دسترسی به مقالات سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران در پایگاه سیویلیکا

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران   17 تا 18 مهر 1392 توسط پژوهشکده علوم و فناوری اپتیک و لیزر دانشگاه صنعتی مالک اشتر شاهین شهر و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اصفهان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 212عنوان مقاله تخصصی شامل 1020 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درسومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
 بررسي و شبيه سازي طيف عبوري از بلورهاي فوتوني خطي و غير خطي
 طراحي سلول خورشيدي رزينه با استفاده از نانو لوله كربني تك جداره همراه با تزريق دو نوع رزينه متفاوت
 طراحي و ساخت يك نمونه فيلتر ميان نگذر (Notch filter) براي محافظت دوربين هاي حرارتي در برابر ليزر Co2
 طراحي فيلتر فضايي و مدولاسيون طيف تراگسيلي با بلور فوتوني يك بعدي شامل لايه نقص داكت گاوسي
 چرخش فارادي تقويت شده ي چند كاناله در ساختارهاي نامتجانس متشكل از چهار بلور مگنتوفوتوني تناوبي
 بهينه سازي لايه هاي نازك ضد بازتاب ليزر Nd : YAG با استفاده از امواج حاصل از تابش ليزر به روش Laser Shock Peening و بررسي آستانه تخريب آن
 خواص نوري و ويژگي هاي هدايتي در شبكه هاي گوناگون فيبرهاي كريستال فوتونيكي
 اندازه گيري مقدار چينش ميكروسكوپ هاي چينشي (DIC)
 بهينه سازي مكان و ابعاد نقص نقطه اي درفيلترهاي موجبري كريستال هاي فوتونيكي دوبعدي با بكارگيري الگوريتم تركيبي روش تفاضل محدود درحوزه زمان و روش بهينه سازي ازدحام ذرات
 گيت AND تمام نوري اتصال Y با استفاده از بلورهاي فوتوني بر روي زير لايه InP
 بررسي ويژگي هاي هندسي توري پراش دي الكتريك يك بعدي در مقياس نانوسكوپيك
 ديمالتي پلكسر چهاركاناله با استفاده از رزوناتور هاي حلقوي در ساختار هاي مبتني بر كريستالهاي فوتونيكي
 فيلترهاي قابل تنظيم دراپ دركانال به شكل V ، بهينه سازي شده با استفاده از حلقه هاي تشديد كننده برمبناي ساختارهاي كريستال فوتونيكي
 شبيه سازي تشديد و محاسبه ي ضريب كيفيت مدهاي مشخصه ي نقص در تشديدگرهاي بلور فوتوني فلزي
 فيلتر نوري مبتني بر كريستال هاي فوتونيكي
 طراحي و تحليل يك دروازه منطقي تمام نوري بر اساس اختلاف فاز بين پرتوهاي ورودي در موجبرهاي بلور نوري دو بعدي
 دي مالتي پلكسر چهار كاناله مبتني بر كريستال هاي فوتونيكي دو بعدي جهت استفاده در سيستم هاي WDM
 فيلتر فزون – فرود با كاواك تشديد بيضوي بر پايه كريستال فوتونيكي دو بعدي
 طراحي و شبيه سازي دي مالتي پلكسر نوري دو كاناله مبتني بر كريستال فوتونيكي
 بررسي اثر خمش بر روي ويژگيهاي پاشندگي فيبرهاي كريستال فوتونيكي با شبكه شش ضلعي
 بهبود كيفيت تصوير در تصوير سازي گوست محاسبات
 فيلترهاي تنظيم پذير بر اساس بلور فوتونيكي شبه متناوب فيبوناچي متشكل از متامواد تك منفي پاشنده
 طراحي و ساخت ريزمنشور با زاويه راس بزرگ به وسيله ماسك باينري
 تغيير توزيع عرضي پالس هاي كوتاه ليزر در عبور از تار نوري
 بررسي فرآيند نفوذ به منظور ساخت آشكارسازهاي آرايه اي فتوديودي مبتني بر InSb
 جايگزيدگي اندرسون در ساختارهاي كاتورهاي مگنتواپتيكي يك بعدي
 روش جديد در طراحي فيلتر دراپ (چكه) دركانال نوري مبتني بر كريستال هاي فتونيكي سه گوش
 وابستگي حرارتي مد نقص در يك بلور فوتونيك يك بعدي شامل نقص چاه-كوانتومي فوتونيكي سه لايه اي
 محاسبه ميزان جذب امواج الكترومغناطيسي در بلور فوتونيك فلز- ديالكتريك يك بعديِ سه لايه اي
 موجبرهاي نواري سيليكوني پياده سازي شده برروي عايق با توري براگ يكنواخت وتوري اپودايزشده
 اثرات پارامترهاي ساختاري بر مشخصات فيلتر افزايشي/كاهشي
 مقايسه ساليتون هاي كاواك در دو رژيم خطي/غيرخطي بهره با اعمال مدولاسيون بر ميدان نگهدارنده
 مدل بندي و بهينه سازي سلولهاي خورشيدي سد شاتكي گرافن/سيليكون
 شبيه سازي ساختارهاي جايگزيده در محيط هاي تحت شفافيت القائي الكترومغناطيسي
 تغييرات موضعي قطبش مد نوري هدايت شده در موجبر كانالي ساخته شده به روش نفوذ تيتانيوم در بستر بلور ليتيوم نايوبايت
 شبيه سازي عددي زيست حسگر مبتني بر ريزتشديدگر فوتونيكي
 تعيين ثابت هاي اپتيكي فيلم نازك منيزيم فلورايد در ناحيه مادون قرمز نزديك با استفاده از روش الگوريتم ژنتيك
 انتشار يكسويه ي نور در ساختارهاي نامتجانس متناوب و شبه متناوب فيبوناچي
 محاسبه ابتدا به ساكن ويژگي هاي اپتيكي سلنيد جيوه
 تاثير ارتعاشات مكانيكي بر پايداري توان خروجي نوسانگر پارامتريك نوري
 بررسي اثر غلظت بر روي خصوصيات اپتيكي غيرخطي رودامين B
 توليد ليزر فيبري بريلوئين با بكار گيري فيبر كريستال فوتوني
 طراحي ليزر آبشار نقطه ي كوانتومي در ناحيه ي تراهرتز بدون وارون سازي جمعيت
 توليد بهينه هارمونيك هاي مرتبه بالا در گازهاي نجيب با استفاده از ميدان افزايشي پلاسمونيك هاي سطحي
 بررسي انتشار پرتو بسل–گاوس و بسل–گاوس اصلاح شده در محيط غيرخط ي غيرموضعي قوي
 خواص اپتيكي غيرخطي نانوذرات كامپوزيتي طلا/دي اكسيد تيتانيوم تهيه شده به روش كندوسوز ليزري
 مهندسي ابرشبكه هاي نوري دو بعدي براي بررسي افت و خيز ها در فرايند توليد هماهنگ دوم چند فركانسي
 بررسي دوپايداري اپتيكي در بلورهاي فوتوني يك بعدي با جفت لايه غير خطي وابسته به مكان
 مطالعهي وابستگي اثر اشباع بهرهي رامان به توان پمپ ورودي در مراتب بالاي استوكس
 شبيه سازي عددي راندمان ليزر خود دو برابر كننده ي NYAB
 شبيه سازي عددي توليد هماهنگ دوم پالسي بسل گاوس در كريستال KTP نوع II
 فشرده سازي پالس توسط آينه هاي فعال حلقوي غيرخطي فيبري با پاشندگي كاهنده
 خواص اپتيكي گروهي از مواد پليمري آزو سولفانوميد
 بررسي پاسخ نورالقايي پليمر سيانو آزوبنزن به روش طيف سنجي
 شبيه سازي انبساط پلاسماي حاصل از فروشكست القايي ليزري
 اندازه گيري طيف لومينسانس پسته براي تشخيص و جداسازي پسته هاي آلوده به سم افلاتوكسين
 انتشار پرتوهاي كسينوس-گاؤس و بسل-كسينوس-گاؤس برداري در لنز نازك و فيبر نوري
 تصويربرداري از پلاسماي القايي ليزري به كمك سايه نگاري با استفاده از ليزر ديودي نانوثانيه
 روش جديد محاسبه ضريب شكست مايعات به كمك حسگر فيبر نوري
 اثر غيرخطي خودكانوني و بررسي آن در دي سولفيدكربن
 اندازه گيري تجربي ابيراهي هاي مرتبه پايين جو با استفاده از تلاطم سنج چهارروزنه
 سيستم شنود ليزري به روش تداخل سنجي
 افزايش كيفيت تصوير اجسام گسترده به كمك اپتيك تطبيقي
 اثر دما و فيدبك نوري خارجي بر مدولاسيون شدت و فركانس براي ليزر فابر ي-پرو، فيبرتوري براگ با در نظر گرفتن چگالي حامل آستانه در رژيم سيگنال كوچك
 بررسي تابع دي الكتريك و ضريب شكست و ضريب خاموشي تركيب مونوفريت استرانسيوم با استفاده از تقريب هاي GGA+U و PBEO و MBJ
 شبيه سازي انتشار باريكه ليزر در جو آشفته با استفاده از چندجمله اي هاي زرنيك
 شبيه سازي انتشار پرتوهاي هرميت-كسينوس هايپربوليك-گاوس در فصل مشتر ك هاي درجه دو
 اندازه گيري MTF يك تصويربردار الكترواپتيك با استفاده از دو روش لبه و شكاف جاروبگر و مقايسه آنها
 بررسي اثر تغييرات ضريب سوسوزني بر نرخ خطاي بيت ارتباطات نوري در فضاي آزاد بر اساس انتشار باريكه ليزري سرصاف ناهمدوس در اتمسفر متلاطم
 بررسي و شبيه سازي اثر تصحيح مدي يك سامانه اپتيك تطبيقي بر پرتو گاوسي عبوري از جو آشفته
 بررسي نظري ليزرهاي تصادفي در يك محيط دوبعدي
 آزمون سطوح اپتيكي با توان تفكيك فضايي بالاتر از حسگر شيك- هارتمن با استفاده از معادله انتقال شدت
 تحليل و شبيه سازي مونت كارلوي خطاي روانه سازي تجهيزات زميني سامانه هاي پدافند هوايي با استفاده از روش اپتيكي
 خطاهاي سمت و فراز دوربين هاي ردياب
 طراحي و ساخت يك سيستم مقطع نگاري همدوس اپتيكي OCT به منظور تصويربرداري ميكرومورفولوژي سطوح
 بررسي پارامترهاي اپتيكي سيستم روشنايي خورشيدي تار نوري با نرم افزار زيمكس
 بررسي اثر غير خطي كر بر توزيع شدت و رفتار فركانسي در ليزر تصادفي
 طراحي و ساخت سامانه اپتيكي ديسك بنهام با استفاده از انتقال اطلاعات بر پايه ليزر حالت جامد
 طراحي و ساخت پوشش ضد انعكاسي ژرمانيوم در ناحيه طيفي μm12-8
 طراحي طيف نگار با توان تفكيك بالا براي تلسكوپ نجومي
 روش طراحي تحليلي و بهينه سازي خواص اپتيكي فيلتر روگيت
 طراحي سرعت سنج دوپلري ليزري
 بررسي خواص كانوني تيغه منطقه اي فرنل در فرآيند كوچك نمايي، تحت مقياس عدد f ثابت
 مطالعه نظري و تجربي انتشار باريكه ي ليزر در ميكروسكوپ هم كانوني روبشي ليزري
 طراحي پروژكتور جهت موتور تصوير ديجيتال
 تهيه و بررسي خواص لايه هاي نانوساختاري سولفيد مس و مشاهده رفتار فيلتري آنها
 شبيه سازي عملكرد آينه چند بخشي يك سامانه اپتيك تطبيقي با استفاده از نرم افزار ZEMAX
 تهيه لايه هاي ضدبازتاب منيزيم فلورايد با افزودن كلسيم فلورايد براي افزايش آستانه تخريب در طول موج 532 نانومتر
 بررسي عوامل موثر بر رفتار طول موج گزيني كاواك رزونانسي مبتني بر كريستال هاي فوتونيكي
 بررسي خواص كانوني غربال فوتوني با روزنه هاي بيضوي با توزيع گاوسي چگال
 طراحي و اجراي آزمون دقت سطح در يك سطح تخت با ابعاد بزرگتر از دهانه ي تداخل سنج به روش stitching
 تحليل الگوهاي تداخلي به روش جابه جائي فاز با طراحي و ساخت مدارات الكترونيكي با قابليت اطمينان بسيار بالا
 طراحي و ساخت منشور Hallow به منظور ايجاد قابليت اندازه گيري ضريب شكست و غلظت مايعات
 مطالعه ديناميك نوسانگر پارامتري نوري درون كاواك در رژيم پالسي
 تعيين ضخامت لايه ي نازك SiO2 با استفاده از طيف بازتابي در بازه ي انرژِي5-1.5
 ليتوگرافي تداخل ليزري: شبيه سازي و نتايج تجربي
 طراحي گيت NOR با استفاده از مشدد حلقوي غيرخطي
 مشخصه يابي اپتيكي اثر نانو تخلخل در فيلتر روگيت فيلم نازك
 پردازش سطح تيتانيوم و استيل ضد زنگ با ليزر پرتوان ؛Nd:YAG بررسي نحوه ايجاد ميكرو ساختارها و كنترل مورفولوژيهاي سطحي
 طراحي سيستم اپتيكي دوربين ماهواره با شيشه هاي ضد تشعشع
 مدلسازي يك كليد نوري با بهره ي متغير بر پايه ي تقويت كننده ي پارامتري تار نوري
 حساسيت در حسگرهايِ اپتيكي موجبريِ متقارن
 حل دقيق پراش فرنل عدسي پراشي استوانه اي
 تبديل موج تابشي تخت به حلقه ي كانوني به وسيله تيغه منطقه اي با فاز شعاعي جابجا شده
 بازتاب دهنده پهن باند بازه فروسرخ نزديك بر پايه بلورهاي فوتونيكي يك بعدي
 سامانه استخراج زاويه سر با استفاده از اسكنر ليزري
 شبيه سازي مرتبه هاي مختلف پرتوهاي ماتيو و انتشار پرتوي ماتيو-گاوس مرتبه ي صفر
 بررسي اثر نسبيتي بر دوام زماني و چرپ شدگي القايي تپ ليزر در انتشار سازگار آن در كانال پلاسماي شلجمي
 اثر گرمايي برهم كنش ليزر با بافت پوست و چشم
 اثر جريان هاي تزريقي، دما و چگالي نقاط كوانتومي بر تابع پاسخ فركانسي ليزر نيمه رساناي نقطه كوانتومي InAs-InP
 اندازه گيري ذرات عبور يافته از نانوفيلترها توسط ليزر پالسي
 نقش ليزرهاي پالسي فرا كوتاه در محاسبه ي چگالي الكترون آزاد در محيط آب و بافت پوستي
 اندازه گيري دوشكستي نور القايي دو پليمر آزو با رنگينه سولفوناميدي
 شبيه سازي حرارتي فرايند سخت كاري سطحي ليزر ي فولاد 1045 AISI به روش اجزاي محدود
 اندازه گيري عمق نفوذ باريكه هاي الكتروني در پلي اتيلن با استفاده از ليزر He-Ne
 بررسي نمايه فضايي باريكه الكتروني شتابدهنده رودترون با استفاده از ليزر He-Ne
 استفاده از تكنيك پيرايش ليزري سطح براي كنترل خاصيت ترشوندگي فلزات زيست سازگار
 طراحي و ساخت آشكارساز دود مبتني بر پراكندگي نور ليزر و روش كاليبراسيون آن
 شكل دهي سه بعدي مقاطع فلزي بصورت عدسي شكل به كمك ليزر
 طراحي و برپايي چيدمان آزمايشگاهي انبرك نوري براي به دام اندازي ميكرو ذرات دي الكتريك
 بهينه سازي شتاب پروتون با استفاده از ورقه هاي مركب و دو لايه
 بررسي تصحيح خطاي ناشي از اثرات اتمسفري در سيستم برديابي ليزري ماهواره
 بهينه سازي پارامترهاي ليزر در انهدام پيگمان تاتو
 مقايسه هدف هاي به شكل هاي استوانه، نيم كره و كره ناقص در شبيه سازي پرتو ايكس با استفاده از الكترون هاي ليزري
 مقايسه پرتوهاي همدوس ليزر ديودي و ليزر هليوم نئون در درمان فتودايناميكي رده سلولي AGS سرطان معده
 بررسي ويژگي هاي حرارتي ليزر سطح گسيل بر مبناي HCG
 طراحي و ساخت ليزر حالت جامد پرتوان با دمش ديودي طولي با استفاده از ميله مركب YAG/Nd:YAG/YAG
 طراحي و ساخت ليزر حالت جامد Nd:YAG دمش جانبي ديودي با فاكتور كيفيت پرتو M2≤1.08 وشبيه سازي آن با استفاده از نرم افزار LASCAD
 تحليل عددي تاثيرات تغيير توان دمشي، ضريب همرفت و شعاع پوشش خارجي در يك ليزر تاري دولايه Yb:Glass تحت دمش ابرگوسي
 شبيه سازي المان اپتيك پراشي براي مد فوق گوسي مرتبه 20 مربعي پرتو خروجي ليزر Nd:YAG
 بررسي خواص لومينسانس شيشه ليزر دوپ شده با Nd +3 در سيستم SiO2-CaO-MgO تهيه شده به روش سل- ژل و ارزيابي اثر ميزان دوپنت بر باند ممنوعه
 مقايسه و تحليل اثرات ترمو اپتيكي در ماده فعال ليزري با هندسه استوانه اي و تيغه اي
 مقايسه و تحليل اثرات ترمواپتيكي درتيغه ي ليزري با ساختارهاي دمش متفاوت
 شبيه سازي شدت عرضي پرتوهاي كسينوس- گاوس برداري و بسل- گاوس برداري در عبور از كريستال مكعبي Nd:YAG تحت دمش
 بررسي خواص اپتيكي و ساختاري آينه ي ضد بازتاب CaF2 و MgF2 درهارمونيك دوم ليزر Nd-YAG
 بررسي تاثير تابش الكتروني برروي بيناب جذبي مواد ليزري Er:Glass و Nd:Glass
 مقايسه اثرات حرارتي در ليزر حالت جامد با دمش ديودي طولي با آرايه دو بعدي در ميله ساده Nd:YAG و ميله مركب YAG/Nd:YAG/YAG
 ارائه روشي جديد جهت پكيجينگ ليزرهاي ديودي در پكيج هاي سري TO-CAN
 پايداري انرژي خروجي در تقويت كننده بازتوليدي ليزر نئودميوم ياگ
 طراحي ليزر پيوسته Nd:YAG دمش ديودي از پهلو باتوان و بازده بالا
 بررسي آثار استفاده از ميدان ليزر سه رنگي چرپ دار شده همراه با تاخير فازي در ساختار هماهنگ هاي مرتبه بالا و توليد پالس آتوثانيه
 پياده سازي مدل مداري براي ليزرهاي نقطه كوانتومي و بررسي تغيير شاخص ضريب شكست
 بررسي و شبيه سازي تاثير جريان اعمالي بر روي ليزر نيمه هادي حلقوي
 توليد تپ هاي فمتو ثانيه پايدار از تشديدگر تيتانيوم- سفاير به روش قفل شدگي مد جابه جايي كر و كاواك جفت شده
 حل عددي معادله هاوس براي يك ليزر با قفل شدگي مد غير فعال
 اثر كپسوله كردن بر كارايي ديود نور گسيل آلي
 بررسي كمي تاثير تراكم نيتروژن و بازپخت بر خواص ترابري الكتريكي در نيمرساناي نيتروژن دار رقيق آلايش شده GaNxAs1-x:Si
 طراحي درايور به منظور كنترل دمايي SLD جهت بكارگيري در ژيروسكوپ هاي فيبر نوري
 طراحي مخلوط كننده متعادل دوگانه CMOS براي سامانه تداخلسنج ليزري سوپرهتروداين
 طراحي و ساخت ليزر تيتانيوم سفايركوك پذير پالسي
 ليزر فيبري تپي ايتربيم به روش كليدزني -Q، اندازه گيري هاي تجربي و بهينه سازي ميزان ASE
 شبيه سازي ليزر Nd:YAG قفل شده ي مد FM پيكو ثانيه و بررسي تاثير واكوكي بر پارامتر هاي ليزر
 وابستگي زماني تغييرات درجه حرارت و تنش در يك ميله ليزري ضرباني Nd:YAG تحت دمش طولي
 شبيه سازي پراكندگي برانگيخته بريلويين در ليزرهاي دوغلافي تارنوري ايتربيوم
 طراحي تشديدگر بهينه جهت ليزرهاي قفل شده مد با عدسي كر
 انتشار پرتوي گاوسي تخت شده همدوس جزئي در محيط عدسي گرمايي
 فشرده سازي تپهاي ليزري با استفاده از پراكندگي بريلوئن برانگيخته (SBS)
 محاسبه بازده انتقالي دمش در كاواك هاي ليزر تك بيضي با در نظر گرفتن شكل تصوير لامپ
 تاثير ناميزاني كاواك روي رفتار واهلشي ليزر نيم رسانا (VCSEL) با تزريق اپتيكي خارجي
 طراحي و شبيه سازي نوسان ليزر Nd:YAG در مدولاسيون فركانس با استفاده از اختلال فاز پارامتريك درون كاواكي
 بررسي اثر تغيير شكل پروفايل دمش بر مدل گرمايي پرتوهاي كسينو س-گاوسي و ماتيو-گاوسي يك ليزر حالت جامد
 انتشار پرتو بسل- گاوس برداري در يك كريستال استوانه اي Nd:YAG تحت دمش
 بررسي بهره نوري در ديودهاي ليزري چاه هاي كوانتومي نامتقارن نيتريدي
 بررسي تأثير قطبش جريان الكتروني تزريق شده بر كاهش چگالي جريان آستانه يك ليزرچاه كوانتومي اسپين قطبيده با استفاده از حل عددي معادلات نرخ آن
 بهينه سازي ليزر ميكروچيپ Nd:YAG/Cr+4:YAG كليد زني Q شده ناكنا با استفاده از روش Lp متريك وزن دار
 بررسي عددي تأثير زمان گيراندازي الكترونها روي پهناي بازه فيلترينگ اسپيني در يك ليزرنقطه كوانتومي اسپين قطبيده
 شبيه سازي توزيع حرارت بلور مركب YVO4/Nd:YVO4 در يك ليزر پيوسته با دمش از انتها و بررسي اثرات ناشي از End-cap
 بررسي تجربي رسانائي ويژه پلاسماي تخليه الكتريكي ليزر گاز كربنيك A
 ليزر گازكربنيك بسامد بالا (HF) با تحريك طولي و الكترودهاي خارج از محفظه
 طراحي و ساخت ليزر نيتروژن با تخليه عرضي و بررسي عملكرد مدار تحريك بلوم لاين
 طراحي و ساخت منبع تغذيه ليزر Er:Glass
 طراحي و ساخت مدار فرمان منابع تغذيه پالسي ليزر با حداقل پهناي پالس 40 نانوثانيه و پهناي پالس و فركانس متغير
 ارتقاي عملكرد فوتوكاتاليستي نانولوله هاي TiO2 بوسيله نانوذرات پلاسمونيك طلا
 محاسبه ضخامت لايه هاي In و Cu-Ga به منظور بهينه سازي عملكرد سلول خورشيدي لايه نازك CLGS
 تاثير شرايط لايه نشاني در نوع رسانش و گاف انرژي سلول هاي خورشيدي لايه نازك CLGS
 بررسي ساختار بلوري و خواص اپتيكي لايه هاي نازك نانوساختار سلنيد روي رشد داده شده به روش اسپري پايروليسز
 بررسي اثر شرايط واكنش بر خواص اپتيكي و ساختاري نانو ذرات سنتز شده CuInSe2 با روش سولوترمال
 خواص نوري چاه كوانتومي آلاييده شده نوع n در حضور ميدان مغناطيسي
 اثر لايه ميانگير آندي بر كارايي سلول فوتوولتاييك آلي با پيوند ناهمگون CuPc/C60
 بررسي خواص اپتيكي نانوكريستالهاي ZnS:Ni
 ليزر نيمه هادي پليمرهاي كاربيد سيليكون (6H-SiC، 3C-SiC and 4H-SiC6) : اثرات خودگرمايي
 بررسي و شبيه سازي ميزان عبور نور از يك آرايه ي يك بعدي از نانوذرات طلا
 سىتز نانو ذرات اكسيد قلع به روش سل- ژل و بررسي خواص اپتيكي آن
 بررسي اثر افزايش بازخورد بر جايگزيدگي اندرسون در محيط تصادفي يك بعدي
 بررسي ساختار نانو سيم طلا در قطرهاي مختلف و مقايسه ي آن با حالت بلوري طلا
 اثر افزودن نانو ذرات ZnO بر ايجاد الگوهاي برجسته خود سامان ده در پليمرهاي آزو
 سنتز نانوذرات سولفيد قلع و بررسي اثر دما بر خواص اپتيكي و ساختاري
 گسيل تبديل فركانس به بالا و پايين در ميزبان هاي شيشه و شيشه-سراميكي اكسي چالكوجنايدي آنتيمواني آلائيده به يون هاي Nd+3
 ميكرو حفره هاي نوري مبتني برتكنولوژي sol-gel و كاربردهاي نوري آنها
 ويژگي هاي ساختاري و غيرخطي نوري شيشه- سراميك هاي شفاف دربرگيرنده نانو بلورهاي فروالكتريكي BBO
 بررسي طول موج جذب پليمر PEDOT:PSS سنتز شده با رويكرد ساخت سلول هاي خورشيدي
 بررسي اثر اندازه بر زمان گذار تراز هاي انرژي ليزر نقطه ي كوانتومي مخروطي – شكل
 تهيه نانوساختارهاي سولفيد كادميم: بررسي اثر دما و زمان لايه نشاني روي خواص آنها
 تاثير دما و ناخالصي بر ويژگي هاي اپتوالكترونيكي PEDOT:PSS به عنوان لايه تزريق كننده حفره
 تقويت فوتولومينسانس در شيشه سراميك هاي فسفو كلرايدي آلاييده به Nd+3 و در بر گيرنده نانو بلورهاي نيمرساناي SnCl2
 بررسي نظري جذب و حساسيت در حسگرهلي تار نوري باريك شونده با سطحي از نانو ذرات فلزي بر پايه ي تشديد پلاسمون سطحي
 گسيل طول موج 660nm از نقاط كوانتومي ZnS:Mn با آلايش Mn %5 و 10%
 بررسي اثر عوامل موثر در نگارش يك توري براگ تار نوري پليمري با روش FDTD
 بررسي خواص فوتولومينسانس نانوكامپوزيت Ag Sn and :PbS/PVA
 استفاده از خواص پلاسمونيك نانوذرات فلزي جهت شناسايي تك يا دو رشته اي بودن DNA
 تاثير سطح مقطع نانو نواره هاي نقره در افزايش چگالي ميدان درون لايه ي جاذب سلول خورشيدي پلاسمونيكي
 بررسي اثر افزايش جذب اپتيكي رنگدانه هاي طبيعي بر روي عملكرد سلول هاي خورشيدي رنگدانه اي
 اپتيك توهم با استفاده از شنل (نامرئي ساز) حفره دار
 گرمايش نانو ذرات نقره در اثر تابش پرتو ليزر پالسي نانو ثانيه در محيط مايع
 سنتز، كنترل و بررسي خواص اپتيكي نانو ذرات CuInS2 پوشش داده شده با TOPO براي استفاده در كاربردهاي اپتوالكترونيكي
 افزايش بهره سلول هاي خورشيدي لايه نازك با بهره گيري از مدهاي فابري-پرو
 اثر پيش تابش ليزري بر روي نانو الگوهاي خود ساهان ده درفيلم پليمري آزو
 ساخت و بررسي خواص اپتيكي لايه هاي نازك Ag/TiO2
 محاسبه طول موج و شدت بهينه ليزر براي كنترل فرايند ذوب ليزري نانو ذرات طلا
 بررسي اثر دما بر تشكيل الگوهاي برجسته سطحي خودسامانده بر فيلم هاي پليمري آزو
 طراحي و ساخت دماسنج فيبر نوري با استفاده از نانو ذرات SrAl2O4/Eu
 طراحي و ساخت نانو ليزر با استفاده از نانو ميله هاي اكسيد روي و بررسي اثر زاويه دمش بر آستانه ليزر
 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید