کتاب‌هایی در حوزه‌ی فرهنگ و شهر منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/کتاب‌هایی در حوزه جامعه‌شناسی فرهنگ شهر منتشر و در بازار عرضه شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) کتاب «درآمدی بر روایت زنانه از شهر» نوشته سارا نادری، کاوشی نظری در خوانش تجربه‌های زنانه از شهر است.

این کتاب تلاش می‌کند تا با واکاوی و نگاهی اجمالی به تجربه زیسته زنان شهر تهران از گذشته تاکنون، همراه با ترسیم خطوط مختصات این تجربه در تمایز با تجربه زیسته مردانه در شهر – که نگاه و تجربه غالب نسبت به شهر و فضاهای آن است – به شناسایی الگوهای منطقی و رفتاری حاکم بر این تجربه و نیز عوامل مؤثر بر کیفیت این تجربه بپردازد.

این کتاب پنج فصل دارد که با مرور نظریه‌های فمینیستی به هویت چندپاره و تجربه زیسته زنان امروز شهر تهران‌، همچنین تجربه زنانه از شهر و تأثیر آن بر بحران معنا می‌پردازد.

«درآمدی بر روایت زنانه از شهر» در 250 صفحه، با شمارگان 1000 نسخه و قیمت 8900 تومان از سوی نشر تیسا به چاپ رسیده است.

همچنین کتاب «فرهنگ و برنامه‌ریزی» نوشته سیمون آبرام است که توسط محمد خانی ترجمه شده است. این کتاب در هفت فصل نوشته شده و به ایده فرهنگ در برنامه‌ریزی‌، جادوی برنامه‌ریزی‌،‌ بدن در برنامه‌ریزی‌، جامعه، خانه و سیاست‌گذاری‌، شهروندان و امر عمومی‌، امر عمومی و زمان، مشارکت عمومی به مثابه یک معما‌ و احیای برنامه‌ریزی می‌پردازد.

کتاب «فرهنگ و برنامه‌ریزی» 399 صفحه دارد و با شمارگان 1000 نسخه و قیمت 15 هزار تومان از سوی نشر یادشده به چاپ رسیده است.

«شهر و تجربه مدرنیته فارسی» هم نوشته نرگس خالصی‌مقدم است. این کتاب با طرح مسأله سرگشتکی سوژه ایرانی‌ و با درنظر داشتن تجربه شهری، آن‌گونه که در رمان‌های فارسی بازتاب یافته‌، آغاز شده است. وجوه مسأله‌دار در تجربه شهری سوژه ایرانی مورد پرسش قرار گرفته‌اند و جست‌وجوی پاسخ این پرسش از تاریخ مدرنیته شهری غرب‌، از منظر دستاوردهای نظری‌ و تاریخ تجدد ایرانی، از چشم‌انداز تاریخی مدرنیزاسیون شهری تهران و در زمینه فرهنگی‌، اجتماعی و سیاسی میانه دو انقلاب آغاز شده است.

این کتاب دو بخش دارد که به شهر و تجربه مدرنیته و روایت سوژه فارسی از شهر مدرن تقسیم شده است.

کتاب «شهر و تجربه مدرنیته فارسی» 255 صفحه دارد و در 1000 نسخه با قیمت 7000 تومان در نشر تیسا به چاپ رسیده است.

همچنین کتاب «زندگی جوانان در شهر» نوشته سیدمحبوبه طوسی‌ صدر است که به زندگی روزمره جوانان در خیابان، انگیزه‌های شخصی استفاده از خیابان‌، انگیزه‌های خیابان‌گردی جوانان‌ و پیامدهای خیابان‌گردی برای جوانان می‌پردازد.

این کتاب 76 صفحه دارد و با شمارگان 1000 نسخه و قیمت 3500 تومان از سوی انتشارات نشر یادشده منتشر شده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید