دسترسی به مقالات پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام در مرجع دانش(سیویلیکا)

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام18 تا 19 مهر ماه 1391  توسط دانشگاه تبریز و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تبریز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 220 عنوان مقاله تخصصی شامل 2834  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده درپنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام

اكتشاف نفت و جابجايي اولويت سلطه انگلستان درمنطقه خليج فارس 1971-1908 ميلادي
باسازمان دادن مفهوم استيت state=كشور ايرانيان باستان آغاز كننده جغرافياي سياسي علمي بوده اند
بررسي اثرات جهاني شدن برمورفولوژي كلانشهرهاي اسلامي
بررسي چالشهاي پيش روي ژئوپليتيك تشيع درخاورميانه
بررسي و تحليل جريان جهاني شدن با استفاده از شاخص كوف در ايران و مقايسه با كشورهاي خاورميانه
بنيان هاي ژئوپليتيكي موثردرواگرايي دولت – ملت هاي جهان اسلام با تاكيد برارزشهاي جغرافيايي
بيداري اسلامي و ژئوپلتيك جديد خاورميانه
تحليل تحولات خاورميانه با رويكرد ژئوپليتيك انرژي نفت
تحليل ژئوپليتيكي سياست خارجي ج.ا.ايران درقفقاز جنوبي با تاكيد برسند چشم انداز بيست ساله
تحليل مدل نقش همگرايي ملي به عنوان مبناي همگرايي منطقه اي درجهان اسلام مطالعه موردي: خاورميانه
تحولات سياسي دربحرين: تاثير گذاري جغرافيا، سياست، مذهب
جايگاه دين درسياست خارجي جمهوري اسلامي آذربايجان با تاكيد برمذهب تشيع
جهاني شدن و چالشهاي فرهنگي آن دركشورهاي اسلامي باتاكيد برنقش راهبردي رسانه
جهاني شدن ژئوپلتيك دين باوري
چالشهاي وحدت درجهان تشيع
ژئوپليتيك توريسم و تحليل اثرات آن برتوسعه ي گردشگري جهان اسلام
صلاحيت سرزميني در رسيدگي به جرائم ارتكابي در قلمرو جهان اسلام
ژئوپليتيك و جغرافياي سياسي: ضرورت كاربرد رويكرد جغرافياي براي تعريف ژئوپوليتيك
شكل گيري ساختار قدرت جديد در منطقه
توسل به زور ازسوي سازمان ملل به منظور حفظ صلح و امنيت بين المللي و تشكيل نيروهاي حافظ صلح و ماهيت حقوقي آن ها
جهان اسلام وموج دوم بيداري اسلامي تحليلي برريشه ها و عوامل تحولات ژئوپليتيكي منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا
نقش ژئوپارك ها درتنوع بخشي اقتصادنواحي روستايي جايگاه كشورهاي اسلامي درشبكه جهاني ژئوپارك ها
نقش ژئوپليتيكي جمهوري اسلامي ايران دربيداري اسلامي كشورهاي منطقه
هماهنگ سازي حقوق قراردادها و بازرگاني درجهان اسلام
همپوشاني عناصرتاثيرگذار برسردي روابط ايران و آذربايجان با عوامل ژئوپليتيكي
Flood events in the coastal zone of the eastern part of the Black Sea region, Turkey
Providing learning opportunities at recreational areas using visitors’ motivations Case study: Choghakhoor international wetland in Iran
The Evaluation of Pedestrian ways Impacts on the Improvement of Urban Tourism in Historic Part of Cities in the Islamic Countries Case Study: Tehran, 15 Khordad Pedestrian way
Tourism Development in Islamic Countries: Turkey’s Experience
ابعاد اجتماعي توسعه پايدار
ارائه برنامه ريزي استراتژيك جهت استفاده ازپتانسيلهاي گردشگري حلال ايران درهمگرايي كشورهاي اسلامي
ارزيابي توانمندي هاي ژئوتوريستي حوضه سدزنوز با استفاده ازارزش علمي و ارزش افزوده
ارزيابي جريان جهاني شدن ايران در دهه هاي اخير در چهار دهه اخير
ارزيابي شاخص هاي جرم درمناطق حاشيه نشين مطالعه موردي حاشيه نشينان شمال تبريز
ارزيابي گردشگري با تاكيد برگردشگري اسلامي و پتانسيل ها و محدوديت هاي آن درايران
ارزيابي ميزان پايداري درتوسعه دهكده توريستي مراغه
ارزيابي نقش دانشگاه ها درتوسعه شهرهاي كوچك و مياني با استفاده ازمدل swot
ازسكونت گاه هاي غيررسمي تا بي جاشدگان مطالعه موردي: اراضي دانشگاه علوم پزشكي تبريز محله غازان داغي
اقتصادشهري و توليد ملي و سرمايه ايراني مطالعه موردي استان آذربايجان شرقي
الزامات مشاركت جغرافيدانان مسلمان دربازنگري و ارائه رويكردها راهبردها و سياست هاي توسعه روستايي و عشايري درجهان اسلام
انگاره هاي شهرسازي پارادايم پسامدرن
آسيب شناسي فرآيند برنامه ريزي توسعه روستايي درايران
بررسي اثرات اسلام برمعماري بافت و مورفولوژي شهركربلا
بررسي پارك ساحلي دريايي نايبند با تاكيد برمنابع طبيعي
بررسي پتانسيلهاي جاذب توريسم درشهرهاي مهم ايران دوره صفويه ازديدگاه سياحان
بررسي تحقق طرح هاي تفصيلي درايران: مطالعه موردي اصفهان خوراسگان، شاهين شهر، شهرضا، كاشان، مباركه
بررسي تطبيقي ابعاد فقرونابرابري دركشورهاي حاشيه خليج فارس با تاكيد برفقرشهري درايران
بررسي تطبيقي توسعه انساني دركشورهاي اسلامي با تاكيد برنقش شهرنشيني نمونه منطقه خاورميانه
بررسي گسترش فضاهاي سبز درنظام شهرسازي و معماري ايران
بررسي مبلمان و تجهيزات شهري درمناطق تفريحي با تاكيد برامكانات گردشگري نمونه موردي: منطقه تفريحي ائل گلي تبريز
بررسي مسائل و مشكلات حاشيه نشيني درايران
بررسي مولفه هاي اثرگذاربرمقاومت حاشيه نشينان درمقابل پروژه هاي ارتقا و بهبود نمونه موردي:حاشيه نشينان شهربيرجند
بررسي ميزان مشاركت شهروندان مهاجر و بومي درحفظ و نگهداري فضاي سبز ناحيه 2منطقه 3شهرمشهد
بررسي وضعيت زيرساختهاي گردشگري درتوسعه توريسم كشورهاي اسلامي مطالعه موردي ايران و مالزي
بررسي امكان الگوسازي نظريه فراكتال ها در طراحي و برنامه ريسي شهري جهت كاهش مشكلات حاشيه هاي شهري
بررسي تاثيرات فرهنگي صنعت گردشگري بركشورهاي اسلامي
بررسي تجارب جهاني گردشگري مذهبي و ارائه شاخصهاي مرتبط با آن درشهرهاي مذهبي
برنامه ريزي فرايندي رويكردي جديد دربرنامه ريزي هاي كلانشهرها مطالعه موردي: نقش آموزش عالي دركلانشهر تهران
پيش بيني تحولات جمعيتي كلانشهر تبريز تا افق 1415
تاثير مدرنيته بركالبد و هويت روستاهاي كشورهاي اسلامي نمونه موردي ايران
تاثير روند شهرنشيني برتحولات توسعه ي انساني دركشورهاي اسلامي
تبيين جامعه شناختي مهاجرت هاي روستايي به كلانشهرهاي اسلامي مطالعه موردي: شهر رشت
تبيين شاخصها و مولفه هاي سازه جغرافيايي الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت
تحليل فضايي كاربري اراضي شهري با تأكيد بر توسعه پايدار، مطالعه موردي منطقه 9 تهران
تحليل كمي مهاجرت هاي بين استاني و رشد جمعيت استانهاي كشوردرفاصله سالهاي 1375-85 دررابطه با تحولات بازارنيروي كار
تحليل محتواي مولفه هاي توسعه پايدارروستايي دربرنامه پنجم توسعه باروش آنتروپي شانون
تحليل موقعيت شهرك اداري شهرياربراساس اصول پدافند غيرعامل
تحليلي براقتصادسياسي و توسعه صنعت توريسم دركشورهاي مسلمان مطالعه موردي: جمهوري اسلامي ايران
تحليلي بربهره گيري ازسيستم هاي حمل و نقل هوشمند ITS درترافيك شهري نمونه موردي شهرتبريز
تحليلي بررضايتمندي شهروندان ازكيفيت زندگي شهري با تاكيدبرزيرساخت ها و حمل و نقل مطالعه موردي: شهربوشهر
تحليلي پيرامون شهرسالم و شهرامن ديدگاه جهاني و اسلام
تحليل پتانسيلهاي گردشگري نواحي روستايي شهرستان آبدانان
تحليلي تطبيقي نظامهاي شهري دركشورهاي خاورميانه مطالعه موردي: كشورهاي ايران، مصر، تركيه و عربستان
تعيين و تحليل الگوي جهت گيري توسعه فيزيكي كلانشهرتبريز با استفاده ازمدل قطاعي – جغرافيايي و ميزان انطباق پذيري آن با كريدورهاي ورودي
ارزيابي ميزان تحقق پذيري طرح هاي هادي شهري نمونه موردي: شهر خمارلو
حكومت هاي محلي و تمركززدايي ازمديريت شهري ايران
جايگاه روابط شهروروستا در بزنامه ريزي توسعه كشور
جايگاه صنعت گردشگري درتوسعه ي روستايي مطالعه موردي: روستاي باغچه جوق ماكو
جغرافياي ورزشي كشورهاي اسلامي
چگونه ميتوان شرايط كالبدي مطلوبتري را براي زيارت معلولين فراهم كرد؟
درآمدي برساماندهي مجموعه حاشيه نشين احمدآباد تبريز
راه ابريشم و شهرنشيني در ايران دور ه اسلامي
رشدگردشگري دركشورهاي اسلامي با استفاده ازپتانسيل هاي موجوددربافت تاريخي شهري نمونه موردي محله علي قلي آقادرشهراصفهان
بررسي زمينه هاي ساختاري شهرمشهدجهت تبديل شدن به منطقه آزاد زيارتي
ساماندهي بافت حاشيه اي و مناطق اسكان غيررسمي شهر همدان و راهكارهاي بهسازي و نوسازي آن بر اساس مدل تحليلي آماري – Swot
سنجش درجه توسعه و توسعه نيافتگي رويكردي مؤثر در برنامه ريزي نواحي روستايي
شهروروستا دربرنامه ريزي فضايي نمونه موردي ايران
شهرسازي ارزش – بنياد: مفهوم سازي ارزشهاي دين مبين اسلام درشهرسازي
ضرورت تدوين الگوي جامع گردشگري اسلامي و نقش آن برهمگرايي كشورهاي جهان اسلام باتاكيد برالگوي ايراني – اسلامي
عدالت فضايي راهبرد عدالت اجتماعي در برنامهريزي شهري شهرهاي اسلامي
كيفيت محيط شهري و رفاه بشربه سمت چارچوبي مفهومي و مسيرهاي تحقيقي
گذار روستايي در حوزه هاي كلانشهري
گردشگري فرهنگي – اسلامي متضمن هم افزايي فرهنگي و پايداري توسعه ي فرهنگي دربين اقوام مختلف كشورايران
گردشگري معناگرا راهكارجديد بازاريابي گردشگري كشورهاي اسلامي
گردشگري روستايي پارادايمي نوظهور در كارآفريني روستايي مطالعه موردي نواحي روستايي شهرستان ورزقان
گردشگري مذهبي دركشورهاي اسلامي و مقايسه ي آن با ايران
مديريت آب در مزارع آبي با بكارگيريMicroGeodatabse مطالعه موردي: مزارع كشت آبي در استان گيلان
مديريت بحران و احياء سكونتگاه هاي روستايي شهرستان ورزقان با استفاده ازتكنيك هاي نوين
مديريت بحران در سكونتگاههاي روستايي مطالعهي موردي: حركات تودهاي حاصل از زلزله در شهرستان هريس
مديريت بحران درمناطق حاشيه نشين شهري نمونه موردي: شهرتبريز
مديريت ريسك و ضرورت كاربرد آن در مديريت پروژه
مشاركت هاي مردمي و توسعه شهرمطالعه موردي شهرلامرد دراستان فارس
مطالعه تاثير سيستم حمل و نقل غير موتوري شهري بر كيفيت زيست محيطي و توسعه پايدارنمونه موردي : مادر شهر تبريز
مطالعه نقش مهاجرتهاي روستايي شهري در پيدايش حاشيه نشيني
نقش استراتژي توسعه شهري درساماندهي معضلات كلانشهرهاي جهان اسلام
نقش آرامستان درتوسعه و رشد گردشگري شهرهاي اسلامي با تكيه برتخت فولاد اصفهان
نقش سرمايه هاي اجتماعي درمديريت نوين محله اي مورد مطالعه محله هفت چنارمنطقه 10شهرتهران
نقش گردشگري دربهبود شاخص هاي توسعه انساني كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي
نقش مديريت در توسعه پايدار روستايي
نقش مراكزفرهنگي درتوسعه گردشگري شهرتبريز
نقش مناطق آزاد درتوسعه گردشگري بين كشورهاي همسايه نمونه موردي منطقه آزاد ارس
نگرشي تحليلي برموانع سياسي – اقتصادي توسعه گردشگري درمنطقه خاورميانه
واكاويمكاني – زماني بارش افغانستان
تحليل رژيم دما در شمال غرب ايران
امنيت آب درزنجيره هاي تامين غذايي راه حل هاي استراتژيكي و مانا فراسوي منابع آبي محلي و بخش آب
درك سياره ي درحال تغيير: گزارش اخيرمنتشر شده درحوزه ي علوم جغرافيايي توسط انجمن ملي تحقيقاتي
SPATIO-TEMPORAL DATA MINING WITH ASSOCIATION RULES FOR LAKE VAN
ارزيابي شاخص دماي موثردررابطه با غلات درحوضه قره سو
اثر تغييرات كاربري اراضي بر ضريب رواناب درحوضه آبخيز كردان با استفاده از مدل SCS
ارائه مناسب ترين تقويم زراعي كشت محصول ذرت درشهرستان خرم آباد با استفاده ازعنصردرجه حرارت
ارزيابي تغيير اقليم درمناطق شمال غرب ايران
ارزيابي حساسيت اراضي حوضهي صوفي چاي در وقوع زمينلغزش با استفاده ازروشGISو تحليل سلسله مراتبي
ارزيابي صلاحيت الگوي زنجيره ماركوف دربرآورد احتمال وقوع روزهاي خشك درايران زمين
الزامات و ضرورت هاي مديريت يكپارچه مخاطرات محيطي فرامرزي كشورايران
بحران آب و خاك وچالشهاي فراروي كشورهاي خاورميانه درقرن بيست و يكم مورد ايران
بررسي اثرات هوازدگي بر ويژگيهاي هيدروشيمي آبهاي سطحي جنوب توده كوهستاني سبلان مطالعه موردي: آغميون چاي و تاجيارچاي
بررسي آماري يخبندان هاي زودرس و ديررس شهرستان خرم آباد درطي دوره آماري 2010-1985
بررسي تاثير اقليم درشكل گيري مخروط افكنه ها مطالعه موردي مخروط افكنه هاي گوزل دره و كرفس استان هاي همدان و مركزي
بررسي روند بارش هاي فوق سنگين استان همدان
بررسي سناريوهاي تغييرات اقليمي آينده درجهان اسلام و ارائه راه كارهاي مديريتي جهت سازگاري و مقابله با اثرات آن
بررسي شاررطوبتي دردوره هاي ترسالي و خشكسالي استان آذربايجان شرقي
بررسي روشهاي طبقه بندي الگوي رودخانه ها
بررسي مورفولوژي تطبيقي – تاريخي شهر با تاكيد برتمدن اسلام
بررسي ميزان شدت خشكسالي برعملكرد گندم ديم استان آذربايجان شرقي با استفاده ازشاخص SPI
بررسي و پهنه بندي گرد و غبار جنوب شرق ايران
بررسي و مقايسه ويژگيهاي اكوژئومورفولوژيكي خورهاي تياب و آذيني درشرق تنگه هرمز
بررسي سينوپتيكي آلودگي گردوغباري بحراني درشهر تبريز مطالعه موردي 1391/3/1
بررسي خشكسالي و مديريت بحران مطالعه موردي حوضه زاينده رود
پايش آلودگي هوا با استفاده ازفراسنج عمق نوري هواويزها
پايش روند تغييرات مورفولوژيكي رودخانههاي مرزي و نقش آن در روابط سياسي كشورها مطالعه موردي : رودخانه ارس
DROUGHT CATALOGUE OF AZERBAIJAN AND ITS ANALYSIS
پهنه بندي مخاطرات اقليمي ناشي از وزش باددرحوضه ي درياچه ي اروميه
پيگيري جابجايي مكاني و زماني خميدگي هاي مسير جريان رودخانه ها درنوع و نحوه لايه بندي رسوبات تراس هاي كناري مطالعه موردي :مسير پيچان دارآجي چاي
تاثير فاكتورهاي تكتونيكي درپراكنش غارهاي كارستي ايران با استفاده ازتكنيك GIS
تحليل آماري – همديدي موثرترين الگوي رودباد موجدبارشهاي فراگير فصل زمستان درايران
تحليل دوره هاي خشك كوتاه مدت ايرانشهر طي دوره آماري 1385-1359 با استفاده ازمدل زنجيره ماركف
تحليل روند تغييرات اقليم با استفاده ازنمايه هاي حدي بارش و مدل LARS WG طي دوره آماري 2010 الي 2039 مطالعه موردي اروميه
تحليل آماري سينوپتيكي توفانهاي گردوغبار درشهرستان سنندج
تراكشش مدلي براي شكل گيري مخروط آتشفشاني سبلان
تعيين نواحي اقليمي استان آذربايجان غربي با استفاده ازروشهاي آماري نوين
تعيين و برآورد پتانسيل خطروقوع سيل درطول مئاندرآجي چاي با استناد به پارامترهاي كانال فعال
تغيير اقليم در جهان اسلام
تغيير اقليم و منابع آب درايران
تغيير پذيري سامانه هاي غربي دررابطه با خشكسالي هاي اخير درحوضه درياچه اروميه
چالش هاي گذشته و درپيش روي جامعه ي ژئومورفولوژيك ايران
روششناسي پيش آگاهي خشكسالي و بيابانزايي راهكارها و مكانيسمها
رويكردي نوين درتهيه نقشه آسيب پذيري ساحلي
ژئومورفوتوريسم و اكوتوريسم مناطق خشك زمينه اي براي همكاريهاي مشترك علمي دركشورهاي خاورميانه
تجزيه وتحليل ويژگيهاي ژئومورفولوژيكي رودخانه خياو مشگين شهر با استفاده ازنيمرخ طولي نيمه لگاريتمي و شاخص گراديان جريان
فعاليت هاي يخچالي و سيرمدنيت درلرستان مطالعه موردي گرين
اثراقدامات حفاظت خاك برشاخصهاي فرسايش پذيري دراراضي مارني منطقه خواجه تبريز
كيفيت رويكرد برنامه هاي توسعه كشورهاي اسلامي به آسيب پذيري دربرابر زلزله ارزيابي برنامه پنجم ايران اسلامي
مخاطرات محيطي طبيعي در حوز ه زاب و مديريت بحران
مطالعه تأثير دماي سطح زمين و ابرناكي بر روي ساختار لايه وارونگي دماي مجاور سطح زمين مطالعه موردي شهر تبريز
مطالعه روند تغيير اقليم درحوضه آبريز درياچه اروميه با استفاده ازتحليل هاي آماري چندمتغيره
مقايسه نتايج روشهاي مختلف بررسي نرماليته و همگني داده هاي بارندگي و درجه حرارت تبريز
بررسي نقش اقليم در توسعه فضاهاي مسكوني:مورد مطالعه بافت قديم شهر تبريز
نقش اقليم در فرهنگ و الگو سازي هعواري سنتي مناطق گرم و خشك ايران مناسب سازي محيط زندگي در مناطق خشك، تعديل مؤلفه هاي اقليمي با تكنيك و مؤلفه هاي انساني
نقش شرايط جغرافيايي درآلودگي كلانشهر اصفهان
نقش شهرها در تغيير آب و هوايي و راهبردهاي كاهش آن با تأكيد بر كلانشهر تهران
نقش عناصر آب و هوايي بر فعاليت نيروهاي نظامي استان آذربايجان شرقي با استفاده از شاخص دماي فيزيولوژي PET
نقش همكاريهاي كشورهاي اسلامي درمديريت مخاطرات طبيعي مطالعه موردي گردوغبار
واكاوي روند دامنه دماي شبانه روزي DTR درايران
واكاوي مكاني – زماني بارش درجمهوري آذربايجان
Accuracy assessment of land surface temperature retrievals from Landsat-7ETM+ in the Dry Valleys of Antarctica using iButton temperature loggers and weather station data
ارائه الگوي مناسب مكان گزيني كاربريهاي تجاربي – اقامتي كلانشهر مشهد با استفاده ازتكنيك تحليل سلسله مراتبي
ارزيابي ژئومورفولوژيكي قابليت كشاورزي و تحليل وضعيت فعلي كاربري اراضي با استفاده از RS وGISمطالعه موردي: دشت تبريز
ارزيابي معيارهاي مناسب انتخاب سايت مسكوني شهركهاي پيرامون درياچه شورابيل با استفاده ازGIS
ارزيابي وقوع حركات توده اي در دامنههاي ناپايدار مطزف بر مسير ارتباطي پاوه نودشه با استفاده از – GIS
استفاده ازفناوري نوين جهت بررسي زيستگاه و كريدورهاي فرامرزي حيات وحش
مطالعه تغييرات پوشش گياهي اراضي توسط تصاوير ماهوارهاي مطالعه موردي: پارك ملي اروميه
برآورد شكاف ديجيتال ميان شهرستانهاي استان اصفهان واولويت بندي به منظور كاهش آن
بررسي تاثير اندازه شبكه سلولي مدل رقومي ارتفاع برميزان باررسوب شبيه سازي شده درحوزه آبخيز
بررسي جهت و روند توسعه فيزيكي شهرماسال با استفاده ازتصوير ماهواره ايETM+ و سيستم اطلاعات جغرافيايي و پيامدهاي ناشي ازآن
بررسي نقش سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS درتوسعه پايدار كشاورزي استان آذربايجان شرقي باتاكيد برتهيه نقشه هاي كاداسترزراعي و انجام يكپارچه سازي
بكارگيري سامانه اطلاعات جغرافيايي درتهيه نقشه شوري و قليائيت مطالعه موردي دشت جلفا
بهره مندي از انرژيهاي تجديدپذير نو راه كاري درجهت كاهش تخريب محيط زيست با تاكيد برتجربيات پروژه بين المللي ترسيب كربن
پهنه بندي كشت كلزا براساس نيازهاي دمايي اقليمي با استفاده ازGIS دراستان مازندران
پهنه بندي طوفان هاي گرد و غبار با استفاده از داده هاي ماهواره اي
تحليل پتانسيل انرژي باد در ايستگاه بيجار
تحليل قلمروهاي ژئومورفيك پلاياي بجستان با استفاده ازتكنيك GIS
تحليلي برجايگاه ايران درقدرت سازي رسانه اي ژئومديا جهان اسلام
تحليل عوامل محيطي موثرپوشش گياهي و پارامترهاي اقليمي درشيوع بيماري پوستي سالك جلدي با استفاده ازGIS&RS مطالعه موردي: شهرستان اردكان
چگونه يك فرمول آماري را به نقشهي رويشگاه بالقوه گونهي گياهي تبديل كنيم
ضرورت تحولات ساختاري، بستر سازي و ايجادشهرسازي – الكترونيك در كلانشهرها مطالعه موردي كلانشهر تهران
كاربرد شاخص NDVI دربراورد تراكم پوشش گياهي با پردازش تصاوير ماهواره اي مطالعه موردي: شهرستان جهرم
مطالعه و بررسي آسيب پذيري آبخوان دشت مهران با استفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي
مقايسه روش هاي مطالعه جزاير حرارتي شهري در كلانشهرهاي جهان اسلام توانايي ها و محدوديت ها
مكان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني با استفاده ازروش تحليل شبكه و مدل AHP نمونه موردي شهرتبريز
نقش GIS درارائه اطلاعات جهتمشاهده و تصحيح تقسيمات كشوري باتاكيد برعوارض طبيعي
نقش رسانه ها و فضاي مجازي دردولت سازي پس ازتحولات اخير خاورميانه و شمال آفريقا
نقش رسانه هاي جمعي درتوسعه روستايي ايران
نقش زكات درتوسعه اقتصادي و اجتماعي روستاهاي كشورهاي اسلامي
نگرشي تطبيقي برتوانها اهداف سياست ها و برنامه هاي توسعه انرژيهاي نو درايران و تركيه
Impacts of Climate Change in Urmia Lake Basin Zolachai River
ابداع روش نصب سيستم هاي فتوولتائيكي خورشيدي با هدف كاهش ميزان تبخير درياچه اروميه
اثرات خشكسالي درياچه اروميه برروي گردشگري منطقه
ارزيابي مدل هيبريد در تخمين تابش خورشيدي و تهيه نقشه هاي فصلي تابش براي حوزه درياچه اروميه
امكانسنجي بارورسازي ابرها در بارشهاي سيستمي برف دوره سرد سال مطالعه موردي بارش 26 اسفند ماه 1390 حوضه آبريزدرياچه اروميه.
بازسازي فضاي حالت نوسانات روزانه تراز آب درياچه اروميه
بررسي اثرات ناشي از خشك شدن درياچه اروميه
بررسي تطبيقي درياچه اروميه با درياچه هاي مشابه درسطح كره زمين
بررسي علت رخداد قرمزي آب درياچه ي اروميه طي دوران اخير
بررسي علل كاهش تراز آب درياچه اروميه و ارائه راه كارهاي علاج بخشي
پژوهشي در مسائل درياچه اروميه با رويكرد سيستمهاي فرارشته اي مطالعات چشم انداز
تبيين اهميت حفظ درياچه اروميه بعنوان ميراث طبيعي شمالغرب كشور درمطالعات باستانشناسي اين حوضه
تخمين تبخير ازسطح درياچه اروميه با استفاده ازمدل anfis
چالشهاي هيدروكليماتولوژيكي موثردركاهش حجم آب درياچه اروميه
زرينه رود در كام كلانشهر تبزير، خشك شدن درياچه اروميه سرانجام توسعه نامتعادل فضايي
سنجش نگرش دانش آموزان شهر اروميه نسبت به وضعيت بحراني و خشكي درياچه اروميه با استفاده از مدل تحليل عاملي
 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید