مشاهده مجموعه مقالات اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی در پایگاه سیویلیکا(بانک مقالات کشور)

http://www.callforpapers.irمجموعه مقالات اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی  12 تا 13 اردیبهشت ماه 1391  توسط دانشگاه گلستان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر گرگان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 172 عنوان مقاله تخصصی شامل 172  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در  اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

بررسي بيان ژن هاي PR3 ، PR1 و NH1 در تعامل ارقام خزر و طارم برنج با قارچ Bipolaris oryzea
پيش‌فرآوري آنزيمي ساقه برنج جهت حذف ليگنين از زيست توده
بررسي ساختاردوم اميلوئيد AB1-42 و تاثير كروسين بر آن
اثر پلاسماي اتمسفري غيرحرارتي برDNA ي كروموزومي E.coli
جهش زايي با هدف افزايش خاصيت انتقالي در ژنrice nsLTP2 به كمك SOE-PCR
بروز ژني sHSP19.9 وsHSP20.4 در دو واريته كرم ابريشم در پاسخ به شوك حرارتي
توليد بيوتكنولوژيكي پودوفيلوتوكسين با استفاده از كيتوزان در كشت سلول Linum album
توليد ويروس كاذب نقص ايمني اكتسابي انسان به منظور ارزيابي دارو ها و تركيبات جديد ضد ايدز
ساخت و توليد cDNAي فاكتور رشد اندوتليال عروقي111 (VEGF111) به صورت مصنوعي
ترانسفورماسيون لاين سلولي CHO-dhfr به وسيله‌ي پلاسميد pSVM-dhfr
تأثير منابع مختلف نيتروژني و كربني بر توليد آلفا آميلاز مقاوم به حرارت بوسيله سويه بومي باكتريBacillus licheniformis- AZ2
كلون، بيان و سنجش آنزيمي ژن ATP Sulfurylase از يك سوش ايراني باكتري ژئوباسيلوس
بررسي فيلوژنتيكي ژن كاتالاز سنتاز در چند گونه گياهي بر اساس توالي هاي كدكننده با استفاده از تكنيك in silico AFLP
بررسي تغييرات ماده موثره پونه آبي ( Mentha aquatica) با استفاده از كلشي‌سين
تثبيت سلول هاي باكتري بر سطح پوسته ي تخم مرغ
كلونينگ مولكولي آنزيم 15- ليپواكسيژناز نوع1
بررسي عملكرد نانوبيوسورفكتانت در روان سازي لجن نفتي
توليد ويروس كاذب سرطان موش به منظور ارزيابي خاصيت ضد ويروسي تركيبات و داروهاي ضد رتروويروسي
تشخيص سريع ويروس آنفلوانزاي انساني به روش PCR در 25 دقيقه
بررسي خاصيت ضد‌هرپس ويروسي گياه securigera securidaca
ارزيابي ايمني‌زايي و تيتر آنتي‌بادي كونژوگه‌ي ليپوپلي ساكاريد با پروتئين‌هاي غشاي خارجي بروسلا آبورتوس
كلونينگ آنزيم SSAT-1
اندازه گيري الكتروشيميايي دوپامين در حضور آسكوربيك‌اسيد با استفاده از الكترود خمير كربن اصلاح شده با نانو ذرات سرب سولفيد
تاثير مواد مغذي بر توليد بوتانول توسط باكتري كلستريديوم استوبوتيليكام
شبيه‌سازي رايانه اي نانولوله هاي DNA با استفاده از توالي ژنوم فاژ M13MP18
توليد مداوم اسيدآمينه تريپتوفان با استفاده از سلول‌هاي تثبيت شده اشريشياكلي در حامل آلژينات كلسيم
بررسي اثر سونيكاسيون در تنظيم ابعاد و كارآيي ترانسفرزوم حاوي هورمون رشد
بررسي ويژگي هاي آنزيم آلفا-آميلاز بدست‌آمده از باكتري باسيلوس آميلوليكوئيفاسينس BEH111
تشخيص ملكولي ليشمانيا ماژور به روش SapphireAmp Fast PCR
اوريگامي رايانه اي نانولوله هاي DNA از اسكافولد مصنوعي با استفاده از شبيه ساز CADNano
مطالعه فلوئورسانس آلبومين سرم نرمال با گليكوليزه و تغييرات فلوئورسانس آنها در برهمكنش با داروي آتورواستاتين
شناسايي هيبريدهاي بين‌ جنسي كامكوات زينتي و مركبات با استفاده از نشانگر مولكولي ريزماهواره(ISSR)
كلون و بيان پروتئين نوتركيب NS5B هپاتيتC و ارزيابي فعاليت ايمني اين آنتي ژن
استخراج بيوپليمر آگار تحت غلظت هاي متفاوت قليا و بررسي بازده استخراج از جلبك پرورشي Gracilariopsis persica
حذف رنگ آزو از محلول آبي توسط نانو فيبريل هاي پروتئيني
توليد سازه ژني جديد براي بيان هپسيدين-25 انساني
استخراج التراسونيك و تعيين مقدار فلاونوئيد آگليكوني كل گياه Otostegia aucheri، بومي منطقه سيستان و بلوچستان
كلونينگ گلوتامات دكربوكسيلاز و سنجش فعاليت آنزيم
تهيه و ارزيابي نانو‌ذرات مغناطيسي پوشيده شده با پيروكتون اولامين
بررسي اثر عصاره هسته تمر هندي بر تكثير سلول هاي سرطان پروستات و روده بزرگ انسان در شرايط آزمايشگاه
Stem Cells May Help Treat Mental Illness
مطالعه‌ي خاصيت ضد قارچي تركيبات فلاونوئيدي اسفنج Gelliodes carnosa، خليج فارس، ايران
مطالعه‌ي پروتئين‌هاي آرگونات موجود در گياه سويا (Glycine max) با استفاده از ابزار بيوانفورماتيكي
بررسي كشت بافت، كالوس دهي وتكثير درون شيشه اي نعناع فلفلي (Mentha piperita)
جداسازي باكتري‌هاي فتوتروف حذف‌كننده گوگرد از نفت و گاز طبيعي
بررسي ريزحذف‌هاي كروموزوم Y در مردان و ارتباط آن با چاقي
بررسي بيوانفورماتيكي پروتئين هاي شبه‌دايسر (Diser-like) در گياه خيار (Cucumis sativus L)
بهينه‌سازي شرايط محيطي موثر در جذب زيستي فلز كادميوم توسط بيومس زنده قارچ آسپرژيلوس نايجر
ارائه يك الگوريتم ژنتيك براي بازسازي شبكه‌هاي فيلوژنتيك
فناوري استفاده از سلول‌هاي بنيادي جنيني انساني در اكتشافات دارويي

بررسي اثرات تركيبات فيزالين موجود در گياه عروسك پشت پرده (Physalis alkekengi) در ناباروري موش ماده بالغ نژاد Balb/C
تاثير دزهاي مختلف اشعه گاما بر محتوي قندهاي محلول و نامحلول، پروتئين و پرولين در ريزازديادي گياه آلوئه ورا (Aloe vera)
بررسي نقش قارچ هاي ميكوريزاي آربوسكولار (AM) در ايجاد سازگاري گياهان پروانش( Catharanthus roseus L.) باززايي شده در شرايط in vitro
مطالعه نقش اسيد آمينه تريپتوفان بر رشد و باززايي گياه Catharanthus roseus L. تحت شرايط درون شيشه
بررسي كارآيي حذف فنل از محيط آبي توسط قارچ گانودرما
ساخت بيوسنسور گلوكز بر پايه آنزيم گلوكز اكسيداز و الكترود كربن اصلاح شده با نانوذرات كلوئيدي طلا
پودر برگ‌هاي سوزني كاج به عنوان يك جاذب زيستي براي حذف يون كروم VI از محلول‌هاي آبي
توليد نايسين توسط باكتري لاكتوكوكوس لاكتيس و كاربرد‌هاي آن در مواد غذايي
ارزيابي توليد روغن تك‌ياخته و گاما لينولنيك اسيد توسط قارچ cunninghamella echinulata
اثرات مهاري هلنالين بر بيان ژن hTERT در رده سلولي سرطان پستان با روش RealTime PCR
اثر عصاره آلكانا فريژيدا بر بروز ژن FOXP3 در سلول‌هاي تك هسته‌اي خون محيطي
بررسي متابوليت‌هاي ثانويه موجود در برگ گياه زردچوبه ( Curcuma longa)
تغييرات ميزان ازت دانه، عملكرد و اجزاي عملكرد در كشت هاي تاخيري چهار ژنوتيپ بهاره گلرنگ
جدا سازي باكتري تجزيه كننده فنل از خاك‌هاي آلوده به نفت ايران
بررسي امكان استخراج فورفورال، اتانول و متانول از ضايعات ساقه برنج
اثر كونژوگه داكسي سيكلين و نانوذرات نقره روي بروسلا ملي تنسيس M16 در شرايط In vitro و In vivo
اثر نانو ذرات نقره كلوئيدي بر بقاي داخل ماكروفاژي سالمونلا تيفي
تعيين تجزيه‌پذيري پروتئين خام تفاله انار (خام و عمل آوري شده با اوره) با استفاده از روش كيسه‌هاي نايلوني
بررسي توليد آنزيم آلفا آميلاز از سويه گرما دوست بوميBacillus licheniformis-AZ2 جداسازي شده از چشمه آب گرم قينرجه (استان اردبيل)
ارزيابي متابوليت هاي ثانويه در برگ‌هاي درمنه كوهي (Artemisia aucheri Boiss)
اثر مقادير مختلف اسيد كاپروئيك بر اسپرم اپيديدمي قوچ در حالت مايع
تاثير مولكول هاي كوچك بر روي فعاليت چاپروني بتا كازئين
بررسي اثر دفروكسامين بر توليد راديكال هيدروكسيل با استفاده از تكنيك نورتابي شيميايي
تنوع ژِنتيكي و فيلوژني جدايه‌هاي Polymyxa betae keskin در مزارع چغندرقند استان‌هاي خراسان رضوي و شمالي بر اساس توالي هاي نوكلئوتيدي 28SrRNA(partial)ITS1, 5.85rRNA, ITS2
سنتز و مشخصه‌يابي فاز آناتاز نانو ذره دي اكسيد تيتانيوم و كاربرد بيولوژي آن
اثر تنش خشكي بر رشد، ميزان پروتئين و رنگيزه‌هاي فتوسنتزي درAnethum graveolens L.
بررسي واكنش جوانه زني بذر شويد و گشنيز به تنش خشكي ناشي از پلي‌اتيلن گلايكول
آناليز واكنش‌هاي پروتئين-پروتئين با كمك سيستم دو جزئي در مخمر، در گياه آرابيدوپسيس
تعيين بهترين تاثير ازن بر حذف بيوفيلم استافيلوكوكوس ارئوس در تجهيزات توليد بستني سنتي با استفاده از روش سطح پاسخ
مقايسه فعاليت چاپروني گليسرول و α-كازئين در حضور مولكول‌هاي كوچك
كاهش ويسكوزيته لجن نفتي با استفاده از سويه باكتريايي Pseudomonas aeruginosa
بهينه سازي القاي كالوس كاهو در شرايط در شيشه‌اي
سميت حاد دي‌اكسيدتيتانيوم آناتاز بر روي ناپلي آرتميا فرانسيسكانا
بررسي تأثير عصاره الكلي و هيدروالكلي دو گونه گانودرما بر رشد اپيدرموفيتون فلوكوزوم
بررسي ايزوترم‌هاي جذب براي حذف فلز سنگين (II) Ni از محلول‌هاي آبي با استفاده از زغال فعال تهيه شده از پوست ميوه بلوط
حذف Ni (II) از محلول‌هاي آبي توسط زغال فعال تهيه شده از پوست ميوه بلوط
حذف كبالت از محلول‌هاي آبي با استفاده از كربن فعال تهيه شده از ضايعات كشاورزي: بررسي ايزوترم‌هاي جذب
ارزيابي كربن فعال تهيه شده از ضايعات كشاورزي برنج در حذف رنگ متيلن بلو از محلول‌هاي آبي
تاثير تغييرات غلظت (Na(2)SO(4 در فاز آبي روي دماي معكوس فاز نانوامولسيون هاي روغن ليمو در آب
بررسي اثرات تغذيه سيليكون بر روي رشد و فعاليت آنزيم‌هاي آنتي اكسيدان در گياهان كلزا تحت شوري
بررسي بيان پپتيد‌هاي ضد ميكروبي در تعامل برنج با قارچ عامل بلاست
تاثير سطوح مختلف زغال فعال، IBA و NAA بر روي ريشه‌زايي گياه دارويي خار مريم
بررسي شرايط بهينه توليد كالوس در گياه دارويي خار مريم
ارزيابي درون شيشه‌اي و گل‌خانه‌اي نسبت به بيماري لكه موجي سيب زميني
بررسي مقاومت ژنوتيپ‌هاي سيب‌زميني نسبت به بيماري لكه موجي سيب‌زميني ناشي از قارچ Alternaria tenuissima در شرايط گل‌خانه‌اي
بررسي بيان ژن اگزالات اكسيداز -1 در پاسخ به آلودگي با توكسين عامل بلايت فوزاريومي سنبله گندم
بررسي آلودگي فرآورده‌هاي گوشتي ماكيان عرضه شده در شهرستان شاهرود به سالمونلا اينتريتيديس با تكنيك PCR
تاثير نيتروژن معدني و آلي بر بقا،رشد،وضعيت رنگيزه‌اي و مكانيسم تراكمي دي‌اكسيد‌كربن سيانوباكتريوم ناشناخته Anabaena sp. FS 76 به عنوان كانديداي توانمند كود زيستي در شاليزارها
فيلم‌هاي خوراكي ضد ميكروبي مبني بر نشاسته در تركيب با اسيد‌لوريك و كيتوزان
مقايسه توليد ميكروبي صمغ زانتان با استفاده از گلوكز و نشاسته به عنوان سوبسترا
مدل‌سازي بيوراكتور حلقه‌اي براي توليد پروتئين تك ياخته و بررسي توليد محصول و وضعيت سوبسترا در طول بيوراكتور
محاسبه پارامترهاي ترموديناميكي INN در پيش‌بيني ساختار دوم توالي RNA با استفاده از مدل رگرسيوني مضاعف و شبكه عصبي مصنوعي
بررسي فرايند خميرسازي بيولوژيكي و عملكرد آن بر كاهش بار پساب در مرحله رنگبري خمير كرافت پهن‌برگان
پيش‌بيني ساختار دوم توالي tRNA فنيل آلانين در مختصات دو‌بعدي كارتزين
بكارگيري از علم بيوتكنولوژي به منظور توليد خميرهاي بيومكانيكي در صنعت خمير و كاغذ
القاء كالوس و باززايي در كاكوتي (ziziphora tenuir L)
معرفي سيانوباكتريوم Anabaena sp. FS 76 به عنوان كانديداي توانمند، جهت استفاده در بيوتكنولوژي كشاورزي در استان گلستان
تعيين بهترين تيمار جوانه‌زني بذر درمنه دشتي(Artemisia sieberi Boiss) درشرايط درون شيشه‌اي
ارتباط مالون دي آلدهيد و آنتي اكسيدان‌هاي تام سمن با مورفولوژي اسپرم انسان
بررسي نقش ژن‌هاي دفاعيThionin وdefensin در مقاومت رقم خزر برنج به بيماري لكه‌قهوه‌اي با استفاده از Quantitative Real Time PCR
اثرات عصاره موسير ايراني(Allium hirtifolium Boiss.) بر بيان ژن آنزيم‌هاي گليكوژن فسفريلاز و فسفوانول پيروات كربوكسي كيناز در كبد موش‌هاي ديابتي به روش RT-PCR
بررسي اثر ضد ميكروبي سويه‌هاي لاكتوباسيلوس‌هاي جداشده از پنير سنتي‌منطقه بانه برضد E. coli و سالمونلا
بررسي اثر سينرژيستي بين سويههاي لاكتوباسيلوس جدا شده از پنير سنتي بانه بر ضد پاتوژن‌هاي رودهاي
تخليص جزئي آنزيم كاتالاز از باكتري Kocuria ASB 107
پوست ذرت كربنيزه شده جاذبي ارزان قيمت و كارا در حذف رنگ متيلن بلو از محلول‌هاي آبي
بررسي ايزوترم هاي جذب براي حذف جيوه (II) از محلولهاي آبي توسط كربن فعال تهيه شده از ضايعات كشاورزي برنج
حذف نيكل از محلول آبي به وسيله كربن فعال تهيه شده از اسپند
كونژوگه كردن نانو ذرات نقره با آزلوسيلين جهت كشتن سودوموناس آئروژينوزا
اثر كونژوگه نانو ذرات نقره و آزلوسيلين عليه سودوموناس آئروژينوزا در مدل حيواني
بررسي تنوع ژنتيكي ژن P5CR در گونههاي مختلف گياهي با استفاده از روشin silico AFLP
اثر عصاره مخمر بر توليد سولفورافان در گياهچه Cardaria draba
عصاره هيدروالكلي موسير ايراني(Allium hirtifolium Boiss.) فعاليت و بيان ژن آنزيم گلوكوكيناز را در كبد موشهاي ديابتي افزايش مي دهد
بهينهسازي فرايند تميزكردن زيستي مخازن ذخيرهي نفتي در مقياس آزمايشگاهي به روش رويه سطح پاسخ
بررسي حذف رنگزاي كاتيوني متيلن بلو از محلولهاي آبي توسط پوست نارنگي كربنيزه شده
بررسي ايزوترمهاي جذب براي حذف جيوه (II) از محلولهاي آبي توسط كربن فعال تهيه شده از ضايعات كشاورزي چاي
استفاده از روش ساده استخراج اسيد نوكلئيك به منظور تشخيص چند گونه ويروئيد از دو رقم تجاري مركبات به وسيله تكنيك RT- PCR
مقايسه ميزان مواد موثره، تركيبات فنولي و فلاونوئيدي در اندام‌هاي مختلف گياه Perovskia Abrotanoide چهارباغ
فعاليت آنتي اكسيداني و خواص فيتوشيميايي گياه عدسك آبيSpirodela Pollyrihiza
بررسي ميزان رشد ريشه گياه سويا Glycine max L. در شرايط شوري همراه با اثر فسفر
ارزيابي تنوع ژنتيكي برخي ژنوتيپ‌هاي گواوا در استان هرمزگان
افزايش جذب فلورسانس آنزيم ايزو پنتنيل دي فسفات ايزومراز با استفاده از جهش نقطه‌اي و بهبود fluorescence detection آن
عكس العمل يك ميكروارگانيسم Paramecium caudatum نسبت به داروي مخدر
بررسي اثر عصاره ميوه گياه خارخسك بر تكثير سلول‌هاي سرطان پروستات و روده بزرگ انسان در شرايط آزمايشگاه
ريز ازديادي گياه جاتروفا (Jatropha curcas) به طريق كشت بافت
بررسي تنوع ژنتيكي ژرم‌پلاسم مركبات شامل بيوتيپ‌هاي ناشناخته با استفاده از نشانگر PCR-RFLP
انتخاب محيط كشت مناسب جهت باززايي علف چاي (Hypericum perforatum L.) با استفاده از نمونه‌هاي برگي و ساقه
بررسي و مطالعه اثرات نشاندن رنگ هاي پوششي مبدل انرژي خورشيدي سازگار با محيط زيست بر روي سطوح متخلخل
بررسي تنوع پذيري مورفولوژيك و فرا ساختاري دو سيانوباكتري ناشناخته از شاليزارهاي استان گلستان با رويكرد كاربرد در بيوتكنولوژي كشاورزي
بررسي اثرضد باكتريايي فلفل دلمه اي عليه 6 گونه باكتري پاتوژن
بررسي الگوي بيان ژن اورنيتين دكربوكسيلاز در دو رقم گندم بهاره در پاسخ به توكسين قارچ فوزاريوم سنبله
تاثير شدت نور و نوع محيط كشت بر نرخ رشد جلبك سبزDunaliella salina
تاثير نوع محيط كشت بر نرخ رشد جلبك سبز Dunaliellasalina در شرايط هتروتروف
بررسي قابليت اتصال و انتقال انواع اسيدهاي نوكلئيك وداروهاي متناظر آنها به2 nsLTP جداسازي شده از برنج گونه ايراني
مدل‌سازي ساختمان سه بعدي پپتيدهاي حلقوي ضدميكروبي جداشده از گياه بنفشه معطر بومي ايران
جداسازي و بررسي رشد گونه سودوموناس استوتزري تجزيه كننده هيدروكربن‌هاي نفتي )آنتراسن و نفتالن( به عنوان تنها سوبستراي كربني
تغيير در مورفولوژي قارچ موكوراينديكوس براي توليد اتانول
توليد بيوپليمر پلي3-هيدروكسي والرات تحت شرايط تخمير ميكروبي توسط باكتري (Caprividusnecator) با استفاده از 4 منبع كربني گلوكز، فروكتوز، مالتوز و ساكارز
ارزيابي كمي بيان ژن اگزالات اكسيداز -1 در گندم تحت تيمار ساليسيليك اسيد
تكثير و كلونينگ يكي از اعضاي خانواده اندونوكلئاز S1 از گياه كرفس
بكارگيري روش استنتاج فازي در تعيين و كنترل كيفيت توليد ماست پروبيوتيك
بررسي امكان تكثير، ماندگاري و رديابي سلول هاي نشاندار انساني در جنين اوليه موش
بهينه‌سازي محيط كشت جهت توليد كالوس و باززايي گياهچه‌هاي ليليوم (Lilium spp.) در شرايط درون شيشه‌اي
جداسازي و همسان سازي پروموتور ژن RD29A آرابيدوپسيس
بررسي مقدماتي جدايه مولد زوالكاككسياي مركبات با استفاده ازگياهان محك و تكنيكRT-PCR
بررسي اثر اليسيتور روي بر ميزان فورسكولين در گياه حسن يوسف
تاثير پارامترهاي مختلف روي دماي معكوس فاز نانوامولسيون هاي O/W
زغال فعال تهيه شده از چاي به عنوان جاذب براي حذف (Ni (II از محلول‌هاي آبي
بررسي ابعاد ريزازديادي و كشت بافت گياه چاي (Camellia sinensis)
بررسي غلظت هاي مختلف ساكاروز در توليد پيازچه هاي ليليوم (Lilium spp.) در شرايط درون شيشه-اي و تعيين بستر كشت مناسب براي پيازچه هاي توليد شده
بهينه سازي ميزان توليد حامل الكترون سودوموناس ائروجينوزا در پيل‌هاي سوختي ميكروبي
بررسي كمي بيان ژن UDP-glucosyltransferaseدر پاسخ به آلودگي با قارچ Fusarium head bligh در گندم در جهت نيل به مقاومت
تخمين ميزان گرمخانه گذاري ماست پروبيوتيك با استفاده از شبكه عصبي چند لايه پرسپترون
بررسي تاثير بسترهاي مختلف كاشت جهت توليد ميني تيوبر سه رقم سيب‌زميني در گلخانه
تاثير تراكم و اندازه غده‌چه سيب‌زميني رقم آگريا روي صفات كمي و كيفي غده‌هاي توليدي
بررسي تاثير اندازه ريزغده ارقام آگريا و ساوالان روي صفات كمي غده‌چه‌هاي توليدي درگل‌خانه در اردبيل
جهش جايگاه فعال آنزيم پيروات دكربوكسيلاز مخمر ساكارومايسز سروزيه
اثر شرايط هيدروليز بر درجه هيدروليز و بازيافت نيتروژني پروتئين هيدروليز شده حاصل از ماهي كاراس (carassius Carassius)
مقايسه گليكوزيدهاي قلبي در دو گياه سنبل‌كوهي و گل انگشتانه، و اثر سميت آنها بر روي سلول‌هاي بدخيم سرطاني
بررسي تاثير تنظيم‌كننده‌هاي رشد در پرآوري شاخساره ‘Philodendron x ‘Moonlight
اثر عصاره آلكانا فريژيدا بر ميزان ترشح سايتوكاينهاي IL-10 و IFN-γ
بررسي ميزان كربوهيدرات و تركيبات معدني در دو گونه گانودرما
بررسي خواص ضد ميكروبي عصاره هاي گياه Otostegia aucheri بومي منطقه سيستان و بلوچستان، بر روي تعدادي از باكتريهاي گرم مثبت و گرم منفي و قارچ هاي بيماري زا
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید