دسترسی به مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی در پایگاه مرجع دانش (CIVILICA)

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی   13 تا 14 اردیبهشت ماه  1391 توسط دبيرخانه دائمي كنفرانس هاي مقاوم سازي كشور ، انيستيتو مقاوم سازي لرز و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تبریز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 422عنوان مقاله تخصصی شامل 3723 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
Modulus of Elasticity of Two-Stage (Preplaced aggregate) Concrete
Design of Shear Walls According To the Different German Masonry Design Code
Evaluation of ductility and load carrying capacity in RC beam-column exterior joints subjected to cyclic loading retrofitted with GFRP
Retrofitting of Structural Behaviors in Earth Dams by Utilizing Geogrids and Modeling the Results by PLAXIS
Evaluation of Seismic Energy Reduction methods And The 8.9 Richter Earthquake in Japan
Investigation of 3D Pushover Analysis in Irregular Steel Buildings
Evaluation of Seismic Behavior and Design of Steel Shear Walls
THE STABILIZATION OF BUILDING AGAINST EARTHQUAKE
Applications of High Performance Concrete (HPC) in Various Concrete Structures and Providing Appropriate Construction Procedures in Iran
Effect of Earthquake Duration on Displacement of Mechanically Stabilized Earth Walls (MSEW)
Effect of High Performance Concrete (HPC) on Analytical and Design Parameters of Concrete Buildings
مديريت بحران و سوانح طبيعي دربافت هاي فرسوده تاريخي نمونه موردي بافت تاريخي شيراز
Kolombo1 dome, most resistant cycloid structure
بررسي رفتارمهاربند كمانش ناپذيرBRB درحوزه نزديك گسل
A Numerical Technique for Detecting Damage in Structures
Critic on typology of ceiling of Amir Inn and arch in Tabriz bazaar & complex shaking resistance evaluation
Shield Segment damages and application of FRP to control crack propagation, its relieving & reinforcement
Geotechnical hazards and encounter approaches in the choghakhor water transfer tunnel
Evaluation of rock masses squeezing potential along choghakhor water transfer tunnel
Behavior Factor and Effect of Axial load on Behavior Factor in SuperPanel Buildings
بررسي رفتارخاكهاي سست دانه اي مسئله دار مقاوم سازي شده با رزين پلي اتيلن ترفتالات
Evaluation Seismic behaviour of reinforced concrete buildings rehabilitated with ductile bracing systems
Pile group effect on transfer functions for structures base level in seismic excitiations
Study of deep piles group dynamic effect on structures response in flexible soils
Strengthen of RC Frame Using Viscous Damper
SEISMIC RETROFITTING OF CONCRETE PLATES
اثرفولاد با حدتسليم پائين و تغييرات طول لينك بررفتار لرزه اي بادبند واگرا با لينك قائم
An Attenuation Relationship for Peak Ground Acceleration for Semnan State in Iran
COMPARING THREE REHABILITATION TECHNIQUES IN UPGRADING THE SEISMIC PERFORMANCE OF A 7 STORY BUILDING WITH RC FRAMES
INTRODUCING BUILDING CASKETING AS A NEW TECHNIQUE FOR SEISMIC RETROFIT OF EXISTING BUILDINGS WITH T SHAPED PLAN
Optimal structural seismic retrofitting by using viscous dampers
بهسازي ساختمان هاي اسكلتي با استفاده ازمصالح ساختماني
EVALUATION OF POST LIQUEFACTION BEHAVIOR OF SOILS (SETTLEMENT) BASED ON STANDARD PENETRATION TEST (SPT) IN TABRIZ METRO LINE 2
Investigation on seismic retrofitting behavior of unreinforced masonry buildings by sliding isolation system
Historical Buildings Seismic Rehabilitation and Retrofit Plan

A Study on the Effect of Locations and Specifications of Link Beam’s on the Behavior of Coupled Shear Walls by FEM
Comparing the Nonlinear Behaviors of Steel and Concrete Link Beams in Coupled Shear Walls System by FEM
Retrofitting of Brick Historic Buildings Using Modern Technologies
Examination of Liquefaction Induced Forces in Single Piles with OpenSeesPL0.8.0
Evaluation of change the type of bracings and fill frames in seismic retrofitting improvements of existing steel structures
Study of Strengthening Methods of Steel Structures Using Prestressing
Review Seismic Performance Reinforce Concrete Moment Frames Dormitory University of Velayat
Seismic Retrofitted Steel Moment Frames use of Eccentric Brace
Performance based seismic design of steel frames including bracing using ant colony optimization (ACO)
Role of Nano Technology for Preventing Concrete from Demolition
SiO2 Nano substance of rice husk ash and usage of them for amplifier the concrete
Experimental Evaluation of Fiber Reinforced Concrete Slabs under Blast Loading
Investigation the Effect of thickness changes on the capacity reinforced concrete of two-way slab using artificial neural networks
Considration of lateral loading patterns selection effect in displacement and drift of Concrete bending frame with mass irregularity in height
Nonlinear Finite Element Analysis of a Corroded Pier Model Retrofitted by FRP Straps
Strengthening of Clayey Soils by Intrusion of Calcium Chloride Solution
Investigating the Dynamic Behavior of Ring Foundations on Reinforced and Unreinforced Soils
FRP Retrofitting of Reinforced Concrete Beam-Column Joints
Study of vulnerability of Imam Khomeini Mosque of Kerman
Studying the Effect of Seismic Isolators on Reducing Seismic Load on the Structure of Imam Khomeini Mosque of Kerman
Application of Composite Soil Nailing Structure
Seismic Retrofitting of Structures
Damage Detection of Self-Centering Concentrically-Braced Frame
Behavior of Rigidity of Bending Frame on Steel Shear Wall
Behavior of Reinforced Concrete Exterior Beam-Column Joints Strengthened with FRP under Seismic Loading
RETROFITTING DESIGN GUIDELINES USING STEEL PLATES AND SHEAR BOLTS
Survey of seismic behavior in wavy steel shear walls
Survey of building vibration parameters is a bending frame system with and without steel shear walls
Liquefaction Phenomenon and What Makes It Happen
Comparision Elastic Design Method and Plastic Design Method for EBFs
Lateral behavior of pile group in layered soils Subjected both vertical and horizontal loads
The influence of the opening and Profiles on the behaviour of the unreinforced masonry wall retrofitted by FRP materials under cyclic loading
Evaluation of Crack Occurrence in Concrete Dams Due to Earthquake
Instructions for quickly analysing the level of performance in foundation)nonlinear analysis
Optimization of seismically isolated structures with linear and nonlinear behavior using genetic algorithms
مقايسه بهسازي ساختمان هاي بتن مسلح با سه نوع مهاربند فلزي هفتي، هشتي و ضربدري و بررسي مشكلات آنها
A Parametric Assessment Of 3D Pushover Analysis methods In RC Structures with Plane Irregularities
Analytical Investigation of Deficient RC Frames Shear Strengthened with FRP Rods by NSM (Near-Surface Method
Evaluation of structure’s Seismic behavior with and without frictional Pall dampers
Economic Comparison Model’s Winkler And The Virtual’s Springs The Effect of Simultaneous Change Ks And H (Thickness Mat Foundation
تاثيرپارامترهاي مختلف برظرفيت كمانشي ديوارهاي برشي فولادي
Using Semi Active Magnetorheological (MR) Dampers to Control the Structures Against Lateral Loads
Increasing resistance of the foundation against punching shear using by the steel profile
Estimation of financial loss for buildings before and after seismic retrofitting
Effect of period and damping of structure on the maximum damping energy of the structures.
Study of Higher Mode Effects and Lateral Load Patterns in Pushover Analysis of steel frames with steel shear wall
Application of the YPS Method in Seismic Evaluation of Buildings Designed Based on Editions 2 & 3 of the Standard 2800
Free vibration analysis of rectangular three-layer a symmetric composite under various boundary conditions
آناليز ستونهاي بتني تقويت شده با استفاده ازكامپوزيت هاي FRP
Experimental study on behavior of low quality reinforced concrete slabs, repaired with cement base chemical materials
Investigation on optimum amount of super plasticizer to improve concrete characteristics considering different aggregates and environmental conditions – Sistan and Baluchestan province
Studying the performance level of torsion structure with push over analysis
Analytical Investigation on Retrofitted I-Beam to Double-I Built-up ColumnConnections Using Internal Diaphragms and External T-Stiffeners
Estimating the vulnerability of the city of shiraz using the microtremor data and EMS98 regulations
Analysis of the Historical Structures of Resistant in Earthquake Case Study (Tabriz Bazaar
To deal of Precedents and Safety Methods of Buildings in Earthquake Case Study (Haj Safar Ali Mosque
تاثير ميراگر فولادي شكاف دار SSD بررفتار لرزه اي قابهاي فولادي مهاربندي شده هم محور
An Investigation on Case Studies of Damage Underground Structure During an Earthquake
Designing and Construction of Electromechanical Dampers for Dissipating the Earthquake energy in Structures
The study of modeling parameters effect on base shear functions and overturning moment on a fixed offshore platform in fatigue analysis
Seismic and Geotechnical Microzoning of Ghaen’s urban area According to Site Situation
ضرورت مقاوم سازي ابنيه ي تاريخي پيش اززلزله
Seismic Rehabilitation Plan of Main Passage of Ghom Great Market, Iran
Comparison and investigation of design and performance changes of Iran concrete structures code
كاربرد نرم افزارهاي اجزا محدود ANSYS و ABAQUS و بررسي تاثير بهينه هريك ازآنها درتحليل ديناميكي سدهاي وزني
strengthening of concrete slabs with steel plates
Evaluation of dangerous installation role in the seismic Vulnerability of city against the earthquake (case study : semnan
بررسي خطوط راه آهن با مقاطع UIC-60 و U-33 ، R-50 تحت اثرزلزله
بررسي سيستم ICF به عنوان سيستم مقاوم و پايدارسازه اي به عنوان جايگزين روشهاي مرسوم
Seismic Evaluation Steel Moment Resisting Frame With High Strength Steel
Dynamic Analysis of Applied CFRP in Retrofitting Process of SDH TV Masonry Building
EFFECT OF THE GIRDER-SUPPORTED STEEL PLATE ON STIFFENED AND UNSTIFFENED SPSWs SEISMIC BEHAVIOR
Evaluation of Building Height Effects on Progressive Collapse of Steel Structures
Experimental Investigation on Flexural and Torsional Failure in Reinforced Concrete Beams
Finite Volume Method for Buckling Analysis of Columns with Piezoelectric Layers
Lateral and Torsional Acceleration Spectrum of Iranin Earthquakes Considering the Kinematic Soil-Structure Interaction Effects
Presenting Restoration and Retrofitting Process of Jame’ Mosque after Doroud Earthquake
Retrofitting of Bridge Piers against the Scour damages: Case Study of the Marand-Soofian Route Bridge
Seismic Behavior of Railway Superstructure
Seismic Evaluation of Tall Reinforced Earth Retaining Walls
Seismic Performance Assessment of Steel Bar Joints Between Reinforced Masonry Walls and RC Slabs
Seismic Retrofitting of Historical Buildings
Seismic Vibration Control of Strategic Equipments Using Semi-Active Sliding Isolation Systems
The numerical solution of equation of motion using B-spline wavelet
Behavior of Bolted End plate Connections under Internal Blast Load
Influence of the yield strength of the LRB base isolation on the response of the isolated buildings in the Near-Fault
Moment Redistribution of Continuous Unbounded Post-tensioned High StrengthConcrete Beams Strengthening with CFRP Laminate (Experimental Investigation
Evaluation of Frequency Response Functions of Structural System under Various Base Conditions
CONCRETE RESERVOIRS OPTIMIZATION BY PRISMATIC STIFFENERS USING PARTICLE SWARM ALGORITHM
Making resistant the cylindrical tanks by intelligent material piezoelectric against earthquake
Seismic Evaluation of FRP Strengthened RC Buildings Subjected to Near-Fault Ground Motions using Artificial Neural Networks
Seismic Upgrade of Beam-Column Joints with FRP Plates
Evaluation of Seismic Performance of Structures with Yielding Metallic Damper
INTRODUCE CFRP FOR REHABILITATION OF EXISTING STRUCTURES
2D Seismic Response Analysis Of Sites Improved With Piles
Investigation of the Seismic Performance of RC Frames
Loss Estimation in Accordance with Structural Performance by Appling Incremental Dynamic Analysis
Nonlinear Analysis of Buried Pipelines Crossing Faults
DISTRIBUTION OF DRIFT DEMAND PARAMETER FOR ESTIMATING NONSTRUCTURAL COMPONENTS VULNERABILITY
IMPORTANT OF CFRP FOR REHABILITATION OF UN-REINFORCED MASONRY (URM) STRUCTURES
Seismic Assessment of Buckling Restrained Braced Frame Dual System with Special Moment Resisting Frame
SILICA FUME ADITIVATED SPECIAL CONCRETES
Seismic protection of RC structures by steel plate shear walls
Seismic performance improvement of steel frames using friction damping bracing systems
Simplified modelling and seismic retrofitting of a flat-slab RC structure
بررسي تاثيرجداسازهاي لرزه اي بررفتار سازه
كاربرد بتن هاي ويژه درسازه هاي بتني و ارائه راهكارهاي تهيه و اجراي آن ها درايران
بررسي ضريب شكل پذيري درقابهاي فولادي خمشي ويژه
Studying the Push over analysis based on moving control point for assessing the high steel buildings in severe earthquake risks
تاثيردرجه نامعيني درضريب رفتار قابهاي خمشي فولادي
عملكرد بتن توانمند HPC برپارامترهاي تحليلي و طراحي ساختمان هاي بتني
بررسي عملكرد بتنهاي توانمند HPC دربالا بردن دوام سازه هاي بتني
Assessment of Seismic Performance of Eccentrically Braced Frames compared to X and Chevron Brace
A new rotational friction damper for vibration mitigation of reinforced concrete structures
A practical study in order to utilize in Tabriz metro stations crisis management system and civil defense to reduce the casualties resultingfrom natural disasters
A review of fire following earthquake models and their application to urban design against fire spreading
Accuracy investigation of estimation structural parameters of irregular steel frames with novel pushover method
An Alternative Approach for Performance Evaluation of Structures (IDA) Using Synthetic Seismograms
Analysis of buried steel pipelines crossing the fault
Apllication of Steel Plate Shear Walls in Tall Buildings and Case Study: Tianjin Jinta Tower
Application of brace-type yielding damper for retrofitting of structures
Application of Dampers in High-rise Buildings to Enhance Seismic Performance
Application of Lead-Extrusion Dampers in retrofitting and improvement the seismic behavior of steel bridges
Investigation into the seismic performance of steel frames using improved PALL frictional dampers ( IPFD )
Assessment Of Performance For Steel Buckling Restrained Braced Frames
Investigation of the non-linear behavior of post-tensioned steel moment resisting frames
Behavior of Steel Moment Frame Structures Under Simultaneous Horizontal and Vertical Ground Motions
Capacity curve estimation of reinforced concrete frames with a novel adaptive pushover method
Civil Environmental Engineering Possibilities To Deal With Surprises And Unexpected Events (Military Attacks And Classic Guerrilla
Comparing Seismic Performance of on Base-Isolation on EBF Frames with Horizontal and Vertical Link Beam
Comparing Stiffness and Energy Dissipation of Steel Walls with Trapezoidal Corrugated and Simple Plates
Comparison between the measured and predicted Settlement of Shallow foundations on granular soils
Seismic risk analysis for liquefaction susceptible soils Case Study: The Tabriz metro line 2
Investigate of behaviors of One Way Slabs which are reinforced with steel strips
Damage Detection in Plate Structures by Wavelet Packet Transform
Development study of Welded Flange Plate Connections for Earthquake-Resistant Design
A study of the effect of boundaries on siesmic behavior of concrete gravity dams considering dam-reservoir-foundation interaction
Investigation of the use of high strength steel in steel moment resisting frame
Effect of concrete compressive strength on behavior of reinforced concrete external beam-column joints
Shape and size optimization of truss structures using genetic algorithm
Effects of seismic faulting on tunnels and protection methods
Evaluation of the effect of the seismically excited installed steel ring in concentrically braces frame with wavelet based artificial earthquake
Evaluation of concrete arch-dams monitoring
Evaluation of Dynamic Responses Analysis of an Earth Dam Under Diagonal Waves of Input Seismic Motions
Evaluation of FRP composite fibers in concrete circular bridge columns reinforcement by finite element method
Evaluation of Liquefaction on Earth Dams Caused by Earthquake
Evaluation of retrofitting methods of buried pipes
Evaluation of soil liquefaction in Tabriz metro stations
Evaluation of the earth response analysis as an important parameter in seismic geotechnic
ارزيابي دوام بتن خودمتراكم حاوي متاكائولين
Evaluation of the effects of Liquefaction resulted from earthquake on the building foundation
Evaluation of tunnels and water channels tsniaga in the earthquake
Experimental compression and tension strength of metakaolin mortars reinforced with polypropylene fiber
Failure Of Soft-Storey During Earthquakes And Guidelines For The Seismic Retrofitting
Fluid Viscous Dampers Used For Seismic Energy Dissipation in Structures
Inattention to feasibility (feasibility) approved plans for urban development on active fault
Investigate of the effect of effective duration of an earthquake in the dynamic analysis of structures
Performance of masonry building in recent earthquakes
INVESTIGATION OF ELASTIC SHORT – TERM STABILITY OF RINFORCED AND COMPOSIT CONCRETE STRUTS BY MODIFIED NEWMARK METHOD
Investigation of the effect of FRP on increasing bond strength and decreasing development length of reinforced concrete members
Investigation of the importance of the origin local effect and its role in strength designing of the structures against earthquake
Methods of preparation and repair of damaged concrete structures
Non-linear Finite Element of Circular Bridge Columns with Composite Straps
Numerical Investigation of Seismic Behavior of Soil Nail Walls
Performance Of RC Beams Strengthened With FRP Sheets In Comparison With Bolted Side-Plated Beams
بررسي تاثير اثر بازشو و ضخامت ديواربرشي فولادي تحت اثر زلزله
Impact of Loading Random Parameter on Determining the Performance Point of Steel Structures Using Displacement Coefficient Approach
Pushover Analysis of Steel Frame Without Continuity Plate in Panel Zone
Reducing Earthquake Damages Using Sliding Bolted Connections in Moment Resisting Frames
Resistance of sustainable rural settlements requires the stable development
Retrofitting an essential role in urban before and after disasters (natural disasters, and attacks on military and civilian
Retrofitting and Durability Enhancement of Concrete Sewer Pipe Using Pozzolans
Review of Experimental Injection Methods in Damming
Role Of Urban Planning In Decreasing Of Damages Result Of Earthquake In Human Habitats
Sandwich blast protective panels with non-uniform middle layers
Seismic evaluation analysis and retrofitting of Gonbad kavous tower
Seismic Evaluation Of R/C Buildings Equipped with Base Isolation Systems
Seismic evaluation of existing R/C Buildings retrofitting with Buckling Restrained Braces
Seismic evaluation of steel structures with different floor levels (split- level buildings with space) by 3d-pushover analysis method
Seismic evaluation of steel structures with different floor levels (split- level buildings without space) by 3d-pushover analysis method
Seismic Response of Dual Systems Consisted of Steel Moment-Resisting Frames with Shear Wall under Influencing Pulse Type Ground Motion
Seismic Retrofitting Of Steel Ordinary Moment Frame Buildings
Seismic Retrofitting Reinforced Concrete Frames With Viscous Dampers
Solutions for sloshing phenomenon in liquid-storage tank with Floating roof under earthquake excitation
Special Attention to Lightweight Construction and Improvement of the Seismic Behavior of Non-structural Components in the Urban Construction
Study of Seismic Performance of Moment Resisting Steel Frames by FEMA356 and ATC40 and Comparing the Results by Nonlinear DynamicAnalysis
Study of Various Methods and Techniques of Using External Prestressing for Bridges Strengthening
Study the role of supplemental stiffeners on seismic retrofitting of link-to-column connections in steel EBFs
The effect of XADAS damper on the seismic performance of reinforced concrete buildings
The principle of passive defense in urban land use with emphasis on residential land use
The problems of corrosion and its prevention exposed sedohtem in concrete structures to water and wastewater
مقايسه رفتار هيسترتيك مهاربندهاي BRB و مهاربندهاي EBF
The Study Of Plastic Hinge Formation Process In Steel Structures
Tikhonov and Truncated Singular Value Decomposition Regularizations for Damage Detection under Noisy Measurements
Utilizing Eroded Rubber Environmental as a Seismic Isolator Around the Reservoir Buried in the Clay
Vulnerability assessment of irregular structures using 3D-damage index based on demand-to-energy
structural systems and retrofitting methods in tall and supertall buildings
Evaluating and comparing new nonlinear analytical procedures in mid-rise concrete buildings
Studying and investigating about the parameters related to choosing renovation method of Kalat tunnel
A MATERIAL MODEL FOR STATIC AND DYNAMIC NONLINEAR FINITE ELEMENT MODELING OF REINFORCED CONCRETE ELEMENTS
Steady concrete buildings against earthquake
Evaluation of the Slit Steel Shear Walls
Local and Global Design Criteria in Performance-Based Seismic Design of New R.C Buildings
Vulnerability Assessment of Rural Buildings Using Spectral Ratio Method
بررسي عملكرد لرزه اي سازه هاي دريايي
Two-dimensional finite element analysis of Influence of plasticity on the seismic soil–micropiles–structure interaction
THE USAGE PERVIOUS CONCRETE TECHNOLOGY IN PASSAGES PAVEMENT
استفاده ازبرنامه(Visual Basic درآناليز شيرواني هاي خاكي ميخكوبي شده با ارايه چارت طراحي
Nonlinear Numerical Modeling of Flexural-Failure-Type RC Beams Strengthened with HPFRC Jackets
THE EFFECT OF MAGNETIC WATER ON STRENGTH PARAMETERS OF ROLLER COMPACTED CONCRETE (RCC
Evaluation of progressive collapse in concrete structures using linear and nonlinear static analysis
Three-Dimensional Numerical Simulation of Pile Groups in Liquefiable Soil
Retrofitting flexible pavements using very small amounts of carbon nanotubes together wastage of disposable dishes
The synchronization of the earth shock and pressure of the explosion air in superficial explosions
The effect of shear walls to absorb the shock from surface bursts and increase – reducing the internal forces of structural concrete members
An Investigation on the Effect of Execution of Boundary Elements on the Seismic Performance of Pre-formed Panel Structures
Exploration of cave-like holes at pardis site of azad aslamic university of yasuj
Assessment of Time-Frequency Response Spectrum in seismic analysis of structures
Effects of dynamic loading on pore water pressure
Stability analysis of sand slopes under dynamic loading
Calculation of dynamic coefficient for slabs with different boundary conditions and vibration frequency loaded by above ground explosion
بررسي تاثيرتفاوت هاي فرهنگي برمديريت بحران زلزله مطالعه موردي
The Application of Nanotechnology in Improving Concrete Behavior
Modal Pushover Analysis of Mass-Irregular Mean Concrete Frames
Investigation of Seismic behavior of beam to box column CONXL moment connection under cyclic loading without filling Concrete in column
Investigation of concrete buildings braced with pretension cables equipped with cylindrical member
مطالعه پتانسيل روانگرايي خاك درجنوب دشت اروميه با بررسي آئين نامه پل هاي بزرگ راهي ژاپن 1999
Investigation of optimum using of RBS beams in the seismic performance of moment resistant steel frames
sitivity Analysis of Steel Moment-Resisting Frames by Endurance Time Method
Assessment of the Effect of Seismic Design Approaches in Progressive Collapse of Concrete Structures
SELSMIC MICROZONATION OF PARTS OF SHIRAZ PLAIN
Investigation optimized cable form and determine the coefficient behavior of lateral bearing concrete system by using continue cable include sliding connection
Studying the seismic geotechnical modeling of tanks
ASSESSMENT OF RETROFITTING OF STRUCTURE FOR PROGRESSIVE COLLAPSE WITH LINEAR STATIC ANALYSIS
The interaction between soil and buried pipelines within liquefied grounds
Damage Detection in Structures with Complex Wavelet Transform using modal Analysis Data
Distortional Buckling of I – Shaped Columns
Assessment of current nonlinear static procedures for seismic evaluation of special moment-resisting frames
Effects of near-fault earthquakes on the responses of base isolated buildings
Using Jointly Distributed Random Variables Method to Determination of Saturated Sand Liquefaction Reliability
Effect of Using Low Yield Steel and Select of Bi or Tri Linear Curve on Force Modification Factor of Thin Steel Plate Shear Walls
Earthquake and strengthening the masonry buildings (case study if FRP
Assessment of Seismic Performance of Eccentrically Braced Frames
Presenting Modified Soil-Support Interaction Model for Seismic Analysis of Nuclear Repository’s Brace Rods
Enhancement of the performance of FRP composites in strengthening masonry structures
Investigating in Effect of Architectural Teqniques on Stability of Structures in Iranian Traditional Architecture
The Effect of the Shape and Dimention Of Wave On the Siesmic Behavior of Corrugated Sheet Steel Shear Wall
A new approach to computing probability density function of earthquake occurrence for faults in seismic hazard analysis
Study of mega brace patterns effect on seismic response control in near fault zone
بررسي روشهاي تعيين ضريب اطمينان پايداري شيرواني خاكي درنرم افزارslope/w
Seismic assessment of twenty-meter spans plain concrete arch bridge
Strengthening of masonry structures with fiber reinforced plastics
Strengthening the reinforced concretes of columns by means of improved steely jackets and study the effective parameters in improving their seismic performance
The method of reliability in the seismic design of the constructs
The Study of The Seismic-Induced Pounding Effects on Response of Adjacent Steel Moment-Resisting Frames
A New Method to Enhance the Accuracy in the Probabilistic Seismic Hazard Analysis
Qeshm Island coastal Liquefaction Potential Evaluation Using Ordinary Methods
Effect of Height on the Seismic Behavior of Concrete Bearing Wall Structural Systems with High Ductility
Soil Improvement Methods For Liquefaction Resistance
The optimum place to discontinue (cut) shear walls in height of tall buildings
Comparing The Behavior Coefficient Of Relatively Tall By Bracing Steel Frames And Short Frames With Knee Bracing And Diagonal Bracing
Weight And Behavior Comparing Of Relatively Tall Steel By Bracing Frames And Short Frames With Steel Shear Wall And Knee Bracing
Determination Of Behavior Factor Of By Bracing Steel Frames With Steel Shear Wall Regarding To Amount Of Floors And Openings
Effective retrofitting strategy in fuel buried pipelines Case study: City of Kermanshah, IRAN
Investigation of shear force distribution in flange and web of I-shaped beams in rigid connections
Investigation on the different failure modes in vulnerability of bridges
Lateral Earth Pressure on Retaining Wall Rotating About the Top with Cohesive Backfill
Exact Stiffness and Frequency Relationships for a Doubly Asymmetric Bending-Torsion Thin-Walled Beam
Representation of an Analysis Method for Determination of Natural Main Period of R/C Structures
Perlite and vulnerable role in reducing the density of concrete
Applying a new system to prevent failure of the soft ground floor
Modelling of Continuous Beam to Column Connections in Post Earthquake Fire
روشهاي مقابله با زلزله و عملكرد جداسازي لرزه اي
P-Y Curves for Laterally Static Loaded Isolated Piles in Soft Clay
Performance of GFRP to strengthen shear capacity of masonry walls
بررسي زلزله هاي 20 سال اخير ايران و خرابي خانه هاي روستايي
Study the Effect of Column Thickness in Square Concrete Filled Tube Column on Concrete Strain
Analysis & numerical study of the effects of soil shearing resistance parameters on nail angle (nailing modeling in soil using plaxis software)
INVESTIGATION OF SEISMIC BEHAVIORS IN THE INCLINED MICROPILES ON LIQUEFIABLE SOILS
Comparison of the performance level of medium flexural steel frames under combined concentric and eccentric bracing
Finite Element Formulation of Two Nodes Element for Free Vibration of Timoshenko beam
Linear Elastic Vertical Site Response Analysis in Time Domain
Pseudo-dynamic seismic analysis of reinforced soil slopes using horizontal slice method
Finite element Comparison between steel plate shear wall and x-bracing system behavior
Seismic Design of Frame Including Bracing Using Particle Swarm Optmization
بررسي جايگزيني سيستم سازه اي LSF و مقايسه آن با سازه هاي سنتي
The effect of friction on the lateral resistance of steel columns filled with concrete (CFST)
Static Cyclic Response of Masonry walls of opening Retrofitted with FRP materials
Micropile foundation modeling for investigation influence of the head and tip connection on the seismic behavior
Determine areas with high seismic risk based on the resonance frequency changes (case study
Least Retrofitting of complex systems by using Design and Topology optimization in Ansys software
Modal pushover analysis by using artificial neural network
معماري پايدار و مقاوم سازي
بهسازي و مقاوم سازي مساكن روستايي ايران دربرابر سوانح طبيعي
ارزيابي كيفيت اجراي سازه هاي عمومي با اسكلت بتني درشهر تهران ازديدگاه جزئيات مهم لرزه اي
ارزيابي عملكرد لرزه اي قابهاي فولادي با مهاربند كمانش ناپذير تحت زلزله هاي حوزه نزديك به كمك تحليل ديناميكي افزاينده
EFFECT OF ROCKING MOTION ON EARTHQUAKE RESPONSE OF BUILDING
Seismic rehabilitation of schools with unreinforced masonry systems
Effect of seismic anchorage of water treatment plants and pumping stations, on the risk of water supply failure, due to earthquake (Case Study: A part of Tehran’s potable water supply system)
Structural control by pole assignment method considering the principle modes
Study of the effect of the length and position of knee elements on structural behavior of knee-braced steel frames and comparison with x-braced frames
Numerical Simulation of Flexural Behaviour of Concrete Columns Reinforced by Plain Bars
Seismic Behaviour Investigation of Steel Coupling Beams through Experimental Results
مقاوم سازي ابنيه باستاني وميراث ماندگاربا تاكيد برجايگزين سازي عناصر جهت استحكام بخشي درارگ تاريخي بم
بررسي عملكرد لرزه اي قابهاي طبقاتي بتن مسلح مهاربندي شده با مهارضربدري توسط تحليل پوش آور
Moment resistance and rotation capacity of semi-rigid composite connections with precast hollow-core slabs
Assessment of Adaptve and Conventional Pushover Procedures With Nonlinear Dynamic Procedures
Seismic Evaluation of Concrete and Masonry Shear wall Interaction in the Retrofitting of Masonry Structures
طراحي لرزه اي سازه هاي فولادي با اتصال بهينه ميراگرهاي ويسكوز و اصطكاكي به منظور بهبود عملكردشان
تحليل لرزه اي ديوارهاي خاك مسلح MSEW
The Effect of Passive Defense on Seismic Retrofitting
Assessment and Repair of Fire Damaged Structures
Effect of Boiling Water at Compressive Strength of Concrete in Curing Time
Behavior of Composite Shear Wall with One or Two Concrete Layers under Increasing-Static Loads
evaluation of seismic behavior on gelevard dam to near fault &far fault
evaluation of earthquake damage and vulnerability and retrofitting of life line
landslide stabilization using reinforced earth technique -case study one example of landslide in mazandaran
Optimized design of weight concrete dam under gravity and earthquake loads using ant colony algorithm
تاثيرمدت زمان زلزله برتغيير مكان ديوارهاي خاك مسلح MSEW
رفتارسازه بتن آرمه تقويت شده با FRP تحت اثربار انفجار
Dimensions and components of effective crisis management of water facilities in the bam earthquake disaster
Hybrid Connections Of Steel Beams to R.C Columns
Performance Assessment and Modeling of Reinforced Concrete Shear Wall with Regular Opening
INVESTIGATION OF EFFECTS OF NEAR-FAULT EARTHQUAKE ON RC BUILDINGS
The Effect of Mass-Irregular On Tall Concrete Frames by Pushover Analysis
Reconstruction, Seismic Strengthening And Repair Of The St. Athanasius Church I Leshok – Case Study
Retrofitting of Schools: A Necessity from the Viewpoint of Disaster Management
Investigation of the effect of cylindrical members in dynamic response of the RC buildings with pretension cable braces
Retrofitting of Historical Buildings: Case Study of the Tabriz Bazaar
Christchurch, New Zealand 2010-2012: Fitting People Back Into An Earthquaked City
Comparison of nonlinear response of variable arrangement of LRB isolator systems on a skew concrete bridge under earthquake and moving loads
Comprehensive Investigation of Concrete Slabs Rigidity Against Lateral Loading
Optimum stability and buckling capacity of SSW with thickness changing plate and change the area of stiffeners
Survey the effects of stiffeners with connection and without connection to environment panel in steel shear walls
ارزيابي نياز لرزه اي مبتني برمدلسازي چنددرجه آزادي سازه ها
BUCKLING LOAD OF PINED-PINED INHOMOGENEOUSE CONCRETE COLUMN
BUCKLING LOAD OF SLENDER CONCRETE COLUMNS RETROFITTED WITH FRP
STABILITY AND BEHAVIOR OF INHOMOGENEOUS CONCRETE COLUMNS
Capacity Assessment of Existing RC Buildings Using a 3-D Adaptive Pushover Procedure
A new Approach in Concrete Road Design: Information Systems and Artificial Intelligence Technology
Active control of high rise building structures using fuzzy logic and linear quadratic regulator algorithms with (ATMD) damper
Effects of different states of lateral and gravitational combinations of loads on the performance point of retrofitted masonry structures with shotcrete
Experimental And Theoric Approach To Slanted Concrete Cylinders Subjected To Uniaxial Pressure
Seismic Evaluation of a Masonry Building Using Simplified Equivalent Static Analysis (Case Study-Blind Institute, Chandigarh INDIA
Transformation of Earthquake loadings into Equivalent Static Loads
Survey on the seismic response of a homogeneous earth dam
Evaluation of the resistance of normal and lightweight concrete against fire
Promotion of Seismic Behavior of Mass Concrete Piers Using External Post-Tensioning Technique
Interaction of soil – piles & pile groups in clays under dynamic harmonic loads
Experimental study of Epoxy grout and super lubricants on compressive strength of light-weight concrete
Finite element analysis of soil-structure interaction in pile groups with comparison to Cone model
Effects of innovation in the internationalization of small and medium businesses case study ((Construction industry
Strategic role in the commercialization of university research in knowledge-based economy case study (Seismic Retrofitting
Retrofitting Lessons Learnt from Fukushima nuclear plant accident
Retrofitting Lessons Learnt from Fukushima nuclear plant accident
Performance of Buckling-Restrained Brace System for Medium-Rise Steel Structures with Dual System
Wind Force Comparison in Industrial Structures between Iranian Code and AISC
Retrofitting Steel Columns by Concrete Jackets and Effect on Bearing Capacity Compared with Laboratory Results
Evaluation of seismic response of concrete buildings with Seismic Isolation
Stiffness coefficient effects of foundation on the isolation joint of buildings
Effect of non-uniform settlement on industrial structures failure
Seismic strengthening of the old high rise buildings, case study
Seismic isolation effect in improving the seismic response of bridges
The Control of Structural Vibrations By Passive & Active Systems
تخمين آسيب پذيري لرزه اي شبكه ي حمل و نقل محيط برمحل بيمارستان ميلاد شهر تهران
Application and Activity of Restoration and Strengthening Methods on Historical Buildings
Analysis of Rectangular Reinforced Concrete Liquied Tanks by Using Yield Line Theory
Studying the effects of masonry Mel powder (limestone powder with a high percentage of calcium carbonate) on the mechanical properties of high strength lightweight structural concrete using expanded light particle perlite
Retrofit of Oil and Gas Facilities
SEISMIC PERFORMANCE BASED DESIGN PHILOSOPHY
Vibration Monitoring of Buildings Due to Piling
مديريت و برنامه ريزي شهر هاي تاريخي در برابر زلزله مطالعه موردي: بافت تاريخي فهادان يزد
برنامه ي كاهش خطروسامانه مديريت بحران اجزاي غيرسازه اي مطالعه موردي دانشكده برق و كامپيوتر دانشگاه شهيدبهشتي
PROCESS OF REPAIRING/RETROFITING OF REINFORCED CONCRETE BUILDINGS DAMAGED DURING EARTHQUAKE AND APPLICATION EXAMPLES
Nonlinear dynamic analysis of arch dams with considering the effects of nonhomogeneity and discontinuities of foundation rock
Examination of Fracture Energy and Crack Distribution in Normal and High Strength Concrete with Steel and Polypropylene Fiber
DAMAGES CAUSED BY EARHQUAKE IN REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
Seismic Evaluation of the Out-of-Plane Response of Masonry Walls and their Retrofitting Techniques
Comparative Assessment of Design and Rehabilitation Requirements for Concentrically Braced Steel Frames with Ordinary Ductility
Development of the Tabriz city on the active North Tabriz Fault
Recent Seismic Retrofitting Trends in Iran
Main Challenges of National Seismic Guidelines for Lifeline Utilities in Iran
Influence of clay fraction and applied load magnitude on behavior properties of collapsible soils
The Role of Human structure in Disaster The evaluation of empowerment education of the people (MOHEB project
Studying the effects of masonry Mel powder on the mechanical properties of high strength lightweight structural concrete using Light Expanded Clay Aggregate
Maximization of Fundamental Frequencies of Axially Compressed Laminated Plates
Free Vibration Analysis of Composite Sandwich Plates

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید