نمایه سازی مقالات سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست در بانک مقالات تخصصی کشور (مرجع دانش)

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست  26 تا 27  شهریور ماه 1392 توسط پژوهشگاه مواد و انرژی و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در کرج برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 291عنوان مقاله تخصصی شامل 1436 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده :
امكان سنجي و آناليز فني و اقتصادي استفاده از سيستم هيبريد در تأمين برق واحد هاي نفتي
 آب شيرين كن خورشيدي با طراحي جديد در صفحه جاذب
 حركت جريان و جذب انرژي در نانولوله هاي كربني: تاثير دبي جرمي
 طراحي روش نوين هيبريد براي استفاده در خودرو ها و بهينه سازي مصرف انرژي
 شبيه سازي و تحليل سيستم تركيبي گازي ساز و پيل سوختي و توربين گاز برايپسماندهاي شهري با استفاده از نرم افزارAspen Plus
 لايه نشاني لايه نازك كربن شبه الماسي بر زيرلايه شيشه اي به روش RF-PECVD
 استفاده از گليسرين به عنوان محصول جانبي در فرآيند توليد بيوديزل، و تبديل آن به مواد با ارزش تر بوسيله نانو كاتاليست هاي اصلاح شده مزوپور سيليكا
 كاربرد مدل هلدين جهت توصيف سينتيك رشد رالستونيا يوتروفا بر روي نفتالن
 حذف آلاينده هاي زيست محيطي زغال سنگ با استفاده از روشهاي بيولوژيكي
 زمان بهينه تجزيه علف كش بوتاكلر در محيط مايع توسط سويه جديدي از سودوموناس جداسازي شده ازمزارع برنج
 كاهش آستانه سرعت باد براي شارژ باطري در توربين ساونيوس بوسيله مبدل ولتاژ
 ارائه روشي جديد براي كنترل ولتاژ/فركانس منابع انرژي تجديدپذير
 Preparation of low temperature sintered porous and densecomposites, using Steel Slag
 بررسي بازدهي انرژي و اكسرژي خشك شدن برگ سبز چاي در يك خشك كن بستر ثابت
 توليد بيوديزل به روش استري شدن اسيد هاي چرب با استفاده از مايع يوني اسيديبه عنوان كاتاليزور
 برآورد كارايي نيروگاه هاي حرارتي: رويكرد دو مرحلهاي تحليل پوششي داده ها
 طراحي مفهومي سامانه پيشرانش هيبريد (پيل سوختي- باتري) با قابليت توليد آنيهيدروژن براي يك وسيله نقليه الكتريكي
 مقايسه عملكرد سيستم سرمايش تبخيري مستقيم و سيستم سرمايش تلفيقي برجخنك كننده و خنك كننده تبخيري
 ضرورت مديريت محيط زيست در برابر بحران هائي نظير زلزله و انفجار
 انفجار و ارتباط آن با ايمني زيست محيطي و توسعه پايدار
 بررسي ويژگيهاي شيميايي و آناتومي ساقه ني (Arundo donax)
 بهينه سازي الگوي جريان سيال بمنظور كاهش مصرف انرژي در يك مشعل متخلخل
 برداشت انرژي الكتريكي از گرماي اتلافي خروجي موتورها
 امكان سنجي كشت و بهره برداري گياهان نفتي در ايران
 شبيه سازي موتور القايي به عنوان محركه ي خودروي هيبريدي در متلب- سيمولينك
 مدلسازي و بهينه سازي انرژي سيستم توليد همزمان برق و حرارت
 بررسي استفاده از آبگرمكن هاي خورشيدي با كلكتور صفحه تخت و لوله خلاء دراقليم هاي مختلف ايران
 بررسي توانايي انحلال فسفات هاي نامحلول معدني، توليد اكسين و سيدروفورباكتري هاي بومي سودوموناس فلورسنس خاك منطقه كردان
 حذف آلاينده رنگي Acid red 1 از آبهاي آلوده به روش انعقاد الكتريكي با استفاده از الكترود هاي آلومينيومي
 بررسي عملكردحرارتي وارزيابياقتصادي كلكتور سهموي مركبچند دهانه
 PROPERTIES AND SELECTION OFLIQUID DESICCANTS USED FOR AIRDEHUMIDIFICATION /COOLING INSOLAR ENERGY SYSTEMS
 اندازه گيري پارامترهاي انرژي زمين (پروژه غرب تهران)
 بررسي ميزان انرژي توليدي در خشك كن خورشيدي سيني دار
 بازيابي نفت از لجن هاي نفتي كف مخازن ذخيره
 كاربرد مواد تغيير فاز دهنده جهت كاهش مصرف انرژي در ساختمان ها
 بررسي اثر هيپوكلريت سديم در حذف فتوكاتاليستي رنگزاي آبي مستقيم 71 با نانوذرات دياكسيدتيتانيوم تثبيت شده بر بستر سيماني
 ارزيابي راكتور ناپيوسته متوالي (SBR) با مدار بسته هوا دهي براي تصفيه فاضلاب هاي آلوده به مواد آلي فرار
 مقايسه قدرت فتوكاتاليستينانو اكسيد هاي روي دوپ شده با فلزات مس و نقره جهتحذف متيلن بلو
 سنتز و شناسايي نانو ذرات اكسيد نيكل عامل دار شده با كمپلكس نيكل – پورفيرين به عنوان فتو كاتاليست براي حذف متلين بلو از آب
 حذف فتوكاتاليستي متيلن بلو با استفاده از نانو اكسيد هاي روي اصلاح شده باتترافنيل پورفيرين سولفاته
 سنتز مكانوشيميايي نانوساختار اكسيد نيكل دوپ شده با آهن به منظور كاربردفتوكاتاليستي آن در حذف آلاينده آلي
 بررسي تاثير مدل هاي مختلف انتقال حرارت جابجايي بر شبيه سازي عملكردموتورهاي HCCI
 بررسي فرايند ساخت صفحات دوقطبي فلزي پيل سوختي پليمري به كمك فرايند Rubber Pad Forming
 بكارگيري بلورهاي فوتونيكي يك بعدي براي افزايش جذب نور در سلول هايخورشيدي سيليكوني
 سنتز و تعيين خصوصيات فيزيكي – شيميايي نانو اكسيد هاي CuO-ZlO-Al2O3 روي HZSM-5 به روش همرسوبي نا پيوسته جهت استفاده در توليد سوخت هاي سبز
 تهيه نانو كاتاليست CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 به روش سنتز احتراق اسيد سيتريك – نيترات جهت استفاده در توليد DEM به عنوان سوخت سبز
 تأثير نوع سوخت در سنتز احتراقي نانو كاتاليست CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 جهت استفاده در تبديل يك مرحله اي گاز سنتز به دي متيل تر به عنوان سوخت سبز
 آزادسازي مواد آلي موجود در لجن عبور كرده از هاضم بي هوازي وتوليد سوخت زيستي
 بررسي قابليت فتوالكتروكاتاليز واكنش هاي شارژ باتري واناديم
 تاثير تركيب سوخت هاي جايگزين در عملكرد و ميزان انتشار آلاينده هاي موتوراشتعال تراكمي همگن
 بررسي شرايط بهينه فعاليت فتوكاتاليستي دوپنت 0.53 % Zn – TiO2 در حذف رنگزا
 بررسي اثرات زيست محيطي دستگاه هاي توليد انرژي از جزر و مد و امواج
 كنترل كننده ولتاژ در سيستم فتوولتائيك با ذخيره باتري
 سيستم فتوولتائيك يكپارچه با ساختمان (BIPV) راهكاري جهت كاهش مصرف انرژي در معماري
 كاربرد انرژي هاي تجديدپذير در تامين مواد و انرژي صنايع پتروشيمي
 توليد بيوديزل از كلزاي غيرخوراكي (Brassica carinata ) با استفاده از امواج فراصوت
 ارزيابي اقتصادي توليد سوخت زيستي از گونه گياهي نوروزك (Salvia lerifolia)
 تحليل تأثير ذخيره سرمايشي يخ بر كاهش مصرف انرژيدر يك ساختمان اداري در تهران
 مدلسازي يك نيروگاه بادي 50 مگاواتي در منطقه نصرت آباد زابل و آناليز اقتصادي بادهاي 120 روزهدر اين ناحيه
 بررسي تجربي انتقال حرارت جوشش جرياني نانوسيال در لوله صاف افقي
 سنجش فعاليت آبكافت آنزيم ليپاز توليدي از گونه قارچي رايزوپوس اوريزا
 بكارگيري مواد پيشرو نيترات براي سنتز نانوكاتاليست CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 در زمان هاي مختلفي از تابش امواج اولتراسوند در توليد DEM به عنوان سوخت سبز
 تأثير توان اولتراسوند در سنتز نانوكاتاليست CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 از مواد پيشرو استات به روش همرسوبي براي تبديل گاز سنتز به DEM
 اثر تزريق گاز در پراكندگي نانواكسيد فلزات Cu-Zn-Al روي پايه زئوليتي جهت استفاده در توليد سوخت سبز از گاز سنتز
 سنتز نانوكاتاليست CuO-ZnO-Al2O3 از مواد پيشرو استات به روش هيبريدي همرسوبي- اولتراسوند براي تبديل گاز سنتز به متانول
 بررسي پارامترهاي انتقال حرارت برج حبابكار با پنج هيتر با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي CFD
 بررسي انتقال حرارت در يك مجموعه 3*3 از هيتر ها در برج حبابكار با استفاده از CFD
 مروري بر حلال هاي مورد استفاده در جداسازي گازهاي اسيدي سولفيد هيدروژن ودي اكسيد كربن
 بررسي و تحليل مقايسه اي مصرف انرژي در دو مرغداري در دو اقليم مختلف كشور
 تبديل متانول به بنزين روي HZSM-5 نانوساختار در غلطتهاي مختلفي از خوراك
 تأثير افزودن آب روي تبديل متانول به بنزين روي كاتاليستنانو ساختار CuO-ZnO/HZSM-5 سنتزي با استفاده از انرژي اولتراسوند
 سنتز و مقايسه خوايص فيزيكي – شيميايي GaZSM-5 و NaZSM-5 نانو ساختار جهت استفاده در تبديل متانول به محصولات با ارزش هيدرو كربني مايع
 بررسي روش هاي بهره برداري و كاربست انرژي خورشيدي
 شبيه سازي رفتار آلودگي در اقتصاد ايران روش شبكه هاي عصبي چند لايه اي (MLP)
 امكان سنجي بهره برداري حداكثري از انرژي هاي تجديد پذير خورشيدي، زمين گرمايي و باد در كشور ايران به روش EIA
 مدل سازي ترموديناميكي پيل سوختي اكسيد جامد با گاز سنتز
 شبيه سازي پيل سوختي پليمري به كمك شبكه عصبي
 افزايش كارايي يك توربين بادي H- روتور سه پره از طريق تركيب باتوربين بادي ساونيوس
 مروري بر تاثير استفاده از نانو سيال هاي مختلف بر عملكرد حرارتي انواع لوله هايگرمايي
 بررسي اثر مخلوط سوخت هاي ديزل- بيوديزل بر ارتعاش دسته تراكتور دو چرخ در حالت حمل و نقل
 تخريب فتوكاتاليستي رنگزا توسط نانو ذرات اكسيد روي
 مطالعه تأثير بام سبز بر مصرف انرژي ساختمان خورشيدي در شرايط آب و هواييتهران
 كنترل غير خطي برج تقطير با استفاده از تركيب منطق فازي و الگوريتم بهينه سازي PSO
 بررسي مصرف انرژي در نظام نيمه سنتي و نيمه مكانيزه برنج در مرحله كاشت( مطالعه موردي: شهرستان درگز)
 بررسي ساختارهاي مونوليتي در سيستم هاي كاهش آلودگي
 شبيه سازي يك مدل از ادوات FACTS در دو حالت مداري مجزا جهت ارزيابي كيفيت توان
 شبيه سازي يك مدل از ادوات FACTS جهت جبران افت ولتاژ ناشي از اضافه بار ناخواسته و جهت حفظ كيفيت توان ناشي از بروز يك خطاي اتصال كوتاه تكفاز در شبكه هاي توزيع خانگي
 بررسي عملكرد فرآيند انعقاد در تصفيه فاضلاب كارخانجات نساجي
 سنتز مزوپور سيليكا SBA-15 و ايجاد گروه هاي عاملي بر روي آن جهت كاربرد كاتاليستي در تهيه بيوديزل
 تعيين اندازه ي بهينه ي سامانه ي آبياري خورشيدي براي گلخانه ي گل رز در منطقه يمشهد
 بررسي توليد بيوديزل و محصولات جانبي با ارزش از گياه منداب
 تاثير رشد توليد انرژي هسته اي بر انتشار آلودگي مطالعه جهاني (1980-2011)
 مطالعه بر روي روشي نوين جهت تعيين الگوي بار خانگي
 تاثير الكتروكينتيك بر فرايند گوگردزدايى زيستى
 توليد جاذب غربال مولكولي كربني از ساقه سورگوم جارويي توسط رسوبدهي متانروي دهانه حفرات
 توليد كربن فعال با حفرات نانو از ساقه سورگوم جارويي جهت حذف آلاينده هايگازي
 توليد ميكروبي بوتانل با استفاده از نشاسته بلوط به عنوان منبع كربن
 بررسي آزمايشگاهي و بهينه سازي چند هدفي يك گردآورنده حرارتي فتوولتائيكخورشيدي با سيال عامل آب
 رهيافت هاي نوين جايگزين براي كاهش انتشار آلاينده هاي هوا از موتورهاي احتراقداخلي در مرحله استارت سرد
 بررسي تاثير باكتري بومي سودموناس فلورسنس و ورميكمپوست بر فراهمي فسفراز خاك فسفات اضافه شده به خاك
 Manganese Oxide Spinels to Improve the ElectricalCharacteristics of UNS 430 Interconnects
 Nano Coatings to Improve the Oxidation Resistance of UNS 430for SOFC Interconnect Application
 نگاهي بر تجارب استفاده از بيوگاز در پروژه بين المللي ترسيب كربن در حفظ محيطزيست و توسعه پايدار خراسان جنوبي
 بررسي تجربي تاثير دما در فشار ثابت بر كاركرد پيل سوختي
 تحليل زاويه تمايل افقي مناسب سيستم هاي كلكتور خورشيدي براي شهرهاي كشور در طول سال
 بررسي خواص فيزيكي- مكانيكي تاير بازيافت شده به روش زيستي
 سنتز فتوكاتاليزور TiO2/SBA- 15 و استفاده از آن در حذف آلايندههاي رنگي آب
 سنتز گرافيت اصلاح شده با نانو ذرات Ni-P براي استفاده در پيل هاي سوختي متانولي
 بررسي استفاده از گياه فرانكينيا در محيط وتلندي جهت كاهش شوري فاضلاب
 پژوهشي در خصوص چگونگي تصفيه تكميلي پساب يك واحد توليد و بسته بنديغذاهاي آماده در بركه هاي ماكروفيت
 بررسي امكان كاهش غناي سوخت U3Si2-Al در راكتور تحقيقاتي تهران با مقايسه شارنوترون
 بررسي سينتيكي و ترموديناميكي جذب نيكل (11) و آهن (11) توسط كربن فعال تهيه شده از سبوس برنج
 بررسي تعادلي جذب سطحي نيكل (11) و آهن (11) توسط كربن فعال تهيه شده از سبوس برنج
 شبيه سازي CFD ميدان هاي جريان گازي صفحات دوقطبي در پيل سوختي PEM
 امكان سنجي توليد برق در شهر بندرعباس به وسيله انرژي خورشيد
 تحليل كارايي و بهره وري مصرف انرژي در بخش كشاورزي ايران: الگوي داده- ستاده
 طراحي كنترل كننده MPPT براي سيستم توربين بادي كوچك با ژنراتور سنكرون مغناطيس دائم
 تعيين اثر ولتاژ و زمان در حذف فلز روي از لجن فاضلاب صنعتي توسط روش الكتروكينتيك پيشرفته
 مدل سازي عددي سرعت انتشار و پخش آلودگي در منطقه عسلويه
 عملكرد توربين بادي هانتر ديسكي شكل
 شبيه سازي عمليات معدني سازي پساب پالايشگاهي به وسيله فرايند الكتروفنتون
 تحليل عملكرد و آلايندگي موتور اشتعال جرقه اي با سوخت هاي جايگزين متان،متانول و پروپان
 تحليل مقايسه اي عملكرد و آلايندگي موتور اشتعال جرقه اي با سوخت بنزين وسوخت هاي جايگزين هيدروژن و الكل
 بررسي عددي و آزمايشگاهي كلكتور PV/T و پارامترهاي موثر در طراحي
 جمع آوري جلبك به روش شناورسازي در آب اشباع از هوا براي توليد بيوديزل
 مدل سازي و بررسي تاثير صاعقه روي عملكرد پست هاي GIS توزيع انرژي
 تحليل اقتصادي و فني استفاده از انرژي باد جهت تامين برق در شهر بندرعباس
 ارائه رابطه تجربي براي دماي سطح سلول هاي خورشيدي فتوولتايي بر حسب دمايمحيط در شرايط بهينه
 مدلسازي لامپ هاي كم مصرف و بررسي تاثير استفاده از آن در شبكه
 يك رويكرد بهينه سازي پايدار براي طراحي شبكه زنجيره تامين حلقه بسته چندمحصولي تحت عدم قطعيت تقاضا و بازگشت
 بررسي ويژگي هاي بيومتري و شيميايي چوب تنه و شاخه صنوبر دلتوئيدس
 بررسي حذف ديازينون از خاك به روش اكسيداسيون پيشرفته در حضور پراكسيديسولفات فعال شده
 بررسي آزمايشگاهي تاثير تغييرات دبي بر راندمان عملكرد يك كلكتور فتوولتائيكحرارتي
 بررسي صوت و تشعشع فلر واحد الفين پتروشيمي پليمر آرياساسول توسط نرم افزار Flaresim
 تخمين ميزان انتشار آلاينده ها و بازيابي گازهاي ارسالي به فلر واحد الفين پتروشيميپليمر آرياساسول
 مروري بر مطالعات آزمايشگاهي و مدلسازي مربوط به ضرايب انتقال جرم در بيوفيلترها و بيوتريكلينگ فيلتر ها در كنترل آلودگي هوا
 بررسي عوامل مؤثر بر انتقال جرم و اكسيداسيون متان در بيوراكتور ها
 بررسي انتقال جرم در استخراج مس با استفاده از غشاي فيبري متخلخل
 بهينه سازي پارامترهاي شيميايي موثر بر واكنش توليد بيوديزل از روغن كرچك
 Energy Efficiency and its Role in Achieving Sustainable Architecture
 نقش انرژي هاي تجديدپذير در برنامه ريزي انرژي در شهر پايدار
 بررسي تجربي تغييرات دمايي در دو استخر خورشيدي كوچك
 معماري پايدار، راهكاري در راستاي مديريت انرژي
 بررسي كارايي راكتور بيوفيلمي با بستر متحرك در تصفيه فاضلاب پالايشگاه تهران
 مدل سازي CFD سرعت گاز ورودي بر جز مولي جريان خروجي پيل سوختي PEM
 بررسي تجزيه فتوكاتاليستي متيل اورانژ (MO) بر روي CeO2 تحت تابش نور UV
 تجزيه فتوكاتاليستي متيل اورنژ بر روي نانو كامپوزيت CeO2/MWCNTs تحت تابش نور UV
 بررسي تئوري و تجربي آبشيرينكن خورشيدي چندگانه فعال
 توليد آجر ماسه اي، راهكاري در جهت كاهش معضلات زيست محيطي ماسه بادي
 بررسي تجربي و تئوري يك استخر خورشيدي آزمايشگاهي
 مديريت توليد انرژي واحدهاي تحت كنترل نيروگاه هاي مجازي با استفاده از الگوريتمتجمع ذرات
 نقش سياست گذاري و برنامه ريزي آموزش محيط زيست برايبومي سازي استفاده از انرژي هاي پاك در ايران
 ايجاد مدل جامع پشتيبان تصميم گيري براي بهره برداري از بيوگاز
 تثبيت آنزيم ليپاز به روش سل ژل و كلسيم آلژينات جهت تهيه سوخت بيوديزل
 بررسي و شناسايي كاربردها و پتانسيل هاي سيستم هاي سهموي خطي براي توليدانرژي پاك
 شبيه سازي و تحليل ترمواكونوميكي سيستم تركيبي گازي ساز و پيل سوختي وتوربين گاز براي زباله هاي شهري
 مطالعه موردي مصرف انرژي در ساختمان و تجهيزات اداري شركت آب و فاضلاباستان زنجان
 ارتقاء توان حرارتي مشعل متخلخل
 تأثير مقدار كبالت در كاتاليست نانوساختار Co/Y سنتزي به روش اولتراسوند جهت استفاده در ريفورمينگ خشك متان
 بررسي شرايط عملياتي فرايند توليد هيدروژن از منوكسيدكربن
 برآورد ميزان خسارت زيست محيطي ناشي از مصرف سوخت با استاندارد يورو2: رهيافت بيكل
 تحليل ترموديناميكي و اقتصادي بازيابي حرارت اتلافي كوره نفت خام پالايشگاهتهران با استفاده از چيلر جذبي
 بررسي آزمايشگاهي اتلافات اكسرژي در يك كلكتور صفحه تخت خورشيدي مايعي
 مقايسه روش هاي تلقيح و اولتراسوند در سنتز كاتاليست نانوساختار Ni(5%)/Y براي توليد هيدروژن از گازهاي گلخانه اي CH4 و CO2
 مقايسه عملكرد كاتاليست هاي نانوساختار Coو Ni-Co بر پايه زئوليتي جهت استفاده در فرآيند ريفورمينگ بيوگاز
 تأثير مقدار نيكل در كاتاليست نانوساختار Ni/Y سنتزي به روش اولتراسوند جهت استفاده در تبديل CH4 و Co2 به گاز سنتز
 بررسي تاثير باد بر برج هاي خنك كننده نيروگاه شازند با نرم افزارFluent
 طراحي فرآيند توليد همزمان LNG و NGL
 Exergy Analysis of a PEM Fuel Cell Using a Single Phase Two-DimensionalElectrochemical
 ساخت نانو امولسيون سوخت آب در اكتان جهت توليد سوخت هاي جايگزين و دوستدار محيط زيست: تعيين عدد HLB بهينه براي مخلوط پايداركننده ها
 مقايسه بيوراكتورهاي آنزيمي در توليد بيوديزل
 اثر سرعت چرخش بر توليد بيوديزل در راكتور بستر چرخان توسط سلول كامل
 اولويت بندي انرژي هاي تجديدپذير در ايران با رويكرد تصميم گيري چندمعياره
 كاربرد الگوريتم تركيبي مبتني بر هوش مصنوعي ژنتيك- ازدحام ذرات به منظور حلمسأله ي پخش بار اقتصادي در سيستم هاي قدرت
 سيستم فتوولتائيك متصل به شبكه با كنترل بر پايه تئوري توان لحظه اي جهتدستيابي به نقطه حداكثر توان با استفاده از الگوريتم رسانايي افزايشي
 تهيه مونوليت كربن با استفاده از رزورسينول براي جذب رنگ هاي آلي محلول در آب
 ساخت فيلتر كربني داراي گروههاي سولفونيك در سطح به روش هيدروترمال وفعالسازي آن
 تهيه جاذبهاي كربني از پيش مادههاي رزين فنليك براي جذب بنزن تولوئن و زايلنموجود در آب
 مدلسازي يك سيال بحراني براي بررسي قابليت ذخيره سازي انرژي خورشيدي
 طراحي پارامتريك آب شيرين كن هاي چندمرحله اي تبخيري و بررسي پارامترهايموثر در عملكرد سيستم
 بررسي تاثير تعرفه هاي خرده فروشي جهت مديريت بار خانگي با رويكرد نظريهبازي ها
 كاربرد نظريه بازي ها در تعيين نحوه تعامل مصرف كننده و شبكه در حضور تعرفه هايمتغيير انرژي الكتريكي
 استفاده از خاكستر استخوان به عنوان جاذب زيستي موثر در حذف فلزات سنگينآبهاي آشاميدني و نمونه هاي حقيقي و بررسي ايزوترمهاي جذبي آنها
 استفاده از فرآيند هيدروترمال براي تصفيه فاضلاب صنايع الكل سازي
 ساخت ايروژل نانو لوله كربني جهت مصارف زيست محيطي
 امكانسنجي توليد الكتريسيته از گرماي اتلافي موتور احتراق داخلي با استفاده ازسيكل بازياب حرارتي رانكين
 Comparison of one step and two step process for biodiesel production fromwaste cooking oil using TGA analysis
 سنتز آنزيمي استر 1– بوتيل– اولئات با استفاده از سيستم سلولي قارچ رايزوپوس
 توليد بيواتانول از گياه سورگوم شيرين آبياري شده با دو كيفيت پساب فاضلاب
 بررسي پروفايل هاي تغييرات دما و ضريب انتقال حرارت در برج حبابكار با خنككننده خارجي با ديناميك سيالات محاسباتي
 مزيت سوخت هاي زيستي مشتق شده از روغن هاي گياهي نسبت به سوخت هايهوائي
 بهينه سازي فرآيند توليد بيوگاز از پسماند دامي با روش برنامه نويسي خطي LP
 كاهش ضايعات از ديدگاه طراحي فرايند در يك واحد پالايشگاهي
 تاثير زاويه نصب آبگرمكن خورشيدي بر ميزان انرژي دريافتيدر مناطق مختلف ايران
 بررسي اثر افزايش غلظت نمك بر روي تصفيه بيولوژيكي آب توليدي ميدان نفتي دربيوراكتور غشايي
 بررسي فعاليت آنزيم دهيدروژناز در يك خاك آهكي تيمار شده با دو نوع علف كشمزارع گندم
 بررسي اثر نرخ بارگذاري آلي و غلظت زيست توده بر عملكرد بيوراكتور نوين USBF
 پتانسيل هاي اقليمي اصفهان در انرژي هاي خورشيديو بادي و ضرورت توسعه انرژي هاي پاك در ساختمان ها
 بررسي و مقايسه اثر باكتري هاي قابل كشت بدن كرم خاكي ايزينيا فتيدا در حل فسفاتنا محلول معدني
 بررسي خواص فوتوالكتروشيميايي لايه نازك TiO2 حاوي نانوذرات آلياژي Au‐Ag
 سنتز و تعيين خصوصيات كاتاليستهاي نانوساختار NiSAPO-34 ،MnSAPO-34 و MnNiSAPO-34 براي توليد الفينهاي سبك از متانول
 تبديل متانول به الفينهاي سبك روي كاتاليست نانوساختار NiAPSO-34 سنتزي با استفاده از قالب تركيبي TEAOH/DEA
 ارائه ي مدل يخچال مگنتوكالريك جامد
 عوامل مؤثر در حذف همزمان نيترات و ديازينون از آ ب هاي آلوده به كمك فرآيندنانوفيلتراسيون
 توليد هيدروژن با استفاده از فرآيند كراكينگ پلاسمايي: تاثير الكترود بيروني
 آيا امكان استفاده از لجن فاضلاب شهري جهت توليد بيواتانول وجود دارد؟
 استفاده از سيستم هاي بهينه جهت كاهش انرژي مصرفي در خطوط ريلي
 مدل سازي حذف دي اكسيد كربن از جريان نيتروژن با استفاده از غشا زئوليتي MFI
 تاثير هوادهي بر توان توليدي پيل هاي سوختي ميكروبي رسوبي
 بهينه سازي انرژي بخش تصفيه واحد تبديل كاتاليستي براساس آناليز اكسرژي
 آناليز عملكرد ترموديناميكي نيروگاه گازي رودشور
 اثر دما بر روي پارا مترهاي الكتريكي سلول هاي آفتابي پلي كريستال سيليكون
 تمايل مشتركين به خريداري برق با قيمت بيشتر ولي با آلودگي كمتر
 مدل سازي پيل سوختي پليمري به روش باندگراف براي استفاده در سيستم هاي دارايچند حوزه انرژي
 تحليل اگزرژي پيشرفته براي سيستم تبريد آبشاري
 تحليل هزينه- فايدهي توليد بيوديزل از گياه نوروزك (Salvia Leriifolia)
 پتانسيلتوليد سوخت هاي بيوفيول مايع از محصولات كشاورزي در ايران
 مقايسه اقتصادي دو روش استحصال انرژي از پسماند؛ هضم بي هوازي و گازي سازي
 روش نوين،براي طراحي توربين هاي بادي،با محور عمودي
 بررسي چيدمان هاي مختلف جداسازي جريان هاي پنج جزيي جهت انتخاب بهترينچيدمان از لحاظ مصرف انرژي
 شبيه سازي چيدمان هاي تقطير در جداسازي جريان هاي سه جزئي جهت انتخابچيدمان با مينيمم مصرف انرژي
 مدلسازي سينتيكي فرآيند رفرمينگ بخار متان جهت توليد سوخت هيدروژن وبهينه سازي توسط الگوريتم ژنتيك
 مدل سازي انتقال حرارت در فرآيند تقطير غشايي تماس مستقيم
 بررسي ذخيره سازي دياكسيدكربن با استفاده از فنآوري حلقه شيميايي احتراق
 بهينه سازي شرايط عملياتي تفكيك تركيبات سبك به دو برش پنتان پلاسو گازمايع به كمك نرم افزار هايسيس
 شبيه سازي تفكيك تركيبات سبك به دو برش پنتان پلاس و گازمايع بهكمك نرم افزار هايسيس
 مدلسازي تصفيه فاضلاب شهري از طريق فرآيند نيتريفيكاسيون جزئي هوازي وفرآيند انوماكس
 توجه به توليد بيوديزل از ريزجلبك هاي خليج فارس بعنوان يك منبع جديد سوخت
 ساخت نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي كربن فعال/نانوذرات: مناسب براي حذفآلاينده هاي نفتي از آب
 Configuration and Method of Integrated NGL Recovery with Minimum EnergyRequirement and Exergy Analysis
 طراحي يك كنترل كننده سلسله مراتبيمبتني برالگوريتم ژنتيك جهت پايداري ريزشبكه هايالكتريكي
 كاهش نيترات از آب با استفاده كاتاليست دو فلزي پالاديوم- مس بر پايه مزوپورتيتانيا
 بهينه سازي اشعه ي ايكس دستگاه پلاسماي كانوني اميركبير
 مدلسازي و شبيه سازي سلول خورشيدي CIGS
 نتايج حاصل از طراحي و ساخت راكتور توليد بيوگاز از مخلوط فضولات دامي و ذرت
 استفاده از انرژي باد براي بكارگيري پمپ هاي بادي در شهرستان شوشتر
 بهينه سازي ترمو-اقتصادي سيستم هيبريدي توربين گازي و پيل سوختي اكسيد جامد
 تعيين محدوده بهينه عملكردي غلظت SO2 گاز ورودي به كارخانه اسيد سولفوريك مجتمع مس سرچشمه
 طراحي وشبيه سازي ديناميك سيالات محاسباتي بازيابي گازهاي فلر با استفاده ازاجكتور مايع
 Application of ADM1 for Biogas Production of Organic Fractionof Municipal Solid Waste (OFMSW) of Tehran
 سنجش مزاياي زيست محيطي استفاده از پيل سوختي نوع PEMFC براي توليد غيرمتمركز انرژي
 بهره وري در سرمايه گذاري در سيستم پيل سوختي نوع PEMFC براي توليد غيرمتمركز انرژي
 مطالعه ضريب انتقال جرم اكسيژن و نرخ جذب اكسيژن در فرايند بيوليچينگ سنگ معدن اورانيوم
 ORC-based power generation from low-grade heat sources
 روش هاي كاهش و كنترل مصرف انرژي در تصفيه خانه هاي فاضلاب
 توليد اتانول از پساب برنج توسط مخمر ساكارومايسس سرويسيه
 تحليل اثرات همرفت آشوبناك بر انتقال حرارت نانوسيال آب- آلومينا
 بررسي بازده استفاده از نانوسيال در انتقال حرارت آشوبناك
 شبيه سازي برج تقطير بنزن- تولوئن- زايلن پتروشيمي بوعلي سيناو جايگزيني سيني ها با آكنه هاي ساختار يافته به منظور بهينه سازي مصرف انرژي
 تخمين پتانسيل توليد پلت از منابع زيست توده چوبي در ايران
 شبيه سازي عددي اثر قطر ذرات پاشش شده سوخت بر تشكيل آلاينده ها در كورهسوخت مايع
 بررسي تاثير برخي باكتري هاي حل كننده فسفات به عنوان كود زيستي برمحيط زيست
 بهينه سازي مصرف ساختمان اداري به كمك مميزي انرژي، مطالعه ي موردي:شركت توزيع برق تهران
 بررسي و محاسبه ارزش حرارتي لجن تصفيه خانه فاضلاب تهران
 ضرورت مديريت زيست محيطي فرآيند ارتقاء كيفيت سوخت درحمل و نقل
 پيش بيني جذب و انتخاب پذيري غشاي پلي وينيل الكل با اتصالات عرضيگلوتارالدهيد جهت پاكسازي آب از تتراهيدروفوران
 الگوي مهندسي ارزش پايدار در مديريت هزينه واحدهاي صنعتي با محوريت هزينه انرژي
 كاهش مصرف سوخت با استفاده از مصالح جديد در ساختمان
 بهينه سازي مصرف انرژي در فرآيند نمكزدايي آب با استفاده از روش تقطير غشايي
 شبيه سازي جريان تراكم پذير و گذرا در خطوط انتقال گاز طبيعي
 بررسي اثر نسبت ارتفاع ساختمان ها به عرض خيابان بر نحوه پخش آلاينده ها در يك چهار راه
 مدلسازي عددي جريان سيال در كلكتور تركيبي فتوولتائيك حرارتي هوايي تك گذر
 پيروليز كاتاليستي پلياستايرن معمولي توسط گل قرمز و بررسي خواص فيزيكي -شيميايي مايع بدست آمده
 بررسي عملكرد كلكتور انرژي خورشيدي كانوني در عرض جغرافيايي 36/65 درجه و طول جغرافيايي 51/49 درجه
 بررسي رفتار تئوري و عملي يك خشك كن خورشيدي كابيني با جابجائي طبيعي
 بررسي عددي عملكرد اجاق خورشيدي كلكتوري در حالت سه بعدي
 مدلسازي زنجيره تامين سبز با مسايل مسيريابي وسايل نقليه توسطالگوريتم ژنتيك
 شبيه سازي سيستم جذبي خورشيديدر راستاي تحقق توسعه پايدار
 The Utilization of AHP Method for Developing Sustainable ManufacturingApproach for Evaluation and Nationalization of Brands Producing AutomobileCNG
 بهترين روش هاي تامين انرژي هاي تجديدپذير در اردوگاه هاي گردشگري(اقتصاد سبز)
 Implementation of Integrated AHP and Fuzzy-QFD Approach to Develop SolarDrying Systems in Dried Fruit Industry
 الگوي تدوين استراتژي هاي تشويق سرمايه گذاري در صنعت انبارش سوخت
 توليد سوخت پاك بيوديزل از روغن پسماند با استفاده از نانو كاتاليست هاي جديد
 لايه نشاني سه لايه نازك ZnS/Ag/ZnS روي شيشه و بررسي اثر دماي تابكاري در كاربرد بازتاب امواج الكترومغناطيسي فروسرخ
 بهينه سازي در مصرف انرژي با پوشش لايه ي نازك اكسيد تنگستن بر روي شيشه يپنجره ها در ساختمان
 توليد انرژي از شبه پيل هاي سوختي در اعماق آب
 حذف نيترات از محلول هاي آبي با استفاده از پسماند كارخانه توليد آلومينا
 تعيين ظرفيت جذب راكتور بستر ثابت جهت حذف آلاينده سرب از محلول هاي آبيتوسط گرانول هاي گل قرمز
 سنتز بيوديزل از روغن پسماند آشپزي در حضور نانو اكسيد كلسيم
 تهيه بايوديزل از روغن سبوس برنج در حضور كاتاليزور هتروژن بازي نانواكسيد روي
 ساخت و مشخصه يابي سلول هاي خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي با بازدهي بالا
 مقايسه روش پروكسون با اكسيداسيون منفرد جهت كاهش مقدار لجن مازاد تصفيه خانهپالايشگاه بندرعباس
 نقش سوخت هاي جايگزين و پيشرفته در كاهش آلاينده هاي اگزوز موتور
 بررسي كارايي نانوفيلتر تجاري در حذف همزمان يون هاي نيترات و فسفات از آب هايآلوده
 تأثير نسبت منگنز و نيكل در سنتز كاتاليست نانوساختار
 دنبالگري نقطه حداكثر توان با روش فازي و مقايسه آن با روش شبكه عصبي
 توليد انرژي پاك و حذف سولفيد در پيل سوختي ميكروبي
 ارزيابي قابليت اطمينان و ارزش اقتصادي سيستم قدرت مستقل كوچكبا منابع تجديدپذير در مناطق ييلاقي شهرستان مهد ي شهر
 بررسي تحليلي تغييرات دما و رطوبت در يك مرطوب ساز غشايي مسطح براي پيلسوختي
 بررسي تغييرات مورفولوژي نانوذرات مس و اكسيد مس به روش هيدروترمال
 تصفيه زيستي آب توليدي ميادين نفتي غرب كشور توسط كنسرسيوم باكتري هاي نمك دوست در بيوراكتور غشايي

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید