دسترسی به مجموعه مقالات دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم در سیویلیکا

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات  دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم  21  شهریور ماه 1392  توسط شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 701عنوان مقاله تخصصی شامل 7470 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
 بررسي ويژگيها و ضرورتهاي انرژي خورشيدي در استان كرمانشاه
 بررسي كاربرد باكتري هاي حل كننده فسفات و سطوح مختلف عنصر روي بر عملكرد و اجزاء عملكرد آفتابگردان رقم پروگرس در شرايط آب و هوايي اراك
 بررسي اثر منابع نامين نيتروژن و كاربرد كودهاي آهن و منگنز بر اجزاي عملكرد كلزا
 بررسي ديدگاه كارشناسان نسبت به امكان سنجي توسعه تشكل هاي آب بران (مطالعه موردي:شكه آبياري)
 انواع نانو سلولز و كاربردهاي آن
 بر همكنش كشت مركبات و چاي در شمال ايران
 بررسي و شناسايي نيازهاي آموزشي اعضاء تشكل هاي آب بران در استان خوزستان(مطالعه موردي:شبكه آبياري رامشير)
 Life cycle assessment of garlic production; a case study of Hamedan province, Iran
 بررسي سطوح مختلف فسفر و روي بر عملكرد و اجزاء عملكرد آفتابگردان رقم پروگس در اراك
 كاربرد ورمي كمپوست،ازتو باكتر و ميكوريزا بر عكس العمل هاي كمي و كيفي ارزن(milliaceumPanicum)
 بررسي عكس العمل هاي كمي و كيفي ارزن milliaceum Panicum تحت تاثير كاربرد ورمي كمپوست ازتو باكتر و ميكوريزا در اگرواكوسيستم فاقد مواد شيميايي
 كاربرد سطوح مختلف فسفات و سطوح مختلف عنصر روي بر عملكرد و اجزاء عملكرد آفتابگردان رقم پروگرس در اراك
 بررسي الگوهاي پذيرش فناوري و ارائه يك الگوي مناسب جهت تبيين رفتار پذيرش آبياري تحت فشار
 بررسي ابعاد الياف و تركيبات شيميايي ساقه پنبه رقم ساحل
 بررسي اثر كود فسفات و كودهاي بيولوژيك بر عملكرد گياه بادام زميني
 تاثير اندازه حفره هاي تاج پوشش بر تنوع گونه هاي درختي و تنوع زيستي گونه هاي گياهي در جنگل آموزشي و پژوهشي دارابكلا
 انتخاب لاين هاي مقاوم سويا به تنش كم آبي
 مقايسه چند الگوريتم داده كاوي در تخمين تبخير تعرق پتانسيل ماه بعد در سه ايستگاه هواشناسي ايران
 بهره وري انرژي در سيستم توليد ماهيان گرمابي در استان خوزستان
 نقش فناوري اطلاعات در توسعه پايدار روستا
 بيمه كشاورزي مهم ترين سازو كار ايجاد امنيت و توسعه كشاورزي
 اثرات مكانيزاسيون در رسيدن به كشاورزي پايدار
 جايگاه دانش بومي كشاورزان در توسعه پايدار كشاورزي
 بررسي خشكسالي با،spi دهكها،درصدي از نرمال،دنباله ها در حوضه ي رودها و تاثير آن بر كيفيت آبها،مطالعه موردي(اروند خرمشهر)
 بررسي و تعيين آستانه كنترل كننده خاك در گسترش طولي خندق ها در منطقه دژكرد اقليد استان فارس
 كاهش ضايعات نارنگي با استفاده از گرما درماني و پوشش پلي اتيلن
 مديريت بهينه منابع آب با تاكيد بر مشاركت زنان روستايي
 امكانسنجي كاربرد ورمي سوداست در رشد گياه برگ زينتي ديفن باخيا آمونه آ
 نقش پارامترهاي مديريتي بر روي ضريب تبديل غذايي گله هاي گوشتي
 بررسي اثر ورمي كمپوست و كلات كامل بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه گندم در شرايط ديم و آبي
 تاثير القاي جهش با پرتو گاما در افزايش فعاليت آنزيم هاي سلوليتيك قارچ تريكودرما ريسئي به منظور تجزيه پسماند كشاورزي
 بررسي تاريخ هاي شروع و خاتمه يخبندان و فصل رشد در استان لرستان
 مقايسه تاريخ هاي شروع و خاتمه يخ بندان متوسط و شديد در استان لرستان
 راهكارهاي توسعه پايداري كشاورزي و تغييرات شيميايي آب هاي زير زميني بوسيله كاربري اراضي (منطقه مورد مطالعه:دشت سروستان)
 اثر كاربرد كمپوست پيله ي بادام زميني بر خصوصيات فيزيكي خاك زراعي و عملكرد بنفشه در فضاي آزاد
 اثر كمپوست پيله بادام زميني در جايگزيني با پيت ر عملكرد و خصوصيات فيزيكي بستر كشت بنفشه در فضاي آزاد
 بهينه سازي مصرف كود براي كلزا رقم هايولا 50 در گنبد
 بررسي روش هاي بهينه سازي مصرف سوخت در عمليات خاك ورزي در راستاي سالم سازي محيط زيست
 اثر برخي كودهاي آلي بر اجزاي عملكرد وخصوصيات كمي و كيفي اسانس گياه به ليمو (Lippia citriodora L.) در گيلان
 بررسي اهميت مطالعات زمينه يابي در راه اندازي و گسترش تعاوني هاي توليد با هدف توسعه روستايي
 بررسي روند تغييرات رواناب در يك بازه زماني 5 ساله با استفاده از روش scs در حوزه آبخيز مهارلو استان فارس
 بررسي پاسخ گياه ماش(Vigna radiataبه تنش فلزات سنگين (مس و سرب)
 آمايش سرزمين راهكارهاي مناسب براي دستيابي به توسعه نظام هاي كشاورزي پايدار
 بررسي فوايد تاثير سوپر جاذب هاي هيدروژل بر ذرت هاي دانه اي و علوفه اي
 بررسي اثرات تنش خشكي انتهاي فصل بر عملكرد و اجزاي عملكرد پنج رقم گندم دوروم در اهواز
 ارزيابي تاثير سيستم پيش آگاهي بر كاهش خسارت و مصرف سموم شيميايي در كنترل آفت ساقه خوار برنج(مطالعه موردي:شهرستان آستانه اشرفيه)
 مطالعه اثر محلول هاي حاوي اسانس چويل بر طول عمر گل بريده مارگريت
 بررسي اثر محلول هاي حاوي گلاب نعناع بر طول عمر گل بريده داوودي
 جوانه زني گياه شويد Anethum graveolens L در سطوح مختلف شوري
 بررسي اثرات كاربرد فناوري هاي نانو در كشاورزي
 جوانه زني گياه مرزه (Satureja hortensis L.) در سطوح مختلف شوري
 كمپوست و مزاياي آن در كشاورزي
 تأثير ميزبان هاي مختلف گياهي بر آنزيمهاي گوارشي كرم غوزه پنبهHelicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae)
 زعفران ايراني ،چالش ها وفرصت ها
 تنوع زيستي و نقش آن در توسعه پايدار كشاوررزي
 اهميت توجه به حقوق حيوانات در مكتب نهج البلاغه
 بررسي نقش بسته بندي و فرآوري زعفران در بهبود معيشت زعفرانكاران جلگه رخ تربت حيدريه
 اثر فلزات سنگين بر ماهيان خاوياري درياي خزر
 شبيه سازي منابع آبهاي زيرزميني دشت خانميرزا در شرايط خشكسالي و بررسي WEAP سناريو هاي متفاوت جهت تعادل بخشي بيلان آب زير زميني دشت با مدل
 ارزيابي روش هاي زمين آمار جهت تخمين شوري خاك،مطالعه موردي مسير زابل به زاهدان
 اولويت بندي عوامل مؤحر بر ايجاد ضايعات در توليد سبسي و صيفي از ديدگاه توليدكنندگان (مورد مطالعه: شهرستان حميديه در استان خوزستان)
 بررسي كارايي توابع انتقالي رگرسيوني در تخمين هدايت هيدروليكي اشباع خاك
 مروري بر استفاده از توابع انتقالي رگرسيوني و شبكه عصبي مصنوعي در تخمين هدايت هيدروليكي اشباع خاك
 بررسي عوامل موثر بر توليد كمپوست ،كيفيت كمپوست ،شاخصه ها و دامنه تغييرات
 تحليل نقش تعاوني ها در توسعه اقتصادي كشاورزي و روستايي پايدار ايران
 ساخت آنتي بادي هاي نو تركيب در سلول هاي گياهي
 كاه گندم به عنوان پتانسيل بالقوه در صنعت
 بررسي تاثير كائولين فرآوري شده در كاهش خسارت شته انار
 شناسايي فرومون شب پره كرم گلوگاه انار با استفاده از روش SPME در ايران
 بررسي اثرآلودگي فلز روي بر برخي پارامترهاي برگ در گياه سنجد(eleagnus angostifolia)
 شناسايي و فراواني آفات انباري ارقام مختلف خرما در مناطق خرماخيز ايران
 بررسي مديريت تلفيقي(زراعي،مكانيكي و شيميايي)علفهاي هرز و فاصله خطوط كاشت بر صفات زراعي ذرت رقم 704
 بررسي اثر سطوح مختلف كود سولفات روي و سه نوع خاك بر مقدار عناصر موجود در دو رقم تربچه در ياسوج
 استفاده از گياهان جهت حذف آلاينده هاي زيست محيطي با تكنولوژي گياه پالايي
 توسعه صنعت بيمه مراتع و نقش آن در توسعه پايدار كشاورزي
 ارزيابي نقش اقليم برتوليد محصولات كشاورزي با استفاده ازروشpapadacis ونرم افزارsmada
 بررسي اثر سطوح مختلف كود سولفات روي و سه نوع خاك بر اجزاي عملكرد دو رقم تربچه در ياسوج
 بررسي فاصله خطوط كاشت و مديريت تلفيقي(زراعي ،مكانيكي و شيميايي) علفهاي هرز ذرت رقم 704
 نقش اقليم برتوليد محصولات كشاورزي بااستفاده ازروشpapadacis(نمونه موردي شهرستان اردبيل)
 ارزيابي شرايط آگروكليمايي كشت چغندرقند درشهرستان ملاير
 كنترل قوس زدگي و تنش موثر سد خاكي سنگ سياه با استفاده از داده هاي ابزار دقيق با رويكرد زيست محيطي
 حفظ منابع آب و ارزيابي راندمان آبياري محصولات كشاورزي- مثال عملي در استراليا
 ارائه الگوي بهنيه مديريت منابع آب ايران با رويكرد تجارت آب مجازي
 ترويج وآموزش كشاورزي راهي جهت بهبود و توسعه كشاورزي پايدار
 بررسي لزوم افزايش مواد آلي جهت كشاورزي پايداروحفاظت از منابع خاك واثرآن بر برخي ازخواص خاك
 بيوتكنولوژي راهبردي و توسعه كشاورزي پايدار
 بررسي توانمنديها و چالشهاي پيش روي توسعه در روستاهاي ناحيه ممسني با تأكيد بر پايداري بخش كشاورزي
 اثر كودآلي ورمي كمپوست وكود شيميايي فسفر و قارچ ميكوريزا بر عملكرد و اجزاء عملكرد سويا
 بررسي تأثير كودآلي ورمي كمپوست، باكتري تيوباسيلوس و كود شيميايي گوگرد بر عملكرد و اجزاء عملكرد سويا در كشاورزي پايدار
 بررسي اقليمي توريستي شهرستان اسلام آباد غرب با هدفه برنامه ريزي توريسم در جهت توسعه پايدار كشاورزي
 تاثير عامل ارتفاع و توپوگرافي در توسعه پايدار كشاورزي در ايران بر اساس تيپ هاي روستايي
 اثر لجن فاضلاب، كمپوست زباله شهري و كلات آهن بر خصوصيات فيزيكي خاكهاي آهكي
 بررسي اثر تنظيم كننده رشد بنزيل آدنين در تشكيل پا گياه در گياه برگ عبايي(Aspisidstria elatior)
 مقايسه اقتصادي دو روش استحصال انرژي از پسماند؛ زباله سوز و محل دفن پسماند
 تحليل رگرسيون خطي چند متغيره بازده جداسازي يك واحد الك زني برنج
 The study of Gamma ray effects on Tehran municipal sewage sludge pathogens
 كاربرد سنجش از دور در برآورد شوري خاك در دشت اسدآباد
 اندازهگيري و مقايسهي طول خندقها توسط روش ميداني و استفاده ازتصاوير ماهوارهاي IRSدر منطقه ي فَداغ- جنوب استان فارس
 اندازهگيري و مقايسه حجم فرسايش خندقي توسط دو روشميداني و استفاده از تصاوير ماهوارهاي ETMدر منطقه ي فَداغ استان فارس
 تاثير برخي عوامل بر بازده جداسازي يك واحد الك زني برنج
 توسعه منابع آب شرب دام در جهت توسعه پايدار مراتع گميشان
 خواص مكانيكي چند سازه چوب پلاستيك ساخته شده از تركيبهاي مختلف پلاستيك بازيافتيتاسيافتي
 تأثير ميزبان هاي مختلف گياهي بر شاخص هاي تغذيه ايHelicoverpa armigera Lepidoptera: Noctuidae
 تاثير اقليم در گردشگري در استان فارس(مطالعه موردي پارك ملي بمو)
 تاملي بر آموزه هاي ديني و بايسته هاي زيست محيطي و توسعه پايدار در اسلام و متون اسلامي
 تأثير تلقيح با قارچ ميكوريس، دور آبياري و محلول پاشي اسيدسالسيليك بر عملكرد اسانس گياه مرزه سهندي
 مديريت پساب هاي مزارع پرورش آبزيان
 تاثير تلقيح با قارچ ميكوريز،دور آبياري و محلل پاشي اسيد ساليسيليك اسيد بر رشد و نمو گياه مرزه سهندي
 اندازه گيري و مقايسه حجم فرسايش خندقي توسط روش ميداني و استفاده از تصاوير ماهواره اي IRS در منطقه علامرودشت استان فارس
 اندازهگيري و مقايسهي طول خندقها توسط روش ميداني و استفاده ازتصاوير ماهوارهاي ETMدر منطقه علامرودشت استان فارس
 تحليلي بر چالش هاي توسعه پايدار كشاورزي و روستايي ايران
 بررسي نقش كاهش آب هيرمند بر كشاورزي پايدار منطقه سيستان و بلوچستان
 ارائه تقويم اقليم توريستي سواحل استان گلستان در جهت توسعه پايدار كشاورزي و محيط زيست سالم
 مقاموت گياه باقلا به شته سبز هلو تحت تاثير تيمار چاي سبز و بررسي بيان ژن كيتيناز باقلا در اين مقاومت القايي
 بررسي خشك سالي هاي كوتاه مدت ايستگاه سينوپتيك بجنورد با روش spi
 بررسي نقش مديريت منابع آب بر كاهش روند خشكسالي و توسعه پايدار كشاورزي
 مزاياي كمپوست و ورمي كمپوست
 عوارض استفاده از آفت كش ها
 القاء مقاومت در گياه باقلا به شته سبز هلو توسط تيمار ساليسيليك اسيد و بررسي بيان ژن مقاومت در باقلا
 وضع موجود مديريت پسماند در مناطق ساحلي و تاسيسات بندري خليج فارس و درياي عمان
 مديريت پسماند در مناطق ساحلي و تاسيسات بندري خليج فارس و درياي عمان بررسي قوانين موجود
 اثرات زيست محيطي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستايي
 تاثير بتا آمينو بوتيريك اسد (BABA)بر رشد و تكثير Myzus persicae روي گياه باقلا و بررسي تغيير بيان ژن كيتيناز گياه باقلا
 بررسي روشهاي مختلف درون يابي در تهيه ي نقشه هاي همتراز آب زيرزميني با استفاده از ArcGIS در آبخوان دشت اردبيل
 Performance characterizations of particleboards made with wheat straw and waste veneer splinters
 بررسي تنوع و تعيين فاصله شنتيكي در 51 شنوتيپ نخود Cicer arietinum درشرايط دين استان لرستان با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره
 ارزيابي زيست محيطي كروم در خاكهاي كشاورزي با هدف توسعه پايدارمطالعه موردي: دشت داورزن، غرب سبزوار
 اثرات خشكسالي بر توسعه پايدار شهر دزفول
 بررسي عملكرد كمي و كيفي علوفه در كشت مخلوط جو با شبدر برسيم،شبدر لاكي و شبدر ايراني در شرايط آب و هوايي اهواز
 ارزيابي جوانه زني و رشد گياهچه در اندازه هاي متفاوت بذر جو Hordeum Vulgare L رقم بهمن براي بررسي و تعيين بهترين سايز بذر در زمان بوجاري تحت تنش شوري
 بررسي تاثير اكسيد روي و نانو اكسيد روي بس ويژگيهاي جوانه شني و رشد دانه رستهاي عدس (Lens culinaris medic
 بررسي تأثير مقادير و نحوه تقسيط نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام گندم دوروم
 ارزيابي اثر ايندول استيك اسيد بر برخي ويژگيهاي جوانه زني ارقام حساس و مقاوم برنج Oriza sativa L در شرايط تنش شوري
 استفاده از نشانگرهاي ميكرو ستلايت در مطالعات ژنتيكي زنبور عسل معموليApis mellifera L.
 ارزيابي تأثير مقادير و نحوه تقسيط نيتروژن بر كنترل علفهاي هرز سه رقم گندم دوروم
 بزرسي ميز ان باقيمانده سموم آفتكش در مواد غذايي)ميوه وسبزيجات
 اثرات كم آبياري بر عملكرد ارقام جو در بروجرد
 اثرات زيست محيطي ادامه آبياري با فاضلاب : طرح كاشت پنبه و ذرت بذري راه حل مقطعي مديريت اراضي متاثر ار آب هاي نا متعارف جنوب تهران
 بررسي اثرات پرايمينگ با پلي اتيلن گليكول بر جوانه زني بذر و توليد نشاء گياه خربزه،طالبي و شمام
 فناوري ارتباطات واطلاعات(ICT )تحولي بزرگ در توسعه كشاورزي
 تغييرات فسفر قابل جذب خاك متأثر از كاربرد نوع و مديريتهاي مختلف بقاياي گياهي در شرايط مزرعه اي
 نانوتكنولوژي و صنعت بسته بندي موادغذايي
 بررسي اثرات پرايمينگ باپلي اتيلن گليكول برجوانه زني بذروتوليد نشاء گياه خربزه var.inodorus Cucumis melo
 كاربرد نظريه بازيها در كشت حبوبات استان كهگيلويه و بويراحمد
 مروري برمطالعات انجام شده درزمينه استفاده ازانواع كاه درساخت فراورده هاي مركب چوبي درراستاي كاربردي كردن استفاده ازضايعات كشاورزي
 تأثير مالچ گياهان پوششي و بي خاكورزي بر كنترل علفهاي هرز توتون
 آشكار سازي تنوع درون اكوتيپ هاي گلرنگ وحشيCarthamus Lanatus با استفاده از نشانگرISSR
 تخمين درجه شباهت تودههاي كارتاموس لاناتوس بومي استان گلستان بر اساس نشانگر ISSR
 مطالعات انجام شده درزمينه بهبود اتصالات كاه و رزين اوره فرمالدهيد درساخت فراورده هاي مركب چوبي ازپسماندكشاورزي كاه
 ارزيابي تغيير اقليم طي پنج دهه در چهار اقليم مختلف كشور
 عملكرد كاهوپيچ اهوازي Lactuca.sativa در كشت گلخانه اي تحت تيمارهاي دور آبياري و سطوح آبياري مختلف(مطالعه موردي در اقليم اهواز).
 اثر نوعي براسينواستروئيد hemo brassinolide)-28- ) برروي رنگيزه هاي فتوسنتزي و ميزان تجمع پرولين درگياه شاهيLepidium sativumتحت تنش سرب
 ارزيابي پراكنش عناصر غذايي پرمصرف بمنظور مديريت مصرف كود و نقش آن درتوسعه پايدار كشاورزي
 مقايسه كاربرد علف كش هاي شيميايي مختلف بروي تراكم و وزن خشكعلف هاي هرز مزارع ذرت دانه ايZea mays
 ارزيابي تأثير كودهاي شيميايي و آلي مختلف بر عملكرد و اجزاء عملكرد زيره سبز
 اثر محلول پاشي سطوح مختلف اسيد هيوميك بر عملكرد و اجزاي عملكرد نخود Cicer arietinum. L.)رقم هاشم
 بررسي تاثير كنترل شيميايي علف هاي هرز مختلف بروي خصوصيات رشد و عملكرد ذرت دانه ايZea mays)
 كنترل فرسايش بادي با استفاده از پليمر مصنوعي پلي وينيل استات به منظورافزايش دوام وپايداري خاكدانه
 نقش پسماندهاي كشاورزي در تامين مواد اوليه و توسعه پايدارصنايع چوب و كاغذ كشور
 وضعيت مصرف كودهاي زيستي در ايران و نقش آن در توسعه كشاورزي پايدار
 بررسي تغيير اقليم در استان اصفهان
 اثر نوعي براسينواستروئيد 28-hemobrassinolide روي پراكسيداسيون ليپيدوفعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدانيSOD,CAT در گياه شاهيLepidium sativum تحت تنش كادميوم
 اولويت بندي نيازهاي آموزشي كارشناسان ترويج وزارت جهادكشاورزي نسبت به كشاورزي پايدارمطالعه موردي: استان اصفهان
 مروري بر روش مديريتي بهره برداري تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني ومزاياي آن در جهت بالا بردن بهره وري از آب
 تاثيرآللوپاتيك عصاره هاي حاصل ازريشه گياه چويل Ferulago angulata برروي Amaranthus retroflexus
 مقايسه فصل بارش كوتاه مدت، نرمال و بلند مدت در دو استان همدان و زنجان
 تاثير دور آبياري و كم آبياري در تعيين كارايي مصرف آب مناسب و كلروفيل برگ كاهوLactuca sativa با استفاده از سيستم آبياري قطره اي در شرايط اقليمي اهواز.
 تاثيرآللوپاتيك عصاره هاي گياه چويل Ferulago angulata برجوانه زني و رشدبذركاهو Lettuce (Romaino- Siahoo
 محيط زيست و توسعه ي پايدار
 بررسي مصرف كودهاي شيميايي در ايران و نقش آن در كشاورزي پايدار
 ارزيابي تاثيرمقادير مختلف نيتروژن و علف كش برعملكردعلوفه كلزا دركشت تابستانه
 نقش آموزش در كاهش ضايعات و تحقق امنيت غذايي با رويكردي برتوسعه پايدار
 كشاورزي پايداررابطه گياه پالايي و حفظ محيط زيست با آن
 استفاده از مديريت خاك و مزارع در كنترل كيفيت آبهاي زيرزميني
 ارزيابي تاثيرمقاديرمختلف نيتروژن و علفكش بركنترل علفهاي هرزكلزاي علوفه اي دركشت تابستانه
 واكنش عملكردواجزاي عملكردارقام سيب زميني به كاربردنيتروژن و عناصرريزمغذي برومنگنز
 دامپروري ارگانيك و توسعه پايدار با تاكيد بر توليد محصولات دامي سالم
 اثرفلزسنگين مس بربرخي صفات مورفولوژيك و ميزان پرولين و پراكسيداسيون ليپيددرگياه اسفرزه Plantago Ovata
 ارزيابي وپهنه بندي نيترات درآب زيرزميني دشت خان ميرزا
 اثركاربردنيتروژن و محلول پاشي باعناصرريزمغذي بر و منگنز برصفات رويشي ارقام سيب زميني
 بررسي كاهش آلودگي خاك ناشي ازفلزسنگين سرب باروش گياه پالايي
 نقش فنولوژي گونههاي گياهي معرف در مديريت و بهرهبرداري بهينه منابع پايه و توسعه پايدار توليد
 ارزيابي CO2 خروجي برآوردشاخصهاي انرژي و تخمين عملكرددرتوليدذرت بذري و دانه اي درپارس آبادمغان
 روشهاي نوين بسته بندي در كيك
 اثرچربي دنبه گوسفندبرممانعت ازترك خوردگي و سوختگي ميوه رقم پوست نازك انارPunica granatum L. ساوه
 ارزيابي و پهنه بندي شاخصهاي بافتي درخاك سطحي دشت خانميرزا
 اثرتنش خشكي برشاخصهاي رشدي ارقام لوبيا چيتي
 ارزيابي محلول پاشي آهن و منگنز بر عملكرد و اجزاء عملكرد درارقام مختلف گندم آبي
 آفت كش هاي ارگانو فسفره
 بررسي اثر شدت و مدت زمان بارش بر فرسايش پاشماني با استفاده ازدستگاه پاشماني چندمتغيره
 ارائه مدلي براي ارزيابي عملكردموثرو پرداخت كارانه دركشت و صنعت امام خميني ره
 كشاورزي ارگانيك و نقش آن درحاصلخيزي خاك امنيت غذايي و توسعه پايدار
 اثرات سمي تركيبات مختلف جيوه و نقش سلنيوم در كاهش سميت زيستي آن دراكوسيستم هاي آبي
 بررسي تغييرات مكاني فاكتور فرسايشپذيري خاك به روش زمين آمار (مطالعه موردي حوضه آبخيز گابريك- جنوب خاوري استان هرمزگان
 نقش مديريت يكپارچه و مشاركتي منابع آبي دربخش كشاورزي
 ارزيابي توان اكولوژيكي و آمايش سرزمين مطالعه موردي حوزه آبخيز پناهگاه حيات وحش بروئيه
 بررسي تنوع جامعه پرندگان و پستانداران منطقه حفاظت شده اشترانكو
 كاربرد شبكه هاي حسگر بيسيم در كشاورزي دقيق
 بررسي اثرات خشكساليهاي اخير بر كاهش سطح منابع آب زير زميني در دشت مركزي اراك
 تحليل روندخشكسالي استان مركزي و اثرآن برروي عملكردگندم ديم
 مكانيابي احداث كارخانه توليد آب معدني به منظور بهره برداري بهينه از منابع آب
 ارزيابي مدل هاي شبكه عصبيMLP و RBF در برآورد تبخير ماهانه مطالعه موردي: ايستگاه هواشناسي رشت
 معرفي روشي نوين درتوليدپيازواصلاح روش توليدوبررسي تاثيرسن نشاء و تراكم بوته برخصوصيات كيفي و كمي پيازرقم قرمز ري
 استفاده از دستگاه پاشماني چند متغيره جهت تعيين ميزان فرسايشپاشماني
 بررسي تغييرات جمعيت تريپس پياز Lindeman Thrips tabaci برده رقم پياز درشرايط سمپاشي نشده
 بررسي استفاده ازضايعات كارتن باطله OCC درساخت تخته فيبربا دانسيته متوسط
 بررس عملكرد و همبستگي بين برخي صفات تحت تاثير محلول پاشي آهن و منگنزبرعملكرد دانه و اجزاي عملكرد ارقام مختلف گندم درشرايط آبي
 پاسخ فيزيولوژيك گياه اسفرزه Plantago Ovata به تنش كادميوم
 ارزيابي محلول پاشي آهن و منگنز بر عملكرد و درصد پروتئين و گلوتن درارقام مختلف گندم آبي
 علل كاهش وسعت اراضي كشاورزي مانعي در توسعه مكانيزاسيون كشاورزي جيرفت وارائه راهكارهاي مناسب
 تاثيرسطوح نيترات و نوع گياه برانباشت نيترات و فعاليت آنزيم نيترات ردوكتاز با گذشت زمان
 بررسي ارزش تغذيهاي ضايعات و محصولات فرعي خرما جهت استفاده بهينه در تغذيه دام،طيور و آبزيان
 پلاستيكهاي PET و بازيافت آن در مديريت موادزايد جامد
 اثر كودگاوي غني شده با سرب بر تغيير قابليت جذب سرب در يك خاك لومي
 اثرات علف كش آترازين
 بررسي نقش نظام بيمه در توسعه كشاورزي پايدار
 بررسي جايگاه بخش كشاورزي در راستاي توسعه پايدار روستايي
 اثر بخشي فعاليت هاي آموزشي- ترويجي در توسعه بخش تعاون
 برآوردرطوبت بهينه خاك براي خاك ورزي بااستفاده ازويژگيهاي زوديافت درخاك هاي ورتي سول
 بررسي خشكسالي حوضه زهره- هنديجان با استفاده از شاخص استانداردZ
 بررسي خشكسالي و نوسانات اقليمي با استفاده از سري زماني ARIMA (مطالعه موردي: ايستگاه اهواز)
 مزايا و معايب كمپوست
 تحليل سينوپتيكي يخبندان شديد استان هاي مركزي و همدان در سال 1386
 مديريت پسماند شهري
 توليد پلاستيك هاي زيستي درراستاي حصول به توسعه پايدار
 مطالعه رشدومحصول اقتصادي كشت بادام زميني Arachis hypogaea درباغهاي ميوه سردسيري
 بررسي همبستگي بين عملكرددانه و سايرخصوصيات درژنوتيپ هاي پيشرفته نخود Cicer arietinum درشرايط ديم شهرستان خرم آباد
 بررسي وراثت پذيري عمومي برخي صفات درژنوتيپ هاي نخودCicer arietinum )درشرايط ديم استان لرستان
 اثر استيل سالسيلات و نمك بر رويش دانه و رشد دانه رست گياه منداب Eruca sativa Mill. )
 آيا محيط زيست به تحقق توسعه ي پايدار منجر مي شود؟
 تاثيرسيستم هاي مختلف خاك ورزي حفاظتي ومرسوم برخواص فيزيكي و شيميايي خاك
 مطالعه برهمكنش دگرآسيبي زعفران Crocus sativus بازيره سياه Carum carvi ونخود Cicer arientinum دركشت درون شيشه و خاك
 معرفي ماركرissr پيوسته با ژن مقاومت به بيمارگرپيتيوم درگلرنگ
 ارزيابي تاثيرAtriplex halimus برخصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك درمنطقه اينچه برون استان گلستان
 نقش زنان در حفاظت از محيط زيست
 ارزيابي تاثيركودهاي بيولوژيك نيتروژنه و فسفره برتعدادوقطرغده
 تاثير بُر در باروري دانه گرده و باروري سنبله برخي ارقام گندم ايراني
 ارزيابي تاثير ميزان رضايتمندي كشاورزان از اجراي پروژه هاي تامين آبي در توسعه پايدار منطقه
 تاثير پيش تيمار با آب داغ و قليا بر بازده و خواص نوري خميركاغذCMP گونه ممرز
 تعاوني راهكاري در راستاي افزايش توليد، كاهش فقر و توسعه پايدار روستايي
 صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي و توسعه پايدار بخش كشاورزي
 بررسي تاثير عمق و فاصله زهكشها بر كنترل سطح ايستابي در اراضي شاليزاري
 اثر كلريد كادميوم بر تغيير قابليت جذب كادميوم در يك خاك تيمار شده با كود گاوي
 بزرسي بنيه بذر ارقام پياس مورد استفاده در كشت استمزار به منظور توليد پايدار اين محصول
 بررسي و تحليل بارندگي سالانه بابكارگيري روشهاي زمين آماري مطالعه موردي استان ايلام
 كاربردهاي تكنولوژي نوين x-rayدر بهبود كيفيت فرآوردههاي كشاورزي
 بررسي شبيهسازي نيترات در اراضي شاليزاري با استفاده از مدلLEACHN
 بررسي تاثير تاريخ كاشت بر عملكرد كمي و كيفي ارقام چغندرقند در كشت پاييزه منطقه جيرفت
 تاثيردماي خشككن وضخامت خلال ولايه برمدت زمان خشك شدن پيازقرمزآذرشهري
 نقش فن آوري نوين اطلاعات در توسعه پايدار كشاورزي
 ارزيابي راهكارهاي احياي درياچه اروميه برمبناي شاخصهاي توسعه پايداربه وسيله مدلهاي وزندهي ساده و تحليل سلسله مراتبي
 برنامه ريزي ومديريت راهبردي منابع اب حوضه آبريزدرياچه اروميه مطابق باالگوي توسعه پايدار
 مديريت جامع و پايش خشكسالي حوضه مرغاب بر اساس شاخص بارش استاندارد شده SPI)
 تأثيرتيمارهاي مختلف هورموني و سرما بر جوانهزني بذور پسته وحشي (بنه) Pistacia atlantica subsp mutica
 اثر نيترات كادميوم بر ميزان كادميوم قابل دسترس در خاك تيمار شده با لجن فاضلاب
 آموزش براي كشاورزي پايدار:راهكاري مناسب درحفاظت بهينه ازمحيط زيست
 تعيين و بررسي برخي خواص مكانيكي ارقام چغندرقندمنطقه كرمانشاه
 تدوين راهبردهاي مديريت منابع آب با استفاده ازمدل Swot به منظور دستيابي به توسعه پايدارمطالعه موردي: شهرستان شاهرود
 رتبه بندي راهبردهاي مديريت منابع آب بااستفاده ازمدلهاي وزن دهي ساده و تحليل سلسله مراتبي براساس توسعه پايدارمطالعه موردي: شهرستان شاهرود
 تعيين خواص فيزيكي سه رقم چغندرقندمنطقه كرمانشاه
 بررسي مناسب ترين بستر براي توليد ورمي كمپوست
 ارزيابي اثرات زيست محيطي اجراي طرح هادي روستايي (مطالعه موردي: روستاي علويه)
 مقايسه كيفيت زهآب زهكشهاي زيرزميني اراضي شاليزاري داراي پوشش معدني ومصنوعي
 بررسي تاثيركودهاي بيولوژيك نيتروژنه و فسفره برعملكردواجزاي عملكردگياه سيب زميني
 برسي اثرات مقادير كود نيتروژن و سولفات روي برعملكرد و اجزاء عملكرد گندم درمنطقه ايلام
 تحليل اثرات احداث سد تالوار بر بخش كشاورزي روستاهاي تحت نفوذ مطالعه موردي: روستاهاي تحت نفوذ سد در دهستان بابارشاني
 بررسي تحمل به خشكي ژنوتيپ هاي گلرنگ بهاره با استفاده ازشاخصهاي تحمل درمنطقه همدان
 اثرات اجراي آبياري تحت فشار بر وضعيت اقتصادي و اجتماعي جامعه روستايي مطالعه موردي: دهستان سجاسرود
 تاثيرگردوغباراتمسفري منطقه ي دهلران به دوشكل خشك و مرطوب برشاخصهاي فيزيولوژيكي گياه ذرت Zea mays L.)
 تحليل و بررسي عوامل موثر بر ايجاد و توسعه خوشه صنعتي با استفاده از روش دلفي )مطالعه موردي: خوشه صنعتي خرماي سراوان
 نقش استفاده ي بهينه ازنهاده هاي كودوسم دركشاورزي پايدار
 بررسي برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك بر روي وضعيت كميت تجديد حيات گونه هاي درختي جنگلهاي زاگرس شمالي(جنگلهاي مريوان
 ارزيابي اثركودهاي بيولوژيك نيتروژنه و فسفره برتعدادوزن وقطرغده سيب زميني رقم سانتانا
 تاثير استفاده از جاذب بر قابليت گياه پالايي هيدروكربنهاي نفتي
 مكان يابي محل دفن پسماند
 برسي اثرات مقادير كود نيتروژن و سولفات روي برعملكرد , خصوصيات مورفولوژيكي وكيفيت گندم در منطقه ايلام
 بررسي آلايندههاي محيط زيست در سبزيجات جهت توسعه پايدار كشاورزي
 ارزيابي اثرات فيزيوگرافي ( شيب و جهت) بر روي وضعيت كمي و كيفي زادآوري تيپهاي جنگلي بلوط در زاگرس شمالي (مطالعه موردي: جنگلهاي شهرستان مريوان)
 بررسي توان ذخيره كربن گونه سرو نقره اي (Cupressu arizonica Green var.arizonica) در جنگلكاري هاي كارخانه ذوب آهن اصفهان
 محاسبه برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك در بين گونههاي جنگلي مختلف و مقايسه آنها باهم (مطالعه موردي: حوزه درياچه زريبار مريوان
 بررسي فلزات سنگين Cd – Ni- Zn -Fe -Pb در 6 بخشرسوبات تالاب گاوخوني درسال 91
 خشكسالي و توليد ريزگردها در تالاب گاوخوني واستان اصفهان
 بررسي اثرات دگرآسيبي عصاره آبي علف هرزتاج خروس وحشي Amaranthus retroflexus برفاكتورهاي جوانه زني گياه گلرنگ Carthamus tinctorius
 ارزيابي تأثير سطوح مختلف علفكش نيكوسولفورون و محلول پاشي عناصر روي و آهن بر كنترل علفهاي هرز ذرت شيرين
 بررسي اثرات محدودكننده آلاينده محيطي كلريدكادميم برخصوصيات رشدي تربچه نقليRaphanus sativus L
 بررسي پتانسيل كلنيزاسيون ميكوريزشبدروسورگوم با نهال پسته دراستان كرمان
 كاربردسامانه اطلاعات جغرافيايي درپهنه بندي خشكسالي مطالعه موردي استان ايلام
 توسعه ي چسب چوبهاي برپايه ي موادتجديدشونده ضايعات كشاورزي
 بررسي اهميت و جايگاه مشاركت درتوسعه پايدارروستايي وكشاورزي
 بررسي شرايط آگروكليمايي كشت سيب زميني درشهرستان نهاوند
 بررسي وضعيت بهينگي مصرف نهادههاي كود، سموم شيميايي و آب در توليد محصول گندم استان گلستان
 ارزيابي ميزان بررسي برخي خصوصيات ژنوتيپهاي گل محمدي جهت توسعه پايداركشاورزي نوين
 بررسي عوامل موثر در توسعه كارآفريني زنان روستايي در توسعه پايدار كشاورزي
 تأثير مقادير مختلف نيتروژن، زئوليت و محلول پاشي روي و منگنز بر عملكرد ذرت شيرين
 بررسي اثر كاربرد زئوليت و محلول پاشي با عناصر روي و منگنز بر صفات كمي ذرت شيرين درمقادير مختلف نيتروژن
 بررسي تأثير علفكش نيكوسولفورون و محلول پاشي روي و آهن بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت شيرين
 تحليلي برچالشهاي توسعه پايداركشاورزي و روستايي با تاكيدبرايران
 استفاده از داده هاي سنجش از راه دور براي تهيه نقشه شوري خاك با استفاده از شاخص پوشش گياهيNDVI به منظور اصلاح اراضي
 بررسي اثر تراكم گياهي و مقادير مختلف فسفر محلول پاشي بر عملكرد و اجزاء عملكرد ارزن در شرايط اصفهان
 بررسي چندين روش دركاهش افلاتوكسين پسته و معرفي يك روش كاربردي و صنعتي
 بررسي برخي اثرات آللوپاتيك اسانس دوزيرگونه Ferulago angulata برروي جوانه زني و رشدLettuce (Romaino- Siahoo
 بررسي تجمع فلزكادميم درخاكهاي آلوده به كادميم توسط گياه تربچه نقلي Raphanus sativus L.
 بررسي آلودگي هايي قارچي پسته و روش حذف آن با كمك محلول شيميايي
 بررسي ومقايسه پساب خروجي سيستم هاي تصفيه لجن فعال و تالاب مصنوعي (مطالعه موردي شهر يزد و شيراز
 تاثيرسطوح مختلف نيكل Ni برجوانه زني ورشدگياه چه گياه توت روباه (Sanguisorba minor)
 بيوتكنولوژي كشاورزي و نقش آن درتوسعه پايداركشاورزي
 پسته ازكشاورزي تا مصرف
 بررسي اثربقاياي گياه جو بعنوان گياه پوششي دربسترهاي پاييزوبهار برعلفهاي هرزوعملكردكمي و كيفي چغندرقند
 نقش بيوتكنولوژي درزندگي انسان و چالشهاي پيش رو
 تحليل پيامدهاي محيط زيستي سدها درتوسعه منطقه اي بااستفاده ازكاربرد شبكه هاي بيزين
 اثردور آبياري برعملكرد و صفات مرفولوژيك و فنولوژيك ارقام سورگوم در شرايط گرمسيري استان ايلام
 بررسي واكنش ارزن معموليPanicum miliaceum L.)به استفاده از كود هيومكس تحت تنش خشكي
 رابطه بين سطح و وزن خشك برگ تحت تأثير فواصل بين و داخل رديف در دو رقم باقلا
 بررسي اثر محلول پاشي كود اوره بر عملكرد دانه و اجزاي عملكرد در برنج (رقم بهار 1)
 بررسي تاثير صعود موئينگي در آبياري قطرهاي نواري زيرسطحي بر عمق كاشت
 بررسي كارايي مدل HYDRUS-2D دربرآورد رطوبت خاك درآبياري قطره اي نواري زيرسطحي
 مطالعه واكنش عملكرد غلاف سبز به فواصل بين و داخل رديف در دو رقم باقلا
 شبيهسازي عملكرد برنج رقم هاشمي تحت مديريتهاي مختلف آبياري
 اهميت و جايگاه برخي باكتريهاي محرك رشد گياه در كشاورزي پايدار
 بررسي خزانه تنوع زيستي جلبك هاي شناخته شده ايران و امكان بهره وري آنها
 راه فن پرورش انبوه مگس ميوه ي مديترانه اي Ceratitis capitata Wiedmann
 بررسي عوامل مؤثر بر مشاركت مردم در حفظ، احياء، توسعه و بهره برداري ازگياهان دارويي منطقه فندقلوي اردبيل از ديدگاه كارشناسان منابع طبيعي
 كاربرد زراعي پساب راهكاري براي دستيابي به توسعه پايدار كشاورزي
 بررسي فلزات سنگين روي، آهن و مس رودخانه بهمنشير در بازه زماني 1390-1389
 ارزيابي تاثيركاربرد علف كش متريبوزين برتعدادوزيست توده علف هرزپيچك صحرايي و عملكردهويج درشرايط آب و هوايي دزفول
 تاثير فشردگي خاك سطحي بر شوري و پايداري خاك اراضي زراعي )مطالعه موردي: اراضي زراعي ديم شمال آق قلا
 اثركلات EDTA برميزان كادميوم قابل عصاره گيري باDTPA دريك خاك لومي رسي
 بررسي عوامل موثر بر تغييرات سطح مراتع با استفاده ازGISمطالعه موردي: منطقه گلول و سراني
 بررسي تاثيرسطوح مختلف پلي آكريل آميدوزمانهاي مختلف كاربرد آن برميزان مقاومت خاك
 تاثير اسيد هيوميك، كمپوست زباله شهري و مقادير فسفر بر خصوصيات رشدي گياه دارويي ريحانOcimum bacilicum
 واكاوي پيامدهاي زيست محيطي توسعه گردشگري در مناطق روستايي، مطالعه موردي:روستاي اسطرخي شهرستان شيروان
 بررسي نقش صنايع تبديلي كشاورزي در توسعه پايدار كشاورزي
 شناسايي و تعيين شاخص هاي سنجش پايداري گاوداري هاي شيري سنتي شهرستان بيرجند
 اثرات سطوح مختلف ضايعات بوجاري گندم برعملكردجوجه هاي گوشتي
 اثرات نيترات و نيتريت بر دام و طيور و فراوردهاي حيواني
 بررسي مكانيزمهاي گياه پالايي با معرفي گونه هاي گياهي پالايش كننده تركيبات آلاينده موجود در آب و خاك
 تاثير روش آبياري جويچه اي يك در ميان بر عملكرد و كارآيي مصرف آب ذرت در منطقه كرج
 بررسي كاهش دز مصرف علف كش اولتيمابرعلفهاي هرزذرت شيرين
 ارزيابي كاهش دز مصرف علف كش اولتيما برعملكرددانه ذرت شيرين
 بررسي ميزان اثرگذاري عوامل مديريتي درتوليد محصول سالم ازديدگاه مصرف كنندگان
 بررسي اثر محلول پاشي كود اوره بر صفات مورفولوژكي و عملكرد دانه در برنج (بهار 1)
 بررسي انواع خشكسالي و تاثيرآن برتوسعه پايدار
 اثرتيمارحرارتي آردباگاس برويژگيهاي خمشي چندسازه ساخته شده ازپلي پروپيلن
 اثر سرمادهي مرطوب برجوانه زني بذركنار كوهي
 بررسي درصدنيتروژن و پتاسيم جذب شده درتركيبات كودي شيميايي و باكتريهاي محرك رشدگياه دردوگونه افرا
 تحليل شدت- مدت وفراواني خشكسالي هاي جنوب حوزه كرخه به روش شاخص استاندارد بارش بازه 24 ماهه (نمونه موردي: عبدالخان- شوش- پل زال- چم گز)
 بررسي درصدفسفرجذب شده درتركيبات كودي شيميايي و باكتريهاي حل كننده فسفات دردوگونه افرا
 بررسي استفاده ازگياه غيرچوبي ني درصنايع خميروكاغذ
 برآوردارزش نانوايي ارقام گندم با استفاده ازماركرSTS مرتبط با زيرواحدهاي گلوتنين با وزن مولكولي بالا HMWG
 توسعه پايداركشاورزي دراراضي شورگياه نمونه: هالوفيت Odyssea paucinervis
 كشتارگاه و محيط زيست سالم
 نقش توسعه كشاورزي در پايداري جمعيت مناطق روستايي (مطالعه موردي: شهرستان بهبهان
 ارزيابي تاثير اللوكميكال هاي بخش هوايي گندم Triticumae stivum) بر صفات جوانه زني علف هرز ماشكViciavillosa
 بررسي اثر تنش خشكي بر جوانه زني و رشد گياهچه ارقام گلرنگ بهاره در شرايط آزمايشگاه
 بررسي اثرات زهابهاي كشاورزي و پساب صنايع موجود در محدوده شهرستان اهواز بركيفيت آب رودخانه كارون
 بررسي اثرات سطوح مختلف سوپر جاذب و سولفات پتاسيم در شرايط نرمال و كم آبياري بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد ذرت دانه اي رقم 704 در منطقه كوهدشت
 بررسي تاثير اختلاط پهن برگ كش هاي كاربردي در مزارع گندم با كودهاي ريزمغذي بر علف هاي هرز پهن برگ و عملكرد گندم
 بررسي راهكارهاي توسعه كشاورزي ارگانيك از نظر كارشناسان جهاد كشاورزي استان همدان
 بررسي تاثير پساب حاصل از كودهاي شيميايي شاليزارهاي برنج بر منابع آب شرب (مطالعه موردي روستاهاي حاشيه سد درودزن فارس
 تشخيص وجود باكتري كلاستريديوم پرفريجنس در كشت هاي اسپيرولينا با استفاده از محيطsps آگار
 بهرهبرداري بهينه از منابع آب چابهارجهت ايجاد دستگاه آب شيرينكن وتاثيرات آن درتوسعه پايدارشهري
 تاثير سطوح مختلف پتاسيم، زئوليت، بنتونيت و پرليت بر گياه كاهو
 عكس العمل ذرت دانه اي رقم 704 به اثرات سطوح مختلف سوپر جاذب و سولفات پتاسيم در شرايط نرمال و كم آبياري
 ارزيابي اثر تراكم بوته بر عملكرد دانه و ميوه گياه دارويي مرزه در تاريخهاي مختلف كاشت
 بررسي تاثيرتراكم بوته بررشدرويشي گياه دارويي مرزه درتاريخ هاي مختلف كاشت
 تاثيركودهاي شيميايي دامي و نانوكلات آهن برعملكردوكيفيت علوفه دورقم ماشك گل خوشه اي
 اثردور آبياري برعملكرد و صفات كمي و كيفي ارقام سورگوم در شرايط گرمسيري استان ايلام
 مقايسه عملكرد، اجزاي عملكرد و جذب عناصر معدني 49 ژنوتيپ بومي و اصلاح شده نخود در شرايط ديم
 تاثير پذيري عملكرد و صفات زراعي سويا از سيستمهاي مختلف كود دهي شيميايي،دامي و نانو كلات آهن
 برآوردحق آبه زيست محيطي رودخانه ها مطالعه موردي رودخانه زاب
 بررسي ارتباط ژن كانديدا كاپاكازئين باتوليدشيرگاوهاي براون سوئيس
 اثرات كشاورزي رايج برمحيط زيست
 بررسي اثرات تاريخ كاشت بر ميزان روغن و پروتئين 4 لاين سويا كلاركM9 هابيت .L17
 عوامل اجتماعي و فرهنگي موثربرتمايل به خريدمحصول سالم و ارگانيك
 تاثير سيستمهاي مختلف خاكورزي بر وزن مخصوص ظاهري و تخلخل خاك و عملكرد محصول گندم
 بررسي اثرات تاريخ كاشت بر صفات مورفولوژيكي ارقام سويا در منطقه سامن ملاير
 سهم عمليات نامناسب كشاورزي در انتشار گرد و غبار و آلودگي محيط زيست با تأكيد برنقش ترويج در آموزش و آگاه سازي كشاورزان
 عكس العمل صفات كمي و در صد پروتئين دانه ماش به سطوح مختلف كود ورمي كمپوست و تراكم بوته
 فناوري بيوگاز گامي در راستاي توسعه پايدار روستايي
 اثرات سوء خشكسالي بر توسعه پايدار كشاورزي و استراتژيهاي مديريتي براي كاهش خسارات ناشي از اين پديده
 سهم ريزگرد در ناپايداري كشاورزي و محيط زيست و معرفي راهكارهايي براي كاهش خسارات ناشي از اين پديده
 ارزيابي تنوع ژنتيكي منابع ژرمپلاسم مركبات با استفاده از نشانگرهاي REMAP
 دستيابي به الگوي كشت ملي وكشاورزي پايدارباتوجه به توابع توليد محصولات مختلف
 اثر امواج اولتراسونيك وكود بيولوژيك نيتروكسين بر رشد، عملكرد و اجزاي عملكرد لوبيا چشم بلبليVigna sinensis
 بررسي اقتصادي جايگزيني كشت ارگانيك بجاي كشت هاي مرسوم و توسعه پايدار
 بررسي اثر آللوپاتيك يونجه، هزينگلي، اسطوخدوس، گردو و سورگوم جارويي برجوانه زني و رشد گياهچه يولاف وحشي
 ارزيابي رشد گياه Vetiveria Zizanioides و قابليتهاي گياهپالايي درشرايط تغذيه از تركيبات مختلف نيتروژن
 رابطه تاريخ برداشت ودورآبياري باصفات كمي برگ گزنه
 بررسي تاثيرات نوآوري و R&D برارزش افزوده ي بخش كشاورزي
 بررسي تاثيرات خشكسالي بر محيط زيست
 تحليل نقش ICT بر توسعه پايدار كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه
 بررسي جايگاه پخش سيلاب درتغذيه سفره هاي زيرزميني وكاهش خسارات ناشي ازخشكسالي مطالعه موردي شهرستان فسا
 بررسي اثركود روي و آهن بر برخي خصوصيات كمي وكيفي دورقم آفتابگردان
 ارزيابي اثر چهار تاريخ كاشت بر خصوصيات زراعي دو لاين سويا كلاركL17
 مكان يابي نيروگاه خورشيدي حرارتي جهت تامين انرژي پايداروحفاظت محيط زيست بامنطق فازي
 مقايسه دوروش اندازه گيري سطح ويژه ي ذرات خاك
 مكان يابي تصفيه خانه فاضلاب جهت حفاظت محيط زيست بامنطق فازي مطالعهموردي: جزيره قشم
 ارزيابي اثر تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد لاين هاي هابيت وM 9 گياه روغني سويا
 ارزيابي كارايي روشهاي شماره منحني و روش استدلالي در برآورد دبي اوج سيل (حوزه آبخيز ورديج)
 مقايسه زمان تمركز در يك حوضه طبيعي و شهري (مطالعه موردي: حوضه كن و منطقه 22 شهرداري تهران
 كاربردزمين آماردرمديريت منابع آب زيرزميني و توسعه پايدار
 تاثيرنوع و زمان بندي كاربردكودنيتروژني برميزان ورس وارتفاع بوته درگندم رقم مرواريد
 بررسي تاثيرتنش غرقاب و رژيمهاي مختلف تغذيه نيتروژني برميزان فعاليت آنتي اكسيداني گياه سويا Glycine max. L
 بررسي تغييرات نفوذپذيري و شوري زه آب خروجي دراثرعبورازتركيب هاي مختلف فيلتر خاك – زئوليت
 اهميت فرايندگياه پالايي درتحقق توسعه پايدارومحيط زيست سالم و بررسي موانع و راهكارهاي پيش رو
 تعيين نياز آبي درشرايط گلخانه بهمنظور استفاده بهينه ازآب مصرفي
 خشكسالي و خسارات ناشي از آن و بررسي راه كارهايي در رابطه با آن ها در راستاي تحقق كشاورزي پايدار
 تجربه بكارگيري رهيافت ترويجي مدارس صحرايي كشاورزان در مديريت تلفيقي آفات در استان آذربايجان شرقي
 نقش گياهان فراجاذب در پاكسازي زيستي مناطق آلوده به فلزات سنگين نيكل و كبالت در خاكهاي مناطق افيوليتي ايران
 اهميت كشاورزي ارگانيك در راستاي توسعه كشاورزي پايدار و شناخت موانع و مشكلات پيش رو
 اثررژيم هاي متفاوت تغذيه اي بردرصد پروتئين بذرگياه سويا)Glycine max (L.) Merr
 بررسي بنيه و ظهورگياهچه بذورسويا حاصل ازاعمال شرايط تنش غرقاب ورژيمهاي مختلف تغذيه نيتروژني روي گياه مادري
 بررسي تاثيرسطوح مختلف تغذيه نيتروژني برعملكرددانه سويادرمنطقه گرگان
 ارزيابي ساختار خاك به روش افت قدرت امواج اشعه ي گاما
 بررسي وضعيت تخريب سموم تاريخ منقضي موجود درانبارهاي شركت خدمات حمايتي كشاورزي براساس حالت فيزيكي و نوع فرمولاسيون آفتكش ها
 بررسي شاخصهاي فيزيكي مزيت نسبي گياهان دارويي دراستانهاي كشور
 تاثيرنوع و مقداركودنيتروژن بروزن دانه گندم
 تاثيرانواع و مقادير مختلف كودنيتروژن برميزان كلروفيل برگ و عملكرددانه گندم
 بررسي توزيع ژئوشيميايي و آثار زيست محيطي مس با هدف توسعه پايدار كشاورزي درمنطقه ورچه، استان مركزي
 دستيابي به سرانه فضاي سبز شهري متناسب با نيازمندي هاي محيطي و اجتماعي مطالعه موردي:منطقه 8 شهرداري تبريز
 تكنولوژي نرخ – متغيروكاربرد آن درسمپاشهاي مزرعه اي
 بررسي و تعيين نسبت انرژي در توليد هلو در سطوح مختلف كشت در شرق استان مازندران(مطالعه موردي: شهرستان ساري)
 آموزش زيست ميحطي گامي به سوي توسعه پايدار
 حذف فلز سرب از پساب با استفاده از جاذب طبيعي كشاورزي
 اثرات آلايندگي زيست محيطي صنعت حفاري نفت و چگونگي مقابله با آنها
 مقايسه تاثيرعصاره اتانولي اسفندواستامي پرايد روي درصدخروج زنبورهاي پارازيتوئيد Encarsia formosa ازپوپاريوم هاي پارازيت شده سفيدبالك گلخانه
 شناسايي آلل نيمه كوتولگي Rht8 در برخي از ارقام گندم هاي نان بومي ايران
 بررسي تاثير آبياري با پساب ورمي كمپوست بر غلظت آلاينده نيترات و برآورد خطرپذيري آن در ميوه گوجه فرنگي به روش توزيع غيريكنواخت نمك در محيط ريشه
 تاثير ضايعات كارخانه چرم، بيوچار و پتاسيم بر ويژگيهاي رشدي ريشه گياه تربچه
 تاثير كاشت آتريپلكس (Atriplex halimus) بر ترسيب كربن خاك منطقه مطالعاتي: مراتع اينچه برون، استان گلستان
 بررسي تاثيرتنش شوري حاصل ازنمكهاي NaClوNa2SO4 برروي ويژگيهاي فيزيولوژيكي ارقام مختلف جوخوراكي Hordeum vulgare) )
 قرابت ژنتيكي لاين هاي اميد بخش گندم دوروم براساس صفات كيفي
 واكنش عملكرد و اجزاي عملكرد گندم دوروم تحت تاثيرتنوع ژنتيكي لاينها
 بررسي تاثير استفاده از واريتههاي مختلف گندم بر برخي پارامترهاي كيفي نان پخت شده
 تاثيرزمان آبياري روي ضرايب شاخص تنش آبي
 بررسي دو روش هاي متداول پخت نان روي برخي پارامترهاي كيفي نان
 كاربردبيوتكنولوژي درتوسعه آبزي پروري پايدار
 تأثير سنوات كشت و كاربريهاي مختلف اراضي بر ميزان كربن آلي خاك
 كاربردنانوتكنولوژي درصنعت آبزي پروري
 برهمكنش گوگرد، كودحيواني و باكتري تيوباسيلوس بر زيست فراهمي عناصر كم مصرف در ذرت سينگل كراس 260
 بررسي مهمترين خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك رويشگاه گونه دارويي خوشك ( Daphne mocronata درمراتع كوهستاني استان همدان مطالعه موردي مراتع لشگردرملاير
 بررسي روند پارامترهاي هيدرومتئورولوژيك به روش من – كندال مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي
 مطالعه وضعيت بعدفركتالي جرمي وشبيه سازي رابطه آن با پتاسيم قابل استفاده با عصاره گيرتترافنيل بران سديم بوسيله شبكه عصبي مصنوعي
 توسعه آبزي پروري پايداربااستفاده ازپروبيوتيك ها كفيردرجيره ماهيان سردآبي
 تاثيرگوگردورمي كمپوست و باكتري تيوباسيلوس برزيست فراهمي عناصرغذايي درذرت رقم سينگل كراس 260 درشرايط گلخانه
 ارزيابي دو سامانهي آبياري قطرهاي نواري سطحي و باراني از لحاظ شاخصهاي (بهره- وري آب وB/C
 تخمين ميزان دبي نشت از بدنه سدهاي خاكي با كمك نرم افزار المان محدود Seep/w
 ارزيابي اثر جدايه هاي قارچ Pochonia chlamydosporia var.chlamydosporia در تعامل با نماتد مولدگره ريشهMeloidogyne javanica درگلخانه
 اثركاربردباكتريهاي آزوسپريليوم ازتوباكتر ومحلول پاشي عنصرآهن Fe برعملكردواجزاء عملكردذرت سينگل كراس 704
 بررسي تاثير قارچ Pochonia chlamydosporia var.chlamydosporia بر بيماري زايي نماتد ريشه گرهي(Meloidogyne javanica در شرايط آزمايشگاهي
 اثركاربردباكتريهاي آزوسپريليوم ازتوباكتر ومحلولپاشي عنصرروي zn برعملكردواجزاء عملكردذرت سينگل كراس 704
 اثرمحلول پاشي وپيش تيمار اسيدآسكوربيك برعملكردواجزاي عملكردآفتاب گردان Helianthus annus تحت شرايط تنش كم آبياري
 اثرمحلول پاشي وپيش تيماراسيدآسكوربيك بربرخي خصوصيات مرفولوژيك آفتابگردانHelianthus annus تحت شرايط تنش كم آبياري
 امكان استفاده از دستگاه تزريق كننده SO2 در كشاورزي
 اثرتنش خشكي بررنگيزه هاي گياهي پرولين و قندهاي محلول ارقام جو دربروجرد
 پايش خشكسالي استان بوشهردرراستاي دستيابي به توسعه پايدار
 تاثير و مكانيسم نانو اكسيد تيتانيوم بر فرآيندهاي فيزيولوژي گياه اسفناجSpinacia oleracea
 كاربرداسيدسالسيليك بربرخي صفات كمي و كيفي كيوي رقم هايوارددردوره انبارداري
 ارزيابي و مقايسه مدلهاي CROPWAT و NETWATجهت برآورد نياز آبي برنج درمازندران
 تاثيرشوري و سطوح مختلف فلزات سنگين كادميوم و سرب بر گياهپالايي گياه آبزي Potamogeton berchtoldi
 بيوسنتز زيست سازگار نانو ذرات فلزي نقره و طلا
 بررسي اثر هذفمنذ كردن يارانه ها بر بهره وري باغات پسته شهرستان رفسنجان
 بررسي موانع پياده سازي كشاورزي ارگانيك مطالعه موردي: دهستان مرحمت آباد شهرستان مياندوآب
 تحليل بهرهوري عوامل توليد در كشت برنج استان مازندران (مطالعه موردي، شهرستان ساري
 پاسخ برخي صفات فيزيولوژيك مرتبط با تحمل به خشكي درژنوتيپ هاي نخود
 بررسي تناوب زراعي و سيستم هاي كاشت نيشكر در خوزستان
 تاثير روش و مقادير مصرف مختلف نيتروژن و گوگرد بر ميزان عملكرد و برخي صفات كيفي پرتقال تامسون
 جايگاه فرهنگ در حفاظت از محيط زيست (مطالعه موردي: دهستان زرينه رود جنوبي شهرستان مياندوآب)
 اثرساليسيليك اسيدبرروي ميزان كلروفيل و خصوصيات اندام هوايي چمن لوليوم پرنه رقم اسپيدي گيرين
 مقايسه كارآيي منحنيهاي سنجه رسوب در تعيين بار معلق رودخانه سياهرود مازندران و برآورد بار معلق رودخانه با استفاده از تلفيق منحني سنجه رسوب با دبي متوسط روزانه، دبي متوسط ماهانه و منحني تداوم جريان
 مطالعه پروتئين هاي كل نخودCicer arietinum L با استفاده ازروش SDS-PAGE
 اثرترينگزاپك اتيل برروي ارتفاع كيفيت رنگ و ميزان كلروفيل چمن لوليوم پرنه رقم اسپيدي گيرين
 تاثير سطوح مختلف كلريدكلسيم بر صفات كوي و كيفي كيوي رقم هايوارد در طي 4ماه نگه داري در سردخانه
 ارزيابي خصوصيات مكانيكي فيزيكي وضدميكروبي فيلم هاي خوراكي زيست تخريب پذير
 مطالعه روش هاي تعيين و بررسي كيفيت گلوتن و قدرت تحمل تخميرآرد گندم
 بررسي اثر كودهاي بيولوژيك نيتروژنه و فسفره بر همبستگي صفات مورفولوژيكي لوبياچيتي
 بررسي تاثير كودهاي زيستي نيتروژنه وفسفره بر عملكرد و اجزا عملكرد لوبيا چيتي
 تحليلي بر وضعيت كشاورزي استان هاي كشور با استفاده ازGIS و چرخش واريمكس
 شناسايي و تحليل عوامل موثر بر توسعه مكانيزاسيون كشاورزي مطالعه موردي : شهرستان بروجن
 مطالعه روابط بين صفات زراعي و فيزيولوژيك لاين هاي نخود نسبت به تنش خشكي بااستفاده از روش تجزيه به مولفه هاي اصلي
 مقايسه اثر بيماري برق زدگي و پژمردگي آوندي بر عملكرد دانه نخود در شرايط تنش خشكي و نرمال در منطقه سرارود
 بررسي تاخيركاشت برميزان مصرف علف كش پرديت و كولتيواتوردركنترل علفهاي هرزنخود زراعي
 شناخت حفاظت محيط زيست و جامعه مطالعه موردي آگاهي دانشجويان شهربندرعباس ازمباني محيط زيست
 زيست سنجي آزمايشگاهي ومحاسبه LC50 & LC90 روغن معدني براي پوره سن دوم سپردارقهوه اي مركبات Chrysomphalus dictyospermi Morgan (Hemi: Diaspididae
 مشاركت زيست محيطي وتوسعه پايدار
 پهنهبندي و پايش گرد و غبار محيطي در محدوده شركت سنگآهن مركزي ايران-بافق/ 1391
 همزيست شدن پنبه و قارچ اندوميكوريزPiriformospora indica
 تهيه نقشه بارندگي فصل پاييز و زمستان با كاربرد روشهاي زمين آماري (مطالعه موردي: استان خوزستان
 اثرحشره كشي تيامتوكسام روي حشرات كامل سوسري آلماني Blattella germanica درشرايط آزمايشگاهي
 بررسي تأثير كاربري اراضي بر پارامتر كيفيت آب توسط مدلهاي رگرسيوني OLSو GWRمطالعه موردي: زير حوزههاي آبخيز شهرستان شيراز
 بررسي انتقال مديريت شبكههاي آبياري، مشكلات ايجاد تشكلهاي مصرف كنندگان آب كشاورزي و انتقال مديريت در ايران
 بررسي روند تغييرات گراديان شوري آب آبياري در سيستم آبياري باراني با دو لترال موازي (مطالعه موردي: مزرعهي آزمايشي دانشگاه شهيد چمران اهواز
 كاربرد شبكه عصبي در برآورد مقاومت مكانيكي خاك در پتانسيل رطوبتي نقطه پژمردگي با استفاده از برخي پارامترهاي فيزيكي خاك
 بررسي همبستگي بين صفات زراعي و نشانگر مولكولي ريز ماهواره در جو
 تعيين تنوع ژنتيكي درونگونهاي لاينهاي زراعي جو با استفاده از نشانگر مولكولي ريزماهواره
 مقايسه مدلهاي شبكه عصبي و توابع انتقالي رگرسيوني در برآورد مقاومت مكانيكي خاك بصورت تابعي از رس، درصد رطوبت در پتانسيل رطوبتي ظرفيت زراعي و درصدسديم تبادلي
 مروري برمطالعات انجام شده درزمينه استفاده ازپسماندنيشكرباگاس درساخت تخته خرده چوب تجاري
 چالشها و راه كارهاي توسعه كشت پسته ارگانيك
 بررسي تاثيرخشكسالي برروندتغييرات كيفي آب زيرزميني جهت مصارف كشاورزي درمناطق خشك و نيمه خشك
 بررسي تغييرات جمعيت گونه Harpalus rufipes و قدرت شكارگري آن روي شفيره مگس ميوه مديترانه اي درباغهاي مركبات استان مازندران
 تغييرات مكاني شوري خاك در عمق هاي مختلف با كاربرد روش هاي زمين آمار(مطالعه موردي:شهرستان قروه استان كردستان
 تهيه نقشه شوري خاك با كاربرد روشهاي زمين آماري GIS،(مطالعه موردي: منطقه دهگلان استان كردستان
 اثر كاربرد ماده آلي بر آبشويي كاتيونهاي كلسيم و منيزيم در يك خاك سبك
 بررسي عوامل مؤثر بر خشكسالي تالاب جازموريان
 بررسي تاثيرعصاره هاي گياهي برروي قارچphoma lingam عامل ساق سياه كلزا درشرايط آزمايشگاه و گلخانه
 شناسايي فنول هاي ميوه بلوط گامي درجهت توليدپايدار اين محصول مطالعه موردي: جنگلهاي جوار درايلام
 جداسازي ژن گليسرآلدهيد 3- فسفات دهيدروژناز ازگياه دارويي بومادران
 بهينه سازي مديريت اراضي پاياب سدبا استفاده ازعلاج بخشي سدوتحليل تراوش و پايداري و نشست سدبااستفاده ازنرم افزارGEO-SLOP مطالعه موردي: سدپيله سهران
 نقش مديريت پسماند ها در كشاورز پايدار
 پتانسيل يابي كشت فندق در منطقه اشكورات شهرستان رودسر با رويكرد توسعه پايدار
 تحليلي براهميت و نقش بيمه محصولات درتوسعه بخش كشاورزي
 بررسي تاثير نوع آبياري و آيش برميزان تجمع كادميوم در مزارع گندم(مطالعه موردي منطقه زيركوه خراسان جنوبي
 بررسي خواص آناتومي و شيميايي الياف موز جهت استفاده درصنعت چوب پلاستيك
 برآوردقابليت تركيب پذيري و هتروزيس براي صفات مرتبط بازودرسي درشش لاين گوجه فرنگي با استفاده ازروش تلاقي داي آلل
 تعيين الگوي كشت محصولات زراعي تحت شرايط ريسك (مطالعه موردي شهرستان مهاباد
 اثرات كاربرد كود مرغي، پودر يونجه و زمان بر غلطت روي قابل عصارهگيري با EDTA
 تحليل مولفه هاي پايداري نظام كشت گندم دراستان گلستان
 مستندسازي پروژههاي اجرايي و احداثي آبخيزداري در راستاي توسعه پايدار بااستفاده ازGIS و GPS در حوزه آبخيز سقزچي چاي و برگچاي استان اردبيل
 بررسي اثرات زيست محيطي نهرماح برمحيط اطراف خود و تالاب شادگان
 واسنجي و اعتبارسنجي مدل CropSyst در مديريتهاي آبي و كودي مختلف
 استفاده از مدل WAVEدر تشريح بيلان نيتروژن در شرايط خاكورزي و بي خاكورزي با كشت مستقيم زير خاكپوش گياهي
 واسنجي و اعتبارسنجي مدل WAVEدر شبيهسازي نيتروژن و ذخيره آب خاك
 تغييرات مكاني عنصر سرب در خاك هاي سطحي به كمكروشهاي زمين آماري وGIS(مطالعه موردي: شهرستان انديمشك
 مقايسه دوروش كوددهي به صورت مصرف خاكي و كود آبياري درشرايط آبياري باراني برروي گندم دركرج
 تاثيرزوال بذروتنش غرقابي برمولفه هاي آناليز رشدگندم
 تاثيرزوال بذروتنش غرقابي برفلورسانس و شاخص كلروفيل
 پهنه بندي اگرواكولوژيك گندم، جو، سيب زميني و يونجه در دشت هاي بروجن و گندمان
 توسعه پايدار كشاورزي
 عوامل مؤثر بر ميزان ضايعات گندم در مرحله حمل ونقل از ديدگاه گندمكاران شهرستان بيجار
 اثركودفسفاته برميزان تجمع كادميوم درمزارع گندم مطالعه موردي منطقه زيركوه خراسان جنوبي
 اثرنانواكسيدروي برجذب آب وواكشيدگي ضخامت چندسازه چوب پليمر
 ابزاربرنامه ريزي و مديريت بهينه كاربري اراضي درجهت پايداري محيط زيست شهري
 توسعه زراعت چوب صنوبر و گستره هاي آن در استان گيلان
 نقش زنان درتوسعه پايدارمحيط زيست
 نقش توسعه پايداردركشاورزي
 ضرورت برنامه ريزي جهت حفاظت ازمنابع پايه كشاورزي براي نيل به كشاورزي پايدار
 مطالعه الگوي بيان ژن لينالول سينتاز و ليمونن سينتاز درگل و برگ گياه دارويي اسطوخدوس درپاسخ به تنش شوري
 كاربردهاي صنعتي چوب گونه هاي سريع الرشد صنوبر و پالونيا
 بررسي و تعيين گونه هاي گياهي مناسب سطوح شيبدار
 مطالعه ژنتيكي مقاومت به زنگ قهوه اي درگندم نان با استفاده ازتجزيه ميانگين نسل ها
 مقايسه فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني درپاسخ به تنش اكسيداتيو ناشي ازحضورپراكسيدهيدروژن درمحيط كشت سلولي گياه پريوش (Catharanthus roseus L.
 آموزش و محيط زيست سالم
 بررسي تاثيراسيدهيوميك و كود شيميايي برعملكردواجزاي عملكردگياه پنبه
 بررسي تغييرات نوكلئوتيدي ژن هاي CO1 و ND1 درگونه گرگ (Canis lupus
 بررسي تاثيركودهاي بيولوژيك نيتروژنه وفسفره برعملكردواجزاي عملكردسيب زميني
 مطالعه پاسخ پروتئوم برگ پرچم گندم درمقاومت به سپتوريوز برگي
 بررسي لانس بارداركننده سم خروجي درسمپاش هاي الكترواستاتيك
 فناوري نانو و تاثيرات زيست محيطي
 بهره برداري بهينه ازمنابع آب وتوسعه پايدارباارتقاي بهره وري آب دركشاورزي
 كنترل بيولوژيك نماتودريشه گرهي Meloidogyne javanica توسط جدايه اي ازTrichoderma harzianum درگلخانه و تغييرات كمي تركيبات فنلي درگياه
 مقايسه بيان ژن رزمارينيك اسيدسينتاز درگل برگ و ريشه گياه داروي اسطوخدوس
 تجزيه پروتئوم ارقام حساس ومقاوم گندم نان Triticum aestivum L درپاسخ به بيماري سپتورياي برگي Septoria Triitci
 تخمين تبخيرتعرق از معادله هارگريوز با استفاده از داده هاي بارندگي و اطلاعات جغرافيايي در استان فارس
 مدل الگوريتم ژنتيك در بهينهسازي سيستم تك مخزني شهرچاي
 نقش كشاورزي پايداردرتوسعه پايدار
 بررسي تغييرات كاربري اراضي مناطق شهري و ارائه مدل بهينه ارزيابي با استفاده ازسنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي:شهرستان ورامين)
 تعيين ضرايب اصلاحي روابط ضريب يكنواختي CU) و يكنواختي توزيعDU) براي منطقه اهواز
 بررسي سازه هاي موثربراثربخشي رهيافت مدرسه درمزرعه كشاورز درزمينه مديريت تلفيقي آفات(مطالعه موردي منطقه سيستان
 منابع آب زيرزميني و راهكارهايي جهت استفاده بهينه آن در بخش كشاورزي
 تاثيرتاريخ كاشت وسطوح مختلف نيتروژن برعملكردواجزاي عملكردذرت سيلويي رقم سينگل كراس 704 درشرايط آب وهوايي اصفهان
 بررسي تاثيرتنش خشكي درمرحله پنجه زني بربرخي صفات بيوشيميايي گياه برنج
 تاثيرتنش خشكي درمرحله پنجه زني بربرخي صفات مورفولوژيكي گياه برنج
 نقش ميزان نيتروژن درافزايش عملكردواجزاي عملكردذرت سيلويي دراصفهان
 اثر نوع بستر كشت بر عملكرد و برخي خصوصيات گوجه فرنگي
 اثر كود شيميايي، كود دامي و ورمي كمپوست بر برخي ويژگيهاي نشاء گوجه فرنگي
 ارزيابي تغييرات كاربري اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره اي مطالعه موردي حوضه خراجي
 كشاورزي ارگانيك و نقش آن درايجادكشاورزي پايدار
 بررسي اثر كاربرد زئوليت كلسيك و پتاسيك بر سبز شدن شاهي
 بررسي و تحليل رگرسيوني نيروهاي واردبرعضله گاستروكينيموس راننده دراستفاده ازپدال كلاچ تراكتورهاي MF285 و MF399 بارويكردطراحي ارگونوميك
 آناليز حساسيت دبي اوج سيل نسبت به تغييرات شماره منحني
 بررسي تاثير پاكلوبوترازول، اتيفن، دامينوزايد و آبسسيك اسيد بر عملكرد گندم ديم در يك سال پر باران و خاك با سطح ويژه بالا با محدوديت پتاسيم
 تأثير كاربرد زئوليت كلسيك و پتاسيك و آب مغناطيسي بر كارايي مصرف آب در دوگياه شاهي و تربچه
 آناليزپروتئوم پديده هتروزيس درمقاومت به سپتوريادرگندم نان
 گياه پالايي و نقش آن دركاهش آلودگي محيط زيست
 كاربردبيوتكنولوژي دركشاورزي پايدار
 بررسي شاخص هاي پايداري توسعه درسطح مزرعه
 نظام بيمه اي محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه پايدار
 تاثيرتنوع زيستي بركشاورزي پايدار
 Allelopathic Potential Of Garlic (Allium sativum L.) On Germination And Seedling Growth Of Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexus L.) renders it as bioherbicide
 بررسي اثرات ضد ميكروبي اسانس روي دو باكتري بيماري زا
 تعيين كيفيت روغن تهيه شده ازضايعات ماهي فيتوفاك
 بهينهسازي استخراج تركيبات فنولي جلبك قهوهاي Sargassum angustifolium خليج فارس به روش استخراج به كمك مايكروويو
 بررسي پتانسيل دفع فاضلاب و پساب در زراعت چغندرقند با هدف تامين عناصر اصلي در منطقه كرج
 بررسي استراتژي هاي مديريت خشكسالي دربخش كشاورزي ايران
 بررسي كارايي مصرف تلفيقي مقاديركاهشي علف كشها دركنترل علف هاي هرزمزارع يونجه Medicago sativa L.) واثرآن روي محيط زيست
 بررسي روشهاي اقتصادي كاهش ضايعات محصولات كشاورزي
 شبيه سازي اثرباكتريهاي محرك رشدبرذرت با استفاده ازشبكه هاي عصبي مصنوعي
 بررسي عوامل موثربرديدگاه كارشناسان كشاورزي قزوين درباره تحقق كشاورزي پايداردرسطح مناطق روستايي
 ارزيابي توليدات ماهوارهي TRMMدر برآورد ميزان بارندگي در استان مازندران
 ارزيابي اثرسموم شيميايي فسفره برآلودگي آبهاي سطحي حوزه آبريز هراز
 تجزيه و تحليل سيستميك عملكرد و روابط اجزاي آن براي اصلاح كنجد (Sesamum indicum L
 بررسي اثرعصاره تفاله قهوه برروي جوانه زني سه رقم گوجه فرنگي
 نگهداشت آب و تغييرات پارامتريك منحني رطوبتي خاك سبك بافت تحت تاثيركمپوست زباله شهري
 بررسي اثرتفاله قهوه برروي جوانه زني سه رقم گوجه فرنگي
 ارزيابي مولكولي يك رقم گندم نان درپاسخ به توكسين دي اكسي نيوالنول قارچ Fusarium graminearum
 مطالعه تنوع ژنتيكي و وراثت پذيري عمومي درصفات عدس زراعي تحت شرايط ديم
 بررسي اهميت و عوامل موثربرتثبيت بيولوژيكي ازت درحبوبات
 اثر تنش خشكي آخر فصل بر روي خصوصيات مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي گياه كلزا
 برآوردپتاسيم قابل استفاده با عصاره گيرتترافنيل بران سديم برمبناي ميزان سطح ويژه خاكهاي استان گلستان به كمك شبكه عصبي مصنوعي
 برآوردرابطه ي پتاسيم قابل استفاده باعصاره گيرتترافنيل بران سديم با ميزان رسدموجوددرخاك به كمك شبكه عصبي مصنوعي درخاكهاي استان گلستان
 تاثيرتابش اشعه گامادرشدت تابشهاي مختلف برروي تغييرات مورفولوژي عملكردوكيفيت غده هاي سيب زميني Solanum tuberosum درسال اول كشت
 بررسي پارامتريك منحني رطوبتي دريك خاك لوم شني باتاثيرورمي كمپوست
 ارزيابي فرسايش خاك با استفاده ازمدل wepp باهدف بهره وري كشاورزي مطالعه موردي: حوضه آبخيزآلاديزگه
 تاثير كودهاي آلي در برآورد پارامترهاي عملكرد دو رقم هيبريد ذرت
 نقش گياهان دارويي دراقتصادكشاورزي ايران آذربايجان غربي
 بررسي تأثير كاربرد سوپرجاذب طبيعي و مصنوعي بر وزن مخصوص ظاهري و درصدتخلخل خاك آهكي استان خوزستان
 بررسي تأثير كاربرد سوپرجاذب طبيعي و مصنوعي بر قابليت جذب نيتروژن، فسفر وپتاسيم خاكهاي آهكي استان خوزستان
 كنترل فرسايش خاك درحوضه آبخيزآلاديزگه باهدف توسعه پايداركشاورزي
 شناسايي لاكتوباسيلوس هاي ايزوله شده ازخميرترش به وسيله pcr
 توسعه پايدار و محيط زيست
 تاثير آللوپاتيك عصاره آبي گزنه Urtica dioica)برجوانه زني محتواي كلروفيل برنج Oryza sativa L.) و علف هرزسوروف Echinochloa crus-galli
 بهره برداري بهينه از منابع آب در محصولات كشاورزي و نقش آن توسعه پايدار
 كشاورزي ارگانيك و توسعه پايدار
 بررسي اثر صفات و عوامل موثر بركيفيت علوفه در توليد محصول سالم دامي
 برآوردپتاسيم قابل استفاده با عصاره گيرتترافنيل بران سديم بصورت تابعي ازوضعيت دانه بندي و رس با شبكه عصبي مصنوعي درخاك هاي استان گلستان
 اثر كودهاي شيميايي نيترات و فسفات برآلودگي آبها و نقش آن در كشاورزي پايدار(مطالعه موردي: حوزه آبريز تجن)
 تاثير مديريت تلفيقي كنترل بيماري پاخوره گندم بركشاورزي پايدار
 تاثير تاريخ كاشت بر رشد، عملكرد واجزاي عملكرد سه رقم كلزا در همدان به منظور استفاده بهينه از عوامل محيطي و توليد محصول سالم
 خاك ورزي حفاظتي و لزوم آن در كشاورزي پايدار
 نقش ترويج و آموزش كشاورزي در توسعه كشاورزي ارگانيك در ايران
 منظر شهري و تأثير آن بر پايداري اكولوژيكي شهرها و حفظ منابع طبيعي
 بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر فاكتورهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي دانه رست هاي ماش
 تحريك تماميت غشا، سامانه آنزيماتيك و برخي فاكتورهاي رشد در گياه لوبياچيتي (رقم صدري) تحت تاثير ميدان مغناطيسي در فاز رويشي
 بررسي اثر ميدان مغناطيسي و نانوذرات نقره بر فاكتورهاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي در لوبياچيتي (رقم تلاش
 بررسي ميزان آگاهي زيست محيطي جوامع محلي سواحل جنوبي ذخيره گاه زيست كره حرا
 ارزيابي خواص ضدميكروبي وبرخي خواص فيزيكي فيلم ژلاتين/سديم آلژينات حاوي اسانس پونه كوهي به عنوان پوششي زيستي براي بسته بندي موادغذايي
 كاهشضايعات محصولات كشاورزي گامي در جهت امنيت غذايي در ايران
 تغييرات اقليم و خشكسالي
 مديريت پسماند و ضايعات محصولات كشاورزي گامي در جهت رسيدن به توسعه پايدار
 مقايسه اثر ميدان مغناطيسي در زمان هاي مختلف بر شاخص هاي رشد، تركيبات آنتي اكسيداني و رنگيزه هاي فتوسنتزي در گياه لوبياچيتي
 مطالعه پتانسيل دگرآسيبي آللوكيميكال هاي موجوددرعصاره آبي (Raphanous sativus L.) تربچه برويژگيهاي مورفولوژيكي گندم بهاره رقم پارسي Triticum aestivum L
 وضعيت نظام زراعي ايران از لحاظ ورود به نظام كشاورزي ارگانيك
 نقش آموزش درحفاظت ازمحيط زيست مطالعه موردي: دانش آموزان شهربندرعباس
 مروري بر موانع و راهكارهاي توسعه پايدار كشاورزي در ايران
 بررسي اثرنماتدريشه گرهي Meloidogyne javanica برخصوصيات رشدي پيوندك رقم مامايي روي چندپايه
 تاثيرمالچ بقاياي ماشك بركنترل علفهاي هرزتابستانه پنجه مرغيCynodon dactylon وتاج خروس Amaranthus retroflexus ورطوبت خاك
 بررسي اثرآللوپاتيك عصاره ي آبي رازيانه Foeniculum vulgare برجوانه زني رشدوفعاليت آنزيم كاتالاز درعلف هرزقياق Sorghum halepense
 بررسي شاخصهاي مكانيزاسيون ازديدگاه انرژي درسامانه هاي آبياري تحت فشاروسطحي براي توليدگندم درمنطقه شمال اهواز
 بررسي تحمل به شوري و ميزان جذب املاح درگياه سياه دانه
 اثر رقم و زمان برداشت بر آسيب مكانيكي در سيب
 اثرسرب و كادميوم برويژگيهاي ظاهري چمن فستوكاي بلندرقم ربل
 رابطه تاريخ برداشت و دورآبياري باصفات كمي و كيفي برگ گزنه
 تاثيرسياست هاي دولت دربخش كشاورزي برشاخصهاي پايداري كشاورزي مطالعه موردي: كشاورزان شهردلبران ازتوابع شهرستان قروه
 ارزيابي عملكردعلوفه و نسبت برابري زمين كشت مخلوط يولاف و ماشك گل خوشه اي درمنطقه معتدل سرد
 بررسي تأثير كود زيستي فسفاته بارور 2، كود شيميايي فسفر ومحلولپاشي ازت بر خصوصيات كمي ذرت دانه اي
 تاثيرگياه پوششي شبدربركنترل علف هرزتابستانه تاج خروس Amaranthus retroflexu و عملكردپنبه
 بررسي نحوه ي خيس شدگي خاك دراراضي شيب دارتحت آبياري قطره اي
 امكان سنجي استفاده از استات آمونيوم در پيش بيني عملكرد گندم در برخي مزارع ديم با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
 نقش آب هاي نامتعارف در كشاورزي و توليد محصول سالم
 بررسي ارتباط دماي نقطه ي شبنم ورطوبت نسبي باميزان آب قابل بارش حاصل ازتوليدات سنجنده ي MODIS مطالعه موردي ايستگاه سينوپتيك رشت
 كاربرد داده هاي رقومي ماهواره اي در شناسايي، پايش و مديريت محصولات كشاورزي
 تهيه و ارزيابي خواص فيزيكي و مكانيكي فيلم زيست تخريب پذيركربوكسي متيل سلولز – كتيرا
 بررسي اندازه گيري ابعادگوجه فرنگي به كمك پردازش تصوير
 بررسي كارايي و بهره وري توليد محصول نخود استان كرمانشاه
 اندازه گيري كارايي زيست محيطي صنايع آلاينده ايران صنايع فلزات اساسي و كاني هاي غيرفلزي
 Studying bioclimatic evaluation of city of Gonabad using Evanz model
 چالشهاي توسعه پايداركشاورزي
 تعديل اثرات تنش خشكي برخصوصيات مورفولوژيكي گل پروانش Catharanthus roseus ارقام roseaو alba تحت مصرف سولفات پتاسيم
 بررسي قابليت ها و تنگناهاي به كار گيري مكانيزاسيون در بخش كشاورزي منطقه جيرفت و كهنوج به منظور توسعه پايدار
 ارزيابي چند شاخص خشكسالي و تعيين مناسبترين شاخص در حوزه آبخيز بهشت آباد استان چهارمحال و بختياري
 تاثيرگياه پوششي ماشك بركنترل علف هرزتابستانه چسبك Setaria viridis و خصوصيات خاك
 برآوردابعاد پيازرطوبتي درآبياري قطره اي بااستفاده ازرگرسيون خطي چندگانه
 Determining climatic comfort conditions according to thermal -comfort index for city of Sarakhs
 گذري برتوسعه پايدارو نقش آن در كشاورزي
 بررسي اثرات دگرآسيبي گياه دارويي زنيان برروي خصوصيات جوانه زني و رشدگياهچه اي خرفه
 بررسي تاثير مقادير مختلف كود دامي و كود شيميايي فسفره بر بر عملكرد دانه و اجزاء عملكرد ماش رقم پرتو
 تاثير كود دامي و سطوح مختلف كود فسفره شيميايي بر عملكرد زيست توده وخصوصيات ريشه ماش
 تنوع زيستي و توسعه پايدار
 تحليلي بركاربرد سيستم فرماندهي حادثه در رسيدگي اضطراري به پاركهاي صنعتي ديجيتال
 Evaluating tourism climate of city of Gonabad
 استفاده ازفناوري انعكاس و پردازش صداوشبكه عصبي مصنوعي درطبقه بندي دورقم دانه ذرت
 تهيه نقشه پتانسيل چشمه آب زيرزميني با استفاده از مدل نسبت فراواني در حوزه آبخيز چهل گزي، استان كردستان
 استفاده ازفناوري انعكاس و پردازش صداوشبكه عصبي مصنوعي درطبقه بندي دورقم دانه سويا
 بررسي تغييرات رطوبتي و درصد قوه ناميه چهار رقم بذر گندم از مرحله تخليه در انبارتا پس ازعمليات فرآوري بذر در اقليم هاي نيمه گرمسيري و معتدل استان كرمان
 بررسي اثرات دگرآسيبي گياه دارويي زنيان بر روي خصوصيات جوانه زني و رشدگياهچه اي تاج خروس
 اثر جهاني شدن اقتصاد بر توسعه بخش كشاورزي (مورد مطالعه : خشكبار)
 بررسي اثرسه گونه قارچ بومي Trichoderma spp برروي رشدگياه گوجه فرنگي درشرايط گلخانه
 بررسي اثرمتقابل قارچTrichoderma virens بانماتدمولدگره ريشه meloidogyne spp روي گوجه فرنگي درشرايط گلخانه اي
 اثرتنش شوري بررشدرويشي درگياه سياه دانه
 خواص فيزيكي چندسازه هاي چوب پلاستيك ساخته شده ازتركيب هاي مختلف پلاستيك بازيافتي
 ارزيابي استفاده ازفناوري پردازش صداو آكوستيك درطبقه بندي و تشخيص كيفيت محصولات كشاورزي
 اثرباكتري عامل جرب معمولي Streptomyces scabies روي بيماريزايي نماتدريشه گرهي Meloidogyne javanica
 تاثير غلظتهاي مختلف روغنهاي معدني روي ريزش گل مركبات و فعاليت شته ها
 بررسي كيفيت آب رودخانه بالخلي چاي استان اردبيل بااستفاده ازشاخص كيفيت آب CWQI
 برخي مشكلات و ارائه راهكارها درراستاي حمايت و ارتقاي كشاورزي ارگانيك
 بررسي الگوي پروتئوم دورقم گندم نان درپاسخ به توكسين دي اكسي نيوالنول قارچ
 تأثير فصل كاشت و مقادير مختلف كود زيستي ورمي كمپوست بر خصوصيات كيفي زنوتيپ پيشرفته عدسILL6037 در شرايط ديم منطقه خرم آباد
 ارزيابي اثرات فصل كاشت و مقادير مختلف ورمي كمپوست بر عملكرد دانه و اجزاء عملكرد عدس رقم بيله سوار در شرايط ديم منطقه خرم آباد
 ارزيابي اجراي آبياري قطر ه اي در باغات مركبات غرب استان مازندران به منظور بررسي و تعيين مساحت بهينه اجراي طرح
 بررسي تاثير خمير ترش بر ويژگي و كيفيت نان
 عوامل موثر بر پذيرش آبياري باراني با تاكيد بر صرفه جويي آب مصرفي
 بربررسي اثرمحلول پاشي نانواكسيدآهن وروي برعملكردودرصد پروتئين ماش vigna radiate L. رقم پرتودرمنطقه چرام
 اثر متوقف كننده شوري بر فعاليت و تكثير نماتد مولد گره ريشه Meloidogyne javanica درگياه نخود زراعي Cicer arietinum در شرايط گلخانه
 معرفي چندسازه چوب پليمر و استفاده از آن به عنوان يك فراورده دوستدار محيطزيست
 بررسي اثر سميت نانو نقره بر اساس اندازه بر جوانه زني بذور هندوانه
 بررسي تنش فلز نقره در دو اندازه نانو روي جوانه زني و رشد بذور كلم گل
 بررسي اثراستفاده ازكمپوست ضايعات چاي به عنوان بخشي ازبستركشت گياه زينتي برگ انجيري Monstera deliciosa )
 بررسي چشم اندازبخش كشاورزي و توسعه پايدارروستايي درراستاي تحقق شعارتوليد ملي و سرمايه ايراني مطالعهموردي: شهرستان ممسني
 خشكسالي وتاثيرآن برتوسعه پايدار
 A Survey upon Alternate Potassium Amendments for Organic Fertilizers
 كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه بخش كشاورزي و روستايي مطالعه موردي )شهرستان ممسني

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید