دسترسی به کلیه مقالات دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران در سیویلیکا

http://www.callforpapers.ir/

دومين كنفرانس ملي يافته هاي نوين در مهندسي عمران

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران 15 تا 16 آذر 1391 توسط  دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در نجف آباد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 155عنوان مقاله تخصصی شامل 1518 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دردومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
 مقايسه رفتاري اتصالات پيچي و بررسي عملكرد اتصال با ورق پيشاني هم تراز
 بررسي ساختمان هاي بتني پيش ساخته و بتني درجا از لحاظ تغيير مكان جانبي و دريفت
 جايگاه مديريت پروژه با رويكرد ساخت (با نگاهي به شهرداري مشهد مقدس)
 بررسي عوامل موثر بر ترك خوردگي پوشش سازه هاي بتن مسلح در اثر خوردگي غير يكنواخت
 برسي تاثيرات خردخ شيشه ضايعاتي بر خصوصيات مقاومتي و دوام يتن سبك حاوي متاكائولين
 بررس تاثير استفاده از انحراف دهنده مياني در مقاوم سازي پايه پلهاي بتن آرمه پس كشيده خارجي
 بررسي تاثيرات خرده هاي لاستيك ضايعاتي بر خصوصيات مقاومتي و دوام بتن
 بررسي تاثيرات نانو سيليس بر خصوصيات مقاومتي و دوام بتن سبك
 بررسي خواص مقاومتي بتن سبك حاوي الياف پلي پروپيلن و فولادي به همراه پوزولان متاكائولين
 ارزيابي سطح عملكرد و بررسي شيوه هاي بهسازي لرزه اي ساختمانهاي آموزشي بتن آرمه موجود
 ارائه رابطه تجربي جهت محاسبه ضريب شكل پذيري قاب هي فولادي خمشي تحت زلزله هاي ناحيه نزديك
 بررسي شرايط مرزي تكيه گاه هاي مخزن بر پاسخ ديناميكي غيرخطي سده هاي بتني قوسي
 بررسي سازه هاي قاب سبك فولادي (LSF)، علل و راهكارهاي عدم فراگيري آن در كشور هاي در حال توسعه
 System ICF (Insulated Concrete Forms) as an appropriate replacement for wooden structures, concrete blocks and bricks
 فناوري نانو در شبيه سازي خود ترميمي ترك در بتن بر اساس سيستمهاي بيولوشيكي
 بررسي قابليت اعتماد سرعت موج طولي با استفاده از روش تركيب منحني توزيع متغيرها
 مدلسازي عددي اتصالات نيمه مفصلي فولادي و بررسي پارامتريك تاثير فاصله بادخور بين تير و ستون بر رفتار اين نوع اتصالات
 مدل سازي سه بعدي اثر توأًم شيب سطح زمين و عمق تونل بر روي پايداري تونل
 روشي جهت محاسبه حداقل ضخامت لازم براي جان و ورق متصل به بال ستونهاي مركب، در محل اتصال با صفحه مهاربند
 تحليل تصادفي يك بعدي پاسخ لرزه اي زمين با استفاده از تئوري مجموعه هاي فازي
 تحليل تصادفي طيف پاسخ با استفاده از تئوري مجموعه هاي فازي
 بهينه سازي عرضه پل هاي با دو خط عبور به روش الگوريتم ژنتيك
 مدل سازي محصورشدگي داخلي و خارجي ستون هاي بتني دايره اي مسلح با استفاده از ورقه هاي تقويتي CFRP
 بررسي آزمايشگاهي ترميم و تقويت ستون هاي بتني آسيب ديده استوانه اي توسط ورقهاي CFRP و GFRP
 بررسي مقايسه اي رفتار دال هاي بتني حبابي (مجوف بادكنكي) با دال هاي بتني توپر
 فناوري هاي نوين در صنعتي سازي ساختمان
 بررسي نانو لوله هاي كربني و تاثير آنها بر مقاومت فشاري و خمشي بتن
 بررسي مقاوم سازي اتصالات بتني با بتن پرمقاومت توسط FRP
 ارزيابي رفتار يك قاب سه طبقه تقويت شده با FRP با استفاده از تحليل پوش آور
 تاثير ميزان سيمان و پودر سيليس بر روي رواني و مشخصات مكانيكي بتن هاي خود تراكم
 بررسي نتايج حاصل از تغييرات عمق نسبت به دهانه با نسبت خيز به دهانه ثابت بر روي رفتار لرزه اي سازه هاي فضا كار چليكي دو لايه
 ارزيابي مدول الاستيسيته استاتيكي و ديناميكي بتن با استفاده از روش امواج مافوق صوت و تعيين خواص بتن سخت شده
 ارزيابي روش تحليل استاتيكي غير خطي بر اساس برش طبقات در تعيين تقاضاي لرزه اي
 انرژي و محيط زيست
 بررسي پريود ساختمان مجاور گودبرداري با لحاظ اثرات اندركنش خاك_سازه
 معرفي يك وسيله جديد جهت افزايش استحكام سنگ نما، سنگ كف ساير سنگ هاي مورد مصرف در ساختمان
 تشخيص پارامترهاي مودال از روي داده هاي خروجي با استفاده از روش تجزيه حوزه ي فركانسي
 مقاوم سازي ديوارهاي برشي صفحه اي فولادي تا استفاده از پليمرهاي اليافي كربن
 بررسي رفتار لرزه اي ديوارهاي برشي صفحه اي فولادي كامپوزيت (با جان مركب)
 تاثير پوزولانها بر روي مقاومت فشاري و خمشي بتن هاي با مقاومت بالا در شرايط محيطي فوق العاده شديد
 بررسي تاثير نسبت عرض به ارتفاع دهانه قاب مهاربندي شده كمانش ناپذير در پارامترهاي لرزه اي
 بررسي پوشش هاي گنبدي آب انبارها
 بررسي تاثير نوع سيمان برخواص فيزيكي بتن هاي متاكائولني در محيط هاي مهاجم
 بررسي تاثير محيط سولفاته بر مقاومت فشاري بتن هاي حاوي متاكائولن
 طبقه بندي كاربردهاي بتن گازي در صنعت ساختمان سازي
 روش هاي طراحي لرزه اي و خميري سازه ها بر اساس عملكرد
 عوامل تاثيرگذار در مقاومت فشاري بتن گازي (كفي)
 A study on ARAMID Plates behavior in strengthening concrete walls against projectile impact
 A study on seismic behavior of concrete structures reinforced with GFRP
 فناوري صنعت بتون در توسعه پايدار
 معاصر سازي بادگير با هدف افزايش كارايي آن در بوم هاي بياباني
 افزايش دقت و پايداري روش صريح براي مسايل ديناميك سازه ها
 ارزيابي الگوي بار جانبي بر پايه خصوصيات مودي سازه در روش تحليل استاتيكي غير خطي
 بررسي عملكرد ميراگر شكافدار فولادي (SSD) در بادبندي ها در قاب ساده و اتصالات صلب تير به ستون در قاب خمشي
 مروري بر عملكرد انواع اتصالات كاهش يافته در مقطع تير (RBS)
 زمينلرزه هاي القايي ناشي از مخازن مصنوعي آب


 تعيين مقاومت بتن سخت شده با استفاده از امواج فراصوتي و چكش اشميت
 بررسي و نحوه عملكرد و محاسبه ضخامت هسته و رويه در ساندويچ پانل ها
 تأثير امواج زلزله بر تونل ها و سازه هاي زير زميني
 سازه هاي زير زميني، خطرات و آثار امواج زلزله روي سازه
 اثر توزيع دقيق و تقريبي طيف شرطي بر انتخاب ركورد زلزله به منظور انجام آناليز ديناميكي غير خطي
 بررسي اثر نسبت آب به سيمان بر ميزان نفوذ پذيري بتن هاي پلاستيك ديواره آب بند سدها
 لزوم نگرش به ايمني در ارزيابي كيفي مناقصه گران
 نقش مهندسي مشاور در روشهاي مختلف اجراي پروژه
 ارزيابي پايش خوردگي ميلگرد در سازه هاي بتن مسلح با استفاده از اندازه گيري مقاومت ويژه بتن و مقاومت قطبش خطي
 ارزيابي و بهينه سزي ويژگي هاي لرزه اي ديوارهاي برشي فولادي نورد سرد با مهاربند زانويي
 تحليل كمانشي تير ورق هاي دلتا و ارائه مشخصات هندسي مناسب تا استفاده از اجزاء محدود
 بررسي الگوهاي بارگذاري جانبي مختلف براي رسيدن به الگوي بارگذاري بهينه در قاب فولادي متوسط 10 طبقه
 مروري بر رفتار تيرهاي بتن مسلح تقويت شده با CFRP به روش اجساي محدود
 بررسي تأثير بازشو و محل قرارگيري آن در ديوار برشي فولادي تحت اثر زلزله
 بررسي عملكرد لرزه ايي سيستم خودبرگرداننده و اتلاف گرهاي انرژي در ديوار هايي با رفتار گهواره ايي
 بررسي پارامترهاي مدل شكست بتن بر پاسخ لرزه اي غيرخطي سدهاي بتني قوسي
 بهينه سازي سازه هاي فضاكار توسط الگوريتم اجتماع ذرات و الگوريتم ژنتيك تحت اثر بارهاي حرارتي و خارجي
 مقايسه كيفي مخازن ذخيره آب شرب كامپوزيتي (فلز اصلاح شده) با مخازن بتني موجود
 مديريت ساخت مخازن ذخيره آب كامپوزيتي (فلز اصلاح شده) در مقايسه با مخازن بتني
 بهسازي مشخصات خاك ماسه اي سست با استفاده از تراكم ديناميكي عميق خاك به روش مدل سازي عددي
 پيشنهاد طرح اوليه نوعي مستهلك كننده انرژي متناسب با شرايط ساخت و ساز در كشورمان براي ساختمانهاي كوتاه مرتبه
 طراحي سازه هاي ساختماني جهت ارتقاي مقاومت آنها در برابر فروريزش پيش رونده
 بررسي و مقايسه خواص مكانيكي بتن حاوي پوزولان طبيعي چكنه، ميكروسيليس، نانوسيليس و تركيب آنها
 سطح مقطع بهينه طولي و عرضي در سازه هاي بادگير به عنوانيك سيستم تهويه مطبوع در معماري قديمي ايراني
 آناليز حساسيت قاب هاي خمشي فولادي به روش زمان دوام
 بررسي ميزان كمي كاهش خرابي قاب هاي خمشي فولادي بعد از مقاوم سازي با ديوار برشي بتني با شاخص هاي خرابي
 بررسي مشخصات و طرح اختلاط بتن سبك براي بتن پاششي
 مدلسازي رفتار ستون هاي محصور در FRP
 سطح عملكرد قاب هاي خمشي خرپايي ويژه (STMFs) تا استفاده از آناليز استاتيكي غير خطي و تحليل ديناميكي تاريخچه زماني
 بررسي اثر تغيير دانه بندي مصالح سنگي داراي وزن مخصوص بالا بر مقاومت فشاري بتن سنگين
 محاسبه ضريب رفتار قاب هاي خمشي خرپايي ويژه (STMFs) تا استفاده از آناليز استاتيكي غير خطي با نگرشي از استاندارد 2800 ايران
 بررسي خصوصيات مقاومتي و دوام بتن سبك حاوي زئوليت
 بررسي عملكرد و مقايسه بلوك سبك بتني هبلكس به عنوان جايگزين آجر
 دومين كنفرانس ملي يافته هاي نوين در مهندسي عمران تحليل ديناميكي مخازن انعطاف پذير مستطيلي ذخيره مايعات تحت اثر حركت افقي زمين
 تاثير استفاده از نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم بر خواص رئولوژيكي بتن خود تراكم
 بررسي روش PML درآناليز غيرخطي اندركنش خاك-سازه- سيال با استفاده از روش المانهاي تركيبي
 بررسي مقاومت فشاري خاك مسلح تا مخلوط الياف پلي پروپيلن و رزين طبيعي سريشم
 بررسي مقاومت فشاري خاك مسلح تا مخلوط الياف پلي پروپيلن و رزين پلي ويتيل استات
 بررسي تحليلي و مقايسه عملكرد قاب هاي خمشي فولادي در دو شكل متعارف و مجهز شده به ميراگر اصطكاكي با آرايش قطري با استفاده از تحليل استاتيكي غير خطي و تاريخچه زماني غير خطي
 الگوريتم كلوني مورچگان اصلاح شده در بهينه سازي توپولوژي سازه با محدوديت سختي
 بررسي آزمايشگاهي مقاومت فشاري بتن حاوي پودر لاستيك تاير ضايعاتي
 بررسي عددي سيستم قاب سرد نورد شده همراه با ديوار برشي فولادي نازك سرد نورد شده
 ارزيابي روش هاي تعيين نيازهاي زيست محيطي سدهاي مخزني
 پيش بيني شكست ترد و تغيير شكل هاي بزرگ در سازه هاي چوبي به روش مدل سازي اجزاء محدود
 بررسي نقش ميكروسيليس (دوده سيليس) در حفاظت سازه هاي بتن آرمه بررسي موردي سازه هاي حاشيه خليج فارس
 بررسي عملكرد چرخهاي قاب خمشي خرپايي با استفاده از ميراگر فولادي شكافدار
 كاربرد مديريت ريسك در ارزيابي جنس لوله هاي شبكه آبرساني شهري
 انتخاب روش و تركيب مواد مناسب جهت كاهش جداشدگي و آب گريزي در توليد بتن EPS
 رفتار در برابر حريق بتن پوزولاني حاوي ذرات لاستيك ضايعاتي
 مروري بر روشهاي طراحي و اجراي روسازي هاي بتني، مطالعه موردي فرودگاه بين المللي امام خميني
 بهينه سازي زمان بندي تقاطع هاي چراغ دار (مطالعه موردي:شهر رشت)
 مطالعه ظرفيت در محدوده همگراي راههاي جانبي در ايران
 بررسي آزمايشگاهي تاثير فيلرهاي پودر شيشه و پودر آجربرروي تغييرشكل دائمي مخلوطهاي آسفالتي
 شبكه هاي ترازيابي در مطالعات نقشه برداري به كمك ميدان ثقل زمين و استفاده از داده هاي ماهواره (GPS)
 ارزيابي آزمايشگاي مخلوط WMA براي ترميم روسازي باند فرودگاه ها
 ارزيابي فاكتورىاي سو گانه ي؛ سن، جنسيت و وضعيت تأهل، در توجه نسبت به تابلو راهنمايي و رانندگي محل عبور عابر پياده
 نقش شخصيت و رانندگان پرخاشگرانه در بروز تصادفات و تخلفات رانندگي
 ارزيابي فني استفاده از نخاله هاي ساختماني تثبيت شده در لايه هاي روسازي
 تهيه نقشه كاربري اراضي كرمانشاه به كمك تصاوير ماهواره اي و سيستم اطلاعات جغرافيايي
 بررسي رفتار پذيرش سرفاصله در تغيير خط هاي اجباري در بزرگراه ها
 بررسي واكنش هاي عمومي به طرح هاي قيمت گذاري تراكم بر اساس مطالعات جهاني
 بررسي و ارزيابي فاكتورهاي موثر در انتخاب طرح هاي قيمت گذاري تراكم در معابر شهري
 تاثير روش حفاري بر روي منحني اندركنش زمين در تونل همرو
 ارزيابي روشهاي تحليل عددي پايداري شيب براي تعيين سطح گسيختگي بحراني
 ارزيابي مقاومت خاكهاي رسي و اگراي اصلاح شده با زاج سفيد با استفاده از آزمايش نسبت باربري كاليفرنيا
 مقايسه روابط تعيين ضريب عكي العمل بستر در شالوده هاي گسترده واقع بر روي رس خرمشهر
 بررسي نشست زمين و شكستگي هاي حاصل از افت سطح آب زيرزميني در دشت يزد- اردكان
 خاك هاي مشكل دار
 تحليل برگشتي تغيير شكل تونل تيپ A راه آهن با استفاده از نرم افزار FLAC 2D (مطالعه موردي آخرين تونل راه آهن ايران در مرز تركيه)
 پيش بيني ماكزيمم جابجايي جانبي ديوار حايل در خاكهاي دانه اي با استفاده از برنامه نويسي به روش توصيف ژن
 عوامل موثر بر ناپايداري تونل ها (مطالعه موردي تونل ولايت تويسركان)
 بررسي تاثير ماده جوانساز روي مدول ديناميكي مخلوطهاي آسفالتي حاوي مصالح خرده آسفالتي (RAP)
 طبقه بندي انواع ژئوتكستايل ها براي دانه بندي هاي متفاوت خاكهاي واگرا
 محاسبه ظرفيت باربري پي هاي صندوقه هاي زبانه دار سكوهاي دريايي و بررسي اثر مقاومت ناهمسانگرد بر آن
 شبيه سازي رفتار تنش-كرنش سدهاي خاكي غيرهمگن در شرايط عدم قطعيت: كاربرد شبكه هاي بيزي
 مقايسه تاثير حفاري تونل واحد و زوج تونل بر نشست سطح زمين با استفاده از روش عددي
 طراحي عمليات مكانيكي آبخيز داري، مطالعه موردي حوزه رودخانه كن- زير حوزه كشار
 بررسي روند اجراي درون شهري مترو در ايران و مطالعه و مقايسه نشست خاك و نتايج بدست آمده از حفر تونل هاي زيرزميني در نقاط مختلف جهان
 بررسي پارامترهاي مختلف خاك و عمق خاك روباره بر نشست هاي كوتاه مدت در حفاري تونل، مطالعه موردي حد فاصل ايستگاه آزادي تا ايستگاه صفه متروي اصفهان
 استفاده از مصنوعات ژئوسنتتيك جهت ساخت سيستم هاي محافظت ساحلي
 مطالعه آزمايشگاهي رفتار خاك رس مسلح به ژئوتكستايل بااستفاده از آزمايش تك محوري
 بررسي اثرات ناشي از اضافه نمودن لايه هاي الياف FRP بر بهبود اندر كنش خاك با شالوده هاي مسطح صاف با استفاده از روش هاي عددي
 بررسي نحوه ي تاثير گذاري پارامتر زاويه اتساع بر عملكرد المان هاي ژئوتكنيكي با استفاده از روش هاي عددي
 مدلي تحليلي عددي با در نظرگرفتن تراوش و اندركنش هيدروليكي- مكانيكي براي تونل هاي تحت فشار
 آسيب شناسي و بررسي عوامل موثر برعمر و دوام بتن لاينينگ دركانالهاي انتقال آب
 تاثير كاربرد ژئوسنتتيك هاي چند لايه بر توان باربري خاك
 مطالعه عددي شكست كشسان- شكننده در بنتونيت غير اشباع
 تاثير استفاده از بولت هاي پيش تنيده بر رفتار لرزه اي تونل هاي شهري به روش اجزاء محدود
 تثبيت خاكهاي ماسهاي سيلتي با استفاده از خاكسترپوسته برنج و سيمان
 خوشه بندي سنگ هاي لايه اي براساس منطق فازي
 تحليل پايداري سدهاي خاكي همگن در پروژه هاي علاج بخشي (مطالعه موردي سد وشمگير)
 تاثير رفتاري واقتصادي ضريب مقاومت خاك بستر بروي مدلهاي مختلف پي سازه ها
 بررسي عددي پارامترهاي مقاومت برشي خاكها تحت آزمايش سه محوري و مقايسه آن با نتايج آزمايشگاهي واقعي
 بررسي عددي رفتار پي نواري بر لوله ي مدفون در خاك ماسه اي مسلح شده با ژئوگريد تحت اثر بار ديناميكي
 Energy dissipation comparison of flow on stepped spillway and chutes with Numerical simulation.
 ساخت جاده هايي با خاك هاي نمكي
 نقش مواد پليمري در مهندسي عمراى و معماري
 ارزيابي اثر مشخصات هندسي شمع هاي مخروطي بر ظرفيت باربري محوري به كمك روش اجزاي محدود
 تاثير كاربرد ژئوسنتيتك هاي چند لايه بر توان باربري خاك

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید