مشاهده مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری در پایگاه اطلاع رسانی کنفرانسها و همایشهای تخصصی کشور (سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir/

پنجمين كنفرانس برنامه‌ريزي و مديريت شهري

مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری 4 تا 5 اردیبهشت ماه 1392  اسفند ماه توسط دانشگاه فردوسي مشهد و علوم محيطي و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در مشهد برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 145عنوان مقاله تخصصی شامل 2267 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درپنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
 تحليل چالشهاي پيش روي مديريت زمين شهري كشورهاي درحال توسعه
 بررسي و رتبه بندي عوامل كليدي تاثير گذاربرمشاركت شوراهاي اجتماعي محلات درمديريت شهري
 فرايند و ايجاد دانش دربانكهاي صادرات استان گيلان و تاثير آن بربهره وري مديريت شهري
 مكان يابي بهينه پارك هاي درون شهري با استفاده ازGIS و مدل AHP نمونه موردي: شهر آمل
 ارزيابي كاربري زمين درپروژه هاي مسكن مهرمطالعه موردي: پروژه 500 هكتاري مسكن مهر شهرك پرديسان قم
 بررسي شهرنشيني ديفرانسيل دراستان خراسان رضوي
 بررسي راهبردهاي تاثير گذار درتوسعه توريسم شهرسنندج با استفاده ازماتريس SWOT
 تحليل و بررسي مفاهيم، ويژگيها و فرايند توسعه مشاركت شهروندي الكترونيك با تاكيد بركلانشهرهاي ايران
 لزوم نگرشهاي سيستمي دربرنامه ريزي شهري مورد حمل و نقل درون شهري بجنورد
 بررسي امكانات پارك هاي شهري درراستاي شناسايي علل مراجعه به آن نمونه موردي: پارك ملت مشهد
 بررسي جايگاه توسعه با استفاده ازشاخص تركيبي توسعه انساني HDI و تكنيك GIS مطالعه موردي: دهستانهاي شهرستان بهشهر
 بررسي تحليل و ارزيابي تراكم و سرانه كاربري فضاي سبز شهري نمونه موردي: شهرياسوج
 ارزشيابي سطح قابليت زندگي شهراصفهان ازديدگاه شهروندان
 تعيين الگوي گسترش كالبدي – فضايي شهر با بهره گيري ازمدلهاي كم نمونه موردي: شهر جونقان
 بررسي تغييرات كاربري اراضي شهري درطرح جامع و تفصيلي شهرزنجان طي دهه هاي 1365-85
 ضرورت احداث پاركينگ دربخش مركزي شهرسبزوار درراستاي ساماندهي حمل و نقل و توسعه پايدارشهري
 مكان يابي بهينه مراكزآتش نشاني با استفاده ازروش تركيب خطي وزني WLC مطالعه موردي: شهر اردبيل
 پايداري بافت قديم شهرماكو ازمنظر عدالت اجتماعي
 تحليل فضايي جرايم شهري با استفاده ازمدل تخمين تراكم كرنل مطالعه موردي: جرايم مواد مخدر منطقه 2شهرداري تهران
 مقايسه سيستم هاي LBCS و تيپ12 طرح هاي تفصيلي درطبقه بندي كاربري زمين با هدف انتخاب سيستم بهينه جهت كاربرد درطرح هاي توسعه شهري
 بررسي نقش سياست مسكن مهردرتشديد پراكنده رويي شهري مطالعه موردي شهر استهبان
 ارزيابي سلسله مراتب شهري استان خوزستان طي سالهاي 1355تا1385
 نقش شوراياران درجلب مشاركت شهروندي نمونه موردي: منطقه 4شهرتهران
 برررسي آگاهي شهروندان ازپيامهاي ترافيكي و تاثير آن برميزان استفاده ازخودروي شخصي درترافيك شهري: مورد مطالعه شهر اصفهان
 ارزيابي عوامل موثربرعملكرد شوراي اسلامي شهردرمديريت شهري مطالعه موردي:شهرزابل
 بررسي جايگاه و نقش شهرداري كلانشهرها درمديريت بحران مطالعه موردي: شهرداري كلانشهر مشهد
 مشكلات حقوقي شهرداري ها دراداره ي شهرهاي ايران


 بسترهاي استفاده ازدولت الكترونيك درنظام يكپارچه مديريت شهر مطالعه موردي كلانشهر تهران
 چشم اندازسازي شهراشنويه درفرآيند راهبرد توسعه شهري CDS
 بررسي جايگاه شهرهاي كوچك درنظام سلسله مراتبي شهري نمونه موردي شهرروانسر
 امكان سنجي وضعيت سازمان جهت اجراي موفقيت آميز فرآيند مديريت دانش با نگاهي ويژه به معاونت برنامه ريزي و توسعه شهرداري مشهد
 راهكارهاي توسعه گردشگري شهري با استفاده ازماتريس QSPM,SWOT نمونه موردي: شهرستان مريوان
 چگونگي بازيابي روح مكان درشهر امروزي نمونه موردي: يزد و كرج
 سنجش درجه توسعه يافتگي شهرستانهاي استان گلستان دربخش شاخصهاي بهداشتي – درماني با استفاده ازروش تاكسونومي عددي
 تاثيرزون بندي براساس معيار تراكم ساختماني بركنترل توسعه شهري مطالعه موردي: مرودشت
 ارزيابي كاربري هاي تفريحي – فرهنگي با تاكيد برجمعيت مطالعه موردي: شهرگرگان
 ارزيابي و تحليل ميزان تحقق پذيري اهداف توسعه ي شهري توسط شوراي شهرمطالعه موردي شهرزاهدان
 بررسي مشاركت شهروندان با مديريت شهري شهرداري درطرح هاي شهري مطالعه موردي شهرشيروان
 به كارگيري روش كارت امتيازي متوازن به عنوان ابزاري جهت كنترل استراتژي شهرمشهد
 مكان يابي جهت توسعه آتي شهربا استفاده ازروش تحليل سلسله مراتبي AHP مطالعه موردي: شهرگرگان، كوي اوزينه
 ساماندهي كاربريهاي اداري با استفاده ازنرم افزار AIMSUN نمونه موردي: محدوده مركزي شهر بابل
 طراحي و توسعه يك سامانه مكان مبنا تحت وب جهت دريافت پردازش و پاسخگويي به نظرات و تقاضاي شهروندان درحوزه مديريت شهري مطالعه موردي سامانه مديريت شهري 137 شهرداري تهران
 نقش شاخصهاي حكمروايي شهري درحركت به سوي توسعه پايدارشهري
 بررسي شهرهاي مجازي
 نقش حكومت هاي محلي درحكمروايي خوب شهري درراستاي تحقق توسعه پايدار
 راه هاي توسعه خدمات الكترونيك شهرداريها براساس ماتريس هاي مديريت استراتژيك مطالعه موردي: شهرداري منطقه 4 مشهد
 بررسي ميزانه تحقق پذيري طرح تفصيلي درشهرمشهد منطقه 10 كاربريهاي فضاي سبزوتفريحي ، ورزشي و فرهنگي تاريخي
 حكمراني خوب درشهرداري مشهد
 پهنه بندي شهرايلام ازنظر پارامترهاي طراحي زيرساخت هاي شهري با استفاده ازنرم افزارGIS
 تعيين عوامل تسهيل كننده براي تبديل شهر مشهد به يك شهركارآفرين
 جايگاه حكمروايي خوب دربرنامه ريزي شهري نمونه موردي طرح متروي شيراز
 ارزيابي پايگاه اقتصادي اجتماعي ساكنين شهرمشهد و تاثير آن برقيمت زمين شهري مورد منطقه سه شهرداري مشهد
 تحليل نقش سرمايه اجتماعي در حكمراني مطلوب شهر
 مروري بركاربردهاي سنجش ازدور درتحليل شرايط سطحي روسازي خيابانهاي شهري
 Urban Growth Management with Urban Growth Boundaries Tehran’s Greenbelt Experience
 A survey on infrastructural exclusions in new established cities of Iran Case of ICT Diffusion in Golbahar & Binalood
 ارزيابي مشاركت شهروندي در شهرهاي جديد ايران با تاكيد بر بومي و غير بومي بودن شهروندانمطالعه موردي: شهر جديد بينالود
 ارزيابي دولت محلي شهري در نظام سياسي تك ساخت ايران
 بررسي الگوي جدايي گزيني گروههاي قومي در شهر مشهد
 تحليل تغيير كاربري اراضي شهر بجنورد بعد از استان شدن با تاكيد بر كاربري اداري
 تحليل ويژگيهاي اقليم توريستي با استفاده از شاخصهاي دماي فيزيولوژي PMV و PET در شهر سبزوار
 بررسي رضايت شهروندان از عملكرد شهرداري در حاشيه شهرهاي مياني مطالعه موردي: شهر بابل
 بررسي و تحليل عملكرد مديريت شهري در توسعه كالبدي-فيزيكي شهرمطالعه موردي:شهر بابلسر
 تأثير عملكرد مديريت شهري بر ارتقا كيفيت زندگي شهروندان مطالعه موردي: شهرجديد گلبهار
 تحليل مقايسه اي شاخص هاي ارزيابي محيط زيست شهري
 ارزيابي شاخص هاي كيفيت محيطي شهر بناب از ديدگاه شهروندان
 برنامهريزي سناريو جهت بهبود بخش مركزي شهر بوكان با استفاده از نرم افزارCommunityVIZ Scenario360
 مديريت جامع پسماندهاي شهري با اولويت تفكيك از مبدا بر مبناي تفكر سيستمي، مطالعه موردي: شهرستان ساري
 تاثير شاخص هاي توسعه شهري بركيفيت زندگي در استان هاي ايران
 سنجش وضعيت شاخص هاي كيفيت زندگي شهري، منطقه ۲ اردبيل از ديدگاه شهروندان
 مقايسه تطبيقي نتايج سنجش كيفيت خدمات و سيسستم مديريت كيفيت مطالعه موردي: مناطق سيزده گانه شهرداري مشهد
 تحليل الگوي رشد كالبدي- فضايي شهرها از طريق آمار فضايي درGIS مطالعه موردي: كلانشهر تهران
 سهم مهاجرتهاي روستا -شهري در افزايش جمعيت كلانشهر تهران
 مديريت آلودگي هاي زيست محيطي صنايع در پيرامون شهرها مطالعه موردي : شهر صنعتي هشتگرد
 ارائه يك مدل كمي براي مكان يابي پاركينگ هاي غيرحاشيه اي بر روي شبكه حمل ونقل شهري
 نقش حكمروايي خوب شهري در مديريت محله با استفاده از مدل TOPSIS مورد مطالعه: محلات منطقه ١٠ تهران
 بررسي عملكردشهرداري درچهارچوب حكمراني خوب شهري نمونه مورد مطالعه: مناطق چهارده گانه شهراصفهان
 ماليات بر ارزش افزوده منبع درآمدي پايدار براي مديريت شهرها مطالعه موردي كلان شهر اصفهان
 بررسي اثرات تقسيم استان خراسان برشاخص رضايتمندي اقتصادي شهروندان نمونه موردي شهربجنورد
 توسعه شهري پايدار و اقتصاد مقاومتي: رهيافتي براي توسعه درون زا
 عوامل تعيين كننده رشد شهري در ايران رهيافت رگرسيون وزني جغرافيايي
 نشانه هاي شهري عاملي هويت بخش درشهرهاي جديد نمونه موردي: شهرجديدهشتگرد
 واكاوي پيامدهاي آپارتمان نشيني دركلان شهر مشهد
 ساماندهي مبلمان شهري راهكاري جهت استفاده بهتر ازفضاهاي شهري نمونه مورد مطالعه : مبلمان خيابان شريعتي شهركرمان
 ارزيابي اثرات ايجادشهرهاي كوچك و نقش آن دربهبود كيفيت زندگي مطالعه موردي: شهرانبارالوم دراستان گلستان
 ارزيابي نورپردازي درميزان پاسخ دهندگي ورودي شهرها نمونه موردي: ورودي شهرتبريز
 آثار و تبعات تخلفات ساختماني در شهر ها نمونه مورد مطالعه: شهر زنجان
 معيارهاي مكانيابي پاركهاي جنگلي شهري
 تداوم هويت درروند نوسازي و بهسازي بافت هايتاريخي شهرهاي ايران
 بررسي عددي اثرشكل بام برالگوي جريان درخيابان با استفاده ازديناميك سيالات محاسباتي
 استفاده ازرويكرد نوشهرسازي درراستاي ايجاد محيط پايدارشهري مطالعه موردي: ورودي شيراز – بندرعباس
 مطالعه و بررسي نقش مبلمان پارك درميزان مراجعه ي شهروندان به پارك ها مطالعه موردي: پارك ملت شهرستان تكاب
 ارزيابي و سنجش سطح پايداري محله درشهرهاي كوچك نمونه موردي: محله پاچنارطرقبه
 استخراج و تبيين شاخصهاي پايداري موجوددرمحله گودال مصلي يزد
 بكارگيري الگوهاي طراحي شهري درجهت ارتقاء سطح امنيت و سلامت اجتماعي شهروندان
 بررسي سرزندگي درخيابان شهري مطالعه موردي، خيابان مسجدجامع يزد
 نقش هنرهاي تجسمي برارتقا كيفيت بصري فضاهاي شهري با تاكيد برنقاشي ديواري نمونه موردي شهرشيراز
 منظرشهري و نقش آن درتوسعه و طراحي شهري پايدار
 راهبرد رشدهوشمند، فرم شهري مطلوب جهت دستيابي به توسعه پايدار
 بررسي و نقش فشرده سازي شهري، به عنوان الگوي مناسب توسعه شهري مورد پژوهش؛ شهر پارس آباد
 مكان يابي و ظرفيت سنجي پاركينگ هاي شهري مشهد
 بررسي تاثير تابلوهاي تبليغاتي سطح شهرها در ميزان عملكرد رانندگان مورد مطالعاتي: بزرگراه آسيايي مشهد
 مكانيابي پياده راههاي شهري با استفاده از روش AHP نمونه موردي: شهر ماكو
 معرفي روشي براي مكانيابي پاركهاي جنگلي شهري جديد با استفاده ازآناليز چند معياره وgis
 توسعه پايدارشهري با تاكيدبرفضاي سبزشهري نمونه موردي شهرمشهد
 ارزيابي كيفيت زندگي شهري مطالعه ي موردي: بافت فرسوده شهر آمل
 بررسي وضعيت كالبدي بافت مركزي شهرها با استفاده ازAHP,GIS مطالعه موردي: منطقه ثامن شهرداري مشهد
 شيوه هاي مداخله دربافت هاي فرسوده شهري مطالعه موردي: شهرپيرانشهر
 تحليل فضايي -مكاني مراكز خدمات شهري بازارقديم درساماندهي بافت هاي فرسوده با تاكيد برشبكه معابر مطالعه موردي: بافت قديم شهرشيراز
 سنجش نابرابري و فقرشهري درمحلات اسكان غيررسمي و رسمي نمونه موردي شهرزنجان
 آسيب شناسي بافت تاريخي با تكيه بر زندگي جديد در بافت قديم، بررسي موردي بخشي ازبافت تاريخي خيابان شريعتي جنوبي تبريز گذر مغازه سنگي ها
 تحقق پذيري طرح هاي نوسازي بواسطه ارزيابي مشاركتي نمونه موردي محله كشتارگاه يزد
 ارزيابي عوامل موثربرمشاركت ساكنان بافت هاي فرسوده شهري درنوسازي و بهسازي اين بافت ها نمونه موردي شهرتايباد
 سنجش راهبردهاي بهسازي و نوسازي بافت قديم با تاكيد برساختارهاي مديريتي، اجتماعي و اقتصادي نمونه موردي شهربجنورد
 مطالعه مسائل كالبدي و عملكردي بافت هاي فرسوده و تاريخي شهرها و ارائه راهكارهاي ارتقاء كيفيت آنها مورد مطالعه : باغ فرهنگي شهرقزوين
 ارزيابي اولويت هاي كيفي مداخله دربافت هاي فرسوده شهرزاهدان
 بررسي عوامل مؤثر در بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري نمونه موردي: محله نفرآباد شهرري
 حس مكان و مقاومت مالكين در برابر طرح هاي مرمتي بافت هاي فرسوده شهري:مورد مطالعه منطقه آبكوه مشهد
 ساماندهي و توانمند سازي بافت فرسوده محله فهادان يزد
 آسيب شناسي قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده وناكارآمد شهري
 ارزيابي مفهومتعادل بخشي در طرح منظر محله خوب بخت
 بررسي وضعيت سلامت اجتماعي شهروندان دركيفيت زندگي شهري مطالعه موردي: مقايسه بافت فرسوده و سطح شهر كامل
 علل عدم تمايل مردم به سكونت در بافت هاي فرسوده تاريخي و راهبردهاي مقابله با آننمونه موردي: محله شيخداد در شهر يزد
 بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي و عوامل موثربرآن مطالعه موردي شهرستان بانه
 ارزيابي قابليت هاي گردشگري مذهبي استان گيلان مطالعه موردي: شهرستان آستانه اشرفيه
 بررسي نقش سلسله زنديه درتوسعه كالبدي – فضايي شهرشيراز
 تأثير آگاهي زنان از فوايد ورزش بر مراجعه آنان به باشگاه هاي ورزشي
 شهر دوستدار كودك واحساس شادي كودكان در شهر مشهد
 بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي گردشگر از طريق ارزش ادراكي وي از گردشگاه
 عوامل موثربرجذب گردشگران خارجي درگردشگري مذهبي شهر مشهد
 ژئوپلتيك فرهنگي و تاثير آن برامنيت ملي مطالعه : خراسان بزرگ
 شاخصهاي شهرامن دراسلام و جايگاه حقوق شهروندي و مديريت شهري درارتقاي امنيت اجتماعي
 بررسي شاخص TCI بر تعيين فصول گردشگري شهر مشهد براي توسعه اقتصادي و گردشگري شهري
 تبيين ساختاري كاركردي مديريت زيارت در شهر مشهد
 ارائه چارچوب مفهومي جامعه شناختي براي امنيت شهروندي درمحله
 بررسي تاثيرطراحي كالبدي درشكل گيري كانونهاي جرم خيزنمونه ي موردي شهر كردكوي
 بررسي عوامل موثردررشد حاشيه نشيني مطالعه موردي شهربانه
 چالشهاي مديريت فرم شهر طبس بعداززلزله سال 1357
 نقش معماري و طراحي شهري بر امنيت رواني شهروندان
 ارتقاي امنيت معابرشهري با تاكيد برنورپردازي نمونه موردي: خيابان هاي امامت و فرهنگ درمشهد
 بررسي و تحليل تاثير حاشيهنشيني در وقوع جرم و ناامني مطالعه موردي؛ محله شيخآباد شهر قم
 بررسي عوامل كالبدي موثر بر ناامني وجرم خيزي فضا با تاكيد بر رويكرد CPTED مطالعه موردي:محله گودال مصلي در شهر يزد
 اصول راهبردها و سياست هاي طراحي محيط امن به منظور ارتقاء كيفيت زندگي
 بررسي تاثيرفناوري اطلاعات وارتباطات ICTبر امنيت اجتماعي شهروندان
 امنيت اجتماعي و اولويت بندي آن در مناطق اقامت و خريد زائران و گردشگران شهر مشهد

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید