نمایه سازی مقالات همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب در مرجع دانش (سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir/

همايش ملي علوم مهندسي آب و فاضلاب

مجموعه مقالات همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب 8 تا 9 اسفند ماه 1391 توسط دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته،دانشگاه شهيدباهنر كرمان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در کرمان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 247عنوان مقاله تخصصی شامل 2398 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درهمایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
 بهينه سازي بهره برداري از سيستم مخازن سدهاي برقابي با استفاده از برنامه ريزي خطي
 بررسي كيفيت شيميايي آب زيرزميني دشت اسديه، خراسان جنوبي
 مكانيابي مناطق مستعد تغذيه مصنوعي آبخوان با استفاده از منطق بولين (مطالعه موردي: محدوده آبخوان نهاوند)
 مطالعه عوامل موثر بر تلفات ظاهري آب دركنتورهاي آب مشتركين شهر ياسوج
 كاهش آلايندگي آبهاي زيرزميني آلوده به كادميوم در محيط متخلخل، با استفاده از نانو ذرات آهن ظرفيت صفر
 معرفي نرم افزار راهنماي بهره برداري ونگهداري از لجن فعال
 بررسي ميزان سرب و نيكل خاك در اراضي تحت آبياري با فاضلاب جنوب تهران
 مقايسه تاثير دو منعقدكننده سولفات فرو وسولفات آلومينيم دركاهش نيترات از آب
 تاثيرپذيري آبهاي در حال گذر از زمينهاي آلوده به PAH
 خصوصيات خاك منطقه بدلند در مقايسه با منطقه مرجع به منظور مديريت بهينه اراضي عرصه هاي آبخيز
 مقايسه گراديان هيدروليكي آزمايشگاهي آبهاي زيرزميني تحت بار آبي اوليه هنگام برداشت از چاه با برخي از روابط تجربي
 بهينه سازي طراحي همزمان جانمائي و ابعاد شبكه فاضلاب با معرفي الگوريتم تركيبي جامعه مورچگان هوشمند
 تخصيص منابع آب سطحي حوضه آبريز درياچه ي اروميه با استفاده از نظريه بازي هاي همكارانه و غيرهمكارانه
 نَقش سدهاي زيرزميني در تامبن و ذخيره آب در مناطق خشك (مطالعه موردي : استان كهگيلويه و بويراحمد)
 بررسي كيفيت آب زيرزميني در دشت امامزاده جعفر گچساران
 بررسي كيفيت آب خروجي منبع آب شرب نهند شهرستان تبريز
 بررسي پديده ضربه قوچ در خطوط انتقال دشت عباس با مدلهاي مختلف
 مقايسه اثر شكل لبه هاي ديواره تنگ كننده بر ضريب دبي سرريزهاي استوانهاي با فشردگي جانبي
 واسنجي و اعتبار يابي مدل HEC-HMS و آناليز حساسيت آن در برآورد مشخصه هاي هيدروگراف سيلاب (مطالعه موردي: حوزه آبخيز جاماش استان هرمزگان)
 حذف فلزات (سرب، كروم و كبالت) از محيط آبي بوسيله مخلوطي از جاذب هاي خاك اره وساقه درخت بنه
 بهينه سازي غير خطي ضريب زبري مانينگ رودخانه ها توسط نرم افزار Hec-ras و الگوريتم ژنتيك
 ارزيابي كارايي مدل هاي رگرسيوني در پيش بيني دبي مازاد (مطالعه موردي: طالقان)
 طراحي بهينه شبكه توزيع آب با استفاده از الگوريتم سيستم مورچه
 بررسي و تحليل ميزان آب مجازي محصولات استراتژيك خرما و پسته در استان كرمان
 بررسي ردپاي اكولوژيك آب در بخش كشاورزي در استان كرمان
 ارزيابي كيفي و هيدروشيميايي آبهاي زيرزميني دشت مرودشت-خرامه
 مديريت تقاضا و مصرف آب
 روش نويني براي راه اندازي بيولوژيكي تصفيه خانه فاضلاب لجن فعال اراك
 بررسي تبادل آبهاي سطحي و زيرزميني توسط آناليز عددي زون گيرش چاه
 استفاده از ArcET بعنوان يكي از ابزارهاي ArcGIS در محاسبه تبخير و تعرق گياه- مطالعه موردي: بررسي دشت درودزن
 بررسي روشهاي استفاده از فن آوري نانو در تصفيه آب و فاضلاب و تاثير آن درحذف آلاينده هاي آب و پساب
 مقايسه فني و اقتصادي روش هاي گندزدايي آب (مطالعه موردي – شهر صالح شهر)
 بهينه سازي شبكه توزيع آب بااستفاده از الگوريتم جامعه پرندگان مطالعه موردي شبكه آبرساني فارغان استان هرمزگان
 بررسي هيدروژئوشيمي آب زيرزميني دشت كاشمر
 بررسي ميزان تاثير قيمت بر تقاضا ومصرف آب در استان مركزي
 تاثير لجن فاضلاب و بقاياي يونجه بر واكنش، هدايت الكتريكي، نسبت جذب سديم و كربن آلي دوخاك
 بررسي روند رسوبگذاري در مخزن سد علويان با استفاده از روش كاهش سطح
 بررسي تاثير ضريب زبري مانينگ در رفتار هيدروليكي جريان (مطالعه موردي رودخانه زنوز)
 تحليلي پيرامون فرآيندهاي جذب و بيوجذب و كاربردهاي آن در حذف تركيبات فنلي
 بررسي كاهش آلايندههاي فاضلاب تصفيه شده در نتيجه اجراي عمليات تغذيه مصنوعي
 تعيين مقادير جزئي يون روي در نمونه هاي آب توسط ميكرو استخراج مايع-مايع پخشي بدونليگاند و جذب اتمي شعله
 بررسي و مقايسه ميزان حجم آب سطحي و زيرزميني بكار گرفته شده در مصرف كل آب شهرستان تبريز
 ارزيابي عملكرد واقعي توزيع و تحويل آب در شبكه آبياري دشت ورامين
 بررسي اثركاربردفاضلاب تصفيه شده شهري وفسفربرعملكردو اجزاي عملكرددرگياه عدس رقم محلي درمنطقه ياسوج
 تحليل آماري چندمتغيره كيفيت آبهاي زيرزميني استان گلستان بر پايه ي همبستگي در مجموعهي داده ها
 روش هاي و مدل هاي بهره برداري بهينه از سيستم هاي منابع آب


 تاثير مدل هاي اقتصاد آب بر مصرف بهينه آب
 بررسي راهكارهاي حفاظت از منابع آب با تاكيد قيمت آب
 بررسي پتانسيل آلودگي منابع آب زيرزميني با بكارگيري مدل دراستيك (DRASTIC) و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) در آبخوان دشت هراز منطقه آمل استان مازندران
 بررسي آلودگي آب هاي زيرزميني راههاي شناسايي، مديريت كاهش و رفع آن
 امكان استفاده از فاضلاب تصفيه شده جهت كشت پسته در طولاني مدت
 بررسي و تحليل نوآوري هاي سيستم پخش سيلاب در استفاده بهينه از آبهاي سطحي و سيلابها
 ارزيابي تغييرات زماني كيفيت آب هاي زيرزميني دشت فيروزآباد طي سال هاي 83 تا 90 و تعيين كيفيت اين منابع براي مصرف شرب
 بررسي و مزيت شناسي لوله هاي فايبرگلاس با رويكرد كاربرد در انتقال آب و فاضلاب
 اثرات ناهماهنگي اقليمي و هيدرولوژيكي در لزوم احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي براي كنترل آلودگي
 روش هاي آبياري باغات انار و تاثير آن بر خصوصيات فيزيولوژيكي انار پس از برداشت
 مطالعه آب درياچه اروميه بوسيله فن آوري نانو و راهكارهاي نوين
 شناسايي نقاط زيرزميني با استفاده از تصوير ماهواره اي
 شناخت و كاربرد سيستم هاي آبياري تحت فشار براي فصل تابستان
 تحليل ايستابي دبي رودخانه ساريسو با داده هاي برداشتي از ايستگاه بازرگان
 پيش بيني انتقال رسوب در سيستم هاي فاضلاب با استفاده از شبكه عصبي
 مطالعات انتقال رسوب روي بستر ته نشين شده – مروري بركارهاي گذشتگان
 انتقال رسوب در حد ته نشيني– مروري بركارهاي انجام شده
 بهره برداري بهينه از سيستم تك مخزني سد بوستان
 بهره برداري بهينه از سيستم سه مخزني (مطالعه موردي: سدهاي بوستان، گلستان و وشمگير از استان گلستان)
 بررسي كيفي پارامترهاي آلاينده منابع آبي شهرعنبرآباد بمنظور ارائه برنامه مديريت زيست محيطي جهت حفظ كيفيت آب شرب در منطقه(مطالعه موردي: TDS، كليفرم و كليفرم مدفوعي)
 بررسي تغييرات كيفي آب هاي زيرزميني دشت سيدان – فاروق براي مصارف كشاورزي، صنعتي و آشاميدني
 رتبه بندي اقدامات مديريت مصرف آب شهري، مطالعه موردي: حوضه آبريز زاينده رود
 ارزيابي و بهينه سازي تصفيه خانه فاضلاب شهرمرودشت
 برآورد ارزش اقتصادي آب در توليد محصولات زراعي (مطالعه موردي شهرستان گتوند)
 ارزيابي فرايند هضم هوازي بر روي لجن مخلوط تصفيه خانه غرب اهواز- در مقياس ناپيوسته
 بررسي اثر تغيير كاربري اراضي بر ميزان رواناب در شهر تهرات با كمك GIS
 مدل رياضي برآورد گراديان هيدروليكي از بدنه سد خاكي با استفاده از نرم افزار SEEP/W
 پيش بيني انواع سد و اهميت آن در آبياري اراضي كشاورزي
 استفاده بهينه از الكتروپمپ هاي شناور
 درك و تعريف خشكسالي (هوا و اقليم شناسي)
 حذف مواد آلي و ذرات جامد معلق از پساب توليدي واحد توليد سوخت مايع (دي متيل آمينو اتان آزيد- DMAEZ) توسط فرآيند كوگولاسيون با كلريدآهن
 بهبود كيفيت رودخانه زهره براساس دبي هاي ورودي رودخانه خيرآباد با استفاده از نرم افزار Mikell
 مدلهاى برآورد فرسايش و تكنيك هاى سنجش از دور GIS در مطالعات فرسايش خاك و كشاورزي
 نرم افزار و معرفي چند نمونه آن براي مطالعه منابع آب
 كاليبراسيون ضريب دبي سازه آبگير ورودي به كانال در شبكه هاي آبياري بمنظور كنترل تلفات آب (مطالعه موردي كانال LC2 از شبكه قوريچاي)
 برآوردحداكثرسيل محتمل حوضه آبريز آجي چاي براساس حداكثربارش 24 ساعته برآوردشده
 چالش ها، راهكارها، عملكردها، پيشنهادات مديريت مصرف انرژي در سيستم آب و فاضلاب
 تحليل هيدروليكي شبكههاي توزيع آب براساس الگوريتم فرا ابتكاري تبريد تدريجي و مقايسه ي آن با ساير روشهاي مرسوم
 عوامل موثر بر كارايي فيلترهاي شني تحت فشار در تصفيه خانه هاي آب آشاميدني روستايي شهرستان اهواز(مطالعه موردي : تصفيه خانه شهيد الماسي شيبان)
 تحليل هيدروليكي شبكه هاي انتقال آب روباز براساس الگوريتم فرا ابتكاري ژنتيك و مقايسه ي آن با روش حل همزمان
 بهره برداري اقتصادي از پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب
 بررسي اثرات تغيير اقليم بر روي ميزان عرضه و تقاضاي آب حوضه پايين دست سد شهيد رجايي ساري
 شناسايي لوله هاي مدفون آب شهري با بهره گيري از روش هاي غير مخرب
 آلودگي آب با فلزات سنگين
 رابطهي روند خشكسالي با تغيير اقليم در غرب درياچه اروميه (مطالعه موردي رودخانه باراندوز چاي)
 ارزيابي آلودگي فاضلاب قبل و بعد از تصفيه در برخي از روستاهاي اطراف زرند
 بررسي وتوانايي حذف زيستي كرم بوسيله باكتري. Bacillus SP
 اثر متغيرهاي راهبري بر جمعيت ميكروبي موجود در يك بيو راكتور هوازي-آنوكسيك با جريان رو به بالا در تصفيه فاضلاب صنعتي
 مقايسه عملكرد كلرزن هاي گازي و محلولي شبكه هاي آب و فاضلاب روستايي شهرستان زرند و شهرستان عنبراباد كرمان بر اساس شاخص شمارش باكتري هاي هتروتروف
 ارزيابي لرزهاي شبكه فاضلاب و خرابيهاي به وجود آمده در آن در زلزلههاي گذشته
 ارزيابي حذف فلزات سنگين در فرآيند پالايش زيستي توسط دوكفه اي Anodonta cygnea
 تاثير نسبت ظرافت برمولفه هاي جريان آشفته يكنواخت در كانال با بستر قلوه سنگي
 ارزش اقتصادي آب در باغات مركبات شهرستان بابل با استفاده از برنامه ريزي آرماني
 بررسي نقش گياهان در تصفيه فاضلاب معادن
 بررسي آزمايشگاهي تأثير صفحات مدفون مايل در ميزان آبشستگي و پروفيل هاي بي بعد آبشستگي در پايين دست دريچه كشويي
 مدل شبيه سازي محاسبه تعرق با روش پويايي سيستم
 بهينه سازي مصرف انرژي در تاسيسات آب و فاضلاب
 مطالعه اثر پساب تصفيه شده فاضلاب شهري بر خصوصيات خاك
 ارزيابي ضربه قوچ در ايستگاه پمپاژ و خط انتقال آب با استفاده از نرم افزار AFT-Impulse
 طراحي و بررسي اقتصادي و فني احداث نيروگاه بيوگاز سوز يك مگاواتي در تصفيه خانه فاضلاب شهري
 بهينه سازي انرژي در تاسيسات آب وفاظلاب
 تعيين شروع، خاتمه و نيز طول فصل بارش در استان همدان به منظور بهره برداري بهينه از منابع آب با استفاده از دو پارامتر مقدار بارش و تعداد روزهاي باراني
 حذف مرفين و كديين از نمونه هاي آبي با استفاده از فيبر هاي توخالي اصلاح شده با بيس( 2 -اتيل هگزيل) فسفريك اسيد
 بررسي پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري منابع آب شرب شهر ياسوج در سال 1390
 ارزيابي سيستم هاي اسمز معكوس در بهبود كيفيت آب مورد استفاده در مايع همودياليز بيمارستانهاي شهر اصفهان در سال 1390
 مقايسه تطبيقي كارائي، مزايا و معايب منعقدكننده هاي طبيعي و شيميايي در فرايندهاي تصفيه آب
 ارزيابي روابط مقاومت جريان در تعيين روابط دبي-اشل در ايستگاه هيدرومتري آبلو نكارود
 بررسي اثرات سطوح مختلف كودهاي فسفر و نيتروژن بر عملكرد گياه دارويي بارهنگ (Plantago (major در منطقه ياسوج
 بررسي اثرات سطوح مختلف كودهاي فسفر ونيتروژن برميزان عصاره گياه دارويي بارهنگ ( Plantago (major در منطقه ياسوج
 طراحي مجدد تصفيه خانه فاضلاب شهر اروميه راهكاري كارگشا در كاهش هزينه ها با رويكرد حمايت از كار و سرمايه داخلي
 اكتشاف آب زيرزميني به كمك تلفيق داده هاي دورسنجي و ژئوالكتريك در محيط GIS در جنوب غرب شاهرود
 معرفي روشهاي مدرن بهسازي شبكه هاي آسيب ديده فاضلاب و مقايسه تطبيقي آنها با شاخص عملكرد
 بهره برداري از فاضلاب هاي شهري و استفاده آن دربخش كشاورزي مطالعه موردي شهرستان فردوس
 بررسي عددي تأثير قرارگيري تيغه هاي عمودي بر ضريب انتقال حرارت جابجايي داخل يك آب شيرين كن
 بررسي اثرات سطوح مختلف كودهاي فسفروسولفات آهن برعملكردگياه دارويي بابونه مجازدرمنطقه ياسوج
 بررسي اثرات سطوح مختلف كودهاي فسفروسولفات آهن برميزان عصاره گياه دارويي بابونهمجاردرمنطقه ياسوج
 بررسي آلودگي آب درمنطقه كاني سازي شده ي آهن سلفچگان با استفاده از استاندارد EPA
 تعيين سهم بارش استان همدان از سامانه هاي جهاني و منطقه اي و بررسي تناوبي بودن اين بارش ها با استفاده از سري فوريه
 بازنگري هيدروليكي طراحي تصفيه خانه فاضلاب پرديس دانشگاه اروميه با رويكرد اقتصاد مقاومتي
 بررسي ميزان نيترات و نيتريت در آب شرب شهر لاهيجان و اثر آن بر بوم سازگان شهري
 كاربرد مواد هوشمند در سازههاي صنعت آب و فاضلاب
 تاثير آبياري با نسبتهاي مختلف پساب بر pH، هدايت الكتريكي و كربن آلي خاك
 تاثير آبياري با نسبتهاي مختلف پساب بر هدايت هيدروليكي و شدت نفوذ نهايي خاك
 بررسي روند تغييرات كلروفيل a درطي فصول مختلف در درياچه پشت سد هليل رود در استان كرمان جهت پرورش ماهي
 بهبود عملكرد سيستم هاي پمپ آب خورشيدي به صورت تجربي در استان كرمان با استفاده ازنصب كلكتور زير سطح پانل
 آشكارسازي خطوط انتقال آب و فاضلاب مدفون و شناسايي برخي مشخصات آنها با استفاده از شبيه سازي پاسخ داده هاي GPR
 بررسي كيفيت منابع آب زيرزميني شهرستان لنگرود و تهيه نقشه هاي پهنه بندي كيفي آب با استفاده از نرم افزار GIS
 ارزيابي عملكرد روش لجن فعال در تصفيه فاضلاب
 اثرات باقيمانده لجن فاضلاب بر شكلهاي مختلف فسفر معدني از لحاظ قابليت دسترسي
 حذف رنگ رمازول بلاك- 5 موجود در پساب صنايع نساجي توسط مخمر نان
 ارزيابي عملكردفرايند هاي غشايي در تصفيه فاضلاب
 تعيين درجه اهميت سازه هاي هيدروليكي احداث شده روي رودخانه نكارود با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)
 مدلسازي فرآيند حذف آترازين از محيط هاي آبي در فيلترهاي مستغرق زيستي باهواده
 مديريت بهره برداري آبهاي زيرزميني دشت نورآباد با مدل MODFLOW
 كاربرد روشهاي ژئوفيزيكي در اكتشاف منابع آب
 تصفيه پساب صنايع لبني (آب پنير) در راستاي توليد پليمرهاي زيست تخريب پذير
 بررسي مزيت قراردادهاي EPC و نقش آن در پروژه هاي آب و فاضلاب
 تأثير راه اندازي فاز دوم تصفيه خانه آب گيلان بر تأمين نياز آب كشاورزي اراضي پايين دست سد سفيدرود به كمك مدل پويايي سيستم
 ارزيابي مدل هاي آماري و هوش مصنوعي در مدل سازي فرايند تصفيه ي پساب
 مكانيسم مقاومت به آب هاي شور در هالوفيت ها
 راه هاي افزايش راندمان آب واستفاده از گياهان مقاوم به خشكي در فضاي سبز
 بررسي تأثير عدد فرود در شبكه متقاطع بر ضريب تخليه آبگير در شرايط فوق بحراني با استفاده از مدل فيزيكي
 شبيهسازي عددي سرريز جانبي لبهپهن با استفاده از مدل FLOW-3D
 بررسي شوري آب زيرزميني دشت چاهگاه با استفاده از مطالعات ژئوفيزيكي و شيميايي در محيط نرم افزار GIS و ارائه راهكارهاي عملي در كاهش شوري
 مطالعه موردي تجربه مديريت كنترل پروژه آبرساني در شرايط بحران
 حذف سم ديازينون از آب هاي آلوده به روش نانوفيلتراسيون
 شبيه سازي عددي سرعت جريان اطراف آبشكن در قوس 180 درجه با استفاده از مدل CCHE2D
 اثر كلاسه بندي و تفكيك زماني دبي در برآورد بار معلق بابل رود به كمك سيستم استنتاج فازي- عصبي تطبيقي
 بررسي تغيير كيفيت آب شرب روستاهاي شهرستان رودبار جنوب
 برآورد دبي رسوب معلق ايستگاه قرآن تالار بابل رود به كمك سيستم استنتاج فازي- عصبي تطبيقي (ANFIS)
 برآورد بار معلق رودخانه ها به كمك شبكه هاي عصبي و نروفازي (مطالعه موردي؛ بابل رود)
 كاربرد پساب فاضلاب براي آبياري چمن (The Application of Wastewater for Turfgrass Irrigation)
 اصلاح شيميايي فوم هاي مصرفي پلي اورتان و استفاده از آن در حذف فنل از محلول هاي آبي آلوده
 مقايسه كربن فعال بدست آمده از هسته خرما با استفاده از دو فعال كننده و كاربرد آن در بهبود كيفيت آب
 كاهش آلودگي ناشي از فسفر در رواناب كشاورزي از طريق تثبيت فسفر در خاك با استفاده از هيوميك اسيد
 بررسي تأثير اجراي عمليات تغذيه مصنوعي در كاهش فسفر، نيترات و مواد جامد معلق موجود در فاضلاب تصفيه شده
 بررسي اثر عدد فرود در بالادست شبكه بر ضريب تخليه آبگيركفي با ميله هاي عرضي
 بررسي آزمايشگاهي تأثير تغيرات عمق جريان بالادست بر ضريب تخليه آبگير كفي عرضي
 جداسازي و شناسايي باكتري هاي تجزيه كننده آنتراسن از آب و رسوب آلوده به تركيبات نفتي و شيميايي
 بررسي عملكرد بيوراكتورهاي فيلتراسيون در بستر لجن با جريان رو به بالا در تصفيه فاضلاب هاي شهري- چالش ها و راهكارها
 بررسي كاربردسطوح مختلف فسفروكلسيم برميزان عصاره گياهي نعناع درمنطقه تشان بهبهان
 بررسي كاربرد سطوح مختلف فسفرو كلسيم بر ميزان عملكرد گياهي نعناع در منطقه تشان بهبهان
 پيش بيني نوسانات سطح آب زيرزميني دشت آباده با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
 تحليل فراواني سيلاب بااستفاده ازالگوريتم فراكاوشي ژنتيك (مطالعه موردي :ايستگاههاي هيدرومتري استان كرمان)
 نقش پسابهاي صنايع غذايي به عنوان منبع كربن و ساير نيازهاي ميكروارگانيسم به لجن فعال در راستاي توليد پلي هيدروكسي آلكانواتها
 بهينه سازي تزريق كلر با درنظر گرفتن قابليت اطمينان كيفي با الگوريتم جامعه مورچگان در شبكه هاي توزيع آب
 بررسي روند تغييرات مكاني-زماني كيفيت آب زيرزميني دشت رفسنجان براي مصارف كشاورزي
 ارزيابي كيفي سيستم هاي رودخانه اي به وسيله مدل رايانه اي WASP7 مطالعه موردي رودخانه تالار
 ارزيابي روش هاي انتقال رسوب در لوله ها با بستر ته نشين شده
 مديريت برداشت آبهاي زيرزميني دشت نورآباد با مدل MODFLOW در شرايط خشكسالي
 سنتز نانو ذرات ZnO تحت امواج فرا صوتي و بررسي تاثير آن در حذف فسفات از آبهاي آلوده
 مطالعه استفاده از پساب تصفيه شده شهري در مديريت منابع آب (مطالعه موردي: محدودهاي از مرغزار دشت شهركرد)
 رويكرد ANN-GA در مدلسازي فرآيند بارش- رواناب با استفاده از دو تابع هدف مختلف در طول دوره هاي متفاوت (مطالعه موردي: حوضه رودخانه فهليان در استان فارس)
 مديريت حوادث در شبكه هاي آبرساني با رويكرد تلفيق شبكه هاي بيزين و روش هاي تصميم گيري چند معياره
 ارزيابي كارآيي تصفيه خانه فاضلاب شيراز
 بررسي اهميت انجام عمليات ويدئومتري قبل از تحويل موقت در صرفه جويي منابع كشور و معرفي سيستم و تكنولوژي مورد نياز در آن
 تأثير انحراف مسير كانال بر اندازه گيري سرعت به وسيله سنسورهاي سرعت سنج داپلر در شبكه هاي فاضلاب
 ميزان تمايل افراد در استفاده از آب تصفيه شده فاضلاب با روش آماري (مطالعه موردي تربت حيدريه)
 كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در صنعت آب و فاضلاب و مطالعه موردي پياده سازي سيستم اطلاعات جغرافيايي شهر محمودآباد
 بررسي علل بد طعم بودن آب چاه روستاي شيرينك بردسير و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع آنها
 بررسي مشخصههاي هيدروليكي رودخانه دائمي (مطالعه موردي رودخانه تالار، مازندران)
 تكنولوژي trenchless (بدون حفاري) و جنبه هاي اقتصادي واجتماعي آن
 تأثير pH بر نشت مواد آلي از جداره داخلي لوله هاي پلاستيكي
 مقايسه عملكرد شبكه عصبي مصنوعي و شبكه عصبي تكامل گرا در پيش بيني آبدهي رودخانه (مطالعه موردي: حوضه زهره در استان فارس)
 بررسي كارايي برخي مدل هاي ارزيابي آسيب پذيري آب هاي زيرزميني به آلودگي
 استفاده از روش تاگوچي در حذف نيترات از آبهاي آلوده توسط فرآيند نانوفيلتراسيون
 مدلسازي افت آبهاي زيرزميني در دشت كبودراهنگ همدان با استفاده از نرم افزار PMWIN
 بررسي روند بارش ماهانه، فصلي و سالانه در استان گلستان به روش من-كندال و تحليل رگرسيون
 بررسي پيش بيني نوسانات آب زيرزميني با استفاده از هوش مصنوعي
 استفاده از گياهان براي تصفيه فاضلاب(تصفيه فاضلاب به روش نيزار)
 كاليبراسيون هيدروليكي شبكه هاي توزيع آب با حداقل نمونه برداري از شبكه
 كاليبراسيون كيفي شبكه هاي توزيع آب با استفاده از الگوريتم جامعه مورچگان
 حذف ديكلوفناك از محيط هاي آبي با استفاده از نانو ذرات آهن صفر و روش فتوكاتاليستي TiO2/UV
 مديريت بهره برداري و نگهداري شبكه هاي آبياري و زهكشي در زرينه رود با استفاده از GIS
 افزايش بهره وري در تاسيسات آب و فاضلاب با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
 حذف يونهاي فلزي مس (Cu(II و نيكل (Ni(II از محلول توسط نانوذرات هيدروكسيد كلسيم
 بررسي موانع و راهكارهاي علمي و عملي استفاده از لجن فاضلاب شهري در مصارف كشاورزي
 بررسي پديده فرونشست زمين و فروچاله در اثر افت سطح آب زيرزميني در دشت كبودراهنگ همدان
 مطالعه شرايط و مشكلات تعاوني هاي آب بران با استفاده از تكنيك هاي كيفي (مطالعه موردي: حوزه سد سهند هشترود )
 بررسي روشهاي تصفيه آبهاي زير زميني از آهن و منگنز و انتخاب اكسيد كننده بهينه
 توزيع شرايط مرزي در آناليز چكش آبي
 بررسي تحليلي پارامترهاي فيزيكي و شيميايي در آبراهه دز- استان خوزستان
 بررسي تلفات انتقال آب در كانالهاي بتني شبكه آبياري سد بيدواز اسفراين
 استفاده از روش الكتروليز درگند زدايي آبهاي صنعتي
 تعيين افت انشعابي جريان فوقبحراني بر روي سرريز جانبي
 استفاده مجدد از پساب فاضلاب
 كاربرد مباني جريان متغير مكاني در تعيين قطر بهينه لوله هاي زهكش زيرزميني
 تأثير كدورت و سطوح مختلف شوري آب آبياري بر برخي خصوصيات فيزيكي خاك
 ارزيابي عملكرد طرح تجميع و تصفيه فاضلاب شهري بيرجند
 بررسي نتايج آناليز شيميايي و رابطه آن با تغييرات سطح سفره آب زير زميني دشت چترود در چاههاي آب شرب شركت آب و فاضلاب روستايي كرمان
 ارزيابي كيفيت آب هاي زير زميني براي مصارف كشاورزي با استفاده از روش AHP و سيستم هاي اطلاعات مكاني (GIS) مطالعه موردي: شهر بابك- كرمان
 تحليل مكاني و زماني سطح آب زيرزميني توسط سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: حوزه دشت بردسير)
 كاهش افت و توليد انرژي در شبكه هاي آبرساني
 تهيه كربن فعال تهيه شده از پسته وحشي جهت خارج كردن سرب از آب
 تاثير سيستم آبرساني شهري در غلظت فلزهاي سنگين در نمونه هاي آب شرب شهر زنجان
 انواع روشها و تكنيك هاي حفاري
 مديريت بحران منابع آب در ايران – Crisis Management of Water Resources in iran
 بررسي علل رسوب گذاري آب در لوله هاي شبكه آب رساني روستاي بلورد
 استفاده از فرايند انعقاد در تصفيه فاضلاب صنعت لبنيات
 انتخاب پمپ مناسب جهت كاهش مصرف انرژي در ايستگاه هاي پمپاژ
 بررسي تغييرات (COD, BOD(5، اسيديته و شوري ضمن اجراي عمليات تغذيه مصنوعي با فاضلاب تصفيه شده شهري
 بررسي سيستمهاي جمع آوري واستحصال آب خاكستري از آبهاي سطحي و پساب در روستاهاي آبادان
 بررسي فني و اقتصادي احداث و بهره برداري تاسيسات گندزدايي مناسب براي 14 شهر استان هرمزگان از طريق بخش خصوصي
 بررسي راندمان فرايند انعقاد الكتريكي – شناورسازي الكتريكي در حذف COD از پساب يك خشكشويي با استفاده از الكترودهاي آهن و آلومينيوم
 بررسي، امكانسنجي و مقايسه كاربرد فناوري هاي نمكزدايي در شيرين سازي آب دريا
 بهرهبرداري تلفيقي از منابع سطحي و زيرزميني با هدف بهبود كمي و كيفي منابع آب با استفاده از رويكرد پويايي سيستم (شرق تهران، ايران)
 بهينهسازي شبكه هاي توزيع آب با استفاده از روش تكامل رقابتي جوامع (SCE)
 بهينه سازي مخزن ذخيره در شبكه توزيع آب با استفاده از الگوريتم دو هدفه ACO
 توليد نقشههاي پراكنش دادههاي اقليمي جهت مديريت منابع آب با استفاده از مدل SWAT
 شبيه سازي عددي اثر توسعه بهره برداري آب زيرزميني مخروطه افكنه رودخانه محمدآباد، استان گلستان
 ضرورت برنامه ريزي در خصوص مديريت بهره برداري از منابع آب نامتعارف (زهابهاي كشاورزي)
 بررسي ميزان نيترات ونيتريت درمنابع آبهاي زيرزميني روستاههاي شهرستان جيرفت وارائه راهكارمناسب جهت پيشگيري از آلودگي ها
 مديريت بحران در تاسيسات آب و فاضلاب
 شناسايي و بررسي عوامل ميكروبي آلوده كننده و مقاوم به گندزدايي كلر در آب شرب
 استفاده از سيستم هاي غير متمركز فاضلاب براي تصفيه فاضلاب خانگي در جوامع كوچك جهت كاهش هزينه اوليه ونگهداري
 طراحي و بهينه سازي شبكه هاي توزيع آب بااستفاده از الگوريتم ژنتيك مطالعه موردي شهر گردكشانه
 ارتباط بين املاح موجود در آبهاي زيرزميني وسازند هاي تشكيل دهنده دشت راور
 مديريت عرضه و تقاضاي آب با استفاده از توابع ARIMA
 افت آبهاي زير زميني و نقش تغذيه مصنوعي در بهره برداري بهينه آن
 سامانه شناسايي هوشمند نيترات در پسابهاي تصفيه شده شهري
 بررسي عوامل آلودگي رودخانه بهمنشير و راهكارهاي مقابله با آن
 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید