امکان دانلود کلیه مقالات اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیر اهنی در بانک جامع مقالات (سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیر آهنی (مواد و فناوریهای نوین کاربردی) در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیر آهنی (مواد و فناوریهای نوین کاربردی)  25  مهر ماه 1392 توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مرکز مشهد و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در مشهد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 91عنوان مقاله تخصصی شامل 996 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیر آهنی (مواد و فناوریهای نوین کاربردی)
 بررسي توليد نانوكامپوزيت NiAl-20%atTiB2 و تركيب بين فلزي NiAl به روش آلياژسازي مكانيكي
 بررسي رفتار ساختاري، مكانيكي و الكتريكي كامپوزيت لايه اي مس توليn شnه به روش اتصال نورد تجمعي ARB
 بررسي اثرات ذرات تقويت كننده آلومينا Al2O3) بررفتارمكانيكي ماده مركب زمينه مس توليد شده به روش اتصال تجمعي نورد ARB
 مطالعه ي تجربي اثرپارامترهايه جوشكاري ليزري براستحكام كششي سوپرآلياژ اينكونل 625
 بررسي خواص مكانكيي كامپوزيت ريختگي زمينه آلومينيوم باذرات تقويت كننده كاربيد سيليسيم
 تاثيرميزان جوانه زاي زيركونيم برخواص مكانيكي آلياژآلومينيوم اكسترود شده 5083
 مطالعه خواص ساختاري واپتيكي نانوذرات اكسيدمس سنتز شده ازهيدروكسيدمس به روش مكانوشيميايي
 عامل داركردن و اصلاح سطح نانولوله هاي كربني توسط مس و اكسيدهاي مس
 تاثيرعمليات حرارتي برروي استحكام فشاري فوم آلومينيوم A356
 تاثيرسرعت چرخش بربافت فلزمنيزيم خالص ريختگي بوسيله ي فرآيند اصطكاكي اغتشاشي
 تاثيرسرعت چرخش برريزساختارفلزمنيزيم ريختگي بوسيله ي فرآيند اصطكاكي اغتشاشي
 تاثيرسرعت چرخش فرآيند اصطكاكي اغتشاشي برسختي سطحي فلزمنيزيم خالص ريختگي
 بررسي تاثيرشكل پين برريزساختارفلز منيزيم خالص ريختگي بوسيله ي فرآيند اصطكاكي اغتشاشي
 تاثيراكسيدآلومينيوم و رشدبيش ازحددانه برايجادعيب حفره سوزني درفويل آلومينيوم 8011
 تاثيرايجادجدايش فازي وحفرات ايجادشده درريزساختارورق تيغه شده ي آلومينيوم وارتباط آن با پيدايش عيب pinhole درفويل آلومينيوم 8011
 تاثيرعوامل مكانيكي برپيدايش عيب pinhole درفويل آلومينيوم 8011
 بررسي و معرفي روش ومحلولي مناسب جهت متالوگرافي فويل آلومينيوم 8011 نوردي با ضخامت هاي زير180μmازمقطع نورد
 تاثيرعمليات حرارتي پوشش هيدروكسي آپاتيت كندوپاش شده بررفتارخوردگي آلياژمنيزيم AZ91
 بررسي و سنتز كامپوزيت اكسي كلريد منيزيم و هگزامتافسفات سديم به همراه نانوسيليس
 جذب انتخابي فلزات سنگين ازمحيط زيست بوسيله Bioselective Bioaccumulation
 توليدنانوپودركامپوزيتي Al6061/TiC به روش آلياژسازي مكانيكي
 اثرفعال سازي مكانيكي و پرتودهي مايكروويو براحياي مستقيم سنگ آهن گل گهر
 بررسي رفتار خوردگي روكش كامپوزيتي سوپر آلياژ پايه كبالت استلايت 6 كاربيد بور -توليد شده به روش جوشكاري GTAW در محيط نمكي
 ساخت و بررسي رفتاركششي كامپوزيت هيبريدي پايه آلومينيوم تقويت شده با ذرت كاربيد سيليسيم و آلومينا تهيه شده به روش ريخته گري گردابي
 بررسي تاثيرمقدارذرات Sic ميكرومتري برخواص مكانيكي كامپوزيت Al 6061-SiC توليد شده به روش ريخته گري گردابي
 تعيين پارامترهاي اكستروژن گرم معكوس آلياژ C17510
 بررسي اثرافزايش منگنز و سيكل دماي و زماني متفاوت آنيل و تاثيرآنها برساختارومقاومت به ضربه فولادA694 دردمايoC 60-
 تاثيردرصد مولي ايتريا روي شبكه كريستالي نانوپودرYSZ ( ZrO2-Y2O3 توليد شده به روش سنتز احتراقي
 تاثيرمقدارسوخت مورداستفاده درسنتز احتراقي پودرنانوكريستالين YSZ ( ZrO2-Y2O3
 سنتز پودركامپوزيتي مس /آلومينا به كمك روش رسوبدهي شيميايي
 بررسي ريزساختارورفتارسايشي دربهينه ترين مقدارفاز تقويت كننده آلومينا درپوشش هاي نانوكامپوزيتي مس – آلومينا بهروش سنتز احتراقي درمحلول
 بررسي فرآيند توليد، ريزساختاروخواص مغناطيسي CoFe2O4 ، NiFe2O4 و ZnFe2O4 توليد شده باروش سل ژل خوداحتراقي
 بررسي مطالعاتي درمديريت عمليات خط تويركنورتر مس پيرس اسميت
 تاثيرفعال سازي مكانيكي و ليچينگ مكانوشيميايي برروي انحلال كنستانتره هاي كالكوپيريت دراسيدسولفوريك
 تاثيرعمليات حرارتي برريزساختاروخواص مكانيكي دمابالاي سوپرآلياژ پايه نيكل GTD-111
 توليدفوم آلومينيوم سلول بسته بااستفاده ازموادپليمري به عنوان حفره ساز
 ساخت و بررسي خواص الكتريكي نانوكامپوزيت زمينه مسي تقويت شده با نانولوله كربني به روش متالورژي پودر
 بهسازي تاثيرمنفي فيلم هاي اكسيدي دوگانه محبوس برخواص سايشي آلياژهاي ريختگي Al-Si بابهره گيري ازتركيبات بين فلزي غني ازآهن
 بازيافت باطري هاي دورريزنيكل – كادميم ازمحلول ليچينگ كلريدي و با استفاده ازاستخراج حلالي
 بررسي اثرpH بررفتارخوردگي آلياژآلومينيوم 5083 درآب سنتز شده خليج فارس
 بررسي تاثيرمورفولوژي و اندازه ذرات SiC درپوشش الكترولس مس
 بررسي تاثيرمورفولوژي و اندازه ذرات SiC درپوشش الكترولس مس Ni-P
 بررسي نانوكريستالهاي آلياژCu-3wt%Ti توليدشده به روش آلياژسازي مكانيكي
 بررسي اثرغلظت ماده افزودني برخواص پوشش نانوكامپوزيتي نيكل – فسفر كاربيد تنگستن توليد شده به روش آبكاري الكتريكي
 بررسي اثرسرعت چرخشي ابزارفرآيند اصطكاكي اغتشاشي برريزساختارورفتارخوردگي آلياژAA5083 H32
 پيش بيني دماي ذوب چدن درنقاط ذوب بالاي 1000تا1500 درجه سانتيگراد بااستفاده ازبينايي ماشين وشبكه هاي عصبي چندلايه
 بررسي و مطالعه رفتارخستگي آلياژآلومينيوم 6066درشرايط مختلف عمليات حرارتي
 بررسي اثردما و زمان برضخامت پوشش كروم تشكيل شده برروي زيرلايه ي پليمري
 استفاده ازطراحي آزمايش DOE جهت بررسي عوامل موثربرشكل دهي ورق آلومينيوم تحت پرتوي ليزر
 بررسي كاهش زاويه خمش ورق دولايه آلومينيوم /آهن درمرحله سرمايش فرآيند ليزرفورمينگ
 مقايسه زاويه خمش ورقهاي فولادي وآلومينيومي تحت شرايط مختلف فرايند ليزرفورمينگ
 تاثيرعناصرنادرخاكي بررفتاركارگرم آلياژ منيزيم Mg-Zn
 تاثيرريزساختارروكش كامپوزيتي سوپرآلياژپايه كبالت استلايت 6- كاربيد بورتوليد شده به روش جوشكاري GTAW برمقاومت به خوردگي درمحيط نمكي
 تغييرات پارامترشبكه و اندازه كريستال محلول جامدCu-Al دراثرآسيابكاري دراتمسفراكسيژن
 بررسي رفتارخوردگي كامپوزيت سطحي Al5083/CeO2 توسط فرايند اصطكاكي اغتشاشي درمحيط NaCl
 تاثيرناخالصي هابرسرعت خوردگي سوپرآلياژها
 بهبودمقاومت سايشي فولادابزار گرم كار1.2714 L6 با استفاده ازجوشكاري سطحي سوپرآلياژپايه كبالت استلايت 21 به روش جوشكاري GTAW
 بهينه سازي تيوب هاي كوره ريفورمر پالايشگاه اصفهان باكاربرد HP Micro Alloy Mod (GX40NiCrSiNb3525
 بررسي رفتارسايشي كامپوزيت نانوساختارAl- %1Vol Fe2O3 توليد شده توسط فرآيند اتصال نوردي تجمعي ARB
 طراحي ساخت و تحليل استاتيكي سازه ساندويچي آلومينيومي باهسته مشبك
 بررسي ريزساختارو مشخصات لايه الكترواسپارك آلياژIN738LC برروي زيرليه هم جنس
 تاثيرسرعت چرخش برساختارماكروسكوپي فلزمنيزيم ريختگي بوسيله ي فرآيند اصطكاكي اغتشاشي
 خواص پوشش هاي الكترولس نيكل – فسفرعمليات حرارتي شده برروي زيرلايه مس DHP
 آناليزشكست ميل گاردان با استفاده ازروش اجزاء محدود
 مطالعه و بررسي علل شكست قالبهاي سردكارفولادي 1.2080
 تعيين سيكل بهينه عمليات حرارتي فولادابزارگرمكار1.2344 مورداستفاده درقالبهاي فورج
 خوردگي تنشي آلياژهاي پايه نيكل درمحيطهاي مختلف و اثرسرب برآن
 خصوصيات سوپرآلياژهاي پايه نيكل و چگونگي استفاده آنها درصنعت
 استحصال اكسيدروي ازلجن كوره بلند ذوب آهن توسط اسيدسولفوريك
 توليد نانوكريستالهاي آلياژمس – تنگستن به روش آلياژسازي مكانيكي
 بررسي تاثيرتغييرات فاصله توقف ودمابرريزساختاروخواص مكانيكي اتصال لحيم كاري سخت سوپرآلياژاينكونل 713
 توليد آلياژنانوساختارCu-5wt%Ti به روش آلياژسازي مكانيكي
 ساخت فوم آلومينيومي به روش مذاب تحت فشاروبررسي مقاومت فشاري فوم هاي آلومينيومي بااندازه تخلخل هاي متفاوت
 بررسي رفتاركارسختي و كارنرمي درطي تغييرشكل گرم آلياژمنيزيم AZ 63
 بررسي معادلات بنيادين تغييرشكل آلياژ منيزيم AZ63 دردماي بالا
 بررسي اثرافزايش منگنز و سيكل دماي وزماني متفاوت نرماله و تاثيرآنها برساختارومقاومت به ضربه فولاد A694 دردمايoC 60-
 تاثيرPH وغلظت كلربررفتارخوردگي حفره اي آلياژآلومينيوم 5083
 بررسي رفتارشكست ناشي ازكششي كامپوزيت هيبريدي پايه آلومينيوم تقويت شده با ذرات كاربيد سيليسيم و آلومينا تهيه شده به روش ريخته گري گردابي
 مشخصه يابي پوشش كامپوزيتي Co-W/Al2O3
 تاثيردرصد عنصرآلياژي درروند تشكيل كريستالهاي كامپوزيت مس – آلومينا بافرآيند آلياژسازي مكانيكي
 توليد كامپوزيت مس – كاربيدسيليسم به روش اتصال نوردي تجمعي وبررسي خواص ريزسختي مقاومت به سايش ومقاومت الكتريكي آن
 اكسيداسيون الكتروليزپلاسمايي فرايندي جديد براي توليد فريت استرانسيم
 بررسي توليدفوم تخلخل بسته آلومينيومي بااستفاده ازنيترات سديم وروش ذوب پودرمتراكم شده
 بررسي خواص فوم تخلخل بازآلومينيويم توليد شده به روش سنتز احتراقي
 ماشينكاري خشك و ماشين كاري باحداقل استفاده ازروانكارMQL درفلزات سخت
 فوم آلومينيومي: تكنولوژي توليد، كاربردها وخواص
 بررسي اثرذرات سراميكي كاربيد سيليسيم به پايدارسازي فوم آلومينيومي توليد شده به روش تزريق گاز درمذاب
 توليدفوم سلول بازمسي به روش پوشش دهي برروي مدل پليمري
 بررسي پديده كربن زدايي ناشي ازعمليات حرارتي هاي متفاوت فولادبااستفاده ازروش الكترومغناطيسي جريان گردابي
 بهينه سازي ابعادراهگاه ها براي به حداقل رساندن تاب برداشتن درقالب تزريق پلاستيك به روش تركيبي شبكه عصبي و الگوريتم ژنتيك
 شبيه سازي اثرسرعت و شدت جريان جوشكاري براندازه دانه و پهناي ناحيه متاثرازحرارت آلياژ آلومينيوم 1050به روش جوشكاري GTAW

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید