نمایه سازی مقالات همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز در بانک مقالات کشور (مرجع دانش)

http://www.callforpapers.ir

همايش ملي فرهنگ سازي اصلاح رفتارهاي اقتصادي درايران امروز

مجموعه مقالات همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز 10 اسفند 1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابركوه و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در ابرکوه برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)  در این کنفرانس 135عنوان مقاله تخصصی شامل 1537 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درهمایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز
مقابله با فقر وثروت اندوزي، مهمترين راهكار اصلاح الگوي مصرف
توليد ملي، رمز تحقق پيشرفت اقتصادي با رويكرد اسلامي- ايراني
فرهنگ سازي اقتصاد مقاومتي و حمايت ازتوليدات داخلي
نقش فرهنگدراصلاح الگوي مصرف و اثرآن برتوسعه اقتصادي
بررسي ارتباط ملي گرايي مصرفي دانش آموزان دختر مقاطع راهنمايي و متوسطه شهر ديهوك با نگرشهاي مذهبي دانش آموزان و ملي گرايي مصرفي معلمان ايشان
بررسي عوامل تاثير گذار روانشناختي و جامعه شناختي بر حمايت ايرانيان از توليدات اقتصادي
بررسي انتقادي فرهنگ ديني پيرامون جرائم يقه سفيد
نقش اعتماد در توسعه خلاقيت و تحول سازمانهاي اقتصادي
عدم وابستگي اقتصادي از ديدگاه قرآن با رويكرد به كار و توليد ملي
نقش آموزه هاي قرآني در اصلاح و تثبيت رفتارهاي اقتصادي
خلاقيت در كار ،راهكاري در راستاي افزايش بهره وري و رشد اقتصادي
جهاد اقتصادي و ابعاد آن
كم و كيف اصلاح الگوي مصرف در مدارس
تاثير درآمدهاي نفتي به عنوان يك عامل موثربر تقاضاي واردات در ايران (مورد مطالعه كالاي وارداتي سرمايه اي از سال 1345 تا 1387)
دانش خلاقيت شناسي TRIZ و ارتباط آن با تحول گرايي سازمان ها با توجه به نظريه آشوب
كارآفريني استراتژيك (رويكردي نو در ارتقاي عملكرد شركتها و خلق ارزشبراي جامعه)
بررسي نقش نوآوري و خلاقيت جوانان روستايي در تحول و رشد اقتصاد ملي
بررسي مشكلات مالي موجود در زندگي معيشتي و بهبود آن
ضرورت اصلاح رفتار مصرف كالاهاي وارداتي با تاكيد براستفاده بهينه از درآمدهاي نفتي
اندازه گيري ريسك نقدينگي در بانك كشاورزي
جايگاه و تاثير رسانه در بروز رفتار اقتصادي ايرانيان
فرهنگ كار و بهره وري
آسيب شناسي الگوي رفتاري- عادتي مصرف خانوارهاي روستايي در انطباق با فرهنگ آموزه هاي ديني و ارائه الگوي مطلوب اسلامي- ايراني
جهاد اقتصادي، ضرورتها و مولفه ها

فرهنگ ديني واصلاح رفتارهاي اقتصادي
فرهنگ سازي اصلاح الگوي مصرف نامناسب در بخش هاي اقتصادي
بررسي وپيش بيني نسبت پوشش نقدينگي بانك ها مطابق با استاندارد بازل 3 (مطالعه موردي:بانك رفاه كارگران)
لزوم استفاده از سيستمهاي كنترل هوشمند موتورخانه در ساختمانهاي اداري و آموزشي براي كاهشانرژي و هزينه
محاسبه بار مالي مصرف انرژي در بخش بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1390-1388
شكل گيري كارآمدي سرمايه انساني و توليد ملي در آموزه هاي نهج البلاغه
بررسي نقش بازار سياه در تجارت: دولتي و غير دولتي (آزاد) با نگاهي به نظام اقتصاد اسلامي
بررسي بهره وري و مولفه هاي اقتصاد مقاومتي از ديدگاه قرآن، عترت و مقام معظم رهبري
افزايش بهره وري و توليد ملي
فرهنگ سازي ملي گرايي مصرفي ؛ گامي در جهت تحقق حمايت از توليد ،كار و سرمايه ايراني
آسيب شناسي فرهنگ كار و تلاش درجهت ارتقاي بهره وري در ايران
بررسي فرهنگ ديني و اصلاح رفتارهاي اقتصادي در ايران
فرهنگ سازي اصلاح الگوي مصرف در ايران متناسب با تعاليم اسلام ( از ديدگاه مقام معظم رهبري)
جايگاه سرمايه اجتماعي در توسعه ايران
بهره وري وخود كفايي درحوزه اقتصادي
مثلث نوآوري، خلاقيت و تحول گرايي در اقتصاد ايران
فرهنگ سازي اصلاح الگوي مصرف وهدفمند كرد ن يارانه ها
فرهنگ سازي مشاركت حداكثري در جهش اقتصاد ملي و جهاد افتصادي
بررسي ساختار صادرات و واردات ايران طي نيم قرن گذشته
نقش فرهنگ حمايت از توليدات داخلي درامنيت اقتصادي حكومت اسلامي
فرهنگ سازي حمايت از توليدات داخلي
حمايت اجتماعي ازتوليد ملي
تحليل اثرات متقابل بين سياست هاي پولي و مالي در ايران با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته
تحليل عوامل اقتصادي اثرگذار بر جرم در ايران
ظرفيت هاي رسانه در فرهنگ سازي حمايت از توليد ملي
تأثير عوامل اقتصادي بر بزهكاري اطفال
فرهنگ سازي حمايت از توليدات داخلي
نقش فرهنگ كار در ارتقاء بهره وري و اندازه گيري بهره وري حاصل از آن در شركت فرآورده هاي نسوزپارس
معرفي و روياي خريد كالاهاي لوكس
آسيب شناسي مسير تحقق الگوي اقتصاد مقاومتي
بررسي رابطه بين توليد ناخالص داخلي و مصرف انرژي
فرهنگ سازي اصلاح الگوي مصرف[بازيافت كاغذ]
اثر تورم بر تقاضاي بيمه عمر در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
اقتصاد مقاومتي ، ضرورت ها و مولفه ها
تحليل عوامل موثر در اقتصاد و نقش آنها بر توسعه اقتصادي ايران
بررسي اثر سرمايهگذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي در منتخبي از كشورهاي اسلامي
راه كارهاي ارتقاي فرهنگ كار در افزايش بهروري
عوامل مؤثر بر فرهنگ سازي حمايت از توليدات داخلي
مفاهيمي براي بهبود عملكرد سازمان باتوجه به پاسخگويي و قانونمندي بخش بازاريابي
نوآوري، خلاقيت و نقش آن در تحول گرايي در اقتصاد
كنترل فيدبك غير خطي مركب بر روي سيستم هاي خطي در راستاي افزايش كيفيت و ارتقاءبهره وري اقتصادي
آسيب شناسي اشتغال زنان در اقتصاد خانواده
اصلاح الگوي مصرف، راهكاري براي توسعه اقتصادي نظام اسلامي در قرآن و روايات
تحليل آثار رفاهي وفرهنگ كاهش يارانه انرژي در بخش كشاورزي
فرهنگ سازي برآورد ارزش حفاظتي و تفرجي درياچه مهار لو تاثيرآن بر توسعه پايدار و گردشگري:كاربرد اقتصاد ومحيط زيست
بررسي رابطه سرمايه گذاري در نيروي انساني و سرمايه گذاري فيزيكي با رشد اقتصادي ايران با تاكيد بر نيروي انساني طي سال هاي
تاثير قيمت جهاني نفت بر شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران
نقش دين اسلام در ارتقاء بهره وري و اصلاح الگوي مصرف
توجيه اقتصادي كاهش مصرف سوخت با استفاده از 3D پانل در ساختمان
تحليل قدرت رقابت پذيري خارجي صنايع منسوجات، پوشاك و چرم ايران در تقابل با كشورهاي گروه D8 با استفاده از تكنيك انتقال سهم در راستاي حمايت از توليد ملي
بررسي صرفه جويي در مصرف برق با طراحي سيستم پمپاژ آب خورشيدي DC
فرهنگ ديني و اصلاح رفتارهاي اقتصادي
راهبردهاي توسعه اصلاح الگوي مصرف در ايران
اصلاح الگوي مصرف دارو در آينه اسناد، قوانين و سياست هاي جمهوري اسلامي ايران
معيارهاي بنيادين اصلاح رفتارهاي اقتصادي در سبك زندگي اسلامي
فرهنگ ديني و اصلاح رفتارهاي اقتصادي
بهروري انرژي درصنعت نفت وتاثير آن بر اقتصاد ملي
مقايسه سياست هاي تامين مالي و بيمه سلامت برنامه پنجم توسعه و نقشه تحول نظام سلامت جمهوري اسلامي ايران
رابطه بين نگرش هاي فرهنگي(بر اساس مدل هافستده) و تعهد عاطفي(از مدل آلن و ماير) در سازمان هاي فرهنگي شهر يزد
بكارگيري مهندسي ارزش در راستاي اصلاح رفتارهاي اقتصادي
بررسي و مقايسه سيستمهاي جديد آبياري در منطقه شمال استان فارسو غرب استان يزد
اقتصاد اسلامي و اسراف و صرفه جويي در جوامع اسلامي
راهكارهاي اصلاح الگوي مصرف در حوزه انرژي كشور
تاثير در آمدهاي نفتي به عنوان يك اهرم اقتصادي برتقاضاي واردات كالاي سرمايه اي در ايران
فرهنگ سازي حمايت از توليدات داخلي
مديريت انرژي ونقش آن درتوسعه اقتصادي كشور
كار و بهره وري و رشد اقتصادي در ايران امروز
اقتصاد سالم در پرتو اسلام
يك چارچوب سازماندهي براي بالا بردن بهره وري فعاليت هاي بازاريابي به كمك اينترنت
نقش انواع نان هاي صنعتي و سنتي در اقتصاد مقاومتي
چگونگي ايجاد يك شبكه هارت و تاثير آن در اقتصاد يك واحد صنعتي
رشد اقتصادي از طريق نوآوري در فناوري و تحقيق و توسعه
دانشكده هاي فني ، خلاقيت و ايجاد تحول در اقتصاد ملي
درآمدي بر مسائل فرهنگي و راهكار هاي حمايت از توليد ملي با عنايت به ديدگاه هاي مقام معظم رهبري
نقش دانشكده هاي فني در توسعه فرهنگ رفتارهاي اقتصادي
نوآوري و خلاقيت وتحول گرائي دراقتصاد
خود شكوفايي به عنوان رويكردي تازه برمباني و فلسفه ي تربيت
تبيين رفتار هاي اقتصادي ايرانيان در غالب نظريه هاي جامعه شناسي توسعه
بررسي چالشهاي رفتارهاي غيراخلاقي حرفه اي در سازمانها از منظر حسابداران
بررسي جايگاه اخلاق و ترويج فرهنگ درحسابداري مديريت (تهيه اطلاعات جهت مديران)
حرفه اي سازي و اخلاق در اموزش حسابداري
بررسي رابطه ارزش هاي فرهنگي با ارزش هاي مصرفي خريداران برندهاي داخلي ( مطالعه موردي: شهر ايلام)
تأمين عدالت اجتماعي و اقتصادي( از ديدگاه تعاليم اسلام)، راهكاري جهت اصلاح رفتارهاي اقتصادي
نقش و اهميت فرهنگ سازي در اصلاح الگو مصرف و حمايت از توليدات داخلي بر مولفه هاي اقتصاد مقاومتي
اثر درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي و نقش شاخصهاي كارايي و مشاركت مردمي
بررسي رابطه علي بهره وري و رشد اقتصادي در ايران طي سالهاي 1357-1385
نوآوري سازگار با محيط زيست ، مدل هاي كسب و كار و عملكرد اقتصادي
نقش مديريت در اقتصاد بازار
بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري، احساسشادكامي و تعهد سازماني با بهره وري
بررسي رابطهي عمل به باورهاي ديني و ويژگيهاي شخصيتي با الگوي صحيح مصرف
فرهنگ ديني و اصلاح رفتارهاي اقتصادي
مسكن مهر و نقش آن در فرهنگ سازي حمايت از توليدات داخلي
بررسي نقش صنعت بيمه حمل ونقل دررشد اقتصادي كشور
توسعه ي خوشه هاي صنعتي در افزايش بهره وري و رشد اقتصادي
بازاريابي سبز و تاثير آن بر مديريت زنجيره تامين در بازاريابي صنعتي
رابطه ي عمل به باورهاي ديني، ويژگيهاي شخصيتي و تعهد سازماني با بهره وري در ميان كاركنان سازمانهاي دولتي شهر كرمانشاه
حمايت از توليدات داخلي بكمك بازاريابي ويروسي پنهان
شفاف سازي مبناي فرهنگ در حسابداري
الگوريتم بهينه پرداخت در دستگاه هاي خودپرداز توسط شبكه عصبي
تشخيص و تفكيك اسكناس هاي جعلي و فرسوده توسط شبكه عصبي
كنترل هوشمند سه آسانسور موازي بطور بهينه توسط شبكه عصبي
نوآوري &خلاقيت & تحول گرائي در اقتصاد
تجهيز برنامه هاي تلويزيون داخل در مقابله با تبليغات بازرگاني بيگانه و ارائه راهكارهاي كارآمد
بهره وري و مديريت زمان در سازمان ها در راستاي اصلاح الگوي مصرف
بررسي رابطه بين مديريت زمان با استرس شغلي و عملكرد در كاركنان مديريت تداركات و امور كالاي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
تاثير عوامل اجتماعي بر نرخ رشد اقتصادي استان هاي كشور
اثرات بودجه بر رشد اقتصادي
نقش زنان در اصلاح الگوي مصرف
موانع اصلاح رفتار اقتصادي در فرهنگ ديني
روند تغيير فرهنگدر اصلاح الگوي مصرف
مديريت دانش و عوامل موثر بر اشتراكگذاري آن در سازمان

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید