انتشار مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو در بانک مقالات کنفرانسها و همایش های تخصصی کشور

http://www.callforpapers.ir

اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 80 عنوان مقاله تخصصی شامل 407  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

مشخصه يابي وبررسي شرايط توليد نانوبلورهاي آلياژحافظه دارCu-Al-Mnبه روش آلياژسازي مكانيكي
تاثير افزودني هاي نانو TiO و 2 Cr2O3 بر روي تشكيل اسپينل آلومينات- منيزيم
نانو ذرات اكسيد آهن مغناطيسي پراكنده شده با پوشش سورفكتانت اسيد لوريك
ارائه مدلي جهت محاسبه توزيع تنش در نانو كامپوزيت هاي با كاركرد سايشي و تحت نيروهاي برشي شديد
بررسي تاثيرات تماسي نانوذرات نقره بر ميزان تغييرات MCHC و HGB درموش هاي صحرايي نر در شرايط In Vivo
ساخت نانوزئوليت و بررسي پارامترهاي مؤثر در جذب جهت جذب 137Cs از پسماند راكتورهاي هسته اي
بررسي اثر نانو ذرات تيتانيوم كاربيد بر رفتار خوردگي پوشش هاي نيكل تنگستن با استفاده از تكنيك امپدانس الكتروشيمياييEIS
تاثير نانو ذرات سيليس و دماي پخت بر خواص آجرهاي سيليسي ساخته شده با روش سل-ژل
بررسي رسوبگذاري نانو لولههاي كربني با روش الكتروفورتيك
جداسازي و پيش تغليظ مقادير كم كروم با استفاده از نانو ذرات مغناطيسي عامل دار شده با 3-مركاپتو پروپيل تري متوكسي سيلان و تعيين كروم با دستگاه جذب اتمي كوره
سنتز و مشخصه يابي نانوكاتاليست هاي NiO/Al2O3-MgO به روش سل_ژل
بررسي مورفولوژي و خواصفتوكاتاليستي آرايه هاي نانولوله هاي TiO2 سنتز شده با الكترودهاي پلاتين و گرافيت
مشخصه يابي پراش اشعه ايكس و طيف سنجي رامان بر روي درجه ي خلوص و همراستايي نانولوله هاي كربني
مقايسه نانولوله هاي كربني آرم چير و زيگ زاگ تحت بار كششي با استفاده از نرم افزارAnsys
بررسي اثرات كوانتومي در رفتار و مشخصات قطعات نيمه رسانا در مقياس نانو با استفاده از حل عددي معادله شرودينگر و معادلات مدل ترابرد انرژي به صورت جفت شده
سنتز و مشخصه يابي نانو كامپوزيت مغناطيسي پلي آنيلين/Fe3O4
شبيه سازي يك عدسي نانو اپتيكي و بررسي ميزان انحراف پرتو و فاصله كانوني عدسي تحت تابش ليزر
ساخت و بررسي اثر دندريمر PCA-PEG-PCA بر روي اندازه و خواص نانوذرات TiO2
مطالعه اثرات مكانيك كوانتومي در رفتار و مشخصات آشكارسازهاي نوري MSM در مقياس نانو با استفاده ازحل عددي مدل شيب چگالي
مطالعه الكتروشيميايي خواص نانوكامپوزيت گرافن اكسيد-مس هگزاسيانوفرات
تحليل عوامل موثر در عملكرد و حساسيت حسگر اثرانگشت
ساخت طرح هاي انعطاف پذير به روش چاپ جوهر افشان بر پايه منسوجات هادي نانو ساختار
نانو تكنولوژي دريكسوكننده نيم موج با دقت بالا در مد جريان دوگانه با توان مصرفي پايين مورد استفاده در مدارت آشكارساز
نانوتكنولوژي دريك مدولاتوردلتاسيگماي معكوس كننده ي توان پايين باياس سرخود براي ضبط سيستم هاي عصبي
چگالي نيروي الكترومغناطيسي در محيط اتلافي همسانگرد در مقياس نانو
بيان ميكروسكوپي از چگالي نيروي الكترومغناطيسي در محيطهاي دي الكتريك مغناطيسي در مقياس نانو
بررسي اثر جفت نشدگي دي الكتريك بر خواصنوري نقطه هاي كوانتمي كروي
تأثير ورقهي نانومتري دربرهمكنش با پالس ليزري براي توليد پرتو يوني مورد استفاده در هادرون درماني سرطان
طراحي و شبيه سازي عدسي پلاسمونيكي توسط نانو ساختارهاي مارپيچي
بررسي تغيير ابعاد در محاسبه ساختار باندي و محدوده باند ممنوعه نوري نانو ساختارهاي بلور فوتوني با هندسه گرافيتي
شبيه سازي نحوه توليد مراتب بالاي پرتو بسل با استفاده از المانهاي فازي پراشي براي كنترل و به دام اندازي نانوذرات
تشكيل نانو ذرات با استفاده از كند و پاش ليزر پالسي در يك گاز بي اثر
بررسي ويژگي هاي ساختار باندي نانوساختارهاي متناوب دو بعدي بلور فوتوني بااشكال متفاوت هندسي
استفاده از نانوذرات مگنتيت اصلاح شده براي حذف فلزسرب از محلولهاي آبي
كاربرد نانوذرات مگنتيت جهت تثبيت سرب در خاكهاي آلوده
بسته بندي مواد غذايي با استفاده از فناوري نانو
عكس العمل بادمجان به كاربرد نانو كود كلات آهن و مديريت كود نيتروژن
بيوسنتز نانوذره نقره با استفاده از عصاره ميوه نارس زيتون تلخ
بررسي هاي ساختاري و ريزساختاري نانوذرات آلياژ حافظه دار Fe-Mn-Si توليد شده به روش آلياژسازي مكانيكي
مشخصهيابي سنتز نانو كاربيد تيتانيم به روش آلياژسازي مكانيكي
بررسي امكان الكتروريسي نيترات نقره در بستر پليمرهاي زيست سازگار
سنتز نانو كاربيد آلومينيوم به روش مكانوشيميايي
سنتز نانوكريستال كامپوزيت MgAl2O4-Ti(C,N) در سيستم MgO -Al-TiO2 در اتمسفر احيايي
تاثير افزودني كلريد منيزيم بر تشكيل اسپينل نانوكريستالي آلومينات منيزيم
بررسي اثر تغييرتعداد پاسبر روي خواصمكانيكي و ريزساختار نانوكامپوزيت AL-AL₂CU ايجاد شده بصورت درجا به روش اصطكاكي اغتشاشي
بررسي اثر آندهاي نيكل، گرافيت و پلاتين بر ريزساختار و رفتار خوردگي پوشش هاي نيكل تنگستن با استفاده از تكنيك امپدانس الكتروشيمياييEIS
بررسي اثر فعال كننده سطحي آنيوني و كاتيوني بر سختي پوشش نانوكامپوزيتي NiW-TiC
استفاده از روش تاگوچي در ايجاد شرايط بهينه ساخت كامپوزيت زمينه آلومينيم تقويت شده با نانولوله كربني به روش متالورژي پودر
بررسي خواصمكانيكي و ساختاري كامپوزيت زمينه آلومينيم تقويت شده با نانولوله كربني چند ديواره
بررسي تاثير نوع حلال بر روي اندازه كريستالي و مورفولوژي سطح نانوكاتاليست هاي NiO/Al2O3-MgO سنتز شده به روش سل_ژل
تاثير تغييرات غلظتNa2Soدر فاز آبي روي دماي معكوس فاز نانوامولسيون هاي روغن ليمو در آب
تاثير سرعت حركت بر روي سختي و بافت نانوكامپوزيت Al/ZrO2 ساخت شده بوسيله فرآيند اصطكاكي اغتشاشي
تاثير پارامترهاي مختلف روي دماي معكوس فاز نانوامولسيون هاي O/W
توليد نانو ذرات كيتوسان و بررسي عوامل مؤثر بر سايز نانو ذرات
بررسي ريزساختاروسختي پوشش Cr2O3 توليدشده بااستفاده ازپاشش پلاسمايي نانوذرات
تاثير زمان عمليات حرارتي بر رسوبات نانوكاربيدي و سختي فولاد ميكروآلياژي نيوبيوم-موليبدن
بررسي كمانش نانولوله هاي كربني توسط نرم افزار ANSYS و مقايسه آن با نتايج روشهاي تئوري
مديريت در فناوري نانو
سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات اكسيد مس بعنوان جاذب كارآمدي در حذف آرسنيك از آب آشاميدني
آماده سازي و مشخصه يابي نانوكامپوزيت رزين اپكسي – دي اكسيد تيتانيوم براي حذف فوتوكاتاليستي برخي از يون ها از محلول آبي
جذب TOC از آب دريا با استفاده از نانو زئوليت
توليدآزمايشگاهي نانوذرات آهن و نانوذرات دو فلزي آهن ومقايسه آنهادرجداسازي فلزات سنگين پسماندحفاري
تخريب فوتوكاتاليزي رنگ هاي آزو با استفاده از نانو فيلم هايZnO:Al و ZnO به عنوان كاتاليزور نيمه رسانا
تاثير افزايش نانوذراتMgOبرخواصگرمايي غشاهاي نانوكامپوزيت PSf/MgO و مطالعه خواص گازتراوايي آن
ساخت و تعيين مشخصات غشاهاي نانوكامپوزيت PSf/MgO و مطالعه خواص گاز تراوايي آن
طراحي و ساخت نانوكاتاليست ZSM-5 براي ساخت كاتاليست RFCC و FCC براي اولين بار در ايران
مطالعه ازمايشگاهي اثر نانو ذرات بر ضريب انتقال حرارت جوشش هسته اي محلول رقيق دوجزيي اب و گليسيرين
كارآمدي نانوذرات جيوه I I با كمك شيوه DLLME تلفيق شده با اسپكتروفلوئوري متري جهت اندازه گيري جم فيبروزيل
مطالعه در مورد رفتار خوردگي روكشهاي نانو كامپوزيت پالاديوم/ اكسيد اينديوم بدست آمده از آبكاري گسسته
تهيه اترهاي متقارن كاتاليست شده توسط آلومينا سولفونيك اسيد
بررسي اثر كاتاليزوري نانوذرات آلومينا بر روي اكسيداسيون سايشي الكلها توسط پيريدينيوم كلروكرومات در شرايط بدون حلال
اندازه گيري حساس گاتيفلوكساسين در نمونه هاي حقيقي با استفاده از روش ميكرواستخراج مايع-مايع پراكنده با استفاده از نانو ذرات طلا، در تلفيق با اسپكترومتري فلوئورسانس
سنتز نانوميله هاي متشكل از هسته آهن اكسي هيدروكسيد و پوسته كبالت هگزاسيانوفرات
ارزيابي خواص كالري متري جوهر هاي چاپ اُفست كه با نانو پيگمنت آبي و پيگمنت هاي آبي رايج رنگ شده اند
بررسي اثر كاتاليزوري نانو لولهZnoبراي اكسيداسيون سايشي الكلها توسط كادميم دي كرومات در شرايط بدون حلال
بررسي تاثير جذب نانو ذرات TiO2 عاملدار شده با كربوكسيليك اسيدها در فيبرهاي ميكرواستخراج و دارورساني
بررسي تاثير جذب نانو ذرات TiO2 عاملدار شده با كربن نانو تيوب (CNT) در فيبرهاي ميكرواستخراج و دارورساني
ساخت و بررسي خواص مولكولي و مقاومت برشي چسب هاي تماسي نانوكامپوزيتي
ساخت وبررسي خواص چسبندگي چسب تماسي نانوكامپوزيتي
مروري بر اثر نانو ذرات نقره بر باكتري هاي بيماريزاي ماهيان
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید