مشاهده کلیه مقالات سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان در CIVILICA

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید .سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان   9 اسفند ماه 1391 توسط انجمن علمی دانشجویی گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در کرج برگزار گردید.

 

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 147عنوان مقاله تخصصی شامل 1218 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

  لیست مقالات منتشر شده در سومین همایش ملی دانشجویی مرتع، آبخیز و بیابان 
 معرفي پلات چند مقياسي C :اندازه گيري تنوع گونه اي در مرتع كرسنك شهركرد
 بررسي تاثير خشكسالي بر تغييرات كمي و كيفي كاربرديي كشاورزي:مطاله موردي شهرستان فلاورجان
 بررسي تأثير درياچه سد گدارلندر بر دما، بارش و رطوبت نسبي شهرستان مسجد سليمان
 بررسي رابطه خصوصيات خاك با پراكنش گونه هاي گياهي (مطالعه موردي: مراتع شهرستان جوانرود)
 گذري بز ويژگيهاي هيدرو اقليمي حوضه آبريز خرم آباد با استفاده از تكنيك سيستم اطلاعات جغرافياييGIS
 بررسي وضعيت بالفعل بيابانزايي بر اساس مدل Icd
 پهنه بندي اقليم آسايش گردشگري تالاب بين المللي گاو خوني به كمك شاخص TCI و استفاده از نرم افزار GIS
 بررسي پتانسيل هاي اكوتوريسمي روستا شهر ونك و نقش آن در توسعه پايدار
 ارزيابي پتانسيل گياهان در پالايش و خالص سازي پساب هاي خاك هاي آلوده (با تاكيد بر تير ه هايBerassicaceae و Salicaceae)
 مطالعه عملكرد فرسايش بادي در منطقه رضاآباد (سبزوار) در دوره زماني 1334 تا 1387
 بررسي رابطه بين شاخص خشكسالي هواشناسي و رسوب حوزه سد مهاباد
 برآورد شدت فرسايش و توليد رسوب در حوزه ي مرور ميبد
 نمونه هاي از روش هاي بومي استحصال آب باران جهت كشا ورزي در استا ن فارس
 مقايسه توانمندي خاك در چهار ناحيه رويشي بخش غربي شبه جزيره ميانكاله
 برآ ورد فرسايش پاشماني و اجزاي آن با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي مراتع زير حوزه سد ونك)
 تغييرات فرم رويشي و كلاس خوشخوراكي گياهان در شدت هاي مختلف چرايي دام (مطالعه موردي: مراتع بارده و كرسنك، استان چهارمحال و بختياري)
 ارزيابي مدل هاي تجربي نفوذ آب در خاك (مطالعه موردي استان گلستان- شهرستان علي آباد كتول و آق قلا)
 بررسي تأثير رواناب هاي سطحي بر خصوصيات فيزيكي و ماده آلي خاك در حوزه آبخيز قهرود شهرستان كاشان
 زون بندي رويشگاه لاله واژگون براي گردشگري، حوزه توف سفيد استان چهارمحال و بختياري
 استخراج خصوصيات فيزيوگرافي حوضه هاي آبريز با استفاده از GIS (مطالعه موردي: حوضه آبريز تالار در استان مازندران)
 بررسي شدت برداشت ها ي مختلف بر خصوصيات كيفي گونه Koeleria cristata در مراتع قر ه باغ استان آذربايجان غربي
 مطالعه تغييرات خصوصيات سطحي خاك در امتداد گراديان شدت چرا اطراف منابع آب
 مطالعه فنولوژي گونه Holocnemum strobilaceum در مناطق مختلف آب و هوايي
 مطالعه ارزش رجحاني گونه ها ي مرتعي به روش زمانسنجي براي چراي بز در مراتع نيمه استپي استان فارس
 اولويت بندي تيپ هاي گياهي در مدل استفاده چند منظوره با استفاد از تحليل سلسله مراتبي (AHP)
 بررسي تاثير ميزان رس، شن، شن خيلي ريزوسيلت برضريب فرسايش پذيري در كاربري هاي مختلف اراضي در منطقه زيدشت استان البرز
 بررسي تاثير ميزان مواد آلي بر ضريب فرسايش پذيري در منطقه زيدشت استان البرز
 تاثير مس و روي بر عملكرد و اجزاي عمكلرد مرزه (Satureja hortensis L)
 تاثير پخش سيلاب در افزايش رطوبت،حاصلخيزي خاك و تغييرات پوشش گياهي (مطالعه موردي آب باريك بم)
 گياه پالايي عنصر سرب و روي توسط گياهان مرتعي و بومي در خاك هاي آلوده
 ارزش رجحاني گونه هاي مهم مرتعي در مراتع چهار باغ استان گلستان
 نقش مسائل اجتماعي ر وستاييان بر تخريب محيط زيست
 بررسي اثر شيب بر ميزان هدر رفت خاك با استفاده از شبيه ساز باران
 بررسي تغييرات مكاني خصوصيات خاك و محصول با استفاده از نظريه زمين آمار
 مطالعه پايه زيست محيطي پناهگاه حيات وحش تالاب قره قشلاق
 استحصال مه ؛ِ راهكاري مناسب براي مقابله با كم آبي
 ارزيابي كيفي ميزان اثر بخشي عمليات آبخيزداري (مطالعه موردي: حوزه آبخيز بارده در استان چهارمحال و بختياري)
 كاربرد درجه_ روز رشد در تعيين مراحل فنولوژي گونه ي Agropyron elongatum
 مقايسه ميزان ترسيب كربن، ميانگين سطح برگ و زيست توده برگ هايبلوط ايراني در جهت هاي جغرافيايي مختلف (مطالعه موردي:منطقه شهنشاه،استان لرستان)
 رابطه تنوع زيستي و توسعه پايدار


 مروري برهزينه هاي اقتصادي و محيطي ناشي از فرسايش خاك و نتايج حفاظت
 رابطه بين هدايت هيدروليكي اشباع به روش چاهك و بارافتان و تعميم آن به خاكهاي مشابه
 تاثير زمين شناسي بر ژئومورفولوژي رودخانه مئاندري زاينده رود (مطالعه موردي از سد زاينده رود تا پل زمانخان)
 تخمين ميزاى تاثير سد در كاهش دبي پيك سيلاب در سد طرق مشهد
 بررسي اثر ابعاد سرريز جانبي لبه پهن بر هيدروليك جريان
 تأثير مديريت سطح ايستابي بر كاهش خروج نيترات در جريان زيرسطحي
 طبقه بندي و تفكيك لندفرم با استفاده از شاخص موقعيت توپوگرافي
 بررسي فلور، شكل هاي رويشي و عناصر گياهي منطقه مرتعي لزور (فيروز كوه)
 مدلسازي برآورد تبخير با استفاده از روش شبكه عصبي BFGS و مدل رگرسيون خطي محلي (LLR )
 تأثير جيبرليك اسيد بر ويژگي هاي جوانه زني بذرهاي Lolium L. prenne L. rigidum Gaudin.
 گياهان پالاينده گزينه اي نو به منظور كاهش آلودگي اراضي
 پديده بيابان زايي و بررسي راهكار هاي اصلاحي در راستاي بيابان زدايي درايران
 ارزيابي توان اكولوژيك دشت ساريان براي كاربريهاي كشاورزي ومرتعداري با استفاده از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي(AHP)
 بررسي كارائي مدل HEC-RAS در تحليل غيرماندگار سيلاب در بازه هاي كوتاه و كم شيب از رودخانه
 اكوتوريسم راهبردي در جهت پايداري منابع طبيعي
 تاثير كاشت آتريپلكس بر كاتيون هاي خاك(مطالعه موردي: دشت كالپوش، خراسان شمالي)
 نقش پتانسيل وكاركرد هاي مناطق بياباني در جهت توسعه اكوتوريسم
 بررسي تأثير برخي ويژگي هاي خاك بر روي پراكنش جوامع گياهي مراتع طالقان
 بررسي رابطه پوشش گياهي با ارتفاع از سطح دريا در منطقه چهارباغ
 بررسي تغييرات روند دبي و رسوب در برخي ايستگاهاي رودخانه گرگانروداستان گلستان
 كشاورزي پايدار، استراتژي در جهت مقابله با بيابانزايي
 بررسي اثرات فرسايش بادي بر روي وضعيت كشا ورزي و اقتصادي_اجتماعي شهر زابل
 بررسي اثرات ناشي از فرسايش بادي در منطقه سيستان (مطالعه موردي: شهر زابل)
 ارزيابي روش هاي مختلف باران مؤثر و انتخاب مناسبترين در خاك هاي غالب اهواز
 ارزيابي دقت استفاده از سنجش از دور در برآورد تبخير و تعرق پتانسيل
 تأثير فاصله بين بوته هاي آتريپلكس بر حضور/ عدم حضور جوندگان
 بررسي وضعيت بالفعل بيابان زايي دشت گرمسار با تاكيد بر معيار كشاورزي
 بررسي فرايند تبديل بارش به رواناب در حوضه فاقد ايستگاه هيدرومتري با استفاده از مدل HEC.HMS مطالعه موردي: زير حوضه دم تنگ داراب
 تحليل بحران آب دردشت همدان-بهار
 تعيين گونه ها و ويژگي هاي گياهي شاخص مراحل مختلفتوالي گياهي در مراتع نيمه استپي استان چهار محال و بختياري
 مقايسه درصد و سرعت جوانه زني در گونه هاي هالوفيت Salsola orientalis وگونه گليكوفيت Alyssum sibiricum
 بررسي اثر مديريت چرا بر برخي خصوصيات فيزيكي شيميايي خاك (مطالعه موردي: باغ پير ولي بافت)
 پهنه بندي خطر روانگرايي آبخوان مشهد با استفاده از مذل SWM
 ارزيابي آمايشي و تعيين توان اكولوژيكي حوزه آبخيز سيج
 مطالعه خشكسالي در حوزه آٌبخيز قره چاي و كرخه تا استفاده از نمايه SPI
 برآورد دماي سطح زمين با كاربرد سنجش از دور و الگوريتم هاي روزانه مجزا
 تغيير اقليم و اثرات آن بر منابع آب
 بررسي تأثير خصوصيات خاك بر پراكنش شش تيپ گياهي در منطقه تنگ صياد
 بررسي تاثيرسازندهاي زمين شناسي ونو سانات سطح ايستابيبركيفيت منابع آب زيرزميني دشت اردبيل
 بررسي دانش بومي بهره برداراى در زمينه بهر برداري از مراتع (مطالعه موردي: منطٌقه خور در استان خراسان جنوبي)
 خوشه بندي و اهميت آن در مطالعه پوشش گياهي ( مطالعه موردي: مراتع فريزي شهرستان چناران)
 مقايسه سيزده روش برآورد تبخير و تعرق پتانسيل در ايستگاه سينوپتيك آباده
 ارزيابي روشهاي زمين آماري در پراكنش مكاني بارندگي در حوزه آبخيز بختگان و مهارلو
 ارزيابي روش هاي مختلف برآورد تبخير بر مبناي دما در ايستگاه سينو پتيك سمنان
 آناليز حساسيت معادله فائو پنمن مانتيث به متغير هاي اقليمي درايستگاه سيىنو پتيك شهرضا
 ارزيابي روش هاي محاسبه فشار بخار و تاثير آن بر برآورد تبخير در ايستگاه سيىنو پتيك آباده
 بررسي تاثير آلودگي هاي نفتي بز روي ميزان فسفرخاك
 بررسي توان رسوبزايي رخسار ه هاي ژئومرفولوژي با استفاده از مدل اريفر ( بررسي موردي : آران – كاشان)
 بررسي مورفوكليماتيك آبكندها به منظور طبقه بنذي و مقايسه تاثير شرايط محيطي بر ايجاد و گسترش آنها (مطالعه موردي:استان هاي زنجان و قزوين)
 بررسي كارآيي مذل EPM در برآورد ميزان فرسايش و رسوبدهي(مطالعه موردي:بخشي از حوضه سفيد رود)
 بررسي اثر پتانسيل منفي اسمزي بر جوانه زني و برخي صفات گونه Bromus inermis (گامي در جهت تنوع زيستي)
 ارزيابي توانايي ها و پتانسيل هاي اكوتوريسمي و ژئوتوريسمي كوير مرنجاب
 پهنه بندي توان تفرجي سامانه هاي عرفي سرشينه،سرمرنگ و خداوردي با تجزيه و تحليل سيستمي
 تهيه نقشه حساسيت زمين لغزش با استفاده از روش آماري نسبت فراواني (FR) در بخشي از حوزه آتخيز تالار
 تعيين كاربري بهينه و برنامه جامع مد يريت اراضي در حوضه آبخيز سماوك
 پهنه بندي اقليم گردشگري استان همدان به روشٍ شاخص TCI با استفاده از مدل ارتفاعي
 پايش روند تغييرات ارگ هاي ماسه اي خوزستان با تكنيك هاي GIS&RS
 معرفي فلور ايستگاه توليد بذور مزتعي و آموزشي- پژوهشي حسين آباد شهرستان شيراز
 حسابداري محيط زيست و اكوسيستم هاي تالابي با تأكيد بر خدمات آن ها
 بررسي تغييرات داد هاي بارش در حوزه آبريز تذرج (شهرستانبافت)
 بررسي اثرات شوري برجوانه زني چهار گونه يونجه يكساله
 بررسي تغيير كاربري اراضي بر ميزان ترسيب كربن خاك(منطقه مورد مطالعه باغ گردو شهميرزاد)
 بررسي عوامل موثر بر روند بيابانزايي با استفاده از مدل ESAs در منطقه جزينك سيستان
 بررسي كيفيت آب رودخانه جاماش جهت شرب با استفاده از روش هاي گرافيكي
 بررسي فلور و تنوع گونه اي منطقه دشت كالپوش در استان خراسان شمالي
 ارزيابي روشهاَي مختلف برآورد تبخير و تعرق پتاوسيل در ايستگاه سينوپتيك بيارجمند
 تحليل آماري بارندگي سالانه جهت بررسي توان سيل خيزي (مطالعه موردي حوزه آبخيز جاماش استان هرمزگان)
 بررسي اثر سدهاي اصلاحي رسوب گير خشكه چين در طول آبراههها در ترسيب مواد ريز دانه (مطالعه موردي :حوزه دم تنگ داراب)
 شناسايي خاك و ارزيابي كيفي تناسب اراضي دشت زاغمرز بهشهر
 بررسي تنوع گونه اي در جوامع گياهي بخشي از مراتع شهرستان بهشهر (استان مازندران)
 مقايسه عملكرد علوفه و صفات مورفولوژيكي چهارگانه يونجه يكساله
 مروري بر طراحي سرريز و حوضچه آرامش بندي هاي خشكه چين و سنگي ملاتي و گابيوني (مطالعه موردي حوضه ي موسويه جهرم)
 اهميت و جايگاه گردشگري روستايي در توسعه پايدار روستايي
 مديريت مشترك جنگل: تحليل نگرش دست اندركاران
 پيش بيني پراكنش مكاني اسيديته آب هاي زيرزميني دشت خاش با استفاده از تكنيك زمين آمار و سيستم اطلاعات جغرافيايي
 تاثير مديريت هاَي مختلف چرايي بر ميزان وزن خشك اندام هوايي گونه Bromus tomentellus
 بررسي تاثير تراكم كاشت بر برخي خصوصيات خاك و كيفيت علوفه آتريپلكس در ايستگاه تحقيقات نودهك قزوين
 اثر چرا بر دو گونه دارويي Achillea wilhelmssi و Tragopogon buphthalmoides در مراتع بروجن
 پاسخ گروه هاي عملكرد گياهي به چراي حيوانات در برخي مراتع استان اصفهان
 عوامل تاثير گذار بر توسعه گردشگري روستايي ايران
 بررسي تغيرات زماني كيفيت آب رودخانه (مطالعه موردي: حوزه آبخيز تالار،استان مازندان)
 بررسي اقليمي-ديست محيطي طوفان هاي گرد و غبار(مطالعه موردي:شش ماهه نخست سال 1387،ايستگاه سينوپتيكي كرمانشاه)
 ارزيابي فابليت تفرجي پارك جنگلي شوراب با استغاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
 نقش و جايگاه تنوع در صنعت اكوتوريسم
 تبيين نقشه گردشگري با تاكيد بر توسعه پايدار جامعه
 مونو گرافي اقتصادي و اجتماعي روستاييان (مطالعه موردي حوزه آبخيز همند)
 بررسي تغيرات پوشش طبيعي پارك ملي خجير با استفاده از تصاوير ماهواره اي لندست
 تهيه نقشه پوشش/ كاربري سرزمين پارك ملي سرخه حصار
 مدل سازي روند تغيرات مرز در ياچه اروميه با روش تركيبي زنجيره هاي ماركوف و سلول هاي خودكار
 تاثير تابش پرتو گاما بر صفات جوانه زني و رشد گياهچه بذر آگروپايرون كريستاتوم
 كاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي در پهنه بندي خطر زمين لغزش مطالعه موردي:حوزه آبخيز شهري شهرستان بجستان
 پتانسيل يابي ارضي مناسب جهت انجام آبياري باراني در غرب استان كرمان
 كاربرد سوپر جاذب ها در افزايش بهره وري آب
 ارزيابي كيفيت آب زير زميني دشت كاشان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي
 بررسي ات اكولوژي گياه مرتعي جاشير prangos ferulacea
 حفاظت، احيا و توسعه جنگل هاي مانگرو
 بررسي ضرورت اجراي پروژه پخش سيلاب در منطقه حفاظت شده بهرام گور
 كاربرد سنجش از راه دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در محاسبه ضريب رواناب (مطالعه موردي حوضه آبخيز تنگ بستانك شيراز)
 بررسي تاثير جيبرليكاسيد بر شاخص هاي جوانه زني گياه چاودار كوهي در محيط كشت گلداني تحت شرايط تنش خشكي
 آماده سازي بذر چاودار كوهي با جيبرليك اسيد جهت بهبود جوانه زني بذر در شرايط تنش خاكي
 آثار آتش سوزي عمدي بر روي پوشش گياهي مراتع اطراف سنندج (مطالعه موردي كوه آبيدر و منطقه حسن آباد)
 نگرشي بر جمع آوري آب باران،راهكاري براي رفع كم آبي در مناطق خشك و نيمه خشك
 رد يابي ميزان پلي آكريل آميد خروجي مورد استفاده در مهار فرسايش از پلات هاي كوچك
 بررسي اثرات تغيير اقليم بر روي اقليم آسايش شهر كرمانشاه با استفاده از مدل هاي اقليم آسايش
 تحليل بارش فصلي و درون فصلي پهنه ايران با استفاده از روش هاي آماري
 بررسي و مقايسه ميزان ترسيب كربن با توجه به عمليات بيولوژيك آبخيز داري به منظور اصلاح تغييرات اقليمي (مطالعه موردي دي حوضه ريمله خرم آباد و آبخوانداري كوهدشت)
 پيش بيني خشكسالي هاي هيدرولوژيكي حوضه رودخانه خرم آباد با استفاده از شاخص SRIو شبكه عصبي مصنوعي
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید