دریافت کلیه مقالات سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران در بانک مقالات عمرانی (سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران   25 تا 26  شهریور ماه 1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اراک برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 731عنوان مقاله تخصصی شامل 5089 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده درسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
 بررسي كاربردهاي انرژي ژئوترمال در راستاي توسعه پايدار
 بررسي كاربردهاي انرژي هسته اي در راستاي توسعه پايدار
 شناسايي پهنه هاي مناسب جهت استفاده از انرژي باد در گستره استان اصفهان با استفاده از GIS
 بررسي قابليت ها و پتانسيل هاي اكوتوريسمي و ژئوتوريسمي كوير مرنجاب در راستاي توسعه اقتصادي اين منطقه
 استلزامات و اهميت آمايش سرزمين و نظامهاي كشاورزي پايدار در توسعه پايدار روستايي
 ضرورت آمايش سرزمين در دستيابي به توسعه پايدار كشاورزي
 بررسي پتانسيلهاي زماني اكوتوريسمي و ژئوتوريسمي تالاب گاوخوني و تپه ماسه هاي ورزنه با استفاده ازGIS
 نگرشي بر وضعيت اكوتوريسم شهرستان ايذه با تأكيد بر تالاب ميانگران
 ارزيابي توان توسعه اكولوژيكي و آمايشي در مناطق خشكو نيمه خشك (مطالعه موردي:آبخيز آق امام استان گلستان)
 ارزيابي اكوتوريسم حوضه درياچه پريشان با مدل هاي TCIو ترجونگ
 آمايشسرزمين راهكاري مناسب براي مقابله با خطر بيابانزايي در حوزه هاي آبخيز
 ارزيابي توان توسعه و آمايش حوزه آبخيز با استفاده ازGISمطالعه موردي: حوزه آبخيز دفر استان فارس
 ارزش هاي زيست محيطي و ويژگي هاي بوم شناختي تالاب هاي استان خوزستان (مطالعه موردي: تالاب شادگان)
 بررسي جاذبه هاي اكوتوريستي تالاب شادگان
 بررسي اكوتوريسم تالاب گاوخوني و ارائه راهكارهايي در جهت توسعه اين صنعت در منطقه
 ارزيابي توان توسعه و آمايش حوضه آبخيز شوردره
 بررسي و مطالعه انواع نيروگاه هاي خورشيدي و مزاياي استفاده از آنها با توجه به پتانسيل موجود در نواحي كويري ايران


 براي ارزيابي اكوتوريسم در جهت توسعه پايدار (مطالعه موردي استان كهگيلويه وبويراحمد)
 تحليلي بر ظرفيتها و ارزشهاي اكوتوريستي شهرستان بافق در استان يزد با استفاده از مدلSWOT
 نقش توسعه پايدار در احياي تالابهاي كويري ايران
 بررسي نقش بهترين شيوههاي مديريت BMPدر كاهشآلودگي غيرنقطهاي در منابع آبي
 راه كارهاي مديريت زيست بومي تالاب بين المللي قره قشلاق
 بررسي توسعه اكوتوريسم و گردشگري در تالاب گاوخوني با توجه به پتانسيل هاي زيست محيطي موجود در منطقه
 بررسي پتانسيلهاي اكوتوريسم مناطق كويري و بياباني (مطالعه موردي:استان سمنان)
 پتانسيل اكوتوريسم در مناطق بياباني ايران مطالعه موردي:آفريقاي ايران (منطقه حفاظت شده توران)
 نقش آمايش سرزمين در توسعه پايدار روستايي با توجه به نظامهاي كشاورزي
 ارزيابي توسعه گردشگري شهر بهشهر با استفاده از مدل SWOT
 تحليل عوامل موثر در توسعه جاذبه هاي گردشگري بخش يانه سر( شهرستان بهشهر) با استفاده ازمدل SWOT
 تحليل عوامل موثر در توسعه جاذبههاي گردشگري استان يزد با استفاده از مدل SWOT
 تعيين پتانسيل هاي اقليم گردشگري شهر يزد با استفاده از روشهاي PPD ،PMV ، PETوTEK
 اكوتوريسم كوير در ايران ؛ پايداري درآمد , ثروت و توسعه (مطالعه موردي : كوير لوت)
 مديريت صحيح هامون هاي سيستان جهت بقاي جوامع گياهي و جانوري وابسته
 بررسي و ارزيابي پتانسيل هاي موجود در بكارگيري انرژي باد در نواحي بياباني؛ (مطالعه موردي: شهرستان فردوس
 بررسي پتانسيل منطقه بياباني رودابِ سبزوار در زمينه انرژي بادي
 نقشاكوتوريسم در توسعه پايدار محيط زيست
 بررسي چالشها و ارائه راهكارهاي مديريت جهت توسعه پايدار مناطق حاشيه تالاب بينالمللي هامون
 فرصت ها و چالشهاي فراروي صنعت توريسم در مناطق كويري ايران
 ارزيابي توان توليد اتانول از گونه هاي هالوفيت و مقاوم به شوري در اراضي شور مناطق خشك و بياباني
 بررسي پتانسيل استفاده از هالوفيتها و گياهان مقاوم به شوري به عنوان علوفه دام دراراضي شور مناطق خشك و بياباني
 ژئو توريسم كوير مرنجاب
 نسبت عرضفوقاني به عمق W/D در آبكندهاي مراتع قشلاقي استان گلستان
 وضعيت فرسايشآبكندي در تالاب هاي بين المللي استان گلستان
 بررسي ويژگي ها و شرايط پذيرش اكوتوريسم در مجموعه تالاب هاي آلاگل در استان گلستان
 ارزيابي ادراك منظر طبيعي در سايتهاي پسا- معدني بياباني* (نمونه موردي : معدن سولفات سديم در حاشيه پلاياي ميقان
 بررسي پتانسيل ها و قابليت هاي موجود در مناطق بياباني
 تاثير كاه جو بر گياهان آبزي و جلبك ها در تالاب ها
 اثرات آلودگي هوا و نقش آن در ايجاد باران اسيدي به عنوان عامل اصلي در تخريب جنگل ،محيط زيست و ايجاد خشكسالي
 ارزيابي مخاطرات محيط زيستي تالاب كويري ميقان
 تعيين آمايش سرزمين يكي از نيازهاي امروزي كشور
 ارزيابي اقليم گردشگري تالاب كويري آقگل با استفاده ازشاخصبيوكليماتيكترجونگ
 اهميت ژئوتوريسم در توسعه پايدار بيابانهاي ايران
 واكاوي ويژگي هاي اكوتوريسمي تالاب گاوخوني گنجي در كوير
 بررسي نقشاكوتوريسم مناطق كويري و بياباني و نقش آن در توسعه پايدار نواحي روستايي
 ارزيابي پتانسيل هاي ژئوتوريسمي بيابان هاي ايران و جايگاه ژئوپارك
 بررسي ويژگيهاي اكوتوريسمي تالاب ميقان در راستاي حفظ توسعه پايدار
 بررسي اثرات زيست محيطي تالاب ميقان بر شهر اراك
 جايگاه اكوتوريسم بياباني در توسعه پايدار روستايي
 پهنه بندي اقليم آسايشگردشگري استان مركزي با استفاده از شاخص دماي معادل فيزيولوژيك PET)مطالعه موردي تالاب ميقان
 بررسي پيامدهاي اكوتوريسم در روستاهاي مناطق بياباني ( مطالعه موردي بخش بزمان، شهرستان ايرانشهر)
 جايگاه صنعت اكوتوريسم و گردشگري در بيابان هاي ايران- مطالعه موردي استان خراسان جنوبي
 بررسي گل فشانها به عنوان يكي از جاذبه هاي ژئوتوريسمي جنوب شرقي ايران
 بررسي ژئوتوريسم در ايران
 بررسي قابليتهاي گردشگري منطقه ماهان با تكيه بر آمايش طبيعت گردي
 بررسي زمين گردشگري ايران با تاكيد بر ژئوپارك قشم
 ارزيابي اكوتوريسم تالاب شكار ممنوع حوض سلطان به روشSWOT
 مروري بر پتانسيلها و كاركردهاي تالاب شكار ممنوع حوض سلطان
 ارزش ها، تهديدها و اصول مديريت تالاب ها
 گردشگري لندفرمهاي ژئومورفولوژي بيابانهاي ايران مركزي
 بررسي ارتباط وقوع طوفان هاي گرد و غبار و گردشگري در استان خوزستان (1390-1388)
 بررسي موانع گردشگري وبررسي تحليل عوامل مؤثر بر گسترش اكوتوريسم استان چهارمحال بختياري مورد مطالعه شهرستان شهركرد
 بررسي روند تغييرات بارش و گردو غبار شهرستان كاشان با استفاده از شاخص اصلاح شده ي اقليم آسايش گردشگري TCI)
 ترسيم تقويم گردشگري تالاب ميقان با دو شاخص ترجونگ و اوانز
 نقش تبليغات در جذب گردشگر در راستاي توسعه پايدار
 احياء تالابهاي بياباني رويكردي زيست سازگار و موثر در رفع آلودگي هواي ناشي از ريزگردها (با رويكرد نانو فناوري)
 ارزيابي توان اكولوژيكي دشت سنگاب براي كاربري هاي كشاورزي و مرتعداري به روش فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP)
 نقش طبيعت گردي در توسعه پايدار بيابانهاي ساحلي (نمونه موردي: سواحل قشم)
 تحليل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگري طبيعي و برخي چالشهاي موجود
 بررسي وضيت تالابهاي پلدختر بعنوان منطقه صيد و شكار ممنوع
 بررسي شاخص اقليم آسايشگردشگري تالاب گاو خوني با استفاده از مدل دماي معادل فيزيولوژيك PET)
 بررسي نقشعوامل زيست محيطي بر جذب توريسم روستايي، مطالعه موردي ( سواحل بندر تياب ، شهرستان ميناب
 ناپايداري گردشگري در ناحيه لارستان و عوامل موثر بر آن
 ارزيابي وضعيت تسهيلات گردشگري تالاب هاي پلدختر از ديد گردشگران
 توريسم حيات وحش، راهكارِ نوينِ گسترشتوريسم در مناطق بياباني و كوير
 برآورد انرژي باد در تعدادي از شهرهاي استان مركزي
 مطالعه و تطابق اهداف و شاخص هاي جهاني ژئوپارك ها با قابليت هاي ژئواستراتژيك و ژئوتوريستي شهرستان چابهار بعنوان تنها ژئوپارك جنوب شرق ايران
 مطالعه و معرفي قابليت هاي بالقوه ژئومورفولوژيكي و ژئوتوريستي سواحل چابهار در توسعه ي آتي آن مورد مطالعه: بدلندها ( كوههاي هزار دره
 زيست بوم تالاب هامون، ويژگيها، تنگناها
 بررسي علل تخريب زيست بوم تالاب بامدژ
 تحليل اقتصادي و شرايط بومي سازي انرژي باد در ايران
 كاربرد تحليل سلسله مراتبي در تمايز كاركردهاي مختلف تالابها
 بررسي علل خشك شدن تالاب بختگان
 بررسي ويژگيهاي تالاب كويري حوض سلطان قم
 استفاده از انرژي خورشيدي در مناطق بياباني بارويكرد توسعه پايدار
 سيماي مناطق بياباني با تاكيد بر بيابانهاي ايران
 بررسي معيارها و ويژگي هاي بيابان
 اثر شدت چرا بر پوششگياهي و خصوصيات خاك در مراتع دشت كالپوش: خراسان شمالي
 بررسي ميزان عناصرتغذيه اي پر مصرف در گونه هاي مورد استفاده دام در منطقه نيمه خشك بندر تركمن
 تعيين تركيبات شيميايي گونه شورپسند اشنان در مراحل مختلف رشد
 بررسي شيوه مديريت سنتي گله داري و دامداري در مناطق نيمه خشك ايران (مطالعه موردي روستاي خوراوند شهرستان خمين
 كاربرد مادون قرمز نزديك انعكاسي Near Infrared Reflectance در برآورد كيفيت علوفه
 مطالعه پارامترهاي پوشش گياهي حوزه آبخيز چلاو آمل با تاكيد بر سيستم بهره برداري (مطالعه موردي: اكوسيستم مرتعي آخورين)
 برآورد وزن زنده در گوسفندان با در نظر گرفتن اثر عوامل محيطي خشك و بياباني
 بررسي تغييرات كيفيت علوفه گونه هاي گياهي با فرمهاي رويشي مختلف در مراتع خشك جنوب استان فارس
 بررسي ارزش رجحاني گونه هاي مرتعي با استفاده از روش زمان سنجي در مراتع استپي ساوه
 تعيين ارزشغذايي و روند تجزيهپذيري شكمبهاي گياه مرتعي آگروپايرون تائوريAgropyron tauri در مراحل مختلف فنولوژيكي در منطقه نئور استان اردبيل
 ايجاد مزرعه شتر Camel Farm طرحي براي كمك به بهبود اكوسيستمهاي بياباني و مبارزه با بيابانزايي
 بررسي عوامل مؤثر بر پاكسازي، بازسازي و تنوع بخشي تاغزارهاي منطقه بياباني دوكوهه شهرستان خواف در استان خراسان رضوي
 روشهاي كاهشفشار ناشي از چراي دام بر روي گونه هاي مرتعي
 بررسي سامانهاي عرفي بهرهبرداران مراتع كوهستاني مناطق نيمه خشك (مطالعه موردي:عبدل آباد تربت جام
 بررسي پتانسيل منطقه گرم و نيمه خشك سرپل ذهاب در پرورش زنبور عسل
 بررسي تأثير اجراي طرحهاي مرتعداري بر حفاظت خاك (مطالعه موردي: مراتع شهرستان كميجان
 بررسي نقش و تأثير اجراي طرحهاي مرتعداري بر توليد، وضعيت و گرايش مراتع (مطالعه موردي: مراتع شهرستان كميجان
 بررسي جنبههاي مختلف مرتع از لحاظ بهرهبرداريهاي فرعي (مطالعه موردي: حوزه آبخيزبابلرود)
 بررسي ارزش رجحاني گونه هاي گياهي مختلف در دو مرحله فنولوژيكي در مراتع خشك استان فارس
 سبط (Stipagrostis spp علوفه مناطق بياباني، براي وقت ديگر
 بررسي پارامترهاي مختلف پوشش گياهي حوزه آبخيز دشمن زياري فارس
 برآورد ميزان بيوماس هوايي با اندازه گيري ساير عوامل گياهي در گونه هاي Atriplex Salsola incanescens و canescens
 بهرهبرداري از محصولات فرعي مراتع
 تعيين و مقايسه ارزش غذايي گونه Limonium iranicumدر مراتع شور روي حاشيه كوير ميقان اراك
 تعيين و مقايسه ارزش غذايي گونهComphorosma monspeliaca در مراتع شور روي حاشيه كوير ميقان اراك
 تعيين و مقايسه كيفيت علوفه Haloxylon persicum و Salicornia europaea در كوير ميقان
 بهبود ارزشغذايي آتريپلكس Atriplex lentiformis) با اوره و ملاس
 مديريت بهينه مصرف منابع آب زيرزميني دراقليم خشك و نيمه خشك مطالعه موردي حوضه آبريز دشت كاشان
 بهبود استقرار پوشش گياهي دراراضي شيبدارازطريق استحصال آب باران و آبياري تحت فشار
 بررسي خشكسالي هاي اخيردشت كاشان با تاكيد برافت آبهاي زيرزميني
 استحصال آب ازمه فن آوري نوين درعرصه منابع آبي
 بررسي تاثيراجراي پروژه هاي هلالي آبگيربروضعيت و توليد مراتعدرمناطق خشك و نيمه خشك مطالعه موردي درشهرستان خنج
 بررسي اثرعمليات پخش سيلاب برافزايش پوشش گياهي آبخوان موسيان
 شناسايي مديريت بهينه آب و تاثير آن درمناطق خشك و كاهش خشكسالي خوزستان اهواز
 بكارگيري كپسولهاي رسي متخلخل براي تامين رطوبت خاك درمناطق خشك و نيمه خشك
 تهيه نقشه ضريب رواناب با استفاده ازمدل WetSpa حوزه آبخيز گرمابرود استان مازندران
 درحوزه آبخيزگرمابرودwetspa سازي سيل با استفاده مدل هيدرولوژيكي شبيه
 بررسي تغييرات خشكسالي باشاخص spi براي مديريت بهتركشاورزي درشهرزنجان دردوره آماري 20ساله
 ارزيابي اثرات شورشدن منابع آب زيرزميني برروند بيابان زايي با استفاده ازGIS مطالعه موردي: دشت مشهد
 ارزيابي روابط برآورد رواناب درحوزه آبخيز بنادك سادات يزد
 برآورد ارتفاع رواناب با استفاده ازروش شماره منحني درسطوح مختلف
 پهنه بندي دوره ي بازگشت خشكسالي با استفاده ازشاخص استانداردشده بارش spi دراستان لرستان
 ارزيابي روشهاي هيدروگراف واحد Scs و كلارك دربرآورد هيدروگراف سيل حوضه آبريز كن
 پهنه بندي خشكسالي استان لرستان با استفاده ازشاخص بارش استاندارد SPI
 بررسي نوسانات سطح آبهاي زيرزميني محدوده ساري ـ نكا ازديدگاه هيدرولوژيكي
 بررسي روندتغييرات زماني پارامترهاي كيفيت آب رودخانه بابلرود
 محاسبه بيلان آبي شهرستان جيرفت و مديريت آن دردوره خشكسالي باتوجه به روش پنمن ـ مونتيث
 آبخوانداري تكنيكي مناسب براي مقابله با بيابان زايي: مطالعه موردي آبخوانداري دشت موسيان
 ارزيابي عملكردچكدم هاي معين آباد دركنترل رسوبات ريزدانه
 تغيير اقليم و لزوم توجه به كاهش شاخص ردپاي آبي درمديريت خشكسالي
 بررسي تاثيرخشكسالي برنوسانات سطح آب زيرزميني دشت مهيارشمالي با استفاده از شاخص بارش استانداردشده
 تبيين اثرات خشكسالي برمناطق روستايي شهرستان ايرانشهر
 تعيين مناسب ترين سيستم طبقه بندي اقليمي مناطق خشك با استفاده ازگياهان شاخص اقليم
 اكتشاف آب زيرزميني درمناطق بياباني با استفاده ازروش ژئوالكتريك مطالعه موردي منطقه يزدان آباد واقع درجنوب كويرحاج علي قلي
 بررسي هيدروژئوشيميايي و سكانس تكامل آنيوني درآبخوان هاي آبرفتي مجاورهامون جازموريان
 تاثيرخشكسالي برگسترش اراضي بياباني استان يزد
 استحصال آب قنات و توسعه پايدار
 بررسي اثرآبياري زيرزميني دررشدونموHaloxylon ammodendron درمنطقه سجزي استان اصفهان با استفاده ازكوزه هاي سفالي
 تعيين تغييرات بستررودخانه درسرشاخه هاي اصلي حوضه هاي آبريز با استفاده ازنرم افزارHEC-RAS مطالعه موردي حوضه آبريز دز
 تصحيح ضرايب هيدروديناميكي آبخوان قلعه تل دراستان خوزستان با استفاده ازمدل رياضي تفاضلات محدود
 بررسي اثرات زيست محيطي اقتصادي و اجتماعي ناشي ازخشكسالي درمناطق خشك و بياباني مطالعه موردي استان يزد
 آبياري درمناطق خشك و نيمه خشك
 تاثيرپوسته هاي زيستي برهدايت هيدروليكي خاك به جهت تامين منابع اب درمناطق خشك
 مقايسه راندمان كاربردآب درسيستم هاي مختلف آبياري تحت فشاردراستان مركزي
 كم آبياري، راهكاري درجهت كاهش بيابانزايي نمونه موردي دشت روداب شهرستان سبزوار
 مطالعه دوره بازگشت وضعيت هاي مختلف خشكسالي دربازه زماني 3ماهه درحوضه آبخيز زاينده رود
 مطالعه لايسيمتري آب زيرزميني كم عمق و شوردركمك به تبخير و تعرق گياه دارويي گشنيز
 تاثيربارش برمنابع اب حوضه كوهدشت
 بررسي شدت خشكسالي باشاخص نرمال بارش مطالعه موردي استان كهگيلويه و بويراحمد
 نگرشي برقنات و ارزش اقتصادي آن درمناطق خشك
 بررسي استقرار نهال هاي بادام درسطوح آبگيرباران بررسي شدت خشكسالي باشاخص نرمال بارش مطالعه موردي استان كهگيلويه و بويراحمد
 مقايسه شاخصهاي خشكسالي مطالعه موردي شهرستان طبس دراستان يزد
 تحليل تغييرات بلندمدت دبي جريان ورسوب دربرخي ازايستگاه هاي هيدرومتري استان گلستان
 شناسايي سيستم هاي آبياري درمناطق خشك و نيمه خشك جهت افزايش راندمان آب دراين مناطق
 مديريت مراتع و مقابله با خشكسالي
 معرفي روش مناسب برآورد ضريب رسوبدهي درحوزه هاي آبخيز خشك جهت استفاده درمدل برآورد فرسايش و رسوب EPM
 اولويت بندي ورونديابي پارامترهاي كيفيت آب زيرزميني با استفاده ازروش هاي آماري تحليل عاملي PCA و آزمون من ـ كندال منطقه موردمطالعه: حوزه آبخيز شهرسورك واقع دراستان مازندران
 محاسبه ضريب ذخيره درروش كلارك براي 5واقعه بارش مطالعه موردي : حوزه آبخيز پل دوآب رودخانه قره چاي
 مكان يابي وروش گزيني طرح هاي تغذيه مصنوعي درآبرفت هاي درشت دانه حوضه هاي آبخيز: مطالعه موردي حوضه باغان
 پهنه بندي خشكسالي دراستان كرمان با استفاده ازنمايه استاندارد بارش SPI
 استحصال آب باران به عنوان منبع آب خانگي درايران مطالعه موردي: شرق استان گلستان
 تعيين خشكسالي هواشناختي درمنطقه خوشاب خراسان رضوي با استفاده ازشاخص خشكسالي MBDI
 تاثيرنسبت هاي مختلف پساب فاضلاب بربرخي ويژگيهاي گياه سياه تاغ Haloxylon aphyllum و قره داغ Nitraria schoberi
 بررسي پايش خشكسالي دراستان لرستان براساس شاخص بارش استاندارد تحليل نموداري ايستگاه بروجرد به عنوان نمونه
 پايش خشكسالي حوضه آبخيزدرياچه اروميه آذربايجان غربي
 برآورد پتانسيل رسوبدهي هريك ازرخساره هاي ژئومورفولوژيكي حوزه آبخيز امامزاده اسماعيل اقليد ـ فارس
 تهيه نقشه ضريب رواناب پتانسيل و ظرفيت ذخيره چالابي حوزه ابخيز سدبوستان استان گلستان با استفاده ازمدل WETspa درمحيط GIS
 پيش بيني دبي سيلاب رودخانه با ا ستفاده ازشبكه عصبي مصنوعي مطالعه موردي: رودخانه خشك شيراز ـ ايستگاه چنارسوخته
 ارزيابي علل اثرگذاربرخشكسالي هاي شهرطبس با استفاده ازمدل اسكالوگرام
 بررسي تاثيرشرايط رطوبتي برميزان سيلاب و برآورد پتانسيل سيل خيزي با استفاده ازGIS و روش SCS مطالعه موردي حوزه آبخيز خضرآباد يزد
 بررسي اصول، محاسن، محدوديت ها و ملاحظات زيست محيطي استفاده از انرژي باد
 تعيين مناسب ترين معادلات سنجه رسوب سالانه درايستگاه هيدرومتري حوزه آبخيز پل دوآب شازند
 بررسي فراواني خشكسالي ها وترسالي هادرتالاب گاوخوني با استفاده ازشاخصهاي SPI,SIAP دربازه هاي زماني مختلف
 بررسي خشكسالي دوتالاب گاوخوني درمنطقه بياباني و تالاب چغاخور درمنطقه نيمه استپي كشور با استفاده ازشاخص SPI
 بررسي تبخير و تعرق پتانسيل بااستفاده ازروشهاي تجربي و شبكه عصبي مصنوعي با مرجعيت مدل پنمن ـ مانتيس درايستگاه سينوپتيك اراك
 بررسي امكان سنجي رشداوليه سويا درشرايط بكارگيري آب شور
 تحليل مكاني خشكسالي يك دهه اخيردراستان خوزستان
 تغيير اقليم خشكسالي و رفتارآبخوانهاي زيرزميني مطالعه موردي دشت يزد ـ اردكان
 بررسي كارائي مدل درجه ـ روزدربرآورد ذوب برف درمناطق نيمه خشك مطالعه موردي: حوزه آبخيز ده بالا، يزد
 شبيه سازي بيلان آبي حوزه آبخيزسدبوستان استان گلستان با استفاده ازمدل wetspa درمحيط GIS
 حفاظت ازمنابع آب درمناطق خشك و نيمه خشك
 تعيين عرصه هاي مستعدجمع اوري باران درآبخيزآق امام استان گلستان با استفاده ازGIS
 معرفي روشهاي استحصال آب باران درمناطق خشك و نيمه خشك
 كاربرد آبخيزداري دراستحصال بارش
 تالاب بين المللي هامون تغيير اقليم و خشكسالي
 خشكسالي و اثرات درازمدت آن برجريانهاي آب ورودي به تالابها مطالعه موردي: حوضه آبريزكويرميقان
 بررسي روند بارشهاي سنگين حوضه رودخانه كشكان درطي دوره آماري 1389-1360
 بررسي آماري يخبندان هاي زودرس شهرستان خرم آباد درطي دوره آماري 2010-1985
 پيش بيني احتمال وقوع بارش سنگين درزيرحوضه پل دختر براساس روش سريهاي جزيي
 بررسي تاثيربرداشت بي رويه آبهاي زيرزميني بروقوع پديده بيابانزايي دراستان مركزي مطالعه موردي حوزه آبخيز خنداب
 مقابله با بيابان زايي با استفاده ازپيش بيني خشكسالي
 بررسي روشهاي نوين توسعه و ارتقاء منابع آب شيرين دراقليم هاي خشك و نيمه خشك
 بررسي اثرات تغيير اقليم بر اكوسيستم هاي تالابي
 اثرتغييراقليم برمراحل فنولوژيك و عملكردنخود درشرايط ديم زنجان
 تحليل رژيم بارندگي ايستگاه اصفهان دوره آماري 2011-1961
 برآورد تابش خورشيدي با استفاده ازشبكه عصبي مصنوعي دراقليم نيمه خشك مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيك شيراز
 پهنه بندي آسايش زيست اقليمي استان همدان با استفاده ازشاخص TCI بارويكرد توسعه پايدار
 بررسي آسايش زيست اقليمي شهرقم با تاكيد برتوسعه گردشگري مذهبي
 پهنه بندي اقليم آسايش توريستي استان چهارمحال بختياري با استفاده ازدوشاخص PET,TCI
 خشكسالي هاي اخيروتاثير آن برتغيير اقليم باتحليل آماري مطالعه موردي دهلران
 بررسي روندتغييرات دبي ورسوب درفصول مختلف سال مطالعه موردي ايستگاه گنبداستان گلستان
 كاربرد آبهاي نامتعارف دركويرزدايي
 تحول شيوه هاي بهره برداري ازمنابع آب و توسعه پايدارمناطق حاشيه كويري مطالعه موردي منطقه بادروداستان اصفهان
 بررسي عوامل مقايسه روشهاي آبياري سطحي و قطره اي روي گل سرخ دركاشان
 تعيين اثرگنبدهاي نمكي برمنابع آب زيرزميني وبررسي اثرات آلودگي محيطي آن
 تعيين مناسب ترين نمايه اقليمي به منظور تحليل وضعيت خشكسالي دراستان لرستان
 پيشبيني خشكسالي هواشناسي با استفاده ازسيگنالهاي اقليمي و شبكه عصبي مصنوعي دراستان لرستان
 تاثيرخشكسالي برمنابع آب زيرزميني و راه كارهاي رسيدن به برنامه ريزي پايدارآن
 مديريت منابع آب دربهره برداري بهينه ازسدهاي مخزني درماه هاي خشك سال مطالعه موردي سدهاي زنجيره اي استان خوزستان
 تعيين اقليم خشكسالي بندرعباس به روش PNPI ، SIA
 بيابانزائي تخريب منابع طبيعي درمناطق خشك
 كاربردروشهاي سنتي درپهنه بندي اقليمي استان كرمان
 تعيين روندتغييرات اقليمي مناطق خشك و نيمه خشك ايران و راهكارهاي مقابله با آن مطالعهموردي: ايستگاه هاي سينوپتيك اراك شهركرد، كرمانشاه و خرم آباد
 مطالعه اثررژيم بارش برشاخص خشكسالي بالم و مولي درايران
 درياچه اروميه تالاب اروميه علل خشكي و راه كارهاي نجات
 تغييرات هيدروليكي آبهاي زيرزميني درحاشيه درياچه كويرميقان
 مديريت بحران درمهارسيلابهاي شهري
 تعيين سالهاي خشكسالي و ترسالي درنواحي بياباني و نيمه بياباني بانمايه بارندگي PI مطالعه موردي: شهرستان كاشمر
 تعيين الگوي توزيع زماني بارش با روش رتبه بندي درحوضه آبخيز سدبوستان
 بررسي استقرار نهال هاي بادام درسطوح آبگير باران
 مقايسه نمايه هاي خشكسالي شهرستان سمنان با استفاده ازنمايه هاي مبتني بربارش
 شبيه سازي منابع آب زيرزميني دشت مهيارشمالي با استفاده ازسيستم استنتاجي فازي ـ عصبي تطبيقي
 نقش كم آبياري درتوسعه كشاورزي پايدارمناطق نيمه بياباني و نيمه خشك ايران
 بررسي نوع همبستگي عنصراقليمي بارش با تغييرات آبهاي زيرزميني لردگان
 ارزيابي اثرات دوره هاي ترسالي و خشكسالي اقليمي و هيدرولوژيكي برروي حوضه آبريز تالابهاي بين المللي طشك بختگان و مهارلو
 محاسبه ضريب برفگيري و آب حاصل ازذوب برف مطالعه مورديك حوزه آبخيز كاريزك
 مدل سازي داده هاي بارندگي درمناطق خشك با استفاده ازروش سري زماني باكس ـ جنكينز نمونه موردي استان خراسان رضوي
 آبياري قطره اي ثقلي روشي نوين درافزايش راندمان آبياري درمناطق خشك
 تحليلي برراهكارهاي مديريت آب كشاورزي درشرايط خشكسالي درمناطق بياباني
 پايش و پهنه بندي روندخشكسالي هاي هواشناسي استان خوزستان
 بررسي چالشهاي منابع اب و تاثير مديريت برپيشگيري ازبحران آب درمناطق خشك و بياباني مطالعه ي موردي: سدلتحر شهرستان كاشان
 شواهدوپيش بيني هاي تغييرات اقليمي درخاورميانه و اثرات آن برايران
 تهيه نقشه مناطق بياباني استان قم براساس پارامترهاي اقليمي
 بررسي كيفيت آب مورد استفاده دركشاورزي وشرب انسان مطالعه موردي: حوزه آبخيزجيرفت
 ارزيابي مطلوبيت آب زيرزميني دشت شهربابك جهت مصارف كشاورزي
 كم آبياري راهكاري بهينه اقتصادي درمناطق خشك ونيمه خشك مطالعه موردي شهرستان فردوس
 بررسي مهمترين عوامل سيل خيزي حوضه آبخيز زرآباد
 بررسي سيل و بارشهاي سنگين سال 2005دراستان چهارمحال وبختياري
 معرفي فلورشكل زيستي وپراكنش جغرافيايي گياهان منطقه ييلاقي كوه دمراز درشهرستان آشتيان
 بررسي مديريت منابع طبيعي حوضه هاي آبخيز درمناطق گرمسير و نيمه خشك براي بهبود و توسعه كيفيت آب و خاك
 بررسي وضعيت منابع آب زيرزميني درمناطق خشك مطالعه موردي: حوزه آبخيزپايين دست سدپانزده خرداد قم
 معرفي گونه هاي درختي مناسب به منظوراحياي مناطق خشك درشهراصفهان
 بررسي تغييرات پارامترهاي اقليمي ايستگاه سينوپتيك شيراز درنيم قرن گذشته
 بررسي اثرتغييراقليم برخشك شدت تالاب ميقان
 بررسي عوامل موثردرتوليد رسوب برخي ازحوضه هاي استان گلستان
 تحليلي برمديريت منابع آب به عنوان راهكاري براي مقابله با بحران منابع آب وخشكسالي دربخش كشاورزي
 بررسي اهميت توسعه سيستم هاي آبياري تحت فشاردربخش كشاورزي ايران
 تحليل تغييرات يخبندان شهرستان اراك به روش من كندال
 پهنه بندي اقليمي با استفاده ازروش ميان يابي معكوس فاصله IDW) مطالعه موردي: دشت اراك
 خشكسالي و پيامدهاي آن
 شناسايي مهمترين عوامل فيزيوگرافي درسيلاب و برآورد دقيق دبي هاي سيلابي درحوضه هاي مناطق خشك و بياباني
 گروه بندي زيرحوزه هاي آبخيزازنظرسيلاب باتوجه بهعوامل فيزيوگرافي درمناطق خشك و بياباني
 معرفي علل زمين شناسي شوري اب دردشت بجستان و ارائه راهكارهاي مديريتي استفاده ازآب شور
 پيش بيني خشكسالي هيدرولوژيكي درحوضه آبريزسداكباتان با استفاده ازرگرسيون لاجستيك
 بهترين رابطه رگرسيوني محاسبه دبي سالانه آبخيز قره سو با كمك پارامترهاي فيزيولوژيك و هيدرولوژيك
 تاثيرعمليات آبخيزداري بركاهش فرسايش و توليدرسوب درحوضه آبخيز شهري 2تفرش
 پهنه بندي خشكسالي هاي خيلي شديد استان آذربايجان شرقي با GIS
 مديريت بهره برداري ازمنابع محدودآب درجهت كاهش اثرات خشكسالي
 تاثيرلانيناها برخشكسالي هاي هواشناختي منطقه خوشاب خراسان رضوي
 معرفي و شناسايي گونه هاي زيرخانواده Sphecinae درشهرستان خمين (Hymenoptera: Sphecidae
 بررسي فراواني و تنوع گونه اي پرندگان آبزي و كنارآبزي در4تالاب مهم استان مركزي درسال 1390
 بررسي فون پرندگان آبزي و كنارآبزي تالابهاي استان قزوين
 جايگاه تالاب هاي كويري استانهاي آذربايجان غربي و شرقي درحفاظت ازتنوع پرندگان
 قلمرو مناطق بياباني استان قم از جنبه پوشش گياهي
 مروري كلي بر اثرات تغيير كاربري اراضي بر حيات وحش
 بررسي فون پرندگان آبزي و كنار آبزي تالابهاي كويري ايران
 بررسي تغييرات ساليانه تنوع گونه اي پرندگان آبزي و كنار آبزي تالاب ميقان اراك
 مهمترين عوامل تخريب و بيابان زايي درجنگل و ارائه راهكارهاي مديريتي مناسب با هدف دستيابي به مديريت پايدار ( مطالعه موردي: بخشي از جنگلهاي كاكارضاي خرم آباد)
 بررسي پوششگياهي محدودههاي بياباني استان تهران
 اثرات احياء تالاب بين المللي كمجان بر احياء تنوع زيستي پرندگان آبچر و كنار آبچر
 بررسي بهترين محل استقرار گياهان و مناسبترين اندازه چالههاي هلالي آبگير در حاشيه كوير محمدآباد قاين
 بررسي ميزان استقرار نهال آتريپلكس كانسنس در طرح بيابان زدايي قوچك
 تحليلي بر ارتباط تنوع زيستي و اكوتوريسم
 ارزيابي خشكيدگي حاصل از كمبود و زياد بود برخي عناصر در اندام هوايي تاغ در استان يزد
 مدل سازي مطلوبيت زيستگاه مرال Cervus elaphus maral به روش تحليل عاملي آشيان بوم شناختي ENFA) در منطقه حفاظت شده جهان نما
 هيدرو هالوفيت هاي حاشيه پلاياي بجستان و اهميت احياي كويرهاي مرطوب
 بررسي ارتباط عوامل محيطي با پراكنش گياه Halostachys caspica در مراتع شور و قليايي استان گلستان (مطالعه موردي: مرتع گميشان
 بررسي اثرات تنش شوري بر جوانه زني بذر و خصوصيات گياهچه Secale montanum
 بررسي اجمالي روشهاي بيابانزدائي به كمك گياهان در ايران
 بررسي تاثير ايجاد پوششگياهي در جلوگيري از بيابان زايي در منطقه آق قلا و گميشان استان گلستان
 معرفي گبر به عنوان گونهاي مناسببراي مديريتمناطق بياباني
 جايگاه گونه گياهي Ammothamnus lehmannii در مراتع بياباني شرق ايران
 تحليلي بر كاربرد بهترين شاخصهاي غير پارامتريك براي ارزيابي تنوع زيستي گونه هاي چوبي در جنگلهاي زاگرس مركزي(مطالعه موردي: منطقه تنگ سولك شهرستان بهمئي
 استفاده از روشهاي مدلسازي رويشگاه رويكردي در جهت حفظ تنوع زيستي
 انواع روشهاي كشت گلداني گونه هاي بياباني در نهالستان
 ارزيابي استعداد جوانه زني و رشد گياهچه دو گونه ي آگروپايرون Agropyron desertrum وA. Elongatum در شرايط تنششوري و خشكي
 بررسي فاكتورهاي مؤثر بر مديريت جنگلهاي حراي استان بوشهر با كمكتحليل سوات
 بررسي وضعيت پوشش گياهي مراتع كوهستاني شهرستان پيرانشهر آذربايجان غربي با تكيه برعوامل زيست محيطي و توسعه پايدار
 ماهيت تنوع زيستي و دلايل حفاظت از آن
 بررسي تنوع گونه اي تيپ هاي حاشيه رودخانه اي (مطالعه موردي:فندقلوي اهر ،ارسباران،شمال غربي ايران)
 بررسي ارتباط پارامترهاي اقليمي با بروز پديده خشكيدگي درختان بلوط ايراني
 بررسي پارامترهاي پوشش گياهي حوزه آبخيز گلندرود چمستان با تاكيد بر تراكم دام در مرتع (مطالعه موردي : اكسيستم مرتعي سي جا)
 بررسي تنوع گونه اي با استفاده از روشهاي پارامتري در چهار مكان مرتعي استان اصفهان
 عوامل اكولوژيكي موثر در تنوع گونه اي پوشش گياهي مانداب هاWetlands) مطالعه موردي در مانداب ها منطقه سبلان در استان اردبيل
 تعيين روش مناسب غناي گونه اي و تاثير چرا بر آن در منطقه فريدن استان اصفهان
 بررسي سازگاري دو گونه آكاسيا ساليسينا Acacia salicina و كهور پاكستانيProsopis juliflora به منظوراستفاده در طرح هاي بيابانزدايي درمنطقه هوربندرماهشهر
 بررسي اثرات تداوم پديده خشكسالي و تغييراقليم در رژيم غذايي حيات وحش (جوندگان) ونابودي پوشش گياهي جنگلي (مطالعه موردي اسفندقه)
 بررسي تنوع گونه هاي درختي در ارتباط با فاكتورهاي فيزيوگرافي (مطالعه موردي: منطقه تنگ سولك بهمئي
 بررسي تركيب فلوريستيكي مرتع گرزنوئيه در تغييرات دمايي محيط وخشكسالي هاي متمادي درجنوب شرق كشور
 ارزيابي شاخصهاي جوانهزني و دماهاي كاردينال گياه شورزيست ارزن پادزهري
 بررسي تغييرات زيستگاهي تالاب هامون از نظر زيست پرندگان آبزي و كنارآبزي در سالهاي 1380-1384
 معرفي فلور، شكل زيستي و پراكنش جغرافيايي گياهان در مراتع بناب ارسنجان
 بررسي تاثير فلزات سنگين بررشد رويشي و برخي صفات مورفولوژيكي در گياه Solanum tuberosume L.
 بررسي و معرفي فلورستيك گياهي و شكل زيستي گياهان مراتع فراشبند (استان فارس)
 بررسي نقش كاربري سنتي و بومي درخت كنار در توسعه پايدارمنابع طبيعي(مطالعه موردي عشاير طايفه شش بلوكي فراشبند)
 بررسي تاثير اجراي طرح نهالكاري- قرق بر ميزان هدايت الكتريكي مراتع كوه نمك استان قم
 بررسي اثر پوشش دار كردن بذر بر شاخص بنيه گونه مرتعي ماشك گل خوشه اي (Vicia Villosa) تحت شرايط مختلف تنش رطوبتي و عمق كاشت
 معرفي عوامل مؤثر بر مؤلفه هاي جوانه زني در بذر بلوط ايراني Quercus brantii
 بررسي ويژگي هاي مورفولوژيكي و رويشي پده در ايستگاه تحقيقات بيابان گرمسار
 كاربرد ميكروكچمنت ها در ايجاد پوشش درختي در مناطق خشك و نيمه خشك
 قيچ صحرايي Zygophyllum atriplicoides. Fisch CA Mey درختچه اي بياباني جهت حفاظت خاك و تثبيت شن هاي روان
 احياء و مديريت پوشش گياهي حاشيه كويرهاي مرطوب برمبناي خصوصيات ژئوهيدروپدولوژيك آنها (مطالعه موردي: حاشيه شمالي پلاياي بجستان)
 تعيين حدود تخريب جنگل نسبت به كانون روستا به كمك شاخصهاي تنوع گون اي درختي و ارائه راهكارهاي احياء و حفاظتاز اين جنگلها (مطالعه موردي: آذربايجان غربي
 مقايسه وضعيت كمي و كيفي گونههاي اصلي و شاخصجنگلهاي ايراني – توراني و بررسي عوامل تخريب و ارائه راهكارهاي احيايي آين جنگلها (مطالعه موردي: يزد
 بررسي روشهاي تكثير، كشت و استقرار گياه شورروي Halostachys blangeriana به منظور احياء اراضي شور حاشيه پلاياها و كويرهاي مرطوب
 بررسي امكان افزايش آستانه تحمل بذر گياهان بياباني به تنش خشكي مطالعه موردي بذر سياه تاغ (Hloxylon aphyllum L)
 مقايسه مشخصه هاي كمي بذر بنه (گونه اصلي در جنگل ايراني توراني) در طبقات ارتفاع ازسطح دريا جهت استفاده از اين گونه در احياء پوشش جنگل (مطالعه موردي: يزد)
 بررسي تيره و طيف بيولوژيك گونه هاي گياهي حاشيه رودخانه شور در منطقه پرند
 اثر تيمارهاي مختلف در شكستن خواب بذر گياه دارويي موسير Alliumm altissimum Regel
 بررسي تاثير سرمادهي بر شكستن خواب بذور آنغوزه
 اثر تيمارهاي مختلف در شكستن خواب بذر توده كنگر منطقه خراسان شمالي
 بررسي تاثير تيمارهاي مختلف بر شكستن خواب بذور دو گياه دارويي روناس و باريجه
 معرفي پده Populus euphratica گونه صنوبر سازگار در مناطق بياباني
 اهميت وجودي تالاب هاي كويري در حفاظت از تنوع زيستي مطالعه موردي مقايسه پوشش گياهي و پرندگان تالاب هامون در زمان پرآبي و كم آبي
 مطالعه مقدماتي اكولوژيكي تالابهاي پلدختر وارائه راهكارهاي مديريتي جهت احياء
 بررسي برخي خصوصيات اكولوژيكي گونه Salsola laricina در مراتع استپي ساوه
 بررسي تنوع مورفولوژيك سوزن هاي گونه سرخدارTaxus baccata L در شرايط جغرافيايي متفاوت
 تغييرات مؤلفه هاي تنوع و غناي گونهاي بانك بذر خاك اجتماعات مختلف گياهي دراكوسيستمهاي مرتعي زاگرس
 درآمدي بر اكوسيستم هاي تالابي،تنوع زيستي و اهميت آنها
 ارزيابي پتانسيل رشد گونه پده Populus euphratica بمنظور توسعه فضاي سبز واحياء اراضي بياباني جنوب گرمسار
 راهكارهايي به منظور جلوگيري از تخريب جنگلهاي ارسباران (مطالعه موردي :فندقلوي اهر)
 گونه اي مناسب جهت تثبيت و ترميم بافت خاك و قابلSmirnovia iranica دم گاوي استفاده به عنوان كود زيستي
 بررسي اثراب زيرزميني كم عمق برعملكرد گياه دارويي سياهدانه دراقليم نيمه خشك
 تحليل اثرگذاري عوامل فني و مديريتي استفاده ازروش آبياري باراني كلاسيك با آبپاش متحرك درشرايط آب وهوايي اراضي زراعي شهرستان اهواز
 مطالعه اثرتنش خشكسالي وعناصرپتاسيم و روي برمحتواي كلسيم دراندام هاي هوايي گياه ذرت
 بررسي تاثيرآب زيرزميني كم عمق شوربرعملكردگياه داروي سياهدانه با استفاده ازلايسيمتر
 مطالعه فراواني نسبي علف هاي هرزدرمزرعه گندم ديم شهرستان بستان آباد
 مروري برروندعوامل كنترل كننده بيولوژيك آفات درعرصه هاي جنگلي و مرتعي ايران
 مقايسه بررسي الگوهاي نواربندي وتنوع ژنتيكي به روش SDS-PAGE و A-PAGE درگونه هاي وحشي و خويشاوندان گندم زراعي Agilops)
 بررسي تاثيرويژگيهاي دما شدت يخبندان و ميزان واحدهاي گرمائي برطغيان آفت سن معمولي گندم درشهرستان قروه
 پروژه تبديل ديمزارها به باغات مثمرديم منطقه دژكردراهي درجهت مقابله با بيابانزايي اراضي ديم منطقه
 استفاده و كاربرد كودهاي بيولوژيك دركشاورزي پايدار
 تاثيرروي و نيتروژن برشاخصهاي رشدجوبهاره
 تغيير الگوي كشت و راهكارهايي براي مقابله با اثرات منفي تغييرات اقليمي درجهت توسعه پايدارمطالعه موردي شهرستان كبودرآهنگ
 بررسي اثرتغذيه برگي مونو ودي پتاسيم فسفات برعملكردوآنتوسيانين اناررقم ملس ساوه
 توانمندي مناطق بياباني شمال استان فارس درزراعت گياه دارويي وشاء
 ارزيابي تحمل به شوري ارقام سويا ازنظرچندصفت مورفولوژيك
 جداسازي شبكه آب شرب ازآب فضاي سبزوپيامدهاي ناشي ازآن درفضاي سبزشهري نمونه شهرستان فردوس
 اثرتاريخ كاشت و نيترات كلسيم بربرخي پارامترهاي رشدگل شب بو درمنطقه جيرفت
 بررسي خاصيت نماتدكشي عصاره متانولي دوگياه كرقيچ Hertia Angustifolia وفرفيون Euphorbia herteradena روي نماتدمولدغده ريشه خيارMeloidogyne javanica درشرايط آزمايشگاه
 كنترل جلبك با استفاده ازكاه جو ـ بررسي و تحليل مطالعات انجام شده درخارج ازكشور
 بررسي تاثيرفشردگي خاك زيرسطحي بربرخي خصوصيات زراعي گياه گندم Triticum aestivum L مطالعه موردي: شمال شهرستان آق قلا استان گلستان
 توسعه و بهره وري بيشتر بخش كشاورزي بااعمال سيستم آگروفارستري
 زراعت و اصلاح نباتات كشاورزي درمناطق خشك بررسي كشت سويا برايجادپوشش گياهي و جلوگيري ازبيابان زايي درمنطقه آق قلا استان گلستان
 تاثيرروي و نيتروژن برميزان كلسيم و فسفردراندام هوايي جوبهاره
 تاثيررژيم آبياري و عمق كاشت برعملكردگياه دارويي و صنعتي موسيرAlliumm altissimum Regel درشرايط آب و هوايي مشهد
 بررسي تاثير آب زيرزميني كم عمق باشوري 4دسي زيمنس برمتربرعملكرد گياه دارويي گشنيز بااستفاده ازلايسيمتر
 اثرسطوح مختلف NaCl برجوانه زني و رشدگياهچه Secale cereal
 بررسي عوارض فيزيولوژيكي تركيدگي و آفتاب سوختگي ميوه انار
 باغباني وفضاي سبزكشاورزي وباغباني درمنطقه خشك بررس كميت و كيفيت دورقم توت فرنگي درپاسخ به شوري و خشكي محيط جهت احداث باغ درمنطقه نيمه خشك
 ارزيابي اثرسطوح شوري بررشدوغلظت عناصرپرمصرف ذرت علوفه اي
 كاربرد گياهان صنعتي ودارويي دراحياي اراضي بياباني
 اثررژيم هاي مختلف آبياري بربرخي صفات مرفولوژيك و فيزيولوژيك گياه دارويي انيسون (Pimpinella anisum L.) جمعيت منطقه سبزوار
 تعيين نياز آبي گونه قره داغ دركوير ميقان اراك
 گياهان دارويي مرتعي زراعي و باغي مناطق بياباني قابل استفاده بعنوان آنتي اكسيدان هاي طبيعي
 اثرتاريخ هاي مختلف برداشت بذرمدت آبشويي وسرمادهي بررشداوليه گياهچه هاي Atriplex Verrucifera M.B
 كنترل علف هرزسوروف بابررسي تاثيرعصاره آللوپاتيك جوزراعي برجوانه زني رشدرويشي و فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدانت گياه سوروف
 اثرمتانول برعملكردوبرخي ويژگيهاي كيفي سويارقم ويليامز درشرايط تنش خشكي
 بررسي تاثيرهرس سبزدرزمانهاي مختلف برميزان اسيديته TSS و برخي صفات كمي انگوررقم كشمشي درمشگين شهر
 تاثيركوددهي فسفروپتاسيم روي صفات مرفولوژيكي لوبيا چيتي درراستاي افزياش حاصلخيزي وپوشش گياهي درمنطقه اردبيل
 مطالعه تنوع ژنتيكي درتوده هاي بومي طالبي درمناطق خشك و نيمه خشك ايران
 بررسي اثرآللوپاتي برگ قياق Sorghum halepens برجوانه زني وزن تروطول ريشه آفتابگردان درراستاي بهره وري بيشتر ازمنابع
 مقايسه تاثيردونوع عصاره گياهي مقاوم و حساس به خشكي به همراه دونوع پالس Dolce Vita برميزان ماندگاري گل شاخه بريده رزرقم
 رقم تاثيرعصاره گياهان دارويي برميزان كلروفيل درعمرنگهداري گل بريده رز dolce vita
 اثرتغيير اقليم برمراحل فنولوژيك وعملكردنخوددرشرايط ديم آببر
 ارزيابي ارقام مختلف ماش جهت كاشت درمنطقه خشك ورامين و تعيين مناسب ترين تاريخ هاي كاشت آن ها
 بررسي اثرات تنش آبي وتراكم بوته برعملكردگياه بابونه Matricaria chamomilla L درمنطقه اراك
 بررسي نيازرويشگاهي و پراكنش بادام كوهي Spach Amygdalus scoparia درمنطقه جلايرساوه
 بررسي جوانه زني بذوربادام كوهي Amygdalus scoparia Spech. دراستان مركزي
 تجزيه كلاستروتجزيه به مولفه هاي اصلي براي عملكرددانه و برخي صفات فنولوژيك و زراعي لاين هاي پيشرفته گندم درشرايط ديم
 معرفي گياهان دارويي مرتع گرناكوه شهرستان آمل
 اثرتنش خشكي برشاخصهاي جوانه زني گلرنگ و فعاليت آنزيم هاي پراكسيداز وكاتالاز
 ارزيابي مقاومت به شوري گندم با استفاده ازرنگيزه هاي فتوسنتزي وپراكسيداسيون ليپيدي درمرحله گياهچه
 تاثيرباكتريهاي محرك رشداسيدهيوميك و عصاره جلبك دريايي برعملكردريشه و عيارچغندرقنددرشرايط تنش خشكي
 كنترل تلفيقي علفهاي هرزدركشت پاييزه كلزاBrassica napus L. درشهرستان گيلانغرب و بررسي همبستگي فنوتيپي و تجزيه كلاستر صفات مربوط به علف هرز
 بررسي و شناسايي گونه هاي جنس stipa دراستان تهران
 استخراج ومقايسه ميزان آلكالوييدهاي كل گياه قره داغ Nitraria schoberi L. دراندام هاي مختلف طي دوره رويشي و گل دهي
 تاثيرلجن فاضلاب برخصوصيات رشدقره داغ Nitraria schoberi
 تاثيرعصاره آللوپاتيك گندم برجوانه زني آنزيم هاي آنتي اكسيدانت و a-آميلاز بذريولاف وحشي
 جوانه زني و رشدگياهچه گندم تحت تنش شوري
 تاثير بررسي صفات مرفولوژيكي كلزا تحت تاثير مديريت علفهاي هرزدرشهرستان گيلانغرب
 بررسي گونه دارويي تلخ بيان تحت اثراسترس خشكي و نيتروژن
 تاثيرغلظت هاي مختلف شوري برجوانه زني گونه هالوفيت Halocnemum strobilaceum
 مقايسه عملكردچنداكوتيپ گل محمدي درشرايط آب وهوايي سردوخشك مطالعه موردي درشهرستان سمنان
 كنارپارسي Ziziphus nummularia گياهي دارويي و مناسب براي احياء مناطق خشك و بياباني مطالعه موردي جنوب لرستان
 بررسي اثردورآبياري برخصوصيات كمي و كيفي پنبه دراصفهان
 بررسي تاثيركيفيت آب آبياري ودورآبياري برعملكردگندم
 اثرات دگرآسيبي تركيبات موجوددربرگ هاي گياه هوري اليسوم برپديده سبزشدن برخي بذورگياهان مرتعي درخاك
 اثرات تيمارهاي مختلف دمايي برخصوصيات جوانه زني بذرعلف هرزهوري اليسوم
 اثرتلفيق كود زيستي و كود شيميايي فسفاته برروي عملكردواجزاي عملكردسه رقم سورگوم علوفه اي درشرايط گرم و خشك استان هرمزگان
 مديريت حفاظت ازجنگل هاي بياباني ازطريق كنترل آفات و بيماري ها
 بررسي تاثيرفلزات سنگين برسطوح كلروفيل و پرولين درگياه سيب زميني L.) Solanum tuberosume
 بهينه سازي كم آبياري براساس تابع آب مصرف ـ عملكردمحصول گندم روشن درفردوس
 مطالعه روشهاي افزايش كيفيت خاك درجهت كنترل علفهاي هرز
 بررسي اجمالي برخي ازمهمترين ملخهاي خسارتزادرمراتع استان گلستان
 مهمترين آفات آتريپلكس درآتريپلكس كاري هاي استان گلستان
 كنترل بيولوژيكي تثبيت شن هاي روان و جلوگيري ازبيابانزايي باگونه هاي گياهي
 شناسايي روندروزهاي توام باگردوغبار اهواز به روش من ـ كندال
 بررسي آلودگي عناصرسنگين درپساب فاضلاب شهرانزلي وتاثير آن برويژگيهاي شيميايي خاك
 مقايسه تاثيركشت ديم يونجه و غلات برتغييرات كربن آلي خاك درمنطقه روئين خراسان شمالي
 اثرات آلودگي پساب حاوي فلزات سنگين و نقش جلبك ها درزيست پالايي آنها
 نقش گونه بياني كليرCapparis decidua درحفاظت و تثبيت خاك دركانون هاي بحراني ايران مطالعه موردي: شرق جاسك ـ بندرعباس
 اثرتوده پرفشاربرگردوغبار و تغيير شاخص psi درشهر اهواز بررسي موردي
 برآورد ومقايسه ميزان فرسايش و رسوب با استفاده ازروش EPM و MPSIAC مطالعهموردي حوزه غني آبادبشروئيه
 بررسي فرايند بيابان زايي درمنطقه جيرفت
 اثررهاسازي اراضي برترسيب كربن خاك درمراتع كرسنك
 بررسي اثرعمليات اصلاحي مراتعدرافزايش پوشش تاجي درمناطق خشك مطالعهموردي: مرتع چاه باقردرحاشيه كويرحاجي عليقلي
 بررسي عوامل موثربرفرسايش بادي درمنطقه دشت عباس ـ عين خوش
 طبقه بندي شدت بيابانزايي دربخشي ازاستان خراسان شمالي بجنورد ـ جاجرم ـ اسفراين
 مديريت پايدارمناطق بياباني و خشك
 بررسي مقايسه اي طوفانهاي گردوغباردرغرب وجنوب ايران
 مطالعه فرسايش و رسوب به روش PSIAC و EPM درزيرحوزه لاسم حوزه آبخيز هراز
 اثرتغيير كاربري اراضي بربرخي عوامل موثربرفرسايش پذيري خاك
 احياي بيابان با گونه تاغ و اثرمنفي آن برافزايش شوري خاك
 بررسي اثرتخريب اراضي برروي خصوصيات كيفي خاك مراتع مطالعه موردي: كرچمبوي فريدن اصفهان
 بررسي رابطه بين خصوصيات شيميايي خاك با رشدواستقرار گونه گياهي علف گندمي جهت احياء مراتع مطالعه موردي: منطقه كرچمبوي فريدن اصفهان
 ارزيابي و تهيه نقشه بيابان زايي ازديدگاه فرسايش بادي درحوزه آبخيز كويرميقان
 تعيين محدوده مناطق بياباني ازديدگاه عوامل طبيعي
 كاربرد تصاوير ماهواره اي سنجنده MODIS درمنشايابي و بررسي اثرات زيست محيطي ذرات گردوغبارموجوددراتمسفر
 بررسي روشهاي طبقه بندي شدت بيابان زايي و ارائه راهكارهاي مناسب براي مقابله با پديده بيابانزايي
 مقايسه كارايي روشهاي طبقه بندي و ارزيابي بيابان درايران
 ارزيابي ميزان رسوب واحدهاي كاري حوزه آبخيز نيربا استفاده ازمدل FSM
 برآورد ميزان فرسايش و توليد رسوب با استفاده ازروش Geomorphology مطالعه موردي: حوزه آبخيزبابلرود استان مازندران
 اثركادميوم وروي بررشدوتركيب شيميايي گياه كاهو Lactuca sativa درخاك آلوده
 معرفي گونه هاي سازگاردرراستاي مهاربيولوژيك فرسايش بادي مطالعه موردي دشت گيلوان
 استفاده ازعصاره گيرتيزاب سلطاني به عنوان شاخصي ازكاني هاي پتاسيم دارموجوددرخاك
 نقش فرسايش آبي برتشديد پديده بيابانزايي درحوزه آبخيز مياندشت اسفراين
 نقش تغيير كاربري اراضي مرتعي به كشاورزي درتغييرات برخي خصوصيات خاك مطالعه موردي دشت كالپوش خراسان شمالي
 بررسي روندترسيب كربن درخاك با استفاده ازشاخص وضعيت خاك
 بررسي تاثيرپوستههاي زيستي برترسيب كربن آلي خاك درمراتع قره قيراستان گلستان
 تحليل آماري ـ سينوپتيك روزهاي توام باگردوغباراستان كرمانشاه
 پيامدهاي خشكسالي برروستا و راهكارهاي كاهش اثرات آن
 تاثير مواد آلي و پودرگچ برتخلخل تهويه اي سرعت نفوذنهايي و نسبت جذب سديم
 تاثيرشدت چراي دام بركربن آلي خاك درمراتع نيمه خشك ارسنجان مطالعه موردي: مرتع گردنه زنبوري
 شناسايي قلمروهاي مورفوكليماتيك حوضه ميقان دردوره هاي مرطوب كواترنري
 برآورد كربن ترسيب شده توسط گونه كاج تهران درزيست توده و خاك پارك هاي جنگلي طالقاني و چيتگر
 ارزيابي كمي فعاليت هاي تكتونيكي با استفاده ازشاخص هاي ژئومورفومتري و نقش آن درتوسعه پايدارشهرستان بيجار
 ارزيابي وضعيت بيابان زايي باتاكيدبرمعيارخاك و پوشش گياهي به روش مدالوس درمنطقه اينچه برون ـ استان گلستان
 بررسي وضعيت بيابانزايي باتاكيد برمعيارفرسايش بادي به روش MICD73 مطالعه موردي: منطقه باشتين سبزوار
 قابليت گونه هاي گياهي دربهبود سلامت خاك اكوسيستم هاي مناطق خشك و نيمه خشك
 تخمين پايداري خاكدانهدرخاكهاي دشت اردبيل با استفاده ازروش شبكه عصبي مصنوعي
 تاثيرميكروكچمنت هاي لوزي شكل درافزايش رطوبت پروفيل خاك درمناطق خشك و نيمه خشك
 تحليل سنجه هاي رسوبي ارگ هاي موجود درحاشيه پلاياهاي خراسان بزرگ
 عوامل به وجود آمدن ريزگردها درشهراهواز و ارائه راهكارهايي براي مقابله با اين پيامد
 نقش گونه هاي بياباني كليرcapparis decidua وچوج Salvadora persica درجذب ريزگردها
 تعيين مكان هاي مناسب استقرار گياه استبرق Calotropis procera با استفاده ازعناصراقليمي گياه
 بررسي روابط بين تراكم گياه استبرق Calotropisprocera.L) و برخي خصوصيات فيزيكي شيميايي خاك رويشگاه هاي جنوبي استان فارس
 كاربرد سرباره كنورتور به عنوان مالچ براي كنترل فرسايش بادي
 كاربرد مالچ سنگريزه اي دركنترل فرسايش بادي و تثبيت شن هاي روان مطالعه موردي خاك هاي دشت اژيه اصفهان
 بررسي كنترل فرسايش بادي توسط مالچ
 بررسي تجمع املاح دراندام ها و خاك زيراشكوب گياه مرتعي زالكچه
 پهنه بندي فرسايش پذيري خاك با استفاده ازمدل تاپسيس درحوضه آبخيز نيرچاي
 ارائه راههاي اصلاح خاكهاي شور و سديمي
 امكان اصلاح شيميايي خاك هاي شوروسديمي با استفاده ازترپليمر
 خاك مطالعه موردي: منطقه هزارجريب خصوصيات ازبرخي برتوپوگرافي اثربررسي بهشهر
 مدلسازي فرسايش خاك و توليد رسوب حوضه آبخيز ماژين ـ استان ايلام
 مقايسه ميزان ترسيب كربن آلي خاك درتيپ هاي گياهي دست كاشت Atriplex canescens ، Haloxylon persicum درشمال غربي كويرميقان
 كشاورزي پايداردرمناطق نيمه خشك و نيمه بياباني ايران راهي به سوي رسيدن به ترسيب كربن پايدار
 تاثيرمقداررطوبت اوليه خاك برپارامتر نفوذ آب درخاك
 تاثيرروي و نيتروژن برآنزيم كاتالاز وآنزيم پلي فنل اكسيداز درجو بهاره
 تكثيروكاربرد درختچه توج درخاك هاي شوروسديمي كويري به عنوان يك پوشش حفاظتي زنده و مفيد
 استفاده ازروش ژئوپدولوژي دربررسي تغييرات آهك درموقعيت هاي مختلف لندفرم
 بررسي ارتباط ضرائب معادله سنجه رسوب با خصوصيات فيزيكي حوزه آبخيز تيره لرستان
 اثرسيستم هاي مختلف چرايي برميزان نفوذپذيري خاك درمراتع استپي
 بررسي وضعيت فرسايش بادي و تعيين اثرآن برشدت بيابان زايي درمنطقه سيستان با استفاده ازمدل IMDPA
 اندازه گيري غبارريزشي با استفاده ازتله رسوبگير MDCO مطالعه موردي: شهر بهبهان ـ دي و بهمن 1390
 ارزيابي شاخص عملكرددربيابانزايي منطقه آق بند با استفاده ازمدل IMDPA
 مطالعات توجيهي پايداري خاك و ارزيابي اراضي كشاورزي حوضه آبخيز قوري چاي درمنطقه نيمه خشك استان گلستان
 توسعه پايداردرمناطق خشك و نيمه خشك توسط مديريت پسماندبا استفاده ازفرايندبيوگاز و توليد كمپوست براي استحصال انرژي و اصلاح خاك
 توسعه روستايي وحفاظت و مديريت خاك درمناطق خشك و بياباني
 بررسي و مقايسه ميزان ترسيب كربن درزيست توده و لاشبرگ تيپ هاي گياهي طبيعي Halocnemum strabilaceum و دست كاشت Atriplex Canescens درشمال كويرميقان
 تاثيرقرق وچرا برروي كربن آلي و وزن مخصوص ظاهري خاك درشمال شرقي كويرميقان اراك
 مقايسه ميزان ترسيب كربن درتيپ گياهي Halocnemum strobilaceum و گندم ديم درشمال شرقي كويرميقان
 برآورد ميزان رسوب با استفاده ازمدل تجربي Fournier درحوزه آبخيز بنادك سادات
 بررسي خاك هاي منطقه بياباني شمال قم ازنظر شوري و سديمي بودن
 بررسي پديده گرد و غبار و ريزگرده و ارائه راهكارهاي كنترل آن
 بررسي اثرعمليات تاغ كاري برميزان ترسيب كربن دراراضي بياباني كوير ميقان اراك
 مقايسه ميزان كربن آلي خاك دركاربري ديمزاروتيپ گياهي Salsola incanescens درحاشيه شمال كويرميقان
 مقايسه ميزان كربن آلي خاك دركاربري ديمزارومرتع دست كاشت با گونه Atriplex canescens درحاشيه شمال كويرميقان
 بررسي دانه بندي گرانومتري رسوبات ازديدگاه ژئومرفولوژي منطقه بنادك سادات يزد
 مطالعه ميزان تنوع خاكهاي خشك مركزي ايران و ارتباط آن باتكامل خاك ها با استفاده از تكنيك پدودايورسيتي
 تاثيرريزگردها برجنگلهاي بلوط غرب كشوروارائه راهكارهايي براي مقابله با آن
 بررسي ميزان ماسه هاي تجمع يافته درپيدايش نبكا درتيپ گياهي هالكنموم دركوير ميقان اراك
 معرفي برخي ازانواع مالچ به منظور حفظ خاك درمناطق بياباني
 بررسي تاثيرتاغ زارها دركاهش ميزان طوفانهاي گردوخاك با استفاده ازگل باد و گل طوفان مطالعه موردي: كاشان
 فرسايش بادي و كنترل آن مطالعه موردي منطقه ابردژ ورامين
 نقش نوع تشكيلات زمين شناسي و رخساره هاي ژئومورفولوژي درفرسايش خاك وتوليد رسوب حوزه چشمه سفيد
 محاسبه CN مركب با استفاده ازداده هاي كاربري اراضي ونوع خاك توسط مدل WMS درحوزه كامه
 بررسي حساسيت به فرسايش واحدهاي زمين شناسي و امتياز دهي به روش EPM و PSIAC درحوزه آبخيز قلعه جوق خراسان رضوي
 ارزيابي وضعيت شدت بيابان زايي ناشي ازشاخص مكانيزاسيون كشاورزي دراراضي كشاورزي جنوب شرقي استان تهران منطقه مورد مطالعه: جوادآباددشت ورامين
 بررسي درجه تاثيرشاخص الگوي كشت درشدت بيابانزايي اراضي كشاورزي جوادآباد ورامين با استفاده ازمدل imdpa وابزارGIS
 مقايسه توانايي برخي گياهان وحشي درتحمل و جذب كادميوم خاك
 استفاده ازمدل Fao-AquaCrop دربهينه سازي آبياري تكميلي گندم ديم درمشهد
 بررسي فرسايش بادي و كنترل آن
 ارزيابي مدل MPSIAC دربراورد ميزان فرسايش خاك درمناطق خشك و نيمه خشك با استفاده ازآماررسوب مطالعه موردي: حوزه آبخيزتهم استان زنجان
 مدلسازي چرخه گردوغباروعلت عدم قطعيت آن
 ارزيابي اثرخصوصيات خاك بربانك بذرخاك با استفاده ازآناليز چندمتغيره
 آشنايي با استعدادها و كاركردهاي مناطق بياباني
 ارزيابي ومقايسه ميزان ترسيب كربن خاك درتوده هاي دست كاشت اقاقيا و سروخمره اي درشهرك صنعتي ايبك آباداراك
 ارزيابي تغييرات مكاني ذخيره كربن آلي خاك درتيپ گياهي Halocnemum strobilaceum درحاشيه كوير ميقان اراك
 رابطه بارشهاي سنگين با افزايش آب درحوضه آبي رودخانه هاي بازفت آب تركي زيرشاخه زاينده روددراستان چهارمحال و بختياري
 بررسي پتانسيل توليد متوسط رواناب سالانه دردوران زمين شناسي سنوزوئيك مطالعه موردي حوزه هاي آبخيز لرستان
 ترسيب كربن درزيست توده و خاك پارك جنگلي طالقاني توسط گونه كاج تهران و اثرآن بركاهش دما
 ارزيابي كارايي عمليات احداث بانكت وبادام كاري برترسيب كربن آلي خاك درمنطقه سرسختي شازند
 اثرات كودگاوي برپارامترهاي نفوذآب دريك خاك منطقه نيمه خشك
 بررسي كارايي كاشت گونه اقاقيا درترسيب كربن خاك درجنگل كاري هاي شهرك دانشگاهي اميركبير اراك
 تاثيرعمليات بيومكانيكي آبخيزداري برذخيره كربن خاك درمنطقه پاكل شازند
 مقايسه ميزان كربن آلي خاك دركاربري عمليات بيومكانيكي احداث بانكت و بادام كاري دردومنطقه سرسختي و پاكل شهرستان شازند
 بررسي تاثيرچمن كاري برميزان ترسيب كربن خاك مطالعه موردي فضاي سبز شهرك دانشگاهي اميركبير اراك
 بررسي كارايي كاشت گونه اقاقيا درترسيب كربن زيست توده درجنگل كاري هاي شهرك دانشگاهي اميركبير اراك
 گياه پالايي درنقاط مختلف كشورايران
 بررسي تغييرات پوشش گياهي درگردوغبارفروردين 1387 درايستگاه سينوپتيكي سرپل ذهاب
 بررسي عوامل زمين شناختي موثردرتشكيل بيابان مطالعه موردي: استان قم
 بررسي ميزان و شدت آلودگي Sn درخاكهاي اطراف كارخانه آلومينيوم اراك ايرالكو
 مقايسه توان ترسيب كربن مراتع مخروبه ومراتع دست كاشت مطالعه موردي: منطقه تخته ميرزا درشهرستان اسفراين
 بررسي ستون چينه شناسي مناطق خشك مطالعه موردي: منطقه بيارجمند
 بررسي نقش جريانات جوي درانتقال گردوغبارشهراراك
 ريزگرد: چالشها و راهكارها
 بررسي الگوي گردش باد ونقش آن برانتقال گردوغبار درشهرستان اراك
 بررسي سينوپتيكي پديده گردوغبارفروردين 1387 درايستگاه سينوپتيكي سرپل ذهاب
 تعيين اولويت مبارزه با فرسايش بادي دراشكال مختلف تپه هاي ماسه اي مطالعه موردي: ارگ كاشان
 بررسي فرسايش بادي درريگ رفسنجان
 بررسي ژئومورفولوژيكي حوزه آبخيزپايين دست سدپانزده خردادقم
 ويژگيهاي پلاياهاي منطقه قم و اشكال ژئومورفولوژي بياباني موجود درآنها
 بررسي وضعيت فرسايش بادي دراستان قم
 آلودگي خاك با منگنز واثرات آن برمحيط زيست و سلامت
 بررسي اثرچراي دام برخصوصيات شيميايي خاك با استفاده ازآناليز افزونگي RDA درمراتع استپي ندوشن استان يزد
 تعيين اهميت نسبي اجزاي خاك وپوشش گياهي بركربن بيوماس درتيپ هاي گياهي Atriplex verrucifera و Haloxylon persicum
 بررسي تاثيرخشكسالي برپديده ريزگردها با منشاء محلي دراستان يزد
 بررسي تكتونيك وواحدهاي چينه اي زمين شناسي حوزه آبخيز دشمن زياري استان فارس
 بررسي ويژگيهاي زمين ريخت شناسي تپه هاي ماسه اي منطقه ابردژ جنوب خاوري ورامين تهران
 معرفي ايستگاه تحقيقات بيابان گرمسار
 ارزيابي وضعيت فعلي بيابانزايي با استفاده ازمدل ICD مطالعه موردي منطقه حسين آباد شكرائي شهرستان كميجان ـ استان مركزي
 حذف آلاينده آرسنيك ازخاك به روش خاكشويي Soilwashing بادومحلول شوينده آب و edta
 بررسي شدت بيابانزائي منطقه حسين آباد شكرائي كميجان با استفاده ازمدل IMDPA باتكيه برمعيارپوشش گياهي
 تهيه نقشه حساسيت واحدهاي زمين شناسي منطقه صفي اباد اسفراين به بيابانزايي با استفاده ازمدل IMDPA
 بررسي مناسب ترين روش تعيين ضريب زبري دربخشي ازرودخانه گرگانرود
 برآوردپتانسيل رسوبدهي فرسايش بادي با استفاده ازمدل اريفرمطالعه موردي: عنبرآبادجيرفت
 گياه پالايي و نقش آن درپاكسازي خاكهاي آلوده
 بررسي خشكسالي درحوضه رودكربه روش SPI
 بررسي كارايي اجراي سيستم كشاورزي تلفيقي بربهبود خصوصيات خاك درمنطقه نيمه خشك پشت تاوه استان خوزستان
 گونه اي مناسب براي جنگل داري چندمنظوره درمناطق خشك Moringa peregrina Fiori
 ارزيابي شدت بيابان زايي منطقه حسين آباد شكرائي كميجان بابهره گيري ازمدل MEDALUS
 تعيين شدت بيابانزايي منطقه جوادآباد دشت ورامين ازنظر معياركشاورزي با استفاده ازمدل IMDPA
 خانميرزادرشرايط خشكسالي بااستفاده ازمدل ارزيابي منابع آبهاي زيرزميني دشت WEAP
 كاربرد مدلEPM درارزيابي تاثيرعمليات آبخيزداري برميزان فرسايش مطالعه موردي حوضه آبخيز شهري 2تفرش استان مركزي
 بررسي اثرات ناشي ازفرسايش بادي و تخريب خاك برروند بيابانزايي درمنطقه سيستان راهكارها و چالشها
 بررسي روشهاي نيلسن ونيلسن اصلاح شده درپهنه بندي خطرزمين لغزش مطالعه موردي: حوزه آبخيز فوجرد استان قم
 تعيين حساسيت سازندهاي زمين شناسي حوزه دويرج منطقه خشك و نيمه خشك دهلران به فرسايش پذيري
 برآوردفرسايش و رسوب به كمك دومدل MPSIAC و EPM براي حوزه هاي فاقد ايستگاه مطالعه موردي حوزه آبخيز قويجق استان گلستان
 پايش روندتغييرات شوري و قليائيت خاك و تغييرات كمي و كيفي منابع اب دردشت كاشان
 تاثيرپليمرهاي خاك زراعي وكنترل شيميايي علف هرزدرچمن گرمسيري درراستاي كنترل كيفيت خاك
 بررسي پتانسيل ذخيره كربن وجذب CO2 درجنگل كاري گونه اقاقيا زبان گنجشك وسرو خمره اي درشهرك صنعتي خيرآباد اراك
 ارزيابي كارايي عمليات احداث بندهاي خاكي برذخيره كربن آلي خاك درمنطقه خمين
 تاثيرعمليات مكانيكي آبخيزداري برترسيب كربن خاك مطالعهموردي: منطقه رضاآباد ـ آشناخورخمين
 بررسي ويژگيهاي رسوب شناسي تپه هاي ماسه اي ابردژ واقع درجنوب خاوري ورامين
 ارزيابي وضعيت فرسايش خاك وتوليدرسوب درحوزه آبخيزريجاب
 تحليل منشا وعوامل وقوع پديده ريزگردها درغرب وجنوب شرق ايران
 بررسي تثبيت شن هاي روان درپيشرفت كشاورزي مورد مطالعه روستاي علاء شهرستان سمنان
 ارزيابي ذخيره كربن خاك درتيپ هاي مختلف گياهي درمنطقه شهريار
 رونديابي جريان سيلاب با استفاده ازروشهاي هيدرولوژيكي مطالعه موردي حوضه آبخيز زيارت گرگان
 ارزيابي عملكردبندهاي خاكي كنترل رسوب دراراضي لسي شرق استان گلستان مطالعه موردي حوزه آبخيز قويجق
 كاني شناسي رسوبات آواري و تبخيري پلاياي ميقان
 اثرتغييركاربري مراتع به كشاروزي برذخاير كربن خاك مراتع شور حاشيه پلاياي دامغان
 تأثير مصرف زئوليت و باكتري هاي محرك رشد بر رشد ساقه وضخامت قطر آتريپلكس كانسنس Atriplex Canescens. L در اراك
 پهنه بندي و ارزيابي اقليم آسايش گردشگري تالاب بين المللي شادگان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و مدلTCI
 استفاده از مدل تلفيقي براي پايش و مدل سازي طوفان گرد و غبار
 استفاده از روش هيبريد فازي- تحليل سلسله مراتبي در مدلسازي پيوسته تناسب اراضي در منطقه نيمه خشك زياران
 ارزيابي شدت بيابان زايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و فرايند تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: منطقه جفير هويزه
 تحليل پهنه هاي مناسبتوسعه اكوتوريسم با استفاده ازRS و GIS نمونه موردي شهرستان لردگان
 كاربرد روش هاي زمينآمار در مدلهاي پيشبيني رويشگاه گونههاي گياهي
 بررسي تغيير كاربري اراضي در بيابانزايي محدوده شهر لار با استفاده از GIS و RS
 ارزيابي توان اكولوژيكدشت سفيدسنگ فريمان براي كاربريهاي كشاورزي و مرتعداري به روش فرايندتحليل سلسله مراتبي AHP بااستفاده از نرمافزارهاي GIS & Expert Choice
 بررسي واكنشهيدرولوژيكي حوزه آبخيز سد بوستان، استان گلستان به سناريو هاي تغيير كاربري اراضي با استفاده از مدل WetSpa20 در محيطGIS
 ارزيابي توان زيست محيطي مناطق خشك و نيمه خشك جهت توسعه توريسم با استفاده ازGIS (مطالعه موردي: منطقه شكار ممنوع مرور)
 ارزيابي استعدادهاي بيابانزايي با شاخصهاي اقليم با روش GIS و مدل ايراني IMDPA مطالعه موردي: دشت بهاباد يزد
 تهيه نقشه كاربري اراضي با استفاده از سنجنده ETM+ ماهواره لندست 7 (مطالعه موردي منطقه حفاظت شده كرخه – خوزستان
 بررسي ژئومورفولوژي تنگه هاي استان ايلام
 بررسي كميت و كيفيت شيميايي آب زيرزميني دشت قلعه تل واقع در استان خوزستان درمصارف مختلف با استفاده ازGISو نرم افزارهاي هيدروشيميايي
 كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS)در مطالعات منابع آب (مطالعه موردي: حوزه آبخيز بنادك سادات، استان يزد)
 شناسايي و جداسازي واحدهاي ژئومورفيك حوضه آبي ميغان با استفاده از تكنيك GIS وrs
 پايش تغيير كاربري اراضي و تاثير آن بر كيفيت آب از نظر آبياري با استفاده از طبقه بندي ويلكوكس Wilcox)منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخيز شهر سورك واقع در استان مازندران)
 پهنه بندي ظرفيت ذخيره چالابي حوزه زيارت با استفاده از مدل WetSpa
 كاربرد NDVIدر مطالعه تغييرات كاربري پلاياي ميقان
 پهنه بندي شدت فرسايشو توليد رسوب بر اساس مدل MPSIAC با استفاده ازGIS (مطالعه موردي: حوزه آبخيز باغ خاتون، استان يزد
 پهنه بندي شدت تخريب منابع آب به كمك GIS و مدل بيابان زايي IMDPA مطالعه موردي: حوزه آبخيز بردخون واقع در استان بوشهر
 برآورد تبخير- تعرق واقعي گندم با استفاده از شاخصهاي گياهي مطالعه موردي: دشت نازساري
 كاربرد سنجش از دور در حفاظت و مديريت تالابها
 بررسي بعضي از روشهاي مدلسازي آلودگي غيرنقطه اي
 بررسي افزايشسطح زير كشت زراعت آبي در دشت ادركان يزد و تاثير آن بر روي تغييرات سطح اراضي باير و شور با استفاده از تصاوير ماهواره لندست
 تهيه نقشه شوري سطح خاك بااستفاده ازدادههاي باند حراراتي سنجده ETM+ ماهوارهLandsat مطالعه موردي جنوب خوزستان)
 ارزيابي توان اكوتوريسم استان سمنان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
 ارزيابي توان توسعه وآمايش حوضه آزران كاشان،با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
 تاثير پليمر مصنوعي در كنترل فرسايشبادي
 تاثير نانو ذرات اكسيدآهن و كمپوست زباله شهري گرانوله گوگردي بر برخي خصوصيات فيزيكي خاك شور- سديمي
 كاربرد سامانه اطلاعات اقليمي GIS) در تعيين پهنه بندي اقليمي استان قزوين
 بررسي نحوه عملكرد بادخورهاي احداث شده بر روي نوك برج ها در مناطق خشك با استفاده از ديناميكسيالات محاسباتي(مطالعه موردي: بانكI&M در نايروبي)
 تهيه نقشه شماره منحني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS) مطالعه موردي حوزه آبخيز كلوچان استان هرمزگان)
 بررسي روند بيابانزايي با استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور و سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در منطقه خشك و نيمه خشك دشت عباس
 مقايسه روشهاي رقومي و غير رقومي در طبقه بندي واحدهاي ژئومرفيك در سنجش از دور(مطالعه موردي : پلاياي گاوخوني
 جايگاه سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS در مطالعات طبيعي
 ارزيابي توان محيط زيست نواحي خشك و نيمه خشك شهرستان اراك براي توسعه شهري با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبيGIS و(AHP)
 ارزيابي نقش عامل آنتروپوژنيك در كاهش آب تالاب پريشان با استفاده از تحليل داده هاي ايزوتوپ كربن و اكسيژن
 تفكيكو ارزيابي واحدهاي ژئومورفولوژي حوضه آبريز تالابهاي كويري با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردي: حوضه آبريز پلاياي كجي)
 بررسي منابع آب زيرزميني با GISو ارائه راهكاري براي آبياري (منطقه مورد مطالعه: بهاباد)
 مقايسه مفهومي تكنيكهاي مختلف پايش تغييرات كاربري اراضي/پوشش گياهي با استفاده ازسنجش از دورRS)
 مقايسه ميزان دقت مدلهاي واريوگرام روش زمين آمار كريجينگ در تخمين پراكنش مكاني بارش سالانه حوزه آبريز كالشور
 كاربرد فناوري هاي نوين در مديريت مناطق بياباني و تالاب هاي كويري
 تخمين فرسايش و توليد رسوب با استفاده از مدل EPM
 بررسي تغييرات اراضي با استفاده از ماهواره لندست (مطالعه موردي منطقه حفاظت شده كرخه – خوزستان)
 ارزيابي كاربرد روشهاي مختلف زمين آماردر بررسي تغييرات مكاني- زماني بارشهاي استان همدان
 مطالعه اثر سطوح مختلف پليمرهاي سوپرجاذب آب تحت شرايط مختلف آبياري بر شاخص محتواي كلروفيل، مراحل فنولوژيكي و عملكرد نخود
 برنامه ريزي بيولوژيك مقابله با بيابانزايي با كمك سامانه تصميم يار در مناطق خشك و بياباني (موردي: دره بيد طبس يزد)
 شناسايي گونه هاي گياهي سوپرجاذب براي حذف فلزات سنگين از آب و خاك
 تعيين بيلان آبي حوضه آبخيز قويجق استان گلستان با استفاده از نرمافزارPCRaster
 كاربرد تكنيك PCAدر شناسايي سطوح تبخيري درياچه حوض سلطان
 تحليلي بر روشهاي رگرسيون لجستيك و شبكه عصبي در مدلسازي مكاني روند تخريب در جنگل و بيابانزايي
 بررسي وضعيت بيابان زايي تكنوژنيكي شهريزدبراساس تغييرات كاربري اراضي
 كاربرد GISدر مكانيابي انرژي هاي پاك (مطالعه موردي توربين هاي بادي و سلول هاي خورشيدي)
 پهنه بندي پتانسيل هاي اكوتوريستي آسايش زيست اقليمي (بيوكليماتيك) استان مازندران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافياييGIS)
 تعيين قلمرو جغرافيايي محدوده هاي بياباني استان اصفهان از ديدگاه پوشش گياهي
 ارزيابي وطبقه بندي بيابان زايي در كوير ميقان واطراف آن با فن آوري سنجش از دور وسيستم اطلاعات جغرافيايي به روشICD
 كاربرد تصاوير ماهواره اي و سيستم اطلاعات جغرافيايي براي شناسايي و پهنه بندي اشكال فرسايشي ( مطالعه موردي:حوزه آبخيز دهپيرگان
 ارزيابي و تحليل تاثير خشكسالي در ابعاد زيست محيطي هامون با مدل ELECTRE و تكنيك تحليليSWOT
 پيشبيني احتمال وقوع بارشسنگين درزير حوضه پلدختر بر اساسروشسري هاي جزيي
 وآمار هواشناسي روشهايي نوين جهت تحليل پديده گردوغبار ايلام RS
 ارزيابي تغييرات مكاني شوري خاك سطحي منطقه ي نيمه خشك دشت آلوني-جوانمردي با استفاده از فناوري زمين آمار
 پهنه بندي خشكسالي در استان بوشهر با استفاده از نمايه استاندارد بارش SPI
 تعيين منحنيهاي TDF يا مقياس زمان- تداوم- فراواني خشكساليهاي هواشناسي دشت اراك بااستفاده از شاخصSPI
 ارزيابي نرم افزار rqv2 جهت تحليل سيل با مقايسه ي آن با داده هاي حاصل از عمليات صحرايي مطالعه ي موردي (حوزه ي صدر آباد استان يزد)
 تخمين تخريب رويشگاههاي زاگرس در نتيجه بيابانزايي با استفاده از عكسهاي هوايي مطالعه موردي : (بخشي از جنگلهاي كاكارضاي خرم آباد
 انتخاب مناسب ترين توزيع احتمالاتي برآورد بارشهاي حداكثر 24 ساعته (مطالعه موردي : آبخيزشيطور استان يزد)
 بررسي مدل SWMMدر شبيه سازي كمي و كيفي جريان رودخانه اي در حوضه هاي آبخيز
 ارزيابي توان اكولوژيك تفرج متمركز در حوزه آبخيز قره چاي به روش مخدوم به كمك سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
 مقايسه كارايي مدلهاي فيزيكي و شبكه ي عصبي مصنوعي در برآورد شدت نفوذ آب به خاك
 محاسبه و تعيين فاكتور فرسايش پذيري خاك با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (منطقه توسكستان – چهارباغ در استان گلستان
 بررسي واندازه گيري آلودگي خاكها به فلز سنگين كادميوم در خاكهاي مناطق خشك به كمك GIS
 ارزيابي شبكه هاي عصبي مصنوعي در شبيه سازي و پيشبيني سطح ايستابي دشت قاين دروضعيت خشكسالي و تهديد شرايط بيابانزايي
 تغيير اقليم و تأثير آن بر خشكسالي و بيابانزايي در استان خراسان رضوي
 ارزيابي پتانسيل روانگرايي خاك از طريق شاخصهاي كيفي در محيط GIS مطالعه موردي:حوزه آبخيز فاضل آباد، استان گلستان
 بررسي وانداره گيري عنصر كم مصرف كبالت در خاكها به كمك زمين آمار وGIS
 سنجش آلودگي آبهاي زيرزميني دشت اروميه با استفاده از سيستم GISپارامتر مورد تحقيق : نيترات آب زيرزميني
 مطالعه روندها و فرآيند خشك شدن درياچه هامون در طي 30 سال اخير
 بررسي تحليلي معيارهاي هيدروليكي و آسيب پذيري در پهنه بندي خطر سيلاب شهري بااستفاده از تكنيكهاي تصميمگيري چند معياره
 بررسي تغييرات دوره اي درياچه پريشان با استفاده از تصاوير ماهواره اي
 بررسي توزيع فضايي هدايت الكتريكي با استفاده از زمين آمار به منظور مديريت مناطق خشك وبياباني
 شناسايي و پايشطوفان هاي گرد و غبار غرب ايران با استفاده از تصاوير ماهواره اي سنجش ازدور RS
 بررسي توزيع مكاني برخي كاتيون هاي خاك هاي مناطق بياباني با استفاده از روش كريجينگ
 بررسي مدل هاي MEDALUS و ICD جهت تهيه نقشه بيابان زايي در منطقه حسين آبادشكرائي كميجان
 ارزيابي فرسايش با استفاده از تكنيك سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS جهت حفاظت و مديريت خاك در زاگرس جنوبي به منظور جلوگيري از بيابانزايي
 برآورد اقتصادي منافع زيست محيطي جنگلهاي دشت كاشت مطالعه موردي پارك جنگلي سوهانك تهران
 بررسي نقش زنان دربيابان زدايي و جلوگيري ازبيان زايي مطالعه موردي: منطقه حبله رود
 مقايسه تجربيات مردم عشايرباروشهاي علمي تعيين خوشخوراكي روش وزني جهت اولويت بندي گونه هاي مصرفي مطالعه موردي شهرستان ياسوج
 بررسي مشكلات دامداري درمناطق خشك و بياباني بارويكردتوانمندسازي مطالعه موردي روستاي كلاته حسن آباد
 بررسي جايگاه جوامع محلي درمقبوليت اجتماعي اجراي طرح هاي جنگل كاري و غني سازي جنگل مطالعه موردي سامان عرفي تولگهي
 بررسي ديدگاه كارشناسان و دست اندركاران ادارات ذينفع دراجراي طرح هاي جنگل كاري و غني سازي جنگل مطالعه موردي منطقه تولگهي
 بررسي نگرش كشاورزان گندم كاراعضاء تعاوني توليد استان اردبيل نسبت به آبياري تحت فشار
 بررسي روشهاي متداول بهره برداري درجنگلهاي زاگرس مركزي مطالعه موردي كرمانشاه
 نقش ترويج و مشاركت هاي مردمي درحفظ و احياء محيط زيست و منابع طبيعي مطالعه موردي روستاي هواره خول شهرستان بانه
 واكاوي اثرات و مديريت خشكسالي دامداران روستايي و عشايري
 بررسي قوانين زيست محيطي ذخاير منابع طبيعي جنگلها و مراتع
 بررسي دانش زيست محيطي مردم بومي ازدرياچه ـ تالاب برم المون استان كهگيلويه و بويراحمد
 شيوه هاي ارتقا و بهبود مشاركت محلي دراحياءمراتع مطالعه موردي منطقه حسين آباد غيناب شهرستان سربيشه
 ماليات سبزو لزوم اجراي آن درجهت حمايت ازمنابع طبيعي
 زنبورداري درگذرزمان باتكيه بردانش بومي مطالعه موردي: مراتع خشك و نيمه خشك نيشابور
 راه هاي جلوگيري ازپيشروي بيابان ازطريق حفظ اصلاح بهبود و جلوگيري ازتخريب مراتع و جنگل ها
 بررسي و ارزيابي اجراي طرح هاي بيابان زدايي درغرب كرخه ي اهواز و تاثير آن بروضعيت اقتصادي ـ اجتماعي مردم محلي
 راهكارهاي اقتصادي و اجتماعي كاهش بيابانزايي درمنطقه خورونايبند شمال كوير لوت
 تاثيراقليم بيابانزايي برمعماري سنتي و پايدارمناطق گرم و خشك
 بررسي وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي طرح هاي آبخيزداري نمونه موردي ساكنين حوزه آبخيز سرقايه خراسان رضوي
 عشايرحافظان ياتخريب كنندگان مراتع
 بررسي نقش عوامل اجتماعي بهره برداران برميزان تخريب مراتع مطالعه موردي: مراتع ياخلي شهرستان نوشهر
 تحليل همبستگي بين تقويم چرايي منطقه و سهم بهره برداران ازمحدوده عرفي برميزان تخريب مراتع مطالعه موردي: مراتع ييلاقي موناسرا شهرستان نوشهر
 اهميت مشاركت مردم درطرح هاي بيابانزدايي
 اصلاح و احياء مراتع كشورمشكلات، تنگناها و پيشنهاداتي درخصوص رفع آنها
 بررسي راهكارهاي حقوقي و مديريتي مقابله با ريزگردها
 بررسي دلايل پذيرش سيستم هاي آبياري تحت فشاردرمناطق مواجه باخشكسالي مطالعه موردي شهرستان فريدن استان اصفهان
 كاركردها وضرورت آموزشهاي ترويجي درحفظ و احياي منابع طبيعي: مورد مطالعه تعاونيهاي مرتعداري استان گلستان
 اثرات اقتصادي و اجتماعي منابع طبيعي جنگل درايران
 نارسايي هاي حقوقي بيابان زدايي درايران
 ارائه چارچوب جامع ارزشگذاري اقتصادي مناطق بياباني
 مطالعه اصول معماري سنتي مناطق كويري ومعايب معماري جديد اين نواحي درراستاي اهداف معماري پايدار
 دانش بومي كشاورزي درمناطق خشك و بياباني يزددرراستاي صرفه جويي درامرانتقال و توزيع آب
 نقش آموزش روستائيان و تشكل هاي بومي درجلوگيري ازبيابان زايي
 مشكلات عمده پيش رو زنان دركارآفريني كشاورزي
 بررسي كارآفريني واشتغال زايي زنان روستايي دراجراي پروژه هاي بيابانزدايي مطالعه موردي روستاي رضاآباد شهرستان زنجان
 بررسي قنات زارچ به عنوان دومين قنات فعال شهريزد
 بررسي عوامل انساني موثر درزوال قنوات و راه هاي پيشگيري ازآنها باتاكيد برمطالعه ي قنوات استان يزد
 نقش دانش بومي و باورها درحفظ درختان و جنگلها
 بررسي مسائل مشكلات و ارائه راهبردهاي مديريت پايدارمراتع درمناطق خشك و نيمه خشك
 بررسي پتانسيل اجتماعي جهت توسعه جنگلكاري درمناطق اطراف نيروگاه اراك
 عوامل موثربرتغيير شيوه هاي تامين معاش درمناطق روستايي و عشايري خراسان جنوبي نمونه موردي: بهره برداران شهرستان هاي فردوس بشرويه و سرايان
 تحليل راهكارهاي مديريت بحران خشكسالي بارويكرد بيابان زدايي دراستان مركزي
 بررسي حقوق مالكيت فكري ذخاير ژنتيكي ومساله سرقت زيستي درپرتوموافقت نامه جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت معنوي trips
 مقابله با بيابان زايي و حقوق بين الملل: سيري دركنوانسيون مقابله با بيابان زايي با تاكيد بربرنامه هاي اجرايي آن
 بهره برداري مطلوب ازضايعات كشاورزي ومديريت آن دربخشهاي مختلف كشاورزي
 بررسي مسائل اجتماعي و اقتصادي مناطق خشك راهبردي جهت ارتقاء وضعيت معيشت ساكنين مطالعه موردي حوزه آبخيز بيارجمند
 بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي طايفه مستقل كله كوهي: بهره برداران مراتع بياباني اطراف حوض سلطان ـ قم
 تاثيراقتصادي ـ اجتماعي ورود غيرمجاز دام براستانهاي مرزي شرق كشور
 ارزيابي اقتصادي بندهاي خاكي كنترل سيل و رسوب دراراضي لسي شرق استان گلستان مطالعه موردي حوزه آبخيز قويجق
 شايستگي حرفه اي درمديريت منابع طبيعي: ارزيابي دانش و آگاهي مرتعداران پيرامون عمليات قرق درحفظ و احياي مراتع بزداغي شهرستان بجنورد
 مطالعه رستني هاي حوزه كويرميقان اراك ازديدگاه مردم شناسي گياهي
 بررسي مسائل اقتصادي و اجتماعي درمناطق خشك و بياباني
 بررسي عوامل اقتصادي ـ اجتماعي موثربرتخري مراتع و تشديدپديده بيابان زايي درعرصه هاي منابع طبيعي استان كردستان مطالعه موردي: مراتع منطقه حفاظت شده بيجار
 تحليل موانع اصلي مشاركت زنان درتعاوني روستايي
 بررسي اقتصادي وزيست محيطي تهيه مالچ نفتي با استفاده ازنفت هايي كه سوزانده ميشوند
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید