دسترسی به مقالات اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین در پایگاه سیویلیکا(مرجع دانش)

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین 17 اسفند ماه 1391  توسط شرکت هم اندیشان محیط زیست فردا و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 608 عنوان مقاله تخصصی شامل 8185  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده دراولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین

خانه منسوب به سعدي فرصتي ويژه براي ارتقاي گردشگري ادبي درشيراز
نگرش جامع آماري به خانه موزه هاي شخصيت ها درايران و جهان با تاكيد برخانه موزه هاي هنرمندان
تاملاتي انسان شناختي برتوسعه توريسم محورروستاي گرمه
ساماندهي جاذبه هاي تاريخي – گردشگري شهرري درهم پيوندي با جاذبه هاي تاريخي جاده ابريشم
توسعه گردشگري فرهنگي منطقه بسطام با توجه به سبك هاي معماري مجموعه آرامگاه بايزيد بسطامي
مفهوم وفاداري مشتري درادبيات گردشگري ونقش آن دربخش بندي بازارگردشگري
گونه شناسي گردشگري براساس انگيزه هاي سفربه عنوان مبنايي براي بخش بندي بازارگردشگري
راهبردهاي اساسي براي مديريت توسعه گردشگري مطالعه موردي منطقه گردشگري مرواريد انديشمندان شهرستان ساوجبلاغ
بررسي نقش تورهاي مجازي برتوسعه گردشگري تاريخي – فرهنگي مطالعه موردي شهرتاريخي فرح آباد
ارزيابي نقش چشمه هاي آبگرم و گردشگري درتوسعه پايدارروستايي با استفاده از مدل تحليلي Swot نمونه مورد مطالعه چشمه آبگرم ايوب درشهرستان بجنورد
تبيين الگوهاي مناسب توسعه گردشگري درشهرستان بندرلنگه با استفاده ازروش Swot
تحليلي بركاربرد مدلهاي اقليمي درمطالعات گردشگري
ارايه مدلي براي توسعه صنعت توريسم درايران و كاستن موانع آن
تحليل الگوهاي فضايي پراكندگي عناصر گردشگري شهر زنجان با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافيايي GIS
قابليت هاي اكوتوريستي درياچه اروميه درتوسعه گردشگري
نقش گردشگري درتوسعه پايدار روستايي با تاكيد بركاهش فقر
اثرات گردشگري روستايي و راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي با استفاده ازمدل Swot نمونه : روستاي بيشه
بررسي اقليم گردشگري استان خوزستان براساس شاخص TCI
رهيافت هاي استراتژيك به منظور توسعه ي گردشگري روستايي پژوهش موردي روستاي پالنگان
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثربرتوسعه گردشگري ورزشي نمونهموردي استان آذربايجان شرقي
گردشگري روستايي گامي به سوي توسعه پايدارروستايي


قابليت ها و محدوديت هاي توسعه توريسم روستايي درشهرستان بابل با استفاده ازGIS
گردشگري و نقش آن درتوسعه ي پايدارروستايي: موانع و راهكارها نمونه موردي: دهستان شيرين دره شهرستان قوچان
بررسي تاثير عوامل اقليمي برگردشگري روستايي با استفاده ازشاخص اقليم گردشگري TCI نمونه موردي روستاي شالان شهرستان دالاهو
اكوتوريسم و گردشگري روستايي راهكاري درروستاي توسعه پايدار
گردشگري اسلامي دركشورهاي اسلامي
تحليل عوامل موثربرتوسعه خدمات گردشگري روستايي با رويكردكارآفريني با استفاده ازمدل Swot
بررسي راهكارهاي توسعه مناطق روستايي حوزه كلانشهر تهران ازطريق توسعه گردشگري مطالعه موردي مناطق روستايي شهرستان دماوند – دهستان آبعلي
فرصت ها امكانات و چالشهاي ايران درصحنه رقابت ژئوتوريسم و اكوتوريسم بين المللي
نقش گردشگري درتوسعه پايدار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روستا
مباني و احكام پايه درتدوين الگوي مناسب طراحي مسكن روستايي
الگوي طراحي مسكن روستايي دراقليم هاي چهارگانه باتاكيد برمعماري بومي و منطقه اي نمونه موردي: روستاهاي استان ايلام
ارائه مدلي مفهومي ازعوامل مديريتي موثربرميزان آمادگي سازمان ها دربكارگيري فناوري RFID
نقش گردشگري شهري درتوسعه پايدارشهرها
توسعه پايدارگردشگري با استفاده ازآموزشهاي شهروندي
بررسي شرايط اقليم گردشگري و بيوكليمايي آستارا، انزلي و منجيل
نقش جاذبه هاي اكوتوريستي تاريخي فرهنگي درتوسعه گردشگري استان زنجان
شناخت و ارزيابي اكوتوريسم جنگلي ايران نمونه موردي: قلعه رودخان
تحليل توزيع فضايي امكانات گردشگري درشهر اصفهان با استفاده ازمدل SWOT و GIS موردي مناطق 3و9
نقش گردشگري درتوسعه روستايي با استفاده ازمدل Swot نمونه موردي: روستاي بيدخوان كرمان
نگرشي برتوريسم روستايي و نقش آن درتوسعه پايدار
توسعه گردشگري خلاقانه درپايتخت تحليلي بروضعيت خانه هاي هنرمندان درشهر تهران
مكانيابي دهكده هاي گردشگري با استفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي gis مطالعه موردي درياچه زريوار شهرستان مريوان
شناخت پتانسيلهاي اكوتوريستي آسايش بيوكليماتيك انساني شمالغرب كشور
شناخت پتانسيلهاي اكوتوريستي آسايش بيوكليماتيك انساني شهر اردبيل
تاملي برتوسعه گردشگري شهري ايران
بررسي اثرات اكوتوريسم درياچه اروميه درتوسعه پايداراقتصادي جامعه ميزبان مطالعه موردي شهراروميه
ارزيابي ديدگاه ها درارتباط با توسعه گردشگري درتوسعه نواحي روستايي نمونه موردي: روستاي برزآباد
رهكارهاي ارتقاء گردشگري بارويكرد توريسم ورزشي نمونهموردي منطقه يك شهر تهران
گردشگري روستايي و نقش آن درتوسعه ي مناطق روستايي مطالعه موردي روستاي تمين استان سيستان و بلوچستان
روش كمي برآورد ظرفيت برد رهيافتي درجهت تعيين توان اكولوژيكي مناطق گردشگري شهري نمونه موردي بلوار ارام شهرهمدان
طبيعت گردي ايراني به زبان عربي
ردپاي زنان روستايي ومشاغل آنان دردنياي گردشگري
نقش برنامه ريزي و مديريت درگردشگري ادبي
بررسي عوامل سوق دهنده موثربرتوسعه توريسم ورزشي با تاكيد برجهت گيري صنعتي دراستان آذربايجان شرقي از ديدگاه كارشناسان اداره كل تربيت بدني و گردشگري
تاثيرعوامل موثرتوسعه توريسم ورزشي براقتصادكشور
بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات ITC دربازاريابي گردشگري
نقش مديريت ارتباط الكترونيكي با مشتريE-CRM درگردشگري
قابليت ها و تنگناهاي توسعه گردشگري مبتني براسب سواري درايران
شناخت پتانسيلهاي اكوتوريسمي استان هرمزگان درراستاي توسعه پايدار
بررسي توانها و قابليت هاي گردشگري استان آذربايجان شرقي
گردشگري روستايي و توسعه پايدارباتاكيد برروستاي سيمين ابرو شهرستان همدان
ارزيابي توانهاي اكوتوريستي منطقه ايذه
بررسي ژئوتوريسم شهرستان ايذه
شبيه سازي سهبعدي گردشگري درايران مورد بررسي بناي چهل ستون اصفهان
اولويت بندي قوت هاضعفها فرصت ها و تهديدهاي گردشگري ورزشي استان آذربايجان شرقي با استفاده ازتكنيك ahp
بررسي ظرفيت هاي كالبدي شهرها درگردشگري شهري با استفاده ازمحورهاي پياده مورد مطالعه منطقه 3 شهر اصفهان
ارزيابي جايگاه گردشگري مذهبي درايران و اسلام با تاكيد براماكن زيارتي
چالش ها و فرصت هاي صنايع دستي درجهت توسعه توريسم روستايي
رويكردي دوباره به توريسم روستايي درتوسعه پايدارروستايي
بررسي راهكارهاي توسعه گردشگري درشهرستان پلدختر
راهبردهاي استراتژيك توسعه طبيعت گردي به عنوان سياست مطلوب توسعه گردشگري ايران با استفاده ازمدلswot
گنبدهاي نمكي ايران جاذبه اي ژئومورفولوژيكي جهت توسعه گردشگري ايران مطالعه موردي، استان هرمزگان
كاربري آثارتاريخي: توسعه گردشگري، راهكارها و مولفه ها
تحليل گردشگري روستايي ازمنظر توسعه پايدار
گردشگري و فناوري اطلاعات
بررسي اكوتوريسم بياباني درخاورميانه
ارزيابي قابليت هاي توريستي – آگرواكوتوريستي روستايي با تاكيد برمحصولات كشاورزي و صنايع دستي با استفاده ازمدل استراتژي Swot روستاي شمشير
بررسي پتانسيلهاي آب و هواو گردشگري سواحل درياي عمان با استفاده ازشاخصهاي HU,THI
تحليلي برتوسعه گردشگري مذهبي مطالعه موردي: شهرستان كاشمر
ارزيابي اكوتوريسم دشت شقايق و تاثير توان مندي هاي آن درتوسعه صنعت گردشگري با استفاده ازتكنيك GIS
چالشها سياست ها و راهكارهاي توسعه ي پايدار گردشگري روستايي درايران
برآورد ارزش تفريحي آب گرم گنو دراستان هرمزگان
تدوين راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدارگردشگري سبز با استفاده ازتكنيك Swot مطالعه موردي طرح ملي منطقه نمونه گردشگري پل بابامحمودقلعه سرشيرپيربكران
تحليل پتانسيلهاي جاذبه هاي گردشگري روستاهاي استان همدان با استفاده ازمدل Swot
تحليل تاثيرات توريسم اثرات اقتصادي، فرهنگي – اجتماعي و زيست محيطي برشهرستان كرمانشاه
معرفي توان گردشگري و توريسم دركويرميقان اراك
شناسائي و معرفي اشكال ژئومورفولوژي جهت توسعه ژئوتوريسم در شهرستان آستارا مطالعه موردي: حوضه آبخيز لوندويل
بررسي آسايش اقليمي سواحل خليج فارس به منظور گردشگري
بررسي آسايش اقليمي روزانه و ساعتي شهرستان جيرفت براساس شاخص PMW به منظور گردشگري
راههاي گسترش و فعال سازي خدمات گردشگري دراستان
توريسم روستايي
بررسي راهبردهاي توسعه گردشگري شهري درايران با استفاده ازمدل swot مطالعه موردي شهرشيراز
بررسي تقويم گردشگري مناسب براساس شاخصهاي بيوكليمايي به منظور توسعه گردشگري شهركرمانشاه
بررسي زمان مناسب براي گردشگري درشهرايلام براساس شاخصهاي زيست اقليمي
بررسي خانه هاي دوم ازنقطه نظراقتصادي زيست محيطي و فرهنگي نمونه موردي روستاهاي حصارسرخ و پيوه ژن استان خراسان رضوي
بررسي تاثير تصويربرندينگ شهري بررفتار توريسم درشهرستان رامسر
ضرورت سنجي گردشگري طبيعي درتحقق توسعه پايدارگردشگري روستايي نمونه موردي: روستاي جواهرده رامسر
ارزيابي توانمندي هاي ژئوتوريستي اشكال كارستي مطالعه موردي محدوده روستاي تازه كند سفلي مراغه
بزرسي ارتباط گردشگري باتوسعه پايدار
تحليل قابليت هاوتنگناهاي صنايع جاجيم بافي درشهرستان سوادكوه منطقه آلاشت با استفاده ازتكنيك SWOT
زمين گردشگري شهرستان الشتر شمال لرستان
بررسي گردشگري فرهنگي كلانشهرتبريزبا استفاده ازمدل SWOT
پتانسيل ها و موانع ژئوتوريسم سواحل شمالي خليج فارس و درياي عمان
راهبردهاي توسعه توريسم روستايي درشهرستان همدان به شيوه Swot
قابليت هاي گردشگري روستاهايي ابرو، خاكو، وركانه درتوسعه توريسم همدان
بررسي رويكردهاي بوم شناختي و اكولوژيك درطراحي مجتمع هاي تفريحي گردشگري تندرستي مطالعه موردي: حاشيه درياچه شهرك كشت و صنعت پارس آباد مغان
ارزيابي قابليت هاي ژئوتوريسمي و رتبه هاي جهاني جاذبه هاي كويرلوت
گل فشان ها استعدادبالقوه توسعه ژئوتوريسم ايران
گردشگري شهرستان كرمانشاه و تحليلي ازراهكارها توسعه آن جهت بهبود وضع موجود
گردشگري روستايي و توسعه پايدار
راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي با استفاده ازمدل Swot مطالعه موردي روستاهاي اروميه
بررسي شاخص اقليم گردشگري شهر رشت با استفاده ازمدل TCI
ارزيابي نقش گردشگري درتوسعه اقتصادي، اجتماعي – فرهنگي و محيطي مطالعه موردي: شهربابلسر
تاثير گردشگري بركاهش فقردرايران
بررسي مفاهيم و ماهيت گردشگري مذهبي وضرورت توسعه آن درايران
راهبردهاوراهكارهاي مديريت استراتژيك توسعه گردشگري درمنطقه نمونه گردشگري آبيدر
برآورد ظرفيت بردتفرجي درمناطق نمونه گردشگري كشور مطالعه موردي منطقه نمونه گردشگري انشان واقع دراستان خوزستان
بررسي و شناخت عوامل موثر بر توسعه ي گردشگري روستايي
بررسي و تحليل نقش گردشگري در توسعه اقتصادي مناطق روستايي با توجه به رويكردهاي توسعه پايدار
شبكه هاي اجتماعي و گردشگري الكترونيك
نقش اكوتوريسم درتوسعهپايدار روستايي مطالعه موردي روستاي امام زاده ابراهيم شهرستان شفت
حسابداري محيط زيست درصنعت گردشگري
رابطه تنگاتنگ گردشگري و توسعه پايدارمطالعه موردي مناطق خشك و نيمه خشك ايران
بررسي مباني مفاهيم و ماهيت گردشگري روستايي
بررسي شرايط اقليم گردشگري استان فارس با استفاده ازشاخص TCI
توسعه پايدار و گردشگري
بررسي نقش بزرگان ادب و عرفان درتوسعه گردشگري فرهنگي مطالعه موردي شهرتاريخي بسطام
گردشگري الكترونيكي
اكوتوريسم و چالشهاي منطقه اي زيست محيطي مطالعه موردي: جزيره هرمز
نقش ICTدرتوسعه پايدارروستايي
ارزيابي شرايط اقليم آسايشي ماهانه و فصلي استان آذربايجان غربي با بكارگيري شاخصهاي HU,THI
ارزيابي تقاضاي گردشگري دراستانمازندران باتاكيد برشهرستان چالوس
گردشگري مذهبي و رابطه زيارت رضوي با كاهش خشم و پرخاشگري ازديدگاه روانشناسي شناختي و يادگيري اجتماعي
تحليلي بربرنامهريزي و توسعه گردشگري دراستان مازندران با بهره گيري ازجدول تحليل استراتژيكSwot
ارزيابي عوامل موثربرآشنايي گردشگران با جاذبه هاي فرهنگي گردشگري شهري مطالعه موردي: شهرگلپايگان
ارزيابي قابليت هاومحدوديت هاي اقليم گردشگري استان سمنان بااستفاده ازشاخص هاي THI IC
بررسي و تحليل بازارهاي گردشگري استان آذربايجان غربي
برنامه ريزي توريسم و راهكارهاي جذب گردشگردراستان آذربايجان شرقي با رويكرد توسعه منطقه اي
بررسي شرايط زماني اقليم گردشگري شهرهمدان با استفاده ازروشهاي PMV و PET
توريسم ورزشي رويكردي سازنده درجهت توسعه پايدارايران
تحليل و پهنه بندي اقليم گردشگري استان چهارمحال و بختياري با استفاده ازشاخص اقليم گردشگريTCI Tourism climate index
بررسي ژئوسايت هاوژئوپاركهاي بالقوه ايران به عنوان زيربناي توسعه ژئوتوريسم
ارزيابي توانايي ها و پتانسيلهاي اكوتوريسمي و ژئوتوريسمي كويرمرنجاب دراستان اصفهان درراستاي توسعه اقتصادي اين منطقه ازديدگاه كارشناسان و گردشگران
تحليل پتانسيل گردشگري روددره عباس آباد – گنجنامه همدان با استفاده ازتحليل Swot
ارزيابي پتانسيل ژئومورفوتوريستي حوضه آبخيزلوندويل براساس روش پرالونگ
تاثيرتبليغات و فناوري درتوسعه صنعت گردشگري با رويكرد تحليلي
نقش رويدادهاي ورزشي درگردشگري بين المللي
بررسي قابليت هاي گردشگري غارعليصدرو ارايه راهكارهاي مديريت محيط زيست به منظور توسعه گردشگري
پتانسيلهاي ژئوتوريسمي طاقديس گرم
تحليلي برضرروت تدوين TDS درتوسعه گردشگري شهري
گردشگري الكترونيكي : تعامل بين فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT و صنعت گردشگري
مشاركت هاي مردمي حلقه مفقوده توسعه گردشگري روستايي
كليماتوريسم اصفهان با استفاده از روش TCI
جاذبه هاي زمين گردشگري ژئوتوريسمي شهرستان چابهار جنوب شرق سيستان و بلوچستان
مديريت مخاطرات انساني درتفرجگاه هاي كوهستاني با استفاده ازGIS مطالعه موردي پيست شمشك
رتبه بندي معيارهاي طبيعت گردي براي گردشگري ورزشي دراكوسيستم هاي كوهستاني
بررسي نقش مديريت كيفيت جامع دربخش خدمات گردشگري ايران
بررسي تاثيرعناصراقليمي برگردشگري سواحل شرقي و غربي درياچه اروميه
برنامه ريزي استراتژيك توسعه ي گردشگري عشايري مورد شناسي عشايربختياري
بررسي عوامل تاثير گذاربراحساس امنيت گردشگران:موردگردشگران شهرخرم آباد
بررسي جاذبه هاي گردشگري واثرات زيست محيطي توسعه آن درنواحي ساحلي هرمزگان
بررسي قابليت هاي گردشگري سدسپيدرود
رتبه بندي سواحل گردشگري استان هرمزگان با استفاده ازروشAHP
ارزيابي شاخص فرهنگ ايراني و تاثير آن درتوسعه گردشگري
اكوسيستم كوهستان با هدف نقش كوهستان درزندگي انسانها و نقش كوههاي شازند و شهرستان خنداب ازاستان مركزي درزندگي مردم منطقه
توريسم پايدارالگوي مطلوب توسعه درهزاره سوم
ارزيابي ژئوتوريستي مكانهاي ژئومورفولوژيكي شهرستان مرند با استفاده ازروش ارزش علمي و ارزش افزوده
ارزيابي اثرات صنعت توريسم درتوسعه پايدارباتاكيد براكوتوريسم نمونه موردي روستاي گليان شهرستان شيروان
برنامه ريزي راهبردي گردشگري روستايي مطالعه موردي: روستاي كوهستاني جواهرده رامسر
راهكارهاي توسعه پايدارگردشگري درشهرهاي ساحلي مطالعه موردي: شهرنوشهر
تحليلي براكوتوريسم شهري مطالعه موردي خراسان رضوي با استفاده از مدل Swot
نقش برنامه ريزي درتوسعه توريسم درناحيه سامان با استفاده از مدل Swot
نقش جاذبه هاي گردشگري شهري براي گذران الگوهاي اوقات فراغت مطالعه موردي شهرسنندج
تحليل ازوضعيت گردشگري روستاهايشهرستان اليگودرز با استفاده ازمدل swot
معرفي اماكن مقدس و نقش آن درتوسعه پايدارگردشگري مذهبي مطالعه موردي شهرسنندج
اكوتوريسم و چالشهاي زيست محيطي آن درايران
ارزيابي اثرات گردشگري برتوسعه پايدارنواحي روستايي مطالعه موردي دهستان دلفارد شهرستان جيرفت
بررسي قابليت هاي تپه اشرف بهعنوان سايت موزه گردشگري درشهرستان اصفهان
بررسي گردشگري درشعروادب فارسي
نقش امنيت درتوسعه گردشگري
بررسي ظرفيت هاي گردشگري شهرستان خوي
نقش معماري درتوسعه ي صنعت گردشگري ايران
بررسي نقش حمل و نقل درگسترش صنعت اكوتوريسم مطالعه موردي شهرستان كوهدشت
بررسي اثربخشي مديريت هاي اعمال شده درمنطقه حفاظت شده دنا و اكوتوريسم منطقه
تحليلي برراهبردهاي الگوهاي گذران اوقات فراغت بااستفاده ازمدل سوات درروستاهاي كويري ايران مطالعه موردي روستاي مصر
بررسي توانمندي هاي اكوتوريسم درجنگل ابر
گردشگري روستايي راهكاري براي توسعه روستايي نمونه موردي: روستاي جليزجند شهرستان فيروزكوه
بررسي رابطه عوامل اقتصادي با ميزان ورودگردشگر به كشورطي سالهاي 1995-2007
گردشگري ادبي با تكيه برشاهنامه خواني و سفرنامه هاي مستشرقين
اثرات منفي گردشگري برپايداري زيست محيطي مناطق روستايي
گردشگري وتوسعه پايدارروستايي مطالعه موردي روستاي عليصدر
ارزش ويژه برند و جايگاه آن دربرندسازي گردشگري
گردشگري ورزشي و نقش آن درتوسعه صنعت گردشگري ايران
آمايش سرزمين و برنامه ريزي منطقه اي وتوسعه پايدارروستايي بارويكردگردشگري روستايي مطالعه موردي روستاهاي اروميه با استفاده ازمدل swot
بررسي وضعيت گردشگري روستايي با استفاده ازمدل تحليلي swot نمونه موردي: روستاي گردشگري كريز بخش كوهسرخ شهرستان كاشمر
نقش اكوتوريسم و جاذبه هاي طبيعي درجلب گردشگران مناطق كويري ايران
اثرگردشگري برتوسعه اقتصادي
ارزيابي توان هاي گردشگري شهر ستان مريوان در راستاي دستيابي به توسعه پايدار
شهروتوسعه پايدارگردشگري شهري
شناسايي و تعيين مسيرو الويت بندي مناطق طبيعت گردي دراستان يزد با تاكيد برجاذبه هاي كوهستاني و كويري
پتانسيل سنجي امكانات تفرجگاهي و فرهنگي سيستان باتاكيد برجاذبه هاي طبيعي و باستاني
ارزيابي تاثيرات زيست محيطي توسعه گردشگري ساحلي برتوسعه پايدارشهرها مطالعه موردي شهرتنكابن
فرصت ها و تهديدات قطب گردشگري شهرنمك آبرود با استفاده ازمدل Swot
بررسي قابليت هاي توسعه گردشگري روستايي ازنگاه جامعه ميزبان و گردشگران مطالعه موردي دهستان لفور، شهرستان سوادكوه
رويكردي برجايگاه ژئومورفوتوريسم درتوسعه گردشگري سواحل جنوب
پتانسيل چشمه هاي معدني آهك سازدرجذب توريست روستاي باباگرگر قروه
مروري جامع ه محوري برجاذبه هاي گردشگري روستايي استان آذربايجان شرقي درراستاي توسعه پايدار باتاكيد برنگرش روستائيان درامكان سنجي و نيازسنجي گردشگري روستايي
گردشگري ورزشي با نگاهي به طبيعت گردي ورزشي درمركز استان چهارمحال بختياري
بررسي اثرات صنعت گردشگري برنابرابري درآمدي دركشورهاي منتخب درحال توسعه
جهت تحقيقات آينده دربازاريابي گردشگري
تحليل فضايي مكاني جاذبه هاي گردشگري چالدران نمونه موردي قره كليسا و مقبره سيدصدرالدين
توريسم وتكنولوژي دركنارمعماري تاريخي وطبيعت ايران زمين بكارگيري تكنولوژي مدرن و ايده هاي ناب طراحي درراستاي استفاده بهتر ازطبيعت و جذب گردشگران و تلفيق معماري معاصر با گذشته
گردشگري روستايي
بررسي شاخص اقليم آسايش گردشگري استان فارس با استفاده ازمدل شاخص دماي معادل فيزيولوژيك pet
مطالعه و بررسي مسئله ي هويت درحوزه گردشگري
ارزيابي زيبايي شناختي رودخانه ها جهت توسعه گردشگري با استفاده ازروش لئوپولد مطالعه موردي تعدادي ازرودخانه هاي استان كرمانشاه
بررسي شرايط اكوتوريسمي و ميدان ديد تالاب هشيلان با استفاده ازمدلsowt وview shed
بررسي شاخص اقليم آسايش گردشگري استان اصفهان با استفاده ازمدل دماي معادل فيزيولوژيك pet
مديريت اكوتوريسم درپاركهاي ملي براساس شاخص ظرفيت برد
شناخت آسايش بيوكليماتيك انساني درشهرپل سفيد
الگوهاي گذران اوقات فراغت جوانان دردنياي مجازي مطالعه موردي جوانان 18تا35سال شهرزنجان
گردشگري درمحيط روستا و نقش آن درتوسعه پايدارروستايي
گردشگري شهري و راهكارهاي توسعه آن با تاكيد برجاذبه هاي گردشگري شهرهمدان
بررسي تاثيرگردشگري روستايي برتوسعه پايدارجوامع محلي مطالعه موردي: تالابهاي شهرستان نقده
تحليلي برگردشگري و نقش آن درتوسعه پايدارروستايي مطالعهموردي روستاي پاپايي ازتوابع استان زنجان
بررسي ميزان تاثيرگذاري ارزشهاي بوم شناسانه درجهت توسعه گردشگري درمحورتاريخي و توريستي ماسوله و درياي خزر
شناسايي عوامل موثربرتخريب دشت لاله هاي واژگون درزاگرس مركزي و ارايه راهكارهاي حفاظتي
عملكرد حزب الدعوه درسفرهاي زيارتي شيعيان عراق به ايران
ارزيابي توسعه گردشگري قزوين با استفاده ازمدل Swot
سنبله نمكي گياهي جاذب گردشگردرحوضه آبخيززاينده رود
تاثير اقليم برمعماري و توسعه گردشگري شهرستان يزد
زنان و گردشگري
بررسي راهبردي پتانسيل اكوتوريسم منطقه اشكورات با استفاده از مدل تحليلي swot
ارزيابي اقليم گردشگري استان اصفهان به كمك شاخص اقليم گردشگري TCI
بررسي زمين گردشگري حوضه بهشت آباد با استفاده ازروش پرالونگ
بررسي چالشهاي فرآوري توسعه گردشگري روستايي درايران
بررسي جايگاه گردشگري درتوسعه پايدار مناطق روستايي مطالعهموردي روستاي كلم شهرستان دره شهر
تاثير گردشگري روستايي درتغييرات كالبدي روستاها مطالعه موردي روستاهاي بخش بدره
پهنه بندي كليماتوريسم استان هرمزگان با استفاده ازشاخص TCI
بررسي اثرات معماري آثار تاريخي درتوسعه و جذب گردشگري با استفاده ازتكنيك راهبردي SWOTمطالعه موردي مزارشيخ احمد جام
بررسي پتانسيلهاي اقليم گردشگري استان كرمان با استفاده ازشاخص TCI
بررسي و تحليل فرصت ها و چالشهاي توسعه اكوتوريسم درشهرستان سنندج
شناسايي و اولويت بندي مولفه هاي موثربرجذب گردشگران با استفاده ازروشهاي تحليل عاملي و AHP مطالعه موردي درياچه زريوار
بررسي ميزان رضايتمندي گردشگران داخلي ازسفربه شهرهمدان درشهريورسال 90
بررسي توسعه توانمندي هاي اكوتوريسمي برگردشگران ايران
جايگاه استان آذربايجان غربي درتوسعه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران باتاكيد برصنعت توريسم
توسعه كارآفريني درگردشگري و اثرات آن برمحيط زيست خليج فارس
بررسي و تحليل تبليغات كلامي و تاثير آن برجذب گردشگران روستايي: مطالعه موردي روستاي پالنگان
بررسي و ارزيابي موانع و مشكلات توسعهي گردشگري در ايران: مطالعه ي موردي شهرستان مريوان
شناخت توانهاي گردشگري ناحيه مريان با تأكيد بر ژئوتوريستم
زنان ، توسعه پايدار و گردشگري
بررسي تاثير گردشگري شهري بر اقتصاد شهر مطالعه موردي:شهرستان لاهيجان
نقش و بررسي ظرفيت صنعت توريسم در توسعه ي اقتصاد،اشتغال و كارآفريني مطالعه موردي شهر سي سخت
گردشگري و حفاظت ازبافت هاي با ارزش روستايي
بررسي احياء و ساماندهي بازارهاي سنتي و نقش آن در توسعه گردشگري نمونه موردي: بازار همدان
بررسي قابليتهاي گردشگري روستايي در توسعه روستايي مطالعه موردي روستاي امام زاده شهيد از توابع شهرستان فراشبند
بررسي وضعيت تغييرات جمعيتي و راهبردهاي توسعه ي روستايي استان آذربايجان غربي مطالعه موردي بخش انزل
برنامه ريزي توسعه منطقه پيربكران بر مبناي محور گردشگري
وفس يك ژئوپارك بي نظير هرمي شكل
زمين ريخت شناسي الوند همدان مطالعه موردي: دره ميشان
گردشگري و توسعه پايدار
استراتژيهاي توسعه منطقه نمونه گردشگري كوير اراك
رتبه بندي و سطح بندي شهرستان هاي استان همدان از لحاظ شاخص هاي توسعه يافتگي گردشگري با استفاده از روش تحليل عاملي
بررسي تاثير گردشگري بر توسعه پايدار روستايي در نواحي روستايي شهرستان اروميه ؛ نمونه موردي: روستاي بند
گردشگري و جهان اسلام
نقش برنامه ريزي راهبردي در توسعه گردشگري ايران
ارزيابي و بررسي ساختار اجتماعي و اقتصادي شهرستان زابل از لحاظ جذب توريسم
توريسم كشاورزي و توسعه پايدار اقتصاد روستايي
اكوتوريسم و نقش آن در حفاظت محيط زيست و توسعه پايدار نمونه موردي منطقه طارم سفلي
ارائه راهبردهاي زيرساختي توسعه صنعت گردشگري در شهرستان همدان با استفاده ازالگوي SWOT
پژوهشي در راهبردهاي توسعه گردشگري روستايي به روش تحليل SWOT مطالعه موردي: شهرستان داراب
ICT و نقش آن در گردشگري الكترونيك
بررسي استراتژي هدفمند كردن مديريت گردشگري بر توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي: سيستان
بررسي نقش دفاتر خدمات گردشگري در جذب گردشگران و توسعه صنعت گردشگري
بررسي وضعيت اكوتوريسم در تالاب شادگان
تاثير شركت تعاوني ها در حفظ تنوع زيستي مطالعه موردي :شهرستان سميرم
بررسي قوتها، ضعفها، فرصتها، تهديدهاي منطقه نمونه بين المللي گردشگري توس با تكنيك SWOT
بررسي تأثيرات اجتماعي واقتصادي گردشگري ادبي در جامعه مقصد نمونه موردي:سعديه وحافظيه شيراز
سطح بندي قابليت هاي اشتغال صنايع دستي در ارتبا ط با الگوهاي فضايي گردشگري در ايران با تاكيد بر كسب و كار كوچك و متوسط
اكوتوريسم در راستاي حفاظت از تالاب ها و اكوسيستم هاي آبي مطالعه موردي: استان چهارمحال و بختياري
بررسي گردشگري روستايي در روستاهاي شهرستان بجنورد
نقش امنيت در توسعه گردشگري و نقش آن در توسعه پايدار مورد مطالعه:روستا شهر ونك
بررسي تاثيرعوامل اقليمي برگردشگري بااستفاده ازشاخص اقليم گردشگري TCI نمونه موردي روستاي ريجاب شهرستان دالاهو
قابليت سنجي ژئومورفوسايت ها ومديريت زمان – اقليم با استفاده ازمدل Pralong
ارزيابي قابليت هاي توريستي اگرواكوتوريستي روستاي با استفاده از مدلاستراتيي SWOT نمونه موردي روستاي دشتك استان فارس
بررسي تاثير صنعت توريسم در توسعه اقتصادي مناطق روستايي مطالعه موردي: روستاي هدف گردشگري ابيانه
گردشگري شهري، فرصتي براي توسعه پايدار بافت هاي تاريخي در شهرهاي تاريخي نمونه موردي منطقه سه شهر اصفهان
رابطه بين گردشگري و جهاني شدن مورد مطالعه:آسيا
ارزيابي و پهنه بندي اقليم گردشگري استان مركزي با استفاده از شاخص TCI
ارزيابي اقليم گردشگري اراك با استفاده از شاخص TCI
بررسي تأثير هدفمندسازي يارانه ها در كاهش ميزان گردشگري مناطق روستايي مورد: شهرستان ورزقان
تبيين نقش نگرش در تحليل رفتار مصرف كننده گردشگري
توسعه پايدار اكوتوريسم،مبتني بر مديريت اكوسيستم
بررسي ابعادامنيت در تعامل با گردشگري
نقش گردشگري شهري، در توسعه پايدار شهري
ارزيابي نقش اماكن تاريخي فرهنگي و مذهبي در گردشگري و تاثير آن در توسعه پايدار ناحيه اي شهرستانهاي استان آذربايجان غربي
پتانسيلهاي مناطق روستايي در جذب توريست
بررسي اهميت نقش برنامه ريزي و بازاريابي در توسعه گردشگري ايران
برنامه ريزي استراتژيك توسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردي: روستاي اَنجِدان شهرستان اراك
بررسي اقليم گردشگري شهر مشهد
ارزيابي ضرايب زيست اقليمي موثر در آسايش انسان مطالعه موردي شهر گناباد
ارزيابي آسايش بيوكليماتيك انساني شهر سرخس
شناخت پتانسيل اكوتوريسمي آسايش زيست اقليمي استان خراسان رضوي با روش دما- رطوبت
نگرش بر ارزيابي آسايش انساني در شهر كاشمر با توجه به شاخص هاي زيست اقليمي
بررسي موانع موجود در توسعه گردشگري ايران
كاربرد فناوري نانو در حفاظت از محيط زيست دريايي مطالعه موردي خليج چابهار
بررسي ژئوتوريسم قشم با تاكيد بر توسعه پايدار
موانع و چالش هاي فرا روي طبيعت گردي و توسعه اقتصادي پايدار
پهنه بندي گردشگري استان كردستان براساس شاخص TCI
ارزيابي آسايش اقليم در گردشگري استان همدان به روش TCI
ارزيابي توسعه گردشگري در مسيرهاي روستايي نمونه موردي: دهستان آبيدر
كندو كاوي در توسعه گردشگري روستاي با بهره گيري از بافتهاي با ارزش روستا مطالعه موردي : روستاي ملهمدره شهرستان اسداباد
راهبردهاي توسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدلSWOT نمونه موردي : شهرستان هشترود
نقش بازار اراك در جذب توريست
گردشگري خلاق؛ راهي به سوي توسعه
اكوموزههاي روستايي راهكاري نوين در حفظ توسعه پايدار گردشگري روستايي مطالعه موردي:روستاي هدف گردشگري ابيانه
اثرات اكوتوريسم بر محيط زيست مطالعه موردي آبشار بيشه در استان لرستان
نگرش دانشجويان به نقش فولكلورِ مردمانِ تركمن در گردشگري ادبي استان گلستان
بررسي الگوي راهبردي طبيعت گردي روستاي عليصدر
بررسي نقش گردشگري فرهنگي در پايداري و اشاعهي فرهنگ ايراني
ارزيابي و بررسي توسعه اكوتوريسم و جذب گردشگر در تالاب بين المللي پريشان براساس مدل تحليل مديريتي SWOT
ارزيابي قابليتهاي اكوتوريسمي و ژئومورفولوژيكي دره هاي كوهستاني مطالعه موردي:منطقه ي درباغ شهرستان قلعه گنج
سنجش ظرفيت پذيرش گردشگري رودخانه بابلرود با تاكيد بر جامعه ميهمان
بررسي نقش و اثرات گردشگري در توسعه پايدار كوهستان نمونه موردي پارك جنگلي آبيدر سنندج
درآمدي بر توانمندي هاي گردشگري زيارتي در همدان
برنامهريزي به منظور ايجاد قطب مهم توريستي در استان لرستان به مركزيت خرمآباد
انارك، سرزميني بكر و كهن در سينه كوير
مطالعه منطقه گردشگري آبشار آب سفيد در استان لرستان
بررسي اجمالي پديده گردشگري شهري نمونه موردي: مشهدمقدس
نقش گردشگري روستايي در توسعه اقتصادي مطالعه موردي: روستاي كندوان
ارزيابي موفقيت شهرهاي استان سيتان و بلوچستان در جذب توريسم با استفاده از مدل TOPSIS
برنامه ريزي استراتژيك توسعه توريسم با رويكرد ايجاد زيرساخت هاي الكترونيك مطالعه موردي : استان مازندران
گردشگري و شيوه تبليغات در آن از ديدگاه روانشناسي اجتماعي
بسترهاي توسعه توريسم الكترونيك با رويكرد استراتژيك مطالعه موردي : استان مازندران
ارزشيابي وقابليت سنجي ژئومورفوسايت هاي شهرستان بوشهربا استفاده ازمدل Pralong
بررسي جاذبه ها و ظرفيت هاي گردشگري و مردم شناسي در توسعه پايدار نمونه موردي روستاي كندوله از توابع استان كرمانشاه
بررسي نقش گردشگري در توسعه پايدار
بررسي انرژيهاي نو در صنعت گردشگري
Importance of the Public Education and Interpretation in Geoheritage Conservation
بررسي نقش و جايگاه شهرهاي مياني در ايجاد سيستم شهري پايدار مطالعه موردي شهر مياني الوند در مجموعه شهري قزوين
جستاري بر طراحي معماري مجموعه تفريحي اقامتي با رويكرد احياء و تقويت صنعت گردشگري ايران
ارزيابي قابليت توسعه گردشگري روستايي با مدلSWOT مطالعه موردي: روستاي بازفت
ارزيابي عددي تأثير پارامترهاي ژئوگريد دربرگرفته شده با ماسه برنشست شالوده احداث شده برروي رس مسلح
شاخص هاي كليدي عملكرد و جايگاه آن در توسعه گردشگري ادبي مطالعه موردي:منطقه الموت
اثربخشي اينترنت و موتورهاي جستجو بر صنعت توريست و گردشگري
امكان سنجي طبيعت گردي در ايران با تاكيد برعرضه محصول
بررسي راهكارهاي توسعه ي گردشگري پايدار شهر زنجان در راستاي سند چشم انداز1404
نقش گردشگري بر ايجاد اشتغال زايي در كشورهاي درحال توسعه
اكوتوريسم و نقش آن در توسعه پايدار شهري
اكوموزه ، توسعه پايدار و گردشگري
بررسي قابليت هاي توسعه صنعت گردشگري با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردي: شهر بابلسر
بررسي ميزان رضايتمندي زائران از امكانات فضاهاي گردشگري مذهبي مطالعه موردي :آرامگاه شاه چراغ (ع)
بازشناسي ريشه هاي طبيعت گرايي در معماري مسكوني ايران مورد مطالعه : معماري مسكوني حاشيه درياي خزر
نقش اكوتوريسم در توسعه صنعت گردشگري با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردي : استان يزد
تحليل پيامدهاي گردشگري در توسعه روستايي با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردي روستاي پاطاق
بررسي اقليم آسايش گردشگري شهرستان اروميه بر اساس مدل ترجونگ
نقد طرح بهسازي بافتهاي با ارزش روستاهاي تاريخي از منظر توسعه صنعت گردشگري
كارآفريني رويكردي نو در توسعه گردشگري در سطح جامعه
تأثيرات فن آوري هاي نوين ICT بر گردشگري روستايي با تأكيد بررونق صنايع دستي روستايي
بررسي نقش توريسم روستايي در توسعه روستايي كندوان
تحليل و بررسي توان ها و تنگناهاي تاثير گذار در توسعه گردشگري با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردي؛ شهرستان لُردگان
شناسايي روش هاي ارزيابي منابع طبيعي گردشگري
تحليل عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگري شهرستان تنكابن با بهره گيري از رويكرد راهبردي
تاثير جشن برصنعت توريسم
طبيعت گردي و همبستگي عملكرد آن با برنامه ريزي شهري در استان همدان
شناسايي فرصت هاي رشد گردشگري معلولين در استان چهارمحال و بختياري مطالعه موردي:ورزش رفتينگ در شهرستان سامان
بررسي نقش گردشگري روستايي در توسعه پايدار روستايي
گردشگري روستايي و اثرات آن بر محيط زيست
تاثير پوشش برف در توسعه صنعت گردشگري استان چهار محال و بختياري مطالعه موردي: شهرستان كوهرنگ
راهكارهاي توسعه صنعت گردشگري باتاكيد برگردشگري الكترونيك
برنامه ريزي راهبردي جهت توسعه ي اكوتوريسم با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده تنگ صياد
بررسي علل رشدوتوسعه سفرهاي مذهبي درايران پس ازانقلاب اسلامي
بررسي و تحليل تغييرات اقليم آسايش گردشگري استان چهار محال و بختياري با استفاده از شاخص PET
گردشگري شهري استان زنجان با تأ كيد بر توسعه پايدار
ارزيابي عناصر و پديده هاي جوي و اقليمي محدود كننده گردشگري و بلاياي طبيعي استان همدان
اصول طراحي معماري و بازآفريني عرصه رودخانه هاي شهري با تاكيد بر توسعه پايدار براي جذب گردشگر و توريسم
اكوتوريسم پايدار مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي
نقش اكوتوريسم در استان چهار محال و بختياري
اكوتوريسم و توسعه ي پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك ايران
الگوهاي برنامهريزي توريسم
رويكردهاي توسعه پايدار گردشگري شهرستان اردبيل
پهنه بندي سيلاب راهكاري كارگشا جهت كاهش بحران هاي زيست محيطي با استفاده از مدل HEC-RAS
بررسي توزيع مكاني پتاسيم قابل جذب با استفاده از سامانه اطلاعات
قله دماوند به عنوان يك اكوزون در گردشگري ايران
نقش آبشارها در گردشگري و تاثير آن در توسعه پايدار ناحيه مطالعه موردي: آبشارهاي استان لرستان
توانمنديها و جاذبه هاي گردشگري طبيعي در كوهستان شيركوه يزد
توسعه گردشگري پايدار روستائي با تأكيد بر بافت هاي ارزشمند نمونه موردي : روستاي فراشاه يزد
ارزشگذاري اقتصادي تالاب هاي ايران با درنظر گرفتن موقعيت گردشگري آنها مطالعه موردي: تالاب پريشان
راهكارهاي افزايش كيفيت كالبدي روستاهاي اقليم گرم و خشك با رويكرد توسعه پايدار گردشگري؛ مورد مطالعه: روستاي بيابانك، سمنان
خلاقيت در آموزش گردشگري ؛ گامي مناسب در جهت توسعه پايدار
مطالعه نقش و اهميت ژئوتوريسم در صنعت گردشگري » با تأكيد بر معادن سنگهاي نيمه قيمتي كشور
اهميت محيط زيست از ديدگاه اسلام
برآورد ظرفيت برد گردشگري كاربري پرنده بيني و منظربيني پناهگاه حيات وحش ميانكاله
بررسي اهميت خدمات گردشگري شهري در راستاي مطالعات شهر جهاني
بررسي توانمندي هاي طبيعت گردي سنقر و كليايي در توسعه گردشگري
بررسي گردشگري شهري شهر جديد سهند با استفاده از مدل تحليل استراتژيك swot
بررسي موانع موثر بر توسعه اكوتوريسم نمونه موردي شهرستان فريدونشهر
بررسي نقش اقليم در برنامه ريزي و توسعه پايدارگردشگري واثرات متقابل گردشگري و آب و هوا
برنامه ريزي توسعه گردشگري روستايي وچالشهاي فرآروي آن
پهنه بندي اقليم گردشگري استان خوزستان با استفاده از شاخص TCI
وضعيت زيست محيطي تالاب انزلي
تبيين رابطه توسعه گردشگري الكترونيك و رشد اقتصادي شهرهاي ساحلي شمال ايران
توسعه پايدار، راهبردي حياتي در رونق گردشگري روستايي استان اردبيل مطالعه موردي:روستاي آلوارس
بررسي سازو كارها و روند توسعه ي گردشگري خريد در مناطق مرزي ايران مطالعه موردي: شهر مرزي بانه
راهكارهاي افزايش ماندگاري زائر در شهر مشهد
رويكرد اكوسيستمي مديريت گردشگري مناطق ساحلي درياي خزربر اساس پهنه بندي جغرافيايي گونه هاي شاخص با بكارگيري GIS
تبيين رويكرد مديريت ژئوتوريسم جامعه محور با تأكيد بر ايران
مطالعه و بررسي ميزان مقبوليت محيط زيستي محل دفن زباله شهر همدان
تعيين نقاط داراي تناسب اكولوژيكي براي اسكي در كوهستان الوند با استفاده از روش ارزيابي چند معياره
اصلاح خاكهاي آهكي آلوده به نيكل با استفاده از EDTA و سورفكتانت آنيوني
جايگاه توريسم مذهبي در گردشگري شهرستان تويسركان با تاكيد بر آرامگاه حبقوق نبي ع
اهداف، ابعاد، و اصول طرح ريزي روستاهاي بوم گردشگري نمونه مطالعاتي : روستاي شياده، شهرستان بابل
بررسي چالش هاي گردشگري در روستاي لوه ازتوابع بخش لوه شهرستان گاليكش
امكان سنجي طراحي مجتمع هاي تفريحي رفاهي و خدماتي در استان مازندران وتاثيرات آن بر گردشگري شهر آمل با رويكرد رابطه ي گردشگري و معماري
سياست كيفري ايران پيرامون جرايم زيست محيطي و چالشهاي فرا روي آن
كاربرد نانو تكنولوژي در محيط زيست، نقش آن در توسعه پايدار و اثرات منفي اين فناوري بر محيط زيست و سلامت جانداران
معرفي جاذبه ها و منابع توسعه گردشگري در پناهگاه حيات وحش نايبندان طبس
بررسي صنايع دستي و نقش آن در توسعه گردشگري روستايي جامعه مورد مطالعه روستاي متكازين، شهرستان بهشهر
بررسي چارچوب مفهومي گردشگري حيات وحش
بررسي شهرتاريخي زيرزميني سامن
معرفي فلور ، شكل زيستي و پراكنش جغرافيايي گياهان منطقه حفاظت شده بيجار
ارزيابي و پهنه بندي زيست اقليم گردشگري اروميه با استفاده از دو شاخص اقليمي
پيشبيني تغييرات دماي حداقل و حداكثر در ايستگاههاي ساحلي جنوب كشور تا سال 0022 ميلادي با استفاده از مدل گردش عمومي CGCM3
بررسي مشكلات گردشگري ديني در شيراز
نگاه اجمالي به آبشار فدامي يكي از پتانسيل هاي ژئوتوريسم شهرستان داراب، استان فارس
ارزيابي فرآيند جهاني شدن برگردشگري شهري با تأكيد بر توسعه ي پايدار
بررسي اثرات گردشگري روستايي بر توسعه پايدار روستا با تاكيد بر ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و محيطي مطالعه موردي روستاي گازرخان الموت
تاثير بكارگيري بازاريابي اينترنتي در ميزان عملكرد توريسم مطالعه موردي مراكز و آژانس هاي مسافرتي،هتلها،صنايع دستي در شهرستان چالوس نوشهر
بررسي پيامدها و نتايج رضايتمندي گردشگران در مناطق ساحلي درياي خزر
بررسي اثرات اقتصادي گردشگري بر خانوارهاي نواحي روستايي دره ماوشان رود امامزاده كوه همدان
تعيين ارزش گردشگري دره ماوشان رود امام زاده كوه همدان به روش هزينه سفر منطقه اي
گردشگري پايدار درطبيعت بكرمورد مطالعه روستاشهر ونك
بررسي توزيع احتمالاتي و دوره برگشت حداكثر بارش 24 ساعته و دبي اوج در محدوده جنوب شرقي درياچه اروميه
نقش توريسم روستايي در توسعه پايدار روستاي حسنلو
ارزيابي جاذبه هاي ژئوتوريستي غار آويشو شاندرمن
ارزيابي راهبرد هاي توسعه اكوتوريسم در مناطق روستايي مطالعه موردي: روستاي داماش گيلان
ارزيابي گردشگري طبيعي استان كرمانشاه با استفاده از روش TOPSIS
نگاهي ديگر به زيارتگاه و مكان گردشگري استر وو » مُردخاي يهودي در همدان: اوهام تاريخي در برابر واقعيت هاي باستان شناختي
بررسي و مقايسه ي شاخص هاي اكوتوريستي و ژئوتوريستي منطقه غرب استان اصفهان با استفاده از مدل تاپسيس
اكوتوريسم استان گيلان، سازگار با محيط زيست و در جهت توسعه ي پايدار
ارزيابي و رتبه بندي رقابت مقاصد گردشگري با استفاده از مدل تاپسيس و آنتروپي درشهرهاي استان مازندان
بررسي اثرات گردشگري بر توسعه روستايي، مطالعه موردي: روستاي گليان شهرستان شيروان
بررسي آسايش اقليمي استان كردستان جهت برنامه ريزي گردشگري
بررسي پارامترهاي تأثيرگذار بر مكان يابي مسيرهاي پياده گردشگري
بررسي پراكنش خدمات گردشگري در منطقه فرهنگي تاريخي شهر شيراز
مطالعه قابليت ها وتنگناهاي توسعه پايدار توريسم روستاي آشميزان با استفاده از مدل SWOT مورد مطالعه: روستايآشميزان، ملاير
تعيين ارزش گردشگري منابع زيست محيطي درياچه و پارك جنگلي پله مازندران
برآورد ظرفيت قابل تحمل روستاي توريستي كندوان
نقش مديريت نوين روستايي در توسعه توريسم
بررسي تأثيرات توسعه گردشگري شهري بر اشتغال درشهرستان مريوان
بررسي توانمنديهاي گردشگري جزيره خارك و نقش آن بر توسعه منطقه
بررسي راهبردهاي توسعه بازارهاي هفتگي در شهرهاي استان گيلان با تاكيد بر توسعه گردشگري
بررسي نقش اكوتوريسم در توسعه پايدار گردشگري مطالعه موردي:جزيره قشم
بررسي نقش بازاريابي گردشگري درتوسعه گردشگري شهري مطالعه موردي: شهرلالجين
بررسي نقش مديريت هزينه در بسته هاي سفر آژانس هاي هواپيمايي
بررسي تجارب كشورهاي جهان در زمينه تاسيس ژئوپارك ها
بررسي قابليتها و تنگناهاي توسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدل swot مطالعه موردي:روستاهاي شهرستان چايپاره
بررسي توانمندي هاي زيست محيطي و اكوتوريستي پارك ملي بوجاق
پتانسيلهاي مناطق روستايي در جذب توريست مطالعه موردي: روستاي مصر
نقش جامعه محلي در توسعه گردشگري سايت هاي تالابي مطالعه موردي : تالاب انزلي
تحليلي برراهبردهاي موثردرپايداري مناطق نمونه گردشگري نمونه موردي : روستاي نجنه عليا شهرستان بانه
تعيين شاخص اقليم آسايش گردشگري شهرستان اصفهان، زاهدان و همدان
توسعه توريسم ورزشي در استان چهارمحال وبختياري
اكوتوريسم؛ رهيافتي نو جهت دستيابي به توسعه پايدار
جايگاه سيستم حمل و نقل زميني در گردشگري استان اصفهان
جهانيشدن و گردشگري؛ اثرات و روابط
حافظ و سعدي؛ برندهاي گردشگري ادبي ايران
حوضه رودخانه آذرشهر، حوضه اي مناسب براي مطالعات و بازديدهاي ميداني ژئومورفولوژيك و هيدرولوژيك
بررسي و معرفي ژئوتوريسم درياچه نئور
ارزيابي نقش درياچه شورابيل در توسعه گردشگري شهري اردبيل با استفاده ازمدل SWOT
صنعت گردشگري ايران، فرصتي براي كارآفريني
طراحي مسير گردشگري ادبي در حوزه شرق ايران مورد مطالعاتي؛ استان خراسان رضوي
فرصتها و موانع گسترش گردشگري شهري در مناطق كويري و بياباني ايران
كاشتر عكاشه به عنوان منطقه ي جذب گردشگري
نقش صنايع فرهنگي،گردشگري و منابع طبيعي روستايي در توسعه ي پايدار
بررسي علل جذب پايين گردشگران خارجي در استان مازندران
گردشگري راهكاري براي تعديل ناهنجاريهاي حاشيه نشيني شهرها و كاهش فقر
گردشگري رويداد و بررسي اثرات ناشي از رويدادها
گردشگري مذهبي و تأثير آن بر توسعه روستايي مطالعه موردي: زيارتگاه نگل
اولويت بندي پهنه هاي مستعد گردشگري در شهرستان طالقان با استفاده از AHP
بررسي و ارزيابي گردشگري بازار سنتي نمونه همدان
بررسي راه كارهاي توسعه صنعت گردشگري
عوامل موثر بر گردشگري روستايي مطالعه موردي: روستاي كندوان
مطالعات امكانسنجي و مكانيابي مناطق گردشگري روستايي شهرستان نقده، نمونه موردي تالاب سولدوز
معرفي روش مدوت به عنوان يك روش پايه اي در مديريت تالاب هاي ايران
گردشگري آييني، آيين نوروز شيراز
توسعه مسيرهاي دسترسي با هدف تسهيل گردشگري در پارك هاي جنگلي مطالعه موردي پارك جنگلي مخملكوه خرم آباد
بررسي توانمندي هاي گردشگري روستايي استان همدان با استفاده ازمدل SWOT مطالعه موردي :روستاي سيمين ابرو
موانع و راهكارهاي توسعه صنعت توريسم با رويكردي بر توسعه گردشگري پايدار نمونه موردي چشمه هفت رنگ شهر مجن
تاثير صنعت گردشگري بر توسعه روستايي نمونه موردي: بيوران
نقش جاذبه هاي گردشگري در توسعه فضايي شهري مطالعه موردي: شهر مراغه
تدوام پويايي در بافت تاريخي شوشتر با نگرشي نو به مسيرهاي پياده گردشگري
تعيين ظرفيت برد گردشگري لاله واژگون در حوزه توف سفيد استان چهارمحال وبختياري
ارزيابي توان اكولوژيكي شهرستان طالقان استان البرزجهت توسعه توريسم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS
شناسايي و تعيين شاخص هاي زيست محيطي در مكانيابي كاربري توسعه شهري مطالعه موردي: شهر ياسوج
گردشگري مذهبي و تاثيرات اقتصادي آن با تاكيد بر شهر مقدس مشهد
گردشگري و مدل هاي اقليمي بررسي موردي شهرستان ميانه از توابع استان آذربايجانشرقي
تاثير اكوتوريسم بر توسعه پايدار شهري مطالعه موردي : شهر تويسركان
نقش برنامه ريزي در توسعهي زيرساختهاي نرم گردشگري ايران
توسعه پايدار و گردشگري مورد نمونه حاشيه زايندهرود
توسعه پايدار،راهبردي حياتي براي رونق گردشگري روستايي،مطالعه موردي:روستاي آلوارس استان اردبيل
سعدي جهانگردي صلح طلب
سفير فرهنگي خوابگاه
توسعه گردشگري ورزشي با تاكيد بر ورزش فوتبال
سنجش وارزيابي كيفيت خدمات ارائه شده به گردشگران ورودي شهر همدان
بررسي و تحليلي بر نقش و تأثير پتانسيل هاي گردشگري ورزشي بر توسعه استان چهارمحال و بختياري با تأكيد بر توريسم اسكي
فرهنگ زيست محيطي راهكاري جهت توسعه گردشگري پايدار
درياچه پشت سدها، قطب پنهان گردشگري شهري نمونه موردي: درياچه سد مهاباد
شناسائي كشورهاي هدف گردشگري استان اصفهان و شركت در نمايشگاههاي خارجي
زمين گردشگري ناحيه قلائي شمال لرستان
اثرات گردشگري روستايي برتوسعه پايدار روستايي مطالعه موردي:نمونه روستاي وركانه
بررسي پتانسيلهاي ژئوتوريستي اشكال كارست در منطقه نهاوند
نقش صنايع دستي اصفهان در توسعه ي اقتصاد گردشگري ايران
بررسي تطبيقي غار مير ملاس لرستان با غار لاسكو فرانسه
ضرورت توجه به پتانسيل اكوتوريسم در ايران
جايگاه گردشگري روستايي در توسعه پايدار روستايي بر اساس مدل swot روستاهاي شهرستان نقده
عوامل آموزشي موثر در زمينه يابي كاربرد كولاژ بر توسعه گردشگري روستايي استان اصفهان
گردشگري از منظر قرآن
فراتحليل امنيت گردشگران در تحقيقات انجام شده سالهاي 1380 تا1390
گردشگري منطقه الموت قزوين به اشكورات گيلان وسه هزار مازندران از منظرجاذبه هاي طبيعت گردي، كوهپيمائي ،كوهنوردي ودوچرخه سواري كوهستان
كاربرد فناوري اطلاعات وارتباطات درصنعت گردشگري با تكيه بر هتلداري
آثاراخلاقي ،تربيتي گردشگري مذهبي
بررسي توانمندي هاي گردشگري موزه ها مطالعه موردي: موزه ي هنرهاي معاصر تهران
گردشگري فقرزدا و آثار آن بر توسعه روستايي مطالعه موردي: شهر دهدز، شهرستان ايذه
گردشگري راهي براي توانمندسازي زنان
گردشگري روستايي، راهبردي براي توسعه پايدار روستايي
تحليل نقش گردشگري در حفظ منافع ملي جمهوري اسلامي ايران در منطقه خليج فارس
گردشگري روستايي و اثرات اقتصادي آن بر زندگي مردم محلي مطالعه موردي : روستاي حيدرآلات فومن
گل فشان ها، جاذبه هاي گردشگري طبيعي و ناشناخته ايران
بررسي مناطق نمونهي گردشگري به منظور توسعه گردشگري ماجراجويانه نمونهي موردي شهراصفهان
تاثير عناصر هويت بخش شهري و گردشگري نمونه شهر سمنان
گردشگري مذهبي با تاكيد بر جاذبه مذهبي ايران اسلامي
تحليل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگري در شهرستان پاسارگاد با استفاده از مدل راهبردي SOWT
بررسي تاثير گردشگري روستايي بر توسعه روستايي
برنامه ريزي راهبردي جهت توسعه ي اكوتوريسم در استان چهارمحال و بختياري با استفاده از مدل SWOT مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده تنگ صياد
بررسي جاذبه هاي گردشگري بالقوه اكوتوريسم و توريستي استان ايلام
ضرورت توجه به اثرات گردشگري در توسعه پايدار روستا مطالعه موردي: روستاي درود شهرستان نيشابور
اكوتوريسيم رويكردي نوين درجهت ايجاد اشتغال پايدار در بخش كشاورزي
تعيين آسايش زيست اقليمي گردشگري استان خراسان رضوي با استفاده از مدل هاي آب و هوايي PET و SET
مقايسه شاخصهاي اصلي سلامتي در دختران كودك و نوجوان توريسم داخل كشور
نقش صنايع دستي در توسعه گردشگري فرهنگي نمونه موردي گيلان
ارزيابي و شناسايي جاذبه هاي گردشگري در راستاي توسعه پايدار مطالعه موردي: استان كرمانشاه
نقش فرهنگي نمونه موردي گيلان صنايع دستي در توسعه گردشگري
نقش صنعت گردشگري بر اقتصاد
نقش گردشگري الكترونيك در كاهش اثرات بحران مالي بر تجارت خدمات
نقش مديريت شهري در دستيابي به توسعه ي پايدارگردشگري شهري
نقش روستاهاي ايراني در برند گردشگري
بررسي تاثير بازاريابي رابطهمند بر افزايش وفاداري مشتري در صنعت هتلداري
توريسم مذهبي و وحدت در جهان اسلام
بررسي تاثير زيرساختها بر توسعه صنعت گردشگري
بررسي پتانسيل توسعه ي اقتصادي گردشگري سياه در ايران با تأكيد بر گردشگري ظواهر مهيب
بررسي جايگاه شاهنامه فردوسي و نقالي در ارتقاي گردشگري ادبي ايران
مشاركت اقتصادي زنان در گردشگري
ساختار معماري بازار قديم شهر كرمان عامل جذب اكوتوريسم و نيل به توسعه پايدار
بررسي نقش اشعار خيام و عطار درجذب گردشگر به ايران
تحليل توانمندي هاي محيط هاي طبيعي در ژئوتوريسم پايدار اورامانات مطالعه تطبيقي آبشار بل پاوه ومنطقه پيرامون آن با آبشارهاي استرالياي جنوبي
غار كارستي شاپور شهرستان كازرون، نمونه اي از جاذبه هاي ژئوتوريستي استان فارس
تعيين آسايش زيست اقليمي و گردشگري شهرستان هاي سبزوار و قوچان با استفاده ازشاخص آب و هوايي دماي معادل فيزيولوژيك
گردشگري روستايي
بررسي پتانسيل هاي اكوتوريستي و آسايش زيست اقليمي شهرستان سميرم با استفاده از شاخص SET
نقش توسعه پايدار در توسعه گردشگري مذهبي شيراز
بررسي شاخص اقليم آسايش گردشگري شهرستان قوچان با استفاده از مدل PET و PMV
توسعه اكوتوريسم گياهي غرب حوضه آبخيز زاينده رود با معرفي گونه زيباي لاله واژگون
موقعيت جغرافيايي لرستان
شناسايي گياهان جاذب گردشگر در حوضه آبخيز زاينده رود گونه ميخك وحشي
تحليل گردشگري روستايي با استفاده از جدول SWOT نمونه موردي: روستاهاي بخش خور و بيابانك استان اصفهان
شناسايي و پهنه بندي توان طبيعت گردي اكوتوريسم شهرستان شيرازبا استفاده از مدل منطق فازي
بررسي نقش الهه ي آناهيتا در تجلي مقام زن در دوره ي ساساني 224- 652 م
بررسي قابليتهاي اكوتوريستي منطقه شكارممنوع اشكورات رودسر ؛ باتأكيد برگونه پلنگ ايراني Panthera pardus saxiculor
ژئوتوريسم تالاب هاي شهرستان پلدختر جنوب استان لرستان
نقش صنايع دستي در توسعه پايدار بااشاره اي به خاتم سازي ونقش آن در توسعه
بررسي ارتباط ورود گردشگران خارجي با شرايط زيست اقليمي دراستان فارس
عشاير، جاذبه ها ي گردشگري متحرك
بررسي تاثير سرمايه فرهنگي بر روي رفتار هاي زيست محيطي گردشگران
قابليت هاي توريسم روستايي در شهرستان مشكين شهر دهستان هاي مشكين غربي و مشكين شرقي
بررسي زمينه هاي اكوتوريستي در منطقه تندوره تفرج گاه چهلمير درگز با تاكيد بر ژئوتوريسم آن
بررسي ويژگي هاي فردي گردشگران پارك جنگلي چيتگر
توان سنجي توريسم ورزشي در استان
تأثير توزيع جغرافيايي پل ها در توسعه گردشگري در شهر اصفهان
بررسي ژئوتوريسم ابيانه با استفاده از تكنيك هاي RS و GIS
بررسي راهكارهاي گسترش گردشگري ورزشي در شهرستان نقده
نقش گردشگري روستايي در توسعه پايدار اقتصادي با استفاده از تكنيك swot مطالعه موردي روستاي كلم استان ايلام
متغيرهاي اقليمي در توسعه صنعت گردشگري استان گيلان با استفاده از شاخص TCI
بررسي ساختار كالبدي فضايي شهر همدان جهت توسعه گردشگري شهري با استفاده از تكنيك swot
نقش توريسم در رشد اقتصادي استان سمنان مطالعه موردي: شهرستان سمنان
بررسي چالشهاي صنعت گردشگري استان همدان با توجه به ميزان تاثير ادغام سازمانهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بر ارتقا مزاياي رقابتي مقصد
بررسي ساختار شهر هاي توريستي و ارائه ساختار مناسب براي برنامه ريزي در شهر همدان
بررسي توسعه گردشگري خلاق با استفاده از ميراث ناملموس فرهنگي مذهبي در پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسلامي
مطالعه حركت سرب در خاك آهكي در حضور EDTA و سورفكتانت آنيوني
بررسي اقليم گردشگري استان آذربايجان شرقي با استفاده از شاخص اقليم گردشگري TCI
ارزيابي پتانسيل هاي گردشگري شهري بر اساس تكنيك SWOT نمونه موردي شهر ايلام
آموزش نيروي انساني در صنعت گردشكري ايران؛ برنامه ريزي، سياستها و شيوه ها
ارائه چارچوب مفهومي نقش حسابداري در گزارشگري آلودگي زيست محيطي بر توسعه صنعت توريسم واكوتوريسم مطالعات موردي كارخانجات فراوري سيليس شهرستان ملاير
ارزيابي اقليم گردشگري استان اصفهان
برنامه ريزي توسعه گردش گري تالاب بين المللي چغاخور دراستان چهارمحال و بختياري
ارزيابي شاخص اقليم آسايش در راستاي توسعه گردشگري نمونه موردي شهرستان مهديشهر
بررسي نقش بازاريابي در توسعه صنعت گردشگري
آئين سواركاري سنتي مردم تركمن از ديدگاه گردشگري فرهنگي
گردشگري اكترونيك
مديريت گردشگري در پاركهاي شهري مطالعه موردي پارك طبيعت پرديسان تهران
تدوين استراتژي هاي توسعه پايدار گردشگري استان اردبيل با استفاده از تحليل SWOT و ماتريس ارزيابي QSPM
ارزيابي اقليم آسايش گردشگري شهر ملاير با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي GIS و مدل TCI
ساماندهي بافت قديمي شهر دماوند در راستاي ارتقاي هويت توريستي اين شهر با تأكيد برآثار ارزشمند تاريخي وجاذبه هاي طبيعي
بررسي تحليلي ساخت و توسعه مجموعه توريستي ورزشي دشت ميشان در شهر همدان با رويكرد توسعه پايدار
مديريت گردشگري روستايي با تاكيد بر روستاهاي آستارا
ارزيابي توان تفرجگاهي پارك جنگلي شهيد زارع برمبناي استفاده بهينه با بكارگيري GIS
ارزيابي اقليم آسايش گردشگري روستاي توريستي وركانه در شهرهمدان با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافيايي GIS و مدل TCI
 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید