مشاهده مجموعه مقالات دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط در مرجع دانش( پایگاه سیویلیکا)

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط  19  اردیبهشت ماه 1392  توسط شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 80 عنوان مقاله تخصصی شامل 838  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط

روشهاي آزمايشگاهي مختلف جهت ارزيابي برهم كنش بين شيل و سيالات حفاري و پايداري شيل
فن آوري استفاده از سيالات حفاري افروني در حفاري مخازن تخليه شده شكافدار
بررسي آزمايشگاهي تاثير ممانعت كننده ها جهت كنترل رسوب نمك در چاه هاي تزريقي
تهيه لاگ هاي خام پتروفيزيكي به وسيله فن آوري الگوريتم ژنتيك در يكي ازميادين جنوب كشور
Experimental Measurements and Modeling of Interfacial Tension for Injected Gas + Live Oil Systems at Elevated Pressures
Integrated Litho facies Modeling Using Some Geostatistical Methods in Reservoir Modeling
مدل سازي خواص سيال مخزن، تطابق تاريخچه و سناريوي تخليه طبيعي در يكي از مخازن شكافدار جنوب غرب ايران
بررسي نتايج پارامترهاي اسيدكاري در يكي از ميادين جنوب غربي ايران به كمك نرم افزارStimCADE
SIMULATION OF LAB-SCALE HOMOGENOUS FRACTURED BLOCKS
مقايسه انواع روش هاي تزريق همزمان آب و گاز(SWAG , SSWAG , MSWAG با فرآيند تزريق متناوب آب و گاز در يكي از مخازن شكافدار غرب ايران
مطالعه فرآيند هاي تزريق گاز ، تزريق آب و تزريق همزمان آب و گاز در يكي از مخازن شكافدار غرب ايران
مطالعه اثر الگوهاي تزريقي بر فرآيند تزريق همزمان آب و گاز در يكي ازمخازن شكافدار غرب ايران
بررسي پارامترهاي موثر بر فرآيند تزريق همزمان آب و گاز در يكي از مخازن شكافدار غرب ايران
مطالعه موردي بررسي تشكيل رسوب در چاههاي تزريقي گاز ميدان كوپال
Application of Different De-convolution Methods in Well Test Analysis of One Iranian Naturally Fractured Reservoir
سيلاب زني با پليمر در مخازن نفت سنگين شكاف دار
شبيه سازي و بررسي پديده Condensate Blocking
مطالعه آزمايشگاهي بهبود توان توليد در مخازن گازي ميعاني از طريق تزريق تركيب شيميايي جديد
Effect of rheological model on cuttings transport in foam drilling
Hole cleaning assessment in horizontal foam drilling using artificial neural network and multiple linear regression
Immiscible Recycle Gas Injection Scenario: Simulating Optimum Conditions in One of the Iranian Oil Reservoirs
بهينه سازي محاسبات ترموديناميكي مخازن هيدروكربوري با استفاده ازمعادلات حالت مكعبي و الگوريتم ژنتيك
مقايسه فرآيندهاي تزريق متناوب آب و گاز و تزريق همزمان آب و گاز دريكي از مخازن شكافدار غرب ايران
مطالعه فرآيند هاي تزريق گاز ، تزريق آب و تزريق متناوب آب و گاز در يكي از مخازن شكافدار غرب ايران
مطالعه اثر الگوي چاه هاي تزريق بر عملكرد فرآيند تزريق متناوب آب و گاز در يكي ازمخازن شكافدار غرب ايران
بررسي پارامترهاي موثر بر فرآيند تزريق متناوب آب و گاز در يكي از مخازن شكافدارغرب ايران
شبيه سازي وبررسي روش هاي جلوگيري از اثرات زيانبارمخروطي شدن و توليدآب درچاه هاي افقي ايران برمحيط زيست
Management of Cross-Border Hydrocarbon Migration in Field Development Plans, a Case Study of Shared Oil and Gas Fields
به كارگيري شبكه عصبي هوشمند جهت پيش بيني تراوايي سازند با استفاده از داده هاي چاه پيمايي
پيش بيني ضريب تراكم پذيري گاز از طريق تركيب شبكه عصبي والگوريتم ژنتيك
بررسي تاثير فشارموئينه در شكاف ها و ارتفاع بلوك ماتريس بر عملكرد يكي از مخازن ايران
مطالعه شبيه سازي به منظور مقايسه فرآيندهاي تزريق متناوب آب وگازوتزر يق پيوسته گاز، درشرايط غيرامتزاجي :مطالعه موردي دريكي از مخازن نفتي ايران
نكات آموزنده در مورد كاربرد تكنولوژي چاه هوشمند براي بهبود توليد نفت از طريق فرازآوري طبيعي و تزريق دروني گاز با نگاه به موردهاي جهاني
بررسي تطابق تاريخچه يكي از مخازن ايران به كمك مدل هاي تراوايي نسبي و فشار مويينگي
به كارگيري تكنولوژي كيو در لرزه نگاري اكتشاف نفت؛ انقلابي در سيستم پايش مخزن
تفكيك جايگاه مالكيت ميادين از مديريت توليد و نقش آن در تحقق توليد صيانتي ؛ نمونه اجرايي شده در نروژ
مدل سازي ناحيه اي ضريب سيمان شدگي در سازندهاي ايلام وسروك
استفاده از نمودارهاي درون چاهي در تخمين فشار هاي دروني زمين
شبيه سازي حداقل فشار امتزاجي نيتروژن و نفت يك مخزن نفتي ايران جهت ازدياد برداشت
تخمين سرعت حفاري با سيال كف با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي رگرسيون عمومي
Numerical Investigation of Acid Wormholing During Acidization of Carbonate Formations
تكنولوژي حفاري MANAGED PRESSUR DRILLING(MPD)
شبيه سازي فرايند تزريق پذيري جامدات حفاري در مخازن باضريب بهره وري پايين
تحليل ژئومكانيكي و آناليز ناپايداري ديواره چاه در يكي از ميادين گازي جنوب غرب ايران
كاربردهاي فناوري نانو در ازدياد برداشت نفت
شناسايي و تحليل رخسارههاي الكتريكي سازند عرب توسط روش SOM
طراحي، بهينه سازي و بررسي عملكرد انواع سيستمهاي فازي در پيشبيني لزجت مخلوط گازهاي هيدروكربني
بررسي اثر اندازه دهانه، فاصله و تعداد شكافها بر ميزان نفت برداشتي ازمخازن داراي شكافهاي افقي در سيلابزني با سورفكتانت آنيوني آمونيم نوكسي نول 4 سولفات
مطالعه شبيه سازي به منظور بررسي تاثير شكاف هيدروليكي برافزايش قابليت توليدچاهدر يكي از چاه هاي نفتي ايران
پاكسازي گل حفاري آلوده به مواد نفتي با استفاده از دياكسيدكربن فوق بحراني
بررسي و انتخاب بهترين سناريوي توليدي توسط فرآيند شبيه سازي مخزن
برآورد نگار ژئو شيميايي با استفاده از الگوريتم ژنتيك مبتني بر آناليز خوشهبندي
تطابق تاريخچه اتوماتيك با استفاده از نرم افزارهاي هوشمند
بررسي عملكرد تزريق مونو اتيلن گلايكولMEG) در جلوگيري از تشكيل پديده هيدرات حين توليد از ميدان گازي پارس جنوبي
بررسي سيستم حفاظتيHIPPSبين پالايشگاه و سكو هاي پارس جنوبي
سنتز لاگ هاي پتروفيزيكي براي فواصل فاقد لاگ يا داراي ريختگي با استفاده ازتكنيك شبكه عصبي از طريق اطلاعات چاه هاي اطراف در ميدان نفتي آزادگان
ضرورت تهيه شناسنامه ميكروبي مخازن نفت و كاربردهاي آن در ازدياد برداشت و مديريت مخازن
بررسي ميداني اثر گل حفاري گلايكولي بر روي پارامترهاي مخزني در ميدان نفتي اهواز
بررسي تاثير نيروهاي سطحي بر چگونگي تعيين ترشوندگي سنگ مخازن نفتي
فيلتراسيون عمق بستر:آسيب سازند در نتيجهي جريان سيال در محيط متخلخل
مقايسه روشهاي اشباع ٣۵ % جيوه WinlandR35 ونشانگرزون جريانيFZI) براي توصيفواحدهاي جرياني مخزن بنگستان در ميدان منصوري
آناليز شكستگيها و تنشهاي برجا با استفاده از لاگهاي تصويري دريكي از ميادين جنوب ايران
Combination of Nuclear Magnetic Resonance and Density Log for Evaluation of a Gas Reservoir in South of Iran
Water Coning Study In One of the Iranian Gas Reservoirs, Problems and Remedial Techniques
مدل سازي دو بعدي لرزه اي شاخص هاي جرياني الكتريكي با تعيين دقيق پارامتر هاي آرچي در ميدان شاه دنيز باكو
تعيين واحدهاي جرياني هيدروليكي در مخازن ماسه سنگي با استفاده از تلفيق داده هاي پتروفيزيكي، داده هاي لاگو نتايج برگردان لرزه اي
عوامل مؤثر در ايجاد زمان انتظار دكل هاي حفاري
بهينه سازي صنعت حفاري از طريق كاهش زمان انتظار دكل هاي حفاري
امكان سنجي تزريق امتزاجي گاز دريكي ازميادين نفتي جنوب غرب ايران
تحليل شكستگيهاي مخزن آسماري يكي از ميادين جنوب غرب ايران، با استفاده از نمودارهاي تصويرگرUBI ،OBMI و انحراف سرعت
بررسي فرايند لايه شكافي اسيدي در مخازن كربناته
كاهش مدت زمان عمليات حفاري، راه بردي موثر در افزايش پتانسيل بالفعل دكل هاي حفاري موجود
مديريت توليد از مخازن شكافدار، استراتژي اثر بخش در صيانت ازسرمايه هاي ملي كشور
بررسي و تعيين ناحيهي مناسب جهت عمليات سوراخكاري در ماسه سنگهاي مخزن نفتي آسماري
مقايسه تاثير تزريق گاز امتزاجي و غير امتزاجي بر عملكرد يكي از مخازن نفت سنگين ايران
تبخيري ها و نقش آنها در پراكندگي واحدهاي جرياني هيدروليكيدر بخش بالايي سازند سورمه در يكي از ميادين نفتي جنوب ايران
بررسي آزمايشگاهي تغييرات تر شوندگي سنگ مخزن بر اثر آلودگي سيالات حفاري
تكنولو‍‍‍ژي چاي هوشمند در تكميل چاههاي نفت و گاز
بررسي آزمايشگاهي پارامترهاي موثر در بازيافت نفت از طريق فرآيند تزريق همزمان آب و گاز
بررسي بازيافت نفت در سناريوهاي مختلف تزريق گاز در مغزه با استفاده از شبيه ساز تركيبي
 

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید