نمایه سازی مقالات اولین همایش حفاطت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی در مرجع دانش {بانک مقالات – سیویلیکا}

www.callforpapers.ir

اولين همايش حفاظت از تالاب ها واكوسيستم هاي آبي

مجموعه مقالات اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی  19 اردیبهشت ماه 1392 توسط شركت هم انديشان محيط زيست فردا و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در همدان  برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 139عنوان مقاله تخصصی شامل 1511 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دراولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی
 اكوتوريسم ساحلي درياي خزر در جهت حفاظت از تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي مطالعه موردي: شهرستان آستارا
 بررسي همبستگي بين فاكتورهاي ريخت شناسي دو گونه بومي اردك ماهي و كپورمحلي تالاب انزلي با غلظت فلزات سرب كادميوم در بافت عضله
 ژئوتوريسم رودخانه هاي حوضه ي ارس در شمال غرب ايران
 تلفيق منطق فازي و روشهاي زمين آماري در پهنهبندي عناصر مس و كبالت در تالاب انزلي
 بررسي اثرات خشكسالي تالاب هامون بر فعاليت هاي شيلاتي منطقه سيستان
 بررسي ميزان آلودگي ميكروبي شناگاههاي سواحل جنوبي درياي خزر در استان گيلان و مقايسه آن با استاندارد بهداشت جهاني
 بررسي روند تغييرات سطوح اولنگزارهاي منطقه گلول سراني در استان خراسان شمالي
 بررسي نقش تالاب هاي وليعصر در جذب گردشگر و تأثير آن بر شهر پلدختر
 بررسي فرايند هاي مؤثر در گياهان تالاب هاي مصنوعي
 اقدامات اصلاحي به منظور كاهش اثرات سوء زيست محيطي لايروبي و دفع مطالعه موردي: نهنگ روگا، تالاب انزلي
 شناسائي مناطق ويژه اكولوژيك استان تهران بر اساس وضعيت حيات وحش
 بررسي و تحليل تغييرات اقليم آسايش گردشگري تالاب چغاخور با استفاده ازشاخص PET
 از زباله داني تا تفرجگاه نمونه موردي تالاب عينك رشت
 پيش بيني سطح ايستابي آب زيرزميني دشت داريون به روش شبكه عصبي مصنوعي
 شناسايي پيامدهاي زيستمحيطي و ارزيابي مديريت ريسك طرح توسعه اسكله برروي تالاب بين المللي بندر انزلي
 تجزيه و تحليل مخاطرات محيط زيستي تالاب استيل آستارا با استفاده از روش Entropy
 نقش عوامل طبيعي وانساني وعمده ترين تهديدات پيش روي درپايش خشكسالي حوضه آبريزدرياچه اروميه
 اكوسيستم تالابهاي شهرستان مهابادتالاب كاني برازان-تالاب يوسف كند
 تالاب ها و تنوع زيستي، ذخاير ژنتيكي و نحوه حفاظت از آنها
 تحليل پارامترهاي اقليمي دماوبررسي بارش تالاب هورالعظيم بااستفاده از شاخص نرمال و SPI
 بررسي تراكم زئوپلانكتوني در منطقه غربي تالاب انزلي آبكنار و شيجان
 ارائهي سيستم سه بعدي مديريت اكوتوريسم به منظور توسعه پايدار گردشگري تالاب گاوخوني
 تحليل شرايط زيست محيطي نگين فيروزه اي اصفهان
 تدوين و طراحي سازوكار بهره برداري و مديريت منطبق بر الگوي مشاركتي در تالاب شادگان از ديدگاه جوامع محلي
 بررسي نگرش بهره برداران محلي نسبت به حفاظت در مقابل توسعه در مديريت مشاركتي تالاب شادگان
 مرگ تالاب هامون و چالش هاي محيطي و انساني آن بر منطقه سيستان
 اكو توريسم در راستاي حفاظت از تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي با تاكيد بر مدل SWOT
 ارزيابي پتانسيلهاي اكوتوريستي تالاب پيرسلمان با رويكرد حفاظت از آن بر اساس روش ارزش علمي و ارزش افزوده
 چالش ها و فرصت هاي حسابداري سبز در جهت بهبود ومديريت توسعه پايدار تالاب ها واكو سيستم هاي آبي
 اثرات تغيير اقليم و خشكسالي شهرستان تبريز بر تنوع زيستي و كاركردهاي زيستگاهي تالاب قوري گؤل
 حفاظت از تنوع زيستي و ذخاير ژنتيكي تالاب ها و اكوسيستم هاي آّبي
 كاهش آب تالاب چغاخور چهارمحال و بختياري عاملي در تشديد آثار بيولوژيك ماهي مهاجم خارجي آمورنما Pseudorasbora parva بر جمعيت ماهيان بومي
 بررسي تاثير اجسام خارجي به آب انداخته شده توسط گردشگران در لانه هاي تخمريزي انتخابي توسط ماهي مهاجم خارجي آمورنما Pseudorasbora parva, Temminck and Schlegel, 1846
 بررسي متغيرهاي اقليمي با استفاده از حلقه هاي رويشي درختان
 ارزيابي زيستگاه پايكاي افغاني Ochotona rufescens با استفاده از عوامل اكولوژيك پايدار مطالعه موردي: پارك ملي گلستان
 بررسي فون پرندگان آبزي و كنار آبزي تالاب شكار ممنوع شيرين سو در استان همدان
 بررسي تاثير نوسانات سطح آب درياي خزر بروضعيت معيشتي حاشيه نشينان تالاب انزلي
 اثرات اكولوژيكي خشكسالي بر تالاب هامون
 شناخت پتانسيل آسايش بيوكليماتيك انساني تالاب بروم الوان
 بررسي توسعه گردشگري روستايي در راستاي حفاظت از تالاب ها ،نمونه موردي، تالاب سولدوز شهرستان نقده
 بررسي اكوسيستم تالاب ميقان اراك
 رويكرد برندسازي تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي مطالعه موردي تالاب انزلي
 بررسي و تحليل تغييرات دما و بارش در تالاب ديمه
 تعيين حريم كيفي تالاب ها مطالعه موردي: تالابهاي آلاگل،آلماگل وآجي گل استان گلستان
 بررسي تغييرات دما در حوضه رودخانه ميناب و تاثير آن بر تالاب بين المللي مصب رودخانه هاي شور، شيرين و ميناب
 مشاهده و ثبت پرندگان آبزي و كنار آبزي تالاب شيرين سو
 مشاهده و بررسي تالاب پيرسلمان
 برنامه ريزي و مديريت بحران هاي زيست محيطي درياچه هاي در معرض خشكي ايران آسيب ها، اثرات و راهكارها
 ارزيابي اقليم آسايشي تالاب آغ گل با استفاده ازشاخص دماي معادل فيزيولوژيك PET
 مدلسازي الگوي پراكنش شوري آب درياچه اروميه توسط تكنيك سنجش از دور
 اثرات مخرب خشكشدن درياچه اروميه بر تنوع زيستي و ارائه راهكارهاي حفاظتي
 بررسي عوامل ناپايداري تالابها در ايران
 بررسي اهداف كنوانسيون رامسر در جهت حفاظت از تالاب ها
 اكوتوريسم، راهبردي جديد در راستاي توسعه و حفاظت پايدار محيط زيست
 ارزيابي اقليم آسايشي تالاب مهارلو
 حفاظت ومديريت تالابها
 حفاظت از تنوع زيستي و ذخاير ژنتيكي تالابها
 غربالگري ملكولي سراشيامارسيسنس توليد كننده آنزيم سرايشوپپتيداز از آب هاي برنج غرب مازندران
 ارزش اكوتوريستي و زيست محيطي تالاب هشيلان بر اساس شاخص ترموهيدرومتريك
 بررسي اكوسيستم تالاب ها در جهت جذب توريسم با رويكرد توسعه پايدار
 شناخت و معرفي پرندگان زيستگاه تالاب گندمان دراستان چهارمحال وبختياري
 ارزيابي زيستگاه و مروري بر ويژگي هاي تالابهاي استان اردبيل مطالعه موردي تالاب تپراق كندي مغان
 بررسي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب
 بررسي ماهيگيري ورزشي دردرياچه گهر
 ابعاد حقوقي آلودگي محيط زيستي درياي مازندران و مسئوليت كشورهاي ساحلي
 بررسي وضعيت خشكسالي هواشناسي تالاب شادگان
 بررسي نقش تالابها در كاهش اثرات مخرب سيلاب و حفظ محيط زيست
 ارزيابي اثرات زيست محيطي اكوتوريسم در تالاب گندمان استان چهار محال و بختياري
 ارزيابي تاثير پرنده نگري در توسعه اكوتوريسم تالاب بين المللي ميانكاله
 ارزيابي و مطالعه نقش مشاركت هاي مردمي در حفاظت و حمايت از تالاب هاي كويري ايران مطالعه موردي استان مركزي تالاب كويري ميقان
 بررسي مسيرهاي گردشگري درياچه گهر
 پاسخ بي مهرگان كف زي رودخانه تجن به پساب مزارع پرورش ماهي قزل آلا
 بررسي و شناخت زيست بوم تالاب چغاخور در استان چهارمحال و بختياري
 بررسي ويژگي هاي زيستگاهي تالابهاي استان اردبيل مطالعه موردي: تالاب ملااحمد
 بررسي منشاء هيدروكربن هاي آليفاتيك AHC در رسوبات و خاك سواحل شهرستان ديلم
 رويكرد اكوسيستمي مديريت گردشگري مناطق حفاظت شده و تالاب هاي ساحلي درياي خزر استان گيلان بر اساس مدل تحليل مديريتيTOWS
 تحليل همديد سرماهاي فرين در استان چهار محال و بختياري و تاثير آن بر تالاب چغاخورطي سالهاي2000-2010
 ارزيابي بوم شناختي رودخانه تجن با استفاده از شاخص هاي زيستي بي مهرگان كف زي وپارامترهاي فيزيكي و شيمياي آب
 اكوتوريسم در راستاي حفاظت از تالابها و اكوسيستمهاي آبي
 ارزيابي و بررسي تاثير ميزان موفقيت تالابهاي استان فارس در توسعه اكوتوريسم منطقه با استفاده از مدل تاپسيس
 بررسي اكوتوريسم در مناطق حفاظت شده خشكه داران استان مازندران
 بررسي فون وفلور تالابهاي پل دختر در استان لرستان
 شناخت تالاب بين المللي گاوخوني اصفهان از رامسر تا مونترو از ديروز تا امروز
 شناسايي، فراواني و پراكنش استراكودهاي كفزي در خليج نايبندخليج فارس واستفاده از آنها به عنوان شاخص زيستي
 پيامدهاي تغيير اقليم و نقش رويكرد زيست بومي در مديريت تالاب ها
 پايش آلودگي فلزات سنگين در تالاب با استفاده از زيست ردياب ها
 بررسي بيولوژيك رودخانه هاي هرو ،كاكارضا وكشكان در استان لرستان
 آزولا Azolla pinnata ، گياهي مفيد يا مزاحم در تالاب انزلي


 بررسي اثرات تغيير كاربري تالاب كياكلايه لنگرود با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS
 بررسي و تحليل اقليم آسايش گردشگري استان چهارمحال و بختياري با استفاده از شاخص PMV
 بررسي وضعيت تنوع گونه اي پرندگان تالاب شيرين سو
 نفس هاي آخر تالاب كافتر
 بررسي پتانسيل هاي توسعه و تعيين معيارهاي طراحي مراكز تفريحي در حاشيه تالابها: مطالعه موردي تالاب عينك
 اثر دترجنت آنيوني شامپو بر علائم باليني بچه ماهي شيپ Acipenser nudiventris
 تعيين LC50 – 96h دترجنت آنيوني در بچه تاسماهي شيپ Acipenser nudiventris
 توسعه گردشگري پايدار، راهي به سوي حفظ طبيعت و تالاب
 بررسي ميزان غلظت فلز سنگين نيكل در گياه Phragmites australis و رسوبات رودخانه كارون در فصل بهار مطالعه موردي شهرستان خرمشهر
 A Survey about Assessing N-Cycling in Constructed and Natural Coastal Wetlands by Using the 15N Natural Abundance
 مطالعه فلورستيك، شكل زيستي وپراكنش جغرافيايي گياهان مراتع قمچيان مريوان
 حسابداري براي استفاده از آب ونحوه بهره وري از آن
 A Survey upon Nitrogen and Phosphorus Alteration in Soil and Soil Water in the Fertilization process
 معرفي مدل رياضي WASP7.5 براي شبيه سازي كيفي سيستم هاي منابع آب
 گنجينه هاي بكر و ناشناخته در استان كهگيلويه و بوير احمد
 اصول مرمت اكولوژيك در حفاظت تالاب ها
 A Survey upon Speciation of Molybdenum in Soil and Sludge in the Surrounding area of oman sea region
 A Survey upon Influence of Intensity and Capacity of Soil Reduction in Wetlands and Aquatic Systems
 ارزيابي و تحليل بحران هاي حاصل از طوفان هاي گرد و خاك بر روي درياچه هامون
 ارزش هاي زيست محيطي تالاب هشيلان
 مديريت زيست محيطي تالاب هشيلان به روش SWOT
 آسيب شناسي زيست محيطي تالابهاي ايران؛ چالشها و راهكارها مطالعه موردي: تالاب پريشان فارس
 اثرات زيست محيطي سيلاب ها
 بررسي اثرات زيست محيطي كشند قرمز درآبهاي ايران
 تغييرات تراز آب درياچه اروميه و اثرات زيست محيطي آن
 بررسي پتانسيل ها و طبقه بندي حساسيت پذيري تالاب شادگان
 بررسي تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي از ديدگاه حقوق بين الملل محيط زيست
 رويكردهاي حقوقي حفاظت از تنوع زيستي و ذخاير ژنتيكي محيط زيست با تاكيد برنقش كنوانسيون تنوع زيستي
 بررسي روند تغييرات زماني و مكاني شوري آب زيرزميني در شمال درياچه اروميه
 پهنه بندي شاخص خشكسالي SPI در غرب و جنوب درياچه ي اروميه
 مقايسه وضعيت روند تغييرات كيفيت آب زير زميني با استفاده از روشهاي من كندال واسپيرمن Rho جنوب شرقي حوضه ي درياچه ي اروميه
 حقآبه محيط زيست درياچه اورميه با نگرش به سد سازيها روي رودهاي تغذيه كننده درياچه و خشك شدن آن
 كاربرد تالاب ها در تصفيه فاضلاب مطالعه موردي: مدلسازي سيستم تالابي در تصفيه فاضلاب صنعتي شهر مشهد
 بررسي ويژگيهاي فيزيونوميك و ساختاري پوشش گياهي زيستگاههاي ماندابي wetlands كوههاي تالش، با رويكرد حفاظتي
 فرصتها و چالشهاي سياستگذاري صنعت اكوتوريسم در ايران
 طبقهبندي و بررسي اثرات مقياسهاي دورهاي بر كيفيت آب رودخانه هاي حوضه آبريز زرينهرود
 بررسي روند تغييرات كيفي منابع آب زير زميني دشت اروميه طي سالهاي 1390-1381
 تهيه نقشه كاربري اراضي با استفاده از دادههاي ماهوارهاي مطالعه موردي: پناهگاه حيات وحش هامون
 مروري بر رويكرد ها و راهكارهاي حفاظت از تالاب ها با تاكيد بر روش هاي مختلف حذف فلزات سنگين از اكوسيستم هاي تالابي
 مورفولوژي و عوامل موثر در فرسايش در استان آذربايجان غربي
 خشكسالي و تأثير آن بر كيفيت آب رودخانه كاكاشرف
 بايسته هاي اخلاقي و حقوقي ثبت امتياز اكتشافات منابع زيستي
 مقايسه دو روش استخراج DNA از رسوبات جنگل هاي حرا به منظور انگشتنگاري جامعه باكتريايي
 برآورد بارآلي و تركيبات مغذي ناشي از فاضلابهاي شهري ورودي به رودخانه كارون درمحدوده شهر اهواز و مقايسه غلظت آنها با استاندارد سازمان محيط زيست
 A Survey upon Applying of Soil Organic and Inorganic Amendments in Some Heavy Metals Stabilization, A Comparative method
 بررسي روند افت آب در تالاب هشيلان و نگراني از خشك شدن اين تالاب
 اكوتوريسم در راستاي حفاظت از تالاب ها
 بررسي علت آتشسوزي زيرزميني دي ماه 90 تالاب پريشان در استان فارس
 مروري بربيفنيلهاي پليكلرينه در تالابهاي ايران
 نقش تالابها در اقتصاد و گردشگري روستايي مطالعه موردي تالاب سيران گولو شهرستان نقده
 تحليل همديد سرماهاي فرين در استان چهار محال و بختياري و تاثير آن بر تالاب گندمان طي سالهاي2000-2010
 

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید