مشاهده کلیه مقالات کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران در بانک مقالات کنفرانسهای معتبر داخلی (مرجع دانش)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات  کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران   25 تا 26   اردیبهشت ماه 1392  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در سقز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 82عنوان مقاله تخصصی شامل 667 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران
 A Study on the Effects of Frequency contents of External Disturbances on the Input Energy
 On the vibration of slab Floors subjected to vertical harmonic loading
 water crisis indeveloping countries:reasons and effects
 Calculating the Buckling Load and Eigenfrequencies of Regular Frames by Using the Canonical the Cartesian Product of Graphs
 Finite Element Method about single and twin tunnels on the earth surface settlement with Plaxis Software
 بررسي روند تغييرات فشار آب حفرهاي در سد هاي خاكي درحين ساخت و اولين آبگيري،با استفاده از روش اجزاي محدود (مطالعه موردي)
 مطالعه آزمايشگاهي اثر ژئوتكستايل بر ظرفيت باربري خاكهاي مسلح شده
 مطالعه آزمايشگاهي اثر ژئوگريد بر ظرفيت باربري خاكهاي مسلح شده
 مطالعه آزمايشگاهي اثر ژئوسنتتيك ها بر مقاومت برشي خاك ريزدانه مسلح شده
 بررسي آزمايشگاهي تأثير سيمان با درصدهاي متفاوت پايين بر روي مقاومت برشي خاكها
 مقايسه مدل هاي رفتاري خاك و سنگ در بررسي شيرواني هاي طبيعي با روش هاي تحليل تعادل حدي با استفاده از نرم افزارGEO-SLOPE
 بررسي وضعيت رفتارسنجي سدهاي خاكي
 تأثير تراكم ديناميكي بر رفتار ديوارهاي حائل انعطاف پذير cut off wall و بهسازي لرزه اي آنها
 بررسي تأثير عمق بستردر اندر كنش خاك با ديوار حائل تحت بارگذاري زلزله
 بررسي رفتار ديوار حائل طره اي با درنظر گرفتن اعماق مختلف گيرداري به روش المانهاي محدود
 عملكرد سازهاي ساختمانهاي مصالح بنايي
 بررسي مدلسازي عددي بيرون كشيدگي الياف فولادي قلابدارازماتريس سيماني پرمقاومت
 تكنيك تضعيف براي بهسازي اتصالات تيربه ستون قابهاي خمشي بتن مسلح
 بهينه سازي سازه هاي فضاكار با استفاده از الگوريتم بهبود يافته ساختگي كلوني زنبورها
 مطالعه مودشكست دراتصال تيربه ستون قاب خمشي بتن مسلح
 شبيه سازي عددي سطح آزاد جريان در اثر انتشار امواج غير خطي با روش VOF
 مقايسه اقتصادي مدلهاي مختلف پي گسترده با تغييرات همزمان KS ضريب مقاومت خاك بستر و H ضخامت پي
 آسيبشناسي ديوارههاي نگهبان آسيبهاي ناشي از افزايش فشار فشارهيدرواستاتيك
 بررسي اثرات ميراگرهاي جرمي تنظيم شده در سازههاي بتن آرمه با شكل پذيري متوسط و ويژه
 شبيه سازي عددي جريان بر روي سرريزهاي پلكاني با استفاده از نرم افزارهاي FLOW-3D وCCHE2D
 تحليل عددي اثرات ديناميكي بارگذاري انفجاري بر سطوح عملكرد يك ساختمان بتني مقاوم لرزه اي
 ارزيابي عددي پاسخهاي ديناميكي يك ساختمان بتني مقاوم لرز هاي در برابر بارگذاري انفجاري
 بررسي اثر اندركنش سازه-خاك-شمع بر روي پاسخ شمع تحت بار زلزله
 برررسي رفتاراعضاي بتني محصورشده تحت فشارتك محوره به وسيله آزمون امواج فراصوت
 تعيين ميرايي ويسكوز معادل قابهاي بتني مسلح درروش طراحي براساس تغيير مكان مستقيم
 شبيه سازي سه بعدي توزيع فشار و سرعت روي سرريزپلكاني با استفاده از مدل عددي
 بررسي اثرات اندركنش خاك- سازه بر قاب هاي بتوني سه بعدي با سيستم مقاوم جانبي قاب خمشي ويژه و ديوار برشي در ساختگاه هاي تيپ IV و III
 روش سازه گسترش يافته و تعيين ابعادبهينه دامنه خاك و شبكه المان محدود براي بررسي اثرات اندركنش خاك – سازه درسازه هاي بتوني بلندمرتبه
 ارزيابي پارامترهاي موثربرشكل پذيري و جذب انرژي درسازه هاي فولادي بابادبندهاي دروازه اي
 بررسي تاثير ابعاد هندسي مدل، بر صحت نتايج حاصل از تحليل ساخت تونل با استفاده ازروش اجزاي محدود
 بررسي آزمايشگاهي تنش چسبندگي بين بتن و فولاد بوسيله آزمايش بيرون كشيدگي PULL-OUT
 بررسي شكل پذيري و رفتار خرابي شبكه هاي دولايه فضاكار چليكي
 تاثير افزايش قيمت سوخت بر ترافيك مطالعه موردي محورهاي درون شهري تهران
 كاربرد ميراگر هوشمند SMAبراي كنترل غيرفعال ساز ههاي در معرض ارتعاشات لرزه اي
 بهينه سازي ديوار حائل بتني طره اي با استفاده از الگوريتم جست وجوي ذرات باردار CSS
 مقايسه آناليزهاي دوبعدي و سه بعدي تونل ها در شرايط استاتيكي
 مقايسه عملكرد دو الگوريتم سيستم جستجوي ذرات باردار (CSS) و الگوريتم ژنتيك (GA) در حل مسائل مقيد با متغيرهاي گسسته
 بررسي اثر جايگزيني ميانقاب پانل سه بعدي در قابهادي فولادي بادبندي شده
 بررسي مشخصات فني مصالح سنگي و عملكرد ذرات متورق و سوزني در بتن آسفالتي گرم
 بررسي تاثير ميراگر ويسكوالاستيك بر روي نيروي محوري ستون ها در ساختمان هاي بتن مسلح كوتاه مرتبه با استفاده از تحليل ديناميكي غيرخطي
 ارزيابي و تحليل روشهاي آماري جهت گيري الياف دربتنهاي اليافي مسلح به الياف فولادي
 بررسي پارامترهاي موثربررفتارمكانيكي كامپوزيت هاي توانمندپايه سيماني مسلح به الياف
 مقايسه عملكرد قابهاي خمشي فولادي نه طبقه تحت نگاشتهاي نزديك گسل زلزله هاي نورثريج و لندرز
 بررسي و مطالعه روند ساخت سد هاي سنگريزه اي با رويه بتني (CFRD) در ايران مطالعه
 بهبودعملكردلرزه اي بادبندي هابا استفاده ازتركيب بادبندي هاي كمانش ناپذيربايكديگر درشكل هاي مختلف
 بررسي رفتار ديناميكي قابهاي مسطح فولادي در اثر خرابي پيشرونده با استفاده از نرم افزار ANSYSو راههاي مقابله با خرابي پيشرونده
 پيش بيني مقدار اسلامپ به عنوان يكي از پارامترهاي اصلي كارايي دربتن هاي با مقاومت بالا به كمك مدلسازي شبكه عصبي مصنوعي
 كاربرد برنامه ريزي ژنتيك در بررسي آناليز ديناميكي قوس دولنگه
 كاربرد روش جديد بهينه سازي پرتو در مهندسي عمران
 پيش بيني محل وقوع ترك و ارائه راهكارهاي مناسب جهت تامين پايداري در ساختمان مدارس آجري ايران
 بررسي اثر پديده طبقه همكف نرم در قابهاي ساختماني در اثر تغيير ارتفاع طبقات و تغيير فاصله دهانه هاي قاب ها
 بررسي تاثير سازه هاي احداثي بر پهنه هاي سيلابي رودخانه با استفاده از مدل هاي تحليل هيدروليكي در رودخانه پسيخان- استان گيلان
 استفاده ازتكنيك هاي معماري سنتي درمعماري مدرن جهت بهينه سازي مصرف انرژي
 روشهاي كاهش اثر مقياس در مدل سازي فيزيكي هواده ها جهت كاهش خطر كاويتاسيون
 تعيين حريم بستر رودخانه كاولان مهاباد با استفاده از مدل هاي كامپيوتري GIS, HEC-RAS
 مدلي براي رتبه بندي ريسك در پروژه هاي ساختماني با رويكرد فازي
 بررسي نقش توابع فازي دربرآوردخشكسالي استان آذربايجان غربي
 پهنه بندي هيدروليكي سيلاب حوضه آبريز شهرچاي اروميه با استفاده ازhec- RAS,ARC GIS
 تغيير كاربري رودخانه نازلوچاي براثربرداشت و استفاده بي رويه ازمصالح شن و ماسه درحوضه آبريز درياچه اروميه
 استفاده از شاخص بارش استاندارد شده و شبكه عصبي پيش خور پس انتشاردر تخمين روند خشكسالي
 پيشبيني سطح ايستابي با مدل سري زماني غيرخطي بيلينير و مقايسه اين مدل با مدلهاي رايج خطي (مطالعه موردي دشت مهاباد
 پيش بيني رسوب در حوضه رودخانه زرينه رود با استفاده از روش شبكه هاي عصبي مصنوعي
 مدلسازي ريزش گردابه اطراف سيلندر قائم تحت اثر جريان
 بررسي عددي الگوي جريان در اطراف آبشكن هاي متوالي چوگاني شكل با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
 آزمون غيرخطي سريهاي زماني هيدرولوژيكي با استفاده از نرم افزار Eviews (مطالعه موردي تراز آب زيرزميني دشت مهاباد)
 تحليل و مدل سازي سرفاصله زماني تركيبات مختلف زوج خودرو در شرايط ترافيك متراكم آزاد راه
 بررسي و تحليل سرفاصله زماني انواع زوج خودرو در خطوط مختلف مسير
 بهينهسازي توان مورد نياز براي انجام آزمايش و تحليل ديناميكي توأم
 تحليل تاريخچه زماني ديناميكي غيرخطي قاب سه بعدي جداسازي شده باجداسازلرزه اي پاندولي اصطكاكي
 آسيب پذيري لرزه اي ساختمان هاي فولادي با مهاربندي براساس سطح عملكرد، در برابر زلزله با استفاده از تحليل ديناميكي فزاينده (IDA)
 طراحي سيستم نيلينگ جهت گود برداري هاي عميق مطالعه موردي : اراضي پتوبافي مهاباد
 مقايسه هيدروليكي روندتغييرات حداكثرترازسطح آب درحالت غيرماندگاربراساس سري زماني بادوره برگشت 25سال درشرايط قبل و بعدازعمليات ساماندهي رودخانه با استفاده ازمدلهاي رياضي MIKE11 و HECRAS مطالعه موردي: بازه پاياب سدبوكان تا شاهين دژ
 شبيه سازي شبكه آبرساني فضاي سبزشهري درراستاي جداسازي شبكه آب شرب با استفاده ازمدل هيدروليكي مطالعه موردي: اشنويه
 بررسي رفتار سازه اي پانل هاي پيوندي الياف تقويت شده پليمري- بتن هاي گازي (FRP-AAC)
 بررسي تاثير طول تير پيوند در ميزان فولاد مصرفي در ساختمان هاي فلزي با مهاربند برون محور
 شبيه سازي فرايند بارش-رواناب با استفاده از مدل هيدرولوژيكيHEC-HMS (مطالعه موردي : حوضه آبريز سقز)
 تحليل سه بعدي نيم فضاي ايزوتروپ جانبي دولايه اي تحت اثرشالوده مستطيلي كاملا انعطاف پذيرمستقر برآن
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید