقل هوايي كشورباتاكيد برسندچشم انداز بيست ساله كشور
 بررسي مهمترين عوامل موثربركارآيي كنترلرهاي ترافيك هوايي ايران
 برنامه ريزي طرح انتقال به سامانه هاي نوين نظارتي دركنترل ترافيك هوايي كشور
 تاثيرعنصربادبرباندپروازي فرودگاه : مطالعه موردي فرودگاه ساري
 تحليل توازن ظرفيت و تقاضاي نشست وبرخاست درشرايط مختلف عملياتي درفرودگاه مهرآبادو ارزيابي ضرورت اتخاذتدابير
 تدوين نظام قيمت گذاري درحمل ونقل هوايي
 ساماندهي حركت وسيله نقليه زميني و هواپيما درمحوطه هوايي فرودگاه
 فدراليسم درقالب نظم نوين هوايي
 فرهنگ ايمني درمديريت ترافيك هوايي
 قانون هواپيمايي كشوري: زيرساخت حقوقي صنعت حمل ونقل هوايي
 كاهش مصرف سوخت با طراحي و بازبيني ساختار TMA ها درايران
 مروري برمطالعات جامع حمل ونقل و ترافيك فرودگاه بين المللي امام خميني ره و لزوم يكپارچگي نتايج آن با طرح جامع حمل ونقل و ترافيك تهران
 نحوه برآورد تعدادتوقفگاه هاي هواپيما ها و سطح پيشگاه فرودگاه مطالعه موردي – فرودگاه ساري
 هفت خطرمهم درايمني هوايي
 كاربرد الگوريتم pso دربرنامه ريزي هوشمند فرود هواپيماها
 Effect of Utilization of Geogrids on Reducing the Required Thickness of Unpaved Roads
 EFFECT OF WHEEL LOAD CONTACT AREA SHAPE ON RUTTING RESPONSE OF ASPHALT PAVEMENT
 evaluation of physical and rheological properties for unaged and aged polymer modifid bitumens
 Rheological Behaviour of Warm Mix Asphalt Containing Sasobit
 اثرسنجي پديده ذوب ويخبندان برروسازي هاي مبتني برتحقيقات LTPP
 ارائه شاخص حساسيت رطوبتي مخلوطهاي آسفالتي گرم براساس تئوري انرژي آزادسطحي
 ارائه مدلي جهت اختصاص بودجه درسيستم هاي مديريت روسازي تلفيق شده با نگهداري پيشگيرانه
 ارزيابي اقتصادي استفاده ازتكنولوژي هاي نوين روسازي درتعميرات و نگهداري راه ها با استفاده ازتكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره
 ارزيابي تاثيراجراي روكش ميكروسرفيسينگ برمقاومت لغزشي درآزادراه تهران – قم
 ارزيابي روشهاي مدرن ترميم سريع سطوح پروازي
 ارزيابي سازه اي روسازي بااستفاده ازپارامترهاي كاسه انحناء افت و خيز
 ارزيابي عملكردميكروسرفيسينگ باتوجه به شاخص بين المللي ناهمواري راه iri درآزادراه تهران – قم
 ارزيابي مقاومت بسترتثبيت شده روسازي با دستگاه LWD مطالعه موردي كمربندي خرمشهر
 ارزيابي كيفيت سواري دهي درمحدوده پل ها
 استفاده ازمصالح بازيافتي آسفالت rap درلايه اساس روسازي
 امكان سنجي فني – اقتصادي كاربردروسازي ماندگار
 انواع روسازي بدون بالاستي خطوط راه آهن و مزايا و معايب هركدام و ارائه يك سيستم مناسب روسازي بدون بالاست درايران
 بررسي دانه بنديهاي مورداستفاده درآسفالت متخلخل و ارايه دانه بندي مناسب براي ايران
 بررسي مشخصات مكانيكي آسفالت گوگردي
 بررسي مكانيزم عريان شدگي و عوامل موثردربروز آن
 بررسي تاثيرسرعت حركت باربرتحليل روسازي آسفالتي بااستفاده ازشبكه ي عصبي مصنوعي
 بررسي تاثيرمشخصات مصالح رويه درميزان تنش و كرنش عمودي روسازي انعطاف پذيربادرنظرگرفتن رفتارالاستيك خاك
 بررسي جامع مدلهاي تعيني قطعي و احتمالي پيش بيني زوال روسازي
 بررسي خصوصيات خستگي مخلوط هاي آسفالتي حاوي سرباره فولادي
 بررسي دستاوردهاي نانوفناوري درحوزه روسازي راه
 بررسي روشهاي توليدواجراي آسفالت سرددرراه هاي ايران
 بررسي علل خرابي زودرس رويه هاي آسفالتي درمناطق سردسير مطالعه موردي درمنطقه ارسباران
 بررسي عملكردروسازي مسيرهاي اتوبوس هاي تندروشهري وطرح روسازي مناسب
 بررسي فني و اقتصادي استفاده ازاسفالت ماستيك سنگي به جاي سايرمخلوطهاي آسفالتي سنتي
 بررسي نكات اجرايي حاصل ازنصب لايه هاي ژئوسنتتيك درايران با هدف كنترل تركهاي انعكاسي
 بررسي پايداري روسازي بتني فرودگاه ها
 تاثيردانه بندي برسختي مخلوطهاي آسفالت ماستيك
 تاثيرروش افزودن آهك هيدراته برحساسيت رطوبتي مخلوطهاي آسفالتي
 تاثيرسرعت ودمابركرنش كششي و عمرخستگي لايه هاي آسفالتي
 تاثيرميكروسرفيسينگ برشاخص راحتي سفرrn درآزادراه تهران – قم
 تثبيت اساس با استفاده ازامولسيون و سيمان
 تحليل رفتارداول بارها درروسازي هاي بتني غيرمسلح با هدف بهينه سازي تعداد دول بارهاي موردنياز
 تحليل نتايج محاسبات بازگشتي آزمايش fwd درروسازي هاي آسفالتي
 تحليل و ارزيابي كاربرد الياف پلي پروپيلن بركارايي و اجراي آسفالت
 دسته بندي فاكتورهاي تاثيرگذاربرقابليت خودترميمي مخلوطهاي آسفالتي
 رفتارآسفالت اصلاح شده با پليمر sbr تحت بارگذاري خزش ديناميكي
 طراحي بانك داده هاي معادن مصالح سنگي استان هاي تهران قم و قزوين درمحيط Gis
 مقايسه اقتصادي حالت هاي مختلف احداث شانه آسفالتي جهت كاهش هزينه هاي احداث روسازي راه
 مقايسه فني و اقتصادي آسفالت متخلخل و آسفالت معمولي
 مقايسه روشهاي پيش بيني دماي عمق لايه آسفالتي
 مقايسه و برآورد هزينه هاي روسازي آسفالتي وبتني درايران
 واكنش حرارتي روسازي هاي آسفالتي وبتني تونل درمقابل آتش سوزي
 كاربرد شبكه عصبي مصنوعي درپيش بيني كرنش فشاري و شيارشدگي روسازي
 آشنايي با اصول فن آوري قطارهاي شناورالكترومغناطيسي
 آناليز سيستم its ازطريق الگوريتم دايجسترا براي تعيين كوتاهترين مسيرجهت مديريت هوشمند حمل ونقل
 ارائه مدل فروش مازادبرظرفيت مطالعه موردي درقطار سيمرغ شركت قطارهاي مسافري رجاء
 ارائه يك روش موثرومقاوم به تغييرات محيطي براي تشخيص موقعيت مكاني خودرو دربزرگراه
 ارزيابي راه آهن پرسرعت ازديدگاه فني و تكنولوژي نسبت به راه آهن كلاسيك
 ارزيابي مزايا و معايب حاصل ازايجادسيستم درراه ها
 ارزيابي سيستم هاي جامع حمل ونقل MRT با استفاده ازروش تحليل سلسله مراتبي Ahp جهت تحقق توسعه پايدارشهري درايران
 ارزيابي وامكان سنجي استفاده ازسيستم هاي مديريت تعميرونگهداري خطوط ريلي درايران جهت رده بندي كيفي آنها
 ارزيابي كمي وانتخاب سيستم بهينه اجراجهت پروژه هاي حمل ونقل بارويكرددروزارت راه وشهرسازي
 استفاده ازنرم افزار trans cad جهت تعيين مسيرهاي مناسب دوچرخه سواري
 اصلاح پروسه حمل ونقل درمديريت لجسيك و نقش آن درحمايت ازتوليد كنندگان داخلي كالاهاي ورزشي
 امكان استفاده ازبستر ارتباطات ماهواره اي و مخابرات سيار درحمل ونقل
 انتخاب بهترين طرح بازدارنده سبقت ازشانه راه درآزادراه ها با استفاده ازيك مدل مركب جديد ازروشهاي mcdm
 انضباط وخردگرايي درمطالعه و ايجادزيرساخت هاي حمل ونقل
 اولويت بندي فناوريهاي نوين نگهداري زمستاني زيرساخت هاي حمل و نقل
 اولويت بندي تامين كنندگان خارجي ناوگان ريلي با استفاده ازروش تحليل سلسله مراتبي فازي گروهي
 بررسي اثرملاحظات برابري اجتماعي برحل مسئله طراحي شبكه وابسته به زمان – مطالعه موردي: سمنان
 بررسي انواع تقاطعات غيرهمسطح و انتخاب تقاطع بهينه باتوجه به ظرفيت و سرعت
 بررسي مفاهيم SDI جهت ايجادحمل ونقل پايدار
 بررسي نيازمندي ها ومزاياي استقرارسياست فراباراندازدرمراكز توزيع مطالعه موردي درشركت پخش البرز
 بررسي و ارائه فناوريهاي نوين جهت هوشمندسازي و توسعه بزرگراه ها
 بررسي و تحليل جايگاه تصميم گيري گروهي چندمعياره مكاني درمديريت زيرساخت هاي حمل و نقل
 بكارگيري تجهيزات its درمديريت ناوگان جاده اي
 بهبودعملياتي گلوگاه هاي ترافيكي
 تاثيرتعميرونگهداري خطوط ريلي برراندمان حمل و نقلي ريلي
 تحليل COST/BENEFIT درارائه مدل و پياده سازي الگوي معماري ملي سيستم هاي حمل ونقل هوشمندITSNA
 تحليل نتايج اندازه گيري سايش ريل درقوس هاي خطوط مترو تهران براساس شاخص MGT
 تحليل اقتصادي تجهيز شبكه ريلي كشوربه سيستم هاي هشدارخرابي پيشگيرانه
 تحليل برحجم سفرومسافر دراستان اصفهان
 تعميم الگوريتم محدودسازي دروني نسبت طول صف درسطح شبكه براي بهينه سازي زمانبندي تقاطع هاي همسطح چراغدار درشرايط فوق اشباع
 جايگاه مهندسي ارزش درحمل ونقل دريايي و زيرساخت هاي مربوطه
 حمل ونقل ريلي چالشها و فرصت ها
 راهكارهاي افزايش اثربخشي مهندسي ارزش درپروژه هاي زيربنايي حمل ونقل جاده اي كشور
 سندچشم اندازواستراتژي توسعه بخش حمل ونقل استان يزد
 شناسايي و برري شاخصهاي اثرگذار درتعيين نوع خودروي مناسب جهت تاكسي
 ظرفيت سنجي كاهش تصادفات جاده هاي برون شهري ايران با بهره گيري ازكاربردهاي ايمني فناوري ارتباطات هوشمند بين خودرويي
 مدلسازي انتخاب زمان عزيمت كاربران براي سفرهاي كاري درمعابرشهري
 مكانيابي احداث پياده راه با استفاده ازروشهاي سنجش ازدور
 نقش gis دربهبود زيرساخت حمل ونقل هوايي
 نقش كاهش سفرهاي كاري دربهبود الگوي توسعه حمل ونقل محور TOD
 پايداري دربرنامه زماني قطار
 كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي Gis دربرنامه ريزي حمل ونقل شهري
 تعيين حداقل شعاع قوسهاي افقي براي افزايش ايمني و پايداري حركت كاميونهاي ترانزيتي در محل انطباق قوسهاي افقي و قائم

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید