مشاهده مقالات کامل اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی در بزرگترین بانک مقالات داخلی کشور (سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی 24 مرداد ماه 1392 توسط موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شیراز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 391عنوان مقاله تخصصی شامل 1721 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی 
 The Impact of Gender and Self-evaluation on the Application of Speaking Strategies by Iranian EFL Learners
 تعادل ترجمه و گستره آن در ترجمه هاي قرآن
 The Relationship between Gender, Lexical Density and Grammatical Complexity in Iranian IELTS Examinees’ Writing
 EFL teachers’ attitudes towards being supervised in an EFL context
 بررسي رابطه بين زبان، تفكر و فرهنگ
 Women’s Role Construction in Shakespeare’s Comedies and Tragedies:Construction and Representation
 A Critical Investigation into Form and Meaning in T.S.Eliot’s J.Alfred Prufrock
 THE SOCIOPRAGMATIC STUDY OF TAAROF IN PERSIAN
 Inferential Discourse Markers in Discussion Section of Psychology Research Articles across English and Persian
 THE REASONS OF HAVING PROBLEMS IN LISTENING COMPREHENSION
 Comparing translations of shakespear’s Othello based on TQA model
 The Relationship between the Big Five personality traits, Learning approaches and Language Proficiency of Iranian EFL Learners
 The establishment of 5 components in the efficiency of teaching English from high school teachers’ standpoint
 How Students’ Mental Models Of Their Culture Affect Their Reading Comprehension
 گفتماني پيرامون مبحث ترجمه ي شعر، با نگاهي تطبيقي به دو زبان فارسي و انگليسي
 A Contrastive Analysis : Animal Metaphors in Persian and English
 Effectiveness of Vocabulary Learning via Short Message Service – SMS – on EFL Students of Bandare_E_Abbaas , Iran
 بررسي عوامل موثر در استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش درس زبان انگليسي
 The Examination of The Impact of Iranian EFL Learners
 Thomas Hardy’s Jude the Obscure in Conversation with Levinas’s Existence and Existents
 Defamiliarization in Ezra Pound and Sohrab Sepehri’s works as Modern Poets
 Women in Austenian world
 The effect of Attitude on L2 learners’ Choice of Memory and Cognitive Strategies
 EFFECT OF L1 VERSUS L2 GLOSS ON IRANIAN EFL LEARNERS’ SHORT-TERM AND LONG-TERM INCIDENTAL VOCABULARY LEARNING IN LITERARY AND JOURNALISTIC TEXTS
 THE EFFECT OF SHORT TEXTING ON LETTER WRITING
 Predicting Iranian BA Translation Seniors’ Quality of Translation by Means of their Paragraph Organization Skill
 The Relationship between Iranian EFL Teachers’ Sense of Self- Efficacy and Their Attitude towards Post Method Pedagogy
 Investigating Truancy among Iranian EFL Learners
 The Relevance of Medical ESP Textbooks In Terms of Content and Needs Achievement in Reading and Writing
 Investigating the Relationship between Autonomy and Motivation Considering Gender Differences among Iranian Second Language Learners
 INTEGRATIVE VERSUS INSTRUMENTAL LANGUAGE LEARNING MOTIVATION AMONG VOCATIONAL AND NON-VOCATIONAL HIGH SCHOOL LEARNERS
 The Role of ZPD in Promoting Students’ Syntactic Knowledge: from Vygotsky’s Social Developmental Theory
 Pragmatics Effect on English Writing Ability among High School Students
 Persuasive Discourse Strategies Used in Persian and English Business Letters
 Technology at the Service of Grammar: Grammatical Development through Computer
 Truth in the Chapter ‘Nestor’:A Foucauldian Approach to James Joyce’s Ulysses
 A Comparative Analysis of Tehran Times and New York Times in Terms of Metaddiscourse Elements
 Iranian accounting students’ beliefs about language learning
 SOUND DELETION IN PERSIAN LANGUAGE
 Stepping into the Landscape of Languages: A Case of Multilingualism and Grammar Performance of Iranian EFL Learners
 بررسي بافت شعري و عناصر ساختاري آن در سرزمين بي حاصل اليوت و ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد فروغ
 THE EFFECT OF TEACHING CRITICAL LISTENING ON IMPROVING LISTENING COMPREHENSION OF IRANIAN EFL INTERMEDIATE LEARNERS
 Pragmatic Transfer in Request Recognitions of Iranian EFL learners
 The Study of Morality in the Emile by Jean Jacque Rousseau
 Necessity of re-creating in poetry translation
 ON TREND-RESTRICTED THEORETICAL TRANSLATION STUDIES: THE MISSING LINK IN HOLMES’ MAP OF TRANSLATION STUDIES?
 TOWARDS A GLOBAL MODEL FOR TRANSLATION STUDIES TRENDS: IS IT THE QUESTION OF BACKING TO SQUARE ONE?
 A STUDY ON ENGLISH GRAMMATICAL COLLOCATIONS
 THE RELATIONSHIP BETWEEN L2 LEARNERS’ VOCABULARY LEARNING STRATEGIES AND LEXICON SIZE
 A CRITICAL REVIEW OF THE CONCEPT OF GENDER INTRANSLATION STUDIES
 THE IMPACT OF GENDER AND SELF-EVALUATION ON THE APPLICATION OF SPEAKING STRATEGIES BY IRANIAN EFL LEARNERS
 The Effects of Processing Instruction and Traditional Instruction on Iranian EFL Learners’ Speaking Ability
 THE EFFECTS OF PERIPHERAL READING ON LEARNING ENGLISH VOCABULARY
 A SWOT ANALYSIS OF ENGLISH PROGRAM IN IRAN
 The Application of Multiple Intelligences Theory in Syllabus Designing of EFL Courses
 A comparative analysis of teaching vocabulary items through using pictures and contexts versus providing L1 equivalents and synonyms in technical and vocational colleges
 The Use of Games in Teaching English
 The movement and bounding of phrases in the sentences of Persian language based on principles and parameters theory
 NATIVIZATION TEACHING ENGLISH IN ISLAMIC COUNTRIES
 A study of M.A translation students’ errors in translating Metaphorical extension and Homonyms in English and Persian
 Relationship Between EQ and Iranian Upper-Intermediate and Advanced Learners’ Compensatory Strategies in Oral Communication
 Translation Quality Assessment: The Application of Sical Model on Babbit
 Guided pressured vs. unguided pressured tasks and EFL learners’ process writings
 On the relationship between Motivation and EFL learners’ Language Learning Strategy Uses
 Linking Personality Traits to Emotional Intelligence: A Study on Psychological Characteristics of EFL Students
 Every Man Is an Island : Studying Impact of Personality Traits on EFL Learners’ Critical Thinking Skills
 The effect of Computer Assisted Language Learning (CALL) on Developing Vocabularies of Iranian EFL Learners
 Middlemarch and Gynocriticism: Language and Gender
 Hermeneutics and translation theory
 Polite Requests in English and Khuzestani Arabic: A Comparative Study
 Psychoanalytic criticism
 The Contribution of Output-oriented and Input-oriented Tasks in L2 Vocabulary Comprehension and Production
 بررسي گروه اسمي زبان كردي گويش سوراني برپايه برنامه كمينه گرا
 برنامه درسي ملي آموزش زبان‌هاي خارجي: افق ها و چشم اندازهاي نوين ملي
 بررسي عامل سن مناسب در فرايند يادگيري زبان هاي خارجي در نظام آموزش رسمي كشور
 Do We Code-mix in Our Mobile Text Messages? A Case of Iranian EFL Learners
 Pragmatic Transfer and Identification of Moves in Iranian EFL Learners’ Refusals: a case of gender and social status distinction
 THE EFFECTS OF STRATEGY TRAINING ON MONOLINGUALS AND BILINGUALS READING COMPREHENSION PERFORMANCE
 Applying Komissarov’s theory of Idioms to the Farsi Translations of Margaret Mitchell’s Gone with the Wind
 Striving for It Is a Disaster. Attaining It Is a Killer’: A Critique of Consumerism in Hubert Selby’s Requiem for a Dream
 The Color Effect on Learning Past Participle Form of Irregular Verbs among Pre-Intermediate Language Learners of Language Home Institute of Zahedan
 Introducing Sequential Collocation Awareness Raising in ELT: A New Option, a New Shorthand
 The Relationship between Iranian EFL Learners’ Assertiveness and their Writing Ability
 THE EFFECT OF CO-TEACHING ON IMPROVING EFL LEARNER’S READING COMPREHENSION
 TITLE OF THE PAPER
 DIFFERENT EFFECTS OF RECASTS ON IRANIAN MALE AND FEMALE HIGH SCH OOL STUDENTS IN THE ACQUISITION OF PRESENT PERFECT TENSE
 The Effects of Self-confidence on the Speaking of L2 Students
 اصول و مباني ترجمه همزمان
 COGNITION, MIMD, AND POSITIVE AND NEGATIVE WORDS
 Reading in Margins:A Postcolonial Reading of Evelyn Waugh’s A Handful of Dust
 Modern Aspects of Time in Tennessee Williams’s The Glass Menagerie:A Bergsonian Reading
 A Macro-Structure Analysis of The Ugly Duckling , The Parrot and the Merchant , and The Guardian of the Fountain Short Stories and the Possible Pedagogical Implications
 DIFFERENTIAL EFFECTS OF MULTIPLE INTELLIGENCE-BASED COOPERATIVE LEARNING ON IRANIAN FEMALE AND MALE EFL LEARNERS’ READING ABILITY
 Vocabulary Acquisition through Different Task Types versus Exercises by Iranian EFL Learners
 ESL Learner’s Vocabulary Use in Writing and the Effects of Explicit Vocabulary
 A Damsel with a Dulcimer,A Comparative Study of Exoticism in Kubla Khan by Samuel Taylor Coleridge and The City in the Sea by Edgar Allan Poe
 CHARACTERISTICS OF AN EFFECTIVE ENGLISH LANGUAGE TEACHER: THE PERCEPTIONS OF IRANIAN EFL TEACHERS, LEARNERS, PRINCIPALS, AND PARENTS
 HOW TO TEACH CULTURE IN EFL SETTINGS: A CASE OF IRAN
 University students’ language learning strategies: the role of academic majors
 A Cultural-Discoursal Approach towards Adaptation in English Translation of Shabestary’s Gulshan I Raz
 Abbreviation in the Net Communication
 الگوهاي تغيير ظرفيت فعلي
 Grammatical Deconstruction in Bernstein’s Asylum and Baraheni’s Fourteen New Pieces for Dream and Wedding and Death :A Comparative Reading
 THE EFFECT OF SYMMETRICAL AND ASYMMETRICAL SCAFFOLDING ON IRANIN HIGH SCHOOL STUDENTS’ READING COMPREHENSION
 DISCOURSE MARKERS IN IRANIAN SPOKEN LEARNER CORPUS
 Language Policy and Methodology
 EDUCATION IN BABY HALDER’S A LIFE LESS ORDINARY
 The Significance of Responsibility for Learning: Foreign Language Learners’ Understandings and their Attitudes and Behaviors
 Iranian EFL learners are let to take the lead by mobile language learning
 The effect of teaching of structural differences of English and Persian languages on language learners writing ability
 An Analysis of Public Apology Perception from Different Cultural Background
 Text and context analysis of puns in Persian advertising discourse from 2009 to 2011
 The Tragedy of Violence and the Vulnerable Face of the Other in Khaled Hosseini’s The Kite Runner: A Levinasian Perspective
 THE CLINICAL ASPECT OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING ANXIETY AND ITS COPING STRATEGIES
 Race and Post-colonial An Intersection
 THE ROLE OF EFL TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS COMMUNICATIVE APPROACH IN THEIR TEACHING STYLE
 The Investigation of Critical Thinking on Foreign Language Learners
 فرايند ارتقا از درون بند متممي خودايستا: امري ممكن يا ناممكن؟
 EFFECTS OF READING SHORT STORIES ON WRITING PROFICIENCY OF IRANIAN EFL LEARNERS
 EFFECTS OF THINK ALOUD PROTOCOL ON READING COMPREHENSION
 DO IRANIAN EFL LEARNERS RESPOND DIFFERENTLY FOR RECASTS AND PROMPTS IN THE ACQUISITION OF IRREGULAR PAST TENSE FORM?
 A Study of Metaphor Equivalents in the First & Last Persian Translations of William Shakespeare’s Hamlet
 Translation of Proper Names in Children’s Literature: A Case Study of the Persian Translation of Proper Names in Harry Potter and Philosopher’s Stone Book
 The Application of Irreversible Codes of S/Z in James Joyce’s Araby
 The m/other to Quintine Campson
 Investigating the Effects of Using Supplementary Visual and Audio Tasks on Developing Speaking Skill of EFL Learners
 Translation of Qur’anic Metaphor
 بررسي تطبيقي يكي از اصول دستور جهاني- اصل محليت- در زبان عربي و انگليسي
 بررسي سيستم هاي ادبي در ترجمه گتسبي بزرگ
 The Effect of Metacognitive Self-Regulated Learning Strategy Training on Reading Comprehension Ability
 ترجمهي نمايشنامه در ايران: بررسي ترجمههاي نمايشنامه هملت ويليام شكسپير
 THE RELATIONSHIP BETWEEN PERFECTIONISM AND TEST ANXIETY AMONG EFL STUDENTS OF KERMAN UNIVERSITY
 A Study of the Persian Translation of Arthur Miller’s Death of a Salesman Based on the Bakhtinian Dialogism
 Living in the Jungle of the Unconscious: The Birthday Party as the Borromean Knot
 A Psychoanalytical Reading of Gordimer’s Loot:A Lacanian Perspective
 THE POLITICS OF PASTICHE IN JAMES JOYCE’S ULYSSES
 PAULE MARSHALL’S PRAISESONG FOR THE WIDOW: GHOSTS AND AFRICAN MYTHOLOGY
 Teaching English by Literature Techniques
 The whys and wherefores of literature as a dynamic channel for language learning
 USING PLAN-BASED TECHNIQUE IN TRANSLATION ASSESSMENT
 THE EFFECT OF MALL (MOBILE ASSISTED LANGUAGE LEARNING) ON THE USE OF AFFECTIVE LEARNING STRATEGIES
 A Study of the Impact of Motivation and Attitude on Speaking in Academic Contexts: A Case of Iranian EFL University Students
 The Effect of Deliberate Vocabulary Acquisition on L2 Vocabulary Learning and Its Impact on Learners’ Writing Ability
 The Impact of Learners’ Brain Dominance upon their Performance in Cloze Test
 The Relationship between students’ learning style and their gender differences
 Exploring Iranian teachers’ perception of Task-based language teaching
 An investigation into corpus linguistics as a tool for consciousness-raising:A relative clause case
 Culture Shock among Japanese Students at an Australian University
 Teaching English with literacy technologies: Teachers’ attitude, education, and self-study, an exploration in Shiraz English language institutes
 The Relationship between Vocabulary Size, Word Association and Vocabulary Learning Strategy Use among Iranian EFL Learners
 A Suggested Evaluation Strategy for Translation Classes Curriculum-Based Evaluation Strategy
 Psychology of Language Approach to Aesthetics
 The Effect of Consciousness-raising Listening Prompts on the Perception of the Speech Act of Apology in Iranian EFL Context
 HAUNTING BELOVED: RE-MEMORY IN TONI MORRISON’S BELOVED
 The Study of Quranic Allusions in the Second Book of Mowlavi’s Mathnavi and Its Adaptation with English Translation of Nicholson Using Venuti’s Model
 بررسي تأثير سبك هاي يادگيري زبان هاي خارجي بر كاهش ضعف هاي مهارت هاي زباني (مطالعه ي موردي دانشجويان رشته ي زبان انگليسي و فرانسه دانشگاه هاي سراسري شهر تهران)
 LANGUAGE, ELECTROMAGNETIC & SOUND WAVES
 The Contribution of Etymological Explanation on EFL Learners’ Comprehension of Proverbs and Sayings
 A Register-Based Approach to Translating Official Collocations from Persian into English and the Problem of Collocational Predictability
 An Analysis of Colligation in Applied Linguistics Research Articles: A cross-sectional comparison
 Deconstruction and the Concept of Art in Tom Stoppard’s The Real Inspector Hound
 A CONVERSATION ANALYTIC STUDY OF DIALOGUES IN IRANIAN HIGH SCHOOL ENGLISH TEXTBOOKS
 Contribution of the literary critic to foreign language teaching/learning: Application of Reader Response Theory in reading classes
 Color Terms in Persian and English Metaphoric Expressions: Al-Hasnawi’s Cognitive Schemes in Focus
 An Investigation into Translation of Folk Literature in Iran
 AN EVALUATION OF AN ENGLISH FOREIGN LANGUAGE TEXT BOOK
 Adopting appropriate textbook series for EFL communicative classroom:based on a comparison between AEF and FCs
 A STUDY OF THE EFFECT OF L2 AND L3 GLOSSING ON READING COMPREHENSION
 The Effect of Phonological Loop on Iranian EFL Learners’ Vocabulary Retention
 STRATEGIES EMPLOYED FOR THE TRANSLATION OF CULTURE BOUND REFRENCES:A CASE STUDY OF THE PERSIAN TRANSLATION OF THE GREAT GATSBY
 سنجش تطبيقي خوانايي ترجمه هاي يك اثر با هدف تشخيص گروه مخاطبان: مطالعه موردي كتاب شازده كوچولو
 The Impact of Portfolio Assessment on Development of Writing Performance
 Enhancing the Vocabulary Learning of the Autonomous Learners in the Iranian EFL context
 The Role of First Language in Learning a Foreign Language
 Strategies for Translation of Similes in Four Different Persian Translations of Hamlet
 The impact of text modification on EFL Learners incidental vocabulary acquisition
 مطالعه ي نقش تصاوير در آموزش زبان انگليسي
 The Problem of Equivalence in Translation of Philosophical Texts
 The Relationship between Autonomy belief and learners’ English Achievement: A Study of Iranian Students of Medicine
 ترجمه و زبان شناسي
 The Effectiveness of Definition-Centered Technique versus Multiple Techniques for Vocabulary Teaching
 Which type is more appropriate for teaching to my postgraduate students? A comparison between the reading passages of TOEFL and those of the IELTS Modules
 The Study of Gender Differences and Self- Efficacy in Argumentative Writing Performance of Iranian EFL Learners’ Performance
 The Impact of Reading Strategies-Based ESP Instruction on Reading Comprehension Ability of Iranian University Students
 Enhancement of Implicit Non-linguistic Content Knowledge as an Invaluable By-product of Intensive Reading Courses
 IRANIAN EFL LEARNERS’ PRAGMATIC COMPETENCE: COMPLIMENT RESPONSE STRATEGIES AND RELATIVE POWER IN FOCUS
 IRANIAN EFL LEARNERS’ ATTITUDES ABOUT THE CHARACTERISTICS OF EFFETIVE AND INEFFECTIVE LANGUAGE TEACHERS
 NATIVE SPEAKERS’ EVALUATION OF IRANIAN EFL LEARNERS’ REFUSALS IN TERMS OF (IM)POLITENESS
 An Exploration of the Iranian EFL Teachers’ Perspectives on the Integration of Culture into ELT
 A descriptive study of culture-specific items in Persian translations of Harry Potter novels
 Colonial Aestheticism: A Discourse Analysis of Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray
 Strategies Employed in the Translation of Allusion: the Case of Sa’di’s Gulistan
 The Role of Needs Analysis in Language Curriculum Development
 An investigation of feminist elements in Sophocles’ Antigone and Ferdowsi’s Gordâfarid
 A Description of Translation Norms in the English Subtitle of Three Persian Movies
 A Theoretical Background for Focus on Form Instruction
 Challenging Representations: Arthur Miller’s Death of a Salesman and David Mamet’s Oleanna
 I Am a White Colonized; A Study of Racial Superiority Revealed through the Interaction of Race and Gender Regarding Aphra Behn’s Oroonoko
 From Innocence to Experience: A Study of Blake’s The Book of Thel and Visions of the Daughters of Albion
 شناخت و يادگيري با رويكرد زبان مادري
 Institutional issues in deterring, detecting and dealing with student plagiarism
 A study on the role of educational illustration in English language teaching
 The study of novel title translation from English into Persian based on the functionalist skopos theory
 Error Analysis of Written English of University Students in an English for Specific Purposes (ESP) Course
 Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream : The Fairies
 The Role of Iranian EFL Teachers’ Reflectivity and Teaching Style in the Students’ Achievement
 Teaching Literature to Non-native Iranian English learners:A Comparative Literature Perspective
 بررسي مقابله‌اي عناصر انسجام لغوي در زبان‌هاي تركي قشقايي و انگليسي (مطالعه‌ي موردي زنان ايلياتي: خاطرات بافندگان ايل قشقايي
 An Investigation into the Generic Structure of Persian Graffiti
 بررسي مقابله اي حركت پرسشواژه در زبان فارسي و تركي
 Electronic Mail (E- Mail)A Tool for L2 Vocabulary Learning
 Fluent Reading Theory and Techniques
 Hamlet: The Ghost or Devil
 استفاده از ابزارهاي ارزشيابي در ترجمه همزمان انگليسي به فارسي
 Another Approach to Postcolonial Considerations in Translation Theory
 I am a university student, so I can not use vernacular
 Teaching Writing by Writing
 THE IMPACT OF MORPHOLOGICAL AWARENESS ON THE VOCABULARY DEVELOPMENT OF IRANIAN EFL STUDENTS
 the relationship between critical thinking and students reading comprehension ability
 بررسي تأثير جنسيت در شكل گيري شبكه هاي معنايي واژگان عيني در افراد بزرگسال
 An Investigation into Reading Strategy Use Employed by Iranian ESP University Students: The Focus on Different Academic Majors
 Translation of Similes in Some Verses of the Holy Quran in English
 Applying Computers In English Language Teaching And Learning : An Innovative Tool To Language Learning And Recalling Improvement
 Slang and colloquial expressions and complexity of their translations; a case study of J. D. Salinger’s The Catcher in the Rye
 Autonomous Learning and Critical Thinking: Inspecting the association among EFL Learners
 Exploring the Impact of Socio-affective Learning Strategies on Test Anxiety of Iranian EFL Learners
 Exploring the Role of Foreign Language Anxiety on Iranian Pre-service EFL Teachers
 The Reflection of Demon and Fairy in Persian Literature Prose
 The Impact of Pre-Task Planning on the Improvement of Iranian EFL Learners’ Writing Skill in TBLT
 Error analysis of Intermediate EFL Learners: The Case of Letter Writing
 The Impact of Memory and Cognitive Strategies Training onIranian EFL Learners’ Vocabulary Gain
 Semantic Mapping Instruction, Reading Comprehension and Recall of Iranian EFL Learners
 The study of relationship between educational function of English language lesson and anxiety in students
 The study of relationship between multiple intelligence and educational function of English language lesson in students
 The relationship between socioeconomic background of junior high school students and their motivation in EFL learning
 The Battle of Ideology in the Field of Translation:Introducing Universal, Patriotic, Labor, and Mercenary Translation
 CONTACTS AND INTERFERENCE:A CASE STUDY OF TURKISH LITERARY SYSTEM IN IRAN
 بررسي اجمالي خط فارسي
 The Predictability Power of Emotional Intelligence in Foreign Language Listening Anxiety and Listening Comprehension of Iranian EFL Learners
 An Historical Review of Foreign Language Teaching Techniques
 Foucauldian Concepts of Power and Resistance in Amiri Baraka’s Dutchman
 The Impact of Providing Background Information via E-Mail by the Teacher and Writing E-mail by the Students on Iranian EFL Learners’ Writing Ability
 The Effective Use of Mobile-Learning:SMS-Oriented Method as a Power to Internalize Reading Comprehension Texts Amongst Iranian EFL Learners
 IRANIAN EFL LEARNERS’ LEARNING STYLE PREFERENCES AND ITS RELATIONSHIP WITH THEIR CRITICAL THINKING ABILITY
 The Effect of Emailing Vocabulary on Listening Comprehension Ability
 Whole Students VS. Hole Teachers: How Teachers and Impolite Students View Each Other
 A Contrastive Analysis of Positive Politeness Principals in Persian and English for pedagogical purposes
 A Study of Remote Acculturative Orientations among Iranian EFL Teachers: Are We Taking on Them?
 Assessing ESP Teaching to Improve ESP Learning
 The Impact of L2 Reading Proficiency and Passage Sight Vocabulary on Incidental Vocabulary Gain through Reading for Adult EFL Learners
 Textual discourse competence of ESP students in technical text
 THE STRATEGIES APPLIED IN TEACHING INTERPRETATION IN UNDERGRADUATE TRANSLATION COURSES IN THE PAYAM NOOR UNIVERSITY OF BONAB AND THE ISLAMIC AZAD UNIVERSITY OF MARAGHEH
 The Scrutiny of Relationship between Multiple Intelligences and Speaking Proficiency among EFL Students
 The impact Of Bilingualism on Learning Foreign Language Among Iranian Foreign Language Learners
 Comparison of Chat and Face to Face Communication
 The relationship between Translation quality index and Error analysis method in teaching translation
 The Impact of Curricula on Language Proficiency in the Iranian Context
 A PRODUCT-ORIENTED STUDY OF A FAREWELL TO ARMS ON THE BASIS OF TRANSLATION PROCEDURES PROPOSED BY PETER NEWMARK
 A Phonological Approach to the Vowels of the Common Words in the Hindi and Persian Languages
 Phenomenological Speculation or Scientific Reality? A Discussion on the Scientificity of Translational Theories
 A Moved-based Analysis of Interactional Resources in Applied Linguistic Textbook Prefaces: Native (English) Vs. Non-native Writers
 A Comparative Study of Interchange1 Third edition and English Book1 of Iranian High Schools
 Evaluation of Teachers’ Attitude toward Developing Intercultural Competence in Iranian EFL Learners
 THE ASSOCIATION BETWEEN BORRWING PROCESS AND URBANIZATION PHENMENON
 The Effect of Metacognitive Strategy Awareness on Listening Comprehension of Iranian Upper-Intermediate EFL Learners
 The Portrayal of Women in Robert Browning’s Porphyria’s Lover &Andrea del Sarto
 Investigating the effect of explicit instruction of lexical and grammatical cohesive devices in Iranian intermediate EFL learners` reading comprehension skills
 A Comparative Study of Sexism in English and Persian Language
 A STUDY ON IDEOLOGICAL ELEMENTS OF GORGE ORWELL’S 1984 AND ITS TWO PERSIAN TRANSLATION VERSIONS: WITH A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS APPROACH
 The Impact of Multimedia-Based Materials on Vocabulary Learning Abilities of Iranian High School Students
 Waiting for Godot is an Irish Endgame
 Investigating the Relationship of Memory Strategy Use with Reading Comprehension Ability and Vocabulary Size of Iranian EFL learners
 The effect of multimedia modes on L2 vocabulary learning
 DEVELOPING CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS AS A PEDAGOGICAL TOOL IN TEACHING READING COMPREHENSION AT IRANIAN HIGH-SCHOOL
 Domestication and Foreignization Strategies Applied in Translation of Hyperbole in Persian Literature: A Case Study of Ferdowsi’s Shahnameh Translation into English
 The Effect of Domestication and Foreignization Strategies in Translation of Hyperbole in Persian Poetry
 ACQUISITION OF ENGLISH PRESENT AND PERFECT MODALITY BY PERSIAN EFL LEARNERS
 The Principles and Practices of Materials Development in the ESAP Context: The Case of Theology and Law
 نگرش زباني به مازندراني: پژوهشي پيمايشي
 تاثير فناوريهاي نوين بر آموزش زبان انگليسي درسطوح بالاي حيطه شناختي بلوم
 The Contrastive Analysis of Passive Sentence Structure in Persian, English, and Lari Dialect
 Students’ Perspectives on How to Foster Motivation in Classrooms
 Issues In ESL,EFL,and EIL In Iran
 Assessment of Translation Strategies Used in the Translation of Extralinguistic Culture-bound References in the Two Persian Renderings of Robinson Crusoe
 Motherhood in American Novels: Investigating Some Sociological and Psychological Factors of Oppression in Dorothy Allison’s Bastard Out of Carolina
 Mysticism in Khayyam and Nietzsche
 The Aesthetics of Uncertainty; Challenge of the Grand Narratives in Thomas Pynchon’s The Crying of Lot 49
 IRANIAN EFL LEARNERS’ INTERCULTURAL COMPETENCE: EFL TEACHERS’ ATTITUDES EXPLORED
 The Impact of Non-educational Computer Games on Iranian Elementary Students’ Motivation and Perception of English Learning Achievement
 The First National Conference in Teaching English,Literature and Translation (NCTLT) Kharazmi International Institute for Research & Education
 The Effect of High School EFL Students Classroom Presentation on Their Fluency and Accuracy
 A Study of the Relationship between Critical T hinking and Learning Strategies selected for Listening by Iranian EFL Learners at B.A. Level
 How important is the Methodology Applied for Teaching Metadiscourse Markers?
 Teaching Experience and Teacher Reflectiveness: Exploring possible relations
 نگاهي اجمالي به 30 نرم افزار زبانشناسي رايانه اي و ماشين ترجمه
 A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS (TEXT ANALYSIS) OF NAJAF DARYABANDARI’S PERSIAN TRANSLATION OF THE ADVENTURES OF HUCKLEBERRY FINN BY MARK TWAIN
 On the Untranslatability of Cultural Aspects:An Investigation of Irfāni Views in Rumi’s Mathnavi
 THEORY OF EMPOWERMENT IN ZORA NEALE HURSTON’S THEIR EYES WERE WATCHING GOD
 Tracing Intertextuality In David Lynch’s Mulholland Drive
 Iranian Students’ Difficulties in Pronouncing English Vowels
 A Comparison Of Right Hemisphere Language Function In Right Hemisphere Damage With Normal Individuals
 پارامتر ضميراندازي و طبقه بندي زبانها
 A Contrastive Analysis of Apology Speech Act Realization Patterns in Persian and English
 OUR CENTRIFUGES ARE GOOD TO SPIN: AN ANALYSIS OF FACEWORK AND POLTENESS IN ROWHANI’S PRESIDENTIAL ELECTION CAMPAIGN
 رابطه بين هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي زبان انگليسي دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان تنكابن
 Irfān and Translation: Strategies Applied Towards Transferring the Meanings in Translation of Rumi’s Masnavi(Persian- English
 RELIGION AS AN IDEOLOGICAL STATE APPARATUS IN SUBJECTIFICATION OF CHILDREN THROUGH ENGLISH NURSERY RHYMES: AN ALTHUSSERIAN PERSPECTIVE
 Pathology of the Phenomenon of Graduate English Translation Program in Iran
 Towards Teaching Audiovisual Translation in Universities
 Translation Quality Assessment of Audiovisual Materials, a Case Study of Persian Subtitles of an English Movie
 SILENCE: A COMPARATIVE ANALYSIS OF RAYMOND CARVER’S CATHEDRAL AND EBRAHIM GOLESTAN’S THE STREAM AND THE WALL AND THE THIRST
 ANTI-EPIPHANY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF RAYMOND CARVER’S CATHEDRAL AND EBRAHIM GOLESTAN’S THE STREAM and THE WALL and THE THIRST
 Vocabulary Presentation Fashion and the Learners’ Vocabulary Retention and Recall: A Reflection on Material Evaluation
 An Analysis of the THE LOVE SONG OF J.ALFRED PRUFROCK of T.S. ELIOT
 FUNCTIONAL INVESTIGATION OF HEDGES IN STRATIGRAPHY RESEARCH ARTICLES
 EFL Teacher Evaluation: Prospective Teachers’ Readiness To Teach
 Death and Afterlife Positivism: Comparative Exemplifications in the Poetry of John Donne and Fereydoon Moshiri
 An Investigation into the Iranian EFL Teachers’ Knowledge and Application of EFL Standards (Learners’ Perspectives
 A Postcolonial study of Chinua Achebe’s Things Fall Apart: Foregrounding Elements of Hybridity
 PERSIAN ENGLISH CODESWITCHING IN A BILINGUAL 3 YEAR OLD CHILD:A TEST OF THE MATRIX LANGUAGE FRAME(MLF) MODEL
 The Importance of Cultural Filter in Translation Quality Assessment based on House’s Model and its Relevance to Translation Type as a Covert Translation
 Evaluating the English textbooks for young learners of English at Iran primary Education
 Traces of Mimicry and Hybridity in Defoe’s Novel, Robinson Crusoe
 Toni Morrison’s Song of Solomon and Decentering the Western Privileged Centers
 CULTURAL INTELLIGENCE AND ITS IMPLICATIONS IN FOREIGN LANGUAGES FIELD
 An Investigation into the Contrastive Study of Conjunctions in Persian and English
 A content analysis of ELT blurbs: reflections on theories
 A STUDY OF AFFECTING FACTORS ON CLASSROOM DISCUSSION TO LEARNING ENGLISH LANGUAGE
 The Relationship between EFL Teachers Thinking Styles and Their Professional Success
 The Effect of Awareness Raising Activities on Students’ Reading Comprehension: The Case of Culturally- Bound Materials
 The Effect of Visuals on the Learning of Phrasal Verbs in Iranian Pre-Intermediate EFL Learners: Embraced or Merely Lip-Serviced?
 Analysis Syllable Structure & Sonority in Nimaُs Poems
 MIMICRY AND MIRROING: A POSTCOLONIAL STUDY OF IDENTITY IN KHALED HOSSEINI’S THE KITE RUNNER
 A Rapport Management approach to studying the speech act of invitation across Iranian EFL learners and Persian natives
 Acquisition of Future Tense by Persian L2 Learners of English
 Predicting Student Satisfaction in Distance Learning Environments
 نقش ورابطه بين هوش چندگانه يادگيرندگان وموفقيت در يادگيري زبان دوم(زبان انگليسي
 انعكاس زبان شناسي پسانوگرا در اعتلاي آموزش علم و عمل
 Adaptation in Translation: A case of Parvin E’tesami
 بررسي ويژگي هاي منحصر به فرد زبان انسان با استناد به آيات قرآن كريم
 A Study of Metaphors within Zora Neale Hurston’s Their Eyes Were Watching God in the light of Post-structuralist Feminist Criticism
 THE IMPORTANCE OF TEACHING CULTURE IN LANGUAGE TEACHING
 IRANIAN EFL LEARNERS’ LISTENING COMPREHENSION PROBLEMS
 آموزش زبان دوم با رويكرد فلسفي پراگماتيسم و ايدئاليسم
 بررسي تفاوت نگرش به خواندن دانش آموزان مقطع ابتدايي ناحيه سه آموزش و پرورش شهر شيراز بر حسب جنسيت و پايه تحصيلي در سال تحصيلي 92-91
 CONCEPT MAPPING AND IRANIAN HIGH SCHOOL STUDENTS’ VOCABULARY LEARNING ENGLISH
 Pronunciation Differences Between American and British English
 TRAIT MOTIVATION AND TASK MOTIVATION IN TRANSLATION TASKS: DO THEY GO HAND IN HAND?
 A Socio-political Prospect toward Translation of Satire:A Case Study of Obeyd Zakani The Mice and The Cat Translation from Persian into English
 To investigate language learning strategies of Iranian successful and unsuccessful high school students
 Students’ Perceptions of Using a Novel as Main Material in the EFL Reading Course
 Development of E-Learning Environment in Financial Institutions
 Self-Fashioning in John Donne
 Toward a Comprehensive Model of Second Language Teacher Education:In-service Teachers in Focus
 The Effect of Cooperative Reading Strategies on Improving Reading Comprehension of Iranian Intermediate EFL Learners
 The Stranger: Life as a Darkish Light
 Literary Translations and Students of Translation Reviewing Them
 Study of the Attitudes of Students of Linguistics about English in ESP Courses
 تحليل متن شناسي سوره بقره بر اساس نظريه كنش گفتار
 فلسفه زبان، زبان، ماهيت و فلسفه
 How can I benefit from assessment in my teaching
 A Cross-linguistic Study of English and Persian Prepositions
 A SOCIOPRAGMATIC STUDY OF APOLOGY SPEECH ACT REALIZATION PATTERNS IN PERSIAN
 Motivated Learners and Success in Learning a Foreign Language
 Principal Issues in Language Test Validity
 Impacts of Multiple Intelligences on Second Language Learning
 نقش ايدئولوژي در ترجمه ي استعارات قرآن
 The Effect of Group Work Instruction on WH-Question Making:The Case Study of Iran Language Institute, Male and Female Students at Intermediate Level
 Processing derivational Morphology by Persian EFL Learners
 The Impact of Cooperative versus Individual Digital Storytelling on EFL Learners’ Conversational Proficiency
 A Functional Approach towards Translation of Symbols in Children Literature – A Case – Study of Persian Translation of Harry Potter and Philosopher’s Stone’s Symbols Translated by Sa’eed Kebriayi
 A Comparison of recall between Narrative and Expository Text Structure
 اعتبار يابي «پرسشنامه تجربه و مهارت زباني» (LEAP-Q) در جامعه فارسي زبانان
 نقدي بر ترجمه ي رمان گتسبي بزرگ
 Metadiscourse Markers in Native and Non-native Research Articles
 The Study of Newmark`s Strategies in two Persian Translations of Hajji Baba Esfahani: A Case of Culture-specific Items
 نقد فمنيستي سه قطره خون صادق هدايت بر مبناي مدل زبان شناختي شوالتر
 تحليلي بر جنسيت زدگي عناصر زباني در ادب فارسي: بررسي زبانشناختي سه داستانك از صادق هدايت
 Impacts of Multiple Intelligences on Second Language Learning
 The Role of Persian L1 and English L2 on the Acquisition of French L3 Syllable Structure
 The Effect of Teaching English Vocabulary Based on Still picture VS. Animation to Iranian Guidance School EFL Learners
 Review-Evaluating the reliability of a detailed analytic scoring rubric for foreign language writing
 Investigating students’ language learning preferences through a consciousness-raising pragmatic course in Iranian EFL context
 The Relationship among Metacognitive Listening Strategies, Foreign Language Classroom Anxiety and Listening Comprehension among EFL Students of Kerman Universities
 The Impact of Peer Assessment on Willingness to Communicate Orally among Iranian Advanced EFL Learners
 AN EXPLORATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN IRANIAN EFL LEARNERS’ LEARNING STYLE PREFERENCES AND THEIR READING COMPREHENSION ABILITY
 Grammar Instruction: The Effect of Using Illustration on Teaching English Comparatives
 بررسي منتخبي از اشعار ديوان محتشم كاشاني بر اساس نظريه ي گفتماني لاكلائو و موف
 STRATEDIES OF LEARNERS WITH DIFFERENT PERSONALITY FACTORS (FD / FI) ON VOCABULARY CLOZE TEST
 The Effect of Using Songs on Learning Vocabulary BY EFL Students
 The Relationship between the Translators’s Personality and the Quality of Translation in Narrative Texts

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید