درج مجموعه مقالات اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت در بزرگترین پایگاه اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشهای داخلی کشور (CIVILICA)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات  اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.  اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت24 تا 26  اردیبهشت ماه 1392  توسط شاخه هاي دانشجويي انجمن بين المللي زمين شناسان و مهندسان اروپا (EAGE) و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 196عنوان مقاله تخصصی شامل 1842 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
بررسي تاثير ضريب همكنش متقابل بر روي محاسبات رفتار فازي يكي از مخازن گاز ترش ايران
 مدل سازي غير خطي داده هاي گراني با استفاده از عمق هاي تخمين زده شده از تمام مقادير sبراي هر فاكتور شكل
 تحليل عددي ايجاد سايش ناشي از جريان گاز در خطوط وله و ايستگاههاي گاز
 تعيين عمق و شكل آنومالي هاي گراني به منظور مدل سازي تله هاي نفتي با استفاده از روش points intersection
 تخمين كل محتواي كربن آلي(TOC)با بكارگيري روش ALOG R و شبكه عصبي مصنوعي و ارزيابي ژئوشيميايي سازند كژدمي در يكي از ميادين دشت آبادان
 Enhanced Oil Recovery (EOR) by Low Salinity Water and Surfactant/Alkaline Improved Low Salinity Waterflooding
 كاربرد الگوريتم زنبور عسل طبيعي در طراحي بهينه يك چاه جهت دار
 كاهش هرزروي گل حفاري با استفاده از سيالات حفاري افزوني
 مطالعه اثر بكارگيري نانو ذرات در گل حفاري بر روي تورم شيل
 كاربرد فناوري نانو در سيالات حفاري
 بهينه سازي فرازآوري با گاز پيوسته و انجام آناليز حساسيت
 Artificial Neural Network Ability to Synthesize Effective Porosity and Permeability Components of Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Log from Conventional Well Logs Data
 بررسي مدل هاي گوناگون نفوذ پذيري نسبي ماتريس بر روي مكانيسم آشام در يك بلوك از مخازن شكاف دار طبيعي
 زون بندي مخزني سازند دالان بالايي در ميدان آغار
 Investigation about Examination of Asphaltene Deposition and Precipitation Changes Mode During Increment or Decrement of some Operational Factors in Shahid Mansoori Oilfield of Iran
 Cuttings transport modeling in foam drilling using computational fluid dynamics (CFD)
 تعيين پنجره ايمن سيال حفاري و تحليل پايداري چاه به روش الاستيك خطي
 بررسي تاثير پارامتر ريزش ثقلي در فرآيند تزريق گاز نيتروژن در مخازن شكافدار
 بهينه سازي تزريق نيتروژن به منور تثبيت فشار و بررسي افزايش بازده نهايي در يكي از مخازن نفتي ايران
 تاثير يكپارچه سازي و رگرسيون معادله حالت بر شبيه سازي رفتار فازي سيالات نفتي:مطالعه موردي يكي از مخازن هيدروكربوري ايران
 استفاده از روش شبكه هاي عصبي مصنوعي براي پيش بيني تراوايي
 Development of Artificial Neural Networks (ANNs) to Synthesize Petrophysical Well Logs
 كاهش عدم قطعيت در ساخت مدل يكپارچه مخزن با ايجاد چاههاي مجازي در مياديني با يك چاه اكتشافي
 The Impact of Fickian Flow on Condensate Blocking, and Treatments for Both Low and High Permeability Cases
 Effect of Applying De-Convolution Method in Well Test Analysis of Naturally Fractured Reservoirs
 بهينه سازي فشار گل مورد نياز براي حفر يك چاه قائم با مقايسه معيارهاي شكست موجي_كلمب و موهر_كلمب
 ارزيابي آزمايشگاهي و تحليل نتايج فرمولاسيون نوين جهت اسيدكاري سنگهاي كربناته
 مديريت و صيانت از مخازن ذخيره سازي با بهره گيري از تكنيك تلفيقيDelphi و مدل تصميم گيري چند معياره Topsis(مطالعه موردي:طرح توسعه فازهاي 18 و 17 ميدان گازي مشترك پارس جنوبي)
 بررسي امكان ذخيره سازي نفت خام در مغارهاي زير زميني با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي غرب استان فارس)
 Electrical Submersible Pump Design to Improve Reservoir Recovery Factor (a Case Study)
 مقايسه اشباع نفت و فشار مخزن در سناريو ها و الگوهاي مختلف ازدياد برداشت در يكي از مخازن نفت مرغوب ايران
 شبيه سازي و تحليل ناپايداري ديواره چاه در روش حفاري تحت تعادلي در يكي از مخازن نفتي
 بهينه سازي تخصيص گاز در فرازآوري با گاز به كمك الگوريتم بهينه سازي SELA
 تضعيف امواج چندگانه(امواج تكراري بازتابها)در داده لرزه اي با استفاده از تجزيه مقدار منفرد
 بررسي تاريخچه حرارتي و توليد نفت يكي از ميادين نفتي فلات قاره ايران توسط نرم افزار PetroMod
 بررسي آزمايشگاهي اثر تزريق گاز co2 بر روي بازيافت مايعات گازي در يك مخزن گاز ميعاني
 تخمين كاهش نسبت نفوذپذيري در اثر تشكيل رسوب سولفات كلسيم در ميكرو مدل شيشه اي با استفاده از شبكه عصبي چند لايه
 محاسبه تراوايي بوسيله اطلاعات حاصل از نمودار گيري توليد در يكي از مخازن ايران
 مقايسه روشه هاي مختلف محاسبه ضريب شدت تنش براي ترك كريفيث
 استراتژي توسعه تكنولوژي حوزه بالا دستي صنعت نفت:به كاوي نمونه هاي رقيب صنعت نفت ايران
 مدلسازي چوك هاي سرچاهي يك ميدان گار ميعاني و محاسبه نرخ توليد از هر چاه
 The Survey of Needed Properties for an Economical Production of Shale Gas in the World and Iran
 كارايي روش هاي خوشه بندي در تخمين ليتولوژي
 مقايسه كارايي روش هاي تخمين گر در تخمين تخلخل در مخازن نفتي
 وارون سازي داده لرزه اي با استفاده از روش وارون سازي رنگي در يكي از ميادين نفتي ايران
 حساسيت سنجي پارامترهاي رگرسيون در ميزان سازي معادله حالت PRجهت تعيين رفتار فازي سيالات نفتي يكي از مخازن نفت سياه ايران
 ارزيابي ژئوشيميايي سازند كژدمي در ميدان نفتي حسينيه
 مدلسازي دادههاي گرانيسنجي برداشت شده بر روي گنبد نمكي قم بااستفاده از الگوريتم بهينهسازي كولوني زنبور عسل
 ارزيابي پتروفيزيكي سازندهاي كنگان و دالان بالايي واقع در ميدان گازي كيش
 بهبود مؤثر كيفيت شبيه سازي تخلخل از طريق الگوريتمSNESIM بررسي تأثير استفاده از داده نرم شرطي حاصل از الگوريتم يكي از مخازن نفت خيزجنوب
 شناسايي و تحليل رخسارههاي الكتريكي سازند عرب توسط روشMRGC
 مطالعه آزمايشگاهي فشار ميانشكست پوشسنگ به منظور جداسازي دي-اكسيدكربن در مخازن زيرزميني
 بررسي تاثير پارامت رهاي حفاري با كف بر نرخ نفوذ مته با استفاده از آناليز فاكتوريال
 انتخاب پنجره بهينه چگالي گل حفاري با استفاده از ساخت مذل يك بعدي ژئومكانيكي در بخش ماسه سنگي سازنذ آسماري )ميدان منصوري(
 بررسي فرآينذهاي دياشنسي و خصوصيات مخسني سازنذ آسماري در يكي از ميادين نفتي فروافتادگي دزفول
 مقايسه استفاده از روش هاي تزريق دوره اي و پيوسته بخار برازدياد برداشت نفت سنگين
 تأثير توليد اوليه وتزريق آب گرم برازدياد برداشت نفت سنگينبه روش تزريق مداوم بخار
 بررسي پارامترهاي تاثيرگذار بر انتخاب چاه كانديدا جهت عمليات شكاف هيدروليكي
 پيشبيني مقاومت فشاري تك محوره با استفاده از نگارههاي چاه و ماشين برداري پشتيبان- مطالعه مورد در يكي از ميادين نفتي جنوب ايران
 ارزيابي اختصاصات مخزني و ليتولوژي سازند سروك در يكي از ميادين نفتي جنوب ايران با استفاده از مطالعات پتروفيزيكي
 احتمالي يا قطعي؟ تعيين روش مناسب جهت توزيع مناسب جهت توزيع تخلخل در مدل سه بعدي استاتيك مخزن ايلام
 Technical Evaluation of Miscible Gas Injection Methods in an Iranian Heterogeneous Carbonate Reservoir (Case Study)
 تخمين عمق مدلي از مخزن هيدرو كربني يا گنبد نمكين با استفاده از تانسور گراديان گراني
 بررسي تاثير پارامترهاي موثر بر IPR(عملكرد مخزن)،TPR(عملكرد چاه) و دبي بهينه تزريق در سيستم ذخيره سازي گاز يكي از مخازن ايران
 مطالعه و شبيه سازي ميداني فرآيند ذخيره سازي گاز در يكي از سازند هاي حاوي آب واقع در يكي از مخازن جنوب ايران
 امكان سنجي فرآيند ذخيره سازي گاز در يكي از سازند هاي آبي ايران (مطالعه موردي)
 مقايسه ي روش طراحي آزمايش باكس- بنكن (Box‐Behnken) و مدل سازي رياضي در تخمين توليد پنج حلقه چاه با استفاده از روش Gas lift
 بررسي نتايج پارامترهاي اسيدكاري در يكي از ميادين جنوب غربي ايران با استفاده از شبيه سازي توسط نرم افزار StimCADE
 آناليز خستگي اثر ضربه گير بر چرخنده هاي پمپ گل حفاريA1400PT با استفاده از نرم افزارANSYS
 بررسي تاثير فشار داخلي بر رفتار مكانيكي لوله هاي فولادي مدفون انتقال نفت و گاز تحت اثر گسلش امتداد‐لغز
 شبيه سازي نتايج آزمايشگاهي فرآيند تزريق پليمر براي كنترل توليد آب و پديده انگشتي شدن
 مقايسه نانو سيال حفاري و بيوسيال حفاري
 توليد گاز متان از زغال سنگ(Coal Bed Methane)
 بررسي رخسارهها و بازسازي محيط رسوبي نهشته هاي آهكي سازند كنگان در خليج فارس
 مدل سازي گونه هاي سنگي مخزني با كمك رخساره هاي الكتريكي
 The Experimental Study of Formation Damage During Underbalanced Drilling Caused by Spontaneous Imbibition in Fractured Reservoirs
 Investigation of Porosity Effect to Determine Uncertainty in Archie’s Water Saturation Equation Parameters, Case Study: Two Reservoir Formations from an Iranian Oil Field
 تعيين برخي خواص سنگ شناسي و پتروفيزيكي با استفاده از تكنولوژي سي تي اسكن
 Experimental Analysis of Laser Drilling Impacts on Rock Properties
 مطالعه وشبيه سازي تزريق غير امتزاجي گاز به يكي از مخازن نفت سنگين جنوب غرب كشور
 Different Aspects of Natural Gas Lift Applications
 طراحي پنجره ايمن گل به منظور پايداري ديواره چاه به كمك مدل ژئومكانيكي
 بررسي پارامترهاي موثر و رفتار رئولوژيكي سيال سنگين در سازند گچساران حفاري چاه شماره A ميدان گلخاري گناوه
 مقايسه شبيه سازي و بهينه سازي عملكرد تزريق گاز در حجم تزريقي بالا و پائين در يكي از مخازن شكافدار نفتي غرب ايران
 بررسي پارامترهاي موثر در سيستم گردش سيالات حفاري و مقايسه ميداني
 مطالعه شبيه سازي فرآيندهاي تزريق آب،تزريق گاز و تزريق متناوب و همزمان آب و گاز (WAG&SWAG) غير امتزاجي در يكي از مخازن نفتي شكافدار ايران
 بررسي تسريق دي اكسيد كربن در ازدياد برداشت از مخازن
 شناسايي نوع و علل هرزروي سيال حفاري در چاه شماره A ميدان گلخاري گناوه
 استفاده از بهينه سازي كلوني مورچه جهت تخمين نگار ژئو شيميايي از نگار_هاي پتروفيزيكي،مطالعه موردي در ميدان نفتي اهواز
 حل مسئله شبيه سازي قرارگيري سرور مركزي چندگانه با هدف بهبود فرايند مسير يابي خدمات به مشتري
 توليد صيانتي در بهرهبرداري از مخازن هيدروكربوري
 آناليز چاه آزمايي چاههاي افقي
 مشبك كاري مخازن كربناته فت سنگين با استفاده از تكنولوژي ليزر جهت كاهش آسيب به سازند و افزايش ضريب بهره دهي چاه
 ازدياد برداشت با استفاده از ميكرو اورگانيسم ها MEOR
 ازدياد برداشت نفت به روش تزريق بخار با انرژي خورشيدي
 تعيين نقطه گير قبل از عمليات جارينگ ، شناسايي مشكلات و مشخصات فني جار
 استفاده از فناوري نانو براي بهبود ساختار مته ها و جلوگيري از خوردگي آنها
 بهبود فرآيند ازدياد برداشت نفت به روش تزريق آب با افزودن مواد پليمري
 ذخيره سازي گاز طبيعي در راستاي صيانت از مخازن نفتي
 بررسي مدل هاي گوناگون نفوذپذيري نسبي ماتريس بر روي مكانيسم ريزش ثقلي در يك بلوك از مخازن شكاف دار طبيعي
 چگونگي تاثير گذاري co2وH بر تشكيل رسوب آسفالتين و نحوه جلوگيري از تشكيل رسوب آسفالتين
 تخمين پارامترهاي پتروفيزيكي و تعيين ناحيه مخزني از طريق روش رزونانس مغناطيسي هسته اي:مورد مطالعه سازند رتاوي بالايي و سازند ياماما در ميدان A
 الزامات زمين شناسي در انتخاب ساختگاه و طراحي مغارهاي ذخيره سازي نفت خام
 بررسي مطالعات انجام شده بر سولفورزدايي به روش بيولوژيكي(BDS)از فراورده هاي نفتي توسط سويه هاي ميكروبي سولفورزدا
 بررسي مطالعات انجام شده بر افزايش قدرت سولفور زدايي بيولوژيك ديزل از طريق كلونينگ بدست آمده از سويه هاي ميكروبي سولفورزدا
 بررسي اثر تبديل موجك گسسته روي يك ردلرزه
 مطالعه خواص سيال غيرنيوتني كف و تعيين پارامترهاي رئولوژيكي آن با استفاده از الگوريتم ژنتيك
 تعيين تانسور كامل تنش و ضرايب الاستيك سنگ مخزن با استفاده از اطلاعات پتروفيزيكي
 تعيين گراديان هاي فشار منفذي، فشار شكست و فشار روباره در يكي از ميادين جنوب غرب ايران
 اصول حاكم بر مديريت مشكلات ناشي از پديده ها هرزروي چاه هاي نفتي و گازي
 ذخيره سازي كربن دي اكسيد در مخازن نفتي به منظور ازدياد برداشت
 بررسي تاثير پارامتر ريزش ثقلي در فرآيند تزريق گاز CO2 در يكي از مخازن شكافدار ايران
 پيش بيني ناحيهRetrograde region در يكي از مخازن گازي ميعان معكوس ايران
 اثر نانو امولسيون بر مكانيزم جريان نفت در مخزن
 مدلسازي سه بعدي تله هاي نفتي به كمك داده هاي گراني با استفاده از يك الگوريتم فراابتكاري_مطالعه موردي:گنبد نمكي اسماعيل آباد
 استفاده از روش شبكه هاي عصبي مصنوعي براي پيش بيني پارامترهاي چاه_آزمايي
 hoosing Suitable Rock Failure Criterion to Analyze Wellbore Stability
 در شركت نفت TPM در اجراي نقش كدينگ وپو كايوكه
 بررسي امكان سنجي حذف آلاينده هاي نفتي با استفاده از روشهاي اكسايش پيشرفته، مطالعه موردي در منطقه نفتي مسجد سليمان
 روشهاي تبديل نفت سنگين به فرآوردههاي با ارزش به كمك تركيبات زيستي و نانوذرات
 بررسي اثر ارتقاء دهنده هاي قليايي بر عملكرد كاتاليستهاي مورد استفاده در فرآيند توليد گاز سنتز به روش ريفرمينگ مرطوب در جلوگيري از غيرفعال شدن كاتاليست بر اثر نشست كربن و كك
 ارزيابي حفاري زير فشار تعادلي در سازنذ هاي شيلي با استفاده از سيستم عصبي فازي تطبيقي: مطالعه موردي)يكي از مخازن نفتي جنوب ايران(
 بهبود شبيه سازي ليتولوژيكي سه بعدي يكي از مخازن نفت خيز جنوب از طريق الگوريتم چند نقطه اي SNESIM در قياس با الگوريتم دو نقطه ايSISIM
 بررسي تحليلي توانمندي ها و محدوديت هاي بهره مندي از روش هاي بوم و اسكيمر در جهت بازيابي نفت و مقابله با آلودگي نفتي درياها و ارائه راهكارهاي مديريتي(مطالعه موردي: رودخانه شاوور خوزستان)
 تخمين آب اشباع شدگي به كمك شبكه عصبي مصنوعي و مقايسه آن با تخمين نرم افزار ژئولاگ در يكي از مخازن جنوب ايران
 كاربردفركانس لحظهاي برپايه تبذيل هيلبرت هوانگ در بررسي تغيير ضخامت لايه ها در لرزه نگاري بازتابي
 تخمين تخلخل مؤثر و تراوايي به روش منطق فازي در مخزن آسماري،يكي از ميادين نفتي خليج فارس
 پيش بيني نمودارهاي پتروفيزيكي چاه به روش منطق فازي و تخمين تخلخل از لاگهاي مصنوعي
 بررسي علل افزايش توليد آب ناخواسته از مخازن نفتي و مديريت آن
 بررسي و تحليل ذخيره سازي استراتژيك گاز طبيعي در مخازن زير زميني
 روشي جهت كاهش نياز به عمليات آسياب كردن(Milling)و كاهش در زمان عمليات لوله بالا(Trip Time)در حين عمليات بازيافت پكرهاي دائمي توليدي (Permanent Production Packers)
 ارزيابي عبور خطوط لوله نفت مدفون از زير بستر رودخانه به روش HDD
 مقايسه حداقل فشار امتزاجي (MMP) گازهاي مختلف با استفاده ازروش لوله قلمي (Slim tube) و حباب بالارونده (Rising bubble)
 مروري بر روش هاي تزريق گاز در ازدياد برداشت نفت
 مقايسه بين روش هاي مختلف ازدياد برداشت
 بررسي وضعيت تنش در يكي از ميدان هاي جنوب غربي ايران با استفاده از چند ضلعي تنش
 شبيه سازي شبكه فلر يك واحد صنعتي به كمك نرم افزارAspen Flarenetبه منظور تعيين ميزان اتلاف انرژي و آلودگي ناشي از فرايند فلرينگ پيوسته
 تعيين عمق بي هنجاري هاي پتانسيل خودزا به كمك الگوريتم بهينه سازي پرندگان مصنوعي
 بررسي اثر محل مشبك كاري چاه تزريقي و PORE VOLUME تزريقي در تزريق همزمان آب و گاز در يكي از مخازن نفتي شكافدارغرب ايران
 مقايسه شبيه سازي تزريق آب با حجم و دبي تزريقي مختلف در مخازن آب دوست و شكافدار نفتي ايران
 شناسايي، ارزيابي و رتبهبندي راهكارهاي كنترلي بمنظور بالابردن ضريب ايمني و پايداري ديواره چاهها در هنگام حفاري سازندهاي شيلي با بهرهگيري از تكنيك تلفيقي delphiوahp
 بررسي جريان ديناميكي و عوامل مؤثر بر پايذاري فوم در محيط متخلخل و كاربرد آن در ازدياد برداشت نفت
 Improving Oil Production from Fractured Reservoirs Using Simultaneous Water Alternative Gas (SWAG) Injection Scenario
 بررسي اثرات ترتيب تزريق ، نسبت تحرك ، سيكل تزريقي Pore Volumeتزريقي وچاه هاي تزريقي و توليدي در تزريق متناوب آب و گاز در مخزن نفتي فردوسي
 بررسي امكان ذخيره سازي گاز طبيعي در مغارهاي زيرزميني بااستفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي غرب استان فارس)
 مطالعه توانايي تزريق آب كربناته به منظور ازدياد برداشت نفت در مخازن نفتي
 عوامل انحراف چاه در عمليات حفاري و راههاي كنترل آن
 Impact of the Binary Interaction Parameter Effect on the Phase Diagram
 پيش بيني محتواي آب گازهاي اسيدي در فرايند ذخيره سازي گاز در سفره- هاي آب شور
 Resulting and Comparison between Illustrations of non- Darcy flow in tight-gas reservoirs with fractured with Ordinary Reservoirs
 بررسي و ارزيابي نحوه ي كاربرد احياء نفت كاتاليست در صنعت نفت و گاز
 بهينه سازي هيدروليك حفاري با گل هوازده در ميدان پارسي
 به كار گيري شبكه عصبي هوشمند به عنوان روشي نوين جهت پيش بيني فشار نقطه شبنم مخازن گاز ميعاني
 حفاري افقي و افزايش ضريب برداشت در مخازن غير اقتصادي نفت و گاز
 چالش هاي پيش روي مدل سازي سه بعدي سازند ايلام و تعيين پارامترهاي مخزني جهت ارزيابي پتانسيل توليدي
 معرفي انواع هاي سازه هاي حفاري شناور در آب هاي عميق
 بهبود روش تبديل فوريه زمان -كوتاه و كاربرد آن درآشكارسازي سايه هاي فركانس پايين ناشي از مخازن گازي
 بررسي راهبردي كاربردها و ابزار هاي مورد استفاده در حفاري انحرافي
 تعيين پارامترهاي پتروفيزيكي سازند عرب در ميدان سلمان
 بررسي رسوب آسفالتين درخطوط لوله ودستگاههاي عملياتي چاه دريك ميدان نفتي
 هم بستگي تصوير سازي سه بعدي با استفاده از گراديان قائم بر روي داده گراني
 بررسي منشأ ناپايداري چاه و مكانيسم هاي مقابله با آن درحفاري
 تعيين خصوصيات مخزني با استفاده از تلفيق روش رخساره الكتريكي با داده هاي پتروفيزيكي و زمين شناسي يكي از ميادين نفتي
 كاهش تاثير نوفه در محاسبه نشانگرهاي لحظهاي با استفاده از فيلتر وفقي در حوزه زمان- فركانس
 بررسي عوامل موثر بر ازدياد برداشت نفت به روش ميكروبي
 بررسي اثر ناهمسانگردي روي پاسخ روش MTEM در حوزه زمان و فركانس
 مطالعه شبيه سازي عملكرد تزريق تناوبي آب و گاز به مخزن ايلام و مقايسه آن با ديگر روش هاي ازدياد برداشت (در منطقه دشت آبادان)
 سنجش از دور و جلوگيري از آلودگي هاي زيست محيطي در پالايشگاه هايي نفتي ايران
 تعيين وزن بهينه گل با استفاده از معيار شكست موهر- كلمب جهت پايداري چاههاي نفتي- مطالعه موردي يكي از ميادين جنوب ايران
 بررسي جريان دو فازي طبقه اي در خطوط لوله ي انتقال نفت
 Petrography and Diagenetic processes of the Asmari Formation, Tange –Nayab area, SW Iran.
 معرفي نرمافزاري براي شناسايي نوع هيدروكربنهاي نفتي با توجه به خصوصيات فيزيكي
 بررسي سيستمTop Driveدرحفاري از چاه هاي نفت
 تضعيف نوفه خطي در داده هاي لرز هاي چشمه مشترك با استفاده از تركيب تبديل شيب و فيلتر نقطه بيشينه زمان-فركانس
 پيشنهاد مناسب ترين منحني كارآمدي تزريق گاز(GLPC)بر اساس مطالعات تزريق پنج چاه در ميدان آغاجاري و طراحي آزمايشات مدلي كلي
 توصيف ويژگي هاي پتروگرافي انواع دولوميت و تاثيرآن بر كيفيت مخزني سازند گدوان در ميذان نفتي مسجد سليمان
 Economical Evaluation Of Injection Frequency In Surfactant And Water Flooding By Genetic Algorithm
 تعيين مرز تله هاي هيدروكربني با استفاده از بهنجار كردن مشتق قائم و مشتقات افقي كلي ميدانهاي گراني
 بررسي توانايي گذردهي شكاف در طراحي لايه شكافي هدروليكي
 كاهش هرزروي گل حفاري با استفاده از نانو كامپوزيت نانو لايه اي و بهبود خواص رئولوژيكي سيال حفاري با نانو كامپوزيت پايه پليمري -نانو ذرات رس
 بررسي نفوذ سيال تزريقي در فرايند لايه شكافي هيدروليكي
 بهينه سازي عملكرد توليد با به كارگيري فن آوري چاه هوشمند در روش فرازآوري طبيعي با گاز
 جذب و ذخيره سازي زير زميني گاز دي اكسيد كربن به منظور كمك به كنترل تغييرات آب و هوايي جهاني
 تمهيدات سيمان كاري براي عمليات جاي گذاري و نصب رشته جداري در حين عمليات حفاري
 ساخت مدل ژئومكانيكي به منظور پيش بيني بازه ايمن و پايدار وزن گل جهت جلوگيري ازناپايداري ديواره چاه بر روي يكي از چاههاي ميدان نفتي مارون
 بررسي فشار شكست و تهيه مدل ژئومكانيكي يكي از چاههاي ميدان نفتي مارون
 مدل سازي عددي انتشار موج در سنگ آهك
 Prediction of DSI Parameters from Conventional Well Log Data Using Intelligent System and Clustering tool
 بررسي و تعيين ناحيه ي مناسب جهت عمليات سوراخكاري در ماسه سنگ هاي مخزن نفتي آسماري
 بررسي ذخيرهسازي گاز دياكسيدكربن در مخازن نفت و گاز
 بررسي عناصر اصلي و فرعي و ايزوتوپهاي پايدار اكسيژن و كربن نهشتههاي آهكي سازند كنگان در ميدان پارس جنوبي
 Carbonate cements investigation in Permo-Triassic Dalan-Kangan reservoirs: Case study in Persian Gulf, Iran
 استفاده از مدل سازي فرايند نفت زايي سنگ منشأ در مطالعه سيستم نفتي: مدل سازي يك بعدي در حوضه زاگرس
 لزوم رويكرد ي جديد براي افزايش بهره وري چاه هاي مخازن گازميعاني
 بررسي روش هاي پيشرفته فرازآوري مصنوعي در توليد چاه ها
 اهميت توليد هيدرات گازي و اهميت آن براي ذخيره سازي و انتقال گاز طبيعي
 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید