انتشار مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک در پایگاه سیویلیکا

مجموعه مقالات  دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک  3 آذر ماه 1391  توسط موسسه آموزش عالی پردیسان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر بابلسر برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس ۴۱۱ عنوان مقاله تخصصی شامل ۳۲۸۲  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک 

بهسازی لرزه ای قابهای خمشی فولادی با مهاربندهای مختلف
بررسی عملکرد قابهای مهاربندی برون محور فولادی تحت زلزله های نزدیک گسل
نیروی استاتیکی معادل و مقایسه ی آیین نامه ها در طراحی لرزه ای سازه ها
تاثیر خرپای میانی در ارتفاع سازه بر عملکرد سازه ها میان مرتبه
ساخت و ساز پایدار و مقاوم سازی لرزه ای
طبقه بندی ساختگاه شهر امیریه براساس استاندراد ۲۸۰۰ ایران با استفاده از روش های لرزه نگاری مهندسی
بررسی اثر مولفه قائم زلزله های حوزه نزدیک روی سازه ها
تعیین بهترین شتاب طیفی جهت تخمین تقاضای لرزهای در قابهای خمشی فولادی با تعداد طبقات مختلف
تغییر کاربری ساختمان پدیده ای پنهان در بروز تلفات جانی هنگام زلزله
تعیین پارامتر های دینامیکی با استفاده از روش های لرزه نگاری مهندسی (مطالعه موردی:شهر امیریه)
بررسی و مقایسه دو پارامتر متداول آئین نامه ای در تعریف رفتار پیچشی سازه ها
ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های ساختمانی فولادی بهسازی شده با میراگر تسلیمی TTD
مقاوم سازی سازه های فلزی موجود با میراگرهای جدارنازک آکاردئونی
برآورد خطر رخداد زلزله به روش قطعی در ساختگاه بهبهان استان خوزستان
مقایسه پاسخهای غیرخطی قاب خمشیبتن آرمه جداسازی شده و پای ثابت تحت زلزلههای حوزه دور و نزدیک گسل
مقایسه بین منظمی و نامنظمی سازهها و اثر آن روی شکلپذیری قابهای خمشی فولادی
بررسی تاثیر برخورد در پاسخ لرزهای سازههای جداسازی شده
بررسی رفتار لرزهای قابهای خمشی فولادی ویژه با نامنظمی ارتفاع طبق استاندارد ۲۸۰۰ در حوزههای نزدیک و دور از گسل
بررسی اثر میانقاب های بنایی در عملکرد لرزه ای سازه های فلزی
تاثیر میراگر ویسکوالاستیک بر کاهش پاسخ سازههای مجاورهم در نصف فاصله مجاز آیین نامه
تهیه خطوط هم شتاب طراحی در سطوح مختلف زلزله برای گستره شهرستان ساری
بررسی پارامترهای کلیدی چشمه زمین لرزه در شبیه سازی احتمالاتی زمین لرزه بر اساس نرم افزار گسل محدود EXSIM
بررسی تحلیل خرابی سازه ها با استفاده ازطیف پاسخ فرکانس-زمان و شاخص خسارت پارک-انگ
ارائه الگوی بارگذاری جانبی واقع بینانه تر برای سیستم های قاب خمشی بتنی بر اساس تحلیل دینامیکی غیرخطی (با بررسی خاک نوع III)
بررسی تاثیرات بیشینه شتاب زمینPGA)و وزن ساختمان درالگوی بارگذاری جانبی
بررسی روش پوش آور متناسب با جرم با در نظر گرفتن اثرات مود های بالاتر به منظورتخمین تقاضای جابجایی سازه های بلند
کاربرد مصالح FRPدر مقاوم سازی سازههای فولادی
کاربرد میراگرجرمی نیمه فعال در کاهش پاسخ دینامیکی سکوی جکت سیری
بررسی طیف پاسخ فرکانس- زمان در تحلیل لرزه ای سازه ها
انتخاب الگوهای توزیع بار مناسب و روش معادل در تحلیل بارافزون و مزایای استفاده از روشهای بارافزون چند مودی
مطالعه اثر استفاده از میراگر جرمی بر پاسخ لرزه ای قاب های خمشی فولادی
شاخصهای خرابی قابهای خمشی فولادی قبل و بعد از مقاومسازی با دیوار برشی بتنی
پایداری سازه های بنایی غیر مسلح در برابر زلزله با استفاده ازکامپوزیتهای پایه پلیمری FRP
بررسی روند غیر مستقیم خرابی سیستم های سازه ای
مقایسه رفتار و تعیین سطوح اعتماد قاب خمشی متوسط و قاب مهاربندی دوگانه
ارزیابی اقتصادی عملکرد ضوابط طرح لرزه ای سازه های دارای قاب ساده مهاربندی بر اساس روش های طراحی تنش مجاز وحالات حدی

http://www.callforpapers.ir
برآورد پارامترهای لرزه خیزی و ارزیابی خطر رخداد زلزله در محدوده ی مهران
بررسی الگوریتم فعال در سازه های مجهز به میراگر جرمی تنظیم شده (TMD)
بررسی اثر تغییرات شیب سختی پس از تسلیم روی طیف های پاسخ با نرمی ثابت در تحلیل دینامیکیغیر خطیسازه ها
بررسی رفتار لرزه ای سازه های فولادی مهاربندی شده با دیواربرشی فولادی
بررسی و مقایسه راه کارهای بهسازی در سازه های بتنی با قاب خمشی
بررسی رفتار سازه تحت شتابنگاشتهای مختلف در قابهای مقاوم سازی شده با الیاف FRP با استفاده از برنامهDrain-3DX
بررسی عملکرد لرزهای سازههای کوتاه مرتبه جداسازی شده با سیستم جداساز پاندولی اصطکاکی متکی بر شالوده مقعر کروی
پیشنهاد راهکارهایی جهت مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای چند ساختمان مصالح بنایی شهر بم تحت زمین لرزه ۱۳۸۲
بررسی تحلیلی و مقایسه عملکرد استفاده از مهاربندی شورون در دو شکل متعارف و مجهز به میراگراصطکاکی به منظور بهسازی قابهای ساختمانی فولادی
بررسی کمی آسیب پذیری ساختمانهای فولادی با قاب خمشی و مهاربند هم محور
تحلیل خطر استان کرمانشاه به روش احتمالاتی
ارزیابی خطر پذیری خط لوله گاز ایران-پاکستان در برابر زلزله به کمک تحلیل عددی
بررسی تاثیر طول عضو زانویی بر رفتار لرزه ای قاب های فولادی با مهاربندزانویی
مطالعه و بررسی گسیختگی پیشرونده بر روی قاب های مقاوم سازی شده با میراگر شکافدار لوله ای
برآورد طول مفصل پلاستیک در ستونهای بتنآرمه معیوب
بررسی تاثیر محتوای فرکانسی زلزله بر عمکرد لرزه ای تونل در محیط های مختلف ژئوتکنیکی
تعیین نیروی معادل زلزله بر روی چلیک های کش بستی
بررسی تحلیل احتمالاتی ریسک لرزهای (Seismic PRA) و کاربرد آن در ایران
بررسی روشهای آیین نامهای تحلیل مسیر جایگزین در ارزیابی مقاومت ساختمانها در برابر خرابی پیشرونده
بهسازی سازه های تاریخی به روش تسلیح مغزه (مطالعه موردی: گنبد تاج)
پیشنهاد روش نوین بهسازی لرزهای سازههای بلندمرتبه فولادی
ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بتن مسلح با سیستم ترکیبی ( دوگانه ) بااستفاده از منحنی شکنندگی
بررسی تاثیرمهارجانبی برروی عملکرد لرزه ای دیوارهای بنایی در مطالعات آزمایشگاهی
بررسی اثر جرم سنگین متمرکز روی رفتار لرزه ای سازه های بلند
تعیین حریم گسلش در بخش خاوری گسل خزر، استان مازندران
پاسخ تونل های غوطه ور تحت بارگذاری لرزه ای
مقایسه آییننامه طرح لرزهای کشورهای مختلف در چگونگی لحاظ اثر نزدیک گسل
بررسی اثر مولفه قائم زلزله های دور و نزدیک گسل بر سازه ها
تاثیر مهاربند های کابلی در مقاوم سازی قاب فولادی تحت اعمال نیروهای انفجار و زلزله
ارزیابی عملکرد قابهای خمشی فولادی به روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییر مکان
ارزیابی روش بهسازی لرزه ای سازه های فولادی با استفاده از کاهش سختی و میراگرهای ویسکوز در ساختمانهای نامنظم در ارتفاع
پاسخ لرزهای ساختمانهای بتن آرمه با سیستم قاب خمشی تحت اثر زمین لرزه های حوزه نزدیک حاوی اثر پرتابی
بررسی اثر میانقاب بر رفتار لرزه ای قابهای مهار بندی واگرا EBF
بررسی عملکرد چرخهای قابهای خمشی با استفاده از میراگر فولادی SSD
تأثیر صلبیت سنگ بستر و لایهبندی ساختگاه بر طیف بزرگنمایی زلزله
تاثیر بی نظمی در تحلیل دینامیکی فزاینده
برآورد ضریب افزایش تغییر مکان در سازه های فولادی با قاب خمشی متوسط تحت رکوردهای زلزله های دور و نزدیک گسل
بررسی لرزه ایِ سدهای بتن غلتکی و سدهای سنگریزه ای
تاثیر جداگرهای الاستومری با هسته سربی در کاهش پاسخ لرزهای سازهها
بررسی تاثیر میراگرهای ویسکوز در کاهش پاسخ لرزه ای سازه های واقع در زلزله های حوزه نزدیک
مطالعه تاثیرات استفاده از سیستمهای مقاوم لرزه ای مختلف از لحاظ اقتصادی در کشور
تاثیر نوع سیستم باربر جانبی در روند پیشرفت خرابی برای ساختمانهای فولادی
بررسی تاثیر زلزله روی المانهای پلها و شیوههای مقاومسازی آن
ارزیابی عملکرد لرزه ای پل های دارای انحناء مجهز به سیستم جداسازی پایه
ارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای بادبندی واگرا با استفاده از روش تحلیل دینامیکی افزایشی
مطالعه موردی و ارزیابی لرزه ای یک ساختمان بتنی ۳ طبقه با سیستم قاب خمشی
عملکرد تیر پیوند قائم درسازههای بتنی بهسازی شده و ارائه یک روش مدلسازی آن در نرم افزارSAP 2000
بررسی عملکرد روش های نوین مقاوم سازی در کنترل پاسخ لرزه ای سازه ها (جداسازی پایه و استفاده از انواع میراگرهای انرژی)
طراحی میراگر های ویسکوز تقویت شده با ابزارهای مکانیکیدرسازه های چند درجه آزادی
بررسی خرابی پیشرونده در یک سازه فولادی با اتصالات RBS
بررسی رفتار دینامیکی قابهای خمشی بتنی با میانقاب بنایی بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ایران
ارائه روش طراحی پیشنهادی اتصال RBSدر قاب مهاربندی واگرای D شکل
بررسی توزیع تنش های برشی ایجاد شده ناشی از زلزله در دیافراگم سقف سیستم سازه ای خرپای متناوب
بررسی کارآیی روش های مختلف حذف بیولوژیکی مواد مغذی BNR و مقایسه اقتصادی آنها
تحلیل گروه شمع درمحیط متخلخل الاستیک تحت بارگذاری لرزه ای جانبی
تخمین ضرایب حقیقی و موهومی سختی دینامیکی گروه شمع تحت بارگذاری جانبی دوره ای
بررسی پارامتریک رفتار سازه های جداسازی شده تحت ضربه موجود در زمین لرزه های نزدیک گسل با استفاده از تبدیل موجک
بررسی روش های مقاوم سازی و بهسازی سازه های فلزی موجود (مطالعه موردی: سالن ورزشی مرکز تربیت معلم رشت)
استفاده از مهاربندهای تقویت کننده برای سیستم های اصطکاکی نیمه فعال در سازه های چند درجه آزادی
سیستم دیجیتالی اندازه گیری دبی در کانال های آبرسانی
ارزیابی ظرفیت ها وتنگناهای اکوسیستم تالاب میانکاله در توسعه گردشگری منطقه (با استفاده از مدلSWOT)
بررسی ظرفیت های اکوسیستم کوهستانی منطقه ی ولشت در جذب توریسم با استفاده از تکنیک Swot
محاسبه قابلیت اطمینان اتصال استخوانی RBS
Soil-Structure interaction in piled-raft foundation compound system
ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان های فولادی بهسازی شده با بادبندهای کمانش ناپذیر
قابلیت کاربرد بتن خودتراکم الیافی در پوشش داخلی تونل های انتقال آب
بررسی اثر مشخصات روکش بتن مسلح و میزان نیروی محوری بر رفتار دیوار آجری تقویت شده با روکش بتن مسلح
محاسبه ضریب رفتار قاب بتن مسلح مقاوم سازی شده توسط الیافCFRP
ارزیابی لرزه ای ساختمانهای بتن آرمه موجود ایران با توسعه منحنی شکستلرزه ایFRAGILITY CURVE
بررسی تاثیر تعداد طبقات بر رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی شده با بادبند دروازه ای
بررسی تأثیر بکارگیری مصالح حافظه دار شکلی در عملکرد دیوار برشی بتنی مسلح
بهینهسازی لرزهای مبتنی بر عملکرد قابهای صفحهای فولادی
بررسی اثر عمق و ضخامت لایه روانگرا بر ظرفیت باربری پی های سطحی
بررسی پاسخ دیافراگم بتنی مهار شده تحت تاثیر زلزله در اثر تغییر پارامترهای هندسی دیوار و مهار در خاکهای ماسهای
تعیین حریم بستر رودخانه بیطاس مهاباد با استفاده از مدل های کامپیوتری GIS, HEC-RAS
طراحی عملیات مکانیکی آبخیزداری ، مطالعه موردی حوزه رودخانه کن – زیرحوزه کشار
شناسایی و الویت بندی اثرات زیست محیطی فرودگاه نوشهر بر مجتمع گردشگری سیترا و راه کارهای کاهش آن با کمک مدل TOPSIS
ارزیابی پتانسیل روانگرایی پی آبرفتی ساختگاه سد مخزنی گردیان بر اساس نتایج آزمایش نفوذ استانداردSPT
تخمین آب ورودی به تونل با استفاده روش های تحلیلی و تجربی (مطالعه موردی: تونل انتقال آب از بند انحرافی چهل چای به پشت سد نرماب)
ارزیابی خطر لهیدگی و برآورد میزان جابجایی در مسیر تونل انتقال آب چهل چای
مطالعه موردی پارامترهای مقاومتی و تورمی خاک شور در استان یزد
بررسی اثرمولفه های اولیه بر پاسخ دینامیکی لایه های ژئوسینتتیک دردیوار حائل بهسازی شده
بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای انعطاف پذیر مهارشده بااستفاده از روش عددی
بررسی تأثیر رفتار خمیری بر روی اندرکنش لرزه ای خاک- میکروپایل ها- سازه
مقاوم سازی بستر راه با استفاده از ژئوگرید و تحلیل نتایج با plaxis
تاثیر نحوه اختلاط آهک با بنتونیت بر روی ضریب تحکیم
تحلیل ناپایداری شیروانی مخازن سدها – بررسی مدل اجزاء محدود
مروری بر آزمون نفوذ مخروط با تاکید ویژه بر نوآوریهای اخیر دستگاهی در حوزه دریا وقطب
اثرات موقعیت و ضخامت لایه ها در ساختگاه بر افزایش شتاب ناشی از زلزله
بررسی تأثیر آب انداختگی دوغاب های سیمانی بر قرائت نشست گمانه های نشست سنجی
خسارات ناشی از روانگرایی خاک و روش های بهسازی آن
بررسی امکان استفاده از پودر ضایعات سنگی در مهندسی عمران
تحلیل عددی بهسازی خاک رسی نرم با استفاده از ستون سنگی و ایجاد خاک مسلح به ژئوگرید و اجرای ترکیبی آن ها
بررسی تأثیر خصوصیات هندسی و ژئوتکنیکی پی بر رفتار خاکریزتحت بار زلزله
ارزیابی نفوذ پذیری سد سیاهو با استفاده از شاخص نفوذ پذیری ثانویه SPI
تاثیر میزان لای در خصوصیات دینامیکی ماسه اصلاح شده با سیمان
مطالعه ویژگی های زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد حوزیان (شهرستان الیگودرز)
بررسی اثر زلزله بر روی سد خاکی بش قارداشبر اساس تحلیل دینامیکی
ارزیابی تغییر مکان لرزهای دیوار حائل ساحلی وزنی گوژپشتی
سیستم لرزه جدایش،فلسفه نصبو معیار های طراحی برای سیستم ایزوله شده
تاثیرات اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ دینامیکی سازههای جداسازی شده لرزهای
مقایسه نشست ریز شمع ها در خاک های ماسه ای به روش های عددی، تئوری و آزمایش های میدانی
رفتار سه محوری مونوتینکی ماسه بابلسر در شرایطزهکشی نشده
اثرتحکیم ناهمسان بر مقاومت زهکشی نشده ماسه بابلسر با نگرشی ویژه به خط نسبت تخلخل بحرانی CVR
بررسی پارامترهای تأثیرگذار در رفتار لرزهای اسکلههای بلوکی پشت خمیده
مدلسازی سه بعدی اثر شیب سطح زمین بر روی پایداری تونل
بررسی تاثیر تراکم برجابجایی و تنش نسبت به مسیررخداد بیشینه درتحلیل لرزه اییسدهای خاکی
بررسی موردی زمین لغزش پشت قلعه دورود
تاثیریخ زدگی دوره ای بر مقاومت یک محوری خاک رس تثبیت شده با پلیمر
کیفیت آب، عاملی موثر بر پتانسیل تورمی خاک های متورم شونده
روشهای ارزیابی اثرات تزریق درخاک یاسنگ بامطالعه موردی درسدآغ چای
ارزیابی ظرفیت باربری ریزشمع ها با استفاده از نتایج آزمایش بارگذاری
چگونگی انتخاب نوع ماشین حفاری تمام مقطع تونل نسبت به شرایط ژئوتکینکی محل حفر
بررسی عملکرد تونل راه آهن تیپ Aبدون رادیه در مقابل تغییر شکل حاصل از بارگذاریزلزله مطالعه موردی آخرین تونل راه آهن ایران در مرز ترکیه
مطالعه عددی کاربرد ژِئو سنتیک در کوله پل
تاثیر الیاف و پودر لاستیک بر مقاومت تک محوری و مدول الاستیسیته خاک ماسه ای تثبیت شده با پلیمر
بررسی پایداری شیب ها در سد های خاکی غیر همگن توسط نرم افزارSLOP /W مطالعه سد فیله خاصه
بررسی توزیع فرکتالی زمین لرزه در گستره خراسان رضوی شهرهای (تربت جام،مشهد،سبزوار)
بررسی رفتار دینامیکی شالوده دایرهای مرتعش غیرمدفون با روشهای عددی (المان محدود) و تحلیلی (جرم متمرکز و نیمفضای الاستیک) و مقایسه آنها
ارزیابی وزن مخصوص خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ANN)
ارزیابی ضخامت لایه های خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ANN
عملکرد روش چتری در تونلسازی در زمین های سست و ریزشی (مطالعه موردی تونل محور طالقان – هشتگرد)
بررسی اثر مولفه قائم زلزله بر روی سازه های ژئوتکنیکی
پیشبینی نشست سدهای سنگریزهای با رویه بتنی با استفاده از روشهای هوشمند اَنفیس و جِپ
بررسی تاثیر تثبیت کننده های شیمیایی نوین، بر فرسایش داخلی در سدهای خاکی
تأثیر میکروسیلیکا یا الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت فشاری خاک رس تثبیت شده با آهک
محاسبه حداقل فشار نگهداری سینه کار تونل در حفاری با TBM-SS به روش تعادل حدی مطالعه موردی: تونل انتقال برق ۲۳۰ کیلو ولت اصفهان
بررسی عددی میرایی موج P در فضاهای زیرزمینی
ظرفیت باربری پی های سطحی روی نهشته های طبیعی ناهمسان وناهمگون
محاسبه ظرفیت باربری شالوده خاکی مسلح شده با ژئوگرید به روش المان محدود
ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های مناطق شرقی دشت مشهد (مطالعه موردی، پروژه تصفیه خانه فاضلاب شماره ۴ التیمور)
اندرکنش خاک و سازه و استاندارد بارگذاری نیوزلند
تاثیر پارامترهای مختلف بر نشستدینامیکی فونداسیون واقع بر شیب شیروانی مسلح
تحلیل پایداری و تعیین نگهداری تونلهای دو قلوی شبلی با استفاده از روشVNIMI (مطالعه موردی تونل جنوبی
مطالعه پارامتریک رفتار شالوده های رادیه – شمع در خاک رسی
بررسی تحلیل پایداری سدهای خاکی به کمک ژئوتکستایل ها با استفاده از مدل های سه بعدی با نرم افزارPlaxis ٣D Foundation
بررسی عملکرد ژئوتکستایل ها بر پایداری سدهای خاکی مسلح شده با توجه به پارامترهای مقاومتی مصالح
مقایسه روش های تقریبی و دقیق تحلیل شالوده های رادیه – شمع
تحلیل عددی آزمایش بارگذاری صفحه ای در توده سنگ و مقایسه نتایج آن با روش پیشنهادی ISRM
تحلیل لرزه ای اثرات گروه ریز شمع بر ضریب اطمینان درمقابل روانگرایی خاک
کنترل روانگرایی خاک بستر با در نظر گرفتن اثر همزمان هندسه صندوقه و عمق بستر دریا
مدل سازی عددی نقش خواص توده سنگ بر روی پایداری فضا تحت برخورد موشک کروز
تعیین حد پایین برای بار حدی دریچه مدفون با استفاده از روش بدون شبکه
بررسی تاثیر افزودن خرده های لاستیک بر روی تولید فشار آب حفره ای خاک های ماسه ای اشباع با استفاده از دستگاه سه محوری
بررسی تاثیر افزودن پودر لاستیک بر روی تولید فشار آب حفره ای خاک های ماسه ای اشباع با استفاده از دستگاه سه محوری
ارزیابی عددی تأثیرپارامترهای ژئوگرید بر نشست شالوده احداث شده روی خاک مسلح دارای حفرات
ارتباط زاویه اصطکاک داخلی و مقدار ریزدانه در مصالح خاکی درشت دانه
بررسی نحوه ی تاثیرگذاری پارامتر زاویه اتساع بر عملکرد المان های ژئوتکنیکی با استفاده از روش های عددی
ارزیابی و مقایسه روشهای تعیین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ
بررسی رفتار شالودههای سطحی مجاور هم بر روی خاک مسلح با ژئوسینتتیک
بررسی تثبیت خاک های فروریزشی با آهک در آزمایشات تحکیم ساده و غیر اشباع (مطالعه موردی لس گرگان)
بررسی پاسخ لرزهای خاکهای لایه ای با حضور سربار با استفاده از روش توابع تبدیل
ارزیابی عددی تأثیر پارامترهای ژئوگرید چند لایهای دربرگرفته شده با ماسه برظرفیت باربری شالوده احداث شده برروی رس مسلح
برآورد پاسخ غیرخطی میدان آزاد زمین برای لایه خاکهای سطحیمخلوط شده با مواد جاذب انرژی
بررسی تغییرات قوس زدگی در اطراف ترانشه نصب سلول فشار در طول ساخت سد خاکی و اصلاح قرائت سلولهای فشار
تعیین ضریب اطمینان و محتملترین سطح گسیختگی در شیروانی خاکی مسلح با استفاده از روش بدون شبکه المان طبیعی NEM
بررسی تحلیلی تغییرات سرعت موج برشی در خاک پشت دیوارهای حایل صلب طره ای و انعطاف پذیر کوتاه طی مدت زلزله
بررسی تحلیلی تغییرات نیروی برشی در ارتفاع دیوارهای حایل صلب طره ای و انعطاف پذیر کوتاه طی مدت زلزله
تحلیل عددی یک قطعه آزمایشگاهی جهت اندازه گیری چقرمگی شکست سنگ ها
تعیین درصد بهینه خرده لاستیک در ماسه جهت بهبود رفتار مکانیکی آن با استفاده از آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس ۳۰×30cm
افزایش میزان تاثیر روش الکترواسمز در بهبود خاک های واگرا با تزریق محلول های شیمیایی
تاثیر جایگزینی یون های با ظرفیت های مختلف بر میزان بهبود واگرایی
بررسی تاثیرابعاد صفحه بارگذاری بر ظرفیت باربری بستر در آزمایش بارگذاری صفحه
محاسبه تغییر مکان لرزهای شیب های خاکی بر اساس روش قطعات افقی HSM
شناسایی مخاطرات محتمل ناشی از برخورد با شرایط زمینشناسی پیش بینی نشده دراحداث تونلهای زیرزمینی و تشکیل زنجیره ریسک
بررسی ارتباط بین زاویه اصطکاک داخلی و درصد کلوخه های رسی و دانه های سست درمصالح درشت دانه سدهای خاکی
ارزیابی روابط تجربی موجود جهت تعیین ظرفیت باربری شمع با استفاده ازSPT مطالعه موردی
بررسیپارامترهای مختلف خاک و عمق خاک روباره بر نشست های کوتاه مدت در حفاری تونل ، مطالعه موردی حد فاصل ایستگاه آزادی تا ایستگاه صفه متروی اصفهان
شبیه سازی انفجار زیر سطحی در خاک ماسه ای با اصلاح معادله حالت تراکم ماسه
تحلیل سه بعدی فونداسیون گسترده متکی بر شمع در خاک ماسهای همگن وماسه لایهای با استفاده از روش اجزای محدود
شناسایی اثرات زلزله و رخدادهای ناشی از آن در زمان احداث پروژه های سدهای خاکی
بهبود پیش بینی مدل های رفتاری خاک های چسبنده با کاربرد نظریه بیش ارتجاعی
بررسی عددی و آزمایشگاهی ظرفیت بالارانش مهاری مدفون در ماسه مسلح شده با ژئوسینتتیک
بهینه سازی میرایی و سرعت موج فشاری در تحلیل خطی پاسخ قائم زمین در دامنه زمان
بررسی پتانسیل نشست در رسوبات دریایی رسی مطالعه موردی : سایت اجرایی کانال آبیاری و زهکشی دشت بناب
بررسی ویژگیهای خاص ژئوتکنیکی زمینهای ساحلی شمال ایران، مشکلات اجرایی و راهکارها
بررسی عددی عملکرد دیوار حایل وزنی تحت اثر بار هارمونیک عمود بر صفحهی دیوار
تأثیر انواع سیستم لایه بندی بر روی رفتار شمع مایل تحت بارهای جانبی
بررسی آزمایشگاهی اثر تغییرات درصد رطوبت بر ضریب واکنش بستر خاک رمبنده غیر اشباع
پیش بینی پدیده قوس زدگی در سدهای خاکی در شرایط عدم قطعیت پارامترهای ژئوتکنیکی: کاربرد مدلMP5
مدل سازی عددی پروژه تحکیم خاک بستر واحد های زلال ساز بندر ماهشهر به وسیله سربار و زهکش های عمودی (بخش اول)
بررسی میزان افزایش کارآمدی در صورت اعمال خلاء در پروژه های تحکیم خاک بستر به وسیله بار سربار ویا زهکش های عمودی (بخش دوم)
بررسی و مطالعه عددی تأثیر روانگرایی ناشی از زلزله بر لوله های مدفون گاز
بررسی تأثیر فواصل میخ ها بر رفتار ترانشه مسلح شده به روش میخ کوبی
ارزیابی تأثیر فرکانس ورودی بر شدت روانگرایی بستر موج شکن مرکب با استفاده از آزمایشات مدل میزلرزه ۱g
ارائه مدلی جدید برای تراوش و فشار آب منفذی در تونل های تحت فشارزیر سطح آب زیرزمینی با در نظرگرفتن کوپل هیدرومکانیکی توده سنگ
شبیه سازی عددی گسترش جانبی ناشی از روانگرایی
تعیین منحنی توزیع ضریب اطمینان در مقابل بیرون کشیدگیتسمه های فولادی به کار رفته در دیوارهای حائل مسلح با استفاده از توابع احتمالی توزیع نرمال
مطالعه روانگرایی در پاشنه سدهای خاکی غیر همگن بر اثر تغییر ضخامت لایه ی غیر متراکم واشباع در پی
تعیین دانه بندی مناسب برای فیلتراسیون جداره چاههای آب بر مبنای آزمایشهای فیلتر مانع فرسایش
مقایسه نشست و ظرفیت باربری پیهای حلقوی بتنی و حلقوی سنگریزهای برای مخازن نفت و گاز
بررسی اثر اسلامپ بتن بر ظرفیت باربری شمع های بتنی، مطالعه موردی
برسی عددی تاثیر سامانه تسلیح مهار- شبکه در کاهش نشست پی نواری بر روی خاک با قابلیت روانگرایی
بررسی تأثیر پارامترها در پایداری زمین لغزش روستای گوگرد خوی
بررسی اثر سیمان بر مقاومت فشاری خاک سواحل دریای خزر
پایدارسازی شیروانی های سنگی با استفاده از باکس های ژئوگریدی
ارزیابی ظرفیت برابری پی های سنگی درزه دار تحت اثربارسدهای خاکی مطالعه موردی سدصفا درکرمان
بررسی وقوع شکست در سد های سنگریزه ای (مطالعه موردی:سد مخزنی ایوشان)
مطالعه تغییرمکان های بوجود آمده در بدنه سدهای خاکی واقع بر لایه ای غیر متراکم هنگام روانگرایی
مدلسازی و آنالیز دینامیکی سد سنگریزه ای با هسته رسی به روش تفاضل محدود
تأثیر میزان کربناتزدائی بر رفع آلاینده فلزسنگین ازکائولینیت کربناتدار در فرایند الکتروسینتیک
مطالعه تاثیر حرارت بر فرایند اندرکنش کائولینیت و کربنات
تأثیر تغییر ساختار ناشی از ثابت دی الکتریک آلایندههای آلی بر نشستپذیری و نفوذپذیری بنتونیت تحکیم عادی یافته
ارزیابی ریزساختاری تاثیر آلاینده فلز سنگین مس بر پتانسیل تورمی بنتونیت
بررسی روشهای ارزیابی بروز در سطح روانگرایی
تاثیر حضورکربنات و کانی های غیر رسی در تشخیص ترکیب کان یهای رسی کلریت و کائولینیت با استفاده از طیف اشعه ایکس
مقایسه تاثیر تثبیت با بنتونیت و لیگنوسولفونات، بر کاهش فرسایش پذیری مصالح درسدهای خاکی
مکان یابی چاههای آب شرب مناطق روستایی
کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS)در مطالعات و مدیریت پروژه های آب و فاضلاب
بررسی عددی الگوی جریان در اطراف آبشکن های منفرد چوگانی شکل با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی
بررسی عددی احتمال کاویتاسیون در انواع سرریزهای پلکانی
ارزیابی روش های مختلف کاهش نشت از پی و بدنه سد های خاکی (مطالعه موردی سد نهرین
بررسی عددی و مقایسه الگوی جریان حول آبشکن های Lشکل در قوس ۹۰ درجه
ارزیابی تأثیر مورفولوژی رودخانه کارون در مکانیابی احداث سازه شناور بر روی بستر رودخانه در بازه شهر اهواز
بررسی تاثیر تعداد سیکل سرریزهای کنگره ای مثلثی برروی ضریب گذردهی جریان با استفاده از مدلهای عددی
بررسی تاثیر لایهی سنگریزهای (زهکش) بر ضریب اطمینان پایداری کانالهای آبیاری در حالت افت سریع و آرام سطح آب توسط نرمافزارPLAXIS
تخمین پارامترهای شکست سدهای خاکی و روندیابی سیلاب ناشی از آن با استفاده از مدل ریاضی(نرم افزارHEC-RAS
بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکاف زیر بستر در آبشستگی موضعی پایهی پل
تحلیل دینامیکی پاسخ مخزن سد با در نظر گرفتن اثر رسوبات کف
مطالعه حرکات درونی سد البرز پس از آبگیری با استفاده از نتایج ابزار دقیق
کاربرد جت آب برای برش در صنعت
بررسی لایه بندی حرارتی و کیفی مخزن سد مارون بر مبنای مدل CE-QUAL-W
ویژگیهای آب مناسب برای اختلاط بتن
مدلسازی شبکه عصبی مصنوعی برای طرح اختلاط بتن های توانمند
بررسی توزیع تصادفی ناکاملیهای اولیه بر رفتار خرابی شبکههای دولایه فضاکار
بررسی رفتار خارج از صفحه دیوارهای بنایی تقویت شده با روش پیش کشیدگی
بررسی عوامل موثر بر مقاومت فشاری بتن های با مقاومت بالا
بررسی رفتار سیستم های دوگانه قاب – دیوار در ساختمانهای بلند به روش تحلیل های سه بعدی
بررسی تاثیر سقف در فرکانسها و شکل مودهای ارتعاشی مخازن سقف ثابتنگهداری مایعات
نگرشی جامع بر خواص بتن گازی
کابرد بتن گازی در مقاوم سازی بناهای تاریخی ایران
محاسبه ضریبرفتارقابهای فولادی با مهاربندهای کمانشتاب
مقایسه روشهای فریمن و یوانگ در تعیین ضریبرفتارقابهای فولادی با مهاربندهای کمانش تاب
بررسی افزایش مقاومت فشاری بتن به وسیله اثرات نوع دانه بندی مصالح سنگی
ارزیابی تحلیلی اثر اعضای کمانش ناپذیرBRM) در پاسخ لرزه ای برجهای خنک کننده فلزی به کمک تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی
تحلیل پایداری و ارتعاش آزاد تیرهای با نگرهی اولر برنولی به روش اجزای محدود
آشنایی با خاکستر پوسته برنج و تأثیر آن در بتن
استفاده از بتن با کارائیبالا جهت افزایش توان ستونهای توخالیدر برابر زلزله و سبک سازی ساختمان
ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از ژئوسینتتیکها برخواص سازه ای تیرهای بتنی
بررسی اثر ایجاد شکاف در جان تیر در بهبود رفتار لرزه ای اتصالات خمشی فولادی
تاثیر افزودن خاکستربادی بر خواص ژئوتکنیکی مخلوط خاک رس و آهک
مطالعه تاثیر شکل سطح مقطع بر میزان استهلاک انرژی میراگر فلزی آکاردئونی
بررسی اثر تعداد شیار بر رفتار دیوارهای برشی فولادی ساخته شده از ورق تاشده شیاردار
روش RPIMغنی شده برای بررسی دوبعدی ترک مود اول در مصالح همسانگرد
بررسی آزمایشگاهی خواص دینامیکی تیرهای Iشکل ساخته شده ازWPCتقویت شده باGFRP
بررسی کفایت اتّصالات گیردار تیر به ستون با استفاده از صفحات فوقانی و تحتانی از دیدگاه آیین نامه ساختمانهای فولادی ایران
بررسی شکل پذیری پانلهای سه بعدی دارای بازشو
بررسی ضریب اضافه مقاومت قابهای فولادی با دهانههای مهاربندی نا پیوسته در ارتفاع
رفتار دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک و بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر ضریب رفتار
تحلیل دینامیکی شبکه دولایه فضاکار تحت بارهای جرثقیل
بررسی لرزه ای قابهای خمشی با اتصالاتAW-RBS در تیرهای دوبل با مقاطع ایرانی
مقایسه عملکردی انواع میراگرها در کاهش اثرضربه دو ساختمان مجاور هم
بررسی عوامل موثر در آنالیز گسیختگی دیوارهای پایدار شده مکانیکی (MSE) با روش اجزاء محدود
آنالیزدو بعدی شبه استاتیکی پایداری شیب خاکریزهای واقع بر خاک رس نرم بهبود یافته بوسیله ستون های سنگی در مقابل لغزش های عمیق با روشتفاضل محدود
مدلسازی و تحلیل قابهای بتن مسلح دارای میانقاب تحت بار جانبی درون صفحه به روش اجزاء محدود
بررسی مقاومت بتن خود تراکم با در نظر گرفتن نسبت روانکنندهها وجریان اسلامپ بروش آزمایشگاهی
بررسی ستونهای پلهای بتن آرمه تحت اثرات لرزهای نزدیک گسل
ارزیابی پاسخهای دینامیکی در عیب یابی سازههای گنبدی با استفاده از روش عیب یابی مبتنی بر تحلیل حساسیت و به کار بردن روش تنظیمکننده تیخونوف
بررسی رفتار لرزه ای غیرخطی قابهای با بادبند زانویی به روش دینامیکی فزاینده
تحلیل غیرخطی رفتار پس کمانشی دیوارهای برشی فولادی با و بدون اتصال به اعضای مرزی قائم
بررسی تاثیر ابعاد و موقعیت بازشو در رفتار لرزه ای قاب های فولادی سه دهانه با میانقاب مصالح بنایی
مقایسه روش نمونه برداری ابر مکعب لاتینی با دیگر روشهای کاهش واریانسجهت تخمین قابلیت اعتماد سازه ها
تحلیل قابلیت اعتماد سازه ها بر اساس روشهای نمونه برداری با اهمیت و ابر مکعب لاتینی
اثرنقص های هندسی، سیستماتیک و خوردگی برکمانش پوسته های استوانه ای فلزی زیر اثر بارهای برشی کلی و محوری خالص
بررسی ظرفیت محوری ستون های تقویت شده بتن مسلح
معرفی و نقد نرم افزار های جدید آنالیز مقاطع استوانه ای جدار نازک با مطالعه موردی خطوط لوله گاز
بررسی پارامتری اثر تاخیر برشی دراتصالات جوشی اعضای کششی با مقطع ناودانی دوبل رو در رو
بررسی مکانیسم انتقال نیرو در اتصالات خمشی تقویت شده با پشت بندهای قائم و طراحی براساس روش پیشنهادی لی
بررسی اثر الیاف فولادی بر روی مقاومت خمشی تیر بتنی
بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پلها با تغییرات توپولوژی
بررسی تغییر مکان گره ها در سازه های فضایی با تغییر قطر اعضای آنها
معرفی و بررسی عددی رفتار لرزه ای اتصال خمشی فولادی با کابل های پس کشیده و سپری پیچی
تقویت و بهسازی سالن صنعتی (سوله) در برابر بارهای ثقلی و جانبی با استفاده ازکابل های پیش تنیده
مقایسه رفتار تیرهای بتن سبک با مقاومت بالا به کمک نرم افزار اجزاء محدود
بررسی رفتار آویزگنبدها در مقایسه با گنبدهای تک لایه
تحلیل پایداری سازه های تاشو ناسازگار تخت
تعیین ضریب رفتار سازه های فضاکار تخت دولایه
کاربرد نانو تکنولوژی در صنایع و بهبود خاصیت بتن
مقایسه رفتار غیر خطی ستونهای فولادی با مقطع جعبهای، ساخته شده با جوش شیاری و گوشه
بررسی عملکرد لرزه ای اتصال تیر فولادی به ستون بتنی در قاب های خمشی
بررسی رفتار بادبند های مرکب نسبت به رفتار بادبندهای متداول موجود درسازه های فولادی
نتایج حاصل از روشهای تحلیل طیفی,تاریخچه زمانی واستاتیکی ساختمانهای قاب محیط ویژه وقاب مهاربندی شده برون محور
بهینه سازی قاب فولادی دارای دیوار برشی فولادی
بررسی نانو تکنولوژی و روشهیبریداسیون و پیونددهی مولکولها در بتن
سیستمهای پایشسلامتیسازه ها
بررسی تاثیر آرایش آرماتورهای عرضی بر مقاومت فشاری بتن درسازه های بتن مسلح به روش اجزاء محدود
بررسی نحوه توزیع انرژی کل و انرژی پلاستیک در ساختمان فولادی بهسازی شده با میراگر اصطکاکی پال
بررسی پارامتریک خصوصیات لرزه ای ساختمان های فولادی بهسازی شده با استفاده از بادبند کمانش ناپذیر
بررسی تنش در اجزاء اتصال تیر فولادی به ستون مربع شکل فلزی پرشده با بتن توسط بولتهای مهاری
طرح اقتصادی و ایمن سازههای فولادی با بهرهگیری از روش طراحی حالات حدی
راه کارهایی برای افزایش ارتفاع سدهای بتنی وزنی با نگاه موردی به استفاده از کابل های پس تنیده
بررسی پایداری سدهای بتنی وزنی براساس آنالیز بارگذاری افزایشی
طراحی بهینه قابهای فولادی تحت قیود فرکانسی با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه
سبک سازی بهینه قابهای فولادی مهاربندی شده با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان
رفتار دیوارهای برشی فولادی با بازشوهای متعدد دوگانه دایره ای شکل
اثر اعمال کنترلر نیمه فعال MRدر کاهش پاسخ دینامیکی جکت سیری
حل عددی مساله خیز و ارتعاش تیر با استفاده از الگوریتم جدید DSC
کاربرد سیستم سازهای مرکزگرای گهوارهای بلندشونده از پایه در بهبود عملکرد لرزهای قابهای خرپائی متناوب
بررسی رفتار چرخه ای اتصالات فولادی خمشی با ورق های بالاسری و زیرسری تحت پروتکل های بارگذاری متفاوت
بررسی تاثیر موقعیت گره میانی بر رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی شده با بادبند دروازه ای
بررسی سیستم سازهقاب سبک فولادی سرد نورد شده با روش های سنتی بتنی وفولادی
تأثیر نسبت خیز به دها نه و نسبتپیش تنیدگی روی مشخصات دینامیکی چلیک های کش بستی
تحلیل وبررسی اثر دایک بتنی برکاهش آسیب پذیری مخزن سوخت در برابر انفجار
بررسیعملکرد اتصال خمشی ستون – درختی دارای تیر کوتاه با بال عریض شده
بررسی تاثیراتصال تیر به ستون در ضریب رفتار قابهای با سیستم مهاربندی برون محور
طراحی بهینه پارامترهای میراگر جرمی تنظیم شده بر اساس معیار خرابی
ارزیابی مقاومت فشاری بتن توسط آزمایش اولتراسونیک به روش برازش تابع نمایی
بررسی تجربی اثر ارزش ماسه ای و دانه بندی ماسه بر وقوع ترکهای جمع شدگی و نشست خمیری
بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار و ویژگی های ناحیه انتقال بتن با مقاومت بالا
ساختار خطاهای اجرایی در ساخت ساختمانهای استان مازندران
مقایسه الگوریتم های ژنتیک،سیستم مورچگان ورقابت استعماری دربهینه سازی سازههای خرپایی تحت بارهای استاتیکی
تحلیل الاستواستاتیک صفحات حاوی ترک به روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته
مطالعه رفتار اتصال صلب تیر پیوند به ستون در بادبندهایEBF
اثرات میکرو سیلیس بر ساختار و مشخصات مکانیکی سیمان تیپ ۱و ارائه درصد بهینه آن در ساخت بتن
تأثیر استفاده از دستک در کاهش تمرکز تنش های جوش، در اتصالات خورجینی
بررسی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی کمانش ناپذیر BRBF با ویژگی جمع شدگی در ارتفاع
بررسی و پیشبینی اثر زمان بر آهنگ نفوذ یون کلر در آزمونههای بتنی با نسبتهای آب به سیمان مختلف در محیطهای دریایی با استفاده از شبکه عصبی
مقایسه رفتار دیواربرشی فولادی با سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند قطری
ارزیابی توزیع برش در بال و جان اتصالات تیر با جان شکافدار به روش اجزای محدود
ارائه فرم های بهینه کمانش مقاطع سرد نورد شده ی فولادیCFS) به منظور بهبود رفتار سیستم قاب فولادی سبک LSF) قسمت اول : ظرفیت فشاری مقاطعC شکل
استفاده از ورق موجدار بجای ورق ساده در دیوارهای برشی فولادی
بررسی تأثیرابعاد به ضخامت دیوار برشی فولادی ساخته شده از ورق های تاشده
طرح بهینه گنبد های ژئودزیک به کمک الگوریتم بهینه سازی توده ذرات و Coordinate Descent
تعیین پارامترهای بهینه میراگرکنترل جرمی در ساختمان های بلند مرتبه
اثر زلزله وارزیابی رفتار لرزه ای گنبد های فضاکار تک لایه فولادی
بررسی عددی تاثیر ضخامت صفحه انتهایی در اتصال نیمه صلب مرکب با دال بتنی توخالی پیش ساخته عنوان
بررسی اثر شیب ستون ها در رفتار ساختمان های بلند مرتبه فولادی
تأثیر سیستم سازه ای روی محل بهینه مهار بازویی
مطالعه عددی تاثیر پارامترهای مختلف در مقاومت جانبی دیوارهای برشی فولادی سرد نورد شده با پوشش فولادی
مدلسازی و تحلیل عددی اثرات انفجارهای سطحی بر تونلهای کم عمق
طرح بهینه تاشه شبکه های تخت دولایه فضاکار با تقسیمات زوج با استفاده از الگوریتم ژنتیک و با ارائه یک رابطه هندسی
پیش بینی تئوری فشار منفذی و دما در بتن اشباع تحت حرارت با در نظر گرفتن اندرکنش رطوبت و حرارت
مقایسه مدل شکست ترک پخشی و خسارت پلاستیک بتن در مدلسازی قاب های بتن آرمه با میانقاب های بنایی
بررسی اثرات ناشی از اضافه نمودن لایه های الیافFRPبر بهبود اندر کنش خاک با شالوده های مسطح صاف با استفاده از روش های عددی
تحلیل الاستواستاتیک ترک های صفحه ای تحت کشش به روش بدون شبکه حداقل مربعات گسسته
بررسی اثرات ناشی ازجابه جایی محل تکیه گاهها در رفتار لرزه ای شبکه های دولایه فضاکار
الگوریتم اصلاح شده اجتماع ذرات جهت طراحی بهینه سازه ها
بررسی تأثیر سطح آب زیر زمینی بر ارتعاشات حاصل از حرکت قطار مترو با استفاده از مدل سازی عددی (مطالعه موردی مترو مشهد)
مطالعه آماری اشکالات سازه ای و اجرایی ساختمانهای موجود شهر زنجان
پیش بینی تئوری اثر نفوذپذیری برفشار منفذی در بتن تحت حرارت با در نظر گرفتن اندرکنش رطوبت وحرارت
بررسی مقاطع C شکل ساخته شده در ایران تحت بارهای محوری و خمشی
بررسی مقاطع Z شکل ساخته شده در ایران تحت بارهای خمشی
بررسی و تحلیل میزان آگاهی مهندسین صنعت ساختمان از کاربرد فناوری نانو در ساخت ابنیه شهر تهران
بررسی کارایی دیواره ی انعطاف پذیر دارای جرم متمرکز برای کنترل بار لرزه ای روی دیواره ی مخازن
بررسی تاثیر فاصله ی مرکز سطح بازشو از مرکز جرم ساختمان و میزان بازشو بر انعطاف پذیری دیافراگم کف
قابلیت اعتماد لرزه ای ساختمان های قاب فولادی
عملکرد تیر پیوند با جان موجدار ذوزنقه ای در سیستم قاب فولادی با مهاربندی واگرا
شناسایی و مدلسازی دمپر MRبا استفاده از مدلWienerو شبکه عصبیElman
اندرکنشخاکوسازه –روش های مخروطی
بررسی شکل پذیری اتصالات صلب تیرI شکل به ستون جعبه ای با استفاده از روش اجزاء محدود
بررسی علت وقوع ترکهای جمع شدگی و نشست خمیری در بتن تازه درشرایط محیطی با رطوبت نسبی بالا(مطالعه موردی در شهرستان بندرانزلی
مطالعه پارامتریک مدل شکست ترد-کشسان در محیط متخلخل چند فازه با نرم افزار المان محدودθ-Stock
بررسی تأثیر میزان افت وزنی مصالح درشت دانه در آزمایش میکرو دیوال بر روی خواصمکانیکی آنها
بررسی عوامل موثر بر زمان تناوب قاب خمشی فولادی
بررسی پدیده طبقه همکف نرم در ساختمان قاب خمشی فولادی
مقایسه تأثیر سخت کننده های متعامد و قطری بر رفتار دیوارهای برشی فولادی سخت شده
بررسی پارامترهای موثر بررفتار لرزه ای اتصال مرکزگرای پای ستون درسازههای فولادی
مقایسه تئوری های تیراویلر- برنولی و تیموشنکو در تحلیل تیرهای مستطیلی دوسرساده
بررسی نحوه گسترش ترک در سد های بتنی قوسی تحت اثر زمین لرزه های حوزه نزدیک
بررسی تاثیر میراگر در کاهش ضربه دو ساختمان ناشی از زلزله
بررسی تاثیر ابعاد تیر و ستون بر رفتار لرزه ای قاب های فولادی با مهاربندزانویی
بررسی سد بتنی دوقوسی تحت تحریکات یکنواخت و غیر یکنواخت
ارزیابی رفتار سیستم های فلزی نامنظم از نظر سختی در ارتفاع برای قاب های فولادی خمشی با مهاربند هم محور
بررسی تأثیر روشهای نوین درمحاسبات اندرکنش خاک – سازه :از مدلهای اجزای محدود مرزی مقیاس شده تا مخروط
عملکرد دوگانه قاب خمشی مهاربندی شده دارای اتصالات صفحه کناری با ضخامت های متفاوت
بررسی ضوابط آئیننامه در رابطه با طراحی تیر روی مهاربند شورن در قابهای ساده وخمشی مهاربندی شده
بررسی تأثیر زاویه مهارهای جانبی بر عملکرد دیافراگم بتنی با استفاده از مدل سازی عددی دوبعدی و سه بعدی
بررسی ضریب رفتار در قابهای فولادی با مهاربندی شورن
مطالعه و بررسی آزمایش های مربوط به بتن خود متراکمSCC در فاز خمیری و تفسیر نتایج بدست آمده
بررسی کارایی جرم میراگر تنظیم شده چند گانه (MTMD) در کاهش پاسخ لرزه ای سازه های غیرخطی هیسترسیس
بررسی نتایج دو روش طراحی LRFD و ASDبر قاب فولادی مفصلی با مهاربند قطری
مقایسه بتن سنگین با بتن معمولی از لحاظ عبور اشعه های تابشی
اثر تغییرات سرعت قطار در تنش های ایجاد شده در پل های راه آهن با قوس افقی
بررسی مدل های پیش بینی جمع شدگی در بتن خودمتراکم
بتن سنگدانه نمایان، عنصری سازه ای با کاربرد معماری
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید