دسترسی به مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا در بزرگترین پایگاه اطلاع رسانی همایشها و کنفرانسهای کشور (سیویلیکا)

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا 18 تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در کرمان برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس ۲۱۸عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۲۳۸ صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دردومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
 مقایسه سه روش برآورد تبخیر وتعرق پتانسیل در آب وهوای مرطوب (مطالعه موردی گیلان)
 مقایسه سه روش برآورد تبخیر وتعرق پتانسیل در آب وهوای کوهستانی (مطالعه موردی کردستان)
 اثرات آبیاری با کیفیت متفاوت بر خصوصیات هیدرولیکی خاک
 مدلسازی پیشبینی سرماهای دیررس بهاره در شهرستان سقز با استفاده از مدل پرسپترون چند لایه (MLP)
 مدل سازی تخمین غلظت رسوبات معلق رودخانه ای با استفاده از سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی
 پیش بینی میزان تبخیر- تعرق پتانسیل معادله فائو- پنمن- مونتیث با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک
 تأثیر پارامترهای جوی بر محصولات کشاورزی دریک اقلیم بیابانی( مطالعه موردی : شهر کرمان)
 پهنه بندی عمق یخبندان و تعیین مناسبترین روش تخمین آن با استفاده از دمای اسکرین در خراسان رضوی
 مدل «باغچه هوشمند کشت گیاه» و نقش آن در مدیریت بحران «آب، خاک و هوا»
 مدل HYDRUS-1D و شبیه سازی حرکت آب و املاح در خاک
 Modeling Of Soluble Salts In Deficit Irrigation For Wheat And Maize In Central KhuzistanProvince Of Iran
 تدوین مدل ساده آماری جهت پیش بینی دمای حداقل روزانه و مقایسه آن با مدل برونت
 توانمندی روشهای داده کاوی (k-nn) در تخمین غیرپارامتریک جرم ویژه حقیقی خاک
 شبیه سازی دو بعدی ابعاد حوضچه آرامش در سرریز های Flip bucket با استفاده از مدل عددی Flow 3d
 شبیهسازی رطوبت و غلظت شوری در خاک با استفاده از مدل SWAP


 ارزیابی رشد ، میزان کلروفیل و غلظت پرولین در گیاه دارویی پریوش تحت شرایط تنش شوری
 ارزیابی ترکیبات شیمیایی ، رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیداتیو در دو رقم جو (Hordeum wulgar L) تحت شرایط تنش شوری در ناحیه ارسنجان فارس
 ارزیابی عملکرد، پرولین ، قندهای محلول ، شاخص برداشت ، وزن هزار دانه چهار رقم گندم تحت شرایط تنش خشکی در ناحیه ارسنجان (فارس)
 نقشه برداری رقومی خاک با استفاده ازمدل استنباطی خاک – سرزمین
 برآورد تبخیر از خاک بایر با روش پنمن-مونتیث و شبیهسازی رطوبت و دما در اعماق مختلف آن
 شبیه سازی منحنی مشخصه آب خاک با استفاده روش های مختلف تخمین پارامتر مقیاس در مدل آریا و پاریس
 مطالعه وارزیابی مدلهای غیر مستقیم در شبیه سازی منحنی مشخصه آب خاک
 کاربرد مدلهای آماری جهت برازش مشخصه های کمی گیاهان چوبی
 تررسی عملکرد سیه زمینی تا استفاده از مدل شثیه سازی رشد گیاهی (AquaCrop) )(مطالعه موردی شهرستان اسلام آتاد غرب)
 مدل سازی عددی و ارزیابی مزرعه ای آبیاری جویچه ای گردشی
 ارزیابی ژنوتیپ های نخود نسبت به تنص خشکی با استفاده از روش تحلیل عاملی
 بررسی وضعیت گرد و غباری ترین روزهای نوامبر سال ۱۹۷۱ خراسان رضوی با استفاده از مدل RegCM4
 بررسی تغییرات بارندگی مشهد با استفاده از مدل ریز مقیاس کننده و مدل گردش عمومی
 بررسی تاثیر تاریخ کشت های مختلف بر آناتومی برگ پرچم و عملکرد دانه ارقام مختلف برنج در منطقه خوزستان
 بررسی الگوی توزیع رطوبت در نیمرخ خاک و شبیه سازی آن با استفاده از مدل- HYDRUS
 پیش بینی میزان تبخیر- تعرق پتانسیل در معادلات فائو- پنمن- مونتیث ، هارگریوز- سامانی و جنسن – هیز اصلاح شده با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک
 مطالعه نقش عناصر اقلیمی دما و بارش در تهیه تقویم زراعی ذرت در شهر خرم آباد
 مدل سازی رابطه ی کادمیم عصاره گیری شده با DTPA با برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در اراضی پسته کاری رفسنجان
 مدلسازی تأثیر اجزاء موازنه انرژی بر دمای برگ در اکوفیزیولوژی گیاهی
 مدلسازی جهانی پوشش های گیاهی، توجیهات و چالش ها
 مدلسازی سطح برگ گیاه موسیر (Allium hirtifolium)
 تعیین بهترین مدل سیستم استنتاج تطبیقی فازی- عصبی (ANFIS) در تخمین تبخیر تعرق گیاه مرجع چمن در اقلیم نیمه خشک ساحلی هرمزگان
 تحلیل روند وقوع پدیده اقلیمی گرد و غبار در جنوب ایران در ۴۰ سال اخیر
 بررسی وضعیت خشکسالی استان کهگیلویه و بویراحمد بر اساس شاخص های آماری مطالعه موردی: ایستگاههای دشت روم و چیتاب
 بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر تغییرات نیاز آبی ذرت در استان فارس به کمک مدل آماری Lars-wg5
 مقایسه سیستمهای هوش مصنوعی ( ANNs و ANFIS) در برآورد میزان تبخیر از تشتک – مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک چابهار
 بررسی قابلیت استفاده از آبزیرزمینی چاههای دشت نرماب استان گلستان جهت مصارف مختلف
 ارزیابی تاثیر مدل های مختلف تابش بر نرخ تبخیر و تعرق مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه تبریز)
 تفاوتهای اقلیمی نواحی شهری و روستایی در یک دوره دو ساله در شهرستان آق قلا
 رابطهی بین فرسایش پاشمانی و ویژگیهای خاک در برخی خاکهای مناطق نیمه خشک
 بررسی تولید رواناب ناشی از ساختمان خاک تحت باران های یکسان
 بررسی تاثیر برخی از شاخص های اقلیمی در تخریب اراضی (مطالعه موردی: منطقه بردخون، بوشهر)
 تخمین ضریب انتشار پذیری خاک با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و مدل رگرسیون
 بررسی تاثیر سوزانذن و مخلوط کردن بقایای گیاهی بر غلظت برخی کاتیون های محلول خاک در شرایط مزرعه
 پیامد های گرم شدن زمین بر کشاورزی ونقش کشاورزی بر آن
 تعیین نیاز سرمایی پسته و رابطه بین میانگین دمای روزانه و نیاز سرمایی(مطالعه موردی شهرستان- های کرمان و رفسنجان)
 بررسی تاثیرعناصر و عوامل اقلیمی بر روی کشت عدس در استان اردبیل
 ساخت لایه های رقومی مورد نیاز برای تهیه نقشه خاک با استفاده از مدل SCORPAN
 نقش توموگرافی دوبعدی ژئوالکتریک در پیدا کردن لایه های خاک مناسب در خصوص ساخت تجهیزات کانال های آبیاری سفالی مطالعه موردی: دشت نوق رفسنجان
 مدلسازی و پیش بینی تغییرات مولفه های دمایی بوشهر برای دوره اقلیمی آینده
 ارزیابی میزان تغییر اقلیم در جنوب شرق کشور با استفاده از مدل های سه بعدی گردش عمومی جو (مطالعه موردی: ایستگاه زاهدان)
 بررسی نقش عوامل فرسایندگی و فرسایش پذیری در شدت فرسایش بادی
 تاثیر عناصر اقلیمی بر سنجش تناسب اراضی کشت کلزا در استان مازندران
 مقایسه برآورد تغییرات زمانی رطوبت خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و TDR
 توسعه مدل تلفیقی غیرخطی پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیکی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی – تبدیلات موجک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کرخه)
 بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بجستان با استفاده از زمین آمار
 ازائه مدلی مناسه جهت تسآوزد خشکسالی کشاوزشی اش طسیق داده های سنجنده MODIS (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)
 برآورد ریسک خشک سالی کشاورزی با استفاده شاخص استاندارد بارش در استان کرمانشاه
 تاثیر سیاست قیمتگذاری بر مدیریت تقاضای آب در محصولات زراعی استان کرمان
 برآورد دوره رکود رشد (خواب زمستانه) گندم براساس دما ی هوا برای کاربرد در مدل های گیاهی
 پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد با استفاده از مدل SARIMA
 شبیه سازی رشد و عملکرد برنج تحت شرایط تاریخ کاشت و تراکم کشت با استفاده از مدل ORYZA2000
 بررسی اثرات تغییراقلیم بر عملکرد و تبخیر و تعرق پنبه و چغندرقند در مشهد
 مدل سازی واکنش نیتروژن ساقه و برگ به دما در ذرت
 بررسی غلظت برخی عناصر سنگین در آبهای زیرزمینی دشت سیستان با استفاده از روش زمین آماری
 برآورد عملکرد محصول گیاه ذرت با استفاده از واسنجی و ارزیابی مدل CERES-Mazie
 ارزیابی روشهای برآورد تبخیرتعرق و تعیین کارایی مصرف آب ذرت
 بررسی روابط تعیین تبخیر تعرق بالقوه گندم و مقایسه آنها با روش لایسیمتری (مطالعه موردی: اقلیم نیمه خشک سرد اراک)
 ارزیابی روشهای برآورد تبخیرتعرق سیب زمینی و تعیین کارایی مصرف آب آن (مطالعه موردی : اقلیم نیمه خشک سرد اراک)
 تعیین تبخیر تعرق بالقوه یونجه به روش لایسیمتری و مقایسه آن با روش های غیر مستقیم
 Visualization and Spatio-Temporal Analysis of Drought using SPI and DI
 مقایسه توان رقابتی ارقام مختلف جو (Hordeum vulgare) در مقابل علف هرز منداب (Eruca sativa)
 مقایسه نفوذپذیری خاک با استفاده از مدلهای کوستاکف، کوستاکف تعدیل شده و فیلیپ
 بهبود مدیریت نیتروژن با استفاده از پارامتر شاخص تغذیه نیتروژن و دستگاه کلروفیل متر در مزارع گندم
 معرفی مدل حاصل از اتصال مدل CERES-Maize با مدل SWAP
 ارزیابی عملکرد نسخه جدید مدل CERES_Maize در شبیه سازی ماده خشک ذرت علوفه ای سینگل کراس ۷۰۴
 مدلسازی شاخصهای اقلیمی متاثر از گرمایش جهانی در ایستگاه حوزه شهری کرمان از طریق خروجی مدلهای جوی اقیانوسی (AOGCM) و ریز مقیاس نمایی LARS-WG در دوره آینده
 مقایسه عملکرد مدل های برنامه ریزی پویا و برنامه ریزی غیر خطی در بهره برداری بهینه از سد زاینده رود طی دوره خشکسالی
 تاثیر دما، رطوبت، عمق کاشت و بافت خاک بر جوانه زدن گندم در شرایط آزمایشگاه
 بررسی شدت فرسایش بادی در دو خاک با اندازه ذرات مختلف
 برآورد ضرایب معادله نفوذ در روش اوپادهیایا و راقووانشی در آبیاری جویچه ای
 بررسی کارایی مدل فرسایش شیب تپه ای در بخشی از اراضی حوزه ی آبخیز دماوند
 معرفی بسته نرم افزاری CROPIRLOG برای آبیاری باغات میوه و تاکستانها
 اثرات آللوپاتیک عصاره آبی برگ گردو (Juglans Nigra) بر صفات جوانه زنی ارزن، گندم و ریحان
 مدل سازی گیاهان بر مبنای مدت زمان رشد
 ضریب حساسیت و مدل های خطی اقلیمی و فصلی تبخیر- تعرق گیاه مرجع در استان فارس
 ارزیابی زیست محیطی اثر نشت آلایندگی به توزیع آب شهری مطالعه موردی (شهرک صنعتی شکوهیه واقع در استان قم)
 ارزیابی وضعیت رطوبتی خاک با استفاده از تلفیق فرکتال توزیع اندازه ذرات و زمین آمار
 بررسی پاسخ مدل های رشدی جو به قطع آبیاری با استفاده از مدل CERES-Barley
 مقایسه میزان تصاعد دیاکسیدکربن از دو خاک متفاوت در شرایط آزمایشگاهی
 پیش پردازش داده های ورودی به شبکه عصبی مصنوعی برای برآورد تبخیر روزانه با تبدیل موجکی
 مدل سازی انتقال سرب به وسیله ی کلوئیدها در دو نوع خاک با بافت متفاوت
 پیش بینی نوسان بارش در زیر حوزه گرگانرود برای دوره ۲۰۳۹-۲۰۱۱ با استفاده از مدل HadCM3 و روش ریز مقیاس نمایی LARS-WG
 بررسی مدل های سینتیکی در بیان آزاد شدن مس در چند خاک آهکی
 سازوکار نفوذ و گسترش غبار به کرانه جنوب غربی دریای کاسپین
 مدلسازی تاثیر نیتروژن و کربن روی سطح برگ گیاه موسیر (Allium hirtifolium)
 اثرات تغییر اقلیم بر (ET(0 و تخمین آن به کمک داده های پیش بینی از طریق ANNs در زنجان
 بررسی نوسانهای پوشش خودرو و زراعی شهرستان ارسنجان در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میلادی با استفاده از نمایه گیاهی EVI
 مدل سازی صفات موثر بر عملکرد عدس (Lens culinaris Medik) با استفاده از نرم افزار AINITAB
 برآورد خشکسالی کشاورزی حوضه آبریس دریاچه ارومیه با تاکید بر داده های ماهواره ای و شاخص وضعیت دمایی
 مقایسه روش های تصمیم گیری چند معیاری فازی و فائو به منظور ارزیابی تناسب اراضی
 استفاده از مدل Aquacrop در ارزیابی مزرعهای عملکرد محصول گندم در منطقه مشهد
 شبیه سازی بیلان آبی حوضه آبخیز قره سو استان کرمانشاه
 ارزیابی تبخیر تعرق گیاه مرجع با استفاده از مدل ETO CALCULATOR در ایستگاه سینوپتیک مشهد
 پایش زمانی و مکانی کیفیت منابع آب زیرزمینی در دشتهای جنوبی استان فارس جهت استفاده در سیستم های آبیاری با استفاده از تکنیک های زمین آمار
 ارزیابی مدل SWAP در شرایط مدیریت آبیاری گندم (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی سد درودزن)
 تاثیر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم نان
 تخمین تعرق واقعی گندم با استفاده از مدل اگروهیدرولوژیک SWAP (مطالعه موردی: کانال اردیبهشت)
 بررسی اثر اقدامات آبخیزداری بر کاهش سیل با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طزرجان)
 بررسی عملکرد اقدامات بیولوژیک حوزه آبخیز طزرجان در کاهش سیلاب با استفاده از مدل HEC-HMS
 مدلی برای بیان پایداری خاکدانه ها با ویژگی های مختلف خاک ورتی سول غرب کشور
 پیش بینی وقوع شروع گلدهی ارقام سویا در استان گلستان
 مدلی برای بیان حدود آتربرگ در خاکهای ورتیسول غرب کشور
 اثر مواد آلی افزوده به خاک شالیزار در گسیل گاز متان
 ارزیابی سامانه آبیاری زیرزمینی سفالی در مدیریت آبیاری محصولات جالیزی (مطالعه موردی: دشت سیستان)
 ارایه یک مدل منطقه ای برای ارزیابی خطرتخریب خاک بر مبنای مدل مدالوس جهت بررسی وضعیت خطر تخریب خاک در دشت بوکان
 SWAT model application through uncertainty assessment in a semiarid watershed, Iran
 ارزیابی مدل های روش زمین آماری کریجینگ جهت تخمین هدایت الکتریکی (EC) آبهای زیرسطحی دشت خمین
 کاربرد سنجش از دور فراطیفی و مدل های تک متغیره آماری مبتنی بر شاخص های باریک باند در برآورد استرس آبی گیاهان
 مدلسازی تغییرات مکانی عملکرد بیولوژیک گندم در منطقه ی شاهدیه ی یزد
 مذلسازی زمین آماری تغییرات مکانی شوری خاک در بخشی از باغهای پسته ی منطقه ی بیاض
 برآورد پارامترهای هیدرولیکی خاک به روش معکوس با استفاده از بهینه نمودن هر پارامتر در شرایط مزرعه
 تهیه نقشه شوری، واکنش خاک و SAR خاک های بخشی از اراضی جازموریان
 مقایسه دقت توابع انتقالی رگرسیونی و شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین شاخصهای پایداری خاکدانه
 مقایسه روشهای شبکههای عصبی مصنوعی و شبکه عصبی- موجک در تخمین بارش مؤثر با استفاده از داده های هواشناسی
 بررسی اثر تاریخهای مختلف کاشت بر صفات مرتبط با خوشه و عملکرد ارقام برنج در شمال خوزستان
 بررسی تاثیر تراکم و وزن غده چه بر روی عملکرد و برخی صفات زراعی سیب زمینی در شرایط کشت ارگانیک
 تحلیل ریسک پذیری و توزیع فضایی خشکسالی در استان خراسان جنوبی
 خشکسالی وتأثیر آن برمنابع آب زیرزمینی درمنطقه جیرفت با استفاده از شاخص SPI
 بررسی پدیده گردوغبار و عملکردآن بااستفاده ازنرم افزار ARC MAP مطالعه موردی: استان کرمان
 تحلیل فراوانی و ارزیابی مدل های مختلف پهنه بندی خشکسالی خراسان جنوبی با کاربرد نمایه دهک ها
 بررسی خطرپذیری خشکسالی هواشناسی و کشاورزی توسط شاخص های خشکسالی SPI و EDI
 ساخت مدلی ساده برای شبیه سازی رشد و عملکرد سویا
 کاربرد مدل ClimGen برای بررسی تغییر اقلیم در حوضه شرق دریاچه ارومیه
 ارزیابی مدل AquaCrop در عملکرد دانه گندم
 ارزیابی مدل AquaCrop در عملکرد دانه ذرت
 دبی رسوبات معلق در هوا و میزان گرد و غبار فرو ریخته شده بر دشت یزد بر اساس مدل TEAM
 اندازه گیری تبخیر-تعرق با روش بیلان آب در مزرعه و مقایسه ی آن با برخی از روش های تجربی در منطقه باجگاه شیراز
 شبیه سازی رشد گیاه پسته متأثر از شوری بر اساس مدل های ماکروسکوپیک طی دوره جوانه زنی
 بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت سیرجان
 مدل سازی روابط بارندگی و خشکسالی با تولید مراتع ندوشن یزد
 بررسی روند زمانی تبخیر- تعرق گیاه مرجع برآورد شده به روش هارگریوز- سامانی در ماه های گرم و سرد سال در استان فارس
 برآورد دبی متوسط روزانه رودخانه شاپور با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (ANN)
 پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از مدلهای غیرخطی سری زمانی (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای ارومیه)
 مطالعه و ارزیابی روشهای توسعه یافته تخمین پارامترهای معادله نفوذ کوستیاکوف در آبیاری جویچه ای
 رابطه بین رواناب و نفوذپذیری در بافت های مختلف خاک تحت تاثیر باران
 Crop growth modeling for rainfed crops under semi-arid conditions in Talandasht, Kermanshah province
 بررسی تنش آب و سطوح کود نیتروژن روی کلزا
 بررسی پتانسیل سیلخیزی حوضه مشیران با استفاده از مدل HEC-HMS در محیط GIS
 ارزیابی و برآورد ضریب بهینه تشتک تبخیر در شرایط اقلیمی دشت سیستان
 پیش بینی تراز سطح ایستابی آبخوان قلعه تل در سال های خشکسالی و ترسالی بااستفاده از مدل MODFLOW و نرم افزار ARCGIS
 مدیریت منابع آب دشت ارومیه با استفاده از مطالعات هیدرولوژی و هیدروژئولوژی
 مدلسازی تولید علوفه مرتع با استفاده از پارامترهای دمایی و تبخیروتعرق در مرکز آزمایشی پلور
 رابطهی روند خشکسالی با تغییر اقلیم در غرب دریاچه ارومیه (مطالعه موردی رودخانه باراندوز چای)
 ارزیابی مدل های جذب آب تحت تنش شوری (مطالعه موردی گیاه نیشکر، استان خوزستان)
 ارزیابی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه در تخمین میزان تبخیر-تعرق گیاه مرجع روزانه با استفاده از داده های محدود اقلیمی (مطالعه موردی اقلیم کرمان)
 مدل سازی وقوع گرد و غبار در ایران به کمک رویکرد پویایی شناسی سیستم ها
 برآورد رطوبت خاک با استفاده از دادههای هواشناسی زودیافت در دو ایستگاه هواشناسی کشاورزی در ایران
 بهبود دقت کارآیی روش فائو پنمن مانتیث با واسنجی مدل تخمین تشعشع خالص در منطقه تبریز
 Modeling the full flowering date of Japanese cherry tree under climate change conditions
 بررسی تغییرات دمای حداکثر و حداقل در زیر حوضه گرگانرود برای دوره ۲۰۳۰-۲۰۱۱ با استفاده از مدل HadCM3 و روش ریز مقیاس سازی LARS-WG
 An Analytical Solution to Soil Steady-State Evaporation
 ارائه شاخصی برای ارزیابی وضعیت خشکی آب و هوایی در استان اصفهان
 اثر توزیع بارش بر عولکرد گنذم و جو دین در استاى چهارمحال و بختیاری
 بررسی پروفیلهای سطح آب با استفاده از HEC-RAS و GIS جهت پهنه بندی سیلاب رودخانه قوری چای
 بررسی ویژگیهای شدت، مدت و فراوانی خشکسالی کشاورزی در سواحل جنوبی ایران و اثرات تغییر اقلیم بر آن
 امکان سنجی تشخیص تغییرات پوشش گیاهی مبتنی بر شاخصهای زمینی و ماهواره ای خشکسالی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)
 مدلسازی تبخیر- تعرق مرجع روزانه با استفاده از برنامه نویسی بیان ژن (مطالعه موردی: ایستگاه کرمان)
 ارزیابی شاخض خشکسالی محصول خاص (CSDI) برای محصول گندم دیم (مطالعه موردی: شهرستان مراغه)
 پیش بینی دمای حداقل(سرمازدگی) با استفاده از مدل های تجربی و هوش مصنوعی( مطالعه موردی: استان فارس)
 بررسی تغییرات مرفولوژی بابلرود با استفاده از تصاویر ماهوارهای و مدل ۹/۳ ARC GIS
 مدلسازی سطح آب زیر زمینی دشت شهرکرد به وسیله ی شبکه های عصبی مصنوعی وآنالیز موجک
 توسعه ابعادی و ارائه رابطه تحلیلی- تجربی برای محاسبه تبخیرتعرق گیاه مرجع
 مدل سازی واکنش سرعت جوانهزنی ژنوتیپ های گندم به دما
 مطالعه کانی شناسی رسی خاک های منطقه ساردوئیه ی جیرفت
 بررسی اثر کود های آلی، سولفات پتاسین و نانو پلیور سوپرجاذب بر برخی صفات هورفولوژیکی گیاه ارزى دم روباهی (setaria italica) تحت تنش خشکی
 تحلیل اقتصادی راهکار مناسب مدیریت محصول گندم درخراسان جنوبی
 مدل جریان آب در خاک و جذب آب توسط گیاه
 محاسبه و مقایسه بیلان آبی آبخوان قلعه تل با استفاده از روابط تجربی و مدل ریاضی
 اعتبار سنجی مدل رگرسیونی حاصل از مطالعات هم دماهای جذب جهت تعیین نیاز کودی فسفر در برخی از گیاهان زراعی دانه ریز و دانه درشت
 ارزیابی تطابق نتایج روش های مختلف برآورد تبخیر و تعرق با روش فائو – پنمن – مانتیث
 مکان یابی کشت گونه های گیاهی منطقه دشتاب به کمک مدل های کیفی منابع آب به روش AHP
 تأثیر آبیاری کاهل، کن آبیاری سنتی (DI) و کم آبیاری ناقص ریشه (PRD) روی سامانه ریشه گیاه آفتابگردان
 پیش بینی سطح آب زیرزمینی با مدل محاسباتی ماشین بردار پشتیبان (مطالعه موردی: دشت کرمان)
 تخمین رژیم رودخانه تحت شرایط تغییراقلیم (مطالعه موردی : بافت )
 تخصیص بهینه سازه ه ای اصلاحی رسوب گیر به منظور حداقل تلفات خاک از حوضه با استفاده از مدل LP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زیدشت طالقان)
 بررسی اثرات تغییراقلیم بر عملکرد گندم دیم در استان گلستان با استفاده از مدل گردش عمومی جوّ
 بررسی مدل های چند پارامتری صفات مرتبط با تحمل به خشکی در گندم نان
 مدلسازی عملکرد اکوتیپ های زیره سبز (cuminum cyminuom ) در استان کرمان
 ارائه مدل مناسب ژنتیکی برای عملکرد و صفات وابسته به آن تحت تنش خشکی
 Tracing environmental stresses within plant materials using carbon stable isotopes
 تحلیل آماری تأثیر مانسون هند بر اقلیم تابستانی ایران
 اصلاح ضریب گیاهی گندم در محدوده بجنورد و برآورد نیاز آبی گیاه
 اصلاح ضریب گیاهی یک جزئی گندم و بررسی اثر آن بر نیاز آبی این محصول تحت تاثیر عوامل اقلیمی و نوع خاک
 تعیین مدل مناسب ژنتیکی برخی صفات مورفولوژیک در گندم نان ( Triticum aestivum L) برای استفاده در مناطق خشک
 ارزیابی مدل ژنتیکی مناسب برخی صفات زراعی در گندم نان (Triticum aestivum L) برای استفاده در مناطق خشک
 مدل سازی گسیل غبار در ایران بااستفاده از طرحواره های گسیل MBA و شائو
 پیش بینی غلظت ذرات گرد و غبار هوای شهر تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
 تحلیل سری های زمانی تبخیرسالانه شهر اردبیل
 مطالعه اثر کوه و پوشش گیاهی سطح بر نسیم دریا در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از مدل WRF
 تاثیر تراکم کاشت بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فنولوژیکی توده های مختلف شنبلیله (Trigonella foenum gracum L)
 ارزیابی نیاز گرمایی ژنوتیپ های گروه های رسیدگی سیب زمینی درشرایط کوهستانی وجلگه ای گرگان
 تاثیر پارامتره سازی مختلف رواناب بر شبیه سازی دبی رودخانه در طرحواره سطح NOAH جفت شده در مدل WRF
 ارزیابی عملکرد سه طرحواره فرسایش بادی تحت مدل WRF-Chem در منطقه خاورمیانه
 سیمای مدلهای شبیه سازی آبیاری سطحی و نقش آنها در صرفه جویی آب
 بررسی روند تغییرات خشکسالی در استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص SPI
 ترکیب آلگوریتم های مختلف آشکارسازی جهت استخراج تغییرات پوشش زمین ( مطالعه موردی شهر کرمان)
 کاربرد الگوریتم طبقه بندی SVM بر روی تصویر سنجنده +ETM برای جداسازی کلاسهای مشابه طیفی
 مقایسه روش های دفع زهاب کشاورزی و تأثیر آن بر سرعت انتقال جرم در محیط متخلخل
 تعیین میزان بهینه کود مصرفی با تأکید بر کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان شیراز)
 مدلسازی مکانیابی آب های زیرزمینی با استفاده از مدل AHP، داده های سنجش از دور و GIS
 مدلسازی کیفیت آب های زیر زمینی برای مصارف کشاورزی با استفاده از روش AHP و سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) مطالعه موردی: شهر بابک- کرمان
 نقش مدل های شبیه سازی در برنامه ریزی و مدیریت آبیاری
 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید