نمایه سازی مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در پایگاه سیویلیکا (مرجع دانش)

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت 25 شهریور ماه 1392 توسط موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شیراز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 577عنوان مقاله تخصصی شامل 6211 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
 بررسي تأثير محافظه كاري بر مربوط بودن و قابل اتكا بودن اطلاعات حسابداري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي تاثير نگهداشت وجه نقد و ساختار مالكيت بر ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي تأثير شكل فعلي وصول ماليات در توسعه اقتصادي در ايران
 نوسانات قيمت نفت و تاثير بر رشد اقتصادي و چرخه هاي تجاري
 بررسي تاثير مكانيزم هاي حاكميت شركتي و كيفيت حسابرسي بر روابط بين مديريت سود و قيمت سهام در شركتهاي پتروشيمي و ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 تاثير ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار برعملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 آزمون تجربي رابطه الگوهاي تامين مالي بر شاخصهاي ارزيابي عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
 رويكردي جديد بر حسابداري مديريتي
 رتبه‌بندي سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تصميم‌گيري گروهي AHP-VIKOR فازي مبتني بر متغيرهاي حسابداري (مطالعه موردي صنعت استخراج كانه‌هاي فلزي)
 ارتباط بين ويژگي هاي كيفي حسابرسي و هزينه حقوق صاحبان سهام
 مقايسه سبك هاي رهبري تحول گرا وعمل گراي ذيحسابان و مديران مالي استان كرمانشاه
 نقش حرفه حسابداري در توسعه بازار سرمايه
 مديريت پروژه و تعيين كيفيت اقتصادي سيستم اتوماسيون شارژ و دشارژ سيلوهاي جديد DRI مجتمع فولاد مباركه
 بررسي تأثير كيفيت بسته بندي كالا بر رفتار مصرف كننده مواد غذايي از ديدگاه مشتريان فروشگاه هاي زنجيره اي استان بوشهر
 بررسي اثرات آموزش حسابداري بر موفقيت كارآفرينان
 هزينه يابي بر مبناي فعاليت و هزينه يابي برمبناي هدف، تكنيك هاي نوين در تعيين بهاي تمام شده محصول
 محاسبه ارزش در معرض ريسك (VAR) در بازار بورس اوراق بهادار تهران
 تأثير توانايي مديريت بر كيفيت سود: بررسي موردي بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي تأثير هزينه هاي نمايندگي بر عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 جايگاه گزارش تفريغ بودجه در ايفاي مسئوليت پاسخگويي
 تبيين حركت قيمت سهام با توجه به متغيرهاي حسابداري در بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد پانل ديتا
 شناسائي ودسته بندي صنايع اثر گذار در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از درخت سراسري كمينه فاصله فرا متريك مدارك:بازده روزانه صنايع سال 1391
 تبيين ارتباط بين هزينه بدهي و خالص بازده سرمايه گذاري‌هاي شركت با هزينه فرصت وجه نقد
 شناسايي دستكاري قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تابع تفكيكي درجه دوي تعديل شده (SQDF
 ارتباط بين كيفيت سودونسبت هاي مالي موردمطالعه صنعت خودروسازي
 بررسي ارتباط بين عملكردپورتفوليو شركت هاي فعال درصنعت پتروشيمي باسودتقسيمي آنها دربورس اوراق بهادارتهران
 امكان سنجي بودجه ريزي عملياتي دردانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بابل
 بررسي كيفيت سوددرشركت هاي دولتي و غيردولتي بورس اوراق بهادارتهران
 شبكه عصبي به عنوان يك رابطه خطي براي تخصيص هزينه هاي غيرمستقيم در بهايابي بر مبناي فعاليت
 بررسي رابطه بين رقابت بازارمحصول وس اختارسرمايه شركت ها درصنايع منتخب بورس اوراق بهادارتهران
 بررسي تاثير تدوين استانداردهاي ملي حسابرسي بر كيفيت اظهارنظرحسابرسان مستقل
 بررسي رابطه بين نرخ بهره تامين مالي و مانده وجه نقدنگهداري شده شركت
 بررسي اثر الحاق ايران به WTO برشاخصهاي عمده بورس اوراق بهادارتهران
 روش هاي اندازه گيري سرمايه فكري
 رابطه رضايت شغلي و بهره وري كاركنان جهاددانشگاهي واحد ايلام
 مقايسه سود حسابداري با سوداقتصادي وتاثير آن درنقطه بهينه توليد
 بررسي تاثير رايانش ابري در حسابداري و مقايسه آن با مدل سنتي
 تاثير اخلاق حرفه اي بر كيفيت گزارشگري مالي
 مدل حسابداري كمرال: احياي دفترداري يك طرفه در حسابداري بخش عمومي
 بررسي ارتباط بين دارايي هاي نامشهود و ارزش بازار شركت‌ها؛ مطالعه موردي صنعت داروسازي بورس اوراق بهادار تهران
 اهميت ارزشهاي اخلاقي در حرفه حسابداري
 بررسي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنايع كشور
 بررسي رابطه بين سبك هاي رهبري مديران و ايجاد استرس شغلي در كاركنان
 روشهاي نوين تامين مالي در سازمانهاي پروژه محور با استفاده از سرمايه بخش خصوصي
 شناسايي موثرترين روش تامين مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 Testing the rational expectations hypotheses on accounting numbers in Tehran Stock Exchange
 بررسي تفاوت ها و تشابهات فرمت صورتهاي مالي در ايران با فرمت پيشنهاد شده توسط هيئت تدوين استاندارهاي حسابداري مالي آمريكا ( FASB)و هيئت تدوين ستاندارهاي بين المللي حسابداريIASB
 استانداردهاي حسابداري وحسابرسي
 شناسايي موانع توسعه سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري رايانه اي در شركت هاي بازرگاني استان آذربايجان شرقي
 بررسي تاثير ماليات بر شاخص هاي سودآوري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي رابطه بين مالكيت نهادي و عوامل اختياري و غيراختياري كيفيت اقلام تعهدي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
 تجزيه و تحليل و ارائه يك مدل كلي از سيستم اطلاعات حسابداري
 بررسي ارتباط بين پاداش مديران و ويژگي هاي سود بر مبناي حسابداري


 بررسي تاثير مالكيت سهامدار عمده بر كيفيت گزارشگري مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 حسابداري منابع انساني ؛ چالش يا فرصت
 حسابداري زيست محيطي ؛ تلاشي براي حفظ محيط زيست
 محدوديت هاي درج گزارشات حسابرسي عملكرد در گزارش تفريغ بودجه ايران
 بررسي تأثير مديريت سرمايه در گردش بر ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي سودآوري استراتژي مومنتوم جورج-هانگ در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي كارايي نسبت دوپونت تعديل شده براي پيش بيني سودآوري شركت‌ها در هر يك از مراحل چرخه عمر شركت
 اخلاق حرفه اي در حسابداري و مديريت
 بررسي رابطه بين تغييرات اهرم مالي با ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 تاثير سرمايه فكري بر ارزش آفريني شركت هاي خودرو و ساخت قطعات پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد داده هاي تركيبي
 هموارسازي سود در شركت هاي درمانده مالي
 بررسي رابطه ي بين مديريت سود و هزينه هاي تامين مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي رابطه بين سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري و سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
 بررسي محتوي آموزشي رشته حسابداري وهدف از ارائه اطلاعات مالي از ديدگاه دانشجويان، اساتيد وحرفه اي ها
 بررسي رابطه بين سود تقسيمي با بازده حقوق صاحبان سرمايه مطالعه موردي( شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 تاثير سرمايه فكري در ايجاد ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده و نقدي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي شكاف بين آموزه هاي دانشگاهي رشته حسابداري با انتظارات كارفرمايان
 بررسي تاثيربازده حقوق صاحبان سهام واندازه شركت بر بازده غيرعادي درIPO
 بررسي رابطه بين رقابت در بازار محصول وكيفيت اقلام تعهدي سود
 بررسي ارتباط بين عملكرد پورتفوليو شركت هاي سرمايه گذاري با رتبه نقد شوندگي آنها در بورس اوراق بهادار تهران
 The Study of behavioral financial effect on individual investment
 تحليل حساسيت و كاربرد آن در ارزيابي عملكردشركتهاي سرمايه گذاري بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي تاثير سرمايه فكري بر عملكرد مالي شركت هاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 Effects of Asymmetric Information on Equity Issuing and Cash Holdings: evidence from Iran Stock Exchange
 تاثير سياست تقسيم سود بر نوسانات قيمت سهام و تصميمات سرمايه‌گذاري
 بررسي تاثير مكانيزم هاي حاكميت شركتي بر هزينه نمايندگي و وجه نقد مازاد در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 واكاوي دانش حسابرسان از استانداردهاي حسابداري ايران و اثر آن بر گزارش حسابرس
 Impact of corporative ownership on information asymmetry
 نقش اخلاق حسابداري در پيشگيري از تقلب و فساد مالي در سازمان
 حسابداري مالي رفتاري
 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري، حسابداري مديريت و كنترل
 انسان از ديدگاه حسابداري
 اهميت و ضرورت تأييديه حسابرسي
 بررسي تاثير عوامل بيوگرافيكي عمومي با سطح رضايت شغلي حسابداران رسمي
 بررسي تاثير ارزش افزوده برگزارشگري اطلاعات مالي
 بررسي آثار تجاري سازي بر عملكرد مالي پالايشگاه نفت اصفهان
 تاثير سطوح مالكيت متمركز بر حسابداري محافظه كارانه در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 تاثيربرخي مولفه هاي حاكميت شركتي برورشكستگي مالي شركتها
 امكان سنجي سيستم حسابداري منابع انساني در واحدهاي دانشگاه آزاد استان مازندران
 مطالعه تاثير رقابت در بازار محصول بر هزينه هاي نمايندگي
 كاربرد روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت
 بررسي تاثير افشاي اجباري اطلاعات بر وضعيت مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي عوامل موثر بر استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده در زنجيره نهايي توزيع
 بررسي تاثير بدهي، اندازه ي شركت و نقدينگي بر حساسيت سرمايه گذاري-جريان نقدي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي رابطه بين ويژگيهايي حاكميت شركتي و ورشكستگي (بااستفاده از آناليز بقا
 شناسايي عوامل موثر برتمكين مالياتي در اداره كل ماليات بر ارزش افزوده شهر تهران
 The Effect of Corporate Governance Components on Dividend and Financing Policies
 بررسي اثر تغييرات نرخ ارز بر سود شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 ارائه مدل مفهومي ا خلاق در حسابداري و حسابرسي
 نقش كيفيت افشا در گزارشگري مالي
 تاثير نقد شوندگي دارايي ها با توجه به محدوديت هاي تامين مالي بر حساسيت سرمايه گذاري جريان وجوه نقد
 بررسي رابطه بين مكانيزم هاي حاكميت شركتي و معيارهاي حسابداري ارزيابي عملكرد در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي محتواي نسبي وفزاينده اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده (REVA) براي پيش بيني سود در شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
 بررسي اعتبار تجاري وعملكرد شركت ها:شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
 آسيب شناسي مباني ارزشگذاري اخلاق و فرايندهاي تصميم گيري اخلاقي در حرفه حسابداري
 ارزيابي عملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحليل پنجره اي پوششي داده ها
 بررسي تأثير افشاي اطلاعات و ويژگي‌هاي عملكردي بر هزينه سرمايه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله رگرسيون‌هاي به ظاهر نامرتبط.
 بررسي تأثير سهامداران نهادي بر محافظه كاري حسابداري شركت هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
 بررسي تأثير تمركز مالكيت بر عملكرد شركت در هريك از مراحل چرخه عمر شركت
 بررسي رابطه بين مديريت سود باخطاي پيش بيني سود و ارزش افزوده اقتصادي در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي رابطه بين Qتوبين باخطاي پيش بيني سود و ارزش افزوده اقتصادي در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي جايگاه حسابداري تملك دارائيهاي سرمايه اي در حسابداري دولتي و تاثير آن بر كيفيت گزارش حسابرسي
 بررسي رابطه بين تمركز مالكيت و هزينه نمايندگي در بازار سرمايه ايران
 بررسي رابطه ي متغيرهاي كلان اقتصادي و شاخص بازده نقدي سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 فاصله تاثير پيام مورد نظر حسابرس و برداشت استفاده كنندگان خدمات حسابرسي راجع به كنترل داخلي
 تاثير نقدشوندگي و شفافيت اطلاعات در بازارهاي مالي(مورد مطالعه:بورس اوراق بهادار تهران)
 بررسي تاثير حذف سه صفر از پول ملي بر بانكداري كشور
 تعيين رتبه بندي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از متغيرهاي مورد بررسي و روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي(AHP
 بررسي مقايسه‌اي ساختار سرمايه در شركت‌هاي صنايع سيماني و خودرويي بورس اوراق بهادار تهران
 تاثير نفوذ مشتريان بزرگ بر ميزان محافظه كاري حسابداري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي رابطه بين تصميمات عملياتي مديران شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول چرخه عمرآنها
 XBRLو نقش آن در كاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمايه
 بررسي اجمالي روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت
 حسابداري ارزش منصفانه و بحران مالي،هشدار دهنده يا مشاركت كننده؟
 شكاف بين دانش موجود و دانش مطلوب حسابداري
 بررسي قدرت توضيحي سود براي بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي ارتباط بين بازده مقطعي با عوامل ريسك: :شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي تطبيقي برخي قراردادهاي مالي از ديدگاه مذاهب اسلامي
 بررسي رابطه بين اجزاي صورت جريان وجه نقد با بازده غيرعادي سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي نقش حسابرسان در بحران‌هاي مالي (با تأكيد بر نقش شركت حسابرسي آرتور اندرسون در بحران مالي امريكا و اروپا)
 اخلاق حرفه اي در حسابداري و حسابرسي
 سرمايه معنوي جزء جديد سرمايه فكري
 بررسي رابطه بين سهام شناور آزاد و دامنه نوسان قيمت: شواهدي از بورس تهران
 نگرشي نوين بر محافظه كاري حسابداري
 بررسي تأثير قابليت مقايسه صورتهاي مالي بر عدم تقارن اطلاعاتي و هزينه حقوق صاحبان سهام
 نگاهي بر هموارسازي سود
 بررسي رابطه بين سرمايه فكري و پايداري سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي تاثير مديريت سرمايه در گردش برارزش بازار شركت ها
 تاثير ريسك سيستماتيك بر حسابداري محافظه كارانه با كنترل اثرات اهرم مالي و اندازه شركت
 پيش بيني فازي سودآوري شركتها با استفاده از داده هاي قطعي
 بررسي رابطه ي محافظه كاري مشروط حسابداري وخطر ورشكستگي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
 ارزيابي عملكرد مالي و رتبه بندي شركت هاي توليدي پذيرفته شده در صنعت مواد و محصولات دارويي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره
 بررسي رابطه ويژگي هاي غيرمالي با بازده سهام در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي تاثير كارايي عناصر سرمايه فكري بر بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 ارزيابي سيستم اطلاعاتي حسابداري در بانك‌ها و موسسات مالي ايران
 ارتباط تغييرات ارزش افزوده بازار با ارزش افزوده اقتصادي وبازده سرمايه و بازده فروش
 بررسي ارتباط بين مولفه هاي كيفيت افشاءبر نقدينگي بازار
 رازداري و حدود آن در حسابداري و حسابرسي
 رتبه بندي شركت‌هاي دارويي صنعت بورس با استفاده از روش ويكور
 مقايسه توانايي مدل الگوريتم آدابوست و مدل رگرسيون لجستيك در پيش بيني درماندگي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 حسابرسي داخلي بر تقويت عملكرد مالي ومديريت شركتهاي بورس اوراق بهادار تاثير گذار است
 مقايسه عوامل موثر بر حاشيه بهره خالص بانكداري اسلامي: شواهدي از بانك پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و كوالالامپور
 بررسي رابطه بين نگهداشت وجه نقد و سرمايه در گردش با بازده غيرعادي سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 عرضه سهام(با تاكيد بر قيمت سهام) و سرمايه گذاري خصوصي در اقتصادايران
 تاثير محافظه كاري بر كيفيت سود و قيمت سهام
 مقايسه خطاي پيش بيني سود ها در شركت هاي همواساز سود وغير هموار ساز سود
 تاثير فناوري اطلاعات بر سيستم اطلاعاتي حسابداري
 آيا ماهيت مالكيت، حق‌الزحمه حسابرسي را تحت تأثير قرار مي‌دهد؟
 امكان‌سنجي بكارگيري هزينه‌يابي هدف در كارخانه سيمان ياسوج
 انتخاب سبد سهام بهينه با استفاده از شبكه ي عصبي-مصنوعي ( مورد كاوي: شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 نقد الگوهاي پيش بيني ورشكستگي
 بررسي رابطه بين تغيير اهرم مالي با قيمت سهام و عملكرد عملياتي شركت-هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 چارچوب تئوريك حسابداري و سيستم هاي حسابداري با نگرش اسلامي
 بررسي رابطه ي بين ارزش افزوده اقتصادي و ارزيابي عملكرد با استفاده از رويكرد Bsc-topsis در صنايع محصولات فلزي و صنايع شيميايي در بورس اوراق بهادار تهران
 نقش پولشويي و تاثير آن بر اقتصاد سياسي و اجتماعي در ايران
 نقش عوامل سياسي در تدوين استانداردهاي حسابداري
 بررسي رابطه بين اهرم مالي با سياست تقسيم سود- مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران
 به سوي سيستم حسابداري صنعتي پويا مبتني بر رويكردهاي جديد فناورانه و مديريتي
 بررسي رابطه بين پاداش هيئت مديره و اقلام تعهدي اختياري: شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
 تعيين بهاي تمام شده خدمات بخش ICU بيمارستان تأمين اجتماعي يزد (شهداي كارگر) در سال 1390
 تمركز مالكيت و افشاي اختياري اطلاعات: شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
 تاثير پاداش هيئت مديره بر عملكرد شركت ها: شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
 ايكس بي آر ال تفكري نو در گزارشگري مالي
 اهميت پاسخگويي درقوانين و مقررات وسيستم حسابداري دولتي
 ويژگي هاي يك معيار خوب درحسابرسي عملكرد
 نقش سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري بر صورتهاي مالي حسابرسي شده شركت هاي پذيرفته شده در بازار سرمايه ايران
 بررسي رابطه ي بين چرخه عمر شركت با سياست تقسيم سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 اخلاق حرفه اي در حسابداري و حسابرسي؛ ضرورت يا انتخاب؟
 تبيين رابطه محافظه كاري وهموارسازي سود با چرخه عمرسازمان در بازار سرمايه ايران
 رابطه معيارهاي ارزيابي عملكرد با ثروت ايجاد شده براي سهامداران
 تبيين ارتباط گزارشگري مالي و اشتغال زايي در چارچوب ماتريس BCG
 بررسي رابطه بين متغيرهاي ساختار سرمايه و رويكردهاي مختلف ارزيابي عملكرد(حسابداري،اقتصادي،تلفيقي) شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي رابطه همبستگي بين ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و بازده دارايي ها(ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) در برخي از شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي رابطه بين EPSسالانه و حجم مبادلات سهام براساس تئوري هاي تمايلي
 اصلاح استانداردهاي حسابداري و قيمت گذاري حسابرسي
 بررسي تحليلي اثرات اجراي موضوع ماده272 قانون مالياتهاي مستقيم بردرآمدهاي مالياتي در اداره كل امور مالياتي استان يزد
 بررسي ابطه بين مراحل تكامل حسابداري مديريت با نوآوري فني و نوآوي حسابداري مديريت در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارر تهران
 ارزش افزوده اقتصادي و مقايسه آن با ساير روش هاي ارزيابي عملكرد در تبيين ارزش بازار شركت هاي صنايع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران
 ارزش افزوده و گزارشگري مالي((VAT & Financial Reporting
 بررسي اثربخشي كار گروهي دانشجويان حسابداري
 بررسي تاثير توقف نماد معاملاتي بر فعاليت معامله در بورس اوراق بهادار تهران
 مطالعه رابطه بين سهام شناور آزاد با ايجاد حباب قيمتي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي ارتباط بين ويژگي هاي شركت و افشاء اختياري در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
 تاثير ساختار سرمايه و ساختار مالكيت بر نقدشوندگي سهام در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي ارتباط بين تغييرات جريانات نقدي عملياتي با تغييرات نسبتهاي سودآوري براساس رشد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي دلايل رد دفاتر قانوني اشخاص حقوقي استان آذربايجان شرقي كشور ايران به عنوان مبناي درآمد مشمول ماليات در هيات بند 3 قانون مالياتهاي مستقيم
 بررسي كارايي بورس هاي منطقه اي اوراق بهادار ايران:رويكرد تحليل پوششي داده ها
 بهايابي بر مبناي فعاليت مبتني بر عملكرد فازي
 بررسي رابطه بين اقلام صورت جريان وجوه نقد و ارزش شركت با معيار Q توبين
 بررسي الگوهاي ارزش بازار شركت بر اساس محتواي اطلاعاتي جريان وجوه نقد، اقلام تعهدي جاري و اقلام تعهدي غير جاري
 بررسي لزوم تدريس اخلاق حرفه اي در دانشگاهها
 بررسي رابطه ي بين كيفيت سود (پايداري سود)، اندازه ي اقلام تعهدي و بازده سهام با كيفيت اقلام تعهدي سود
 بررسي رابطه چرخه تبديل وجه نقد و سودآوري شركتها در جامعه شركتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي قانون ساربنز اكسلي در راستاي بهبود بحران مالي و حسابرسي سازمان ها
 تاثير سرمايه رابطه اي(مشتري) بر ارزش بازار و عملكرد مالي
 بررسي مباني نظري در ارتباط با پراكندگي سود و بازده سهام
 توسعه سيستم هاي اطلاعاتي حسابرسان و تغيير نقش حسابرسان داخلي
 تحليل تاثير رتبه نقد شوندگي ، نسبت هاي سود آوري و سود تقسيمي بر عملكرد شركت هاي سرمايه گذاري مورد پذيرش در بورس اوراق بهادار تهران
 سرمايه فكري
 بررسي تأثير تمركز قدرت بر كيفيت سود حسابداري
 كارايي سيستم هاي هوشمند (شبكه هاي عصبي مصنوعي ) در حسابداري و امور مالي
 اخلاق در حسابداري و حسابرسي
 الگوهايي براي ارزيابي تاثير استفاده حسابرسان از سيستم هاي خبره
 ضرورت تمركز بيشتر بر آموزش ِ آكادميك بهره گيري از ظرفيت هاي فناوري اطلاعات (IT) در رشته حسابداري در ايران
 بررسي تغييرات عناصر سرمايه فكري در طول چرخه عمر شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 اثر شخصيت هاي مديران اجرايي و مديران مالي بر كيفيت گزارشگري مالي
 تقابل مالي رفتاري و مالي استاندارد در انتخاب پرتفوي بهينه
 بررسي ميزان رابطه نقدشوندگي با بازده سهام در مدل توسعه يافته فاما و فرنچ
 بررسي مزاياي حاصل از گشايش اعتبارات اسنادي ريالي در اجراي طرحها و پروژهها
 بررسي تاثير ويژگي‌هاي هيئت مديره بر عملكرد مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 نقش اصول اخلاق حرفه اي درعملكرد موسسات حسابرسي
 انواع مختلف سرمايه فكري وروشهاي اندازه گيري آن
 وظايف حسابرسان در برابر پول شويي و فساد اقتصادي
 بررسي تاثير كيفيت اطلاعات بر ريسك نقد شوندگي و ريسك سيستماتيك
 بررسي رابطه امتياز قابل اتكاي افشاي شركتي و عدم تقارن اطلاعاتي
 بررسي ارتباط بين ساختار هيئت مديره شركت و ورشكستگي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 ارزيابي رابطه بين محافظه كاري شرطي و هزينه سرمايه مالكانه
 بررسي ارتباط دستكاري فعاليت هاي واقعي (مديريت سود واقعي) با بازده غير عادي
 كاربرد اطلاعات حسابداري در اندازه گيري رشد بهره وري و ارزيابي عملكرد واحد تجاري
 معيارهاي انتخاب حسابرس توسط شركتها
 مهندسي مالي؛ رويكرد مديريتي هزاره سوم براي مواجهه با مخاطرات نو
 بررسي تأثير كيفيت اقلام تعهدي به عنوان شاخصي از ريسك اطلاعات بر هزينه سرمايه
 بررسي انواع نظارت بر شركت هاي بيمه و دلايل تدوين استاندارد 28
 بهينه سازي بازده سهام با استفاده از بازده هاي فازي تصادفي
 بررسي سير تكاملي سيستم هاي اطلاعاتي از ديدگاه هاي تاريخي و چالش هاي موجود در زمينه اجراي سيستم ERP و اثرات آن بر حوزه حساداري و قابليت اتكا و مربوط بودن اطلاعات حسابداري
 انتخاب و بهينه سازي پرتفوي با تأكيد بر ارزش در معرض خطر با استفاده از تكنيك شبيه سازي مونت كارلو(مورد كاوي: سهام شركت هاي خودرويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي رابطه هزينه نمايندگي بااهرم عملياتي در بورس اوراق بهادار تهران
 مطالعه تاثيرپذيري ضريب واكنش بازده غيرعادي نسبت به سود غيرمنتطره با در نظر گرفتن مديريت سود و انگيزه هاي مديريت سود
 مديريت و الگوهاي اندازه‎گيري سرمايه ي فكري
 بررسي و تجزيه و تحليل سيستم اطلاعات حسابداري بر مبناي مدل REA
 بررسي تاثير خبرگي فني، دانش مدير و حضور متخصصان داخلي بر هم ترازي (تطابق) ضروريات سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري و ظر فيت پردازش آنها
 سرمايه‌گذاري مخاطره‌آميزراهكاري براي تامين مالي سازمآن‌هاي نوبنياد
 نقش سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري در تصميم گيري مديران
 مقايسه روابط خطي و غيزخطي به متغيرهاي حسابداري و بازده سهام شركت هاي صنايع شيميايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 ميزن استفاده از معيارهاي مالي و غير مالي در ارزيابي عملكرد شركت توزيع برق استان مركزي
 مديريت سود و تاثير آن بر تصميمات سرمايه گذاري در داراييهاي سرمايهاي
 ضرورت تغيير برنامه آموزشي حسابداري در ايران
 نقش ها و تاثيرات الگوها در تحقيقات حسابداري
 پايداري سود و افشاي اختياري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بررسي ارتباط بين انعطافپذيري مالي و ساختار مالكيت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 حسابداري ابري رويكردي نوين در تجارت الكترونيك
 بررسي رابطه فرااعتمادي و رفتارمعاملاتي سرمايه گذاران دربورس اوراق بهادارتهران
 اساس مديريت وجه نقد براي مديريت مالي و گزارشگري
 بررسي رابطه بين هزينه نمايندگي و عملكرد شركت هاي با مالكيت مديريتي در بازار سرمايه ايران
 ارزيابي شاخص هاي عملكرد بانكهاي دولتي بر اساس رويكرد كارت امتيازي متوازن(BSC)مطالعه موردي: بانك هاي دولتي شهرستان لامرد
 بررسي مقايسه اي نقش كيفيت و هموارسازي سود بر چگونگي ارزيابي عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 آشنايي با جايگاه اخلاق در حرفه حسابداري
 تاثير طول چرخه عمليات واندازه شركت بر آستانه سود
 بررسي تاثير تغييرات افشاي اختياري بر ارزش شركت
 بررسي رابطه بين ريسك سيستماتيك و محافظه كاري حسابداري در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 اثر تغييرات اقلام تعهدي غير عادي بر نوسانات بازده سهام هر شركت
 الگوبرداري ابزاري جهت ارتقاي عملكرد سازمانها
 رابطه بين مديريت سود، كيفيت سود، هموارسازي سود
 تاثير سرمايه گذاري در سرمايه ثابت (مخارج سرمايه اي)با توجه محدوديت هاي تامين مالي بر حساسيت جريان وجوه نقد
 ارتباط مديريت مشاركتي با اثربخشي سازماني مديران اداره كل ورزش وجوانان استان فارس
 بررسي شيوه هاي كنترل و حسابداري مديريتي در سيستم حسابداري ناب
 بررسي دشواري ها و چالش هاي استقرار برنامه جانشين پروري در نظام اداري ايران
 انتخاب وسيله حمل و نقل با استفاده از روش تلفيقي ديماتل و تابع زيان تاگوچي مطالعه موردي شركت لبنيات دوشه هراز آمل
 بررسي تأثير رابطه بين عدالت سازماني بر تعهد كاركنان در سازمان
 دوركاري و تاثير آن بربهره وري منابع انساني
 INVESTIGATING THE MAIN IMPLEMENTATION FACTORS OF M-COMMERCE (A CASE STUDY: SADERAT BANK-IRAN
 تا ثيرسبك مديريت مشاركتي مديران بر رضا يت شغلي دبيران
 هوش هيجاني در تعامل با عملكرد شغلي (مطالعه موردي:كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان الشتر
 جهاني شدن و چالش‌هاي فراروي مديران
 ويژگي هاي فرهنگ سازماني حمايتگر مديريت دانش
 طراحي روشي جهت كمي نمودن ، رتبه بندي و مقابله با ريسك هاي مرتبط با فعاليت هاي بازرسي فني شركت گاز استان فارس
 سرمايه فكري ومديريت دانش: خلق ارزش سازماني
 يكپارچه سازي اطلاعات در بستر هوش تجاري مطالعه موردي پياده سازي داشبورد مديريتي شركت پارس خودرو
 تاثير ريسك نقدينگي بر ضريب سودآوري سيستم بانكداري ايران
 رابطه مولفه هاي مديريت دانش با عملكرد اجرايي در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 بررسي رابطه خودكارآمدي وسلامت روان دركارآموزان فني وحرفه اي كاشان و آران و بيدگل
 بررسي تاثير عوامل مديريت ارتباط با مشتري بر عملكرد كسب وكارهاي كوچك و متوسط
 بررسي رابطه بين فرايندهاي مديريت دانش و ظرفيت مديريت دانش درسازمانهاي دولتي
 مديريت دانش Knowledge Management
 بررسي ومقايسه عوامل مؤثربرپياده سازي مديريت دانش:مطالعه موردي درستادنظارت گمركات استان بوشهر
 ارائه راهكار جديد براي انتخاب تامين كننده در شركت كاله با استفاده از متد ابتكاري DEMATEL- PROMETHEE I&II
 مقايسه اثربخشي سازماني مدارس با مديريت با ثبات وبي ثبات دورهاي راهنمايي ودبيرستان
 نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه منابع انساني دانشگاه
 نقش وجايگاه فرهنگ سازماني در مديريت دانش بانك هاي دولتي استان گيلان
 ايجاد سودآوري براي شركت از طريق تصميم گيري مناسب براي تعيين مكان بهينه شعب شركت هاي زنجيره اي در بازار رقابتي
 ارزيابي مسوليت هاي اجتماعي از طريق پياده سازي سيستم ارزيابي متوازن
 هوش سازماني عامل بقاي سازمانهاي امروزي
 بررسي نقش مديريت بحران و تأثيرآن بر سلامت جسمي و روحي – رواني كاركنان بر اساس مدل ميتراف(مطالعه موردي:جمعيت هلال احمر استان فارس
 ارائه چارچوبي مفهومي از عوامل كليدي موفقيت درپياده سازي مهندسي مجدد فرآيندها(BPR) با تأكيد بر نقش فناوري اطلاعات(IT
 ارزيابي عملكرد دفاتر خدمات الكترونيك با رويكرد تركيبي كارت امتيازي متوازن/ تحليل پوششي داده ها (DEA/BSC) ؛ (مطالعه موردي شهرداري تهران
 بررسي و اولويت بندي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان فروشگاه هاي زنجيره ايي مطالعه موردي: فروشگاه هايپر استار شيراز
 بررسي نقش فناوري اطلاعات در مديريت دانش
 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهروري نيروي انساني (مطالعه موردي: كاركنان ادارات دولتي شهرستان پيرانشهر
 بكارگيري متدولوژي سيستم هاي نرم(SSM) به منظور شناسايي شاخص هاي مناسب براي تخصيص منابع آبي به بخش هاي مختلف مصرف
 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت، چالشها و راهكارها
 مديريت استراتژيك دردانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 اولويت‌ بندي و وزن‌دهي ابعاد سرمايه فكري در سازمان‌هاي دولتي
 ارزشگذاري منابع انساني و سرمايه فكري
 طراحي و تبيين سيستم تسهيم دانش در سازمان هاي دولتي
 بررسي ارتباط سرمايه فكري وساختاركارآفرينانه سازمان (مطالعه موردي:كاركنان بانك مسكن شهر كرمان)
 تاثير و اهميت مديريت دانش در سازمان هاي دولتي بعنوان سلاح كارآمد
 چگونه مهارت هاي كارآفريني كشاورزي را افزايش دهيم ؟
 طراحي مدل مناسب جهت انتخاب و ارتقا مديران با رويكرد FAHP:مطالعه موردي (واحدهاي دانشگاه آزاد منطقه 3
 بررسي تاثير خصوصيات دموگرافيك مدرسين رشته حسابداري بر نگرش آنها در زمينه رفتارهاي قابل قبول در نقش يك معلم و يك محقق
 نقش هوش سازماني بر پياده سازي هوشمندي رقابتي در سازمان
 مقايسه توليد ناب ، چابك ، دستي و انبوه
 بررسي رويكرد مديريت ارتباط با مشتري
 بررسي دستكاري قيمت سهام و پيامدهاي آن
 بررسي تاثير بازاريابي رابطه اي بر قصد خريد (مطالعه موردي: آژانس هاي مسافرتي شهرهاي بوشهر و شيراز
 توانمندسازي كاركنان
 بررسي نقش عدالت سازماني بر رفتارهاي شغلي كاركنان در سازمانها
 بررسي نقش مبادله الكترونيكي داده ها در تجارت الكترونيك
 بررسي كارايي سرمايه فكري در صنعت خودرو و ساخت قطعات
 بررسي اثرات جذابيت احساسي پيام ويروسي و اعتبار پيام ويروسي بر نگرش مصرف كننده نسبت به برند
 بررسي اثرات اجراي طرح« آموزش و آزمون گواهينامه ي رانندگي پايه ي دوم» توسط آموزشگاه هاي بخش خصوصي( مطالعه موردي شهرستان هاي مرند و جلفا
 بررسي موانع و پيش برنده هاي صادرات و تاثير اين عوامل بر عملكرد كسب و كارهاي كوچك((sme
 بررسي رابطه مولفه هاي مديريت دانش و يادگيري سازماني در كاركنان شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران
 تغيير در مدلهاي هزينه يابي از سنتي تا هزينه يابي بر مبناي فعاليت متمركز بر عملكرد(PFABC
 بررسي رابطه فن آوري اطلاعات بر سبكهاي مديريتي ، مديران دبيرستانهاي شيراز
 نقش مديريت رفتار در سازمان ها و شركت ها
 نقش بانكها در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي
 ارزيابي دروني ، فرايندي براي ارتقاء كيفيت آموزش مهندسي برق :مورد گروه آموزش مهندسي برق دانشگاه خليج فارس بوشهر
 نقش فناوري اطلاعات در تبيين ساختار مديريت استراتژيك منابع انساني با جهت گيري زنجيره ي عرضه
 فساد اداري و راههاي مديريت آن
 مدل هاي سنجش سرمايه فكري در ارزيابي عملكرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي
 پذيرش فناوري با تاكيد بر پذيرش بانك داري الكترونيكي
 بهينه سازي عوامل مديريتي هزينه و زمان با بكارگيري تكنيك مديريت ارزش كسب شده در پروژه هاي ساخت (مطالعه موردي:پروژه احداث ساختمان هاي مخابرات، نصب و راه اندازي تجهيزات و شبكه مخابرات بندر امام خميني
 طراحي الگوي رياضي مديريت متغيرهاي سود آوري به منظور افزايش سود شعب بانك
 بررسي ارتباط بين بازارگرايي و توسعه خدمات جديدو عملكرد مالي پست بانكهاي شهر ايلام
 بررسي رابطه تعهد سازماني و ابعاد رضايت شغلي (بر اساس مدلJDI) در پرسنل نوبتكارشركت بهره برداري نفت و گاز گچساران
 تأثيرات مديريت منابع انساني بر پياده سازي نوآوري فناوري اطلاعات (مطالعه موردي شركت‌هاي كوچك و متوسط واحد تحقيق و توسعه استان يزد
 ارايه يك رويكرد تركيبي ISM-ANP جهت ارزيابي وضعيت موجود مديريت دانش بر اساس مدل نوناكا و تاكاشي
 ارزيابي تغييرات بهره وري كل عوامل توليد بانك كشاورزي با استفاده از شاخص مالم كوئيست
 رتبه‎بندي شاخص‎هاي كلان كارآفريني در راستاي رسيدن به مزيت هاي رقابتي
 هوش سياسي، نياز امروز مديران براي مديريت
 شناسايي و اولويت بندي نيازهاي فردي كاركنان مؤثر بر ارتقا مسير شغلي آنها در فرودگاههاي استان مازندران
 مطالعه و بررسي نظام مديريت استعداد و جانشين پروي در شعب بانك ملت شهر تهران
 نقش فرصت هاي كارآفريني دردستيابي به رشدوتوسعه اقتصادي
 بررسي رابطه بين سبك رهبري و سلامت سازماني كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات
 بررسي ارتباط بين فرهنگ سازماني و ابعاد هوش سازماني (مورد مطالعه: كاركنان دانشگاه اصفهان
 تبليغات در تجارت الكترونيك
 برنامه ريزي غلطان راهبردي براي كسب و كار در محيط هاي پويا
 ارائه مدلي براي تعيين نيازمندي هاي اطلاعاتي مديران ارشد اجرايي در بخش عمومي
 ارائه مدلي جهت تبيين نقش ابعاد فرهنگ سازماني در ارتقاي مديريت دانش مشتري با تكيه بر مدل دنيسون
 شناسايي چالش هاي بانكداري الكترونيك و تاثير آن بر عملكرد سازماني (مطالعه موردي – مركز انفورماتيك بانك صادرات ايران)
 تبيين رفتار شهروندي سازماني معلمان دوره ابتدايي بر اساس اعتماد سازماني آنان
 مطالعه تئوريكي مفهوم مديريت دانش
 بررسي و تبيين عوامل سازماني مؤثر در تقويت خلاقيت كاركنان
 نقش تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات در اداره تنوع فرهنگي نيروي كار مدرن و تيم هاي مجازي
 بررسي عوامل تاثير گذار بر مديريت ريسك در شركت ذوب آهن اصفهان
 ارائه روشي براي بهينه سازي وبهسازي الگو هاي مديريت نفتي
 مروري بر رابطه بين نقدشوندگي ،حاكميت شركتي و ارزش شركت
 بررسي ارتباط بين توانمند سازي روانشناختي و يادگيري سازماني (مطالعه موردي صنعت بيمه استان گيلان)
 تأثير عدالت سازماني بر رفتار شهروندي سازماني دستگاه هاي استان كرمان
 ارائه مدل عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش به منظور افزايش خلاقيت و يادگيري سازماني در مراكز آموزش علمي كاربردي سطح شهر سنندج
 استفاده از اينترنت در بازاريابي الكترونيكي
 موفقيت مسير شغلي، قابليتهاي مسير شغلي، مديريت دانش
 تبيين رابطه بين فرهنگ سازماني و نگرش به مسئوليت اجتماعي اعضاي هيئت علمي دانشگاه اروميه
 To determine the impact of organizational culture on customers’ satisfaction
 The best strategies for Iran’s Post based on strategic management
 سنجش رضايتمندي مشتريان از كيفيت خدمات شركت بيمه ايران با استفاده از مدل سروكوال (مطالعه موردي شعبه دهدشت
 بررسي نگرش مخاطبان به شبكه هاي تلويزيوني فراملي با رويكرد بهره وري و خرسندي رسانه اي
 بررسي رابطه رهبري تحول آفرين با گرايش كارآفرينانه درسازمان ( مورد مطالعه: پتروشيمي مبين–پارس جنوبي
 شناسايي و رتبه بندي موانع سرمايه گذاري بخش خصوصي در ورزش استان چهارمحال وبختياري از ديدگاه مديران، كارشناسان و مسؤلان هيات هاي ورزشي
 مديريت آينده نگار راهبردي منابع انساني و شيوه هاي آن
 كيفيت خدمات نوين بانكي، رضايتمندي مشتريان
 ويژگي هاي بنيادين بدهي:رويكردي نوين بر مفهوم تعهدات
 بررسي تاثير عوامل قابل كنترل بر بهره وري در پست بانك استان اصفهان
 مديريت هزينه هاي حمل و نقل در پروژه هاي روسازي ريلي
 چابكي در سازمان
 ارزيابي و رتبه بندي ريسك هاي پروژه‌هاي شبكه آب و فاضلاب با استفاده از رويكردي نوين در روش FMEA
 رابطه بين ابعاد يادگيري سازماني و سطح نوآوري در سازمانها مطالعه موردي ادارات دولتي شهر اصفهان
 رابطه بين توانمند سازي با تعهد سازماني (مطالعه موردي كاركنان منطقه آزاد ارس)
 شناسايي مولفه هاي بازاريابي موثر بر وفاداري مسافران شركت هاي هواپيمايي (مطالعه موردي: شركت هاي هواپيمايي شهر شيراز
 شناسايي عوامل موثر بر نگرش اعضاي هيأت علمي نسبت به اشتراك گذاري دانش
 بررسي موانع ارزيابي مديريت عملكرد كاركنان سازمانها و شهرداري ها
 شناسايي رابطه ميان هوش عاطفي و سبك رهبري اقتضائي برمبناي مدل فيدلر(نمونه موردي: مراكز صنعتي شهرستان بروجرد
 رابطه اخلاق سازماني با عملكرد كاركنان (مطالعه موردي كاركنان بانك مسكن آمل)
 محاسبه كارايي اقتصادي بانك هاي خصوصي در ايران با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA
 نوآوري سازماني؛ موانع و عوامل
 ارائه مدل جامع پرتفوليوي مشتريان
 بررسي رابطه مدل تصميم گيري مديران و ميزان كنترل آنان بر كاركنان در شركت سهامي برق منطقه اي كرمان
 بررسي ارتباط بين منابع و مصارف بانك كشاورزي بر توليد ملي حمايت ازكاروسرمايه ايراني در بخش كشاورزي
 ارائه الگويي تحليلي بر اساس اصول تفكر ناب (مطالعه موردي: شركت سيم و كابل اصفهان
 بررسي رابطه بين عوامل مديريت دانش با استقرار مديريت دانش (مطالعه موردي:بانك كشاورزي شهرستان پارس آباد
 ارزيابي موفقيت سيستم هاي اطلاعاتي سازمان آموزش و پرورش استان فارس با به كارگيري مدل اصلاح شده دلون و مك لين
 كاربرد روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت از نگاه مديريتي
 شناسايي عوامل مؤثر در پياده سازي مهندسي مجدد در سازمان شهرداري
 بررسي اثربخشي اجراي استاندارد ايزو در شركت هاي توليد كننده قطعات خودرو
 مطالعه سرمايه اجتماعي و تأثير آن بر عملكرد سازمان
 بررسي كيفيت خدمات مديريت ارتباط با مشتري و تدوين برنامه بهينه CRMدر نظام بانكداري با استفاده از تكنيك TOPSIS(مطالعه موردي: بانك صادرات مازندران
 اولويت بندي مشخصه هاي مهندسي در QFD با استفاده از روش تركيبي DEA و AHP فازي
 مديريت و رهبري سازمان ها با تكيه بر هوش معنوي
 كارآفريني و فرهنگ كارآفريني سازمان، الزامات و ويژگي ها
 مديريت مالي استراتژيك در شركت‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط
 بررسي ارتباط ميان TRIZ و كيفيت
 بررسي رابطه بين الگوي رهبري باس با عملكرد شغلي كاركنان ( ادارات دارايي ، زندان و فني و حرفه اي شهرستان شوشتر)
 عوامل موثر بر ايجاد شكاف وضعيت موجود و مطلوب مديريت دانش در سازمانها
 ارائه مدل مفهومي توسعه كارآفريني و اشتغالزايي روستايي با رويكردي نوين
 نقش مديريت دانش در جهت رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي به عنوان يك منبع حياتي
 ارزش هاي اسلامي مطرح در استراتژِي هاي رقابتي پورتر بر اساس آيات و روايات
 رابطه بين هوش هيجاني و رضايت شغلي كاركنان سازمان آب خراسان رضوي
 ارائه الگوي تلفيقي از مدل جايزه كيفيت اروپايي (EFQM ) و سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاه(ISO 17025)
 كاركنان توانمند در خدمت مديريت دانش سازمان (مورد مطالعه بانك تجارت شعب تهران
 وزن دهي شاخص هاي ارزيابي عملكرد كاركنان با رويكرد طراحي آزمايشات تاگوچي
 مديريت باز ؛ سبكي جديد در ايجاد انگيزش كاركنان
 ارتباطات متقابل فرهنگ سازماني و سرمايه فكري در سازمان (مورد مطالعه: وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران
 هوش فرهنگي لازمه ي سازمان هاي امروزي
 بررسي رابطه فن آوري اطلاعات و عملكرد سازماني در پست استان گلستان با استفاده از الگوي كارت امتيازي متوازن (BSC
 اثرات پياده سازي مدل EFQM بر ارتقاي شاخص هاي مالي مطالعه موردي : شركت آب و فاضلاب استان سمنان
 Exploring the relationship between financial ratios and created shareholders value: A life cycle perspective
 سرمايه هاي انساني شركت، بعنوان مهمترين ركن در مديريت دانش (مطالعه موردي :شركت پست ايران)
 ارزش افزوده اقتصادي و مديريت فرآيندهاي كسب وكار
 چالش هاي مديريت بهينه سازي در صنعت گردشگري با استفاده از رويكرد شش سيگما
 تأثيرات گوناگوني شخصيت افراد بر رضايت شغلي و تعهد سازماني آنان درسازمان هواشناسي كشور
 بسترسازي براي جهاني سازي تجارت الكترونيك مورد مطالعه : شركت پست جمهوري اسلامي ايران
 چگونگي تأثيرگذاري انگيزش پرسنل برتعهد آنان (مطالعه موردي : بانك ملت
 بررسي مدل هاي كاربردي پيش بيني ناتواني هاي تجاري شركت ها
 بررسي مدل هاي روي چودهري، جونز،بهبود يافته جونز و كاسزنيك
 بررسي رابطه بين ويژگي هاي جمعيت شناختي افراد و سبك هاي مديريت تعارض آنان ( مطالعه موردي : كاركنان دانشگاه لرستان
 رويكردي بر چسبندگي دانش و تأثير آن بر اجرا و نهادينه كردن دانش
 تبيين اخلاق كاري بر اساس يگانگي فرد و سازمان در بين كاركنان اداري دانشگاه اروميه
 رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر كارايي وب سايت‌هاي دانشگاهي با استفاده از تكنيك TOPSIS
 تدوين و رتبهبندي استراتژيهاي شركتهاي ماشين سازي توليد سفارشي با استفاده از ماتريس SWOTو QSPM(مطالعه موردي شركت توليد آتش
 مقايسه رفتار پورتفوليوهاي بين المللي بهينه شده براساس مدل هاي مبتني برروش هاي همبستگي ثابت و شرطي پويا در كشورهاي نوظهور منطقه خاورميانه
 بررسي تاثيرات طرح هدفمندسازي يارانه ها برعملكرد سازمان هاي خدمات رسان در استان اصفهان
 بررسي تاثير هوش هيجاني بر عملكرد كاركنان شركت نگين گلفام نقش جهان بر اساس مدل گلمن
 طراحي و آزمون مدل مفهومي يادگيري سازماني و متريك هاي بازاريابي از منظر نوآوري ) مطالعه موردي: شركت زمزم اصفهان
 بررسي نقش ميانجي گري مديريت دانش در ارتباط بين متغيرهاي الماس لويت و اثربخشي سازماني (مورد: دستگاه هاي دولتي شهر اصفهان
 بررسي رابطه سخت رويي و فرسودگي شغلي در اساتيد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي – مطالعه موردي
 تعيين و رتبه بندي مشخصه هاي طراحي محصول با استفاده از رويكرد تلفيقي گسترش عملكرد كيفيت و منطق فازي در صنعت لاستيك
 فناوري اطلاعات و ارتباطات و راهكارهاي پياده سازي مديريت دانش در آموزش هاي درون سازماني بانك رفاه
 بررسي تاثير نقش معنويت سازماني بر رفتارهاي اخلاقي كاركنان در سازمان هاي دولتي
 بلوغ سازماني بر اساس الگوي توانمند سازي كاركنانp-cmm
 بررسي تاثير حاكميت شركتي بر صداي كارمند در سازمان (مطالعه موردي: نمايندگي بيمه ايران، شهرستان يزد)
 عدالت سيستم هاي كنترل مديريت، عامل كاهش رفتارهاي غير اخلاقي
 الزامات و پيامدهاي نوآوري سازماني
 نقش فناوري هاي نوين در توانمند سازي منابع انساني
 مطالعه تطبيقي بررسي رابطه مديريت دانش و نوآوري در سازمان‌ها
 بررسي تاثير كاربرد مديريت دانش در ارتقاء ظرفيت سازماني و مديريت پروژه طرح هاي ساخت و ساز كشور
 هوش اجتماعي
 بررسي تاثيرويژگيهاي شغلي برعملكردكاركنان مطالعه موردي: سازمان هاي دولتي شهرستان آستارا
 بررسي تأثير كيفيت زندگي كاري بر تعهد سازماني
 بررسي تاثير آميخته بازاريابي سبز بر افزايش سهم بازار
 مديريت دانش و نقش آن در آموزش وپرورش درعصر جهاني شدن
 راهكارهاي آموزش موثر كارآفريني در دانشگاه ها
 بررسي چگونگي ميزان تأثير عوامل اقتصادي بر تقاضاي بيمه درمان تكميلي درصنعت بيمه (مطالعه موردي شركت هاي بيمه آسيا،البرز و دانا
 نقش كارآفريني درتوسعه صنعت گردشگري
 تاثير مديريت سرمايه فكري بر بهبود عملكرد سازماني با تاكيد بر شاخص سرمايه انساني
 چالشهاي مديريت مالي و حسابداري در قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري
 مروري بر هوش عاطفي مديران ضرورت هزاره سوم در سازمان ها
 كاربرد فرايند تحليل شبكه جهت ارزيابي عملكرد هوش تجاري
 بازاريابي الكترونيكي در صنعت فرش دستباف
 عوامل مؤثر بر نگرش كارآفريني دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق
 مروري بر كاربرد مدل دوتايي FLC براي ارزيابي عملكرد مديريت زنجيره ي تأمين با رويكرد چرخه ي DMAIC شش سيگما
 اهميت شبكه هاي عصبي فازي در پيش بيني دقيق تر سطوح مورد انتظار فعاليت و روند هاي عمده مالي و عملياتي(نمونه مطالعه:شركت پالايش گاز سرخون وقشم
 بررسي ميزان آگاهي دانشجويان از مديريت زمان (مطالعه موردي دانشگاه علمي-كاربردي واحد كارآموزان چالوس
 بررسي همبستگي بين سلامت سازماني و رضايت مشتري
 بازاريابي رابطه مند (ارتباط در بازارهاي تجاري)
 ارائه مدل اعتماد و عملكرد (در زنجيره تأمين) مبتني بر مؤلفه هاي اطلاعات (مطالعه موردي: خوشه كنجد استان يزد
 تجزيه و تحليل ارتباط ميان تعهد سازماني با ويژگيهاي شخصي كاركنان
 ارزيابي ميزان تأثير متغير هاي سبك زندگي سالم ، نگرش به محيط زيست و آگاهي از سلامتي بر نگرش به محصولات ارگانيك
 بررسي و تحليل ارتباط بين كيفيت زندگي شغلي و بهره وري كاركنان
 رفتار سازماني و پژوهش سازماني مثبت گرا:رويكردهايي نوين به مديريت و رهبري
 ارزيابي عملكرد سيستم توليد چندمرحله اي آي تي با تقاضاي آشوبناك و ظرفيت هاي توليد
 تحقق بخشي مزيت رقابتي مديريت روابط كاركنان با استفاده از فن آوري اطلاعات
 پيش بيني ابعاد تعهدسازماني بر اساس مولفه هاي سلامت روان (مطالعه موردي: معلمان زن مقطع ابتدايي پيرانشهر
 بررسي رابطه بين فرآيند مديريت دانش و ظرفيت تفكر استراتژيك در شركت گاز استان مازندران
 Relationship between CRM and organizational learning
 بررسي قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهديدهاي فرايند برنامه‌ريزي استراتژيك درآموزش و پرورش استان كرمان
 رتبه بندي برندهاي تجاري در صنعت مواد غذايي و آشاميدني ايران
 بررسي رابطه عدالت سازماني با تعهدسازماني در ميان كتابداران دانشگاههاي دولتي تابع وزارت علوم استان خوزستان
 مدل تركيب بهينه منابع، جهت بهبود عملكرد شركتهاي تكنولوژي محور
 تحليل و محاسبه ريسك در فرايند مديريت، مديريت پروژه
 طراحي و اجراي مدل منابع انساني كاربردي: مطالعه موردي- سازمان اتكا و شركت هاي تابعه
 راهنماي تهيه مقاله براي كنفرانس ملي حسابداري و مديريت
 بررسي عوامل موثر بر توانمندسازي كاركنان
 سنجش ميزان هوش سازماني كارشناسان و مديران كارخانه سيمان سيستان
 طراحي مدل مفهومي مديريت ارتباط با مشتري با رويكرد مديريت دانش
 سبك انگيزشي براي تيم پروژه
 مديريت پارادوكس و تاثير آن بر دستاوردهاي سازماني: تحليلي بر اثرات مديريت پارادوكس هاي اصلي سازمان
 اولويت بندي ابعاد دارائي برند در صنعت دارو با رويكرد شبكه عصبي
 Study of Execution Mechanism and Partnership structure of parties involved in investment projects (A case study of a major power plant company
 نقش عشاير در توسعه متقابل گردشگري وكارآفريني (مطالعه موردي عشاير كرد خراسان شمالي
 آشنايي با مديريت دانش و تحليلي بر عوامل موفقيت در پياده سازي سيستم هاي مبتني بر دانش در سازمان ها
 كاربرد XBRL در گزارشگري بخش عمومي
 بررسي اثرات و زمينه هاي بكارگيري شبكه هاي اجتماعي در تسهيل بهره برداري از قابليت هاي فرايند مديريت دانش در سازمان ها
 تدوين استراتژي به روش تحليل SWOT براي شركت سيمان تهران
 بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رضايت شغلي كارمندان دانشگاه شهيدبهشتي
 ارزيابي محركهاي تأثيرگذار بر موفقيت تعميم نام تجاري بااستفاده از تكنيك AHP و تكنيك TOPSIS
 خوشه بندي بازار با تكيه بر تكنيك هاي نوين بهينه سازي (مروري بر مفاهيم)
 شناسايي و رتبه بندي عوامل اثرگذار بر برنامه ريزي جانشين پروري ( شايستگي ها و تجربيات رهبري) با استفاده از روش دلفي و ويكور فازي(مطالعه موردي : شركت پخش فراورده هاي نفت يزد
 ارائه راهكاري نوين براي پاسخگويي به نيازهاي آموزشي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها با استفاده از مدل تلفيقي AHP -QFD
 The Impact of Working Capital Management on Firm’s Performance: A case study of Tehran Stock Exchange
 شناسايي رفتار مصرف كننده پس از خريد
 شناسايي و الويت بندي عوامل موثر بر فروش بيمه عمربا استفاده از روش تصميم گيري چندمعياره (مطالعه موردي در بيمه ايران در استان مازندران
 مساله زمانبندي اتاق هاي جراحي با رويكرد بيشينه سازي ترجيحات پزشكان و مديريت بيمارستان مطالعه موردي: بيمارستان سعدي اصفهان
 مقايسه تئوريكي – تجربي بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهره وري نيروي انساني سازمان ها
 بررسي رابطه بين امنيت شغلي و رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان
 ارتقاء كارآفريني از طريق آموزش رفتارهاي كارآفرينانه
 بررسي ارتباط بين دولت ، صنعت و دانشگاه و تاثير آن بر كارآفريني
 تشريح كاربرد مدل هزينه اي منحني يادگيري در انتخاب تكنولوژهاي توليدي
 كاربرد كارت امتيازي متوازن به عنوان يك سيستم مديريت استراتژيك گردشگري
 بررسي نقش مديريت دانش دربهبود عملكردسازمان هاي مجازي
 استراتژي اقيانوس آبي در صنعت ساختمان
 اهميت توسعه فناوري انرژي هاي تجديد پذير- زيست توده
 حسابداري منابع انساني رويكردي نوين درمديريت منابع انساني
 شاخص ها و مدل هاي محاسبه رضايت مشتري در كشور هاي مختلف
 الگويي جهت بررسي وضعيت تصوير ذهني و رضايت از كيفيت مشتريان بنگاههاي خدماتي به عنوان عوامل مؤثر بر شاخص وفاداري NPS
 بررسي و مقايسه كارآفريني مستقل فردي باكارآفريني سازماني به وسيله تشريح مدل هاي مختلف كارآفريني
 بررسي موانع بروز خلاقيت و نوآوري در سازمان و ارائه راهكارهاي براي رفع آنها
 بررسي و رتبه بندي عوامل موثربرعملكردكاركنان مطالعه موردي: دانشگاه پيام نورمركزهمدان
 رويكردي تلفيقي مبتني بر مدل هاي تصميم گيري چند معياره در شرايط عدم قطعيت براي بودجه بندي سرمايه اي با لحاظ نمودن معيارهاي كيفي (مطالعه موردي: بانك صنعت و معدن استان كردستان)
 نقش و تاثير كارآفريني بر نرخ بيكاري
 روابط كاري انگيزه دروني و خلاقيت كاركنان درسازمان ها
 شناسايي عوامل موثربرتقويت اثربخشي تبليغات پيامكي مطالعه مروري
 بررسي رابطه سبك رهبري باتعهدسازماني ازديدگاه كاركنان دانشگاه صنعتي مالك اشتر
 چالش ها و فرصت هاي مديريت منابع انساني الكترونيكي )e-HRM و نقش فناوري اطلاعات
 عوامل تاثيرگذارمولفه ها و پيامدهاي رفتارشهروندي سازماني
 مروري بر انتخاب تأمين‌كننده‌ي سبز
 رابطه بين عدالت سازماني با تعهد سازماني (مطالعه موردي كاركنان منطقه آزاد ارس)
 بررسي رابطه توسعه انساني با سرمايه فكري و سرمايه انساني در صنعت بانكداري
 عوامل استراتژيك موثر به منظور موفقيت سرمايه گذاري در حوزه آبزي پروري از ديدگاه كارشناسان و آبزي پروران شيلات خوزستان
 مديريت سرمايه گذاري در بخش آبزي پروري : بررسي وضعيت ايران
 ارائه الگوي تركيبي از تصميم گيري چند معياره فازي و سرمايه فكري جهت ارزيابي عملكرد كاركنان
 شبيه سازي سيستم صف بانك توسط نرم افزار ARENA و تحليل معيارهاي عملكرد آن
 بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر يادگيري سازماني
 كاربرد روش هاي نيمه پارامتريك در اندازه گيري ارزش در معرض ريسك
 مديريت رسانه و ارتباطات ( با رويكرد روابط عمومي سازمان
 بررسي عوامل موثر بر تعلق سازماني و عملكرد كاركنان بر اساس مدل مودي و همكاران (مطالعه موردي: اداره كل ورزش و جوانان استان كهكيلويه و بويراحمد
 تاثير آموزش كارآفريني در دانشگاه ها بر توسعه اشتغال
 بررسي وتجزيه وتحليل مسائلي كه باعث كم شدن استرس مديران در محيط كار شركت هاي يادگيرنده ميگردد
 ارائه الگويي به منظور سنجش كارايي پروژ هاي تحقيقاتي با رويكرد تلفيقي تحليل پوششي داده هاي شبكه اي (Network DEA) و مدل كارت امتيازي متوازن (BSC
 بررسي ميزان حاكميت مؤلفه‏هاي فرهنگ سازماني در ادارات آموزش و پرورش (مطالعه موردي: اداره آموزش و پرورش ناحيه (3) استان اصفهان
 بررسي عوامل موثر بر كاهش فساد اداري در ادارات دولتي استان اصفهان (مطالعه موردي: ادارات دولتي شهرستان تيران
 بررسي رابطه بين اجتماعي شدن كاركنان تازه وارد و اعتماد سازماني
 Antecedents to entrepreneurial intention among Iranian university students: personality traits, contextual factors and background
 ارزيابي و بهبود عملكرد سيستم صف كلينيك فوق تخصصي با استفاده از شبيه سازي
 بررسي رابطه سيستم هاي كاري با عملكرد بالا با نقش ميانجي استراتژي‌هاي منابع انساني با كارآفريني درون سازماني(منطقه ويژه اقتصادي، بندر امام خميني(ره))
 مقايسه و تجزيه و تحليل روش هاي تصميم گيري گروهي طوفان فكري و دلفي
 بررسي همبستگي بين سلامت سازماني و شايسته سالاري
 بررسي همبستگي بين پاسخگويي و رضايت مشتري
 استفاده از تكنيك AHP در بررسي عوامل مؤثر در استفاده مشتريان بانك از پايانه‌هاي فروشP.O.S بانك پارسيان در شيراز
 بررسي نقش و جايگاه مدل تعالي سازماني EFQM در بهبود و تحول اداري در سازمان ها(مورد كاوي در شركت توليد برق جنوب فارس
 مديريت دانش،با تاكيد بر عوامل كليدي موفقيت و چرخه سيستم مديريت د انش فعال
 نااطميناني اطلاعات، مباني و مفاهيم
 ارائه الگوي مديريت قبل از بحران با رويكرد آينده‌پژوهي
 ارائه رويكردي جهت اجراي سيستم مديريت ارزش كسب‌شده در سازمان‏ها
 بررسي رابطه بين تصوير فروشگاه با رضايتمندي مشتريان فروشگاههاي پوشاك مردانه شهر اهواز
 بررسي و اولويت بندي عوامل چابك سازي سازمان در صنايع كاشي و سراميك
 آسيب شناسي استراتژي ها در تجارت گل و گياه ايران (مورد مطالعه: بازار صادرات گل و گياه خوزستان
 MEASURING PERFORMANCE OF SUPPLY CHAIN BY RELATIONAL NETWRK DEA: A GAME THEORY APPROACH
 تركيبrelational network DEA و AHP براي رتبه بندي و ارزيابي زنجيره تامين‌ها
 عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش
 بررسي گرايشهاي ارزشي مديران، اولويت بندي و تاثيرگذاري ارزش ها بر بهره وري نيروي انساني در سازمانهاي دولتي
 نگاهي بر فرآيند بهينه سازي زنجيره ي تامين از طريق مديريت دانش
 مديريت ريسك زنجيره ي تامين جهاني، ميداني براي كسب مزيت رقابتي
 بررسي عوامل موثر بر تمايل به ترك خدمت با بهره گيري از نقش ميانجي رضايت شغلي
 مديريت موجودي توسط فروشنده درزنجيره تامين؛مفاهيم و روش ها
 Use of mathematical methods for analyzing financial statements
 تحليل رابطه بين ابعاد آميخته بازاريابي و ارزش ويژه مارك تجاري
 بررسي پياده سازي سيستم مديريت موجودي توسط فروشنده درزنجيره تامين
 بررسي تأثير رضايت دانشجويان بر وفاداري و اعتماد
 تاثير رويه هاي مديريت كيفيت (بهبود مستمر)بر خلق دانش (موردكاوي شركت مخابرات هرمزگان
 ارائه الگوريتم ابتكاري بمنظور ارزيابي بلوغ مديريت دانش در سازمان
 راهبرد صادرات محصولات منتخب كشاورزي استان هاي شمالي ايران به بازارهاي CIS
 رابطه فرهنگ سازماني و مديريت دانش و تاثير هم زمان آنان بر مديريت ارتباط با مشتري
 تاثير مديريت دانش بر كارآفريني
 تاثير اجراي كايزن بر روي عملكرد كاركنان شركتهاي توليدي

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید