دسترسی به مجموعه مقالات دومین همایش علوم و تکنولوژی بذر در بانک مقالات و کنفرانسهای تخصصی کشور(سیویلیکا)

http://www.callforpapers.ir

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 428عنوان مقاله تخصصی شامل 2243  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین همایش ملی علوم و تکنولوژِی بذر

بررسي امكان توليد بذر ذرت هيبريد S.c704 در كشت بهاره استان خوزستان
معرفي يك شيوه جديد و ابتكاري توليد بذر پياز طي 3 سال متوالي بدون تجديد عمليات كاشت
بررسي اجمالي نظام ثبت ارقام گياهي ج.ا.ايران در مقايسه با نظام كنوانسيون حمايت از ارقام جديد گياهي
ارزيابي عملكرد، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه ارقام جو در تاريخ هاي مختلف كاشت
تاثير سطوح مختلف نيتروژن و تراكم بوته بر عملكرد دانه، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه ارقام آفتابگردان
ارزيابي و بررسي برخي از عوامل موثر دراتلاف عملكرد و انرژي توليدي گندم در مرحله برداشت با كمباين
بررسي صفات مورفولوژيكي و عملكرد سه رقم ذرت علوفه اي تحت تاثير فسفات بارور 2
بررسي اثر حذف منبع و مخزن بر پارامترهاي كمي و كيفي بذر هيبريدهاي آفتابگردان
تعيين پروتئين خام نيام و بذر ليلكي Gleditshia caspica Desf.
تأثير اسيد سولفوريك بر برخي صفات جوانه زني و فيزيولوژيكي بذر ليلكي (Gleditshia caspica Desf)
تأثير بررسي اسمو پرايمينگ بر خصوصيات جوانه زني بذر برنج (Oryza Sativa L.) رقم فجر
بررسي تأثير ربايش مغناطيسي و امواج فراصوت بر جوانه زني بذور كنگر فرنگي (Cynara scolymus)
تأثير ميزان نور و تنش شوري بر جوانه زني و رشد گياهچه اي كنگر فرنگي (Cynara scolymus)
اثرات پيري تسريع شده بر شاخص هاي جوانه زني كلزا (Brassica napus L.)
عكس العمل بذر دو گونه ارزن (Panicum Spp.) به تنش شوري در مرحله جوانه زني
تنظيم تراكم بوته ارقام گندم بر اساس وزن هزار دانه و قدرت پنجه زني
بررسي روند انتقال ذخاير بذر سويا طي دوره جوانه زني تحت تاثير شوري و اندازه بذر
تاثير تنش شوري و خشكي بر برخي از ويژگيهاي جوانه زني ژنوتيپ هاي كنجد
اثر قدرت بذر سويا و مواد حاصل از تراوش بذر گاو پنبه بر روند تخليه ذخاير گياهچه سويا
تأثير چراي دام و عمق خاك بر روي تراكم بانك بذر خاك
تعيين نياز آبي جهت جوانه زني بذور در مطالعه بانك بذر خاك با استفاده از روش ظهورگياهچه
بررسي دامنه تحمل جوانه زني بذور خربزه وحشي (Cucumis melo) به PH
پاسخ جوانه زني لاين هاي موتانت گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرايط تنش شوري
بررسي برخي تيمارهاي شكستن خواب در پنج جمعيت بذري گونه دارويي علف چاي (Hypericum perforatum L)
تأثير اسموپرايمينگ بر بهبود شاخصهاي جوانه زني گياه دارويي بنگ دانه
تأثير پرايمينگ بر جوانه زني و رشد اوليه گياهچه گل گندم (Centaurea cyanus L) تحت تنش شوري
اثر سرمادهي، ليزر و اسيد سولفوريك بر شكست خواب بذور كزفس كوهي
اثر پرايمينگ بذور پياز و گوجه فزنگي و كاهو تحت شرايط ارگانيك
مطالعه برخي صفات زراعي بر روي 92 ژنوتيپ گندم نان بهاره
بررسي شاخص هاي جوانه زني و رشد گياهچه هاي ارقام مختلف بذور گندم تيمار شده با هيوميك، فولويك و سالسيليك اسيد
بررسي تاثير نيترات پتاسيم بر خصوصيات زيستي و شكستن خواب بذور هندوانه ابوجهل
تأثير بررسي غلظت و طول مدت پرايمينگ بر خصوصيات جوانه زني بذر ذرت دورگ سينگل كراس 407
اثر تنش شوري بر جوانه زني شش ژنوتيپ چغندرقند (Beta vulgaris L)
تاثير تنش خشكي بر جوانهزني و رشد گياهچه هاي گلرنگ
تاثير سطوح مختلف تنش شوري بر جوانه زني و رشد گياهچه ارقام مختلف گندم
بررسي درصد جوانه زني بذور كلزا و كنجد با شرايط مختلف انبارداري
تاثير حذف پوسته بذر آفتابگردان بر خصوصيات جوانه زني طي شرايط تنش خشكي
مطالعه اثرات پرايمينگ بذر در شرايط تنش شوري بر خصوصيات جوانه زني نخود (Cicer arietinum L.)
تأثير آماده سازي بذر بر بهبود جوانه زني و رشد گياهچه گياه دارويي كنگر فرنگي (Cynara scolymus) تحت تنش شوري
كاربرد اسيد سالسيليك به منظور كاهش اثرات سوء تنش خشكي بر رشد اوليه گياهچه گياه دارويي Salvia viridis
بهبود شاخصهاي جوانه زني بذر گياه دارويي مريم گلي يك ساله با استفاده از اسمو و هيدروپرايمينگ
تعيين دماهاي كاردينال جوانه زني بذر گياه دارويي هميشه بهار
اثر شوري (NaCl) بر جوانه زني بذر رقم هاي مختلف زيره سبز (Cuminum ciminum L.)
بررسي تأثير كادميم بر جوانه زني ژنوتيپ هاي مختلف گندم
اثر عمق كشت و تراكم بوته بر جوانه زني و رشد گياهچه كنگر فرنگي (Cynara scolymus)
بررسي تأثير محيط هاي مختلف كشت بر رشد و نمو گياه دارويي اسفناج (Spinacia oleracea)
اثر فرسودگي سريع بر جوانه زني بذور لوبيا
بررسي جوانه زني بذر زيزه سبز (Cuminum cyminum. L) پس از پيش تيماربا امواج فراصوت
تأثير شرايط محيطي بر دوره پر شدن دانه بركيفيت بذر ماش (Vigna radiate)
بررسي مؤلفه هاي جوانه زني بذرهاي برنج حاصل از محلول پاشي كودهاي حاوي عناصر غذايي و محركهاي رشد
اثر پيش تيمار بذر بر روي برخي از ويژگيهاي فيزيولوژيك سورگوم علوفه اي
اثر تيمارهاي مختلف پرايمينگ بر خصوصيات جوانه زني ذرت شيرين
تاثير كلريدكلسيم و پلي اتيلن گلايكول بر خصوصيات جوانه زني بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey)
بررسي تأثير شوري بر جوانه زني و خصوصيات گياهچه 8 رقم ذرت علوفه اي
اثرات مقادير مختلف پتانسيل اسمزي حاصل از سوربيتول و دما بر خصوصيات جوانه زني سويا
تعيين دماهاي كاردينال و ساعات بيولوژيك مورد نياز براي جوانه زني با استفاده از رگرسيون غير خطي در برنج رقم هاشمي
تغييرات قدرت بذر عدس تحت تنش شوري
واكنش بذور كنوكارپوس به خراش دهي فيزيكي
مطالعه روند تغيرات مسير مقاوهت به سيانيد برجوانه زني سورگوم به وسيله سيانيدپتاسيم و هيدروكساميك اسيد
مطالعه خصوصيات جوانه زني ذرت هيبريد، تحت تاثير تنش باران هاي اسيدي
بررسي اثر نوع محيط كشت و هورمون جيبرلين (GA3) بر روي جوانه زني درون شيشه اي بذور توت فزنگي رقم پاروس (Fragaria ananassa c.v.paros)
تاثير سطوح مختلف پتانسيل شوري بر جوانه زني چاودار (secale montanum)
بررسي تأثير غلظتهاي مختلف اسيد جيبرليك و اسيد هيوميك بر جوانه زني بذر گياه آويشن برگ باريك (كاكوتي كوهي) Ziziphora clinopodioids
ارزيابي جوانه زني ژنوتيپ هاي گندم در سطوح مختلف شوري
رابطه ظهورگياهچه در مزرعه و عملكرد دانه لاين هاي اينبرد والدين ذرت دورگ سينگل كراس 704 با برخي صفات مرتبط با قابليت جوانه زني و بنيه بذر
مطالعه اثرات هيدروپرايمينگ و اسموپرايمينگ بذر در بهبود شاخص هاي جوانه زني بذور عدس (Lens culinaris Medik.) تحت تنش شوري
اثر تنش خشكي و يديد پتاسيم بر جوانه زني و خصوصيات رشد و عملكرد جو رقم ريحان
اثر درجه حرارتهاي مختلف بر جوانه زني و شكست خواب بذر اكوتيپ هاي زيره سياه (Bunium persicum)
اثرات كلريد سديم و نيترات پتاسيم بر جوانه زني بذر بابونه آلماني
بررسي تأثير تيمار بيو- اوسموپرايمينگ بذر بر شاخص هاي بنيه گياهچه گندم
بررسي اثر مقادير و مدت زمان پرايمينگ بذر بر شاخص هاي رشد گياهچه شنبليله
ارزيابي صفات جوانه زني در بذر 61 رقم گوجه فرنگي
واكنش جوانه زني بذر علف هرز سياه دانه (Agrostemma githago) به دماهاي مختلف
بررسي تاثير پرايمينگ بذر روي ويژگي هاي جوانه زني گندم
بررسي كارايي سويه هاي مختلف باكتري سودوموناس فلورسنت به عنوان يك كود زيستي بر عملكرد واجزاي عملكرد گلرنگ به صورت تلقيح روي بذر
تاثير پرايمينگ بر مؤلفه هاي جوانه زني بذر لوبيا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرايط تنش شوري
بررسي تأثير پارامترهاي مرتبط با جوانه زني بذر در فرآيند كرك گيري بذر پنبه رقم ساحل در استان گلستان
بررسي واكنش درصد و سرعت جوانه زني چهارگونه بذرچمن به شوري ناشي از سه نمك متفاوت
بررسي اثرمتقابل غلظت هاي مختلف نمكهاي كلريدپتاسيم وسولفات سديم وسطوح مختلف اسيدجيبرليك برشاخص هاي قوه ناميه بذردوگونه علف چمني
بررسي اثرات سطح مختلف اسيدجيبرليك به عنوان تىظيم كننده رش بر سرعت و درصد جوانه زني چهار گونه بذر چمن
ارزيابي تحمل به شوري ارقام سورگوم علوفه اي درمرحله جوانه زني
بررسي جوانه زني بذور ارقام آفتابگردان تحت شرايط تنش شوري و خشكي
تاثير كلريد كلسيم بر جوانه زني بذور گواهي شده ي گياه Triticum aestivum L.(cv. Soissons)
تاثير تيمارهاي مختلف پرايمينگ و طول دوره آماده سازي بذر بر شاخص هاي جوانه زني آفتابگردان (Helianthus annuus L)
كشت درون شيشه اي جنين هاي نوسلار و جنين هاي جنسي بالغ در نارنج (Citrus aurantium)
اثرات اسمو پرايمينگ بر مولفه هاي جوانه زني بذور ارقام كلزا (Brassica napus L.)
اثرات تنش شوري و خشكي بر خصوصيات جوانه زني كاسني (Cichorium intybus L)
خصوصيات زيستي پنبه دانه تحت تاثير دور آبياري و مصرف برگي عناصر ريزمغذي
پرايمينگ بذر جو روشي براي بهبود جذب عناصر غذايي
مقايسه اثر تكنيكهاي مختلف پرايمينگ بر شاخص هاي قدرت بذر جو در آزمايشگاه
مقايسه ژنوتيپ هاي گندم ديم از نظر قدرت بذر و عملكرد مزرعه اي
بررسي همبستگي بين صفات زراعي ارقام گندم با وزن هزار دانه و پنجه متفاوت در تراكم هاي مختلف
مطالعه اثرات زوال بذر و تنش شوري بر خصوصيات جوانه زني دو رقم گندم الوند و پيشتاز
اثر تيمارهاي مختلف در شكستن خواب و جوانه زني بذور موسير ايراني (Allium hirtifolium Boiss.)
بررسي تاثير دگرآسيبي عصاره آبي جو بر فعاليت آنزيم آلفا آميلاز و جوانه زني بذر يولاف وحشي و چچم
تاثير خراش دهي پوسته بذر با اسيد كلريدريك بر خصوصيات جوانه زني نخود زراعي رقم كاكا
بررسي اثر پرايمينگ هورموني بر بهبود كيفيت بذر هويج زراعي به منظور مقاومت به دماي پايين در مرحله جوانه زني و رشد گياهچه
مطالعه اثر هاردنينگ بذرگندم دورم (رقم آريا) در شرايط تنش خشكي
بررسي تاثير مقادير مختلف انواع كودهاي آلي بر توليذ بنه زعفران (Crocus sativus L)
بررسي ژنوتيپ هاي گندم نان تحت شرايط خشكي از طريق روشهاي آماري چند متغيره
بررسي و مطالعه مقاومت بذرهاي جمعيت هاي مختلف گياه دارويي علف چاي نسبت به شرايط پيري زودرس
تاثير غلظت هاي مختلف اسيد جيبرليك بر جوانه زني بذور گياه دارويي علف چاي (Hypericum perforatum L)
بررسي تأثير هورمون پرايمينگ بر بهبود شاخصهاي جوانه زني گياه دارويي سياه دانه تحت تنش شوري
بررسي تأثير پوشش بذر با پليمز سنتز شده داخلي روي قوه ناميه و برخي خصوصيات جوانه زني بذر چغندرقند
بررسي تنش خشكي بر روي مولفه هاي جوانه زني چهار رقم ذرت
تأثير تنش خشكي بر وزن هزار بذر و چگالي بذر 10 رقم بهاره كلزا
مطالعه بنيه بذر ژنوتيپ هاي ذرت با استفاده از شاخص متوسط زمان جوانه زني
واكنش بذر گندم به غلظت هاي مختلف نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم (TiO2) د رمقايسه با ذرات غير نانو
تاثير شدت و زمان هاي ميدان مغناطيسي بر جوانه زني بذر و رشد گياهچه رازيانه
تاثيرپرايمينگ بذر بر عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام لوبيا چيتي در شرايط تنش كم آبي
تأثير غلظت هاي مختلف شوري بر شاخص هاي جوانه زني دو رقم ارزن علوفه اي
تأثير زمان و غلظت محلولهاي پرايمينگ بر صفات جوانه زني بذر برنج (Oryza Sativa L.) رقم ندا
بررسي فني و اقتصادي اثر تراكم بذر بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم آبي رقم الوند در شهرستان لردگان ( منطقه خانميرزا)
تاثير تنش خشكي، نيتروژن و تراكم بوته بر عملكرد، درصد روغن درصد پروتئين و بنيه آفتابگردان رقم ايروفلور
اثر هيدروپرايمينگ واسموپرايمينگ بر درصد و سرعت جوانه زني ژنوتيپ هاي چغندرقند (Beta vulgaris L) تحت تنش شوري
مقايسه اثر اسموپرايمينگ و هيدروپرايمينگ بر جوانه زني بذر و رشد گياهچه 4 رقم چغندرقند (Beta vulgaris L)
جوانه زني و رشد گياهچه آفتابگردان تحت تنش فلزات سنگين كادميوم و نيكل
اثر استعمال خارجي اسيد آسكوربيك بر بهبود جوانه زني و رشد اوليه گياهچه ذرت (zea mays L) تحت تنش شوري
بررسي جوانه زني بذور گل هميشه بهار در شرايط تنش شوري (Calendula officinalis L)
مطالعه پتانسيل دگرآسيبي علف هرزيولاف وحشي بر جوانه زني بذور ذرت
اثر باردارندگي گونه درمنه كوهي (Artemisia aucheri Boiss) بر شاخص هاي جوانه زني گونه علف باغ (Dactylis glomerata L)
تاثير پرايمينگ با مارمارين بر ويژگيهاي جوانه زني بذور لوبيا در شرايط شوري
مطالعه اثر تيمارهاي هورموني و پرايمينگ بر كاهش فرسودگي بذر ذرت در استان خوزستان
دسته بندي باكتريهاي بذرهاي بنه ( Pistacia mutica) با استفاده از روش PCR براساس RAPD
اثرات تنش شوري بر خصوصيات جوانه زني ارقام خارمريم
تاثير پرايمينگ بذور توسط نيترات پتاسيم و آب بر ويژگيهاي رويشي نونهال هاي يكساله بلوط بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey)
مقايسه نتايج آزمايش هاي جوانه زني و توان بذر با ظهور مزرعه اي در ارقام پنبه
بررسي خصوصيات جوانه زني بذور پنبه تحت اتمسفرها و مكان هاي مختلف نگهداري
بررسي تغييرات درصد و سرعت جوانه زني بذور (Lactuca sativa L) Lettuce تحت تيمار Cr +3
بررسي جوانه زني و خواب بذر چند گونه مرتعي خانواده هاي بقولات و گندميان در مراتع استان خراسان شمالي
عكس العمل شاخص هاي جوانه زني بذور شنبليله به مقادير و مدت زمان پرايمينگ
مطالعه اثر چينه سرمايي بر شاخص هاي جوانه زني بذر كلزا (رقم مودنا)
بررسي اثر دما و پتانسيل اسمزي بر مؤلفه هاي جوانه زني در گلرنگ
مطالعه بانك بذر فورب ها و گراس ها دردو عمق مختلف خاك
بررسي تيمارهاي دمايي و روش هاي شستشو بر جوانه زني و قدرت ناميه ارقام چغندر
بررسي تيمارهاي مختلف خراش دهي و پرايمينگ بر جوانه زني بذر سوبابل [Leucaena leucocephala (Lmk. de Witt.)]
تاثير پرايمينگ اسيد سالسيليك برخصوصيات جوانه زني بذر برنج (oryza sativa) در شرايط تنش شوري
اثر غلظت هاي مختلف هالو پرايمينگ (NaCl و KNO3) بر روي جوانه زني و شاخص هاي بنيه بذر هاي توليد شده سويا تحت تنش كم آبياري
تأثير بستر سرمادهي مزطوب و هورمون بنزيل آمينوپورين بر شكست خواب بذر گياه دارويي باريجه (Ferula gummosa)
تأثير اسموپرايمينگ بر بهبود مؤلفه هاي جوانه زني بذر باريجه (Ferula gummosa)
تاثيرعصاره آللوپاتيك آفتابگردان برجوانه زني،آنزيم هاي آنتي اكسيدانت و α – آميلاز گياهچه هاي ارزن و سورگوم
مطالعه اثرات پيري بر شاخص هاي جوانه زني دو رقم گندم (الوند-پيشتاز) در شرايط خشكي
تاثير اعمال ميدان مغناطيسي بر جوانه زني بذر گياه (Trigonella foenum)
تاثير پرايمينگ بذر گندم بر تغييرات پروتئيني برگ در شرايط تنش شوري
بررسي امكان استفاده از ماده ضد استرس شوري براي كاهش اثر منفي سطوح مختلف تنش شوري روي تعداد، اندازه و وزن ميني تيوبر سيب زميني رقم ساوالان
بررسي تحمل به خشكي سه رقم جو (Hordeum vulgaris L) در مرحله جوانه زني
بررسي تحمل به شوري سه رقم جو (Hordeum vulgaris L.) در مرحله جوانه زني
بررسي عملكرد و اجزاء عملكرد بذر سه رقم گندم در اندازه هاي مختلف بذر
تاثير توام شوري و سطوح نيتروژن بر بنيه بذر سورگوم
تاثير پرايمينگ با مواد و پتانسيل هاي مختلف اسمزي بر جوانه زني بذر فلفل
تاثير انبارداري پس از تيمار پرايمينگ برخصوصيات جوانه زني بذور گياهان جاليزي
بررسي اثر پيش تيمار سالسليك اسيد بر جوانه زني بذور زيره سبز تحت شرايط تنش شوري
تاثير پيش تيمار بذر توسط سالسليك اسيد بر جوانه زني و خصوصيات رشد گياهچه زيزه سبز (Cuminum Cyminum L)
بررسي برخي ويژگي هاي جوانه زني بذر زنيان توليد شده تحت تاثير تنش خشكي، نانونقره و ميدان مغناطيس
بررسي تأثير فرايند خشك كردن به روش سيال سازي بذر سويا بر روي قابليت جوانه زني و برخي شاخص هاي مرتبط با آزمون جوانه زني استاندارد
اثر مصرف برگي عناصر روي و منگنز در دوره رشدي گياه مادري بر توان جوانه زني بذور توليدي در لوبيا رقم خمين

رفتار ذخيره اي و حساسيت به خشكي بذرهاي افرا كركو (Acer monspessulanum)
تاثير تيمارهاي مختلف بر شكستن كمون بذر علف هرز سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) Beav)
تاثير سوپر جاذب پليمري در شرايط تنش كم آبي بر خصوصيات بذري نازبو معطر (Ocimum basilicum L. Var. Keshkeny Levelu)
رشد و نمو گياهچه ذرت در پاسخ به تنش ناشي از باران هاي اسيدي
مطالعه اثرات تيمارهاي مختلف در شكست خواب بذر مارچوبه (Asparagus officinalis)
جوانه زني جو در عصاره آبي اندام هاي مختلف ذرت
بررسي عوامل موثر بر كاهش كيفيت بذر سويا
بررسي اثر عصاره ي ورمي كمپوست بر روي جوانه زني سه رقم گوجه فرنگي
چگونگي پاسخ جوانه زني بذر و استقرار گياهچه گراسهاي پايا به پرايمينگ هورموني بذر تحت شرايط ديم
ارزيابي تيمارهاي مختلف بر شكستن خواب و تحريك جوانه زني بذرگياه دارويي- صنعتي موسير (Alliumm altissimum Regel)
ويژگيهاي مورفولوژيك و آناتوميك بذر در اكوتيپهاي مختلف زيره سياه (Bunium persicum)
بررسي تأثير سطوح سايه انداز مختلف بر حفظ جوانه زني در رشد اوليه بذر و گياهچه در كشت غير مستقيم گياه سنبل الطيب (Valeriana officinalis)
تغييرات قوه زيست بذر ذرت در مراحل مختلف نمو و رسيدگي
تاثيرپرايمينگ بذر بر شاخص هاي جوا نه زني وبعضي پارامترهاي فيزيولوژيكي ذرت فوق شيرين رقم basin
رابطه بين جوانه زني و آزمايشات ويگور بذر در ارقام مختلف سويا (Glycine max L.)
بررسي اثر پرايمينگ بذر بر سبزشدن و رشد گياهچه ذرت (Zea mays L) در گلخانه
مطالعه روش هاي شكست خواب بذر گياه قره قات (Ribes khorassanicum)
تاثير آبياري تكميلي بر خصوصيات و ميزان بذر توليدي در نخود
تعيين موثرترين تيمار جهت مناسبترين درصد جوانه زني بذر گياه دارويي شيرين بيان
ارزيابي و تعيين بهترين تيمارهاي پرايمينگ بر ويژگي هاي جوانه زني بذر ختمي خبازي (Altea officinalis)
تأثير خراش دهي مكانيكي و هيدروپرايمينگ بر شاخص هاي جوانه زني گياه داروئي- صنعتي روناس (Rubia tinctorum)
بررسي اثر متقابل سن و تيمارهاي مختلف شكستن خفتگي بذر بر جوانه زني بذر كنار (Ziziphus spina-christi)
تاثير تيمارهاي مختلف اسيد سولفوريك بر جوانه زني و رشد گياهچه پنير باد (somnifera withania)
بررسي تاثير تيمارهاي مختلف در شكست خواب و تحريك جوانه زني بذرژنوتيپ MLC37 عدس
مدل سازي جوانه زني خردل وحشي تحت تأثير دما و پتانسيل آب: مدل هيدروترمال تايم
تأثير تنش Cr3+ بر جوانه زني بذر هاي پياز خوراكي (Allium cepa,CV.Hybrid)
تاثير نوع نمك و سطوح مختلف شوري بر جوانه زني خيار
تاثير محلول سيانيد پتاسيم (KCN) د ركاهش خواب دانه هاي گردو (Juglans regia L)
تاثير تيمارهاي مختلف بر شكستن خواب و جوانه زني بذر دغدغك البرزي (Coluteabuhsei)
مطالعه اثرات زوال بذر بر شاخص هاي جوانه زني گياه شنبليله (Fenugreek Trigonella foenum_graeeum)
بررسي جوانه زني بذور هندوانه در شرايط اين ويترو
تاثير هيدرو و هالوپرايمينگ بر جوانه زني بذر و رشد گياهچه لوبيا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش شوري
تاثير مدت زمان پيش تيمار بذر ذرت به كمك تنظيم كننده هاي رشد
بررسي جوانه زني و رشد گياهچه دو رقم (Medicago truncatula) تحت تنش كلريد سديم
تاثير جيبرلين بر جوانه زني و رشد گياهچه سويا تحت تنش خشكي
بررسي اثر دما و شوري بر روي مولفه هاي جوانه زني در گياه شاه افسر (Melilotus officinalis)
تاثير سطوح مختلف كادميم بر جوانه زني و رشذ گياهچه در سه رقم كلسا (Brassica napus L.)
تأثير باكتريهاي محرك رشد بر پارامترهاي جوانه زني در گياه دارويي گشنيز (Coriandrum sativum) تحت تنش خشكي
بررسي تفاوت تأثير هالوپرايمينگ بر خصوصيات جوانه زني دو گياه ريحان سبز basilicum (Ocimum) و گشنيز Coriandrum sativum
بررسي تاثير علف كشهاي دو منظوره بر كنترل علف هاي هرزو رشد ذرت رقم سينگل كراس 407 در شهرستان انديمشك
بررسي ميزان بازدارنده هاي جوانه زني فنوليكي و فلاونوئيدي در مراحل استراتيفيكاسيون بذر آلبالو محلب prunus mahaleb L
مطالعه اثرات دما و شوري بر خصوصيات جوانه زني دو گونه آگروپايرون
بررسي شاخص هاي جوانه زني بذر چهار گونه علف چمني در سطوح مختلف شوري كلريد سديم (Nacl)
تاثير توام پيري زودرس و تنش خشكي بر جوانه زني ارقام مختلف گندم نان
مطالعه تغييرات اندازه و رنگ بذور عدس طي جوانه زني تحت تنش شوري
مطالعه اثرات تنش شوري بر شاخص هاي جوانه زني خيار
كاربرد مدل اليس و پاتيافيلهو در برآورد سرعت و دوره موثر پر شدن دانه آفتابگردان
مطالعه اثرات هيدروپرايمينگ و هالوپرايمينگ و تنش شوري بر شاخص هاي جوانه زني اسفرزه
مطالعه اثرات سولفات مس و تنش شوري بر شاخص هاي جوانه زني اسفرزه
تاثير پيش تيمار با باكتري هاي محرك رشد گياهي (PGPR) بر برخي از صفتهاي مورفولوژيكي گياه ذرت
رشد و عملكرد ذرت در پاسخ به تلقيح بذر با باكتري هاي محرك رشد گياه در سطوح مختلف كود نيتروژن
برسي تنوع پروتئين هاي گليادين در اكوتيپ هاي مختلف Ae. Cylindrica به روش A-PAGE
جوانه زني اكوتيپ هاي زيره سياه (Bunium persicum) در واكنش به غلظتهاي متفاوت اسيد جيبرليك در دماهاي مختلف
تعيين نوع خواب بذر در زيره سياه (Bunium persicum)
بررسي افزايش درصد جوانه زني بذر گونه هاي جنگلي بلوط بادام كوهي كنار و گلابي وحشي با استفاده از تيمارهاي مختلف
استفاده از آزمون هاي قدرت بذر براي انتخاب ارقام گندم ديم
بررسي تنش شوري بر روي جوانه زني و رشد اوليه گياهچه چهار گونه آويشن
اثراسكاريفيكاسيون بر روي شكستن خواب بذر ليلكي (Gleditschia triacanthos L.)
بررسي اثر دگرآسيبي كاه و كلش جو رقم كارون (Hordeum vulgare C. strain 205) بر رشد گياهچه، غلظت مالون دي آلدهيد و فعاليت آنزيم ليپيد پراكسيژنار جو كارون
اثر پرايمينگ بذر با نانو ذرات مس بر خصوصيات جوانه زني و رشد دو گونه گياهي از تيره سيب زميني سانان و چليپائيان
اثرات تنش خشكي و شوري بر خصوصيات جوانه زني و رشد گياهچه كتان (Linum usitatissimun L.)
بررسي اثرات كاربرد كود زيستي مايكوريزا بر عملكرد بذر ارقام ذرت دانه اي
بررسي اثر عناصر ريزمغذي آهن و روي بر عملكرد بذر ارقام ذرت دانه اي
بررسي اثر مقادير مختلف كود گاوي و تراكم كاشت بنه بر توليد بنه هاي دختري زعفران (Crocus sativus L)
اثر كلرور سديم بر جوانه زني دو گونه مرتعي Frankenia hirsuta L. و Puccinella distans L.
بررسي اثر خسارت مكانيكي در بوجاري برقابليت جوانه زني و بنيه بذر سويا
بررسي تاثير نيتروژن و تراكم روي خصوصيات توليد بذر گياه دارويي هميشه بهار
اثر عمق كشت و تراكم بوته بر جوانه زني و رشد گياهچه اشك ايوب (Coix lacryma)
بررسي اثر منشاء و اندازه بذر بر ميزان ظهور گياهچه استقرار بوته و عملكرد دانه ذرت SC704 در استان خوزستان
اثر تنش خشكي بر شاخصهاي جوانه زني گونه چاودار كوهي(Secale montanum)
بررسي شاخص هاي جوانه زني گونه Stipa arabic در شرايط تنش خشكي
اثرات خراش دهي و نيترات پتاسيم بر جوانه زني بذر گياه كرت (Acacia nilotica)
اثر تيمار هاي مختلف بر افزايش جوانه زني بذر بنه (Pistacia mutica) و كشت جنين در لوله آزمايش
ارزيابي پيش تيمارهاي PEG ،نيترات پتاسيم و كلسيم هيپوكلرايد، تنتوريد، مانيتول، نانوسيلور و روش هاي خشك كردن بر حفظ ميزان قوه ناميه بذرهاي توده هاي محلي پياز
بررسي اثر تيمارهاي مختلف هورمون جيبرلين بر ويژگي هاي جوانه زني بذور جو خوراكي (Hordeum vulgar L) تحت تنش خشكي
بررسي اثر تيمارهاي مكانيكي و شيميايي بر شاخص هاي جوانه زني و شكستن خواب بذر گياه مورد (Myrtus communis L)
اثر شوري بر قوه زيست و جوانه زني بذر عدس
بررسي پتانسيل هاي مختلف دو نوع نمك (NaCl و KCl) بر جوانه زني كدو تخم كاغذي (Cucurbita pepo L)
بررسي اثر دگر آسيبي گياه پوششي سويا (Glycine max) بر جوانه زني بذور و خصوصيات رويشي علف هرز قياق (Sorghum halepense)
ارزيابي تنش خشكي و شوري بر روي جوانه زني گياه دارويي آويشن (Thymus vulgaris L.)
ارزيابي پرايمينگ بذر با باكتري هاي محرك رشد (PGPR) و NaCl بر فيلوكرون و سرعت ظهور برگ گندم در شرايط تنش شوري
اثر غلظت هاي مختلف نمكهاي كلريد كلسيم و كلريد سديم بر جوانه زني رقم هاي جو متداول در ايران
بررسي امكان استفاده از آب مغناطيسي براي افزايش درصد جوانه زني بذر چغندر قند در سطوح مختلف شوري
اثر غلظت هاي مختلف نمكهاي كلريم سديم، سولفات سديم و بي كربنات سديم بر جوانه زني و رشد اوليه تريتيكاله و ژنوتيپ هاي گندم
بررسي اثرات پتانسيل مختلف شوري و خشكي بر روي جوانه زني بذر يونجه
اثرات كاربرد خارجي گلايسين بتائين بر كاهش اثرات تنش شوري بر جوانه زني آفتابگردان
اثرات پرتوتابي گاما بر جوانه زني و خصوصيات رشد گياهچه زيره سبز
ارزيابي تاثير پرايمينگ بذور گياه تربچه با مواد بازدارنده تنفسي
بررسي برخي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي دو گونه نازبو (Ocimum basilicum L.)
بررسي تاثير كود هاي كامل بر توليد بذر كدو تخم كاغذي (Cucurbita pepo L)
مطالعه تاثير كودهاي جذبي بر عملكرد و حفظ حيات بذر در گياه دارويي هميشه بهار (Calendula officinalis L)
اثر تيمار خراش دهي با اسيد سولفوريك و نوع محيط كشت بر روي جوانه زني بذور توت فرنگي رقم پاروس (Fragaria ananassa c.v.paros) در شرايط درون شيشه اي و آزمايشگاهي
بررسي تاثير اسيد سولفوريك 09 % بر شكستن خواب بذر و تعيين درصد جوانه زني گون گزانگبين (Astragalus adscendes)
بررسي صفات قابل اندازه گيري بذور گندم دوروم تحت تنش اسمزي در مرحله جوانه زني
بررسي اثرات آللوپاتي گياه شنبليله برروي اسفرزه
اثر كم آبياري در مزرعه بر خصوصيات كيفي بذر سورگوم (Sorghum bicolor L)
اثر فرسودگي بذر بر پوشش سبز و محتواي كلروفيل برگ ارقام كلزا (Brassica napus L)
بررسي اثر تلفيقي تيمار هاي جيبرليك اسيد و سرما دهي بر پارامترهاي جوانه زني و شكست خواب بذر در گياه دارويي بابا آدم(Arctium lappa)
اثر پيش تيمار اسيد ساليسيليك بر جوانه زني بذور باديان رومي (Pimpinella anisum)
مطالعه اثرات تنش خشكي بر روي جوانه زني بذر گياه يونجه (Medicago sativa L.)
بررسي اثرات نمك هاي كلريدسديم وكلريدكلسيم برجوانه زني آويشن (Thymus vulgaris L)
استاندارد سازي pH در آزمون تتراسوليوم جهت تعيين قوه ناميه بذور افرا پلت (Acer velutinum)
بررسي اثر تيمارهاي مختلف بر جوانه زني بذر كنار وحشي (Ziziphus spina-christi)
بررسي واكنش جوانه زني بذر علف قناري (Phalaris minor Retz) تحت تاثير تيمارهاي شوري و درجه حرارت
جوانه زني و رشد ذرت دانه اي ((Zea mays L) رقم سينگل كراس 704 در بقاياي گياهي علف هرز آجيل مزرعه (Neslia paniculata L)
ارزيابي اثر چند شكلي بذر و روش هاي شكست خواب بر سرعت و متوسط زمان جوانه زني علف هرز سلمه تره
بررسي اثرات تنش شوري NaCl و تلقيح با كود زيستي نيتراژين بر روي شاخص هاي جوانه زني و رشد گياهچه كدوي پوست كاغذي
بررسي آت اكولوژي گياه دارويي كاسني (.LIntybus Cichorium ) تحت تيمارهاي دما و نور در شرايط آزمايشگاهي و گلخانه
تاثير عصاره آبي اندام هاي هوايي و زيرزميني لوبيا چشم بلبلي برخصوصيات جوانه زني سه رقم كلزا
اثر سطوح مختلف آبياري همراه با تيمار سوپر جاذب بر رشد و توسعه گياهچه ميروبالان
مطالعه پرايمينگ بوسيله ي گلايسين بتائين و هيدروپرايمينگ بذر بر رشد گياهچه ي آفتابگردان تحت شرايط تنش شوري
بررسي اثر فواصل آبياري و تراكم بوته بر اجزا عملكرد و ميزان ماده موثره روغن سياهدانه Nigella sativa در كرج
آماده سازي بذر، روشي كارا و آسان جهت جوانه زني موفق گندم در شرايط نامطلوب
بررسي تغييرات مقادير سديم و پتاسيم بذور عدس تحت تاثير سطوح مختلف و مدت زمان اعمال تنش شوري
اثرات پيري (زوال) بذر و تنش شوري بر روي شاخص هاي جوانه زني گندم (رقم پيشتاز)
بررسي اثرات دو نمك NaCl و KCl بر روي خصوصيات جوانه زني و قدرت تربچه
اثر اسيد جيبرليك بر جوانه زني بذر برهان (Albizzia lebbeck)
مطالعه اثر كودهاي بيولوژيك بر خصوصيات جوانه زني گندم تحت تنش خشكي
ارزيابي شاخص هاي مقاومت به خشكي در بين ژنوتيپ هاي يونجه تحت شرايط آزمايشگاهي (PEG)
بررسي اثرات عصاره آبي گياه دارويي زنيان بر خصوصيات جوانه زني و رشد گندم و جو
بررسي اثرات عصاره آبي گياه دارويي زنيان بر خصوصيات جوانه زني و رشد ذرت 704 S.C و گلرنگ
مطالعه اثر كود هاي بيولوژيك بر خصوصيات جوانه زني دو رقم گوجه فرنگي
مطالعه اثر كودهاي بيولوژيك بر خصوصيات جوانه زني گوجه فرنگي رقم 200 Mobil تحت تنش خشكي
بررسي تاثير تراكم و نسبت هاي مختلف كشت مخلوط ذرت و نخود بر وزن بذور توليدي
بررسي اثرات شوري آب بر درصد و سرعت جوانه زني و طول ريشه چه وساقه چه دربذر هندوانه تخمه آجيلي
ارزيابي خصوصيات جوانه زني بذور هيدرو پرايم شده گوجه فرنگي (رقم كلجي) تحت شرايط تنش شوري
تاثير پتانسيل هاي مختلف اسمزي نمك هاي كلريد سديم و كلريد كلسيم بر خصوصيات جوانه زني بذر سرخارگل (Echinacea purpurea)
واكنش پارامترهاي جوانه زني كلسا به سطوح مختلف تنش شوري و خشكي
استفاده از سيستم درون يابي كريجينگ جهت بررسي پاسخ جوانه زني بذر علفهاي هرز به نوع تناوب زراعي
كاربرد تخمين گر كوكريجينگ در ارزيابي روابط بين عوامل ادافيكي و جوانه زني بذر علفهاي هرز
بررسي روشهاي موثر در جوانه زني و شكستن خواب چند گونه گياه دارويي
بررسي اثرات دگرآسيبي زعفران بر جوانه زني و رشد اوليه برخي علف هاي هرز
بررسي خصوصيات اوليه جوانه زني و شكستن خواب در بذورتعدادي از گياهان دارويي
اثر سرما و خراش دهي شيميايي بر جوانه زني بذر بنه (Pistacia atlantica)
تاثير بيوپرايمينگ بذر با PGPR بر شاخص هاي جوانه زني و رشد گياهچه ارقام جو
تعيين خصوصيات مورفولوژيكي بذر برخي از گونه هاي مرتعي در علفزارهاي منطقه سرخ آباد سوادكوه، استان مازندران
تعيين دماهاي مختلف جوانه زني بذر گياه آتريپلكس
تعييه مراحل فنولوژي Aeluropus lagopoides و Aeluropus littoralis به منظور جمع آوري بذر و اعمال مديريت
تاثير تنش شوري بر دو گياه دارويي سياهدانه، اسفرزه در مرحله جوانه زني و رشد گياهچه
تأثير پلي اتيلن گلايكول، نيترات و كلريد پتاسيم و آب مقطر بر جوانه زني و بنيه بذر سه لاين مختلف گندم
مطالعه اثر تنش شوري بر خصوصيات جوانه زني چمن ري گراس چند ساله
تاثير زوال بر تخليه ذخاير بذر و رشد هتروتروفيك گياهچه سويا
تاثير دما بر پاسخ منحني تعادل هيگروسكوپيكي بذر دو رقم سويا
اثرات اندازه بذر و عمق كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد ژنوتيپهاي جو در شرايط تنش شوري
اثرات اندازه بذر و عمق كاشت بر صفات فيزيولوژيكي ژنوتيپهاي جو در شرايط تنش شوري
بررسي وزن بنه و تراكم كاشت بر صفات بذري بنه هاي زعفران
تعيين زمان مناسب جمع آوري بذر گونه جنگلي بارانك Sorbus torminalis L.
بررسي اثر تلقيح بذور دورقم سويا با باكتري ريزوبيوم برعملكرد دانه، وزن خشك و ارتفاع ساقه در آنها
بررسي اثر تلقيح بذور دورقم سويا با باكتري ريزوبيوم بر سرعت پرشدن غلاف و ميزان كلروفيل در آنها
اثر زمان برداشت ميوه بر جوانه زني بذر نارنج (Citrus aurantium)
تاثير مرحله بلوغ ميوه بر جوانه زني بذر گوجه فرنگي (Lycopersicon lycopersicon)
ارزيابي ويژگي هاي مورفولوژيك و كيفيت بذر حاصل از گياهان مادري سويا تحت تاثير تنش كم آبي و تاريخ هاي مختلف كاشت
تاثير مدت زمان پرايمينگ با غلظت هاي مختلف جيبرليك اسيد بر ويژگي هاي كيفي بذر سويا
تاثير سويه هاي مختلف قارچ ميكوريزا روي غلظت برخي عناصر غذايي بذر جو
بررسي اثر نانو اكسيدآهن بر جوانه زني و رشد ريشه خيار و گوجه فرنگي
بررسي واكنش جوانه زني بذر هميشه بهار (Calendula officinalis L) به كاربرد محلولهاي آبي متانول و اتانول
بررسي اثر تراكم و موقعيت قرارگيري بذر در روي بوته مادري بر خصوصيات فيزيولوژيك بذر توق
بررسي ارتباط ميان برخي از صفات زراعي و عملكرد در چند واريته برنج
مطالعه تاثير ترموپرايمينگ بر جوانه زني بذور كنجد (Sesamum indecum)
درصد جوانه زني و خصوصيات گياهچه هاي حاصل از بذور توليد شده در مناطق عمده توليد بادام زميني در گيلان
مطالعه اثرات پرايمينگ بذر در مقاومت به خشكي بذر دو رقم تريتيكاله (Juanillo 92 ,CTY87)
عكس العمل اكوتيپ هاي مختلف كافوري به دما و غلظتهاي مختلف پلي اتيلن گلايكول
تعيين دماي مناسب جوانه زني بذر اكوتيپ هاي مختلف كافوري در شرايط شور (NaCl)
مقايسه آزمون هاي جوانه زني و هدايت الكتريكي در ارزيابي قدرت بذر گياه دارويي بالنگو (oyleana Lallemantia)
مطالعه اثرات كود بيولوژيك نيتروكسين بر خصوصيات جوانه زني دو رقم گندم
مطالعه اثرات سولفات پتاسيم و تنش خشكي بر شاخص هاي جوانه زني ذرت شيرين (Sweet corn) رقم ايراني KSC- 403
بررسي تاثير عناصر رير مغذي بر كميت و كيفيت بذر چغندرقند
بررسي مقادير مختلف كمپوست بر پارامترهاي جوانه زني بذر در 3 رقم گوجه فرنگي
بررسي اثرات آللوپاتيك برخي از گياهان زراعي و باغي بر روي شاخص هاي جوانه زني ذرت سينگل كراس 704
تاثير شوري بر موقعيت مكاني بذر روي خوشه سورگوم دانه اي
تاثير نظام هاي مختلف كشت بر بانك بذر علف هاي هرز
تعيين بهترين روش جوانه زني بذر بنه (Pistacia atlantica)
بررسي اثرتلقيح بذور دورقم سويا با باكتري ريزوبيوم بر سرعت پرشدن غلاف و ميزان كلروفيل در آنها
اثر سطوح مختلف شيوعي سديم كلريد و پيش تيمار ساليسيليك و آسكوربيك اسيد بر جوانه زني بذور شبدر سفيد و قرمز
مطالعه جوانه زني و قدرت بازيافت از تنش شوري بذر كوشيا (Kochia scoparia L) در درجه حرارت هاي مختلف
بررسي توان دگر آسيبي بخش هاي مختلف گياه نخود فرنگي (Pisum sativum) بر درصد و سرعت سبز شدن علف هرز سلمه تره (Chenopodium album)
تعيين دماهاي كاردينال جوانه زني بذور كاسني پاكوتاه Cichorium pumilum Jacq
اثر آماده سازي اسمزي بذر بر جوانه زني و رشد گياهچه ماريتيغال (Silybum marianum) تحت تنش شوري
بررسي تاثير عصاره آللوپاتيك آفتابگردان بر جوانه زني، فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدانت و -α آميلاز گياهچه سوروف
تغييرات كيفيت بذر نخود در طول نمو و رسيدگي دانه در تراكم مختلف
بررسي اثرات تنش خشكي و ميزان مصرف نيتروژن بر بنيه بذر كلزا رقم هايولا 401
تأثير تيمارهاي شوري بر جوانه زني و رشدگياهچه گندم رقم پيشتاز
اثر بسته بندي و دوره انبارداري بر جوانه زني بذر كلزا
تاثير اندازه بذر و پرايمينگ در شرايط شور بر خصوصيات جوانه زني و رشد گياهچه گندم
تأثير تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر جوانه زني بذر گواوا (Psidium guajava L)
مقايسه مقدار بذر چند گونه از گندميان در ابتدا و انتهاي فصل رويش در بانك بذر خاك علفزار كوهستاني البرز
مطالعه اثر پيش تيمار بذر بر شاخصهاي جوانه زني در شرايط آزمايشگاهي
كاربرد مدل اليس و پاتيا فيلهو در براورد سرعت و دوره موثر پرشدن دانه ارقام ذرت
مطالعه تراكم و نسبت خطوط مادري به پدري لاين هاي توليد بذر ذرت در خوزستان
بررسي مقادير عناصر سرب (Pb) و كادميم (Cd) در گندم تحت شرايط كشت ارگانيك
مقايسه كارآيي استفاد از تست تيوب و پتريديش براي تعيين فشار اسمزي بذور برخي از ارقام گندم و جو در آزمون هاي جوانه زني استاندارد
فرآيند كنترل و گواهي ميني تيوبر سيب زميني در ايران
تعيين مناسبترين تعداد غده نمونه برداري شده و سطح نمونه برداري مزرعه بذري سيب زميني به منظور انجام آزمون ELISA و تعيين طبقه بذري
قدرت بذر كلزا در مراحل مختلف نمو و رسيدگي
تاثير پرايمينگ بر مؤلفه هاي جوانه زني بذر و رشد گياهچه سرخارگل (Echinacea Purpurea)
بررسي پارتهاي بذري برخي ارقام گندم طبقه مادري در كرتهاي كنترلي در استان فارس
توليد سيب زميني عاري از پوسيدگي نرم و ساق سياه باكتريايي با استفاده از روش هاي زراعي
بررسي تمايز برخي ارقام جديد و رايج پنبه با استفاده از خصوصيات مورفولوژيك
پژوهشي بر كيفيت فيزيكي، فيزيولوژيكي و سلامت بذرهاي گندم خودمصرفي استان خراسان رضوي
استفاده از صفات مرفولوژيك آزمونهاي DUS در بررسي تمايز ارقام هيبريد ذرت تجاري
بررسي خصوصيات فيزيكي دانه هيبريدهاي آفتابگردان نسبت به تغيير اندازه منبع و مخزن با استفاده از تكنيك آناليز تصوير
بررسي تاثير نحوه پارت چيني بر كيفيت بذر ارقام تجاري سويا در استان مازندران
اثر كودهاي نيتروكسين و نيتروژن بر عملكرد بذر استحصالي از سرخارگل (Echinacea purpurea L)
بررسي و مقايسه روابط صفات كمي و كيفي در تعدادي از رقم هاي داخلي و خارجي لوبيا
وضعيت اجراي برنامه جهاني تضمين كيفيت بذر (Seed Quality Assurance)
سيستم ها، سياست ها و برنامه هاي توليد،كنترل و گواهي بذر در ايران
روند كنترل و گواهي بذر گندم و وضعيت توليد بذر آن در ايران
تفاوت قدرت بازدارندگي جدايه هاي مختلف قارچ Trichoderma harzianum عليه Rhizoctonia solani عامل سوختگي غلاف برنج از طريق مكانيسم توليد مواد فرار
شناسائي آفات انباري بذور گندم و جو در انبارهاي مناطق مركزي ايران
بررسي قارچ هاي بذرزاد پنبه (Gossypium hirsutum) در بذرهاي دلينته و كرك دار رقم ورامين استان خراسان رضوي به منظور تدوين و بومي سازي استاندارد ملي بذر پنبه
آلودگي غده هاي بذري سيب زميني به عوامل ويروسي PVA, PVS, PVM, PVX
مقايسه ميزان آلودگي بذرهاي خودمصرفي، خودمصرفي با منشأ گواهي شده و گواهي شده رسمي كشور به عامل بيماري بذرزاد سياهك پنهان گندم
تاثير عوامل قارچي بذرزاد بيماري سرسياه گندم بر جوانه زني بذر در راستاي تدوين استاندارد ملي بذر كشور
كارايي پودر برگ انار (Punica granatum) عليه شپشه گندم (Coleoptera: Curculionidae) Sitophilus granarius
كارايي پودر برگ گر (Tamaricaceae) Tamarix mascatensis عليه شپشه قرمز آرد (Coleoptera: Tenebrionidae) Tribolium castaneum
برآورد كارايي پودر پوست ميوه بالنگ (Citrus medica) عليه شپشه گندم (Coleoptera:Curculionidae) Sitophilus granaries
بررسي راهكارهاي مديريتي علف هاي هرز باغات مركبات با استفاده از مالچ و گياه پوششي
بررسي ماكروسكوپي تقابل مستقيم جذايه هاي مختلف قارچ Trichoderma harzianum و Fusarium solani عامل پوسيدگي خشك ريشه لوبيا
تأثير سطوح مختلف ضدعفوني بر جوانه زني دو رقم گندم
اثر آللوپاتيك عصاره اندام هاي مختلف علف هرز پيچك صحرايي بر جوانه زني چهار رقم جو
اثر دما و نور بر جوانه زني بذر علف هرز دانه قناري (Phalaris minor Retz)
بررسي امكان انتقال بذرزاد گونه Fusarium oxysporim f.sp. Cepea عامل پوسيدگي ريشه و طبق پياز در استانهاي خراسان شمالي و رضوي
بررسي ارقام و لاين هاي مناسب گندم نان از نظر توليد بذر در شرايط زارعين مناطق نيمه گرمسير استان اردبيل
بررسي ميزان آلودگي بذر گندم كشور به عامل بيماري سياهك آشكار گندم Ustilago nuda f.sp. Tritici در راستاي تدوين استاندارد ملي
خسارت آفت انباري سوسك سرخرطومي گندم Sitophilus granaries بر جوانه زني و استقرار يكنواخت بوته ها در مزرعه به منظور تدوين استاندارد ملي گندم كشور
بررسي تاثير قارچ بذرزاد Bipolaris oryzae بر جوانه زني بذر برنج
ميزان آلودگي بذرهاي طبقه پرورشي 2 ارقام تجاري جو كشور به عامل بيماري سياهك آشكار در راستاي سلامت ملي بذر
ميزان آلودگي بذرهاي ارقام تجاري جو به قارچ بذرزاد Ustilago hordei عامل بيماري سياهك آشكار جو در استان سمنان
وضعيت آلودگي بذرهاي گندم ارقام تجاري به Tilletia laevis عامل بيماري بذرزاد سياهك پنهان گندم در استان سمنان
تظاهر قارچ هاي بذرزاد بذر پنبه (Gossypium hirsutum) رقم ورامين در بذرهاي مناطق مختلف توليد بذر استان خراسان رضوي
تظاهر قارچ هاي بذرزاد در طبقات اليت و گواهي شده بذر پنبه (Gossypium hirsutum) رقم ورامين در استان خراسان رضوي
بررسي تاثير تركيبات فرار جدايه هاي Trichoderma در جلوگيري از رشد پرگنه قارچ Fusarium solani، عامل پوسيدگي خشك ريشه لوبيا
تاثير تيمار پس از برداشت نانو ذرات نقره بر بيماري پوسيدگي خشك سيب زميني
واكنش شاخص هاي جوانه زني و رشدي گياهچه هاي گندم به اثرات ناشي از دگرآسيبي عصاره ي آبي سه گياه خارلته (Cirsium arvense) چاودار (Secale cereale) و سورگوم (Sorghum bicolor)
مكانيسم هاي آنتاگونيستي جدايه هاي قارچ Trichoderma harzianum عليه قارچ Fusarium oxysporum f.sp. Sesame عامل بيماري زردي و پژمردگي كنجد
اثر پيش تيمار اسيد ساليسيليك بر جوانه زني و رشد گياهچه نخود (Cicer arietinum L) تحت شرايط آللوپاتي داتوره (Datura stramonium L)
بررسي اثر آللوپاتي عصاره آبي بذر علف هرز ازمك (cardaria draba) بر جوانه زني و رشد اوليه گياهچه گندم در شرايط آزمايشگاهي
مقايسه جوانه زني بذر علف هرز جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) پنج منطقه مختلف استان فارس
بررسي آلودگي ذرت و جو مورد استفاده در خوراك دام تعدادي ازگاوداري هاي صنعتي استان خراسان رضوي به انواع Fusarium spp
آلودگي بذرهاي تريتيكاله كشور به عوامل بيماريزاي بذرزاد قارچي در راستاي تدوين استاندارد ملي كشور
اثر دگر آسيبي عصاره آبي ريشه چاودار بر خصوصيات جوانه زني و رشد گياهچه سه رقم كلزا
بررسي تاثير تركيبي از چند قارچ كش در كنترل Pythium aphanidermatum عامل مرگ گياهچه چغندر قند
بررسي تاثير سطوح مختلف سم تبوكونازول بر خصوصيات جوانه زني دو رقم جو
بررسي اثرات آللوپاتيك گياهان دارويي نعناع، رزماري، اسطوخودوس و بومادران بر خصوصيات رشد و جوانه زني علف هرز اسپند (Peganum harmala L)
برسي اثر علفكشهاي مختلف در خصوصيات كمي بذر پياز Allium cepa L.
تشخيص نيوالنول و دي اكسي نيوالنول در جدايه هاي Fusarium graminearum عامل بلايت فوزاريومي سنبله گندم با استفاده از HPLC
شناسايي عوامل بذري و غير بذري در عارضه پيچيدگي ريشه (گردن غازي) پايه هاي رايج مركبات در نهالستان هاي استان مازندران
مكانيسمهاي انتقال ويروسها و ويروئيدهاي بيماريزاي گياهي از طريق بذر
شناسايي گونه هاي مختلف جنس Vicia (ماشك) در ايران براساس شكل بذر
بررسي فعاليت آنتي اكسيداني عصاره بذر 51 رقم انگور
شناسايي ذخايرمهم ژنتيكي تيره هاي گندميان و بقولات در پارك ملي گلستان (مطالعه موردي: دشت ميرزا بايلو و آلمه)
مطالعه تنوع پروتئين هاي گليادين با استفاده از تكنيك A-PAGE در Aegilops triuncialis
بررسي تنوع ژنتيكي بذرهاي رايج در مقايسه با لاين هاي اصلاح شده جديد برنج
تأثير روش آبياري و تراكم بوته بر عملكرد و راندمان مصرف آب ذرت دانه اي
توليد بذر مصنوعي گياه بريش براي نخستين بار در دنيا
مطالعه سيتوژنتيكي 4 ژنوتيپ از گونه ي Lolium perenne
روند تغيير سنتز پروتئين هاي جنين بذر گندم نان (Triticum aestivum Rl4137) در طول خواب و پس رسي
بررسي برخي ارقام انگور با استفاده از خصوصيات ميوه و بذر
تهيه شناسنامه مورفولوژيك ارقام لوبياي ايران
بررسي حساسيت محيطي ژنوتيپهاي گندم در سطوح مختلف كادميم
مطالعه مراحل رشد رويشي پنج ژنوتيپ بذري انبه در شرايط باهو كلات (چابهار)
پتانسيل ها و مشكلات توليد بذر هيبريد F1 پياز در ايران
آناليز مولكولي بذور T3 نخود تراريخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پيله خوار (Helicoverpa armigera Hub.)
اثر غلظتهاي مختلف هالوپرايمينگ (NaCl) بر برخي خصوصيات كيفي بذرهاي توليد شده تحت تنش كم آبياري سويا
حفظ ذخاير توارثي گونه هاي مهم هالوفيت از طريق جمع آوري بذر
انتقال ژن DREB2A به گياه سويا (Glycine max) از طريق آگروباكتريوم
بررسي اثر نانوذرات بر جوانه زني و رشد ريشه كاهو
اثرات سطوح مختلف نيتروژن و تلقيح بذر با باكتري بر روي عملكرد و اجزاي عملكرد نخود رقم پيروز
بررسي مقايسه اي اثر هورموني BA و Kin و NAA و IBA بر بازاريابي مستقيم Citrullus lanatus L. (cv. Crismon sweet) در شرايط In Vitro
تكثير Aloe vera barbadensis Mill. از طريق تكنيك كشت بافت با استفاده از قطعات گره هاي ساقه تحت اثر تنظيم كننده هاي رشد گياهي BAP و IBA در شرايط كنترل شده
بررسي اثر هورمون BAP بر ريزغده زايي سيب زميني در محيط كشت بافت
اصلاح ارقام زراعي در كشاورزي ارگانيك: اصول، اهداف و سوءبرداشت ها
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید