مشاهده مقالات نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی در بانک مقالات کنفرانسها و همایشهای کشور (CIVILICA)

http://www.callforpapers.ir/

نخستين كنفرانس ملي آب و هوا شناسي

مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی 31 اردیبهشت ماه تا 1 خرداد ماه 1392 توسط دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در کرمان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 130عنوان مقاله تخصصی شامل 1491 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درنخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
برنامه ريزي اقليم -گردشگري در استان سيستان و بلوچستان
 بررسي رابطه اقليم و معماري در شهر زاهدان
 سنجش تاثير هواشناسي كشاورزي بر كشت گندم ديم مطالعه موردي: شهرستان روانسر(سال زراعي 91-90)
 بررسي الگوهاي معماري سكونتگاهي سازگار با اقليم گرم و خشك و بياباني
 كاوشي در بارش هاي فرين ايران (پرفشار كاسپين) مطالعه موردي بارش هاي سنگين خراساني
 بررسي روابط بين بارش با غلات طي دهه اخير جهت مكان يابي كشت محصولات (مطالعه موردي: زنجان)
 ارزيابي و پيش بيني تغييرات ميانگين فصلي دما در شهر شيراز با استفاده از شبكه عصبي و تحليل رگرسيون
 پهنه بندي اقليم آسايش گردشگري استان تهران با استفاده از شاخص (TCI)
 پهنه بندي آگروكليمايي كشت پسته در شهرستان رشتخوار با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي
 بررسي وضعتي خشكسالي و تأثير آن بر منابع آب زيرزميني نمونه موردي: دشت كاشمر
 پايش، ارزيابي و پيش بيني خشكسالي مشهد با استفاده از نمايه هاي Deciles- SD- P N P
 بررسي نقش سيستم هاي كم فشار بريده شده در شكل گيري گردو غبارهاي فراگير جنوب غرب ايران
 شيوه هاي كاهش و كنترل آلودگي هواي شهري توسط سازه هاي نمكي با رويكرد درمان غير عامل
 بررسي تأثير آب و هوا بر تابع تقاضاي توريسم با استفاده از مدل ARDL (مورد: استان كرمان)
 ارزيابي توان مدل هاي سياره اي آب و هوا در شبيه سازي تغييرات مؤلفه هاي دمايي استان فارس
 بررسي اثرات تغيير اقليم بر مراحل فنولوژي سيب در شمال شرق ايران
 شناسايي رفتار مكاني امواج گرمايي سيستان و بلوچستان با برنامه Hot Spot در محيط GIS
 بررسي تطبيقي تأثير كشت برنج بر توليد گاز گلخانه اي متان
 بررسي موردي پديده بلاكينگ اوراسيا توسط فعاليت موج
 تحليلي بر تغييرات برخي ويژگيهاي بارش درحوضه رودزرد در استان خوزستان
 سناسايي تغييرات شدت سامانه هاي همديدي مؤثر بر اقليم ايران
 شبيه سازي بارشهاي موسمي چابهار با استفاده از تلفيق مدلهاي مختلف انتشار گازهاي گلخانه اي جو و مدلهاي گردش عمومي جو (GCMs)
 تحليل آماري پديده گردوغبار در جنوب شرق ايران طي دوره (2005-1991) مطالعه موردي مركز و جنوب بلوچستان
 تحليل بارش و بررسي دوره هاي مرطوب كوتاه مدت ايرانشهر با استفاده از مدل زنجيره ماركف
 تحليل سينوپتيكي و ترموديناميكي رخداد سيل بهمن 1389 (مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيك يزد)
 بررسي رابطه شاخص نوسان اطلس شمالي با دماي استان گلستان
 بررسي ارتباط توان توليد مرتع با محدوده زماني بارش (مورد: شهرستان ايرانشهر)
 پهنه بندي آگروكليمايي كشت برنج در استان مازندران با GIS
 واكاري آلودگي هواي تهران با مدل TAPM مطالعه موردي ايستگاه بازار
 مطالعه رابطه عناصر اقليمي با عملكرد كلزا در استان كرمانشاه


 پهنه بندي مخاطرات دمايي در شمال شرق ايران
 بررسي تأثير پديده انسو بر آبدهي رودخانههاي شهرستان ساوه
 پهنهبندي شدت خشكسالي در استان كرمان بر اساس شاخص SPI
 بكارگيري مدل هاي آماري در شناسايي پديده تغيير اقليم (مطالعه موردي : ايستگاه هاي كرمان و بم)
 تهيه تقويم گردشگري شهر سمنان با استفاده از شاخصهاي آسايش اقليمي
 تحليل روندهاي شاخص بارش استاندارد شده و شواهد تغيير اقليم در ايران (2010-1951)
 زيج الگوهاي گردش رطوبت ويژه تر از مياني جو ايران
 ارزيابي شاخص آسايش اقليمي استان بوشهربه روش شاخص دما- رطوبت (THI)
 ارزيابي استعدادهاي كشاورزي شهرستان جيرفت ،سيرجان و بم به روش پاپاداكيس
 ارزيابي دقت روش هاي معمول برآورد داده هاي اقليمي منطقه مورد مطالعه: دما و بارش در حوضه آبريز كشف رود مشهد
 بررسي امكان بارورسازي ابر با استفاده از پارامترهاي هواشناسي(مطالعه موردي: استان همدان)
 پايش و ارزيابي خشكسالي هاي استان كرمان با شاخص هاي خشكسالي هواشناسي
 تحليل سيستم هاي ورودي به منطقه دشت ارژن فارس با استفاده از تحليل ايزوتوپ اكسيژن
 آسيب شناسي مطالعات آب وهواشناسي در ايران (با تاكيد بر آب وهواشناسي توريسم)
 نقش سامانه موسمي در تشديد بيماري مالاريا در جنوب استان سيستان و بلوچستان موردكاوي: ايرانشهر
 پايش خشكسالي استانهاي خراسان شمالي ،رضوي و جنوبي با استفاده از شاخص SPI
 تحليل سينوپتيكي بارش هاس سنگين 23 آبان 1385 استان چهار محال و بختياري
 پايش خشكسالي حوضه آبخيز درياچه اروميه (رودهاي آذربايجان شرقي ) با شاخص spi
 تحليل الگوهاي سينوپتيكي سيل 3 و 4 ارديبهشت 1389 (مطالعه موردي: حوضه رودخانه قزل اوزن)
 تحليل سينوپتيكي سيل زنجان، ماهنشان 2 شهريور 1386 (حوضه رودخانه هاي زنجانرود، قزل اوزن)
 بررسي و مكانيابي بارور سازي ابرها با استفاده از تكنيك منطق فازي و روش سلسه مراتبي
 بررسي تطابق آمار بارندگي ماهواره TRMM با ايستگاه هاي اقليمي زميني مطالعه موردي : ايستگاه هاي همديد استان خراسان رضوي
 بررسي پديده هاي همرفتي مخرب بر اساس تحليل ساختار قائم جو در مشهد
 تحليل سينوپتيكي بارش هاي سنگين پائيزه ي تهران (6-10 آبان 1390)
 ارزيابي اقليم گردشگري جزاير ايران در خليج فارس مطالعه موردي: جزيره سيري
 تحليل سينوپتيك بارش هاي تابستانه جنوب شرق ايران مطالعه موردي: شهرستان ايرانشهر
 تحليل آماري پديده شرجي در استان خوزستان
 پايش خشكسالي هواشناسي استان خراسان شمالي در محيط GIS
 تابش زمستاني خورشيد و شهرسازي در پيرانشهر
 اثرات سامانه كم فشار سوداني بر بارندگي و سيل خوزستان
 رد پاي اقليم بر پايداري معماري و شهر ( نمونه موردي: طبس)
 ارزيابي تكنيك هاي درونيابي فضايي جهت برآورد ميانگين دماي سالانه ايران
 نقش يخبندان و تعدادروزهاي برفي در تصادفات جاده اي (محورموردمطالعه: جاده هاي اصلي برون شهري استان سمنان)
 بررسي اثر تغييرات اقليمي كوتاه مدت بر گندم آبي و ديم (مطالعه موردي: چهارمهال و بختياري)
 بررسي ميزان تغييرات پارامترهاي اقليمي ،دما و بارندگي شهر بجنورد از سال 1356 تا 1389
 تحليل تغييرات اقليم كيش به روش مند- كندال
 بررسي مقايسه اي تأثير جمعيت بر سازمان يابي فضايي نقاط شهري با تأكيد برعملكرد جزيره گرمايي نمونه موردي:استان تهران والبرز
 تحليل سينوپتيك بارش ابر سنگين شهرستان كوهرنگ مطالعه موردي: بارش 130/6 ميلي متري 17 آذر 1386
 ارزيابي تاثيرات نوسانات آب و هوايي و آسيبپذيري خشكسالي در ميان كشاورزان گندمكار شهرستان مشهد
 ارزيابي چند معياره قابليت ها و محدوديتهاي اقليم گردشگري كرمان (ايستگاههاي كرمان، بم، كهنوج)
 تحليل سينوپتيكي و ترموديناميكي بارش شديد و سيلابي در جنوب غرب ايران (28 آبان تا 2 آذر 1390)
 تعيين و تحليل فضايي مدل مناسب پايش خشكسالي در ايران
 تحليل آماري تغييرات ميانگين سالانه دماي شهربيرجند طي دوره آماري (1391-1335)
 بررسي ويژگي هاي خشكسالي در استان يزد با استفاده از شاخص بارش استاندارد
 مدلسازي سطح آب زير زميني با مدل محاسباتي ماشين بردار پشتيبان و مقايسه با شبكه عصبي مصنوعي (RBF مطالعه موردي: دشت كرمان)
 شرايط اقليم گردشگري خرم آباد
 تعيين شرايط زيست اقليمي برجهاي سال شهر چابهار
 تحليل سينوپتيكي بارش هاي برق سنگين شهرستان ملاير
 تحليل سري هاي زماني تبخيرسالانه شهر اردبيل
 بررسي روند بارش هاي فصلي و سالانه ايستگاه هاي حوضه درياچه اروميه با استفاده از آزمون من كندال
 بررسي ارتباط شرايط اقليمي با روند گردشگري در استان كرمانشاه
 شناسايي كانون هاي فشار مؤثر در وقوع باد 120 روزه سيستان و بلوچستان
 ارزيابي توان مدل RegCM4 پيوند خورده با طرحواره غبار در آشكار سازي ساختار توفان هاي گردوغباري تابستانه در دشت سيستان
 تحليل نوسانات زماني – مكاني بارش با شاخص هاي مقادير و تعداد روزهاي باراني در خراسان رضوي (طي دوره 2006-1977)
 تحليل همديد سردترين فرارفتهاي دمايي ايران با انحرافات بهنجار شده دماي كمتر از 4-
 بررسي اثر تغيير اقليم روي دما و بارش در دشتهاي شهركرد، بروجن طي سالهاي 2020-2049
 آسايش دمايي شهرستان زابل و كاربرد آن در برنامه ريزي توريسم
 تأثير الگوهاي دماي سطحي اقيانوس اطلس (SST) بر روي نوسانات دماي ايستگاه سينوپتيك روانسر
 بررسي تاثير شاخص نوسان جنوبي (SOI) بر ميزان رطوبت نسبي سواحل جنوبي ايران
 پايش، تحليل فراواني و پهنه بندي خشكسالي با استفاده از شاخص ناهنجاري بارش RAI (مطالعه موردي: خراسان جنوبي)
 برآورد پارامترهاي دماي هوا با استفاده از داده هاي سنجنده موديس
 واكاوي همديد بارش هاي سنگين پائيز 1391
 شناسايي امواج گرما و سرما در استان كردستان و تغييرات بسامد رخداد آنها طي چند دهه ي اخير
 تحليل و برآورد خشكسالي و احتمالات آن در شهر يزد با استفاده از چند نمايه و زنجيره ماركف
 برآورد تابش رسيده به سطح زمين در دو نمونه اقليمي با استفاده از مدل درختي M5 . مقايسه آن با مدل تجربي آنگستروم
 ارزيابي سيستمهاي سنجش از دور فعال و غير فعال در تخمين بارش
 مدل سازي و پيش بيني بيشينه رطوبت نسبي زاهدان
 مقايسه گسترش مكاني اقليم هاي خشك و نيمه خشك در سيستان و بلوچستان طي دوره 1389-1370
 پيشگويي فضايي تابع آلودگي هواي ايستگاه هاي شهر تهران
 اثر وردايست بر تنظيم گزفشار
 هاي مصنوعي هيدرولوژيكي (مطالعه موردي: حوضه هاي ساخت داده اي مدل بررسي مقايسه آبريز مهاباد)
 بررسظي آماري- سينوپتيكي بارش هاي شديد فصل زمستان در جنوب غرب ايران (مطالعه موردي: ايستگاه ياسوج)
 ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر رواناب حوضه بار و طاغان نيشابور با استفاده از برونداد مدل گردش عمومي جو (HadCM3)
 پهنه بندي گردشگري شرق و جنوب شرق ايران با استفاده ازشاخص زيست اقليمي بيكرو GIS
 پهنهبندي اقليمي استان چهارمحال وبختياري با استفاده از تحليلهاي چند متغيره ي آماري
 تغيير اقليم در كوير حاج علي قلي و ارتباط آن با موقعيت تمدن قومس
 درياچه هامون و ارتباط آن با موقعيت شهر سوخته
 پايش و تحليل خشكسالي استان خراسان رضوي با استفاده از شاخص هاي خشكسالي (RAI-SPI)
 مدل سازي تغيير اقليم استان سيستان و بلوچستان
 پيشبيني تغييرات بارش ۲۰ آينده با استفاده از مدل ريز مقياس كننده و مدل گردش عمومي (مطالعه موردي:ايستگاه مشهد و كرمان)
 تحليل سينوپتيكي بارش هاي تابستانه جنوبشرق ايران در ترازهاي زيرين و مياني جو
 برآورد پتانسيل سيل خيزي حوضه آبخيز چاكرود استان گيلان
 بررسي جابجايي خط برف در دامنه جنوبي البرز (مطالعه موردي: حوزه آبخيز حبله رود)
 آشكار سازي ارتباط الگوهاي دماي سطحي اقيانوس اطلس بر نوسانات دمايي شهرستان رشت
 مدلسازي تغييرات دما، بارش و ساعت آفتابي در ايستگاه هاي منتخب استان فارس در دو دهه آتي
 ارزيابي مدل هاي GCM تحت سناريوهاي مختلف تغيير اقليم در پيش بيني تبخير -تعرق مرجع (مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيك رشت)
 تأثير آلودگي هوا بر ميزان حملات تنفسي در شهر تبريز
 ارزيابي توليدات ماهوارهاي آب قابل بارش از سنجنده ي ماديس با داده هاي زميني
 ارزيابي اقليم گردشگري استان يزد (مطالعه موردي : شهرستان هاي بافق ، رباط پشت بام ، طبس ، مروست و يزد)
 بررسي روند دما در جنوب شرق ايران
 طبقه بندي اقليمي استان زنجان
 ارزيابي ضرايب زيست – اقليمي در آسايش انسان (مطالعه موردي شهرستان طبس)
 تحليل سينوپتيكي بارش سنگين مارس 2009 ايران مركزي
 مقايسه كارايي داده هاي خام و داده هاي نرماليزه شده به منظور پيش بيني ذرات گرد و غبار هواي شهر تهران توسط شبكه عصبي مصنوعي
 بررسي اثرات فراسنج هاي اقليمي، تابش فرابنفش و ازن بر ميزان خشكيدگي خوشه خرما مضافتي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون مؤلفه اصلي (بررسي موردي: شهرستان بم)
 بررسي تغيير اقليم در دوره 2030-2011 ميلادي در جنوب استان كرمان با استفاده از ريزمقياس نمايي مدل GCM
 ارزيابي داده هاي باران ماهواره TRMM در مناطق خشك و نيمه خشك ايران
 برآورد سطح پوشش برف با تركيب داده هاي پوشش برف ماهواره هاي Terra و Aqua در استان آذربايجان غربي
 شبيه سازي نقش درياي خزر در وقوع بارش هاي منطقه اي با استفاده از مدل اقليمي مقياس منطقه اي RegCM4 پيوند خورده با مدل درياچه
 پهنه بندي و تحليل خشكسالي هاي 4 دهه هاخير استان گلستان با استفاده ازشاخص ناهنجاري بارش (Rainfall Anomaly Index)

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید