نمایه سازی مقالات دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها در CIVILICA

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.  دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها  1 تا 2 بهمن ماه 1391  توسط موسسه آفاق صنعت و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 75عنوان مقاله تخصصی شامل 711 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها
 مميزي ارزشيابي آموزش بر اساس معيارهاي استاندارد بين المللي 1999:10015
 بررسي تأثير يادگيري سازماني بر ارزش شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 چرا دوره هاي آموزشي در شركتها و سازمانها اثربخش نيست ؟
 تأثير آموزش سازماني بر توانمندي سرمايه انساني و بهره وري كاركنان
 علل و عوامل كاهش اثر بخشي آموزش هاي سازماني
 رويكرد اسلامي به آموزش سازماني با تاكيد بر اصول كاربردي
 نقش آموزش در توانمندسازي سرمايه انساني سازمانها
 رويكرد آموزش مجاز يو نقش آن در ارتقاء علمي كاركنان مركز آمار ايران
 بررسي تاثير مربيگري بر عملكرد مديران
 ارتباط الگوي سايبرنتيك با خلاقيت سازماني و نقش آن در توليد ملي در اداره كل تربيت بدني استان اصفهان
 نقش آموزش سازماني در كاهش يا افزاي انگيزه و بهره وري ك اركنان از ديدگاه كارنشاسان شركت بهره برداري از شبكه هاي آبياري ناحيه شمال خوزستان
 بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و توانمندي كاركنان (مطالعه اي موردي در صنايع توليدي شهر كرمانشاه)
 بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و كارآفريني سازماني (مطاعه اي موردي در سازمانهاي دولتي وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي شهر كرمانشاه)
 شناسايي عوامل موثر بر اثربخشي آموزش سازماني
 عوامل موثر رتبه بندي شده در آسيب شناسي شركت هاي تعاوني صنعتي استان بوشهر با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي گروهي (GAHP) با تمركز بر ضرورت آموزش در تعاوني ها
 همايش نقش آموزش سازماني در توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني
 رابطه ويژگي هاي شخصيتي مديران با كارآفريني (خلاقيت و توفيق طلبي) آنها در دانشگاه اصفهان
 موانع به كارگيري فناوري هاي نوين در آموزش سازماني
 پيامدهاي فقدان نيازسنجي در آموزش هاي سازماني از ديدگاه اساتيد و كارشناسان دانشگاه
 ارائه مدل پيشنهادي براي آسيب شناسي عوامل بنياني و فرآيندي آموزش هاي سازماني بر مبناي مدل سيپ با رويكرد كاربردي
 بررسي و ارزيابي عملكرد پيش شرط ها و چالش هاي بكارگيري فناوري اطلاعات در آسيب شناسي سازماني وآموزش هاي سازماني
 بررسي و ارزيابي چگونگي نحوه ي تأثير گذاري راهكارهاي حل مسئله در آموزش سازمانها
 تأثير گذاري ارزيابي رويكردهاي نوين به ارزيابي عملكرد آموزش سازمان ها
 بررسي آموزش فرهنگ سازماني – منابع انساني و مديريت دانش و فناوري اطلاعات در سازمان هاي آموزشي
 چگونگي تاثيرو بررسي آموزش سازماني، خلاقيت سازماني و تكنيك هاي خلاقيت در تنوع توليد و فضاي رقابتي
 نقش فرهنگ سازماني بر بهره وري نيروي انساني (مطالعه موردي بر كاركنان تأمين اجتماعي شهر تهران)
 ارزيابي مدرسان قبل و حين اجراي آموزش با هدف ارتقاء كيفيت و اثر بخشي دوره ها (ارائه يك مدل و چك ليست ارزيابي و راهنماي مربوطه)
 بررسي اثر بخشي دوره هاي آموزش سرپرستي بر اساس ويژگيهاي سازماني و ارائه راهكارهاي مناسب جهت بهبود وضعيت آن (مطالعه موردي: ستاد شركت ملي گاز ايران)
 بررسي نقش اصلاح الگوي مصرف در ارتقاء بهره وري بانك هاي صادرات استان گيلان
 آسيب شناسي دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان دانشگاه شهيد بهشتي بر اساس مدل هالتون
 مديريت منابع انساني و تأثير آن بر كارآفريني سازماني
 آسيب شناسي نظام آموزشي كاركنان در سازمان هاي دولتي
 نقش آموزش سازماني و توسعه ي نيروي انساني در بهره وري فرآيند توليد
 آموزش ضمن خدمت راهبردي مؤثر در توسعه ي منابع انساني در جهت توليد ملي
 بررسي و الويت بندي راهكارهاي ارتقاء اثر بخشي آموزش كاركنان
 رشد اقتصادي در گرو بهره وري نيروي انساني و آموزش سازماني
 نقش آموزش سازماني وتوانمندسازي نيروي انساني در افزايش بهره وري وتوليد ملي
 عوامل موثر بر انتقال آموزش در شركت مهندسان مشاور سازه
 بررسي وضعيت مطلوب نياز سنجي آموزشي مديران (با رويكرد نياز سنجي تخصصي در اثر بخشي آموزش هاي سازماني)
 داستان گويي وارتقاء فرهنگ ملي توليد
 فرآيند مديريت در عملكرد منابع انساني
 پيامدهاي كاربست نظام آموزش مجازي در برنامه درسي دوره هاي آموزش عالي ضمن خدمت معلمان
 بررسي و تبيين نقش آموزش سازماني در توانمندي سرمايه انساني و توليد ملي
 نقش ياددگيري سازماني و سازمان يادگيرنده در تحول سازماني
 ارزيابي اثر بخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان شركت گاز استان تهران (مطالعه موردي)
 بررسي آسيب شناسي نظام آموزشي و راهكارهاي بهبود آن: نگاهي به جايگاه آموزش و تدريس
 مؤلفه هاي تأثيرگذار بر توليد ملي و نقش آ ن ها در شكوفائي اقتصاد كشور
 آسيب شناسي آموزش هاي علمي كاربردي ( مطالعه موردي مراكس علمي كاربردي شهرستان سنندج)
 تاثير آموزش نظريه تبادل اجتماعي روانشناسي بر تعهد سازماني و رفتار مدني سازماني كاركنان
 نقش انگيزه در انتقال آموزش به محيط كار
 شناسائي عوامل مؤثر بر انتفاق يادگيري الكترونيكي به محيط كار در سازمان ها
 پياده سازي الگوي تحت وب سنجش انتقال يادگيري به رفتار در شركت ملي صنايع پتروشيمي
 بررسي ارتباط توانمند سازي با كارآفريني در كاركنان آموزشي نيروي انتظامي استان اصفهان
 MTM، مدل ايراني توسعه آموزش و بهسازي منابع انساني
 عوامل موثر بر بهره وري آموزشي با رويكرد تاثير متقابل كارآيي و اثربخشي
 نقش آموزش سازماني در شكل گيري سرمايه انساني
 تأثير شيوه آموزشي مربيان بهورزي در انگيزش و تغيير رفتار بهورزان دانشگاه علوم پزشكي كاشان سال 90
 چالش هاي فرآيند آموزش سازماني (مطالعه موردي شركت بيمه البرز)
 بررسي آسيب هاي زير ساختي در ايجاد سازمان يادگيرنده در سازمان آموزش وپرورش: از ديدگاه معلمان ابتدايي شهر سنندج
 بررسي آسيبهاي آموزش سازماني و ارائه راهكارهايي براي بهبود آن (مطالعه موردي: مركز آموزشهاي آزاد دانشگاه تربيت مدرس)
 آسيب شناسي مديريت نظام آموزشي در سازمان ها
 اثر ارتقاي كيفيت خدمات حسابرسي بر رونق فرصتهاي سرمايه گذاري در سازمان ها
 دومين همايش آسيب شناسي آموزش سازماني با رويكرد مبتني بر تجربيات اجرايي در سازمانها
 تأملي در اصلاح ساختار سازماني دانشگاه پيام نور
 بررسي اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت كوتاه مدت در سازمان (مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسلامي واحذ قائم شهر)
 آسيب شناسي فرآيند آموزش در شركت توزيع برق استان يزد، يك مطالعه كيفي
 تحليلي بر عوامل مؤثر بركيفيت آموزش مبتني بر رايانه با استفاده از ماتريس كيفي در شركت توزيع برق استان يزد
 ارائه الگوي عملياتي سرآمدي آموزش با رويكرد توسعه
 ارائه مدلي جهت ارزيابي عملكرد زنجيره عرضه خدمات آموزشي در مؤسسات آموزش عالي
 آسيب شناسي آموزش هاي ضمن خدمت كاركنان سا زمان هاي دولتي
 يادگيري سازماني لنگرگاه توانمندسازي كاركنان و ارتقاء بهره وري وتوليد ملي
 ارزشيابي آموزشي، گام اصلي در اثربخشي آموزشهاي سازماني
 تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر انگيزه و خلاقيت كارآفريني كاركنان
 ارزشيابي اثربخشي دوره هاي جامعه شناسي كاربردي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران با استفاده از الگوي كرك پاتريك
 آموزش كارآفريني در سازمانها، رويكردي نوين در صيانت از كار و سرمايه ايراني
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید