نمایه سازی مجموعه مقالات اولین همایش ملی بحران آب در بانک مقالات کشور (سیویلیکا)

مجموعه مقالات  اولین همایش ملی بحران آب  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.  اولین همایش ملی بحران آب  25 تا ۲۶  اردیبهشت ماه ۱۳۹۲  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان  و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در اصفهان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس ۲۵۰عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۵۲۱ صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی بحران آب
 بررسی تغییرات یون نیترات در منابع آبی دشت مشهد و عوامل تاثیر گذار بر آن
 کاربرد مدل ANFIS در تعیین شیب پایدار کانالهای آبرفتی و مقایسه آن با شبکه عصبی
 امکان سنجی کاربرد فاضلاب تصفیه شده شهری درفضای سبز شهر بندرعباس
 اثر محلول پاشی ماده کند کننده رشد کلرمکوات کلراید و تنش خشکی، بر عملکرد واجزای عملکرد گندم رقم پیشتاز
 اثر سطوح مختلف سوپر جاذب (A- 200 بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شهریار در سطوح مختلف آبیاری در دو نوع خاک با بافتهای متفاوت
 نی زارمصنوعی Constructed Wetland و کاربرد آن درتصفیه پساب
 بحران آب در کشورهای منطقه ی ژئوپلیتیکی خلیج فارس
 مدیریت منابع آب به کمک روش پویایی سیستم با استفاده از مدل vensim (مطالعه موردی : بررسی ریسک پذیری تأمین آب کشاورزی اراضی حوضه سد سفیدرود بر اثر برداشت آب مورد نیازبخش صنعت از سیستم شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود)
 بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر صرف آب خانگی (مطالعه موردی: زنان متأهل ساکن در شهر اصفهان)
 هیدرولوژی و ارائه روشهای استحصال آب درجهت مصرف بهینه آب مطالعه موردی: رودخانه فصلی رابچ دردشت لاش
 مقایسه روش های مختلف بازسازی داده های گمشده دبی ماهانه ایستگاه پایین دست براساس آمار خود ایستگاه و ایستگاه های بالادست
 توسعه شاخص آسیب پذیری خشکسالی با استفاده ازمدل تصمیم گیری چند معیاره فازی
 بررسی خشکسالی شهرستان بجنورد( با استفاده از شاخص SPI و تاثیر آن بر منابع آب شهرستان)
 بررسی بحران آب و تأثیر آن بر یک منطقه، با رویکرد پویاییهای سیستم
 تصفیه آب آلوده با استفاده ازبتن متخلخل درشرایط اضطراری
 خشکسالیهای اخیر وخصوصا سال ( ۸۷-۸۶ بحران منابع اب در ایران) و چاره اندیشی
 نقش بخش کشاورزی ایران در مشکلات ناشی ازکمبود آب
 تعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری در تولید سیب زمینی با روش تخمین تابع تولید در دشت همدان- بهار
 بررسی تأثیر کود سولفات پتاسیم بر اجزاء عملکرد و بهره وری مصرف آب کلزا تحت شرایط تنش رطوبتی
 استفاده از گیاهان مناسب در سیستم تالاب مصنوعی جهت تصفیه پساب
 کاهش مصرف انرژی در ایستگاه های پمپاژ با استفاده از کنترل کننده های دور
 مدل سازی پارامترهای کیفی رودخانه گرگر با استفاده از Neurosolution
 تحلیل فراوانی شدت و مدت خشکسالی هیدرولوژیک (مطالعه موردی : رودخانه گرگانرود)
 بررسی تاثیر عملیات آبخیزداری بر تغییرات منابع آب حوزه های آبخیزمطالعه ی موردی: حوزه ی آبخیز کلستان شیراز
 بررسی فرآیند تبادل یونی به عنوان روشی جهت حذف کل مواد جامد محلول از آب
 تخمین هیدروگراف سیل به منظور مدیریت بهینه منابع آب با استفاده از سیستم استنباط فازی عصبی- تطبیقی و شبکه عصبی مصنوعی
 بهینه سازی مصرف آب در اراضی شالیزاری به منظور افزایش عملکرد و بهره وری
 ظرفیت ها و راهبردهای مدیریت پایدار بحران آب درفرآیند آب تا نان! یا در مسیر بهره وری آب درکشاورزی
 مدیریت بحران آب در شهر یزد (مطالعه موردی تأسیسات آب)
 مکان یابی طرح تغذیه مصنوعی در منطقه سگزی اصفهان با استفاده ازArcGIS
 بررسی تاثیر به کارگیری داده های ماهواره ای به همراه خواص خاک در برآورد عناصرسنگین با استفاده از نروفازی
 تحلیل دانش فنی گندمکاران شهرستان نائین پیرامون مدیریت بهینه منابع آب درراستای توسعه پایدار در شرایط خشکسالی
 بررسی و تخمین میزان بیکربنات و سولفات آب آبیاری اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان رامهرمز)
 بررسی زمین شناسی مهندسی سد رودبار لرستان با نگرشی بر پدیده کارست درساختگاه
 استفاده از روش برنامه نویسی خطی در طراحی تالاب های مصنوعی زیرسطحی
 بهینه سازی همزمان طول و قطرلوله های شبکه های توزیع آب آبیاری بارانی با استفاده ازبرنامه متلب مطالعه موردی استان لرستان
 بررسی راهکارهای برون رفت از بحران آب حوضه دریاچه ارومیه
 اولویت بندی لوله های قابل استفاده درشبکه های توزیع و انتقال آب با رویکرد AHP,DEA مطالعه موردی: استان مازندران
 بررسی راهکارهای دفع و استفاده مجددازپساب تصفیه شده شرکت فولادکاویان
 نقش فرهنگ مشارکت و مردم سالاری در بهینه سازی مدیریت مصرف آب کشاورزی
 کاربردسیستم اطلاعات جغرافیایی GIS درهیدرولوژی و مطالعات منابع آب حوزه های آبریز مطالعه موردی: بندشماره ۱حوزه کرخه PIA اندیمشک
 اثر توزیع غیریکنواخت دینامیک نمک با کاربرد کلسیم و پتاسیم مکمل بهمنظوراستفاده از آب شور در کشت گوجه فرنگی
 متدولوژی مکان یابی سدهای زیرزمینی
 بررسی منافع شهرداریها و پیمانکاران فضای سبز در تغییر سیستم آبیاری سنتی به مدرن در سطح چمنکارهای تبریز
 انتخاب مناسبترین الگوریتم دادهکاوی در تخمین تبخیر تعرق پتانسیل دشت قزوین
 بررسی بحران آب درآبخوان دشت خانمیرزا (استان چهار محال و بختیاری)
 آنالیز ریسک درتصفیهخانه آب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) مطالعه موردی تصفیهخانه های ۳ و ۴ شهر تهران
 مدلسازی یک دستگاه آب شیرین کن اسمز معکوس با استفاده از مدلهای TORAY ,ROSA به منظور تهیه آب آشامیدنی در منطقه جاسک
 بهرهبرداری بهینه از منابع در شبکههای توزیع آب در جهت توسعه پایدار
 تحلیل حساسیت هیدروگراف سیلابها به تغییرات پارامترCN در حوضه آبریز کاکارضا
 تحلیل سیستم منابع آب با استفاده از نرم افزار Water Evaluation And Planning (WEAP) مطالعه موردی (حوضه آبریز سد مهاباد)
 بررسی کمی و کیفی آبهای زیرزمینی منطقه اسکو
 تاثیر کم آبیاری در مراحل مختلف رشد بر برخی صفات فنولوژیک گیاه دارویی انیسون
 تعیین شاخص سیلخیزی به و اولویت بندی حوزه ی دوراهان جهت انجام عملیات اصلاحی ازطریقHEC – HMS
 مطالعه پارامترهای جریان گردابی آزاد با استفاده ازمدل آزمایشگاهی
 محدودیت آب و راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در روستاهای سیستان
 پهنه بندی کیفیت منابع آب زیر زمینی منطقه اسکو جهت مصارف شرب و کشاورزی (بر اساس نتایج آنالیز شیمیایی)
 راهکارهای مقابله با خشکی درمنطقه خوروبیابانک اصفهان
 تاثیراستفاده ازپلیمرسوپرجاذب آکوازورب AQUASORB برویژگیهای رطوبتی خاک دردو بافت لوم شنی و لوم رسی
 فناوری نانو رویکردی برای بحران آب
 روشهای بهبود مصرف پساب ها به منظور استفاده در کشاورزی و فضای سبز شهری
 بررسی ضریب دبی عبوری در سرریزهای کنگره ای مثلثی شکل با ایجاد کنگرههای ۲و ۴و ۶ سانتی متری جدید در بال با عرض ۵cm
 کاربرد روش چندمتغیره تحلیل عاملی جهت توصیف خصوصیات کیفی آبخوان دشت فسا
 ارزیابی فرایند عملکردانعقاد توسط منعقدکننده ی PAFC برراندمان حذف یون بروماید و کدورت ازآب آشامیدنی اردبیل
 تحلیل و بررسی ایستایی سریهای زمانی هیدرولوژیکی با استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی (مطالعه موردی حوضه آبریز کسیلیان)
 بررسی تغییرات اعداد فرود و زاویه واگرایی بر خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش واگرا با استفاده از مدلFLOW 3Dبر اساس داده های آزمایشگاهی
 تخمین و بررسی میزان شوری و سدیمی بودن آب آبیاری اراضی کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان رامهرمز)
 بررسی اثر نسبت های مختلف فاضلاب و سطوح مختلف فسفر بر برخی صفات مورفولوژیک گندم نان
 بررسی مسائل و مشکلات موجود در سامانه های آبیاری قطره ای با بهره گیری از نرم افزارGIS
 تخمین نوسانات سفره زیر زمینی دشت کرمان
 استفاده از سد های زیر زمینی جهت توسعه پایدار منابع آب مناطق خشک
 احیاء زاینده رود ومقابله با بحران خشکسالی با اجرای طرح جامع آبخیزداری شهری
 بررسی بحران کم آبی وآلوگی آب در رودخانه زاینده رود
 واکنش ژنوتیپ های جو بهاره به تنش خشکی در مرحله رویشی و زایشی
 تاثیر تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات کیفی خاک و بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
 تحلیل روند تغییرات غلظت کاتیونهای رودخانه های استان آذربایجان شرقی
 بهره وری و مدیریت بهینه هیدرولیکی و کیفی آب توسط الگوریتم مورچگان
 ارزیابی چند رقم گندم نسبت به تنش خشکی
 بررسی اثرات منابع مختلف کود نیتروژن بر عملکرد کلزا و تلفات آبشویی نیترات به آبهای زیرزمینی
 ارزیابی خشکسالی هیدروژئولوژیکی با مقایسه شاخصهای PSI,GRIمطالعه موردی: آبخوان دشت امامزاده جعفرگچساران
 استفاده از نرم افزارLINGO راهکاری کارگشا جهت بهره برداری بهینه سد مهاباد بر اساس برنامه ریزی چند منظوره
 بررسی و توانایی حذف زیستی کرم بوسیله باکتریهای بومی آب و پساب های فاضلاب
 ارزیابی تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات زراعی ارقام گلرنگ در تاریخ های کاشت مختلف
 تاثیر تنش خشکی بر پارامترهای مورفولوژیکی رعنا زیبا Gaillardia pulchella و گل ناز (Portulacea grandiflora)
 اثر تنش خشکی بر پارامترهای قندهای محلول ، مالون دآلدئید ، کلروفیل ونشت یونی رعنا زیباGaillardia pulchella وگل ناز (Portulacea grandiflora
 بررسی تاثیر کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر برخی از صفات بادام زمینی در شرایط مدیریت آبیاری و کود نیتروژن
 بررسی تأثیر پارامترهای مختلف برمحاسبه عمق آبشستگی موضعی با استفاده از Hec-Ras و معادله تجربیCSU2001
 مکانیابی اجرای طرح تغذیه مصنوعی در منطقهی علویجه با استفاده از نرم افزارGIS
 بررسی نابهنجاریهای اقلیمی در شرق کشور(مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک بیرجند)
 ارزیابی و مقایسه عملکرد سنسور های هوشمند رطوبت خاک با روش وزنی در روش آبیاری میکرو
 ارزیابی نشان پدیده نوسانهای دههای اقیانوس آرام بر بارش پائیزه پهنه ایران
 برآورد نیاز آبی گوجه فرنگی در شرایط ایده آل، بحرانی و سطوح احتمالاتی مختلف در استان فارس
 تعیین پراکنش عنصر سنگین سرب در رسوبات تالاب میانگران شهر ایذه و خاکهای اطراف تالاب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS)
 استفاده از پساب شهری در آبیاری مزارع (تجربیات کشور ایران)
 مدل سازی میزان آب ورودی به تصفیه خانه آب شهر زنجان بر پایه مدل های سری زمانی ARIMA
 مکانیابی محل دفن زبالههای شهری منطقه علویجه اصفهان با استفاده ازنرم افزارArcGIS
 تخصیص آب در شبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 تأثیر احداث سد لار بر کنترل رژیم جریان رودخانه هراز با توجه به تغییرات اقلیم ایستگاه کره سنگ
 استعدادهای آبیاری سطحی علمی،برای افزایش اثربخشی کاربرد آب و مواجهه با بحران آب
 ارزیابی دقت معادلات تجربی برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده سنجش ازدور
 بهینه سازی نشت از شبکه آبرسانی شهری توسط شیر فشار شکن
 پیش بینی تراز آب زیر زمینی با استفاده از شبکه های عصبی مطالعه موردی : دشت سمنان
 تعیین تبخیر و تعرق گیاهان تحت شرایط غیر استاندارد
 استفاده از روشهای نوین آبیاری در سطح درختکاریها و انبوهکاریهای شهر تبریز
 بررسی تاثیر پروژه های پخش سیلاب بر سطح آب های زیر زمینی (مطالعه موردی:حوزه آبخیز تاسران،استان همدان)
 روش های مختلف افزایش بهره وری از منابع آب
 تأثیر پساب فاضلاب شمال غرب اصفهان بر تجمع فلزات سنگین در خاک
 مدیریت منابع آب و راهکارهای عملی جهت مصرف بهینه از منابع در مصارف کشاورزی
 بررسی عملکرد الگوریتم رقابت استعماری در بهرهبرداری بهینه از مخزن
 توابع تولید محصول در شرایط تنش های خشکی، شوری، مواد مغذی و ماندابی
 کاربرد شبکه های بیزین در پیش بینیهای هیدرولوژیکی
 نقش تغییر کاربری اراضی بر تخریب خاک و برنامه ریزی و اجرای طرح های مدیریت مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
 برآورد بهره وری آب گندم با استفاده از مدل SWAP مطالعه موردی :شبکه آبیاری وزهکشی درودزن
 بررسی تغییرات میزان آب مجازی، میزان تولید، عملکرد، به ازای افزایش کارآیی مصرف آب کشاورزی در گندم آبی و دیم
 بحران آب و نقش آب شیرین کن های خورشیدی در مقابله با آن
 بررسی اثر رسوبات کف رودخانه بر خودپالایی رودخانه کارون
 ارائه حل تحلیلی برای برداشت زمان مناسب از آب چاه ها در هنگام سیلاب
 بررسی زمانی غلظت سرب و کادمیوم رودخانه زاینده رود
 رهیافتی برای افزایش بهره وری قنات جهت رسیدن به توسعه پایدار
 بررسی تأثیر تغییرات اقلیمبر رژیم رودخانه تالاردر استان مازندران- ایستگاه کیاکلا
 بررسی اثرات خشکسالیهای اخیر از لحاظ کمی وکیفی بر منابع آب زیرزمینی دشت آذرشهر
 انتخاب مناسبترین روش آبیاری در منطقه دشت چناران با استفاده ازفرایند تحلیل سلسله مراتبی
 امکان سنجی تصفیه پساب صنایع غذایی به منظور آبیاری فضای سبز وافزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی (مطالعه موردی: کارخانجات نوشابه سازی خوش نوش همدان)
 مدیریت و بهینه سازی پساب خروجی تصفیه خانه های آب (مطالعه موردی پروژه دبی سنجی پساب تصفیه خانه های آب تهران)
 بررسی و مقایسه پارامترهای کیفی آب آبیاری با استانداردهای کیفی آب جهت مصارف کشاورزی و آبیاری تحت فشاربه منظور بهره برداری بهینه از آب
 راهکارهای جلوگیری از فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز آب بهار به منظور بهره برداری بهینه از آب
 مطالعه هیدرولوژی دشت ایسین استان هرمزگان و برآورد میزان رواناب با استفاده ازروش سازمان حفاظت خاک scs طی سالهای ۱۳۹۱-۱۳۶۳
 بررسی تغیرات زمانی شاخص آسیب پذیری آبخوان دشت دهگلان با استفاده ازGIS
 بحران آب; سدزیرزمینی راهکاری برای حفاظت از سفره های آب زیرزمینی
 مشکلات و فرصتهای بحران آب
 بحران آب و تغییرات آب و هوایی
 عوامل موثر بر تمایل به مشارکت مدیریت منابع آب مطالعه موردی: شهرستان مرودشت
 امکان سنجی کاشت گیاهان پوششی در افزایش بهره وری مصرف آب در کشت توتون
 تاثیر ارتفاع بر روی پایداری استاتیکی سدهای خاکی غیرهمگن
 اثرپساب فاضلاب و کود ازت روی بیوماس، کربوهیدرات و بیو اتانول سورگوم شیرین
 مدیریت مشارکتی آبیاری در اراضی شالیزاری مازندران
 پهنه بندی کیفی آب زیرزمینی برای تامین آب موردنیاز کشاورزی به روش وزن دهی آنتروپی شانون درgis
 اولویت بندی مکان های مناسب کیفی آب زیرزمینی جهت مصارف کشاورزی با استفاده از روشSAW وTOPSIS در GIS
 بررسی عملکردتوزیع های آماری درپایش خشکسالی در استان کرمان با استفاده ازشاخص بارش استانداردشده spi
 ارزیابی اثرات ذخیره ی آب بر وضعیت آبخوان آب زیرزمینی و تعیین برخی شاخص های برنامه ریزی منابع آب(مطالعه موردی: سد نمرود)
 بررسی موردی یافتن بهینه ترین روش هیدرولوژیکی در روندیابی سیلاب
 بررسی خورندگی و رسوبگذاری منابع آب زیرزمینی دشت قلعه شاهین شهرستان سرپلذهاب در سیستمهای آبیاری تحت فشار
 استفاده از تکنیک های سنجش از راه دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی درآبیاری فضای سبز شهری (مطالعه موردی فضای سبز منطقه ۶ اصفهان)
 بررسی آزمایشگاهی تاثیرنسبت دبی انحرافی بر تغییرات بستر پیچان رود سینوسی
 تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از روشهای درونیابی (مطالعه موردی: منطقه نومل)
 ارزیابی تأثیر کاربری اراضی بر روند تغییرات هدایت الکتریکی و املاح محلول آب های زیرزمینی(مورد مطالعه: دشت سروستان)
 ارائه راهکارهای مدیریت منابع آب درمناطق گرم و خشک با تاکیدبربخش کشاورزی
 بررسی تاثیر خشکسالی با استفاده از نرمافزارAq.Qa بر روی تغییرات کیفیت آب رودخانه کارون (خوزستان)
 بررسی استفاده مجدد از پساب در راستای توسعه پایدار
 تاثیر سهم بارندگی بر تاج بارش و باران ربایی گونه های افرا پلت Acer velutinum و بلوط بلندمازو Quercus castaneifolia در فصل زمستان
 تاثیر تاج دو گونه افرا پلت Acer velutinumو بلوط بلندمازو Quercus castaneifolia بر میزان تاج بارش و آبشویی پوشش کف
 مدل سازی المان محدود سدهای بتنی وزنی
 نگرش شهروندان نسبت به سلامت آب آشامیدنی و بیماریهای منتقله ازطریق آب
 مدیریت مصرف بهینه آب در آبیاری فضای سبز
 مدیریت پایدار در راستای افزایش بهره وری منابع آب در کشاورزی
 امکان سنجی مدیریت و مصرف بهینه آب در اراضی زراعی نامرغوب (مطالعه ی موردی؛ شهرستان اصفهان)
 راهکارهای راهبردی مصرف بهینه آب در کشاورزی جهت مقابله با بحران آب
 کم آبیاری استراتژی مناسب بهرهوری آب در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی شهرستان فردوس)
 تصفیه فاضلاب شهری دزفول با استفاده ازسامانه نیزارهای مصنوعی با جریان عمودی تحت کشت گیاه آبزی Phragmites australis
 بررسی راندمان حذف BOD5 درسامانه نیزارهای مصنوعی با جریان عمودی تحت کشت گیاه آبزی Phragmitesaustralis مطالعه موردی دزفول
 بررسی اثرات سوپرجاذب و رژیم آبیاری بر رشد و استقرار نهالهای آکاسیا ویکتوریا Acacia victoria
 تأثیر اجرای عملیات تغذیه مصنوعی با فاضلاب در حفظ منابع آب و حفاظت ازمحیط زیست
 نقش آب در هزاره سوم و اهمیت آن در امنیت کشورهای جهان
 بررسی کیفیت آب رودخانه بالارود
 بررسی آبشویی نیترات و حجم زهاب در روشهای مدیریت سطح ایستابی در اقلیم گرم و خشک دزفول
 استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) در پهنه بندی کیفی آب زیرزمینی مطالعه موردی : بخش سبیلی دزفول
 بررسی ساز و کارهای موثر بر آبیاری باغات ناحیه شمال خوزستان
 استفاده از الگوریتم ژنتیک پیوسته در تعیین پارامتر های شبکه های آبرسانی
 حکمرانی پایدار آب: چالش اصلی مدیریت بحران آب رودخانه زاینده رود
 کارایی مصرف آب در جذب و انتقال نیتروژن توسط گیاه کلزا
 تعیین کیفیت آب آشامیدنی روستاهای خانمکان کوهبنان، میمند شهربابک و وامقآباد کوهپایه از توابع استان کرمان
 تعیین کیفیت آب خام کارخانه گندله سازی مجتمع سنگ آهن گل گهر سیرجان
 عوامل نابودی تالاب گاوخونی نگین فیروزه ای فلات مرکزی ایران و تاثیرات آن درایجاد بحران آب در شرق اصفهان
 تاثیر تجارت گندم بر کاهش بحران آب در ایران
 تاثیر تناوب زراعی کلزا،گندم در جهت افزایش بهره وری از منابع آب و خاک
 بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر کارایی مصرف آب در گلرنگ
 مطالعه عملکردواجزای عملکردارقام کلزا درشرایط مختلف تنش خشکی
 بررسی روشهای مختلف برآوردتشعشع رطوبت نسبی و باددرمحاسبه تبخیر و تعرق مرجع درشرایط کمبود داده با نرم افزارREF-ET و انتخاب مناسب ترین روشها مطالعه موردی خراسان جنوبی
 بررسی آزمایشگاهی تاثیرزبری شیب و غلظت برروی سرعت متوسط بدنه جریان غلیظ رسوبی
 ارزیابی و بررسی تزریق پذیری پی سنگ ساختگاه سدمخزنی ماشکیدعلیا دراستان سیستان و بلوچستان
 ارائه یک روش اقتصادی به منظور احداث استخرهای ذخیره آب تلفیقی با کاربری دو منظوره کشاورزی پرورش ماهی
 بررسی اثر ارتفاع بر روی تحلیل تنش- کرنش در سدهای خاکی غیرهمگن
 برآورد توزیع سرعت درکانال مستطیلی باسیال تراکم ناپذیربا استفاده ازنرم افزاراجزا محدود ansys
 بررسی انواع آب شستگی پایه پلها و راه های جلوگیری از این پدیده
 تغییرات آب در چرخه (برگشتی) با توجه به راندمان های مختلف آبیاری در حوضه آبریز رودخانه زاینده رود
 پیشنهاد استفاده از راهکار آب مجازی در پاسخ واقع بینانه به اعتراضات کشاورزان حقابه دار حوضه زاینده رود در سال آبی ۹۲-۹۱
 برآورد راندمان واقعی آبیاری حوضه آبریز رودخانه زاینده رود و نقش آن در سیاست گذاری هایی که رفع کمبودها را از طریق بالا بردن راندمان آبیاری در دستور کار قرارمی دهد
 بررسی تغییرات بارندگی با زمان درمحدوده مطالعاتی سدهای تل چگاه و پنبه زارازحوضه آبریز رودخانه هندیجان
 کم آبیاری یکی از راه حل های مناسب صرفه جویی آب در حوضه آبریز رودخانه زاینده رود
 مقایسه برآورد متوسط باران سالانه حوضه آبریز سد ها از دو روش خطوط هم باران و گرادیان بارندگی (با مثال موردی سدهای تلچگاه و پنبه زار از حوضه آبریزهندیجان)
 بررسی عوامل موثر در پذیرش سیستم آبیاری تحت فشار در استان کردستان مطالعه موردی شهرستان بیجار
 بررسی تأثیر آب مغناطیس شده در رفع انسداد قطره چکانهای نوع میکروفلاپر
 ارزیابی انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی (اصفهان ، یزد ، …) ایران
 بررسی یک رویای ملی طرح اتصال دریای خزربه خلیج فارس
 پایش مکانی خشکسالی سالهای ۱۹۹۰-۲۰۰۵ با استفاده از شاخص SPI در استان کردستان وپهنه بندی آن با استفاده ازGIS
 بررسی تأثیر تاریخ کاشت و تنش خشکی بر عملکرد و همبستگی صفات در ارقام گلرنگ
 تأثیر مدل ET-HS بر روی عملکرد و اجزا عملکرد گلرنگ
 نقش سولفات پتاسیم بر عملکرد و شاخص برداشت جو آبیاری شده با آب شور طبیعی
 استفاده از روش های تجربی جهت برآورد زمان تمرکز (مطالعه موردی: حوضه رودخانه سفید رود ایستگاه فنیسک)
 پیش بینی اجزای بیلان آب با استفاده ازمدل Swap درمحدوده کانال اردیبهشت
 مقایسه الگوریتم های PSO و GAدر طراحی بهینه شبکه های توزیع آب (مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر جنگل)
 تأثیر استفاده از پساب شهری بر آب گریزی خاک (مطالعه موردی: سلطانیه فولادشهرو زینبیه اصفهان)
 بررسی و مقایسه ی روش های مستقیم و تحلیلی در پیش بینی نشت از مخازن سطحی
 تخصیص مجدداقصتادی آب درحوزه زاینده رودبین مصارف گوناگون ازطریق نرم افزارطراحی شده
 بررسی نحوه و توان سازگاری گیاه گل مکزیکی Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze درشرایط تنش خشکی
 بررسی واحد های عملیاتی تصفیه خانه در راستای استفاده مجدد از پساب (مطالعه موردی:تصفیه خانه شهرک صنعتی جهان آباد میبد
 بررسی استفاده مجدد از پساب شهرکهای صنعتی جهت مصارف کشاورزی و آبیاری (مطالعه موردی:تصفیه خانه شهرک صنعتی جهان آباد میبد)
 مدل سازی رشد و عملکرد برنج تحت شرایط مدیریت آبیاری و کود نیتروژن با استفاده ازمدل ORYZA2000
 ارزیابی مدل ORYZA2000 درشرایط آبیاری نوبتی برنج رقم بهار
 تاثیر کاتیون های منطقه غیر اشباع خاک بالای سطح ایستابی شور و کم عمق برتوسعه کشاورزی و مدیریت منابع آب مناطق خشک و نیمه خشک
 بررسی اثر زئولیت در تصفیه پساب و آبهای نامتعارف
 انتخاب بهترین روش تجربی برآورد حداکثر دبی سیلاب حوضه آبخیز بهشت گمشده
 مروری بر آثار مورفولوژیکی تنش خشکی بر گیاهان دارویی
 مطالعات امکان سنجی استفاده از پساب تصفیه خانه شهر یاسوج برای کشت گندم
 برآورد سیلاب بادو روش منطقه ای ومدل هیدرولوژیکی HEC-HMS مطالعه موردی: حوزه شرق دامغان
 ارزیابی کیفیت آب رودخانه کارون بمنظور استفاده در سیستمهای آبیاری تحت فشار
 دلایل و راهکارهایی جهت جلوگیری از بحران آب در کشور
 بررسی اثر موقعیت زمین نما و کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیک و شیمیایی و نفوذ آب در خاک در منطقه لردگان استان چهارمحال و بختیاری خاک
 بررسی شرایط هیدروژئولوژیکی منابع آب زیرزمینی منطقه سعیدآباد
 استفاده از مواد جاذب رطوبت (سوپرجاذبها) در تعدیل شرایط تنش خشکی و اثرات آنها بر فعالیتهای میکروبی خاک
 ارزیابی عملکردسیستم آبیاری دوارمرکزی center pivot مطالعه موردی استان قم
 خشکسالی و موانع و چالشهای برنامه ریزی منابع آب در شرایط خشکسالی
 مقایسه ردیابی آب به روش الکترومغناطیس و معادلات هیدرولیک آب زیرزمینی درتعیین شعاع حریم واقعی چاههای بهره برداری
 بررسی ارتباط اندازه ذرات خاک با هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در زیر حوزه منج استان چهارمحال و بختیاری
 اثر تغییر کاربری اراضی بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در زیر حوزه منج
 تعیین تواتریونی، تیپ، رخساره و آلاینده های آب رودخانه کارون ـ خوزستان
 پیش بینی جریان روزانه ی حوضه سد وحدت با شبکه ی عصبی مصنوعی
 الویت بندی سرمایه گذاری در روشهای سنتی و مدرن پایدار مدیریت منابع آب با استفاده از تکنیک وزن دهی تجمعی ساده
 بحران آب و بررسی نقش آن در توسعه پایدار کشور
 تعیین سیاست های بهره برداری بهره ورانه ازمخازن سدها درسالهای خشک با استفاده ازمدل weap مطالعه موردی: سدایلام
 اثر تنش آبی بر روی میزان تبخیر و تعرق واقعی گیاه فلفل قلمی گلخانه ای
 تعیین تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از روش های درون یابی و مقایسه آن با روش های تجربی (مطالعه موردی: استان گلستان)
 بحران آب و روشهای بهره وری بهینه از منابع آب در کشاورزی در راستای توسعه پایدار
 ارزیابی توان مقاومت با بررسی برخی صفات شیمیایی اکوتیپ های سه گونه بومادران A.Achillatenifouliom ،A.fillipendula وA.درشرایط تنش خشکی
 بررسی کارایی کربن فعال در حذف متیلن بلو از پساب
 مروری بر توافقنامههای ایران و افغانستان در خصوص حقابه رودخانه فرامرزی هیرمند و تأثیر معاهدات بر بحران آبی ایجاد شده در تالاب بینالمللی هامون
 بررسی استفاده از مالچ ها بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه مروری)
 استفاده ازپساب وفاضلاب شهری دربخشهای مختلف کشاورزی مطالعه مروری
 لزوم انجام بررسی های میدانی در مطالعات بیلان آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت درود- بروجرد)
 بررسی شاخصهای SPI,Nitzche درتعیین پدیده خشکسالی مطالعه موردی:منطقه مازندران
 بررسی تاثیر خشکسالی برکیفیت آب رودخانه گرگانرود
 ارزیابی روش کریجینگ در تهیه نقشه های عمق آب زیرزمینی
 بررسی تأثیر میزان و نوع شوری بر نرخ تبخیر
 بررسی پدیده خشکسالی وترسالی با استفاده از نمایه PNPI در مناطق مرکزی ایران
 بررسی تأثیر بکارگیری آب مغناطیس بر جوانه زنی گندم
 ارزیابی فنی و هیدرولیکی سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی اجرا شده در باغات
 ضرورت مدیریت یکپارچه منابع آب در جهت مقابله با بحران آب
 ضرورت توجه به استفاده مجدد ازپساب برای کاربرد درفضای سبز جوامع کوچک مطالعه موردی دانشگاه آزاداسلامی واحد اردستان
 زمینه سازی در استفاده از آبهای سطحی شهرها در مقابله با بحران آب و چالشهای توسعه فضای سبز
 ده گام برای برنامه ریزی خشکسالی
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید