نمایه سازی مجموعه مقالات همایش سالانه روش های اجزای نامحدود در فیزیک کاربردی در بانک مرجع دانش (سیویلیکا)

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات همایش سالانه روش های اجزای نامحدود در فیزیک کاربردی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همایش سالانه روش های اجزای نامحدود در فیزیک کاربردی6 مهر ماه 1391  توسط مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر کرمان  برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 17 عنوان مقاله تخصصی شامل 111  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در همایش سالانه روش های اجزای نامحدود در فیزیک کاربردی

شبيه سازي دما و تنش دندان انسان تحت تابش پالس ليزري 10/6 ميكرومتر دي اكسيد كربن به روش عناصر محدود
محاسبه ي دوشكستي گرمايي القايي و افت ناشي از واقطبيدگي در ليزر فيبر كريستالفوتوني پر توان به روش عناصر محدود
محاسبه ي توزيع دما در كريستال غير خطي KTP تحت دمش از انتها به روش عناصرمحدود و مقايسه ي آن با روش تفاضل محدود
محاسبه ي توزيع دما در ليزر غيرخطي KTP تحت دمش پالس هاي بسل گاوس – به روش عددي تفاضل محدود و مقايسه ي آن با روش اجزاي محدود
محاسبه ي توزيع دما در بلور غير خطي تحت دمش پالسي ليزري گاوسي به روش هاي عددي تفاضل محدود و اجزاي محدود
طراحي نانوميله هاي ضد بازتاب در سلول هاي خورشيدي لايه نازك با استفاده از روش اجزاي محدود
بررسي اثر پارامترهاي مختلف جوشكاري بر دماي فلز تحت جوشكاري با پرتو الكتروني در خلأ با استفاده از روش عناصر محدود
خواص انتشار امواج الكترومغناطيسي در بلورهاي فوتوني پلاسمايي دو تايي يك بعدي
شبيه سازي امواج فراصوت توليد شده به وسيله ليزر در ورق هاي آلومينيوم
كنترل توزيع شدت ميدان در مغزي فيبر كريستال فوتوني مغزي تهي پلاسمونيكي با استفاده از نانو لايه ي نقره
بررسي خواص ساختاري، الكتروني و ديناميكي تركيب ( CdNCO(3 در فاز پايدار مكعبي
تست مقدماتي آشكار سازهاي سيستم مونيتورينگ برخط مركز ملي هادرون درماني ايتاليا
مطالعه ي ويژگي هاي الكترونيكي دي اكسيد تيتانيوم در فاز آناتاز به روش ابتدا به ساكن
3D simulations of coupled InAs/GaAs quantum dots energy levels using the finite element method
مطالعه ي طيف جذبي اشعه ي ايكس فاز هاي مختلف تركيب زيركونيا با استفاده از روش شبه پتانسيل
بررسي خواص الكتروني، اپتيكي و مكانيكي سولفيد استرانسيوم به روش شبه پتانسيل
نور طولي گسيل شده ي پلاسما در تشديد كننده ي دي الكتريك
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید