پذیرش دانشجوی دکتری ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://www.callforpapers.ir/داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن در راﺳﺘﺎي ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ آﺷﻨﺎ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در حوزه های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ در 11 مرکز تحقیقاتی دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی می پذیرد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتی شامل ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻼﻣﺖ، ﻏﺪد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ، ﻋﻠﻮم داروﻳﻲ، ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎري، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻚ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، اﻳﻤﭙﻠﻨﺖ دﻧﺪاﻧﻲ، ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﻲ دانشجو می پذیرند که در مجموع 38 نفر پذیرفته می شوند.

واﺣﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه داﻧﺸﺠﻮ ﺟﻬﺖ ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎي دوره ﻋﺎﻟﻲ ﭘﮋوﻫﺶ (M Phil) ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﻞ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل است. ﺿﻤﻨﺎً ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎء داﻧﺸﮕﺎه است. ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮري ﻃﺒﻖ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ دوره دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ (PhD by Research) ﺻﻮرتﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪارك ﺧﻮد را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 10 تیرماه به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارسال کنند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید