مشاهده مجموعه مقالات دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی در بانک مقالات کشور(مرجع دانش)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژیدر پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی 21 تا 22  اردیبهشت ماه 1392  توسط سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اصفهان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 355عنوان مقاله تخصصی شامل 3512 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
 يخچالهاي كوير ، همگام با معماري پايدار
 انرژي هاي غير فسيلي و ذخيره سازي انرژي خورشيدي در بهينهسازي مصرف انرژي
 سيستم هاي غير فعال خورشيدي در بهينه سازي مصرف انرژي
 سيستم هاي فعال خورشيدي در بهينه سازي مصرف انرژي
 معماري پايدار سنتي ايراني و ماندگاري محيط زيست
 معماري شهر و پايداري محيط زيست
 شبيه سازي و بررسي ميزان مصرف انرژي الكتريكي در سيستم مديريت ساختمان، مورد مطالعه دانشگاه تبريز
 نگرشي نو به بهينه سازي و مديريت مصرف انرژي در ساختمان هاي امروزي
 نقش روابط عمومي در جلب مشاركت مردمي جهت نيل به اهداف مديريت مصرف انرژي
 بررسي و نقش فضاي كنترل نشده يا حائل در معماري بومي مسكن همدان
 بررسي اثر ديوارهاي خارجي در مصرف انرژي ساختمان هاي مسكوني
 هماهنگي با ساختگاه معماري پايدار در معماري بومي ايران
 انرژيهاي پاك
 ترويج فرهنگ صرفه جويي انرژي با بهره گيري از ابزار نوين تبليغات و اطلاع رساني
 بررسي تأثيرات اقلمي در شكل گيري و عملكرد فضاهاي شهري با تاكيد بر توسعه پايدار و مصف بهينه انرژي (نمونه موردي: شهرستان سمنان)
 تاثير استفاده از سيستم هاي توليد همزمان در جهت كمكبه بهينه سازي مصرف انرژي
 آسايش در داخل بنا بر اساس شاخص ماهاني، نمونه موردي شهر ايلام
 بررسي پارامترهاي مؤثر در ميزان مصرف انرژي در بخش مسكوني درايران
 بررسي اثر استفاده از جدارهاي با كارايي حرارتي بالا در تغيير هزينه ها و انرژي مصرفي ساختمان
 كاهش اتلافات حرارتي از پنجره هاي دو جداره با تغيير گاز بين شيشه ها
 امكان سنجي بهره گيري از كلودژل، در راستاي دستيابي به اهداف پايداري محيطي
 امكان سنجي بهره گيري ازفناوري پيل هاي سوختي، به عنوان منبع توليد انرژي پاك
 تحليل اقتصادي استفاده از سيستم هاي خورشيدي در منازل شهري به منظور جايگزيني استفاده از برق شبكه سراسري
 احياء و ن وسازي بافتهاي فرسوده شهري از نظريه تا عمل (بررسي نظريه ها و شيوه هاي اجرايي مواجهه با بافتهاي فرسوده شهري به عنوان شاخصه اي از توسعه پايدار)
 توسعه پايدار با نگاهي به معماري گذشته (نمونه موردي خانه هاي سنتي بوشهر)
 بررسي اصول و جايگاه معماري سبز در ايران و ارائه راهكارهايي جهت توسعه آن
 بررسي اصول پايداري سازه اي جهت كاهش مصرف انرژي در ساختمان
 بررسي امكان استفاده از زغال به عنوان پد مؤثر جهت استفاده در سيستم سرمايش تبخيري
 معماري سنتي كوير، معماري پايدار… (بررسي اصول معماري پايدار و چگونگي ظهور پايداري انرژي در معماري سنتي كوير ايران)
 تاثير معماري و شهرسازي معاصر بر ايجاد جزاير گرمايي
 طبيعت گرايي درمسكن روستايي گذشته و حال از دو منظر فشردگي بافت و تعداد طبقات
 ساخت و ساز پايدار با نگرشي بر معماري سنتي در اقليم گرم و خشك (كرمان)
 طراحي تاسيسات نوين ساختماني با رويكرد معماري پايدار
 بهينهسازي مصرف انرژي با استفاده از منابع توليد پراكنده پيل سوختي براي جبرانسازهاي استاتيكي توزيع شده جهت بهبود كيفيت توان
 Energy Consumption Optimization with Optimal DG Allocation Using PSO and sensitivity analysis
 بررسي تأثير منابع پراكنده ژنراتوري سنكرون و مبتني بر اينورتر بر پديده كمبود ولتاژ در شبكه هاي توزيع و ارائه راهكار اصلاحي
 نقش بكارگيري نماهاي پوشش گياهي سبز در ايجاد شرايط محيطي مناسب وكاهش مصرف انرژي ساختمان
 سيستمهاي غيرفعال خورشيدي راهكاري در بهره برداري بهينه از انرژي خورشيد در جهت ايجاد شرايط آسايش فيزيكي
 مصالح بازتابنده تابشي راهكاري نوين جهت كاهش بارگرمايشي ساختمان هاي مسكوني و كاهش مصرف انرژي تجهيزات تهويه مطبوع در مناطق با اقليم گرم
 بهرهگيري از معماري سنتي در جهت كاهش مصرف انرژي با توجه به شرايط اقليمي (مطالعهي موردي: شهر كرمانشاه)
 بررسي كاربرد محصولات حاوي دي اكسيد تيتانيوم در معماري
 فناوري هاي نوين در جهت بهينه سازي مصرف انرژي
 بام سبز راهكاري جديد در معماري جهت كاهش مصرف انرژي
 Sustainable Architecture and its Role in the use of Renewable Energy
 بادگير الگوي معماري پايدار و مديريت انرژي در معماري بومي – سنتي ايران
 صرفه جويي در مصرف انرژي در عرصه هاي عمومي با تاكيد بردوركاري
 سيستم هاي خورشيدي غيرفعال در معماري بومي اقليم گرم ومرطوب ايران
 پايداري اقليمي در معماري سنتي كوهستان
 بررسي ميزان سازگاري بافت جديد و قديم با شرايط اقليمي (نمونه موردي شهر سنندج)
 بهينه سازي مصرف انرژي و چند راهكار پيشنهادي براي صرفه جويي انرژي در ساختمانها
 تحليل فني و اقتصادي بكارگيري اسپيلت اينورتري جهت گرمايش ساختمان به جاي موتورخانه در اقليم مرطوب
 معماري ، پايداري و دگر هيچ…
 معماري و توسعه پايدار
 تحليل و بررسي معماري همساز با اقليم شهرك وليعصر تخت جمشيد بر مبناي مدل هاي ماهاني، اوانز
 بررسي آسايش معماري همساز با اقليم شهرستان سقز بر مبناي شاخص اوانز
 شناخت و بررسي الگوهاي معماري خانه هاي سنتي مناطق سرد
 تبيين ويژگي هاي معماري خانه هاي سنتي ايران الگويي در پايداري معماري مسكوني معاصر
 خانه هاي زير زميني با رويكرد استفاده از انرژي مدرن
 مطالعه فضاهاي آموزشي آذربايجان شرقي در ارتباط با مصرف بهينه انرژي
 اتوماسيون و سيستمهاي كنترل فازي براي زيرسيستم روشنايي در ساختمان هاي هوشمند
 معماري در پناه خاك به مثابه يك سيستم سرمايش ايستا
 تحليل معماري همساز با اقليم شهر ميانه با مدل هاي ماهاني، گيوني و دماي موثر
 بكارگيري انرژي خورشيدي در مسكن
 سامانه ايستاي خورشيدي با استفاده ازهواي محبوس مابين پرده وپنجره
 بررسي تأثير اقليم گرم و مرطوب بر معماري بومي بندرلنگه با تحليل نمونه هاي موردي
 مروري بر جايگاه استفاده از انرژي خورشيدي در برنامه ريزي شهري
 بررسي تأثير جرم حرارتي پوسته خارجي رو به جنوب ساختماني در تهران بر اندازه تجهزات گرمايشي و سرمايشي آن
 بازخواني باغ و كوشك هشت بهشت در عنوان معماري پايدار محيطي
 طراحي ساختمان همساز با اقليم جهت بررسي آسايش و عدم آسايش اقليم نمونه موردي شهر تهران
 بستر شكل گيري معماري اقليمي در خانه هاي سنتي مناطق مركزي ايران
 راهكارهاي عملي در جهت مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان ها (مطالعه موردي: شهرستان دهلران)
 بهره گيري از معماري سنتي با استفاده از بررسي تطبيقي مفاهيم، اصول و روشهاي سنتي در معماري و شهرسازي پايدار
 آموزش كاهش مصرف انرژي به جامعه به وسيله طراحي مجتمع هاي آموزشي همساز با اقليم در اقليم معتدل و مرطوب
 امكان سنجي اجراي سيستم روشنايي خورشيدي با استفاده از لامپ فلئورسنت در منازل مسكوني سد دز
 برررسي اقليمي و مباني معماري پلكاني در مناطق سرد
 تكنولوژي مرز مشترك معماري و تاسيسات ساختمان در تحول به سوي پايداري
 راهكارهاي پايداري براي آسايش در اقليم سرد با بهره گيري از مدل ماهاني و شاخص دماي مؤثر( مطالعه موردي شهر زنجان)
 راهكارهاي پايداري براي آسايش در اقليم سرد با بهره گيري از مدل شاخص دماي مؤثر، الگي، گيوني (نمونه موردي شهر همدان)
 تحليل و پهنه بندي نياز به سرمايش و گرمايش به عنوان عناصر اقليمي در طراحي سازه هاي سبك (مطالعه موردي: استان اصفهان)
 راهكارهاي پايدار براي آسايش در اقليم سرد با مدلهاي: گيوني و ماهاني، مطالعه موردي، شهرستان نمين اردبيل
 مطالعه و بررسي اقتصادي توليد و اجراي بتن خودمتراكم (SCC) و بتن معمولي در سازه هاي بتن آرمه با هدف توسعه پايدار
 مديريت مصرف برق در بخش خانگي و اثران آن بر تغيير اقليم
 استفاده از تكنولوژيهاي نوين در سازمانها در جهت بهينه سازي مصرف انرژي
 چگونگي تاثير فرهنگ شهروندي در نحوه مصرف انرژي
 بهره گيري از معماري سنتي و حفظ ارزشهاي آن در صرفه جويي انرژي
 برنامه ريزي انفعالي انرژي هاي تجديد شونده در مسكن رهيافتي در جهت نايل آمدن به توسعه پايدار شهري
 بررسي برنامه هاي شبيه سازي مصرف انرشي در ساختمانها
 ضرورت توجه به اصول بهينه سازي مصرف انرژي در طراحي معماري
 شاخصهاي مدرن معماري بر مبناي اقليم و مديريت انرژي
 روش هاي مديريت مصرف برق در شركت توزيع نيروي برق استان چهارمحال و بختياري
 بازنگري در سبكهاي معماري با رويكرد كاهش مصرف انرژي و آلودگي هوا
 معماري مدرن با استفاده از سيستم مديريت انرژي (EMS) با اتكاء بر سيستم مديريت ساختمان (BMS)
 بررسي شاخص هاي معماري پايدار در خانه هاي سنتي و مقايسه آن با خانه هاي امروزي (نمونه موردي خانه ميرفتاحي شهر اردبيل)
 ديوارهاي سبز گزينه اي جهت كاهش اتلاف انرژي ساختمان ها
 معماري همساز با اقليم (مطالعه موردي شهر ايلام)
 بيوكامپوزيت ها در صنعت ساختمان با رويكرد توسعه پايدار
 ETFE پوشانه اي پايدار براي آينده
 بررسي معماري همساز با اقليم شهرمنجيل برمبناي مدل هاي اوانز و شاخص زيست- اقليمي ساختماني
 اثرات زيست محيطي مصرف سوخت منازل مسكوني و ارائه راهكار بهينه سازي مصرف انرژي (مطالعه موردي شهر كاشان)
 بكارگيري چهار عنصر طبيعي در مكانيابي شهري با هدف پايداري محيط زيست
 انرژي هاي تجديد پذير و كاربرد آن در ساختمان (سيستم فتوولتائيك)
 بكارگيري مؤلفه هاي پايداري در كاروانسراهاي اقليم گرم و خشك ايران (نمونه موردي كاروانسراهاي قم)
 پلاستيك، معماري مدرن و ساختمان هاي پايدار
 راهي به سوي كاهش اتلاف انرژي در طراحي داخلي زمستاني
 ارزيابي شرايط حرارتي در مناطق گرم و خشك و تأثير آن بر معماري (مطالعه موردي: شهر بابك)
 معماري شهري ايران كيفيتي هوشمند در توسعه ي پايدار انرژي
 بررسي و مقايسه برچسب انرژي ساختمان از مقررات ملي ساختمان (مبحث 19) با گواهينامه LEED از سازمان GBCI
 ديوار ترومب، سامانه پايدار گرمايشي
 تأثير فناوري نانو در كنترل و بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان
 بررسي تأثير بكارگيري الگوهاي معماري سنتي ايران بر حل معضل انرژي
 آموزش پايداري در معماري در راستاي پاسخگويي به چالش هاي زيست محيطي
 بررسي عوامل اقليمي در طراحي ساختمان با تأكيد بر بهينه سازي مصرف سوخت (مطالعه موردي شهرستان مشهد)
 تحليل شرايط حرارتي سقف براي تبيين الگوي كا هش مصرف انرژي اقليم گرم و نيمه مرطوب (نمونه موردي خانه تيزنو دزفول)
 بهينه سازي مصرف انرژي با بكارگيري از نور طبيعي در فضاهاي آموزشي
 بررسي مفاهيم توسعه پايدار و توسعه پايدار شهري
 موانست عملكرد و زيبايي در طراحي بام سبز
 انرژي خورشيدي پارامتر كليدي در طراحي و برنامه ريزي شهري
 روش هاي طراحي محله هاي خورشيدي
 تبيين نقش اقليم در شكل گيري فرم و سازمان فضايي شوشتر نو
 تبيين الگوهاي معماري پايدار در بناهاي بافت مسكوني تاريخي نجف آباد (نمونه موردي: خانه نوريان)
 امكان سىجي فىي واقتصادي استفاده از سيستم هاي گرمايشي در مصارف خانگي
 مقدمه اي بر آموزه هاي معماري پايدار در معماري سنتي شوشتر
 تعيين بهترين اولويت هاي جهت گيري بناهاي ساختماني در شهر زنجان بر اساس شرايط اقليمي
 طراحي، تجهيز و مديريت، سه اصل بنيادين در بهينه سازي مصرف انرژي ساختمان
 بررسي ميزان تأثير شاخص هاي پايداري مدارس براي رسيدن به عوامل آسايش اقليمي در مدارس شهر كرمان
 بررسي توسعه پايدار در معماري سنتي ايران (مطالعه موردي،خانه بروجردي ها)
 بناهاي نوساز و استفاده بهينه از انرژي (نمونه موردي: سايبانهاي افقي بافت جديد شيراز)
 توسعه پايدار با تكيه بر طراحي الگوي مسكن و محيط هاي مسكوني با نگرشي بر ريزاقليم ها
 مقايسه ريخت شناسي اقليمي حياط مركزي در اقليم گرم و خشك با اقليم گرم و مرطوب ( نمونه موردي شيراز و بوشهر)
 طراحي ساختمان هاي هوشمند آينده از ديدگاه مديريت انرژي
 Cistern’s geometry optimization in order to increase in passive thermal performance
 طراحي ساختمان همساز با اقليم جهت دريافت نور و روشنايي طبيعي از خورشيد (نمونه موردي شهر تهران)
 شكل شهر و بهينه سازي مصرف انرژي «نمونه موردي: شهر اصفهان»
 تحليل و بررسي معماري همساز با اقليم شهرسرعين بر مبناي مدلهاي اوانز، الگيي و شاخص دماي مؤثر
 تحليل و بررسي معماري همساز با اقليم شهر بروجرد بر مبناي مدلهاي گيوني، الگيي و شاخص دماي مؤثر
 ساخت استخر خورشيدي بدون پنل و توليد آبگرم مصرفي در جهت بهينه سازي مصرف انرژي ساختمان
 بررسي نقش شرايط اقليمي در شكل معماري مساكن بومي پايدار (مطالعه موردي: روستاي امام زاده ابراهيم گيلان)
 الگوهاي معماري پايدار دربافت هاي سنتي (نمونه موردي: خانه آيت شهرستان نجف آباد)
 بررسي معماري و شهرسازي سنتي ايران در اقليم گرم و خشك با رويكرد بهينه سازي مصرف انرژي (نمونه موردي شهر زواره)
 امكان سنجي توليد بيوگاز در سكونتگاه هاي روستايي سردسير ايران
 بهينه سازي بهينه سازي مصرف انرژي در هتل ها با نگاهي به تروريسم پايدار
 آسايش حرارتي در استوديوهاي تلويزيوني
 خيشخان مادر بادگير
 تأثير روند عناصر اقليمي در معماري و سكونتگاه هاي شهري (مطالعه موردي: شهرستان اصفهان)
 ارزيابي نقش عناصر اقليمي در طراحي سكونتگاه هاي شهري
 بهيابي فناوري ها و روش هاي كنترل انرژي الكتريكي، در جهت بهينه سازي مصرف، در معابر شهري
 بررسي كيفيت بصري فضاهاي ورودي شهر با توجه به اقليم و بهينه سازي مصرف انرژي
 بررسي مؤلفه هاي پايداري در خانه سلطان بيگم شجاعي و نمود آن در آثار معاصر ايراني
 طراحي ساختمان رستوران خورشيدي با استفاده از روشهاي كاهش مصرف انرژي
 بررسي شرايط اقليمي بجنورد جهت طراحي بهينه ساختمان اداري
 بررسي معماري همساز با اقليم شهرانزلي برمبناي مدل هاي اوانز و شاخص زيست- اقليمي ساختماني
 واكاوي نظام استقرار و فرم معماري و شهرسازي در بافت قديم و تأثير آن در توسعه پايدار شهري (نمونه موردي: شهر دزفول)
 امكان سنجي كاربست سيستم هاي گرماخورشيدي مطالعه موردي روستاهاي استان گيلان
 طراحي و تحليل عملكرد حرارتي و اقتصادي سيستمهاي گرمايش خورشيدي
 بررسي تامين انرژي ساختمان با استفاده از انرژي فتوولتائيك
 تبيين شاشخصه هاي پايداري در معماري خانه هاي سنتي ايران
 بررسي نقش كنترل كننده ي هوشمند دماي ساختمان در كاهش مصرف انرژي
 بررسي برجهاي بادي و راهكارهاي بهينه سازي عملكرد آنها جهت ارتقاء تهويه طبيعي در ساختمان
 تأثير الگوهاي ساختار شهري پيشرو در مديريت مصرف انرژي (با تأكيد برهيافت هاي ريو+20)
 بررسي موقعيت شكل گيري فضاهاي مسكوني در پيرامون حياط مركزي در اقليم چهار گانه ايران
 معماري نياكان، پاسخي به شرايط سخت اقليمي (همساز با اقليم)
 بررسي عددي نقش المانهاي قائم در سايه اندازي بر سطوح افقي و ميزان جذب انرژي خورشيدي در مسجد كبود
 تحليل كاربرد انرژي تجديد شونده باد در طراحي معماري هزاره سوم
 بررسي تأثير عناصر اقليمي در معماري خانه هاي حياط مركزي كاشان
 بررسي دو گونه پايه مسكن در همدان از منظرپايداري اكولوژيك، در دوره پهلوي
 تأثير بكارگيري پكيج چگالشي بر بهينه سازي مصرف انرژي
 نانو انرژي برتر در معماري
 بررسي ملاحظات طراحي نماي سبز به عنوان يك نماي پايدار
 نقش شيشه و پنجره و مواد آلومينيومي در بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان
 خيابانهاي اكمل شهري رهيافتي به سوي شهرهاي پايدار (مطالعه موردي: خيابان شهيد آيت الله بهشتي اصفهان)
 بررسي بلند مرتبه سازي در شهر بابلسر
 An Iranian Traditional and Islamic structure survey based on energy consumption
 بررسي ديدگاه دانشجويان معماري پيرامون معماري پايدار
 امكان سنجي جايگزيني مصالح بازيافتي با مصالح رايج و نقش آنان در كاهش مصرف انرژي
 بررسي ميزان تأثير الگوي طراحي معماري بر كاهش مصرف انرژي
 بررسي اثرات تغيير اقليم برمصرف سوخت در بخش ساختمان (مطالعه موردي: غرب استان اصفهان)
 بهينه سازي انرژي در ساختمان با آئين نامه ساختمان هاي سبز
 ويژگيها و ساختار سيستم هاي مديريت انرژي ساختمان هوشمند
 انرژي باد و خورشيد در بازار اصفهان
 بكارگيري پنجره هاي هوشمند نانو در منازل مسكوني شهر شهركرد
 سنجش اهميت معماري پايدار در كنترل مصرف انرژي و بهبود كيفيت زيست محيطي ايران
 بررسي تطبيقي همپوشاني حريم و اقليم در خانه هاي سنتي و معاصر مطالعه موردي: خانه قزويني ها و مجتمع پرديس اصفهان
 بررسي و شبيه سازي اصول طراحي ايستا در اقليم گرم و خشك (شيراز)
 استفاده از تكنولوژي برتر ساخت به منظور بهينه سازي مصرف انرژي
 منابع طبيعي گامي به توسعه پايدار و معماري پايدار
 دومين همايش ملي اقليم، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي (با رويكرد توسعه پايدار) رنگ و تأثير آن بر مديريت مصرف انرژي و توسعه ي پايدار
 طراحي معماري متناسب باتغييرات اقليم تابهره برداري موثر از انرژي هاي نو
 ضرورت تدوين راهنماي طراحي شهري با هدف بهينه سازي مصرف انرژي
 نحوه استفاده از انرژي هاي نو در ساختمان و چگونگي استفاده ازآن با توجه به اقليم هاي مختلف
 فضاي باز شهري، راهكاري جهت رسيدن به توسعه پايدار (پارك شهري)
 نقش كاربرد عايق حرارتي بازيافتي در كاهش مصرف انرژي (نمونه: شيشه سلولي)
 نقش معماري و مديريت مصرف انرژي در جهت پايداري ساختمانها
 نقش معماري و ساختمانهاي هوشمند (حسگرها در معماري)
 ساختمان هاي سبز، به عنوان ابزار آموزش پايداري در كتابخانه ها
 امكان سنجي اجراي سيستم روشنايي خورشيدي با لامپ LED و آبگرمكن خورشيدي در ساختمانهاي اداري سددز
 محاسبه شيب بهينه گردآوري خورشيدي و مقايسه با گردآوري هاي روي نماي جنوبي در اصفهان
 سيستم هاي خورشيدي؛راهكاري نو جهت تامين انرژي برج ها
 امكان سنجي بهره گيري از نانوشيشه هاي الكتروكروميك، جهت نيل به اهداف پايداري محيطي
 معماري پايدار، همساز با اقليم، صرفه جو در مصرف انرژي
 بررسي مقايسه ايي عملكرد نرم افزارهاي شبيه ساز مبحث نوزده مقررات ملي ساختمان
 بررسي عملكرد سرمايش تبخيري در يك نمونه بادگير جديد طراحي شده در شهر يزد
 بررسي نياز گرمايشي و سرمايشي ساختمان ها با توجه به تغييرات ارتفاع از ديدگاه اقليم با توجه به دو عنصر دما و رطوبت
 بررسي پيرآمون معماري اكوتك، و ارتباط آن با محيط و انسان
 جداره هاي دوپوسته و چگونگي استفاده از آنها در راستاي استفاده بهينه از انرژي
 بررسي چگونگي بهره برداري برودتي از شوادون ها و پتانسيل آنها براي استفاده در معماري امروز
 معماري شهر و پايداري محيط زيست
 گونه شناسي مسكن بومي وركانه (نمونه معماري پايدار اقليم سرد و كوهستاني)
 جهت گيري بهينه اقليمي پياده راه ها در منطقه سرد تبريز
 تغيير در الگوي طراحي سيستم روشنايي و استفاده بهينه از نور طبيعي در ساختمان
 بررسي مصرف آب و برق در كولر هاي آبي و گازي و ارائه راهكارهاي نوين سرمايش ساختمان
 كاهش مصرف انرژي در مدارس با طراحي بهينه پنجره ها و سايبان ها (مطالعه موردي: مدارس شيراز)
 تكنولوژي و معماري همساز با محيط
 بهره گيري از الگوهاي سنتي در حل معضل انرژي اقليم گرم و مرطوب
 بهره گيري از الگوهاي سنتي در حل معضل انرژي اقليم سردو خشك
 معماري خودبسنده، كبوترخانه به مثابه يك كارخانه
 شناخت دقيق اقليم، مهمترين راه براي توزيع متوازن انرژي (مطالعه موردي: شهر مقدس مشهد)
 ديدگاهي در باب اقتصادي سياسي و معماري (ضرورت اعمال رويكردهاي پايداري در طراحي معماري مراكز آموزش عالي استان مازندران)
 آسايش صوتي، عايق بندي ساختمان و راه كار هاي اكولوژيكي، اكوستيكي در طراحي معماري
 بررسي و تحليل سيستم هاي هوشمند ساختمان و توسعه پايدار
 شيشه هاي هوشمند در معماري آينده، نقش شيشه هاي گرم شونده در بهينه سازي مصرف انرژي
 بررسي و تحليل فناوري هاي نوين عايق بندي و بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت ساختمان
 بازشناسي مفاهيم معماري ايراني راهكاري براي رسيدن به معماري پايدار
 كاهش مصرف انرژي ساختمان با سيستم ارزيابي عملكرد حرارتي ساختمان
 بررسي رابطه مورفولوژي و توسعه پايدار شهري در اقليم سرد و كوهستاني (نمونه: بافت قديم شهر كرمانشاه)
 شناخت جايگاه بهره گيري از انرژي خورشيدي در حرفه ساختمان (نمونه موردي: عمارت خورشيد- ماه، دزهو، چين)
 تحليل عملكرد ساختمان سبز با استفاده از پوشش گياهي در جهت كاهش مصرف انرژي
 Recent Design Techniques for Ducting Systems in the Air Conditioning of the Building
 معرفي جايگاه مختصات بوم شناسانه معماري سنتي ايران در عرصه معماري معاصر با رويكرد كاهش مصرف انرژي
 بررسي تطبيقي ضوابط ملاك عمل در زمينه معماري و شهرسازي (مقررات ملي ساختمان و ضوابط طرح تفضيلي) با راهكارهاي بومي معماري و شهرسازي پايدار در اصفهان
 يكپارچه سازي توربين هاي بادي با ساختمان
 فرهنگ و پايداري انرژي در معماري سنتي و معاصر ايران
 مقايسه تطبيقي معماري بومي سواحل درياي خزر و حاشيه خليج فارس (نمونه موردي: استان هاي گيلان و هرمزگان)
 كاهش مصرف انرژي هاي تجديد ناپذير با بهره گيري از الگوهاي معماري سنتي ايران (نمونه موردي: خانه بروجردي هاي كاشان)
 بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان با رويكرد انرژي هاي پايدار و فن آوري هاي نوين
 سبز بام ها، رويكردي مناسب به توسعه پايدار شهري
 تهويه مطبوع به وسيله ي گردش طبيعي هوا در بنا در اقليم گرم و خشك
 معماري و انرژي هاي تجديدپذير بررسي نمونه انرژي زمين گرمايي
 پيش ساختگي: راهي به سوي توليد مسكن پايدار
 فضاهاي اقليمي در معماري ايراني و ارائه ي راه حل هاي اقليمي
 بررسي ميزان تأثيرات گياهان در كاهش دماي هواي شهرها
 مصالح عايق راهي در جهت پايداري و توسعه پايدار
 گرمايش از طريق توده حرارتي زمين در روستاي صخره اي ميمند
 بررسي استفاده از سلولهاي خورشيدي درمعماري فضاي ساختمان
 نقش اقليم و جريان هوا در شكل دهي فضاي معماري درمنطقه معتدل و مرطوب( لنگرود)
 ارزيابي بهره گيري از انرژي غيرفعال خورشيدي در محله الهيه شهر تهران
 افق هاي زيست محيطي معماري در ارتباط با توسعه ي پايدار
 عايق كاري خطوط لوله سرمايشي و گرمايشي توسط نانوعايق ها در جهت مديريت انرژي
 تحليل معماري همساز با اقليم بر مبناي مدل هاي اولگي، ماهاني و دماي مؤثر (شهرستان ساوه)
 تعيين ابعاد بهينه حياط در خانه هاي حياط مركزي كاشان
 كاربرد نانو مواد در محيط هاي ساخته شده پايدار
 طراحي فرم كالبدي ساختمان پايدار دراقليم سرد و كوهستاني (نمونه موردي شهر تبريز)
 بررسي نقش پوسته هاي سبس در جداره هاي ساختمان با توجه به اصول توسعه پايدار
 راهكاري نوين در معماري اقليمي جهت كاهش اثرات منفي محيط (سيستم لايه هاي ساختماني منعطف V.B.LS 1 )
 تحليل تأثيرات استفاد ازعايق هاي تغيير فاز دهنده بر ميزان كاهش مصرف سالانه انرژي ساختمان در اقليم هاي مختلف ايران
 ساخت دودكش خورشيدي و توليد برق و حرارت در راستاي بهينه سازي مصرف انرژي
 تحليل ميزان تأثيرگذاري جنس پوسته خارجي ساختمان بر عملكرد سيستم گرمايش قرنيزي در اقليم تهران
 بررسي گونه شناسانه قطعات شهري به منظور كاهش مصرف انرژي با استفاده از نرم افزار اكوتكت (نمونه موردي محله جماله اصفهان)
 معماري همساز با اقليم اروميه بر مبناي روش هاي اولگي، ماهاني اوانز
 بررسي تاثير ارتفاع ساختمانها در آسايش حرارتي فضاهاي شهري با استفاده از نرم افزار Ecotect و Vasari نمونه موردي خيابان شهرداري تهران (حدفاصل ميدان تجريش تا ميدان قدس)
 تحليل چگونگي بهره گيري از معماري پايدار در معماري سنتي ايران
 چشم انداز و چشم انداز سازي در توسعه و طراحي شهري پايدار
 توسعه و طراحي شهري پايدار در شهرهاي كويري
 منظر شهري و نقش آن در توسعه و طراحي شهري پايدار
 هماوايي مؤلفه هاي پايداري در معماري سنتي اقليم گرم و خشك (نمونه موردي خانه هاي سنتي قم)
 ارتباط تعريف محورهاي ويژه پياده و تردد دوچرخه در منشور نوشهرگرايي و كاهش مصرف انرژي
 بررسي راه حلهاي اقليمي معماري مناطق گرم و خشك ايران و علل عدم تداوم آنها
 بهينه سازي هوشمند مصرف انرژي در سيستم گرمايش مركزي
 وقش رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان بر آلودگي محيط زيست
 بررسي اقتصادي به كارگيري سيستم سرمايش خورشيدي بر پايه جذب سطحي در يك ساختمان اداري
 ارتقاء كيفيت سيما و مبلمان شهري، راهكاري در جهت پياده مداري و بهينه سازي مصرف انرژي
 افزايش راندمان آبگرمكن خورشيدي با استفاده نانوسيال مس
 ترويج اصول معماري سنتي، راهكاري اصولي در جهت توسعه پايدار
 بهينه سازي جهت گيري بناهاي ساختماني در شهر گرمسار بر اساس شرايط اقليمي
 راهكارهاي بومي نگهداشت انرژي در خانه هاي فلات مركزي ايران با بهره گيري از رويكرد هاي نوين جهاني
 تبيين نقش انرژي و اقليم در شكل دهي به فضاي معماري و فضاي شهري (با تأكيد بر معماري دشت هاي فلات مركزي ايران)
 بررسي مطلوبيت اقليمي شهر بروجرد بر اساس شاخص هاي زيست اقليمي با ديدگا ه كا هش مصرف انرژي در ساختمان
 بررسي و تحليل معماري همساز با اقليم شهر رشت بر مبناي مدلهاي: ماهاني و اوانز
 بارش اسيدي و تأثير آن بر محيط زيست و ساخت و سازهاي شهري
 كاربرد فناوري هاي نانو در ساختمان سازي در راستاي بهينه سازي مصرف انرژي
 بررسي ميزان تأمين روشنايي پنجره ارسي و چگونگي استفاده از آن در معماري امروز
 تحليل راهبردي قابليت ها و تنگناهاي استفاده از بادگير در شهرهاي ايران مركزي
 تعامل معماري پايدارو انرژي هاي نو جهت بهينه سازي مصزف انرژي در ساختمان
 راهكارهاي مقابله با تغيير در خرد اقليم شهري با رويكرد به شهرسازي پايدار
 تلفيق متغيرهاي اقليم، معماري و علوم دامي در بررسي ويژگيهاي عمق زمين در طراحي و ساخت مرغداري زيرزميني
 بررسي نقش آموزش معماري پايدار در اصلاح الگوي مصرف انرژي
 مصالح و تكنيك هاي بومي، راهبردي به سوي معماري ن وين پايدار (مورد مطالعاتي: بناهاي كيسه خاكي)
 شناسايي الگوهاي ايروديناميكي باد در مجتمع هاي ساختماني با تأكيد بر گونه ستوني
 بررسي عملكرد اقليمي حياط مركزي خانه هاي سنتي ايراني در نواحي كويري
 طراحي بهينه نيازمند مركز هم انديشي ميان رشته اي انرژي
 نقص هسته هاي اوليه شهر در گسترش شهر همساز با اقليم (نمونه موردي شهر قوچان)
 معماري هم سو با اقليم و نقش آن در دستيابي به معماري پايدار (با تأكيد بر اقليم گرم و خشك)
 ضوابط طراحي غيرفعال خانه ها (راهكارهاي صرفه جويي انرژي از طريق طراحي)
 خانه هاي غيرفعال، تركيب هندسي و صرفه جويي در مصرف انرژي
 ارزيابي عوامل مؤثر بر پايداري مصرف انرژي در ساختمانها
 طراحي پايدار سيستم يكپارچه سرمايش و گرمايش طبيعي در شهر اصفهان
 بررسي نقش محيط در شكل گيري معماري پايدار خانه هاي مسكوني اقليم گرم و خشك (مطالعه موردي: شهر بهبهان)
 بررسي پايداري در ابنيه سنتي ايران (با تأكيد بر اقليم گرم و خشك)
 بررسي سامانه پايدارديوارترومب از گذشته تا حال
 بررسي تجربي اثر حرارتي كلكتور هاي بدون پوشش خورشيدي سازگار با محيط زيست
 معماري سنتي يزد از نگاه فراپايداري (احياء كنندگي)
 راهكارهاي استفاده از انرژي هاي تجديدپذير در ايجاد آسايش حرارتي اقليم سردو خشك
 ارزيابي رويكردهاي نوين توسعه ي شهري در بهره وري انرژي مصرفي شهرها
 بهره گيري از توده زمين در معماري بومي ايران (نمونه موردي: دزفول)
 عوامل پايداري اقليمي در خانه هاي سنتي اصفهان به منظور دستيابي به اصول و ضوابط طراحي در خانه هاي معاصر
 ملاحظات اقليمي و نقش آن در كاهش مصرف انرژي با تأكيد بر شهر دزفول
 خانه هاي غيرفعال در اقليم سرد (بر اساس اطول طراحي كشور نروژ)
 ضرورت تجديدنظر در منابع انرژي و جايگزيني منابع انرژيهاي نو در معماري
 مباني پايداري در معماري ايران (تعيين درصد بازشوها در اقليم گرم و خشك)
 چگونگي استفاده از فن آوري خورشيدي در ساختمان هاي بلند و بهره وري از آن در آپارتمان هاي مسكوني ايران
 ضوابط و ملاحظات طراحي مبلمان شهري بر اساس ويژگي هاي اقليمي
 شناخت كهن الگوي پايدار در معماري سنتي دزفول در جهت بهينه سازي مصرف انرژي
 تحليل تطبيقي مؤلفه هاي اقليمي دركاروانسراهاي گرم و خشك و كوهستاني
 معماري هوشمند و پايدار
 بررسي شيوه هاي موثر طراحي اقليمي پايدار در بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان
 بهره گيري از الگوهاي زيرزميني معماري بومي ايران، در ارائه راهكارهاي طراحي پايدار در معماري امروز
 بررسي اقليمي يك منطقه خاص (نمونه موردي: خانه هاي چهارصفه روستاي نشلج كاشان)
 تاثير ايوان ها بر تعادل آب و هوايي خانه هاي سنتي (با نگاهي تحليلي به خانه هاي منطقي نژاد ، محتشم و فروغ الملك در شيراز)
 رويكرد توسعه الگوي شهر فشرده و بهينه سازي انرژي (نمونه موردي:شهر اردبيل)
 رويكردهاي بهينه سازي مصرف انرژي در معماري سنتي ايران
 تأثير ساختمان سبز در شكل گيري محيط پايدار
 حفاظت پايدار و مديريت انرژي در ساختمان هاي موجود (نمونه موردي: پروژه اليوت هال)
 طراحي خانه هاي غير فعال خورشيدي در نيمكره جنوبي (نيوزلند)
 استفاده از فن آوري هاي نوين در شهرهاي پايدار قرن 21
 تعديل جزاير گرمايي شهري با استفاده از ديوار سبز
 كاهش مصرف انرژي هاي فسيلي با الگوگيري از بافت تاريخي همساز با اقليم شهر يزد
 رويكردهاي بهره وري انرژي در معماري سنتي ايراى، الهام بخش توسعه پايدار اقليم گرم و خشك
 رويكردهاي پايداري با الويت انرژي در برنامه ريزي شهري و شهرسازي نوين، نمونه مطالعاتي «Vauban»
 كوشك اقليمي سرعين
 بررسي مضامين پايداري و ديدگاه پيرنيا در بافت سنتي شهرهاي ايراني (بافت سنتي شهر كرمان)
 بررسي راهكارهاي اجرايي نوين معماري در پناه زمين به منظور نگه داشت انرژي در مقياس شهري
 بهينه سازي مصرف انرژي ساختمان با استفاده از دانش نوين داده كاوي
 افزيش پايداري ساختمان با استفاد از مواد و مصالح تجديد پذير
 فناوري نانو و استفاده از انرژي خورشيدي در صنعت ساختمان به منظور ايجاد محيطي پايدار
 بهينه سازي نورگيرهاي خارجي با راهكار انتخاب فرم مناسب نورگير
 پهنه بندي زيست اقليمي استان آذربايجان شرقي
 اصلاح الگوي مصرف آب چرا و چگونه
 معماري فضاي سبز با رويكرد بهينه سازي مصرف انرژي
 بام باغ و ديوار سبز (باغ عمودي)، عناصري براي طراحي پايدار
 الگوي پايداري در معماري ديروز و امروز
 Worth of sick building syndrome and enhance the quality of life in Green Building
 نماي مضاعف و استفاده بهينه از انرژي
 مطالعه ي آزمايگشاهي خشك كردن موز در خشك كن خورشيدي غير مستقيم (جابجايي اجباري)
 برنامه ريزي زيست محيطي روستاهاي الحاق شده به شهر با بهره گيري از رويكرد روستا -شهر
 تحليل نرم افزاري و تجربي يكساله استفاده از آبگرمكن هاي مسطح خورشيدي در بزرگترين سايت خورشيدي مسكوني ايران
 ارزيابي فني سيستم هاي ماكترونيكي نيروگاه توليد برق حاصل از بيوگاز تصفيه خانه هاي فاضلاب
 بناي خاك پناه : رويكردي جهت صرفه جويي در مصرف انرژي
 ارزش هاي معماري بومي در رابطه با رويكرد معماري پايدار
 ارائه مدل ساختمان با مصرف بهينه انرژي در جنوب كشور
 بررسي تغيير استاندارد ملي تعيين معيار مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي يخچال فريزر
 بررسي تأثير هدفمند سازي يارانه ها بر هزينه هاي بخش بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1390-1388
 تأثير اقليم بر بهينه سازي الگوي كشت در سه منطقه ي استان گلستان با استفاده از برنامه ريزي غيرخطي
 توسعه استفاده از سبكدانه صنعتي در ساختمان سازي مطابق استاندارد
 معرفي روشهاي ارتقا عملكرد ساختمان با استفاده از سبكدانه صنعتي در ديوارهاي جدا كننده
 كاهش مصرف انرژي ناشي از مهندسي مجدد سيستم پمپاژ چاه هاي آب شرب شركت آب و فاضلاب استان اصفهان
 بررسي اثرات تغيير اقليم بر مولفه هاي هواشناسي و هيدرولوژيكي
 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید