مشاهده مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک) در بانک مقالات و کنفرانسهای تخصصی کشور (سیویلیکا)

مجموعه مقالات  چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک) در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)    26 تا 28 مهر ماه 1391  توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید. به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 102 عنوان مقاله تخصصی شامل 1300  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

http://www.callforpapers.ir

چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

لیست مقالات منتشر شده در چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تاثير آموزش حل مساله و تصميم گيري برشادكامي بيماران مبتلا به سندرم كرونر حاد
تاثير آموزش حل مساله و تصميم گيري براضطراب حالت بيماران مبتلابه سندرم كرونر حاد
مقايسه ي نشانگان سلامت عمومي بيماران مبتلا به درد مزمن پشت و افراد عادي
ارتباط ميزان استرس و شيوع نشانه هاي اختلالات روان تني درمدد جويان بهزيستي
نقش راهبردهاي مقابله اي دردبا اضطراب خشم و افسردگي درمبتلايان به درد مزمن
پنج عامل بزرگ شخصيت درمبتلايان به اولسرپپتيك
مقايسه طرح واره هاي ناسازگاراوليه درافرادمبتلا به اختلالات روان تني و افرادسالم 30تا50ساله شهر تهران
بررسي رابطه اعتياد به اينترنت و افسردگي
بررسي اثربخشي مديريت خشم درمعتادان تحت درمان با برنامه ترك با متادون
بررسي رابطه بين شدت خستگي مزمن و كيفيت زناشويي درسالمندان
كمال گرايي و منبع كنترل دربيماران دچارفشارخون بالا
وضعيت سلامت عمومي دربيماران مبتلا به سرطان
اثربخشي آموزش گروهي خوشبيني برافسردگي اضطراب و استرس زنان مبتلا به سرطان سينه
تعيين ميزان ابعادي عملكردي و علامتي كيفيت زندگي درزنان مبتلا به سرطان سينه

گرايش به مصرف مواددردانشجويان براساس تجارب معنوي و ميزان هيجان خواهي
پيش بيني گرايش به مصرف مواد براساس بحران هويت ميزان پرخاشگري و مكانيزم هاي دفاعي دردانشجويان
عوامل موثربرسازگاري رفتاري و اختلالات روان تني سربازان وظيفه عمومي
اثربخشي مشاوره گروهي مبتني برواقعيت درماني برپرخاشگري دختران مبتلا به نشانگان پيش ازقاعدگي
نقش واسطه گري راهبردهاي مقابله با استرس براي هوش هيجاني و نشانگان استرس
ميزان شيوع اختلال اضطراب فراگير و بررسي تفاوت جنسيتي درميزان شيوع اختلال اضطراب فراگير
مقايسه ي سبكهاي دلبستگي درافرادمبتلا به سوء مصرف مواد و غيرمبتلا
مقايسه ي سبك مقابله اي دركاربران داراي اعتياد اينترنتي و كاربران معمولي شهرستان سرپل ذهاب
بررسي شيوع سردرد دردانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه درسال 90-89
مقايسه شاخصهاي برونگرايي – درونگرايي نورزگرايي – پسيكوزگرايي و سبكهاي حامل مساله بيماران عروق كرونري قلب با بيماران مبتلا به سردرد ميگرني و افرادسالم
اثربخشي برنامه آموزشي بردانش نگرش خودمراقبتي و كيفيت زندگي بيماران ديابتي نوع دو
بررسي رابطه استرس با بروز بيماريهاي عفوني استرپتوكوكي دربيماران بخش عفوني و بيماران بخش قلب بيمارستانهاي شهريزد
ارزيابي عملكرد خانواده و شخصيت نوع D دربيماران قلبي عروقي CHD دربيمارستان بوعلي تهران
تعيين اثربخشي آرام سازي به روش مراقبه همراه با ذكردرماني برميزان اضطراب زنان نخست زا
تعيين اثربخشي آموزش سخت رويي برسلامت روان و ادراك خويشتن ناشي ازسندرم پيش ازقاعدگي دانشجويان مركز علمي كاربردي جهاددانشگاهي واحد
تعيين سهم مولفه هاي نگرش مذهبي درپذيرش اعتياد ميان دانشجويان
كيفيت زندگي وسلامت دربيماران مبتلا به سرطان
مقايسه اختلالات روان تني دربين مصرف كنندگان موادافيوني و مت آمفتامين شيشه
بررسي ميزان استرس و بيماريهاي سايكوسوماتيك درپرستاران شهراصفهان
استفاده ي مشكل ساز ازاينترنت و ارتباط آن با بيماريهاي روان تني و رضايتمندي اززندگي دربين نوجوانان ايران
تاثير برنامه آموزش ايمن سازي دربرابر استرس دركاهش افسردگي اضطراب و علائم روان تني مردان تحت درمان سوء مصرف مواد مخدر متادون درماني
مقايسه اثربخشي گروه درماني شناختي رفتاري CBT درمان نگهدارنده با متادون MMT ودرمان نگهدارنده با بوپرونورفين BMT دربهبود باورهاي خودكارامدي و تنظيم شناختي هيجان دربيماران مبتلا به سوء مصرف مواد
مقايسه كيفيت زندگي درافراد معتاد و غيرمعتاد شهراصفهان
تعيين رابطه متغيرهاي جمعيت شناختي و منبع كنترل برشكايات روان تني
بررسي رابطه عوامل شخصيتي با رفتارپايبندي به درمان پزشكي دربيماران مبتلا به فشارخون بالا
مقايسه اثربخشي درمان مذهبي و آموزش ايمن سازي درمقابل ا سترس دركاهش اضطراب و فشارخون بيماران مذهبي و غيرمذهبي مبتلا به فشارخون بالا
فراتحليل اثربخشي مداخلات روانشناختي بربهبود كيفيت زندگي بيماران مزمن 1390-1386
بررسي جنبه هاي سايكوپاتولوژيك بيماران مبتلا به بوي بددهان كلاس I بوي بددهان واقعي
مقايسه بعدرواني كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان با افراد سالم شهراصفهان
بررسي ارتباط راهبردهاي مقابله اي با شدت بيماري افسردگي اضطراب و كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به آسم
بروز پلي نوروپاتي حسي – حركتي با علت نامعلوم دربيماران مبتلا به اختلال وابستگي به اپيوئيدها
بررسي وضعيت خدمات بهداشت روان درPHC از ديدگاه عرضه كنندگان آن درشهرستان اصفهان درسال 1389
تاثير روش درماني مبتني برپذيرش و تعهددرماني ACT برميزان افسردگي بيماران ديابتي نوع 2
اثربخشي مديريت شناختي – رفتاري استرس بركاهش علائم جسماني سازي وسواس – اجبار و حساسيت درروابط متقابل بيماران زن مبتلا به سرگيجه ي روان تني
تاثير برنامه پيشگيري ازعوددركاهش اضطراب و افسردگي سوء مصرف كنندگان مواد
بررسي و مقايسه سيستم مغزي – رفتاري بيماران مبتلا به ميگرن و افراد سالم
رابطه بهزيستي معنوي و باورهاي درد درافرادمبتلا به سوء مصرف مواد
تاثير روش حساسيت زدايي با حركات چشم و پردازش مجدد EMDR برميزان اضطراب بيماران مبتلا به سكته قلبي
مقايسه ميزان كمال گرايي بيماران سايكوسوماتيك با افراد عادي
ارتباط اضطراب و افسردگي برشكايات جسماني درنابينايان شهراصفهان
ارتباط شاخص هاي رواني با شكايات جسماني دركاركنان شركت برق منطقه اي استان اصفهان درسال 1391
ارتباط عزت نفس و شكايات جسماني درنابينايان شهراصفهان درسال 1391
بررسي و مقايسه اثربخشي درمان فراشناخت و تن آرامي عضلاتي تدريجي دردرمان خستگي مزمن پرستاران مبتلا به نشانگان خستگي مزمن شهربوشهر درسال 1391
همه گيرشناسي نشانگان خستگي مزمن درپرستاران شهربوشهر درسال 1391
بررسي تاثير آموزش گروهي به روش تحليل متقابل بربهزيستي روانشناختي زنان داراي علائم اختلالات روان تني مراجعه كننده به مراكز مشاوره ي شهرستان اصفهان
مقايسه كيفيت زندگي افرادمبتلا به زخم پپتيك با افراد عادي درشهراصفهان
بررسي مقايسه اي خصايص شخصيتي دربيماران مبتلا به سردردهاي ميگرني و افرادسالم توسط پرسشنامه باليني چندمحوري ميلون – III
مقايسه نارسايي هيجاني و راهبردهاي مقابله اي دربيماران مبتلا به درد مزمن و افرادسالم
بررسي اثربخشي آموزش مديريت استرس به شيوه شناختي – رفتاري برسلامت روان و فرسودگي شغلي پرستاران بيمارستانهاي علوم پزشكي اهواز
گزارش يك مورد آمنزي حاد شديد دريك بيمار مبتلا به لوپوس اريتماتوي سيستميك
مقايسه ويژگيهاي شخصيتي و خودپنداره افراد مبتلا به سندرم روده تحريك پذيرو افراد غيرمبتلا
بررسي اثربخشي مداخله فراشناختي برعلائم شناختي بيماران مبتلا به اختلال روان تني
پيش بيني كيفيت زندگي براساس سلامت عمومي حمايت اجتماعي و خودكارآمدي دربيماران قلبي – عروقي شهرياسوج
حمايت اجتماعي پارادايم مهم و اساسي دربيماران مبتلا به اختلالات روان تني ماهيت ضرورت مزايا راهكارها
اثربخشي طرح واره درماني بركاهش علائم اختلال بدشكلي بدني درمبتلايان به بدشكلي بدني : پژوهش مورد منفرد
بررسي نگرشهاي ناكارآمد راهبردهاي مقابله اي و تاب آوري دربيماران مبتلا به فشارخون و افراد عادي
مقايسه ويژگيهاي شخصيتي و رفتارپايبندي به درمان بيماران ديابتي نوع دو
ناگويي خلقي آلكسي تايميا و شاخصهاي روان تني درپيش بيني سلامت عمومي درسوء مصرف كنندگان موادمخدر
سلامت عمومي و شاخص روان تني به عنوان عامل پيش بيني كننده انتخاب درمانهاي دارويي MMT و درمانهاي غيردارويي عضويت درگروه هاي خودياردرپرهيز سوء مصرف كنندگان مواد
مقايسه مشكلات شناختي خستگي و كيفيت خواب بيماران لوپوس اريتماتوي سيستميك داراي افسردگي بالا و افسردگي پايين
بررسي و مقايسه رابطه فشاررواني با رضامندي زناشويي درزوجين باوبدون اختلالات روان تني
بررسي ارتباط راهبردهاي مقابله اي با كيفيت زندگي و بهزيستي روانشناختي بيماران عروق كرونري قلب
مقايسه ميزان خودكارآمدي دربيماران سايكوسوماتيك با افراد عادي
مقايسه ميزان عزت نفس دربيماران سايكوسوماتيك با افرادعادي
پيش بيني اضطراب نوجوانان براساس ابعاد همبستگي خانواده
تاثير آموزش گروهي غني سازي زندگي زناشويي برسلامت روان همسران جانبازان اعصاب و روان شهراصفهان
مقايسه اثربخشي درمان تركيبي روانشناختي – دارويي با درمان دارويي برسلامت روان بهبود كيفيت زندگي و كاهش علائم دربيماران مبتلا به سندرم روده تحريك پذيرIBS شهراهواز
مطالعه پديدارشناختي تجارب جنسي همسران مردان مصرف كننده متاآمفتامين
مقايسه اثربخشي روشهاي درمان شناختي مبتني برمعنويت با روش شناختي رفتاري رايج دركاهش افسردگي اضطراب و پيشگيري ازعود پس ازترك بيماران معتاد
باورهاي غيرمنطقي درافرادعادي و بيماران مبتلا به اختلالات روان تني
رابطه افسردگي فرسودگي شغلي و تنظيم هيجاني با خودبيمارانگاري دربين پرستاران بيمارستانهاي اصفهان
The Impact of Logotherapy on psychosomatic symptoms
بررسي رابطه بين اشتياق به برقراري رابطه با ديگران و هيجان خواهي درافرادمعتاد و غيرمعتادشهر تهران
رابطه بين ترس ازبدريختي بدني و اختلالات روانشناختي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي تبريز
بررسي تاثير هوش معنوي تاب آوري پايين ورويكرد توانمندسازي رواني – اجتماعي بركاهش اعتياد دربيماران مبتلا به اختلالات سايكوسوماتيك
بررسي تاثير روش درماني EMDR بركاهش اضطراب فراگير GAD استرس و افسردگي دردانش آموزان داراي اختلالات روان تني
بررسي تاثير بجاآوردن فريضه هاي 5گانه دين مبين اسلام بركاهش گزارشات ذهني و رواني شكايات بيماران مبتلا به اختلالات روان تني استان زنجان
بررسي ميزان شيوع و رابطه اختلالات سايكوسوماتيك با هوش هيجاني و سبك دلبستگي درمدارس متوسطه پسرانه استان زنجانن
بررسي رابطه عزت نفس و راهبردهاي رويارويي اي دانش آموزان مقطع متوسطه داراي اختلالات سايكوسوماتيك استان زنجان
ويژگيهاي جمعيت شناختي مبتلايان به اختلالات سوماتوفرم و برخي عوامل مرتبط با آن درافرادبستري دربيمارستان قدس سنندج درسال 1390
بررسي اثربخشي مشاوره توانبخشي گروهي با رويكرد معنادرماني بركيفيت زندگي بيماران مبتلا به ام. اس
تاثير روش درمان گروهي شناختي – رفتاري مديريت درد بركاهش علائم چندبعدي و فاجعه آفريني درد زنان مبتلا به كمردرد شهراصفهان
كاهش استرش مبتني برذهن آگاهي : درماني كارآمد دربهبود دردهاي مزمن و كاهش اختلال درعملكرد روزانه
درمان شناختي تحليلي يك مورد مبتلا به اختلال تبديلي نزديك بيني كاركردي – يك مطالعه موردي
رضايت سنجي ازخدمات بهداشتي – درماني و رابطه آن با بهزيستي روانشناختي درجانبازان شهرشهركرد
فراتحليل مداخلات روانشناختي بركاهش گرايش به موادمخدر
بررسي عوامل محرك و بازدارنده مصرف موادمخدر برحسب مصاحبه با اساتيد مسئولان نوجوانان و جوانان شهراصفهان درسال 1388
اثربخشي آموزش ايمن سازي دربرابر استرس برروابط مثبت زنان مبتلا به فشارخون اساسي
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید