نمایه شدن کلیه مقالات دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالوژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران در CIVILICA

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالوژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالوژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران   8 تا 9 آبان ماه 1392 توسط دانشکده مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه سمنان  و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در سمنان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 411عنوان مقاله تخصصی شامل 2359 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دردومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالوژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران
 اصلاح شيميايي ريزساختار آلياژ Al-0.7Feتوسط افزودن تركيبي از سديم و موليبدن به مذاب در فرآيند ريختهگري درقالب ماسهاي
 تخمين عمر باقيمانده قطعه Compressor Disk موتور جت
 بهبود رفتار مكانيكي آلومينيوم با استفاده از نانو ذرات نيتريد آلومينيوم
 سنتز نانوذرات كبالت خالص به روش كندوسوز ليزر پالسي نئوديميم ياگ در استن
 بررسي متغيرهاي فرايند ترمومكانيكي مارتنزيت در ايجاد ساختار فوق ريزدانه/نانومتري در فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 201LN
 بررسي تاثير تعداد پاس در فرايند اصطكاكي اغتشاشي بر توزيع ذرات تقويت كننده و رفتار تريبولوژيكي كامپوزيت سطحيAl7075/SiC
 بهينهسازي و مدل سازي پارامترهاي فرايند جهت توليد كامپوزيت سطحيAl7075/SiCبا فرايند اصطكاكي اغتشاشي به كمك روش تاگوچي و شبكه هاي عصبي مصنوعي
 تاثير دما بر ريز ساختار فصل مشترك و خواص مكانيكي جوش نفوذي Al-Cuبا لايه واسط قلع
 بررسي ريزساختار و سختي درز اتصال لحيمكاري آلومينيم/ مس با استفاده از آلياژ پركننده آلومينيم سيلسيم
 بررسي اثرpH بر شكل نانوذرات نقره سنتز شده توسط عصاره برگ سياهدانه
 سنتز احتراقي نانو كرات تو خالي آلومينات منيزيم با استفاده از قالب فدا شونده
 بررسي اثر چگالي و اندازه حفرهها بر خواص فيزيكي و مكانيكي داربست پليلاكتيكاسيد مورد استفاده در مهندسي بافت
 تاثير متغيرهاي ساچمه زني بر اندازه ي دانه، سختي و مقاومت به خوردگي فولاد زنگ نزن دوفازي 2205 درمحيطNaCl
 Susceptibility of Near-Neutral PH SCC to Plastically Pre-strained API X60 And X70 Pipeline Steels
 Synthesize and characterization of Palmitic acid modified PEG-Chitosan coated Mn-Ferrite nanoparticles for biomedial application
 توليد كامپوزيت سطحي Al 7075/Al2O3/Grتوسط فرايند اصطكاكي اغتشاشي و ارزيابي رفتار تريبولوژيكي آن
 مشخصهيابي پوششهاي پايهي اكسيد آهن ايجاد شده در فرايند پاشش حرارتي
 بررسي عوامل موثر بر ميزان فعاليت فتوكاتاليتيكي پوشش پايه ي اكسيد آهن ايجاد شده توسط فرايند پاشش شعله اي
 بررسي رفتار مقاطع شكست نانو كامپوزيت كاربيد بور – كاربيد سيليسيم
 بررسي اثر تغذيه محوري بر جريان ماده در فرآيند آهنگري تزريقي
 Characterization of Hydroxyapatite Coating on AZ31 Magnesium Alloy in Different Pulse Voltage
 مروري بر مطالعه كمي اصطكاك در آهنگري سرد فولاد به كمك روشهاي فشارش حلقه،حديده كاري پسرو و پيشرو فنجاني و فشارش تحت پيچش
 بررسي خواص نانو كامپوزيت WC-6Coساخته شده به روش پرس داغ سريع
 بررسي تاثير پارامترهاي فرايند جوشكاري قوسي با گاز محافظ روي پديده پاشش جوش در اتصالات فولاد St37-2
 بررسي ساختار و رفتار خوردگي آلياژ شبه بلورAl-Cr-Feتوليد شده به روش آلياژسازي مكانيكي و عمليات حرارتي متعاقب
 بررسي اثر پوشش نانوكريستال سه تائيNi-W-Coبر روي خواص خوردگي سايشي فولادSt 24 و بررسي اثر سرعت سيال روي خوردگي سايشي اين پوشش
 بررسي اثر اتمسفر محفظه آسيا در توليد دي سيليسايد موليبدن به روش آلياژسازي مكانيكي با سازوكار واكنش خوداحتراقي
 بررسي تاثير متغيرهاي آبكاري غير الكتريكي بر ميزان و شرايط رسوب نيكل بر روي فوم پلي اوراتان
 تاثير آب خام تصفيه شده بروي كيفيت گندله در واحد گندله سازي گل گهر سيرجان
 Nano structured copper-zinc oxide thin film synthesis by anodic oxidation method in alkaline media
 تحليل ساختاري ترموستات مارپيچ دوار دوفلزي به كمك شبيه سازي آباكوس
 مدلسازي OpenMXساختار نواري نيمه رساناهايSi1-xAsx
 Synthesis, Magnetic and magneto optical investigation of Co1-xDy xFe 2O4 nanoparticles and thin films
 Effects of La content on the magnetic, electric and structural properties of BiFeO 3
 بررسي اثر دماي آستنيته و سرعت سردشدن بر خواص مكانيكي فولاد ميكروآلياژي واناديم-تيتانيم دار
 تاثير دماي كلسيناسيون بر روي تشكيل نانو ذرات و ريز ساختار فريت هگزاگونال نوع Yبا تركيب شيميايي Sr2Co2-xMgx/2Nix/2Fe12O22 (Co2Y)تهيه شده به روش سل-ژل احتراقي
 بررسي خواص وويژگيهاي ساختاري نانوذرات فريت نوع Y باتركيبSr2Ni2Fe12-xCrx/2Al x/2O22 سنتز شده با روش سل ـژل احتراقي
 Synthesis of Al2O3–WC nanocomposite powders via mechnochemical process
 Optimization of Bead Geometry in Electron Beam Welding Process Using Imperialist Competitive Algorithm
 فرايند برنامه ريزي استراتژيك در توسعه و هدف گذاري مديريت توليد و عمليات در شركت فولاد اكسين خوزستان
 ساخت فوم كاربيدتنگستني به روش ريخته گيري ژلي با پايه آلژينات سديم
 مدلسازي اثرفشاربرمقاومت تماسي فصل مشترك قالب ـ قطعه درآلياژA356
 بررسي و بهينه سازي عوامل موثر در فلوتاسيون زينكات روي به روش تاگوچي
 توليد نانو ذرات اكسيد روي به روش هيدروترمال در دماي پايين
 بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت زمينه آلومينيوم 319 تقويت شده با ذرات نانوساختارآلومينا /اكسيدمنيزيوم توليد شده به روش نيمه جامد
 بررسي و تحليل چالشها و راه كارهاي توسعه علمي ريخته گري درايران
 بهينه سازي پارامترهاي جوشكاري آلومينيوم به فولاد زنگ نزن تحت فرايند اصطكاكي تلاطمي
 بررسي تاثيردماي آستنيته كردن و محيط كوئنچ برريزساختارورفتارسختي پذيري فولادAISI4140
 بررسي اثرپارامترهاي فرآيند نيمه جامدناشي ازگازبرريزساختاروخواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 319
 Tribological studies of friction stir processed steel alloy st14
 Microstructure and tribological performance of a steel based Surface Nano composite produced by friction stir processing.
 سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات Zr2Cu
 توليد ومشخصه يابي نانوكامپوزيتAl2O3-TiB2/Fe توسط فرآيند آسياب كاري و عمليات حرارتي
 Effect of Impregnation Steps on the Structure and Performances of Nickel Nanocatalyst
 بررسي نقش فيلترهاي فومي سراميكي برخواص مكانيكي آلياژهاي چدن خاكستري
 ساخت قطعه حجيم آلياژ مغناطيس نرم Fe65Co35 به روش پرس گرم و بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي آن
 بررسي ميكروساختاروخواص مكانيكي كامپوزيتCu/Zn تقويت شده با نانوذرات TiO2توليدشده به روش اتصال نوردتجمعي ARB
 اثر چرخه كاري بر خواص سطحي فولاد گرم كار در نيتراسيون پلاسمايي به روش معمولي و توري فعال
 بررسي تجربي تراكم تك محوره پودرآهن تحت بارگذاري ديناميكي بدون عمليات تف جوشي
 پژوهش تجربي و شبيه سازي اجزاي محدوددرجوشكاري قوس الكتريكي باگازمحافظ MIG وپارامترهاي تاثيرگذاربرخواص مكانيكي آلياژ 6063 آلومينيوم
 بررسي مورفولوژي سطحي و خواص خوردگي پوشش نانوسراميكي حاوي زيركونيا برروي ورق گالوانيزه
 مطالعه ي ميكروساختاروخواص فيزيكي آلياژحافظه دارCu-Al-Ni-Mn توليدشده توسط پرس گرم وزينترينگ
 ارزيابي ساختاري تركيبات Mo-Ni-Siدر فرايند آلياژسازي مكانيكي
 بررسي ريزساختاروخواص مغناطيسي فريت نانوساختارليتيم ـ روي توليد شده به روش گليسين ـ نيترات
 ارزيابي چسبندگي پوشش كنترل حرارتي سياه پلي اورتاني واثرعوامل مختلف برآن
 Investigation of Surface Roughness and Bioactivity Properties in NHA/Zircon NanoComposites Coated by Plasma Spray on Stainless Steel 316 L
 بررسي تشكيل محلول جامدفوق اشباع مس ـ آهن درروش آلياژسازي مكانيكي
 بررسي اثر غلظت ممانعت كننده بنزوتريازول بر روي رفتار خوردگي پوشش نانو ساختار هيبريدي پايه آلومينيومي
 بررسي تأثير عمليات حرارتي آنيل در حين تغيير شكل پلاستيك سرد تيتانيم خالص تجاري
 اصلاح خواص فيزيكي و مكانيكي رزين اپوكسي فنول نوولاك واپوكسي كروزول نوولاك برپايه رزين پلي استرغيراشباع و مقايسه نانوذرات سيليس واكسيدتيتانيوم جهت استفاده درپوشش هاي صنعتي
 مدلسازي رياضي كوره بلندوبررسي پارامترهاي موثربرعملكرد آن: بررسي ناحيه احياي غيرمستقيم
 effects of rheocasting and heat treatment on microstructure characteristics and mechanical properties of high performance 2024 aluminium alloy
 The Role of Hydrogen Absorption on Mechanical Behavior of X65 and X70 Pipeline Alloy Steel
 Removal of toxic chromium(VI) ions from aqueous solutions using green walnut shells
 بررسي تأثير زمان آسياكاري بر توليد كامپوزيت پايه سراميكي ZrB2-Al2O3بوسيله روش سنتز احتراقي
 Study of particles rearrangement in supersolidus liquid phase sintering of Cu-28Zn
 بررسي تف جوشي فازمايع پايداروسوپرساليدوس آلياژCu-10Sn-10Pb
 effect of solution PH on particle size of WC-CO nano powder prepared by hydrogel mthod
 مطالعه ي خواص الكتريكي، ساختاري و حرارتي شيشه هاي نيمرساناي P2O5_V2O5_MoO3_CaO_Li2O
 تاثير جايگزيني آلومينيوم به جاي سيليسيم بر روي ريزساختار، سينتيك استحالهي بينيتي و خواص كششي فولاد دو فازي فريت بينيتي و آستنيت باقيمانده
 Effect of solvent on bismuth ferrite nanoparticles
 Effect of Annealing Temperature on Bismuth Ferrite Nanoparticles
 اثر مقدار هافنيوم بر دماي استحاله و ريزساختار آلياژهاي حافظه دار دماي بالا Ni-Ti-Hf
 اثر عمليات ترمومكانيكي بر كرنش بازيابي آلياژ حافظه دارNi50Ti40Hf10
 بررسي ريزساختار و سختي نانوكامپوزيت سطحي Al/Al2O3-TiB2 ساخته شده با فرآوري ه مزن اصطكاكي
 مطالعه دگرگوني فازي و رفتارگرماكشساني آلياژحافظه دارNiTiCu باريزساختارنانومتري
 بررسي اثر كسر حجمي تقويت كننده بر رفتار سايش خشك نانوكامپوزيت Al/SiCp
 بررسي تاثيرجايگزين كردن فازبينيت با فاز زمينه پرليتي وميزان كارگرم برخواص مكانيكي فولاد d3با استفاده ازآزمون خمش سه نقطه اي
 تاثيرپسابهاي شهرك صنعتي خيام برآلودگي آبهاي زيرزميني دشت خروين
 تاثيردوپنت Mgو نرخ حرارت دهي برپايداري فاز تتراگونال و خواص فتوكاتاليستي نانو ذرات زيركونيا
 بهينه سازي عمليات حرارتي فولادزنگ نزن مارتنزيتي API-13Crباهدف افزايش چقرمگي شكست
 مدلسازي فوم هاي فلزي باتخلخل كروي به روش اجزاي محدود
 بررسي تاثيرميزان فازتقويت كننده برخواص و ساختارنانوكامپوزيت Al-SiC توليدشده به روش متالورژي پودر
 ساخت بدنه سراميكي كاربيد تنگستن به روش ريخته گري ژله اي
 ايجاد پوشش كامپوزيتي Ni-P-Nano ZrO2 به روش الكترولس و بررسي مقاومت به سايش و خوردگي آن
 بررسي تخلخل باقيمانده درپوشش پين هاي كانكتورهاي الكتريكي وعوامل موثربرآن
 تاثيرعنصرموليبدن برتشكيل تركيب بين فلزي NiAl نانوساختارحين آلياژ سازي مكانيكي
 بررسي خواص مكانيكي وريزساختارفولادخطوط لوله نفت جوش شده به روش اصطكاكي اغتشاشي
 ايجاد پوشش آلومينيوم بر روي فولاد كربني به روش جامد وبررسي خواص آن
 بررسي رفتارسايشي كامپوزيت آلومينيوم ـ نانولوله كربني توليد شده به روش sps
 Fabrication of Aluminium-Carbon nanotube Composites Via Spark Plasma Sintering Method
 بدست آوردن ثوابت تخمين عمرخزشي به منظور تخمين عمرباقيمانده سوپرآلياژ پايه نيكل IN 713C
 تأثير آماده سازي سطوح در روش اكسيداسيون ريز جرقه نمونه خالص تجاري آلومينيوم به همراه نانو ذرات تيتانيوم
 پايداري حرارتي كامپوزيت زمينه آلومينيومي تقويت شده با ذرات بين فلزي دي سيليسيدموليبدن
 بررسي علل وجود عيب خالي كردگي در سطح ورق و فويل آلومينيوم سري 8011
 بررسي تاثيرپارامترهاي ليزرNd:YAG پالسي برفراينداصلاح سازي سطحي
 روندايجاددانه هاي باابعادنانومتري وبهبود خواص مكانيكي ورق آلومينيوم AA1050 طي فرايند نوردتجمعي ARB
 نقشه برداري ريزسختي و روابط سختي و استحكام تسليم درفولادهاي مقاومت بالا
 بررسي تاثيرنسبت مولي Fe/Baبرمكانيزم تشكيل نانوذرات هگزافريت باريم به روش سل ژل احتراقي
 بزرسي تاثيزفزآينذ هاي تزمومكانيكي بزوي حذف فزيت دلتا در فولاد سنگ نشن رسوب سختي
 بررسي فرآيندكوئنچ وپارتيشن بندي روي فولادهاي زنگ نزن
 ساخت آلياژ حافظه دارTiNiCo نانوساختار به روش ترمومكانيكي
 بررسي اثر دماي زينتر بر خواص مكانيكي و الكتريكي نانوكامپوزي تهاي مس- زيركونياYSZ -8توليد شده به روش متالورژي پودر
 ارزيابي وپيش بيني سختي فولادCK60 درطي عمليات حرارتي بازپخت به كمك الگوريتم فازي
 بررسي خواص مكانيكي و ريز ساختار كامپوزيت سه تاييAl/Al₂O₃/SiC توليد شده با روش متالورژي پودر
 Effect of Clay Nanoparticles on the Thermal and Barrier Properties of Polymeric Coatings
 بررسي تاثير كسر حجمي ذرات تقويت كننده بر خواص سايشي كامپوزيت Al/B4C-TiC
 ايجاد پوشش نانوساختار TiAlNبه روش رسوبگذاري شيميايي از فاز بخار به كمك پلاسما و مقايسه خواص آن با پوشش TiN
 بررسي اثرات ولتاژ باياس بر تركيب شيميايي، ريزساختار و خواص مكانيكي پوشش نانوساختار TiAlN
 بررسي تاثيرفشارفشردن اوليه برنيروي موئينگي درتفجوشي فازمايع سوپرساليدوس آلياژ Cu-28Zn
 بررسي اثرنيروي موئينگي برتفجوشي فازمايع آلياژCu-28Zn باتغييردماي تفجوشي
 بررسي رفتارسيلان آلياژIMI 834 طي آزمون كشش گرم
 اثر حرارت ورودي فرآيند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي بر خواص مكانيكي و جنب ههاي ريزساختاري اتصالات متجانس آلياژ آلومينيم5083
 بررسي اثر دماي زينتر بر ريزساختار و فاكتور كيفيت سراميكهاي دي الكتريك مايكروويو با تركيب 0.88Ba([Zn0.6Co0.4]1/3,Nb2/3)O3–0.1Ba(Ga1/2Ta1/2)O3–0.02BaZrO3
 توليدنانوكريستال Al3zr با استفاده ازآلياژسازي مكانيكي و عمليات حرارتي
 تاثيرفعال سازي مكانيكي براحياي كربوترمي موليبدنيت درحضوركربنات سديم
 بررسي خواص مكانيكي نانوكامپوزيت زمينه آلومينيومي تقويت شده با نانوذرات ZrO2,Al2o3 توليدشده به روش ريخته گري اغتشاشي
 ارزيابي خواص مكانيكي بيوكامپوزيت هاي منزيم فلوئورآپاتيت ـ آلومينا درشرايط بهينه تف جوشي دومرحله اي به دست آمده توسط روش تاگوچي
 ايجاد پوشش پلي آنيلين روي فولاد زنگ نزن 316 و مطالعه خواص خوردگي آن در محيط اسيدي
 بررسي اثر دماهاي مختلف تنش زدايي بر ريزساختار و چقرمگي ضربه ورق هاي جوشكاري شده به روش SMAW از جنس فولادASTM A 517
 بهينه سازي خواص روكش كاري سخت استلايت 6 بر روي اينكونل 617 به روش تاگوچي
 بررسي اثرات خوردگي خستگي روي آلياژ7075-T73 آلومينيوم
 بررسي اثرات نرخ كرنش روي رفتارمكانيكي ورقهاي فلزي با ساختارF.C.C به كمك تئوري پلاستيسيته كريستالي
 بررسي خواص سطحي قطعات شياردار فولادي نيتروژندهي پلاسمايي شده به روش ديواره گرم و ديواره سرد
 مدل سازي فرايندآلياژسازي مكانيكي جهت توليدنانوكامپوزيت پايه آلومينيوم
 definition a new dimensionless parameter on geometric ones affecting the chevron crack formation in an extrusion process
 محاسبه چرخش كريستالهاي ورقهاي آلومينيوم درحين فرآيند نوردبه كمك تئوري پلاستيسيته كريستالي
 بررسي تاثير عنصر استرانسيوم بر اكسيداسيون استاتيك و ديناميك در مذاب آلومينيوم با خلوص تجاري
 بررسي تأثير تغييراتpHمحلول و دورهمزن بر سختي و ميزان مشاركت نانوالماس در پوشش كامپوزيتي نيكل فسفر نانوالماس ايجاد شده به روش الكترولس
 بررسي خواص مكانيكي و مغناطيسي كامپوزيت لايه ايCu/Ni/Fe3O4 توليدشده به روش اتصال نوردتجمعي ARB
 جوشكاري همزن اصطكاكي آلياژAl-Zn-Mg-Cu توليدشده به روش نيمه جامد
 بهينه سازي پارامترهاي موثر جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلومينيم 0011 به مس خالص با روش تاگوچي
 مدل سازي ترمومكانيكي فرآيند FSWبروش المان محدودومطالعه تاثيرمتغيرهاي فرآيند برشاخصهاي جوش
 چسب زدايي قطعات مينياتوري كاربيد تنگستن – كبالت توليد شده به روش قالبگيري تزريقي پودر
 توليد نانوسيم هاي آهن ـ پلاتين به روش رسوبدهي الكتروشيميايي جريان متناوب
 بررسي تاثيرحرارت ورودي برروي خواص مكانيكي وريزساختاري دراتصال آلياژAA3003-H18 توسط جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي
 بررسي تاثير فيلمهاي اكسيدي دوگانه محبوس بر مكانيزم سايش لغزشي آلياژهاي Al-Si در شرايط ريختگي و عمليات حرارتي
 بررسي اثرپارامترهاي رسوب دهي الكتريكي برمكانيزم جوانه زني و رشدپوشش هاي منگنز ـ مس
 بهره گيري از Compact Graphite Iron CGI درتوليد بوشهاي بلوك سيلندرهاي موتورهاي ديزلي به جهت سبك سازي و افزايش راندمان آن
 رفتارخوردگي فولادTRIP بعدازجوشكاري همزن اصطكاكي
 مشخصه يابي ومطالعه رفتارسايشي پوشش هاي كبالت و نانوكامپوزيتي Co/ZrO2 توليدشده به روش آبكاري الكتريكي پالسي
 شبيه سازي آزمايشگاهي اثرجريان سرگردان متناوب Ac برپتانسيل حفاظتي لوله هاي باپوشش پلي اتيلن
 ساختارهاي فوم فلزي نوين بر پايه كرههاي توخالي مبتني بر روش متالورژي پودر
 تاثيرآنيل سريع حرارتي برخواص ساختاري ومغناطيسي لايه نازك نانوساختار FePt
 بررسي تاثير حضور نانو ذرات آلومينا بر رفتار سيلاني فيداستوك كامپوزيت زمينه آلومينيوم با كاربرد در فرآيندقالبگيري تزريقي پودر
 توليد كامپوزيتهاي زمينه فلزي با دقت ابعادي بالا از طريق فرآيند نوين قالبگيري تزريقي پودر
 بررسي تاثيرعمليات حرارتي تنش گيري برروي ساختارميكروسكوپي وخواص مكانيكي نواحي جوش فولادASTM A517 جوشكاري شده با فرايند FCAW
 بررسي اثرريزساختارهاي مختلف بررفتاركششي ومكانيزم شكست فولادابزارسردكارDIN 1.2210
 اثرريزساختارهاي مختلف بررفتارخستگي فولادابزارسردكار DIN1.2210
 اثر ميزان كاربيد سيليسيم بر استحكام وشوك پذيري فوم آلومينايي
 بررسي اثر اندازه حفرات و ميزان كاربيد سيليسوم پيش فرم برخواص كامپوزيت با فاز پيوستهCu/Al2O3-SiC
 بررسي تاثيرهيدروژن وزمان ماندمذاب بررفتاراكسيدفيلم هاي دوتايي درآلياژآلومينيوم A357
 سنتز سيالون به روش تركيبي سل- ژل و كربوترمال
 ساخت و بررسي خواص استحكامي كامپوزيت آلومينا زيركونيا نيمه پايدارشده با منيزيا
 مطالعه اثردماي محلول آندايزينگ برروي مورفولوژي نانوحفرات تمپليت اكسيدآندي آلومينيوم AAO
 بررسي اثرغلظت حمام آبكاري الكتريكي برروي ريزساختارنانوسيم هاي آلياژي كبالت ـ نيكل رسوب داده شده با جريان متناوب درداخل تمپليت اكسيدآندي آلومينيوم AAO
 مكانيزم تشكيل پوشش كاربيد تيتانيم بروي فولادبه روش نفوذفعال شده حرارتي
 بررسي خواص ساختاري، ديالكتريكي و فروالكتريكي نانوپودرتهيه شده به روش آلياژسازي مكانيكي
 تاثيرتغييرات چگالي جريان وpHمحلول برتوليدآلياژنانوكريستال نيكل- كبالت به روش رسوب دهي الكتروشيميايي جريان مستقيم
 بررسي مكانيزم ترميم عيب فيلم اكسيد دولايه نگه داشته شده در مذاب Al-0.05%Ca
 تهيه سوپرجاذب هاي پايه اكريليك اسيدي و نانوكامپوزيت سديم مونتمورليونيت آن
 سنتز نانوذرات هيدروكسي آپاتيت ازپيش ماده هاي Ca(NO3)2.4H2O P2O5با استفاده ازفرايند سل ـ ژل
 Synthesis and comparative study of corrosion inhibition ability of two polymeric compounds for carbon steel in 3.5% NaCl solution
 تعيين نقطه كوهيرنسي دندريت درفرايند انجماد آلياژ آلومينيوم 2024 ازطريق تكنيك آناليزحرارتي
 بررسي اثرسرعت چرخش ابزاردرجوشكاري همزن اصطكاكي FSW برريزساختاروخواص مكانيكي اتصال درفولادهاي TRIP
 تاثير سرعت سرد شدن بر ريزساختار و پارامترهاي مشخصه آناليز حرارتي در آلياژهاي آلومينيوم- مس
 Effect of Cooling Rate and Grain refinement on the Thermal and Thermodynamic Characteristics of Al-Cu Alloys
 ارزيابي خواص ساختاري ومغناطيسي نانوذرات فريت باريم نوع -Z آلاييده شده بامنگنز نيكل ومس توليدشده به روش هم رسوبي
 The effect of cooling rate on the mechanical properties of Zr- based bulk metallic glassses
 ساخت تركيب بين فلزي نانوساختارAl-Mn باروش آلياژسازي مكانيكي وعمليات حرارتي
 كاهش مصرف انرژي الكتريكي در كوره ي قوس الكتريكي با استفاده از واكنش اكسيژن -كربن
 Investigation of strain, strain inhomogeneity and required force in ECAP with square cross section using numerical and analytical modeling
 بررسي تاثير نورد سرد و عمليات پيرسازي بر خواص مكانيكي سوپرآلياژ Ni-Span-C902
 مطالعه عوامل موثربرتحولات ريزساختاري درفرآيندتف جوشي سوپرساليدوس آلياژCu-28Zn
 ارزيابي رفتارخوردگي چدن خاكستري بااستفاده ازآلياژسازي سطحي بافروسيليسيم ازطريق فرآيندTIG
 تاثيرچگالش سطحي برخواص فيزيكي ـ مكانيكي وريزساختاري قطعات فولاديASC 100.29 متالورژي پودر
 ارتباط بين سختي اندازه آخال و حدخستگي درفولادهاي آلياژي
 بررسي ريزساختارورفتارخزشي آلياژMRI153 منيزيم
 بررسي تاثيردماي اكستروژن برروي ريزساختارنانوكامپوزيتAl-5%wt TiC
 توليد آلياژحافظه دارNiTiنانوساختاروبررسي تاثيرفرآيند نوردسردبرريزساختاروخواص مكانيكي
 بررسي تاثير ناخالصي آهن و كلرايد بر حمام مس اسيدي و كروم براق و حذف ناخالصي آهن از حمام مس اسيدي با افزايش Ph
 بررسي تاثيرسرعت چرخش ابزار درفراينداصطكاكي اغتشاشي برريزساختارورفتارتريبولوژيكي آلياژآلومينيوم ريختگي A413
 توسعه كامپوزيت سطحي Al/TiCبرسطح آلياژ آلومينيوم 7075وارزيابي سختي و رفتارتريبولوژيكي آن
 بررسي اثر دما و زمان آبكاري الكتريكي بر رفتار خوردگي آندهايPt/Nbدر محيط هاي كلر – قليا با استفاده از روش امپدانس الكتروشيميايي
 تاثير عمليات حرارتي تنش زدايي بر روز خواص مكانيكي و ساختار ميكروسكوپي ناحيهي جوش فولادA 517
 ساخت و بررسي خواص نانوكامپوزيت زمينه مسي تقويت شده با نانولوله كربني به روش متالورژي پودر
 بهينه سازي شرايط جوشكاري آستنيتي لوله ها با استفاده ازشبكه هاي عصبي مصنوعي و الگوريتم ژنتيك
 ساخت و بررسي خواص مكانيكي وفصل مشترك الياف/پليمركامپوزيت سه جزييPEEK/SCF/Nano Sio2
 بررسي خواص مكانيكي وريزساختاراتصال غيرهم جنس ورقهاي سوپرالياژ اينكونل 625وفولادA 517 Gr.B باليزرNd:YAG پالسي
 بررسي ريزساختاروسختي حاصل ازجوشكاري تنگستن باگازمحافظ فولادپراستحكام ترمومكانيكال كم آلياژDIN EN 10149-2
 كاهش حرارت ورودي جوشكاري با استفاده از فلاكس هاي فعال سطحي در فولاد ميكروآلياژي
 آناليزنرم افزاري الگوهاي كيكوچي و تعيين اختلاف جهت گيري دانه ها دريك فولادنانوساختار
 بررسي فرايندكوئنچ وپارتيشن بندي روي يك فولادكربن متوسط كم آلياژ
 بررسي خواص ساختاري، مغناطيسي و فروالكتريكي نانوپودرهاي چندفروئي[BiFeO3]1-x-[BaTiO3]x توليدشده به روش آلياژسازي مكانيكي
 بررسي رفتارمكانيكي پلي پروپيلن تحت تاثيرنرخ كرنش متفاوت بااستفاده ازمدل ايرينگ
 بررسي تأثير عمليات حرارتي رسوبسختي بر ريزساختار و مقاومت به ضربه آلياژA 356
 تاثير پارامترهاي فرآوري همزن اصطكاكي بر تغييرات ريزساختاري ناحيه فرآوري شده آلياژAZ 31
 بررسي اثرفرايند ترمومكانيكي برخواص مكانيكي كابل فولادي پيش تنيده
 تاثيرافزايش عوامل جوانه زاحاويZr Ti وعمليات حرارتي برريزساختاروخواص كششي آلياژآلومينيوم 7042
 آناليزشكست اتصالات فلكسيبل انتقال گازسوختني به رفورمرواحداحيامستقيم مجتمع فولادهرمزگان
 سنتز و بررسي رفتار چگالش تركيب لايه الكتروليت پيل سوختي اكسيدجامد، برپايه اكسيد سريم
 Effect of surfactant addition on the magnetic properties of SrFe12O19 prepared by sol-gel auto-combustion method
 بررسي اثركبالت درفرايندتوليدتركيب بين فلزيNiAlنانوساختاربه روش آلياژسازي مكانيكي
 شناسايي و بررسي خواص مغناطيسي و جذب مايكروويو مواد جاذب نانوكامپوزيت فريت استرانسيوم آلائيده شده با قلع،منگنز و تيتانيم استكيومتري-نانولوله كربني چند ديواره
 مدلسازي خوردگي حفره اي آلياژآلومينيوم5083بااستفاده ازشبكه عصبي مصنوعي
 بررسي اثر بازدارندگي عصاره برگ استبرق در ممانعت از خوردگي فولاد ساده كربني در محيط خنثي3/5%NaCl
 بررسي ريزساختاروخواص مكانيكي كامپوزيت سه تاييAl-Al2O3-SiCتوليد شده به روش اتصال نوردتجمعي ARB
 بررسي پارامترهاي ريزساختاري كامپوزيت زمينه Ti-6Al-4V تقويت شده با بوريدتيتانيوم درجاتشكيل شده به روش متالورژي پودر
 بررسي رفتار فشار گرم آلياژ سوپرالاستيك و حافظه دار نايتينولNiTi
 ارزيابي مقاومت به خوردگي روكش كامپوزيتي استلايت 6-كاربيدبورتوليد شده به روش جوشكاري GTAW
 روش جديدايجادپوشش فريت استرانسيم برروي فولادزنگ نزن 316L به روش الكتروليزپلاسمايي و بررسي نقش متغيرهاي پوشش دهي برخواص پوشش
 بررسي اثرات زاويه انحراف ابزار بر خواص مكانيكي اتصال لبه رويهم جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلياژ آلومينيم به فولاد زنگ نزن آستنيتي
 بررسي اثر پارامترهاي فرآيند بر خواص مكانيكي اتصال لبه رويهم جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلياژ آلومينيم به فولاد زنگ نزن آستنيتي
 روكش كاري جوشي نيكل با پودرهاي نانوكامپوزيتيMo-12.5%at.Si-25%at.Bتوليد شده به روش آلياژسازي مكانيكي
 بررسي تاثير ريز ساختار فاز زمينه بر سختي پودرهاي نانوكامپوزيتي Al/SiC
 تغييرات ميكروساختاري فولاد زنگ نزن 304 از طريق فرآيندECAP در دماي اتاق
 ساخت نانوذرات هگزافريت استرانسيم نوع -W به روش همرسوبي وتاثيردماي سنتزبرخواص ساختاري ومغناطيسي آن ها
 تاثيرزمان نگهداري دردماي عمليات سردكاري عميق برخواص مكانيكي وساختارميكروسكوپي فولادAISI 52100
 بررسي تاثيرمتغيرهاي فرآيند فلزخوراني مذاب برريزساختاروخواص مكانيكي كامپوزيت زمينه شيشه فلزحجمي(Cu50Zr43Al7)99.5Si0.5 باتقويت كننده سيم هاي تنگستن
 بررسي تاثيرعنصرنيوبيوم برخواص مكانيكي و ريزساختاري كامپوزيت زمينه آمورف حجمي Zr55Cu30Al10Ni5 باتقويت كننده تنگستن
 بهبودخواص سايشي فولادابزارD2 به وسيله ذوب مجددسطحي به وسيله ليزر
 ساخت و ارزيابي خواص تركيب نانوساختارMoSi2 ونانوكامپوزيت MoSi2-TiB2 به روش آلياژسازي مكانيكي وعمليات حرارتي
 بررسي اثربازدارندگي تري اتانول آمونيوم استات روي خوردگي فولادكربني Ck45 درمحيط شبيه سازي شده ي سيستم خنك كننده
 توليد كامپوزيت مس تقويت شده بانانوذرات ZnOبااستفاده ازروش اتصال نوردانباشتي ARB
 بررسي تلقيح بازدارنده خوردگي درنانوحاملهاي سيليكاي مزومتخلخل براي حفاظت ازفولادكربني
 Relationship between pack parameters and aluminide coating formation for aluminization of steels AISI 1045 steel
 بررسي تاثير افزودن آلومينيوم و عمليات حرارتي بر خواص ساختاري و مغناطيسي در آلياژ نرم مغناطيس اشباع بالا
 تاثير پارامترهاي جوشكاري ليزر بر اتصال نفوذ كامل ورق هاي نازك فولاد زنگ نزن آستنيتي
 روكش كاري جوشي فولادكربني كم آلياژX65 باموادپركننده سوپرآستنيتي ER385 با استفاده ازفرايند جوشكاري قوس تنگستن ـ گاز
 Characterization and Corrosion Properties of polypyrrole Electropolymerized on AZ31 Mg Alloy
 بررسي رفتار آلياژ AZ61+1%RE درحين فرايند فشار گرم
 تاثيردماوزمان برخواص ساختاري ومغناطيسي نانوذرات هگزافريت استرانسيوم نوع Y به روش همرسوبي
 CFD simulation and optimization of the settler of an industrial copper solvent extraction plant
 بررسي رفتارترمومكانيكال آلياژMg-Al-Ca-Zn ومطالعه نقش دوقلويي درشرايط مختلف شكل دهي
 تاثير نوع عمليات ذوب مجدد بر ساختار سوپرآلياژ پايه نيكل ريختگي IN100
 تاثير آلومينيم بر ريزساختار فولاد آستنيتي منگنزي هادفيلد در شرايط مختلف عمليات حرارتي
 بررسي تاثيرشكل سيكلهاي عمليات حرارتي روي ريزساختاروخواص مكانيكي سوپرآلياژFSX-414
 سنتز و بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي نانوذرات سراميكي فريت بيسموت آلاييده شده با عنصر گادولونيوم
 بررسي رفتارتغييرشكل گرم يك نوع فولادزنگ نزن دوفازي ريختگي
 بررسي خواص مكانيكي وساختارميكروسكوپي فولادساده كربني سردشده درمحلول پليمري پلي وينيل پيروليدون PVP و مقايسه آنها بامحيطهاي متداول آب وروغن
 بررسي تاثيرواناديم برچدن نشكن ريختگي وآستمپرشده
 بررسي مورفولوژي سطح نانوكامپوزيت هيبريدي غيرآلي ـ آلي اكسيدنيكل /پلي وينيل پيروليدون
 Melting nitrates in non-polar solvent: a new method for fabrication of multicomponent mesoporous ferrites via nanocasting
 شبيه سازي انتقال حرارت و جريان سيال درحوضچه جوش با استفاده ازمش بهينه
 شبيه سازي شرايط اتصال فلزات غيرهمجنس Al/Mg در فرآيند ريخته گري مركب
 تاثير عناصر آلياژي Mn و Al برافزايش مقاومت به اكسيداسيون فولادضدزنگ فريتي مصرفي دراتصال دهنده هاي پيل هاي سوختي اكسيد جامد (SOFCS)
 بررسي ريخته گري رينگ آلومينيميA 356مورد استفاده در توربين گازي
 بررسي تأثير پيش عمليات ذرات سراميكي SiCبر پوشش دهي آن ها باCo به روش آبكاري الكترولس
 بررسي تاثير افزودن نانورس و پارامترهاي فرآيند برروي خواص ساختاري و مكانيكي فوم توده اي نانوكامپوزيتABS-نانورس به روش تاگوچي
 اثر اكسيد سريم بر مقاومت به سايش، ضريب اصطكاك وريزساختار پوشش هاي پايه نيكل ساخته شده به روش پاشش شعله
 توليدنانوذرات شيشه زيست فعال به روش سل ـ ژل براي كاربردمهندسي بافت استخوان
 بررسي اثركسرحجمي واندازه ذرات HA برخواص مكانيكي كامپوزيت PEEK/HA
 بهبود مقاومت به خوردگي آلياژ مس بوسيله اعمال پوششنانوساختار خود ترميم كننده با فرايند سل- ژل
 Development of Cu-Sn alloy electroplating in the non-cyanide alkaline electrolyte
 بررسي تاثير ميزان پودر Mg بررفتارسايشي كامپوزيت هاي نانوساختارAl-Mg توليد شده به روش نورداتصالي تجمعي ARB
 بررسي خواص كامپوزيت نانوساختارAl-3%vol Mg توليد شده توسط فرآينداتصال نوردتجمعي ARB
 مطالعه سينتيك تبلور مجدد استاتيكي مس شديداٌ تغيير شكل يافته
 بررسي تاثيرعنصرمنيزيم و عمليات حرارتي رسوب سختي برريزساختاروخواص مكانيكي آلياژ پايه Al-Si-Cu
 بهبود مقاومت به اكسيداسيون پوشش نانوساختارNi-Al به روش پاشش حرارتيHVOF
 ارائه يك معادله رفتاري وابسته به كرنش براي تغييرشكل داغ آلومينيوم
 كنترل ميكروساختارآلومينيوم خالص با استفاده ازكارسردوعمليات حرارتي آنيل اعمالي
 تاثير دما بر سينتر بدون فشار نانوكامپوزيت هاي كاربيد بور و سيليكون
 تأثير ذرات سيليكون بر خواص و ريزساختار كامپوزيت هاي B4C-Si
 بررسي كشش گرم آلياژ اينوار در شرايط ريختگي
 بررسي تأثير همزدن مكانيكي مذاب بر روي رفتار عيب اكسيد فيلم دولايه در آلياژ تجاري آلومينيومA356
 ارزيابي فرآوري اولتراسونيك غيرپيوسته برخواص ساختاري ومكانيكي نانوكامپوزيت ريختگي آلياژ آلومينيوم A413
 بررسي و تحليل تاثيرنانوسيليس و ميكروسيليس برخواص فيزيكي و مكانيكي نسوزهاي ريختني مونوليتيكي وتعيين مقاديربهينه آنها
 تاثير پارامترهاي جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي بر خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم T6-7075 و استخراج رابطه ي پيش بيني استحكام كششي نهايي
 ايجادلايه سطحي برپايه Al-Cu بصورت درجابرورق Al-2024 بااستفاده ازيك روش هيبريدي برپايه نوردتجمعي و فرايند اصطكاكي اغتشاشي
 بررسي تاثيراعمال ارتعاش مكانيكي روي سطح شيبداربرريزساختاركامپوزيت درجاي Al-Mg2Si
 تاثيردانسيته جريان و غلظت افزودني آنيوني sds درآبكاري پالسي برروي سختي مورفولوژي وخواص خوردگي پوشش هاي نانوكامپوزتي مس ـ كاربيد سيليسم
 اثربكارگيري كاتاليست هايه دوگانه فلزي نشانده شده بربستردي اكسيدتيتانيوم برخواص فيزيكي كيفيت و ابعادنانولوله هاي سنتز شده به روش رسوبگذاري ازفاز بخارشيميايي حرارتي
 فرآوري فويل لحيم كاري آمورف 15-MBF به روش ريخته ريسي
 A Study on Processing and Characterization of BNi2 Nickel-based Amorphous Brazing Foil
 سنتزلايه هاي متخلخل دي اكسيدتيتانيم به روش اكسيداسيون ميكروقوسي وبررسي ساختاروميكروسختي آنها
 اثر فرآيند نورد تجمعي بر خواص مكانيكي آلياژ بسيار ريزدانهAA 5754
 اتصال دهي آلياژ آلومينيوم برنز بروش نيمه جامد اغتشاشي
 ارزيابي ساختاروخواص مغناطيسي نانوذرات هگزافريت نوع W آلاييده شده باكاتيون هاي روي، نيكل وكبالت
 Microstructural and mechanical properties of in situ Na-modified Al–20%Mg2Si after extrusion process
 The effect of Na addition on the microstructure and tensile properties of Al-20 wt.% Mg2Si MMC
 ارايه رابطه براي طراحي محفظه واكنش درفرايند نشكن سازي منيزيم درراهگاه باتوجه به شرايط حلاليت آلياژ كروي كننده درون توده مذاب
 بررسي تجربي اثر طول ناحيه تغيير شكل قالب بر دقت ابعادي محصول در فرآيند كشش لوله با تبديل مقطع دايره به مقطع نامتقارن
 تشكيل نانوويسكرهاي كاربيد سيليسيم واثرآن ها برخواص فيزيكي ديرگدازهاي منيزيت ـ كربني
 سنتزومشخصه يابي اثرافزودن بيسموت برخواص نانوساختارتيتانات باريم ـ استرانسيم تهيه شده به روش سل ـ ژل
 بررسي اثركاهش ضخامت درنوردسردوآنيل روي ساختاروخواص مكانيكي آلياژTi-6Al-4V
 تاثيردماي سنتزبرشدنانولولههاي كربني توليد شده با استفاده ازكاتاليست دوگانه نيكل ـ كبالت نشانده شده بربسترآلومينا به روش رسوبگذاري ازفازبخارشيميايي حرارتي
 Influence of Li addition on the microstructure and tensile properties of extruded Al-25 wt.%Mg2Si composite
 تاثير عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي كامپوزيت لايهاي Al-Cuساخته شده به روش نورد پيوندي تجمعي (ARB)
 شبيهسازي عددي به روش المان محدود- المان گسسته فرآيند فشردهسازي سرد پودرهاي فلزي
 اثردماي حمام درتشكيل پوشش نانولايه Ni-P روي نانوذرات B4C
 بررسي اثرپارامترهاي دما و زمان درفرآيندنيتروژن دهي پلاسمايي روي مقاومت سايشي و خوردگي فولادDIN 1.5622
 بررسي تاثيرنانوذرات تقويت كننده برخواص نانوكامپوزيت سطحي ايجادشده به روش فرآيند اصطكاكي ـ اغتشاشي
 بررسي علل خوردگي درتجهيزات سيكل مراكس ويافتن راه هاي اقتصادي كاهش خوردگي
 Gadolinium doped ceria nanoparticles as electrolyte for low temperature solid oxide fuel cells
 سنتز نانولوله هاي كربني روي بسترتركيبي Zn-MgO درحضوركاتاليست دوگانه Fe-Co به روش رسوب بخارشيميايي
 اصلاح سطحي نانوذرات بيوگلاس به منظورافزايش استحكام داربست زيستي زيست تخريب پذير
 توليد پودر نانو كريستالي پروسكايتBaZr0.1Ce0.7Y0.2O3-δبه روش سنتز احتراقي در محلول و بررسي تأثير پارامترسوخت بر آن
 تاثيرعمليات همگن سازي برريزساختارورفتاركشش گرم آلياژ شبه بتاي Timetal 125
 بررسي تاثير زمان آستنيته كردن بر ميزان سختي و رفتار سايشي فولاد 1/3505
 بررسي رفتارآلياژآلومينيوم 6070 حاوي عناصرSr و Ti قبل وبعدازاكستروژن
 مطالعه ي تاثير پارامتر سرعت آسياكاري بر نفوذ متقابل Ni و Cuدر حين فرآيندهاي آلياژسازي مكانيكي
 بررسي رفتارخوردگي پوشش هاي مولتي لايه ي نيكل فسفربازيرلايه آلومينيوم به منظور استفاده درصفحات دوقطبي پيلهاي سوختي
 ارزيابي خواص مكانيكي بالك نانو ساختار كامپوزيت هيدروكسي آپاتيت- فورستريت تهيه شده به روش زينترينگ دو مرحله اي
 بررسي تاثير چرخش بين پاسي ورق در روش موج دار و صاف كردن پياپي بر خواص مكانيكي آلومينيوم 1050
 Effects of Solution Heat Treatment on the Microstructure and Tensile Properties of Al-15wt.%Mg2Si-5wt.%Zn Metal Matrix Composite Containing 0.5%Ni
 مقايسه بين قدرت جوانهزايي آميژانAl-3Ti-1C ,پودر TiC
 مدلسازي دياگرام آلياژسه تايي فرضي A,B,C با سه اتكتيك دوتايي همراه با حلاليت جزئي درحالت جامدبوسيله نرم افزارSolidWorks
 بررسي ريزساختار و خواص مكانيكي يك فولاد ساده كربني نانو/فوق ريزدانه با اعمال تغيير شكل گرم در فرآيند مارتنزيت
 بررسي تاثير افزودن نيوبيوم بر مقاومت به خوردگي آلياژ آلومينيوم ۲۰۲۴ تهيه شده به روش متالورژي پودر
 بررسي سينتيك تبلورمجددديناميكي يك فولادزنگ نزن مارتنزيتي با استفاده از آزمون فشارگرم
 مطالعه رسوبدهي واندركنش آن با پديده تبلورمجدددرحين كارگرم فولاد403Nb
 اثر متغيرهاي ريخته گري گردابي بر خواص و ريزساختار نانوكامپوزيت A1-B4C
 بررسي تأثير تركيب پودر بر مشخصات ساختاري پوشش نفوذي كروم روي صفحات دوقطبي فولاد زنگ نزن
 spark anodizing of CP-titanium and evaluation of its corrosion resistance
 مشخصه يابي نانوكامپوزيتAl-15Wt%Ti توليدي به روش آلياژسازي مكانيكي
 بررسي مقاومت به خوردگي پوشش كامپوزيتي Cr3C2-NiCr توليدشده ازطريق همنشست الكتريكي به روش نويز الكتروشيميايي
 تاثير اكستروژن پيچشي روي خواص مكانيكي و ريز ساختار كامپوزيت با آلياژ زمينه Al-4Cu و ذرات تقويت كنندهTiO2
 ساخت فوم آلومينيومي با استفاده از روش ذوب پودر فشرده و عامل فوم ساز كربنات كلسيم و بررسي تاثير نيروي فشردن و درصد عامل فوم ساز بر ساختار و خواص فشاري آن
 بررسي امكان ساخت كامپوزيت آلومينيم-الياف كربن به روش متالورژي پودر و چگالش آن به وسيله اكستروژن داغ
 ساخت كامپوزيت زمينه آلومينيوم باتقويت كننده هاي پودري TiO2 ,Ti باروش CAR
 تاثير افزايش Al بر اندازه دانه هاي آستنيت اوليه در فولادهاي بادرصد آلومنيوم بالا
 طراحي شبكه عصبي مصنوعي براي پيشبيني خواص مكانيكي قطعات متالورژي پودر پايه آهن
 Finite element simulation and experimental investigation on the mechanical properties of nanostructured/ultra-fine grained Al-Mg-Si alloyproduced by equal channel angular pressing
 بررسي تأثير افزودن نانو ذراتSiO 2بر تغييرات فازي و ريز ساختار داربست هاي هيدروكسي آپاتيتي توليد شده به روش ريخته گري انجمادي
 تأثير مقدار سيليسيم بر ساختار و خواص مكانيكي چدن خاكستري درفرايند ريخته گري كوبشي
 تحليل ترموديناميكي كوره دوار ذوب چدن به منظور بهبود شرايط كاركرد و كاهش مصرف سوخت
 ارزيابي و مقايسه انرژي مصرفي براي توليد يك تن مس در فرآيندهاي مختلف صنعتي موجود
 بررسي عددي و تحليلي انتقال نانوذرات آهن صفر ظرفيتي در زير زمين و قابليت هاي مدل براي شبيه سازي توده اي شدن ذرات
 تحليل گشودگي لوله هاي كامپوزيتي رشته پيچي شده تحت بارگذاري فشاري به روش اجزا محدود
 Morphological and Viability Study of WJ-Stem Cells on Different Nano-Bioactive Ceramics for Bone Tissue Engineering Application
 مد لسازي و شبيه سازي فرآيند پليمريزاسيون و بررسي خواص مكانيكي پليمرهاي فرمالدهيد اوره براي نانوكپسو لهاي پليمري و مواد خودترميم
 تحليل وبررسي نحوه شكست و مكانيزم هاي افزايش استحكام وانعطافپذيري نانوكامپوزيت بيمدال زمينه آلومينيومي توليدشده به روش آلياژسازي مكانيكي و اكستروژن داغ
 بررسي رفتار خزشي نانوكامپوزيت زمينه آلومينيوم آلياژي تقويت شده باالياف كوتاه شيشه
 Microstructural Evaluation of Pressure Welded Al-1050/AISI-1006steel
 بررسي و مقايسه ريزساختار و خواص مكانيكي ورقهاي فولاديST 52توليد شده توسط سه روش نورد گرم مختلف
 استفاده ازشبكه عصبي مصنوعي به منظور پيش بيني سختي نانوكامپوزيت هاي آسياب شده Al-MWCNT
 معرفي روشهاي آناليزي مورد استفاده براي تخمين دانسيته نابجاييها وهمچنين ضرورت اينگونه محاسبات براي مواد با مشخصات مختلف
 بررسي اثر پارامتر هاي ريخته گري نيمه جامد به روش همزدن مكانيكي بر ريزساختار و خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 319
 مقايسه نانوبيوسراميكهاي آكرمانيت )Akermanite (Ca2MgSi2O7 و مرونيتMerwinite.(Ca3MgSi2O8 براي كاربردهاي ترميم استخوان
 بررسي توزيع ميكروسختي به عنوان معياري ازتوزيع كرنش درفرايند تغييرشكل شديدفورج چندمحوري برروي آلياژ آلومينيوم 2024
 Preparation of sub-micron nanostructure ceramic particles from corn cobs by planetary ball milling
 بررسي فصل مشترك دوفلزي آلومينيوم /برنج توليدشده به روش ريخته گري مركب
 Microstructural Studies of 2024-9wt.%Al4Sr and 2024-16wt.%Al4Sr Metal Matrix Composites (MMCs)
 اندازه گيري تنش پس ماند و بهبود عمر خستگي آلياژ ۲۰۲۴ آلومينيوم مورد استفاده در صنايع هوايي با استفاده از فرايند ساچمه زني
 ارزيابي خواصمكانيكي و ريز ساختار فريم هوايي توليد شده به روش Saddle forging
 اثر فرآيند نورد تجمعي بر خواص مكانيكي آلياژ بسيار ريزدانه Al-0.2wt%Zr
 Effects of pH on Polyvinyl alcohol/Sodium Alginate Electrospun nanofibers morphology for Biomedical applications
 بررسي خواص مكانيكي و ريزساختارآلياژ آلومينيوم A-356 توليدشده به روش اتصال نوردتجمعي
 بررسي هاي ساختاري ورفتارخوردگي آلياژنانوشبه بلور Al-Cu-Ni توليدشده به روش آلياژسازي مكانيكي و عمليات حرارتي بعدي
 بررسي تاثيرشعاع پانچ برميزان سختي ورق آلومينيوم 1100 درفرايندشكل دهي تدريجي ضربه اي
 بررسي مكانيزم شروع واكنش در سنتز خوداحتراقي حجمي TiB2
 طراحي كمپوزيت نانوذرات آلژينات-كيتوزان-پلورونيك به عنوان سيستم نوين رهايش ملوكسيكام
 بررسي تاثير زمان و دماي عمليات حرارتي انحلال بر ريزساختار و سختي سوپرآلياژIN 100
 بررسي راهكارهاي بهبودپس ازجوش سازه هاي فولادي ـ آلومينيومي
 production of coloured zircon ceramic pigment
 ايجاد ساختارهاي نانو،آمورف و كروي شكل كربني با آسياكاري گلوله اي پرانرژي كربن فعال
 شبيه سازي معكوس معادله الاستيسيته به روش المان هاي مرزي براي تشخيص حفره و تخلخل موجود در قطعات توليد شده با روش هاي شكل دهي فلزات
 Effect of boron addition on functionally graded microstructure of centrifugally cast Al-13.8 wt.% Mg2Si cylinders
 بهبود خواص آلياژ حافظه دار شكلي Cu- Al- Mnدر حضور تيتانيوم به عنوان عنصر آلياژي چهارم
 اتصال لبه روي هم فلزات سبك آلومينيوم و منيزيم با روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي fsw و بررسي اثرمتغيرهاي جوشكاري برخواص اتصال
 بررسي افزايش استحكام اتصال غيرمشابه منيزيم به آلومينيوم درفرآيند جوشكاري لبه روي هم اصطكاكي اغتشاشي FSLW باتغيير موقعيت ورق
 بررسي هاي ساختاري و رفتار خوردگي آلياژ نانو شبه بلورAl-Ni-Crتوليد شده به روش آلياژسازي مكانيكي و عمليات حرارتي متعاقب
 بررسي تاثيراستفاده از نانوذرات آلومينا بر تركيب فازي و ريزساختار نانوكامپوزيتهاي آلومينا-كاربيد سيليسيم اتصال مولايتي تهيه شده به روش ريخته گري ژل
 شبيه سازي جريان سيال مذاب و انتقال حرارت درجوشكاري سوراخ كليدي باقوس پلاسما
 بررسي تأثير منيزيم بر زيست فعالي نانوپودر منيزيم فلوئورآپاتيت توليد شده به روش آسياكاري مكانيكي
 Pulsed Nd-YAG laser surface melting of AZ91 pre-sprayed with WC- Co
 بررسي پارامترهاي موثربربهبود رفتارزينتربدون فشارخواص مكانيكي و ريزساختاري نانوكامپوزيت فوق دمابالاي ZrB2-SiC
 تهيه نانوذرات اكسيدنيكل به روش فعال سازي مكانيكي با استفاده از روش طراحي آزمايش تاگوچي
 پايدارسازي نانوذرات مغناطيسي اكسيدآهن جهت كاربرددرفرايندهي دارورساني
 ساخت سراميك نانوكريستال Li2B4O7:Cu جهت كاربرددردزيمتري
 بررسي خوردگي سايشي شافت همزن فيلتركارخانه تغليظ مجتمع مس سرچشمه و ارائه راهكارمناسب براي كاهش آن
 بررسي وكاربردپوششهاي پاشش حرارتي درتوربين هاي گازي
 تهيه پوشش نانوساختارفورستريت به منظور بهبود مقاومت به خوردگي كاشتني فولادزنگ نزن
 ساخت و مشخصه يابي پوشش نانوكامپوزيتي هيدروكسي آپاتيت فورستريت وبررسي رفتارخوردگي زيرلايه فلزي 316 ال درمحلول شبيه سازي شده بدن
 قابليت اطمينان تكنيك هاي تست غيرمخرب در بازرسي هاي صنعتي
 شبيه سازي المان محدود تير از جنس مواد حافظه دار
 توليد كامپوزيت هاي آلومينيوم ـ نانولوله هاي كربني چندجداره به روش نوردتجمعي پيوندي وبررسي ريزساختاري وخواص مكانيكي آن
 LOW voltage anodic oxidation of tin foils in acidic electrolyte
 ريخته گري قطعه دو جنسي 1 فولاد ساده كربني / چدن پركروم به روش ريخته گري در قالب ماسه Co2
 بررسي اثردما وبارهاي اعمالي برروي تغييرشكل لب برگردان كوره قوس الكتريكي واحدفولادزاسزي سباباشبيه سازي المان محدود
 بررسي خواص گندله خام توليدشده ازكنسانتره سنگ آهن معدن چغارت به روش گندله سازي ديسكي
 بررسي خواص استحكامي وساختارميكروسكوپي فوم كامپوزيتي Al-Al2O3 توليدشده به روش متالورژي پودر
 بررسي تاثير ميزان مادهي احيا كننده بر سنتز نانوذرات مغناطيسي جانشانيشده با منيزيم به روش هيدروترمال
 Effect of Heat Treatment Temperature on the Structure and Properties of Ultra-Soft Magnetic Fe-based Nanocrystalline Ribbons
 ارزيابي ريزساختارسوپرآلياژ پايه نيكل Inconel 713C ريخته گري دقيق شده براي پره توربوشارژر
 بررسي خواص ساختاري وفروالكتريكي نانوبلورك هاي Ba1-XsrxTiO3 تهيه شده به روش فعال سازي مكانيكي
 بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت Al6061/TiC توليد شده به روش آلياژسازي مكانيكي و پرس گرم
 بررسي تاثيرميدان مغناطيسي برآبكاري الكتريكي ضرباني فلزات مغناطيسي و غيرمغناطيسي نانوساختاري
 بررسي تاثير فرايند همزن اصطكاكي در ساخت فوم آلومينيومي بهروش ARB
 Effect of the Molybdenum on the Microstructural and Mechanical Properties of Hadfield Austenitic Manganese Steel
 Sonochemical synthesis and characterization of nano-structured lanthanum(III)supramolecule: new precursor for the preparation of lanthanum oxide nanoparticles via thermal decomposition
 Synthesis of perovskite-type strontium doped lanthanum manganite powders by co-precipitation method for solid oxide fuel cells
 بررسي قابليت جوش پذيري و ريزساختاراتصال بوجودآمده درفولادكم كربن جوشكاري شده توسط فرآيند اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي FSSW
 بهبود پارامترهاي ريخته گري ماسه اي آلياژهاي منيزيم سري AZ كلاس هوايي
 بررسي تاثيردما برسنتز وخواص مغناطيسي نانوكامپوزيت هگزا فريت باريم نوع W جاذب امواج رادار
 بررسي اثر دماي آنيل بر ريزساختار و خواص كششي آلياژ Fe-48%Ni
 بهينه سازي عمليات حرارتي رسوب سختي آلياژ آلومينيوم 2024 توسط روش طراحي آزمايشات فاكتوريل
 مطالعه تاثير رنگدانه بر مقاومت سايشي آلياژ آلومينيوم 3003 آندايزشده
 توليد و بررسي خواص نانوسيمهاي آلياژي كبالت – نيكل تهيه شده به روش رسوبدهي الكتروشيميايي Acدرون تمپليت هاي اكسيدآلومينيوم آندي تحت سه فركانس 200و500و800هرتز
 مقايسه اندازه گيري تنشهاي پسماند به روشهاي مقطع زني و كرنش سنجي سوراخ در ديسكهاي ترمز پرايد با شرايط مختلف
 بررسي رفتار مكانيكي و استحاله مارتنزيتي فولاد زنگ نزن آستنيتي 403 به روش پسماند مغناطيسي

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید