دسترسی به مقالات دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری در بانک مقالات تخصصی کشور(سیویلیکا)

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری 27  آذر ماه 1390  توسط پژوهشكده سياستگذاري علم، فناوري و صنعت و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 96 عنوان مقاله تخصصی شامل 1051  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دردومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری

چالشهاي انتقال فن آوري و دانش فني در صنايع دارويي
چالشهاي نظام ملي نوآوري در حوزه فناوريهاي نوين
مديريت پژوهش و فناوري در دانشگاه ها و مراكز پژوهشي، مفاهيم، تجارب و چالش ها
ارتباطات و همكاري هاي مشترك دانشگاه و صنعت
پيچش پنج جانبه بومي همكاري هاي دانشگاه، صنعت، دولت، مجلس شوراي اسلامي و جامعه (مردم و محيط)
پاتولوژي پژوهش با تأكيد بر پژوهش هاي ميان رشته اي
ارائه مدل مناسب براي ايجاد مديريت دانش در موسسات آموزشي (آموزش عالي)
ارائه نظام مديريت كيفيت در پژوهش هاي علوم پايه و كاربردي
بررسي مفهوم نظام ملي نوآوري و روند تكاملي آن
بررسي تاثيرات نوآوري در بين المللي كردن كسب و كارهاي كوچك و متوسط
شاخص هاي توسعه جامعه دانش محور در شهر اصفهان
موانع در برابر نوآوري : مرور انتقادي و پيشنهاد براي پژوهش هاي آينده
بهره گيري ارزش زا از سرمايه فكري براي كسب مزيت رقابتي در دانشگاه ها
بررسي موانع كارآفريني دانشگاهي و رفع آن براي ايجاد دانشگاه كارآفرين
طراحي شاخص « توليد ثروت از علم و فناوري »
بررسي وضعيت فرهنگ كارآفرينانه در مراكز آموزش عالي شهرستان بجنورد
بررسي ويژگي هاي كارآفريني در دانشجويان دانشگاه علمي كاربردي (مطالعه موردي دانشگاه علمي كاربردي واحد سازمان منطقه ويژه عسلويه)
مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري در مسير توسعه ي كارآفريني
روشي به منظور يافتن خبرگان در شبكههاي اجتماعي
برنامه ريزي توسعه اقتصادي مبتني بر رشد خدمات توسعه كسب و كار (BDS) در كشور
ضرورت جهاد اقتصادي و دستيابي به اقتصاد دانش محور در عصر دانايي
نحوه و اصول گذار از اقتصاد سنتي به اقتصاد دانش محور
ضرورت بكارگيري پارك هاي علم وفناوري در توسعه فناوري
ارائه مدلي براي گسترش و تعميق تحقيق و توسعه در صنعت خودروسازي
مديريت پژوهش در دانشگاهها با رويكرد ايجاد دانشگاه كارآفرين
بررسي ساختار شبكه اي و شبكه سازي در مديريت پژوهش و فناوري
شناسايي و رتبه بندي موانع فعاليت هاي نوآوري در كسب و كارهاي كوچك و متوسط
ترويج، تحقيق و كشاورز سه عنصر كليدي در فرايند توليد و انتقال فناوري در كشاورزي
نقش راهبردي تجاري سازي تحقيقات دانشگاهي در اقتصاد دانش بنيان
جهاد اقتصادي ضرورتي اجتناب ناپذيردرجهت رفع چالشهاي رشد اقتصادي
شناسائي نقش پارك هاي علم و فناوري در توسعه كارآفريني دانشگاهي
ايده پردازي و نظام نوآوري، گام اول براي رسيدن به توسعه پايدار
مديريت پژوهش هاي فناورانه ملي با توجه به اولويت هاي دفاعي كشور
بررسي وضعيت فرهنگ پژوهش كشور از ديدگاه پژوهش گران دانشگاهي
ارزيابي توسعه شركت هاي دانش بنيان در قالب سند چشم انداز 20 ساله با تأكيد بر دستيابي به High – Tech
The role of Technopoles in regional development: Technology policy framework
مروري برچالش هاي اساسي فراروي نظام آموزش عالي ايران
چالش هاي اساسي فراروي آموزش عالي در هزاره سوم
بررسي موانع موثر بر مديريت پژوهش و فناوري در مراكز آموزشي
بررسي نقش پاركهاي علم و فناوري بر توانايي كارآفريني سازماني در دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه
ارزيابي وضعيت فعاليت هاي پژوهشي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران بر اساس مؤلفه هاي برنامه ريزي استراتژيك
بررسي نقشه راه پژوهش و تكنولوژي بخش كشاورزي كشور ژاپن به منظور ارائه راهكارهاي تطبيقي در سند چشمانداز 20 ساله كشور
ارزيابي وضعيت نوآوري سازماني در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران
ارزيابي وضعيت سرمايه فكري در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران
مديريت فناوري آموزشكده هاي فني و حرفه اي در ارتباط با صنعت و كارآفريني و چالشهاي آن
بررسي مباني و شاخصهاي اقتصاد مبتني بر دانش و ميزان تحقق آن در ايران
بررسي عوامل محيطي موثر بر توسعه كارآفريني در كسب و كارهاي دانش بنيان
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر برخدمات دانش بنيان (مورد مطالعه: خدمات بانكي)
بررسي ايجاد ارزش اقتصادي از نتايج تحقيقات دانشگاهي از طريق شركتهاي انشعابي در ايران
ارائه چارچوبي مفهومي براي توسعه كارآفريني فناورانه در ايران
ارائه چارچوب مفهومي بهره وري دفاتر انتقال فناوري دانشگاهي
باز مهندسي نقش دانشگاهها در آموزش كارآفريني وتوسعه اقتصادي
ضرورت بازنگري در فرايندهاي آموزشي و پژوهشي موسسات آموزش عالي (با تاكيد بر مديريت دانش)
دانشگاه هاي هزاره سوم
مصورسازي حوزه دانش ابزاري كارآمد در مديريت پژوهش
راهكارهايي جهت دستيابي به يك مديريت دانش موفق و ارتقاي رشد فكري و تجاري سيستم هاي مديريت دانش
نقش آموزشهاي كارآفريني نيروي انساني درتوسعه صنايع دانش بنيان (موردمطالعه:صنعت نرم افزار)
اقتصاد رقابتي موتور محركه پژوهشهاي كاربردي
پژوهش در دانشگاه فني و حرفه اي حلقه مفقوده صنعت و دانشگاه
تبيين نقش مراكز تحقيق و توسعه در ارتباط بين دانشگاه و صنعت (مفاهيم، چالش ها و راه كارها)
ضرورت تنوع در روش هاي پژوهشي علوم انساني
رتبه بندي چالش هاي توسعه محصول جديد در شركت هاي دانش بنيان
دستيابي به اهداف چشم انداز علم و فناوري در افق 1404 با استفاده از نقشه جامع علمي كشور (بررسي نقش پارك هاي علم و فناوري)
حركت دانشگاه به سمت پژوهش و كارآفريني
تبيين گرايش به نوآوري سازماني بر اساس تئوري رهبري تحول آفرين
چالشهاي مديريت فرايند پژوهش در مراكز پژوهشي و راهكارهاي مقابله
تبيين نقش راهبردي سرمايه اجتماعي در جهت تحقق نوآوري سازماني
ضرورت نيازسنجي پژوهشي در پژوهش هاي سازماني
پژوهش ايران درسال هاي برنامه پنج ساله چهارم توسعه كشور: 1388-1384 پايش بر مبناي: پژوهشگران، مقالات،كتاب ها و اختراعات
بررسي نقش و جايگاه پاركهاي علم و فناوري در توسعه روابط صنعت و دانشگاه در ايران و جهان
بررسي راهكارهاي اصلاح نظام ملي نوآوري ايران با تكيه بر سياستهاي فناوري و نوآوري
بررسي ضرورت و راهكارهاي موثر در تجاري سازي نتايج پژوهش
آسيب شناسي پژوهش هاي دانشگاهي در ارتباط با نياز صنعت و بازار كار
آشنايي با اصول اخلاقي پژوهش در دانشگاهها از چهار منظر اساسي
مديريت مراكز رشد خصوصي از نگاه سرمايه گذاري خطرپذير (VC) جهت نيل به اهداف حوزهي فناوري كشور
بررسي نقش ترويج كشاورزي در انتقال فناوري با تحليلي بر مدل هاي انتقال فناوري
مديريت نوآوري از طريق هماهنگي استراتژي هاي نوآوري با يك الگوي اثربخشي سازماني
روش شناسي؛ مهمترين چالش مديريت پژوهش هاي نظام نوآوري كشاورزي
مديريت پژوهش و فنآوري اطلاعات و راهكارهاي تجاري سازي نتايج پژوهشها
بررسي چالشهاي سازماني مراكز پژوهشي كشور و ارائه راهكارها مناسب
علل كمبود روحيه ي پژوهشگري و راه كارهاي افزايش آن در دانشجويان
تحليل تعاملات بين دانشگاه و صنعت در توسعه مبتني بر دانايي و ارائه راهكارها (در افق 1404)
بررسي چالشهاي فرهنگي مراكز پژوهشي كشور و ارائه راهكارهاي مناسب
بررسي چالشهاي فرهنگ پژوهش در ايران
بررسي چالشهاي علمي مراكز پژوهشي كشور و ارائه راهكارهاي مناسب
بررسي تطبيقي شاخص هاي توسعه ي علم و فناوري در مراكز رشد با مباني ديني
نقشه استراتژي براي هماهنگي وهمسويي دانش وصنعت (مطالعه موردي: كانون هماهنگي دانش وصنعت گل محمدي وابسته به معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري)
نگاهي به آسيب شناسي عملكرد مراكز پژوهشي
ضرورت مديريت پژوهش در نظام آموزش و پرورش ايران
بررسي و ارزيابي تجديد ساختار نظام فناوري وپژوهش زيستي ژاپن و اهميت شركتهاي SME
بررسي و ارزيابي چگونگي نحوه ي مستند سازي فرايندهاي پژوهش و فناوري در مديريت آموزش
ويژگي ها ووظايف مديريت پژوهشي موفق درمراكز پژوهشي و دانشگاهها
تأسيس مركز رشد كشاورزي در منطقه بنداروز دشتستان استان بوشهر
چالش هاي نظام پژوهشي كشور وراهكارهايي براي آنها
بررسي رابطه عليت گرانجري بين تحقيق و توسعه و ارزش افزوده بخش حمل و نقل در ايران
تعيين نيازهاي تحقيقاتي در زمينه آب و فاضلالاب

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید