نمایه سازی مجموعه مقالات همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور در بانک مقالات کشور (سیویلیکا)

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات  همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور  25 تا 26  اردیبهشت ماه 1392  توسط دانشگاه مازندران و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در بابلسر برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)  در این کنفرانس 341عنوان مقاله تخصصی شامل 4625 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
 خزانه هوشمند توليد صيفي جات با تغذيه انرژيهاي تجديدپذير در بام ساختمان تكنولوژي نوين نگهداشت انرژي، با رويكرد كارآفريني ملي و حماسه اقتصادي
 سرمايه اجتماعي، مهارتي در كارآفرينان
 مطالعه ارتقاء كارآفريني اجتماعي از طريق انباشت سرمايه اجتماعي
 مطالعه تئوريكي تجربي چيسيتي و چرايي ارآفريني
 Student’s personality characteristics role/ function on their tendency to entrepreneurship
 ابزارهاي هوش تجاري در خدمت رهبري كارآفرينانه
 ابعاد سرمايه ي اجتماعي و تأثير آنها در كارآفريني سازماني
 اثربخشي تكنيك هاي خلاقانه فضاي كسب و كار بستر ساز كارآفريني سازماني
 اثرات استرس شغلي بر كارآمدي مديران در شهرداري هاي استان مازندران
 اخلاق محوري در مديريت سازمانهاي كارآفرين
 ارائه الگويي از تأثير رهبري استراتژيك بر نوآوري در كسب و كارهاي كارآفرينانه
 ارائه الگويي به منظور شناسايي عوامل مؤثر بر رشد كارآفريني سازماني
 ارائه الگويي مفهومي از واحدهاي تجاري استراتژيك (USB) ها دانش محور در راستاي ايجاد كارآفريني
 ارائه چارچوبي براي رقابت پذيري بنگاه هاي كوچك و متوسط (SMEs) صادراتي
 ارائه مدل بومي كارآفريىي ايران
 ارائه مدل مفهومي جهت شناسايي عوامل ساختاري مؤثر بر توسعه كارآفريني سازماني در شركت هاي كوچك و متوسط
 ارائه مدل مفهومي و توسعه كارآفريني
 ارائه مدلي براي تشخيص فرصت هاي كارآفرينانه
 ارائه مدلي جهت بررسي تاثير ابعاد سرمايه فكري بر كارآفريني سازماني
 ارائه مدلي جهت بررسي تاثير ظرفيت جذب دانش سازماني بر كارآفزيني
 ارائه مدلي جهت بررسي عوامل مؤثر آموزشي بر رشد كارآفريني با تأكيد بر آموزش دانشگاهي
 ارائه مدلي مفهومي جهت شناسايي عوامل مؤثر بر ن وآوري سازماني
 ارائه مدلي از همكاريهاي بين سازماني ميان سازمانهاي مرتبط با صنعت گردشگري در استان مازندران
 ارائه ي راهبردهاي تدريس به منظور تسهيل دوره هاي آموزش كارآفريني در آموزش عالي
 ارتباط آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش با بازار كار
 ارتباط بين مهارتهاي ارآفرينانه مديران و اثر بخشي سازماني در كسب و كارهاي كوچك و متوسط (مورد مطالعه: شهرستان ساري)
 ارزيابي عملكرد پايداري زنجيره هاي تأمين، رويكردي نوين در محيط رقابتي كسب و كارها
 ارزيابي قوانين مرتبط با كارآفريني در ايران با تأكيد بر نقش دولت ها در كارآفريني
 ارزيابي مقايسه اي و ارائه يك نوع شناسي از مدل هاي نظري توليد پايدار
 ارزيابي و مقايسه سياست هاي نوآوري ملي در ايران و كشورهاي منتخب
 ازبرنامه ريزي تا مديريت استراتژيك در راستاي تثبيت مزيت رقابتي كارآفريني استراتژيك
 استاندارد ACRL: بررسي ميزان سواد اطلاعاتي كاركنان و رابطه آن با بازارگرايي
 استراتژي هاي نوين موج سوم آموزش مجازي در ايجاد بنگاه هاي علمي كارآفرين
 اشتغال زنان و نقش آن در توسعه كشور
 ارايه ي مدل كسب و كار مناسب به منظور شناسايي عوامل موثر بر بهبود سودآوري در شركتهاي كارآفرين
 الزامات اخلاقي در كارآفريني
 الزامات كارآفريني سازماني و سازمان هاي كارآفرين
 الگوبرداري از تجارب كارآفريني در كشور هند براي توسعه كارآفريني در ايران
 الگويي از اشتغال با توريسم ورزشي
 الگويي از فرصتهاي كارآفرينانه ورزش در استان مازندران
 اولويت بندي شاخص هاي تأثير گذار كارآفريني بر مهارتهاي فروش در صنعت بيمه با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: شهرستان سمنان)
 اهميت بازاريابي سبز در حوزه كارآفريني و شناسايي و رتبه بندي مهمترين چالشهاي اجرايي
 اهميت خلاقيت و نوآوري در كارآفريني
 آفريننده ي كار تا شكستن هژموني، مفهومي نوين از كارآفريني
 آموزش كارآفريني و چالش هاي آن در ايران
 آموزش كارآفرين و چالش هاي آن؛ مروري بر مفاهيم و زمينه پيدايش آن
 آموزش كارآفريني
 آموزش كاركنان راهكاري جهت توسعه خلاقيت و توانمندسازي حرفه اي
 آموزش مهارت هاي كارآفريني
 آموزش و توسعه كارآفريني
 آموزش و فرهنگ كارآفريني: ضرورتي اجتناب ناپذير براي دانشگاه ها
 بازاريابي و صادرات فن آوري بنگاه هاي علمي، بستر سازه گستره توليد ن وآوري و كارآفريني
 بررسي تاثير گردشگري در توسعه كارآفريني و اشتغال زايي
 بررسي توسعه ي ويژگي هاي كارآفرينانه در رشته مديريت جهانگردي و توريسم
 بررسي موانع كارآفريني در اقتصاد ايران و كشورهاي منتخب
 بررسي اثر آزاد سازي تجاري بر رشد اقتصادي كشورهاي منتخب MENA : كاربرد روش گشتاورهاي تعميم يافته
 بررسي اثرات اقتصادي اجتماعي احذاث گلخانه هاي صنعتي با تاكيد بر كارآفريني
 بررسي ارتباط اخلاق حرفه اي و كارآفريني و ضرورت آموزش اخلاق حرفه اي در كارآفريني
 بررسي ارتباط كارآفريىي با استرس شغلي در كاركىان اداره كل ورزش و جوانان استان اردبيل
 بررسي بسترهاي توسعه كارآفريىي در ورزش
 بررسي تأثير عوامل ساختاري بر ايجاد كارآفريني در سازمانها
 بررسي تأثير مقاطع و گروه هاي مختلف تحصيلي بر ويژگي هاي كارآفريني و خلاقيت دانشجويان دانشگاه گيلان
 بررسي تأثير هوش سازماني بر كارآفريني (با تأكيد بر ريسك پذيري)
 بررسي تأثير هوش سازماني بر بعد خلاقيت كارآفريني (مطالعه موردي: اعضاي هيئت علمي دانشگاه مازندران)
 بررسي تطبيقي آموزش كارآفريني در دانشگاه هاي آلمان و ايران
 بررسي توسعه كارآفريني در صنعت بيمه كشور ايران
 بررسي ديدگاه اعضاي هيئت علمي و اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري در باره نقش پارك هاي علم و فناوري در كارآفريني فارغ التحصيلان
 بررسي ديدگاه زنان كارآفرين نسبت به موانع موجود توسعه كارآفريني
 بررسي رابط ابعاد انگيزه وابستگي و علاقه در كارآفريني (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه هاي شهرستان نور)
 بررسي رابطه اثربخشي سازماني و كارآفريني سازماني از نظر كاركنان يك سازمان صنعتي در شهر بندرعباس
 بررسي رابطه بين توانمندسازهاي مديريت دانش و توانمندسازهاي كارآفريني در سازمان ها (مطالعه موردي: يك هولدينگ دارويي)
 بررسي رابطه بين خلاقيت و كارآفريني با رضايت شغلي در شاغلان صنايع دستي
 بررسي رابطه بين خلاقيت و نيت كارآفريني با توجه به نقش ميانجي گري شخصيت پويا در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز
 بررسي رابطه بين خلاقيت و ويژگي هاي شخصيتي كارآفريني در بين دانشجويان مركز آموزش علمي و كاربردي شهر بابك
 بررسي رابطه بين خودكارآمدي با تمايل به كارآفريني فردي (مطالعه موردي: دانشكده علوم انساني دانشگاه شاهد)
 بررسي رابطه بين رفتار شهروندي سازماني و كارآفريني سازماني در بين كاركنان دانشگاه تبريز
 بررسي رابط بين سرمايه اجتماعي و كارآفريني سازماني
 بررسي رابطه بين كارآفريني در صنعت توريسم با توسعه روستايي (مطالع موردي روستاي دوهزار، شهر تنكابن)
 بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي كارآفرينان و سطح هوش هيجاني آنان در عملكرد سازماني
 بررسي رابط خلاقيت و روحيه كارآفريني در بين دانشجويان دانشگاه فرهنگيان بندرعباس- پرديس شهيد بهشتي
 بررسي رابطه رفتار شهروندي سازماني و كارآفريني سازماني (مطالعه موردي: اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان فارس)
 بررسي رابطه سرمايه فكري و اجراي بانكداري الكترونيك در تعاوني اعتبار ثامن
 بررسي رابطه عدالت سازماني با كارآفريني سازماني از ديدگاه كاركنان شاغل در مراكز فني و حرفه اي استان هرمزگان
 بررسي رابطه فرهنگ سازماني و كارآفريني (مطالعه ي موردي: دانشگاه لرستان)
 بررسي رابطه كارآفريني مديران و جو سازماني با عملكرد دبيران مدارس متوسطه شهر اهواز
 بررسي رابطه كارآفريني با بازارگرايي و منابع انساني بر نوآوري كسب و كار
 بررسي رابط كارآفريني سازماني و پيامدهاي سازماني آن
 بررسي رابطه مديريت دانش و كارآفريني سازماني در آموزش و پرورش از ديدگاه دبيران مراكز فني و حرفه اي و كاردانش شهرستان داراب
 بررسي رابطه و عوامل مؤثر بر ويژگي هاي شخصيتي خلاقيت و ريسك پذيري در دانشجويان دانشگاه هاي دولتي (مطالعه موردي: استان مازندران)
 بررسي رابطه هوش معنوي با ويژگي هاي شخصيتي يك كارآفرين از ديدگاه كاركنان يك سازمان صنعتي در شهر بندرعباس
 بررسي رابطه ي عدالت و تعهد با كارآفريني سازماني
 بررسي راهكارهاي مناسب جهت تأمين مالي صنايع كوچك و متوسط دانش بنيان
 بررسي رضايت شغلي معلمان مقطع راهنمايي شهرستان اسلام آباد غرب
 بررسي عوامل پيش برنده توسعه كارآفريني با تأكيد بر كارآفريني سازماني
 بررسي عوامل تعيين كننده ي كارآفريني مشاركتي (مطالعه موردي: شهرك هاي صنعتي استان مازندران)
 بررسي عوامل شكل دهنده كارآفريني دانشجويان و تأثيرشان بر كارآفريني دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان
 بررسي عوامل كليدي و آهنگ اثر گذاري «كشف و مديريت اشتراك گذاري دانش ضمني» در شركتهاي دانش بنيان و كارآفرين در مقايسه با ساير شركتها
 بررسي عوامل محيطي تأثير گذار بر كارآفريني بر مبناي تفكر سيستمي با محوريت دانشگاههاي كارآفرين
 بررسي عوامل مؤثر بر توسعه كارآفريني سازماني
 بررسي فرصت ها در كارآفريني
 بررسي قابليتهاي كارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان
 بررسي كيفي دانش كارآفرين در سايه سرمايه هاي موفق و بهينه
 بررسي كارآفريني سازماني و جانب وابسطه به آن
 بررسي مباني آموزش هاي كارآفرينانه از منظر نوع
 بررسي متغيرهاي محيطي مؤثر برفرآيند كارآفريني مستقل (مورد مطالعه: كارآفرينان استان مازندران)
 بررسي مدل هاي قصد و نيت كارآفرينانه و عوامل مؤثر در ايجاد فرهنگ كارآفريني
 بررسي موانع رشد خلاقيت در آموزش عالي
 بررسي مؤلفه هاي مؤثر بر كارآفريني و شيوه هاي پرورش آن مورد مطالعه: ستاد مركزي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
 بررسي ميزان تأثير آموزش كارآفريني بر مقاصد كارآفرينانه كسب و كار (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه هاي استان مازندران)
 بررسي ميزان تلاش دانشگاه ها در تفهيم ضرورت و اهميت ايجاد مشاغل كارآفريني در راستاي توسعه پايدار به دانشجويان
 بررسي نقش آموزش هاي كارآفريني بر ايجاد و استقرار كسب و كارهاي جديد و كارافرينانه
 بررسي نقش برند و برندسازي (به عنوان نوآوري سازماني) در توسعه كسب و كار
 بررسي نقش توسعه بنگاه هاي كوچك و متوسط (SMEs) در ايجاد كارآفريني
 بررسي نقش توسعه كارآفريني در توسعه پايدار
 بررسي نقش سرمايه فكري در كارآفريني سازماني
 بررسي نقش عوامل سازماني مؤثر بر توسعه كارآفريني دانشگاهي (با تأكيد بر عومل ساختاري)
 بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه كارآفزيني
 بررسي نقش كارآفريني درصنعت گردشگري و اثر آن بر توسعه پايدار
 بررسي نقش مديريت دانش بر كارآفريني سازماني (مورد مطالعه: دانشگاه لرستان)
 بررسي نقش مديريت دانش در سازمانهاي يادگيرنده
 بررسي نقش مربيان تربيتي در ايجاد روحيه تعاون در دانش آموزان شهراروميه
 بررسي نقش نوآوري استراتژي در تدوين و اجراي استراتژي بازاريابي
 بررسي نقش نهادي هاي مالي در توسعه فضاي كارآفريني كشور
 بررسي و اثر مديران سازمان در افزايش كارآفريىي
 بررسي نقش و جايگاه سازمان كارآفرين در مديريت جامعه (مطالعه موردي: استانداري مازندران)
 بررسي نقش و جايگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات در كارآفريني دانش آموزان از ديدگاه دبيران هنرستان هاي فني و حرفه اي شهرستان حاجي آباد
 بررسي نگرشي تاثير دولت بر بهبود كارآفريني
 بررسي نيم رخ كارآفريناني دانشجويان دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
 بررسي و ارزيابي چگونگي نحوه ي تأثيرات ارتباط دانشگاه- صنعت فولاد و توسعه كارآفريني
 بررسي و تحليل مشكلات در فرآيند آموزش كارآفريني در دانشگاه ها و بنگاه هاي علمي
 بررسي و توصيف بازارگرايي با تأكيد بر ابعاد آى
 بررسي و توصيف سرمايه فكري (مطالعه موردي: تعاوني اعتبار ثامن)
 بررسي و چگونگي عملكرد كاربرد نقش دانشگاه در توسعه و ترويج كارآفريني
 بررسي و رتبه بندي عوامل مرتبط با بهره وري نيروي انساني در دانشگاه (مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر)
 بررسي وضعيت فضاي كسب و كار كشور در راستاي كارآفريني
 بررسي پتانسيل كارآفريني گردشگري عشاير كرد خراسان شمالي
 بررسي تأثير آموزش هاي فني و حرفه اي بر بستر سازي ملزومات و نيازهاي شروع كسب و كار
 بررسي رابطه بين مدييت دانش و كارآفزيىي (مطالعه موردي: راهنمايي و رانندگي استان كردستان)
 بررسي رابطه بين كارآفريني سازماني و چابكي سازماني: مطالعه موردي يكي ازصنايع هوانوردي كشور
 بررسي رابطه بين مديريت دانش با خلاقيت و كارآفريني
 بررسي عوامل توسعه كارآفريني در واحدهاي توليدي كوچك شهر همدان
 بررسي فرصت ها و تهديدهاي فراروي خط مشي گذاري دولتي در بخش كارآفريني كشور
 بررسي فرصت هاي كارآفريني حوزه اكوتوريسم (طبيعت گردي) در استان مازندران
 بررسي مؤلفه هاي بروز رفتار خلاقانه در پيدايش كارآفريني سازماني (مطالعه موردي: بانك سپه)
 بررسي نظري نقش آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه كارآفريني روستايي
 بررسي نقش آموزش در موفقيت كارآفرينان (نمونه موردي: كارآفرينان شهر بابل)
 بررسي نقش صنعت فناوري گاز در توسعه كارآفريني ملي
 بررسي نقش كسب و كارهاي خانگي در توسعه اشتغال و كارآفريني زنان
 برنامه ريزي كسب و كار خدمات: مورد مطالعه: مراكز آموزش تخصصي بازرگاني در استان مازندران
 بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزاري مناسب براي آموزش كارآفريني
 بهره گيري از ظرفيتهاي كارآفريني شاهراه حركت به سوي توسعه در كشور
 بين المللي شدن و عملكرد: اثر تعديل گر يادگيري سازماني
 پنجره فرصت هاي فناورانه: از تشخيص تا بهره برداري
 پيامدهاي كرافريني در جامعه
 پيوند دانشگاه و صنعت: تجاري سازي در فناوري هاي جديد
 تاثير چابكي سازماني بر كارآفريني سازماني (مورد مطالعه:دانشگاه اصفهان)
 تأثير صنعت گردشگري بر توسعه كارآفريني استان لرستان
 تاثير صنعت گردشگري بر كارآفريني
 تأثير فن آوري اطلاعات بر كارآفريني (كارآفريني الكترونيك)
 تأثير فناوري اطلاعات در تحقق بخشي به كارآفريني
 تأثير كارآفريني بر پارك علم و فناوري اطلاعات
 تاثير كارآفريىي بر جىگ نرم
 تأثير گرايش به كارآفريني بر عملكرد بانكهاي خصوصي سطح شهر مشهد
 تأثير گرايش كارآفرينانه بر سود آوري شركت هاي بيمه: نقش بازارگرايي و موفقيت نوآوري (مطالعه موردي: شركت هاي بيمه استان گيلان)
 تبيين نقش بازاريابي داخلي بانك ها بر بازارگرايي و توسعه كارآفريني
 تبيين پيامدهاي استراتژي كارآفريني يكپارچه و ارائه مدلي اثر بخش در آموزش عالي
 تبيين مدل معادله ساختاري عوامل مؤثر در فرآيند كارآفرينانه
 تبيين نقش آموزش كشاورزي در فرآيند توسعه كارافريني دانش آموختگان رشته كشاورزي
 تبيين نقش دانشگاه ها در ارتقاء مهارت هاي كارآفريني با تأكيد بر موانع قانوني
 تبيين ويژگي هاي دانشگاه نسل سوم (دانشگاه كارآفرين) (شاهد تجربي: دانشگاه مازندران)
 تجاري سازي كارآفرينانه: سرمايه گذاري ملي و بين المللي طرح هاي كارآفرينانه ريسك پذير
 تجاري سازي كارآفريىي: از دانشگاه تا صىعت
 تجزيه و تحليل عوامل اثر بخش برنوآوري تكنولوژي استراتژيك
 تجزيه و تحليل فاكتورهاي اثر بخش داخلي بر كارآفريني سازي
 تجزيه و تحليل موانع كارآفريني در ايران با استفاده از DEMATEL فازي
 تجزيه و تحليل نقش IT در كارآفريني بنگاه ها
 تجزيه و تحليل نقش كارآفرينان در راستاي ايجاد اقتصادي پايدار (بنگاه هاي اقتصادي متوسط زودبازده شهر بابل)
 تحليل تأثير سرمايه اجتماعي بر گرايش كارآفرينانه دانشجويان دانشگاه پيام نور تبريز
 تحليل تأثير سرمايه انساني بر گرايش كارآفرينانه دانشجويان دانشگاه پيام نور تبريز
 تحليل مفهوم سازمان كارآفرين با تمركز بر دانشگاه كارآفرين
 تحليلي بر آثار سبك زندگي كارآفرينانه بر ارتقاء توليد ملي و توسعه پايدار
 تحليلي بر موانع پيش روي توسعه كارآفريني در ايران
 تحليلي بر موانع (شناسايي و رتبه بندي) كارآفريني در ايران با رويكرد فازي (مطالعه موردي: شركت هاي كوچك و متوسط در سطح خراسان رضوي)
 تحليلي بر تأثير رفتار سازماني مثبت گرا بر كارآفريني سازماني
 تشخيص فرصت كليد موفقيت كارآفرينان در فرآيند كارآفريني
 تشخيص فرصت هاي كارآفريني بين الملل
 تشريح جزئيات برنامه آموزشي كارآفريني و ارتباط ميان اجزاء آن
 تعامل دانشگاه و خوشه هاي صنعتي در جهت ايجاد كارآفريني در رشته هاي هنر نمونه موردي: كارگاههاي مركز كارآفريني دانشگاه هنر اسلامي تبريز
 تفكيك زباله از مبدأ و مكانيزاسيون سيستم هاي جمع آوري مواد قابل بازيافت با نگرش مديريتي و اجرائي (ايده اي كارآفرينانه)
 تقويت روحيه كارآفريني دانشجويان
 توسعه صنعتي با محوريت مديريت دانش و دانشگاه كارآفرين
 توسعه كارآفريني در كشاورزي
 توسعه كارآفريني از طريق آموزش كارآفريني بمنظور تحقق توسعه سياسي- اقتصادي كشور ايران
 توسعه كارآفريني در صنعت
 توسعه كارآفريني راهي به سوي توسعه اقتصادي
 توسعه مزيت رقابتي در مديريت زنجيره تامين سبز كسب و كار
 شناسايي و اولويت بندي موانع انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت با استفاده از تكنيك AHP (مطالعه موردي: دانشگاه صنعتي شيراز)
 جايگاه «كارآفريني» در تحليل مديريت شهري بروش فازي
 جايگاه كارآفريني بر توسعه صنعت گردشگري
 جستاري در نقش سازمان هاي كارآفرين در رشد و توسعه اقتصادي جامعه
 جهانگردي توانايي آن در كارآفريني و ايجاد اشتغال شواهدي از استان مازندران
 چالش هاي نيل به رويكرد كارآفريني زنان روستايي
 دارايي نامشهود (سرمايه اجتماعي) پلي به سوي كارآفريني سازماني
 دانشگا باشگاه انديشه، پلي به سمت كار آفزيني
 دانشگاه كارآفرين: زمينه ي پيدايش و موانع پيش روي آن
 دانشگاه كارآفرين و اشتغال، رفاه اجتماعي جوانان
 دانشگاه كارآفرين و رويكرد آن در مارپيچ سه گانه روابط صنعت- دولت- دانشگاه
 دانشگاه كارآفرين و كارآفريني زنان
 دانشگاه و نقش آن در نيل به كارآفريني
 رابط بين فرهنگ سازماني و كارآفريىي سازماني دردستگاههاي اجرايي استان گيلان
 رابطه بين مديريت دانش، يادگيري الكترونيكي و تلفيقي ونقش آنها در ايجادآفرينندگي در سازمان ها
 رابطه بين ميل به كارآفريني و پيشرفت تحصيلي دانشجويان مديريت دانشگاه آزاد اسلامي چالوس
 رابطه ميان مهارت هاي خودرهبري با رفتار نوآورانه در شركت مجتمع گاز پارس جنوبي (عسلويه)
 رابطه ي تعهد سازماني با كارآفريني سازماني در بين كاركنان اداره كل راه آهن استان هرمزگان
 رابطه ي بين اشتراك گذاري دانش و عملكرد سازماني: نقش واسطه اي نوآوري سازماني
 رابطه ي بين نگرش به فناوري اطلاعات و ارتباطات با ويژگي هاي شخصيتي كارآفريني دانشجويان كارشناسي ارشد
 رقابت پذيري مهمترين ويژگي شركتهاي دانش بنيان
 رويكردهاي توانمندسازي زنان در حوزه كارافريني (با تأكيد بر فناوري اطلاعات)
 زبان شناسي پسانوگرا، بنيان كارآفريني و اقتصاد صنعتي
 ساختار سازماني راهي براي توسعه كارآفريني سازماني
 سازمان دانش محور بستر ساز رشد و توسعه نيروي انساني كارآفرين
 سنجش توسعه پايدار در شهرهاي كوچك (نمونه موردي شهر قائميه)
 شراكت در كسب و كار از بعد فرهنگي و سازماني
 شناسايي عوامل كليدي موفقيت درايجادوتوسعه اثربخش دركارآفريني ديجيتال
 شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي موفقيت شركت هاي دانش بنيان به كمك روش تصميم گيري AHP با درنظر گرفتن توانمندي سازمان (مطالعه موردي: شركت مهندسي سازگان ارتباط)
 شناسايي و اولويت بندي معيارهاي اثر گذار بر پيداي سيستم هاي نوآوري تكنولوژيك با استفاده از تكنيك AHP
 شناسايي و اولويت بندي موانع انتقال فناوري از دانشگاه به صنعت با استفاده از تكنيك AHP (مطالعه موردي: دانشگاه صنعتي شيراز)
 شناسايي و رتبه بندي موانع كارآفريني سازماني در سازمانهاي دولتي (مورد مطالعه: ستاد مركزي وزارت كار و امور اجتماعي)
 شناسايي فرصت ه اي كارآفريني صنايع نفت و گاز
 صنعت گردشگري دريچه اي به سوي كارآفريني
 ضرورت آموزش كارآفريني در نظام آموزش عالي با تأكيد بر توسعه كارآفريني
 ضرورت توجه كارآفريني در سازمان هاي رسمي و غيررسمي و تعامل آنها در سازمانها
 ضرورت توسعه كارآفريني در مراكز آموزش عالي كشاورزي
 طراحي محصول دركارآفريىي
 طراحي مدلي جهت بررسي عوامل تأثيرگذار بر كارآفريني
 طراحي و ارائه مدل مفهومي تأثير قابليتهاي بازاريابي بر كارآفريني سازماني در شركتهاي كوچك و متوسط (SMEs)
 علل اهداف اولويت بندي شاخص هاي كارآفريني سازماني از منظر BSC: يك رويكرد تصميم گيري چند معياره
 عوامل تأثير گذار بر هدف كارآفريني در ميان دانشجويان (مطالعه موردي دانشگاه هاي آزاد اسلامي غرب استان مازندران)
 عوامل موثر در كارآفريني جوانان روستايي از طريق گردشگري با استفاده از الگوي آميخته بازاريابي (مطالعه موردي:شهرستان كازرون)
 عوامل مؤثر در كارآفريني سازماني
 عوامل مؤثر بر رشد كسب و كارهاي كوچك و متوسط
 فراتحليلي پيرامون كارآفريني
 فرصت هاي كارآفريني زنان در حوزه فناوري اطلاعات
 فرصت هاي كارآفريىي درژئوپارك قشم
 فرهنگ سازي و كارآفريني
 فرهنگ كار و كارآفريني در اسلام
 فرهنگ، سدي براي كارآفريني و اشتغال زنان
 كار آفريىي در دانشگاه
 كارآفزيني ، رويكردي نوين در صنعت توريسم در شهرستان گيلانغزب
 كارآفريني اجتماعي سازمان و نقش آن در توسعه مسئوليت اجتماعي سازمان
 كارآفريني اجتماعي و ابعاد آن در جامعه
 كارآفريىي اجتماعي ي ونقش آن در توسعه اكوتوريسم (مطالعه موردي: تنگه ساواشي)
 كارآفريىي از ديدگاه اسلام
 كارآفريني بنگاه هاي علمي از تئوري تا عمل
 كارآفريني دانش بنيان به مثابه جستجوي فرصت در دانش
 كارآفريني در كشاورزي سرمايه گذاري در امنيت غذايي
 كارآفريني ديجيتال و ضرورت استفاده از آن
 كارآفريني سازماني و رفتار شهروند سازماني، نقش مياني تعهد سازماني (مطالعه در سازمان هاي استان سمنان)
 كارآفريني سازماني و نقش آن در پذيرش همكاري الكتزونيك در صنعت توريسم
 كارآفريني سازماني
 كارآفزيىي و نقش آن در توسعه
 كارآفريني، سرمايه اجتماعي و ضرورت توجه به زنان كارآفرين
 كارت امتيازات متوازن (BSC) و SWOT استراتژي هاي موفق در كارآفريني و صنعت توريسم
 كسب و كارهاي خانگي جوانان و كارآفريني اولويت ها و بايدها
 كسب و كارهاي دانش بنيان و توليد پايدار
 كاربرد آينده پژوهي در شناسايي فرصت هاي شغلي و كارآفرينانه
 لزوم بكارگيري كارآفريني الكترونيكي در عصر فناوري اطلاعات
 مثلث توريسم، كارآفريني و اشتغال
 مدل بلوغ استراتژيك براي سازمان هاي كارآفرين با مطالعه موردي شركت پتروشيمي خراسان
 مدل يابي رابطه بين ساختار و كارآفريني سازماني
 مدلي براي مديريت سرمايه ي فكري، گامي به سمت كارآفريني سازماني
 مديريت دانش: راهي به سوي كارآفريني سازماني (مطالعه موردي: وزارت صنعت، معدن و تجارت)
 مديريت دانش و نقش آن در كارآفريني سازماني
 مراكز آموزش عالي كارآفرين (ضرورت، چالش ها)
 مطالعه تأثير فرصت سرمايه گذاري بر ارزش شركت با تأكيد بر رويكرد كارآفريني
 مطالعه تطبيقي فيس بوك بعنوان يك نوآوري در كسب وكار
 مطالعه تطبيقي خانواده و كارآفريني در كشورهاي مخلتف
 مطالعه تئوريكي تجربي بررسي اثر ابعاد ارزش هاي فرهنگي مشتريان برعدالت درك شده و رضايت آنها
 مطالعه تئوريكي- تجربي عوامل مؤثر بر تجاري سازي محصولات شركت هاي دانش بنيان
 مطالعه تئوريكي- تجربي نقش فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تأمين
 مطالعه نقش اعتبارات خرد در توانمندسازي زنان
 معرفي مدل هاي خريد و فروش (تجارت) در كارآفريني اينترنتي
 مفهوم پردازي فرايند شكل گيري كارآفريني اجتماعي در سازمان بهزيستي كشور
 مطالعه تطبيقي عوامل موثر بر خوشه كسب و كار
 مقايسه الگوي بقاي شركت هاي كوچك و متوسط نوآور و غيرنوآور، صنايع غذايي استان مازندران
 مقايسه تاثير عوامل موثر بر تصميمات سرمايه گذاري در شركتهاي حبابي و غيرحبابي (شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
 مقايسه تطبيقي كارآفريني و نقش آن در چابكي سازماني
 مقايسه كارآفريني و تحول سازماني در بين مديران و كاركنان سازمانهاي فني و حرفه اي استان آذربايجان غربي
 مقايسه وجود و عدم وجود كارآفريني در تغيير كارآيي، مطالعه موردي غرب استان مازندران
 مقدمه اي بر فرآيند بازاريابي كارآفرينانه
 ميزان اثر گذاري IT بر عملياتي كردن ايده پردازي مديران كارآفرين
 نقش آموزش و ترويج كارآفريني در توسعه پايدار مقاصد گردشگري
 نقش ابعاد سواد اطلاعاتي كاركنان بر بازارگرايي
 نقش انكوباتورها و پارك هاي علمي و فناوري در توسعه پژوهش هاي كاربردي و كارآفريني
 نقش آموزش كارآفريني بر نيت كارآفرينانه دانشجويان بر اساس نظريه رفتار برنامه ريزي شده
 نقش آموزشهاي فني و حرفه اي در توسعه كارآفريني و اشتغالزايي
 نقش پارك هاي فناوري و مراكز رشد كارآفريني
 نقش پايه اي دانشگاه ها در تثبيت و توسعه ي پايدار مفهوم كارآفريني
 نقش پايه اي تعاملات خلاقيت و نوآوري در فرآيند كارآفريني
 نقش تحصيلا تكميلي پژوهش محور در توسعه كارآفريني دانش بنيان (مطالعه موردي: جهاد دانشگاهي)
 نقش جديد دانشگاه ها: ايجاد و توسعه SME هاي دانش بنيان
 نقش خط مشي هاي دولت در توسعه ي شركت هاي دانش بنيان
 نقش دانشگاه كارآفرين در تحقق حماسه اقتصادي
 نقش دانشگاه كارآفرين در توسعه منابع انساني كشور
 نقش دانشگاه كارآفرين در توسعه منابع انساني
 نقش دانشگاه كارآفرين در تجاري سازي پژوهش هاي دانشگاهي
 نقش دانشگاه كارآفرين و اشتغال زايي نظام آموزش عالي در توسعه منابع انساني كشور
 نقش دانشگاه كارآفرين در توسعه منابع انساني كارآفرين
 نقش دانشگاه ها در توسع فرهنگ كارآفريني: يك مطالعه تطبيقي
 نقش دولت درآموزش و ترويج كارآفريني
 نقش زنان در كارآفريني
 نقش صنعت توريسم در كارآفريني و اشتغال زايي
 نقش فرهنگ سازماني درعملكرد كارآفريني سازماني
 نقش فرهنگ سازماني در گسترش كارآفريني سازماني
 نقش كارآفريني در توسعه پايدار
 نقش كارآفريني دانشگاه ها تا فرآيند ايجاد، توسعه و رشد كسب و كارها و واحدهاي استراتژيك
 نقش كارآفريني در تحول ا قتصادي
 نقش كارآفريني در توسعه روستايي
 نقش كارآفريني در توسعه صنايغ دستي در گردشگري
 نقش كارآفريني درتوسعه گردشگري روستايي
 نقش كارآفريني در توليد ملي
 نقش كارآفريني گردشگري در توسعه مقصد
 نقش گردشگري در توسعه كسب و كارهاي محلي
 نقش مديريت دانش در راستاي افزايش ظرفيت جذب سازمان كارآفرين
 نقش مديريت دانش، نوآوري و فناوري در كارآفريني دانشگاهي
 نقش نظام آموزشي و مديريت منابع انساني در صنعت كارآفريني
 نقش و جايگاه خوشه هاي صنعتي در نيل به رشد و توسعه اقتصادي
 نقش و جايگاه كارآفريني در مديريت جامعه
 نقش و جايگاه كارآفريني در توسعه اقتصادي و پايدار
 نقش و جايگاه كارافريني در مديريت جامعه
 نقش هوش تجاري در كسب مزيت رقابتي در شركتهاي كوچك
 نگاهي به كارآفزينان شيشه اي : چالش ها و راهكارها
 نگرش اقتضايي بر بازاريابي كارآفرينانه
 نگرش فرآيندي به مديريت دانش، يادگيري سازماني و نوآوري سازماني
 نوآوري باز در كسب و كارهاي كوچك و متوسط: بررسي فرآيندها، دلايل و موانع پذيرش نوآوري باز
 نوآوري در توليد مواد كامپوزيتي از ضايعات و پسماندهاي كشاورزي و پليمري با قابليت كاربرد در صنعت
 نوع شناسي اصول همكاريهاي بين سازماني ميان سازمان هاي متولي آموزش عالي
 نوع شناسي كارآفريني و كارافرينان
 نهادينه كردن خلاقيت و نوآوري در هنرستانهاي فني و حرفه اي و ارائه راهكار به منظور ارتقاء
 نيت كارآفرينانه، بررسي عوامل اثر گذار در دانشجويان مديريت دانشگاه گيلان
 ويژگي دانشگاه كارآفرين و نقش آن در آموزش و توسعه منابع انساني

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید