دسترسی به مجموعه مقالات کنفرانس ملی مدیریت سیلاب در پایگاه اطلاع رسانی کنفرانسهای کشور (سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir/مجموعه مقالات کنفرانس ملی مدیریت سیلاب در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.  کنفرانس ملی مدیریت سیلاب 23 تا 24 اردیبهشت ماه 1392 توسط دبيرخانه دايمي كنفرانس ملي مديريت سيلاب و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)  در این کنفرانس 135عنوان مقاله تخصصی شامل 1363 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
 بررسي و تحليل مديريتي سيلابهاي بزرگ حوضه گرگانرود در استان گلستان
 مديريت يكپارچه سيلاب
 نقش شركت آب و فاضلاب روستايي استان اردبيل در مديريت بحران سيلاب
 مستندسازي مدارك بحران سيل ابزاري موثر جهت مرور، بازنگري و مميزي اقدامات كاهش آثار سيل مطالعه موردي:طراحي چارچوب مستندسازي سيلهاي استان گلستان
 بررسي سيستم هشدار سريع سيل با بستر مخابراتي راديو مودم ( VHF ) استان اردبيل
 نقش فن آوري هاي مديريتي براي حوزه هاي متاثر از سيلاب و اقدامات ايمني مقابله با سيل
 مديريت سيلابدشت بر مبناي تحليل ريسك
 نقش مديريت سيلاب در توسعه مناطق روستايي (مطالعه موردي حوزه سنيب خاش)
 مديريت سيلابهاي مناطق روستايي (مطالعه موردي مديريت وارزيابي سيلاب روستاي كهير چابهار)
 تجارب استفاده از سنجش از دور در مهندسي و مديريت سيلاب
 مطالعات مديريت جامع منابع آب در ساماندهي حوضه آبخيز سد شفارود در مديريت سيلاب با تاكيد بر حفظ محيط زيست
 بررسي اثرات زيست محيطي سيلاب و راهكارهاي مقابله با آن
 توسعه سياستهاي بهره برداري از مخزن به منظور مديريت سيلاب با رويكرد پويايي سيستمها
 سيستمهاي كاربردي مديريت سيل (مطالعه موردي رودخانه هاي حوضه دز در محدوده استان اصفهان)
 معرفي ساختار و كاربرد نرم افزار پيشبيني و هشدار سيل EFORS
 زير ساخت سبز، رهيافتي كارآمد در مديريت پايدار سيلاب هاي شهري
 مهار سيلابهاي فصلي از طريق مديريت منابع آب مخازن ذخيره اي
 راهكارهاي مديريت دام و طيور بعد از سيلاب در مناطق روستايي
 مديريت سيلاب، پيشبيني و برآورد
 طراحي مدل بهينه سازي كاربري اراضي، مبتني بر الگوريتم NSGA-II به منظورمديريت سيلاب
 بررسي جايگاه بيمه سيل و نحوه ارائه كارآمد آن در ايران
 مديريت سيلاب، سامانه پيش بيني و هشدار سيل
 عوامل اجتماعي موثر بر مديريت سيلاب مطالعه موردي روستاي زيارت,شهرستان گرگان
 ارائه راهكارهاي ملي ارتقاي مديريت سيلاب با ارزيابي شاخصهاي طرح جامع مديريت بحران بوسيله متدولوژيهاي SAGA و SEMS
 Flood Risk Reduction & Safe City in a Middle-income Country (Iran)
 استفاده از الگوريتمهاي DSAS درمديريت سيلاب مطالعه موردي: رودخانه كارون
 پايش بكارگيري سيستمهاي اطلاعاتي و ابزارهاي آن در مديريت بحران در راستاي كاهش خسارات حاصل از بحرانهاي همراه بلاياي طبيعي (سيل)
 سيلاب و اثرات زيست محيطي آن
 Effect of recorded data in Flood Management
 شناسايي منابع رطوبت رخداد بارشهاي سيل آساي استان كردستان به كمك تحليل شار همگرايي رطوبت
 پيش بيني سيلاب رودخانه اهر چاي در ايستگاه تازه كند با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
 تهيه نقشه پتانسيل سيل خيزي با استفاده از منطق فازي (مطالعه موردي: دشت كهنوج)
 آيه هاي سوره مباركه قمر در مقابل نظريه هورتن و تبيين بنيادي ترين معادله هيدرولوژي توسط قرآن كريم
 بررسي سينوپتيكي سيلاب هاي مخرب استان خراسان شمالي
 بررسي دو مورد سيل شديد در استان آذربايجان شرقي از ديدگاه همديدي و حركت شناختي وانطباق آن با پيش بيني بارش مدل GFS -2000-2010)
 تعيين مشاركت زيرحوضه آبخيز كاكارضا در دبي اوج و حجم رواناب به منظور اولويت بندي در كنترل سيلاب
 تحليل آماري بر بارش هاي شديد در كلانشهر تبريز طي دوره آماري (2011-1951)
 بررسي روند افزايشي و همبستگي مثبت بين بارشهاي 42 ساعته و حداكثر دما درسالهاي اخيرمطالعه موردي خراسان رضوي
 ارزيابي مدل استنتاج فازي و مدل فازي عصبي در تخمين هيدروگراف سيل


 بررسي تغييرات زماني بارش و رواناب
 كاربرد تئوري فازي و الگوريتم ژنتيك در بهبود تخمين بارندگي روزانه با روش هاي قطعي
 تعيين دبي پيك سيلاب با استفاده از روابط همبستگي آماري
 برآورد هيدروگراف خروجي حوضه آبريز بشار بالادست با استفاده از مدل HEC HMS
 تلفيق مدلهاي همپوشاني شاخص ها (IO) و Binary Evidence با تحليل سلسله مراتبي (AHP) در مكان يابي عرصه هاي پخش سيلاب (مطالعه موردي حوزه آبخيز دشت ذهاب استان كرمانشاه)
 برآورد حداكثر سيلاب لحظه اي در هر يك از واحدهاي هيدرولوژيك با استفاده ازروش هاي مختلف و انتخاب روش مناسب(مطالعه موردي حوزه چلو انديكا)
 بررسي تأثير تغييرات اقليم بر رژيم هيدرولوژيكي و ريسك سيلاب رودخانه هرو حوضه كاكارضا
 مدل پيش بيني عددي وضع هوا و كاربرد آن در سامانه هشدار سيل حوضه كارون
 مطالعه تغييرات بارش ودرجه حرارت در بروز سيلاب و اثرات آن مطالعه موردي: استان فارس
 اثرات تغيير كاربري اراضي بر مؤلفههاي بيلان هيدرولوژيكي حوضه كرج با استفاده ازمدل SCS
 اثرات تغيير كاربري اراضي بر مؤلفههاي بيلان هيدرولوژيكي حوضه الموت با استفاده از مدل HEC- HMS
 بررسي دقت مدلسازي بارش رواناب در برآورد وقايع حدي، مطالعه موردي: – زير حوزه بهشت آباد
 بررسي تاثيرات تغيير اقليم بر وقايع حدي بارندگي در زير حوضه بهشت آباد كارون شمالي
 بررسي وضعيت كيفي رود خانه مهم مازندران با استفاده از شاخص NSFWQI
 مروري بر تجارب ملي و بين المللي كاربرد روش منحني پوش سيلاب در تعيين سيلاب طراحي سد
 كاربرد منحنيهاي پوش منطقهاي در ارزيابي سيلاب طراحي سد (مطالعه موردي سد بختياري)
 برآورد دبي پيك حوضه با استفاده از مدل WMS (مطالعه موردي حوضه آبريز رودخانه سراب دوره)
 هيدروگراف هاي سيلاب برآورد شده توسط مدل هاي يكپارچه و توزيعي (مطالعه موردي حوضه آبريز كارون)
 تحليل معادله ماسكينگام بر پايه رونديابي سيلاب
 اثرات تغيير كاربري حوضه هاي بالادست بر سيلاب شهرتهران مطالعه موردي: حوضه دربند
 بررسي رابطه بين بارش و رواناب (مطالعه موردي حوزه آبخيز سد اكباتان)
 مدلسازي سيلاب رودخانه توركي با استفاده از سيستم هاي هوشمند
 بررسي روند تغيير اقليم شيراز در چهار دهه گذشته
 مقايسه تكنيك ANN و روشهاي تجربي در برآورد دبي حداكثر لحظهاي
 تغيير اقليم و تاثير آن بر روند تغييرات حداكثر دبي لحظهاي در چهار دهه گذشته (مطالعه موردي حوضه آبريز رودخانه قرهسو)
 بررسي اهميت مديريت كاربري سرزمين بر توليد رواناب و سيل خيزي
 تعيين بهترين معادله نفوذ بارش در سطح حوزه آبخيز امامه
 ارائه مدل پيشبيني خسارت كشاورزي ناشي از سيل
 سناريوهاي مختلف تغيير كاربري اراضي و ارزيابي كمي تاثير تغييرات در دبي اوج خروجي حوضه بر اساس مدل توزيعي مدكلارك
 برآورد سطح پوشش برف به كمك تصاوير سنجنده MODIS درزير حوزه آبخيز كوهرنگ عليا
 واسنجي ضريب كريگر در 3 زيرحوزه آبخيز كارون شمالي واقع در استان چهارمحال و بختياري
 اجراي پروژه پخش سيلاب راهكاري مناسب در زمينه مديريت سيلابها و رواناب هاي شهري(مطالعه موردي پروژه پخش سيلاب جمعاب چناران)
 استفاده از مدل هيدروديناميكي جهت پيش بيني جريان در رودخانه نهراعظم شيراز
 نقش ارتفاع سازه هاي كنترل سيل در كاهش پيك سيلاب (مطالعه موردي رودخانه زيارت گرگان)
 تعيين نقاط بحراني رسوبگذاري در مخزن سد كرخه با استفاده از مدل رياضي CCHE2D
 بررسي سيلخيزي حوزه آبخيز تولبنه از نظر جريان واريزهاي، با استفاده از آزمايشهاي مكانيك خاك
 تخمين بار رسوب و پديده پسماند در مواقع سيلابي با استفاده از ANFIS
 برآورد ميزان رواناب در حوضههاي بدون آمار با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردي: حوضه آبخيز رودخانه سپيدار)
 گسستهسازي و پيشبيني دبي جريان رودخانه صوفي چاي
 استفاده از سيستم استنتاج فازي عصبي تطبيقي ( – ANFIS ) و مدل هاي Rosetta براي برآورد ميزان نگهداشت آب در نقطه اشباع خاك در عرصه هاي پخش سيلاب
 ارزيابي طرح ساماندهي رودخانه با مطالعه تغييرات روند فرسايش و رسوب (مطالعه موردي: رودخانه حسين آباد كالپوش)
 بررسي تاثير سازه هاي احداثي بر پهنه هاي سيلابي رودخانه با استفاده از مدل هاي تحليل هيدروليكي در رودخانه پسيخان استان گيلان
 بررسي و مقايسه دو روش بهره برداري از سيلاب(سيستم پخش سيلاب و سيستم چرخشي) به منظورتغذيه سفره هاي زيرزميني در حاشيه جنوبي رشته كوه البرز شرقي
 مكان يابي عرصه مناسب پخش سيلاب با استفاده از فرايند سلسله مراتبي AHP مطالعه موردي حوضه آبخيز كاكارضا لرستان
 نقش سازه هاي مكانيكي در مهار سيلاب (مطالعه موردي حوزه آبخيز سنيب خاش)
 شبيهسازي پهنه سيلگير رودخانه سياهرود در محدوده شهر رشت با استفاده از GIS و مدل هيدروليكي HEC-RAS
 كنترل، هدايت و انحراف سيلاب حوضه هاي بالادست گلستانشهر بجنورد
 بررسي تحليلي نمودار دبي اشل در كانال هاي مركب و رودخانه ها با رويكرد تنش برشي
 استفاده از مدل HEC-GeoRAS در پهنهبندي سيلاب رودخانه پلدوآب (شراء)
 مدلسازي سه بعدي اثر زبري بر توسعه پيشاني موج حاصل از شكست سد
 روش هاي سازه اي مديريت سيلاب جهت تغذيه سفره آب زير زميني دشت سيرمند استان هرمزگان
 بررسي اثرات ناشي از شكست سد بر شهرهاي پاياب سد و جمعيت ساكن در آنها و تعيين شاخصهاي مهم در تحليل آسيبپذيري سامانههاي توزيع آب شهري
 اثرات پخش سيلاب بر روي بعضي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك (پخش سيلاب منطقه حاجي آباد هرمزگان)
 راهكارهاي سازهاي و غيرسازهاي مقابله با سيلاب
 تعيين ظرفيت بهينه و ارزيابي اثرات تغيير حجم كنترل سيلاب بر روي عملكرد مخزن با استفاده از مدلهاي برنامهريزي منابع آب
 مكانيابي پهنه هاي امن در برابر شكست سازه هاي هيدروليكي
 بررسي عوامل سيل خيزي در سكونتگاههاي روستايي شهرستان سروآباد
 بررسي وقوع سيلاب با رويكرد وضعيت شهر تهران
 بررسي عددي قطرمصالح بستربر الگوي جريان در قوس 90 درجه توأم با آبشكن T شكل با استفاده از نرم افزار Flow-3D
 بررسي اثر موقعيت استقرار آبشكن سر سپري مستقر در قوس با استفاده از نرم افزار Flow-3D
 برآورد سيلاب حوضه آبريز رودخانه تلار(زيرحوضه كسيليان) بااستفاده از مدل HEC-HMS
 بررسي تاثير پخش سيلاب درتغييرات پوشش گياهي وآبهاي زيرزميني (مطالعه موردي امامزاده جعفرگچساران)
 پخش سيلاب ونقش آن در توسعه پايداركشاورزي و منابع طبيعي آبخوان امامزاده جعفر گچساران (استان كهگيلويه وبوير احمد)
 بررسي تخريب سرريز وحوضچه آرامش بندهاي خشكه چين، سنگي ملاتي وتوريسنگي و تاثير آنها در فرسايش پايين دست بندها (مطالعه موردي حوضهي موسويه جهرم)
 بدست آوردن دبي دريچه تحتاني سد (مطالعه موضوعي سد البرز) به روش عددي با استفاده از نرم افزار فلوئنت
 مطالعه اثر زبري بستر و نسبت اختلاط بر پرش هيدروليكي بوجود آمده در جريانهاي چگال ايجادي در زمان وقوع سيلاب
 تحليل دبي نشت معكوس در اطراف زهكش در كف كانال بتني
 بررسي نشت از كانال خاكي توسط مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي
 بررسي روشهاي كاهش اثرات تخريبي سيلابها بر پلها
 استفاده از طراحي پايدار به منظور كنترل و مهار سيلابهاي رودخانه هاي شهري
 طراحي سيل برگردان هاي شهر همدان در راستاي مديريت رودخانه هاي شهري)
 بررسي طول زهكش افقي در سد خاكي همگن توسط مدل هاي رگرسيون خطي و غير خطي
 بررسي پايداري شيب سد رودبار تحت سيلاب قبل ازآبگيري و بررسي تغيير پايداري آن باتغيير نفوذپذيري درشرايط تخليه سريع
 كارآيي مدل SWMM در تهيه نقشه رواناب توليدي در حوضه هاي شهري (مطالعه موردي :حوزه آبخيز شهر مريوان)
 تعيين نقاط سيلابي در شبكه جمع آوري آبهاي سطحي
 تعريف سطوح كاربري بر مبناي سيلاب طراحي در طرحهاي ساحل سازي و زيباسازي حاشيه رودخانه هاي شهري
 توسعه ي شهر نشيني و تأثير آن بر روان آب هاي شهري، نمونه ي موردي: شهر شيراز
 راهكارهاي طراحي شهري رودكنارها جهت كاهش آثار سوء سيل؛ مورد مطالعه: رودخانه كرج
 مقايسهي روشهاي سنتي و نوين استحصال آب باران در منطقهي شوراب بيرجند
 Advancing the Stormwater Management practice in Iran Using Water Sensitive Urban Design Initiatives
 اولويت بندي زير حوزه هاي شهري جهت اجرا يا بازنگري شبكه هاي جمع آوري و دفع آبهاي سطحي با روش تصميم گيري چند معياره(مطالعه موردي : بخش هايي از حوزه شهري شيراز)
 بررسي اثرات تغييراقليم برروند سيلابهاي شهري و عملكرد سيستم زهكشي
 رويكرد انعطاف پذير، يك ضرورت در مديريت ريسك سيستمهاي زهكشي شهري
 بررسي كاربرد بهينهي بهترين راهكارهاي مديريتي( BMP ها) در بهبود كميت و كيفيت رواناب شهري
 بررسي راهكارهاي كنترل سيلاب هاي شهري با حوضه بندي شهري و برون شهري با استفاده از نرم افزار HEC-HMS (مطالعه موردي شهرستان انديمشك)
 شناسايي مناطق مولد سيل در حوضه آبخيز رودخانه باراجين با استفاده از GIS
 تبيين راهكارهاي سازهاي و غير سازهاي جهت كنترل خسارتهاي ناشي از سيل در حوضههاي شهري با توجه به محدوديتها و خصوصيا ت هر راهكارها
 اثرات بهترين راهكارهاي مديريتي بر روي كميت و كيفيت رواناب شهري
 ضرورت بهره گيري از رويكرد نوين سيستم زهكش شهري پايداردر طرح هاي ساماندهي روانآب سطحي شهرها
 استفاده از SDI در مديريت و بهره برداري از شبكه جمع آوري آبهاي سطحي در كلان شهرها
 تحليل اثرات فني و مديريتي ساخت وساز و توسعه شهرتهران بر مقدارآبهاي سطحي شهر
 پايش آبگرفتگي هاي شهري با رويكرد هيدروليك جريان (مطالعه موردي: آبگرفتگي ميدان امام حسين مشهد)
 ارزيابي پتانسيل سيل خيزي حوضه آبريز قره سو با هدف مديريت سيلاب شهري
 ارزيابي سيستمهاي استحصال آب باران در مناطق مسكوني دركاهش آبگرفتگي و سيلاب شهري (منطقه مورد مطالعه: رشت)
 برنامههاي راهبردي مديريت بحران سيلابهاي شهري با رويكرد توسعه پايدار
 شناسايي عوامل شهري موثر در خطرپذيري سيلابهاي شهري مطالعه موردي: شهر سنندج

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید