تاثیر استرس بر قاعدگی

نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد استرس شغلی با الگوی خون‌ریزی قاعدگی ماماها ارتباط دارد لذا حمایت‌های اجتماعی و حرفه‌ای از آنها لازم است.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) استرس‌های محیطی از جمله استرس‌های زندگی و فشارهای شغلی به برهم زدن عملکرد سیستم هورمونی و اختلالات مربوط به الگوی خون‌ریزی قاعدگی منجر می‌شود. از این رو مطالعه‌ای با هدف تعیین میزان استرس شغلی ماماها و ارتباط آن با الگوی خون‌ریزی قاعدگی توسط معصومه کردی از دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد.

این مطالعه از نوع مقطعی و در مورد 150 مامای شاغل در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد که شرایط ورود به مطالعه را داشتند به روش نمونه‌گیری دو مرحله‌ای انجام شد. ماماهای مورد پژوهش علاوه بر تکمیل پرسشنامه‌های مربوط به مشخصات فردی و محتوای شغلی کارازک، در بدو ورود به مطالعه، فرم ثبت روزانه قاعدگی را به‌منظور ثبت طول دوره، مدت خون‌ریزی و چارت هیگام را به منظور ثبت مقدار خون‌ریزی طی سه دوره قاعدگی تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل آماری با نرم‌افزار آماری SPSS v.14 و آزمون‌های آماری تی دانشجویی، آنالیز واریانس یک طرفه، من ویتنی، کای‌اسکوئر ، ضریب همبستگی و مدل رگرسیون خطی انجام گرفت.

یافته‌ها حاکی از آن بود که 21.3 درصد ماماها استرس شغلی خفیف، 19.3 درصد متوسط و 59.3 درصد شدید داشتند. متوسط مدت خون‌ریزی قاعدگی 7.06 روز، طول دوره 27.99 روز و مقدار خون‌ریزی 79.72 سی‌سی بود و بین میزان استرس شغلی با مدت خون‌ریزی، طول دوره قاعدگی و نظم قاعدگی رابطه معنادار وجود داشت اما با مقدار خون‌ریزی رابطه معناداری دیده نشد.

 

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد استرس شغلی با الگوی خون‌ریزی قاعدگی ماماها ارتباط دارد. لذا اتخاذ راهکارهای مناسب جهت بهبود شرایط کار و مقابله با استرس از جمله حمایت‌های اجتماعی و حرفه‌ای ضروری است.

شایان ذکر است این پژوهش در مجله حیات منتشر شده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید