مشاهده مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت در بانک مقالات کنفرانسها و همایش های تخصصی کشور (سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 186 عنوان مقاله تخصصی شامل 2704  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

نگرشي نوين بر آموزش ارزشهاي اخلاقي در حرفه حسابداري
حسابداري منابع انساني و روش هاي ارزشيابي آنها
مقايسه سرمايه ازمنظر دين اسلام و مكتب سرمايه داري
تاثير سرمايه فكري بر شاخص هاي ارزيابي عملكرد شركتهاي دولتي وخصوصي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
اثرات اجراي سياست هدفمندي يارانه ها بر گزارشگري مالي بخش دولتي
رويكردي برحسابداري منابع انساني
بررسي رابطه بين اصول حاكميت شركتي با عملكرد هيئت مديره شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي كاربرد مدلهاي پيشبيني ورشكستگي فالمر و تافلر در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
امكان سنجي هزينه يابي بر مبناي هدف در شركت هاي خودرويي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
اطلاعات حسابداري و محتواي اخلاقي
ارتباط سرمايه فكري: شواهدي از گزارش پايداري و اجتماعي
تاثير حاكميتشركتي و اهرم مالي بر ارزششركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
اثربخشي كميته حسابرسي در بهبود كيفيت گزارشگري مالي
بررسي ارتباط عدم تقارن اطلاعاتي و همزماني قيمت در بورس اوراق بهادارتهران
مروري بر ادبيات و روشهاي محاسبه در حسابداري منابع انساني HRA
اسلام منشور اخلاق حسابداري و حسابرسي
چارچوب گزارشگري عملكرد مبسوط براي حسابداري محيطي و اجتماعي
مروري برتئوري هاي افشاوگزارشگري اطلاعات مالي
بهره گيري ازمعيارهاي ارزش آفريني جهت تبيين رابطه بين ساختارسرمايه و ارزش شركت ها مطالعه موردي صنعت خودرو و بورس اوراق بهاردار تهران
نقش XBRL در گزارشگري مالي
بررسي و تجزيه و تحليل مديريت ريسك و حاكميت شركتي
ارزش گذاري منابع انساني با يك چارچوب تحليلي (بررسي كاربردي ترازنامه منابع انساني در شركت ملي نفت ايران
بررسي رابطه بين عناصر سرمايه فكري و عملكردسازماني – مطالعه موردي: صنعت هتلداري
بررسي عوامل موثردر عملكرد يك سيستم هزينه يابي مناسب (مطالعه موردي: صنعت هتلداري)
بحران مالي و نقش حسابداري و حسابرسي در آن
تاثير ساختار مالكيت شركت ها بر سود تقسيمي هر سهم شركتهاي مرتبط باصنعت خودروي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي عوامل موثر بر اهرم مالي در ساختار سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي توانايي نسبي سود عملياتي و جريان هاي نقدي عملياتي در پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي آتي
بررسي عوامل تغيير حسابرسان در ايران
بررسي ضرورت پياده سازي سيستم حسابداري تعهدي در سازمان جهادكشاورزي خراسان جنوبي
موانع توسعه حسابداري وحسابرسي داخلي درايران وراهكار بهبود اين موانع
بررسي نقش اخلاق در حرفه حسابداري
روش هاي تدريس و چالش هاي پيش روي رشته حسابداري و راهكارهايي براي پيشرفت اين رشته در ايران
منابع انساني ، گذشته ، حال و آينده ؛ فراز و نشيب در تحول پيش رو
نگاهي جامع بر حسابداري محيط زيست
تحولي در نظام گزارشگري ماليXBRL
كاربرد تحليل حساسيت در تجزيه و تحليل عملكرد مالي شركتهاي بورس اوراق بهادار تهران
بررسي تاثير افشاي اجباري اطلاعات بر محتواي اطلاعاتي سود هرسهم وارزش دفتري آن در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
ارزيابي پايداري سود و واكنش بازار به آن در شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
حسابداري منابع انساني و معيارهاي سنجشو ارزشيابي آنها
مطلوبيتگزارشگري مالي و رشد بازار سرمايه
نقش اخلاق و آيين رفتار حرفه اي در حسابرسي
مروري جامع بر مفاهيمXBRLوتاثيرآن بر حرفه ي حسابرسي وگزارشگري مالي
اهميت فناوري اطلاعات در مديريت و حسابداري
مروري جامع به مفاهيم داده كاوي وكاربردآن بر حرفه ي حسابداري وحسابرسي
استفاده از مدل غير خطي (شبكه عصبي مصنوعي) و مدل خطي (رگرسيون) ،جهتپيش بيني ارزش افزوده نقدي در بازارسرمايه ايران
بررسي و تجزيه و تحليل نظام گزارشگري مالي با تأكيد بر XBRL
حسابداري منابع انساني
مروري بر مفاهيم حسابداري منابع انساني و بررسي روشهاي اندازه گيري وگزارشگري آن
بررسي هزينه يابي بر مبناي فعاليت و تاثير آن بر حسابداري مديريت
بررسي و ارزيابي جايگاه عامل فرهنگي در اساسنامه شركتهاي ايراني به منظور اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي
بررسي و ارزيابي جايگاه حسابداري و حسابرسي از ديدگاه اخلاق اسلامي
شكاف بين عمل و تئوري؛ فقدان تئوريهاي يكپارچه در تحقيقات حسابداري مديريت
آموزش حسابداري در ايران (تنگناها ، تهديدها
دانش دادهكاوي اطلاعات و بايستگي آن در گزارشات مالي
فناوري هاي نوين اطلاعاتي، ضرورتي براي توسعه گزارشگري مالي
حسابداري منابع انساني: پيشنهاد يك چارچوب نظري
بررسي ارتباط بين سهم بازار با نقدينگي سهام شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
اصول حاكميت شركتي و شفافيت اطلاعات
بررسي وشناخت محافظهكاري در گزارشگري حسابداري
ارائه مدلي مفهومي براي تعيين هزينه يابي هدف با استفاده از مهندسي ارزش و توسعه عملكرد كيفيت(بارويكرد فازي
بررسي حاكميت شركتي و جايگاه آن درمطالعات انجام شده درايران و جهان
حسابداري ارزش منصفانه و جنبش وال استريت بارويكرد تحليل بحرانهاي مالي اخير غرب
نقش حسابداران درپايداري شركت ها باتاكيد برچارچوب نظري پايداري فدراسيون بين المللي حسابداران
بررسي ريسك سهام رشدي و ريسك سهام قيمتي دربورس اوراق بهادار تهران
بررسي نقش فرهنگ سازماني در اجراي فرآيند مديريت دانش
ارزيابي عملكرد اداره كل آموزش و پرورش لرستان براساس مدل EFQM
مديريت ارتباط با مشتريان خدمات بانكي با رويكرد كسب سود
بررسي سرمايه اجتماعي و ارائه راهكارهاي نوين
بررسي رابطه هويت سازماني بر كيفيت زندگي كاري كاركنان در سازمان مورد مطالعه كاركنان دانشگاه اصفهان
بررسي اعتماد كاربران يك شبكه ي اجتماعي مجازي به يكديگر
بررسي فناوري اطلاعات در مديريت دانش
تجارت الكترونيكو قوانين حقوقي تجارت الكترونيك
بررسي رابطه بين بكارگيري متريكهاي بازاريابي از منظر نوآوري و ميزان تحقق هدف مديريت ارتباط با مشتري بر اساس مدل گارتنر در بانك سپه شهر
بررسي تاثير هوش هيجاني برعملكرد سازمان با استفاده ازمدل تعالي اروپايي
كارآفريني راهبرد توسعه اقتصادي
بررسي تأثير نگرش نسبت به تسهيم دانش بر ميزان شادي كاركنان مورد مطالعه : كاركنان دانشگاه اصفهان
مطالعه ي تطبيقي مديريت ارتباط با مشتري درنظام بانكي
مطالعه تطبيقي عوامل موثربررضايتمندي مشتركين شركت توزيع نيروي برق استان مازندران سهامي خاص
مطالعه تئوريكي ازنتايج تجربي رابطه بين سنجش سرمايه فكري با بازدهي مالي
بررسي تاثير اجزاي سرمايه فكري روي بهره وري نيروي انساني بانك كشاورزي مطالعه موردي: شعب غرب كشور
بررسي علل موانع كارآفريني مطالعه موردي بيمارستان نفت اهواز
مديريت بهره وري با رويكرد توليد ملي حمايت ازكاروسرمايه داخلي
سنجش رابطه بين هوش عاطفي و بهره وري در بين مديران دولتي زن (موردكاوي: سازمان هاي دولتي ايران)
ارزيابي وضعيت مديريت دانش جهت حمايت ازنوآوري درسازمان تامين اجتماعي شهركرمان
نقش وويژگيهاي سيستم مديريت ارتباط با مشتري درنظام بانكي ايران
بازاريابي نوين ازطريق هوشمندي رقابتي
بررسي رابطه مديريت استراتژيك دانش و بهبود عملكرد سازماني
مديريت دانش درشركت هاي كوچك و متوسط: ارايه يك رويكرد عملياتي
الزامات مديريت دولت الكترونيك و ارزيابي وضعيت آن درايران
بررسي نقش مديريت دانش در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي
مطالعه تئوريكي تجربي بازاريابي سبز
تعيين ارتباط بين كيفيت زندگي كاري QWL و تعهدسازماني كاركنان بانك ملي
بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رفتارشهروندي سازماني اساتيد دانشگاه پيام نور
مطالعه تئوريكي تجربي ارزيابي مدل هاي سنجش رضايت مشتري
سير قهقرايي سازمان و لزوم طراحي داشبورد هاي مديريتي مبتني برO I
طراحي و تبيين مدل وفاداري به نام تجاري بر اساس ديدگاه چند بعدي (مطالعه موردي شعب مركزي بانك خصوصي سينا و بانك خصوصي پاسارگاد شهرستان كرمانشاه)
بررسي تاثير فناوري اطلاعات بركارآفريني سازماني كاركنان اداره مخابرات شهرستان گنبدكاووس
تاثير فناوري اطلاعات بربهبود تصميم گيري مديران مورد مطالعه مديريت درمان استان مازندران
تحول منابع انساني سازمان هاازطريق جانشين پروري
مطالعه تطبيقي عوامل موثربرتجاري سازي تكنولوژي دردانشگاه ها
نقاط ضعف درفرايند مديريت دانش درتيمهاي بازاريابي مالي خدمات مطالعه موردي صنعت بيمه
تاثيرفرهنگ سازماني برتسهيم دانش دركسب وكارهاي كوچك و متوسط
بررسي تاثير سرمايه فكري برعملكرد شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
رفتارشهروندي سازماني گامي درجهت تقويت سرمايه اجتماعي
ارائه يك چارچوب مفهومي براي مديريت ارتباط با مشتري مبتني برمديريت دانش
بررسي موانع و راهكارهاي تحقق كامل دولت الكترونيكي و بيان وضعيت دولت الكترونيك درايران
مطالعه تئوريكي تجربي تعارض كار خانواده و تاثير آن بركاركنان
تبيين نقش و جايگاه آموزش درتوانمندسازي كاركنان
بررسي مدلهاي مديريت ريسك پروژه هاي نرم افزاري
جايگاه مديريت و برنامه ريزي منابع سازماني درعصرجهاني شدن
بررسي رابطه هوش هيجاني و اثربخشي رهبري مديران مدارس متوسطه شهركرمان
مديريت دانش مفاهيم مدلها و رويكردها
دولت كارآفرين و موانع موجود برسرراه كارآفريني درايران
بررسي رابطه هوش هيجاني و نوآوري سازماني درمديران آموزشي شهرزاهدان
نقش مديريت دانش درتعالي سازمان هاي مجازي
بررسي تاثير فرهنگ سازماني برمديريت دانش
سنجش رضايت شغلي و ارايه راهكارهاي براي بهبود رضايتمندي كاركنان مطالعهموردي معاونت برنامه ريزي و اموراقتصادي
بررسي عوامل موثربرتوسعه مولفه هاي كارآفريني سازماني كاركنان مورد مطالعه مركز آموزش عالي علمي كاربردي جهادكشاورزي سمنان
معماري منابع انساني درسازمان هاي نوظهور
سنجش و مطالعه قابليت هاي كارآفريني دانشجويان دانشگاه پيام نوراستان مازندران
بررسي نقشتوانمندي هاي هوش عاطفي در ارتقاء عملكرد بانك – مطالعه موردي بانك صادرات
تأثيرشيوه هاي توزيع دانشبر انواع ساختارسازماني – مطالعه موردي برخي از سازمان ها ي دولتي و خصوصي استان گيلان
بررسي نقش برند در توسعه صادرات
بررسي ارتباط بين فن آوري اطلاعات و بهبود گردشگري
بررسي رابطه بين بازارگرايي، گرايش به يادگيري و نوآوري با عملكرد بازارشركت هاي توليدي كوچك و متوسط استان اصفهان
بررسي رابطه ميان فرهنگ سازماني و مديريت دانش
ارائه مدل ارزيابي موفقيت سيستمهاي برنامهريزي منابع سازمان در ايران
بررسي ارتباط فرهنگ سازماني و رفتار شهروندي سازماني مطالعه موردي بخش خصوصي كشور
واكاوي نقشمديريت دانش در مديريت موثر منابع انساني با تاكيد بر رضايت شغلي
اثرتعاملي عدالت سازماني با انواع گوناگوني از رفتارهاي شغلي در سازمان
بازاريابي سبز تحولآفرين و نگرش مصرفكنندگان نسبت به برند سازمان
بررسي رابطه بين تسهيم و بكارگيري دانش اعتماد و تنبلي اجتماعي
ارزيابي عناصر دانشداخلي و خارجي با استفاده از مدل زنجيره دانش
ارائه چارچوبي جهت ارزيابي آمادگي الكترونيكي درسازمانهاي دولتي به روش DOI
تحليل و بررسي رابطه ي بين هوش هيجاني و تعهد سازماني بر اساس مدل برادبري وگريوز (موردكاوي: سازمان مخابرات استان تهران)
تحليل نقاط قوت و ضعف فرصت ها و تهديدهاي مناطق روستايي شهرستان كرمانشاه جهت توسعه كارآفريني كشاورزي
جايگاه فرهنگ سازماني در موفقيت استقرار مديريت دانش در سازمانها
توسعه كارآفريني سازماني در پرتو سرمايه اجتماعي
بررسي تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر بهره وري نيروي انساني
نقش دولت الكترونيك وابعاد حكمراني خوب در نظام مديريت دولتي
حاكميت شركتي و نقش آن در مديريت دولتي
به سوي چهارچوب مفهومي مديريت دانش مديريت فردا
رهبري معنوي ابزاري مناسب بر كارآفريني سازماني
ارزش آفريني براي مشتريان حقوقي با استقرار بانكداري رابطه اي
مطالعه تئوريكي تجربي عوامل مؤثر بر توسعه تجارت الكترونيك
مقايسه تئوريكي – تجربي عوامل موثربررفتارهاي شهروندي سازماني
بررسي نقش مديريت دانش در راستاي بهبود بهره وري نيروي انساني
بررسي تاثير ابعاد ساختارسازماني برابعاد مديريت دانش مطالعه موردي شركت ملي حفاري اهواز
موانع كارآفريني درايران نقش بومي سازي و راهكارها
بررسي تاثير هوش سازماني برمديريت دانش كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس
رابطه هوش هيجاني بانگرش و مقاصد كارآفرينانه دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت و دانشگاه گيلان
ارتقا كيفيت خدمات بانكي مبتني برتوسعه استراتژيك منابع انساني با رويكرد CRM
بررسي اثرگذاري ابعاد عدالت سازماني بركارآفريني سازماني
بررسي تاثير ابعاد رضايت شغلي بركارآفريني سازماني
مطالعه تئوريكي تجربي نقش مراكز رشد برتوسعه ي فعاليت هاي كارآفرينانه
بررسي دلايل تاخير در پروژههاي ساخت با تكيه بر فعاليتهاي سد سازي -مطالعه موردي : سد سيمره
اثرات توسعه مالي بر فقر و نابرابري درآمدي در ايران
محاسبه سهم نيروي كار و سرمايه هاي فيزيكي، انساني وتحقيق وتوسعه در رشد اقتصادي ايران( 1386-1353
دولت الكترونيك در مسير توسعه عدالت اجتماعي
ارزيابي سرمايه ارتباطي با استفادها زروش ENTROPY مطالعه موردي دانشگاه ازاد اسلامي واحدقائمشهر
نقش سرمايه فكري دراجراي بانكداري الكترونيك
بررسي توانايي هاي تعيين كننده براي ايجاد زمينه ي انتقال تكنولوژي نوين
سواد مالي و عوامل تاثيرگذار بر آن و تاثير آن با برنامه ريزي بازنشستگي
ارائه مدلي از مديريت فناوري اطلاعات در مديريت شهرداري هاي الكترونيك درتوسعه شهروندان الكترونيكي
رابطه بين سرمايه اجتماعي و ابعاد آن(ساختاري، شناختي و رابطه اي) باخلاقيت در كميته ملي المپيك
دنياي فناوري اطلاعات و بازخورد آن در رفتار سازماني
بررسي عوامل موثر در طراحي كاتالوگهاي الكترونيكي موجود درسايتهاي وب تجارت الكترونيك
موانع استقرار شهرداري الكترونيكاز ديدگاه پرسنل شهرداري هامطالعه موردي: شهرداري هاي غرب استان مازندران
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و كسب مزيت رقابتي شركت هاي تابعه سايپا در استان مازندران
پايگاه اطلاعات مجازي كاربران
شناسايي و بررسي عوامل موثر بر يادگيري تكنولوژيك
بررسي دولت الكترونيك و لزوم ايجاد آن
بررسي عوامل مؤثر بر تأخير در اجراي طرح هاي عمراني دردستگاه هاي اجرايي استان مازندران
بررسي رابطه بهره وري با فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان
تأثير آموزش هوش هيجاني بر كنترل هيجانات
چشم انداز سلامت عمومي در مديريت محيطي فرودگاه (سروصداي هواپيما: اثرات و سياست هاي كاهش)
دولت الكترونيك كليد حكمراني خوب
مديريت دانش و تأثير آن بر افزايش عملكرد سازمان آب و فاضلاب شهر قم
ارزيابي وب سايت هاي مراكز تحقيقاتي برتر ايران وجايگاه وب سايت هاي ايراني در مراكز تحقيقاتي دنيا با استفاده از پايگاه RESEARCH-WEBOMETRICS
ارزيابي موانع كاربرد فن آوري اطلاعات دردرس تربيت بدني مدارس شهرستان زرند كرمان
نوآوري هاي مالي و رفاه اجتماعي
بررسي راهكارهاي امنيتي درماشين هاي ATM,كارت خوان و آسيب شناسي آنها
بررسي عوامل موثربرتاخير دراجراي طرح هاي عمراني دردستگاه هاي اجرايي استان مازندران
ارائه الگوريتمي جديد برپايه روش DEA-R-I و مجموعه مشترك وزن ها جهت محاسبه كارايي سازمان ها
دولت الكترونيك چالشها و موانع موجوددرتحقق آن
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید