نمایه سازی مجموعه مقالات همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران در پایگاه سیویلیکا

http://www.callforpapers.ir

همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران


به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 103عنوان مقاله تخصصی شامل 624  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

اثرات آماده سازي، بسته بندي و انبار داري بر كيفيت خرماي نرم رقم مرداسنگ
تعيين مناسب ترين رقم گرده زا در رقم خرماي ربي
تعيين مناسب ترين زمان گرده افشاني در خرماي رقم ربي
بررسي اكولوژي درخت خرما و ارقام آن در استان كرمان
كاربرد اسپرميدين و پوترسين و تاثير آن بر زمان و ميزان ميوه بندي خرماي كبكاب
بررسي تاثير آبياري در دو روش غرقابي و قطره اي بر ميزان كميت و كيفيت محصول خرماي پيارم و خاصوئي (مطالعه موردي: روستاي دشت آزادگان)
بررسي و تعيين نياز غذايي خرماي مرداسنگ
تاثير عمق و روش آبياري بر عملكرد و برخي خصوصيات ميوه خرماي هليلي در ميناب
بررسي تاثير اوت سالت در اصلاح شوري خاك نخلستان هاي آبادان
بررسي اثرات تنش آبي بر عملكرد درخت خرما در منطقه بم
محلول پاشي نيترات كلسيم و سولفات پتاسيم به منظور كاهش ناهنجاري خشكيدگي خوشه خرما رقم كبكاب
اثر متقابل روي و منگنز برخصوصيات فيزيكوشيميايي ميوه خرما رقم كبكاب
مهار فعاليت پروتئوليتيك و تريپتيك گوارشي لارو سوسك شاخدار خرما، Oryctes elegans (Col.: Scarabaeidae) ، با مهار كننده هاي بذور گياهي
بازدارندگي فعاليت تريپتيك گوارشي سرخرطومي جنايي خرما Rhynchophorus ferrugineus (Col.: Curcolionidae) با مهار كننده هاي گياهي
بررسي فونستيك كنه هاي راسته Mesostigmata مرتبط با درختان نخل منطقه بندر عباس
تاثير نگهداري خرماي زاهدي در دماي پايين بر ميزان تلفات شپشه دندانه دار، Oryzaephilus surinamensis L (Coleopteera: Cucujidae)
مقايسه تاثير گروهاي مختلف حشره كش روي زنجرك خرما Ommatissus lybicus O.Berg (Hem.: Tropiduchidae)
مقايسه اثر هيومكس و جنوبگان در افزايش سميت حشره كش هاي نئونيكوتينوييدي عليه زنجرك خرما Ommatissus lybicus O.Berg (Hem.: Tropiduchidae)
بررسي ماده همراه ديوكلين در افزايش كارايي حشره كش هاي فسفر آلي عليه زنجرك خرما Ommatissus lybicus O.Berg (Hem.: Tropiduchidae)
بررسي تاثير هرس نخل ها در تراكم جمعيت زنجرك خرما Ommatissus lybicus Debrg در منطقه كرمان
بررسي مقدماتي نماتودهاي خرما در منطقه شهداد و جيرفت استان كرمان
ارزيابي تنوع فنوتيپي ژنوتيپ هاي مختلف خرما (Phoenix dactylifera L) با استفاده از تجزيه چند متغيره
گزارشي از مشاهدات ناهنجاري هاي موجود در درختان خرماي رقمبرحي بدست آنده از روش تكثير كشت بافت در استان كرمان
آناليز فيلوژنتيك ژن مقاومت به بيماري (R gene) كد كننده پروتئين NBS-LRR در خرما Elaeis guineensis با استفاده از تكنيك AFLP in silico
استفاده از شاخص هاي RCSA و RCA در تعيين مزيت نسبي و بازارهاي هدف صادرات خرماي ايران
بررسي وضعيت صنايع فراوري بسته بندي و درجه بندي خرما در استان فارس
نقش ساختار قانوني در توسعه تجارت خرماي ايران
اندازه گيري برخي خواص مكانيكي خرما و هسته آن (رقم مضافتي)
بررسي تاثير استفاده از الياف خرما در توليد كاغذ
تاثير استفاده از سطوح مختلف خرما بر وزن اندامها و برخي پارامترهاي خوني در جوجه هاي گوشتي
بررسي تغييرات ماده خشك مصرفي ، pH شكمبه و غلظت نيتروژن آمونياكي گوسفند در اثر استفاده از خرماي ضايعاتي
نخل از ديدگاه قرآن مجيد
بررسي كاهش ضايعات خرما به چهار روش كاهش رطوبت
بررسي نقش عوامل مديريتي نخلستان بر شدت بروز عارضه خشكيدگي خوشه خرما در منطقه جيرفت

ارزيابي درصد جوانه زني گرده پايه هاي نر برتر خرما در استان كرمان در شرايط مختلف انبارداري
بررسي اثر پوتريسين بر روي عارضه خشكيدگي خوشه خرما در منطقه بم
بررسي سازگاري و خواص كمي و كيفي هشت رقم خرماي تجارتي دنيا(فاز رويشي)
تاثير تنظيم كننده هاي رشد گياهي بر خصوصيات كمي و كيفي خرماي رقم مضافتي
بررسي اثر اسيد ساليسيليك بر روي عارضه خشكيدگي خوشه خرما
كنترل عارضه خشكيدگي خوشه خرما
بررسي رساندن مصنوعي ميوه خرماي مضافتي در مرحله خارك با استفاده از روش انجماد
مطالعه وضعيت كشت و توليد خرما در ايران و مهمترين كشورهاي عربي
مروري بر چند اختلال فيزيولوژيك (بيماري هاي غير مسري) در نخل
اثر مديريت صحيح نخلستان بر عارضه پژمردگي و خشكيدگي خوشه برخي صفات كمي و كيفي خرماي كبكاب در استان بوشهر
بررسي روشهاي كاربرد و مقدار مصرف منابع نختلف آهن بر روي ميوه و عملكرد خرماي شاهاني
Phaeoacremonium aleophilum و Phaeoacremonium parasiticumهمراه با زردي و زوال درختات خرما در استان كرمان
گونه هاي فوزاريوم شناسايي شده در مايكوفلور خرماي بم
قرنطينه داخلي و مديريت تلفيقي سرخرطومي حنايي خرما
شناسايي و بررسي كارايي دشمنان طبيعي ميوه خوار خرما در استان بوشهر
كاربرد تيمارهاي دمايي در كنترل آفات انباري و كيفيت خرماي نيمه خشك
مروري بر مهم ترين بيماري هاي قارچي نخل در جهان
سميت تنفسي دوام و اثرات طولاني مدت اسانس مركبات روي حشرات كامل و لاروهاي شب پره هندي
بررسي روند آلودگي ميكروبي ميوه خرماي مضافتي در مراحل رسيدگي
بررسي فعاليت ضد باكتري عصاره هاي اتانولي و استوني هسته خرما (Phoenix dactylifera L) عليه سويه هاي استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم
بررسي تاثير دماهاي مختلف دركاهش آفات انباري خرماهاي ارقام خشك و نيمه خشك در كرمان
بررسي امكان تلفيق روش هاي مختلف كنترل آفات خرما در قالب برنامه IPM
مروري بر عوامل كنترل بيولوژيك آفات خرما
استفاده از روش هاي بيوتكنولوژي در مطالعه ويژگيهاي گوارشي سرخرطومي حنايي خرما Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera:Curculionidae)
ارزيابي تنوع ژنتيكي تعدادي از جمعيت هاي خرماي ايران با استفاده از انگشت نگاري نشانگر ISSR
به نژادي خرما (Phoenix dactylifera L) : روش ها و كاربرد
تغييرات سوماكلونال در درختان خرما حاصل از كشت بافت
جنبه هاي مختلف كاربردي نشانگرهاي مولكولي در پژوهش هاي بيوتكنولوژي خرما
مروري بر كشت بافت خرما (Phoenix dactylifera L)
معرفي نخل پاكوتاه ايراني (Nannorrhops ritchieana Griffith)
شناسايي پتانسيل هاي بالقوه صنايع فرآوري و تبديلي خرما در استان سيستان و بلوچستان
تحليل اقتصادي بازاريابي خرماي مضافتي و تعيين مناسبترين روش عرضه آن در منطقه جيرفت
بررسي عواما موثر بر صادرات خرما در ايران: كاربرد روش هم انباشتگي
تاثير نا اطميناني نرخ ارز برارزش صادرات خرما در ايران
آموزش بهبود كمي و كيفي محصول خرما جهرم استان فارس با تلفيق دانش بومي و رسمي
برآورد كارايي فني توليد كنندگان خرما در منطقه رودخانه براستان هرمزگان در سال 1390
اثر بخشي اشتغال زنان روستايي در كارگاه هاي بسته بندي خرما در استان بوشهر
بررسي عوامل موثر بر مقدار صادرات خرماي ايران
الگوي انتقال قيمت خرماي ايران در بازار جهاني
بررسي مزيت نسبي توليد خرما در استان كرمان
بررسي مزيت نسبي توليد خرما در استان سيستان و بلوچستان (مطالعه موردري منطقه سراوان)
پيش بني ميزان صادرات خرماي ايران
امكان سنجي و ايجاد صنايع فرآوري و بسته بندي خرما
مدلسازي و پيش بيني صادرات خرماي ايران با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
بررسي بازاريابي خرماي مضافتي در استان كرمان
روش امكان سنجي و تحليل اثر بخشي توسعه خوشه هاي صنعتي خرماي كشور
بررسي فضاي كسب و كار حاكم بر صنعت خرما در سطح بين الملل و ملي
بررسي نابساماني بازار خرما و رطب در داخل و خارج و راه حل هاي آن
روند بيمه باغات در ايران (گذشته-حال-آينده)
كاربردهاي انرژي هاي تجديد پذير در نخل داري
هسته خرما فيبري جديد براي افزايش كيفيت و ماندگاري نان بربري
مديريت انرژي در توليد محصول خرماي شهرستان بم
تهيه كربن فعال از چوب تخل به روش تجزيه حرارتي
اندازه گيري برخي از خصوصيات شيميايي و فيزيكي-مكانيكي و حرارتي الياف خرما به منظور تهيه كامپوزيت
بررسي عملكرد و مرفولوژي دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با خرماي ضايعاتي
اثر خرماي ضايعاتي بر خصوصيات لاشه و سيستم ايمني در جوجه هاي گوشتي
بررسي امكان استفاده از خرماي ضايعاتي در تغذيه جوجه هاي گوشتي
اثر تفاله خرما بر عملكرد، خوراك مصرفي و گوارش پذيري مواد مغذي گوسفندان
مطالعه تغييرات سنتز پروتئين ميكروبي و تعادل نيتروژن در گوسفند تغذيه شده با سطوح مختلف تفاله خرما
بررسي ارزش غذايي ضايعات خرما براي استفاده در تغذيه طيور
اثر تفاله خرما بر تخمير شكمبه اي و فراسنجه هاي خوني در گوسفند نژاد كرماني
بررسي امكان توليد و مقايسه برخي شاخص هاي كمپوست حاصل از بقاياي درختان خرما
توليد پودر شيره خرما با استفاده از مالتودكسترين و بررسي خواص فيزيكوشيميايي آن
تهيه شيريني از ضايعات خرماهاي استان كرمان و بررسي روش هاي نگهداري و پوشش هاي مختلف بر كيفيت آن
شناسايي قارچهاي رشد كرده بر روي رطب مضافتي بم در طول انبارداري
توليد پودر شيره خرما با استفاده از صمغ عربي و بررسي خواص فيزيكوشيميايي آن
استفاده از پردازش تصوير در اندازه بندي خرماي پيارم
بررسي پتانسيل ميوه و اجزاء نخل خرما در توليد فرآوردهاي صنعتي
بررسي ماشينهاي مكانيكي و مكاترونيكي برداشت و سرويس درخت خرما
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید