«زیست‌بسپارها در بسته‌بندی موادغذایی» به چاپ رسید

http://www.callforpapers.irزیست‌بسپارها در بسته‌بندی موادغذایی: فیلم‌ها و پوشش‌های خوراکی تألیف دکتر مجید جوانمرد داخلی، توسط انتشارات سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به چاپ رسید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) زیست‌بسپارها در بسته‌بندی مواد غذایی در قالب هشت فصل تنظیم و ضمن پرداختن به مفاهیم، کلیات و پیشینه پوشش‌ها و فیلم‌های خوراکی، انواع فیلم‌ها و پوشش‌های خوراکی و مواد تشکیل دهنده آنها نیز معرفی شده‌است.

همچنین کارکردهای کلی و مواد افزودنی به این فیلم‌ها و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی آنها مورد کنکاو قرار گرفته‌است.

مؤلف در این کتاب فیلم‌ها و پوشش‌های بر پایه پروتئین، پروتئین‌های گیاهی و جانوری، ویژگی‌های عملکردی و روش‌های تولید آنها، فیلم‌ها و پوشش‌های بر پایه پلی ساکاریدهای مختلف و ویژگی‌های آنها را نیز طرح کرده است.

در این کتاب،‌ انواع پوشش‌ها و فیلم‌های خوراکی لیپیدی، بسته‌بندی ضدمیکروبی و چگونگی به‌کارگیری عوامل ضد میکروبی در بسته‌بندی‌های زیستی، کاربرد زیست‌پلیمرها در صنایع غذایی، وضعیت بسته‌بندی‌های زیستی در صنایع غذایی و ویژگی‌های مورد انتظار یک بسته‌بندی و امکان کاربرد مواد زیست‌سازگار برای تهیه یک بسته‌بندی مطلوب در صنایع غذایی و نیز چشم‌انداز امکان استفاده از این مواد در آینده مورد بررسی قرار گرفته‌است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید