انتشار مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری در بانک مقالات کنفرانسها و همایشهای تخصصی کشور (سیویلیکا)

مجموعه مقالات  دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری    26 تا 27 آذر ماه 1391  توسط انجمن مدیریت فناوری ایران و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 115عنوان مقاله تخصصی شامل 1663  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري گروهي GDSS به عنوان مزيت رقابتي براي بنگاه هاي ديجيتال
شناسايي عوامل موثردرمديريت ريسك برونسپاري درسطوح مختلف تكنولوژي براساس طبقه بندي لال
پيشنهاد الگوي مكعب فناوري براي ساختارشكست فناوري و مديريت بهره ورفراگير فناوري درصنايع با محصول پيچيده
پايش فناوري با تكنيكهاي پردازش زبان طبيعي و متن كاوي مقالات علمي
ارزيابي و انتخاب رويكردهاي اكتساب تكنولوژي مبتني برروش شباهت به گزينه ايده آل فازي؛ مطالعه موردي دريك سازمان هلدينگ
تجزيه عوامل موثربربهره وري با تاكيد برتغييرات تكنولوژي مطالعه مورد صنعت توليد كانيهاي غيرفلزي درطول برنامه سوم توسعه
مطالعه تطبيقي مكانيزم هاي حمايت ازشركت هاي دانش بنيان دربرخي از كشورهاي جهان
نظام مديريت تكنولوژي دريك سازمان با تكنولوژي سطح بالا
بكارگيري واسطه ها براي ارائه خدمات كسب و كاردرحوزه فناوري نوين بررسي موردي: تجربيات موسسه خدمات فناوري تا بازار
سنجش سطوح توانمندي هاي تكنولوژيك درصنايع روشنايي تحقيق موردي گروه صنعتي شايان برق
سياستگذاري فناوري دركسب و كارهاي كارآفرينانه : ارزيابي نقش فناوري درتوسعه ي محصولات جديد
ارزش گذاري پروژه هاي توسعه فناوري با استفاده از روش اختيارات حقيقي
شناسايي عوامل اجتماعي تاثير گذاربرپذيرش تكنولوژي
ارائه چارچوبي مفهومي براي همراستايي استراتژيك تكنولوژي اطلاعات و كسب و كار
ارزيابي سطح توانمندي تكنولوژيك صنايع دارويي تحقيق موردي: شركت دارويي آريا
ارائه مدل جامع ارزيابي توانمندي فناوري به همراه مطالعه موردي زنجيره تامين ايران خودرو
ارزيابي فناوري اطلاعات درفضاي مجازي برمبناي پدافند غيرعامل
نقش مديريت فناوري درفرآيند اكتساب محصولات و سامانه ها يافته هاي تجربي
روش تاپسيس فازي براي رتبه بندي راهبردهاي اكتساب فناوري ازمنظر سرمايه فكري
ارائه مدلي جامع جهت تبيين چگونگي كاربرد مديريت دانش درتوسعه و تجاري سازي موفقيت آميز نواوري هاي تكنولوژيك
تحليل تاثير سياست هاي پارك علم و فناوري يزد برتوسعه فناوري موسسات مستقر درآن با استفاده ازرويكرد پويايي هاي سيستمي
تحليل سياست هاي پارك تحقيقات و فناوري هوايي نكسجن با استفاده ازرويكرد پويايي هاي سيستمي
ارائه ي چارچوبي جهت ارزيابي توانمندي فناوري صنايع دفاعي كشور درقياس با صنايع مشابه دنيا
تهيه اطلس فناوري سازمان با پشتيباني مديريت دانش
وضعيت انتخاب تكنولوژي درنظام سلامت ايران
تبيين پست سازماني مديرارشد تكنولوژي
ارائه چارچوبي جهت ارزيابي آمادگي الكترونيكي درسازمان هاي دولتي به روش DOI
بررسي تاثير اعتماد به فناوري برسرمايه فكري سازمان ها
الگوئي نوين جهت انتخاب سيستم برنامه ريزي منابع سازماني درسازمان هاي كوچك و متوسط غيرتوليدي بوسيله تكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره مورد استفاده ازتكنيك PROMETHEE-GAIA
اولويت بندي عوامل موثربرانتخاب فناوري اطلاعات با استفاده ازروش دلفي فازي و FAHP
ارائه راهكارهاي جامع جهت مديريت موثر ريسك فناوري درفرايند اكتساب محصول مطالعه موردي: يكي از صنايع تابعه سازمان هوافضا

http://www.callforpapers.ir

دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری


تحليل تاثير شايستگي هاي تكنولوژيك برعملكرد مالي شركت ها با روش تحليل سلسله مراتبي فازي درصنعت فناوري اطلاعات و نرم افزار
ارزيابي سطح توانمندي هاي تكنولوژيك درصنعت چوب وكاغذ شركت هاي چوب و كاغذ مازندران
ارزيابي سطح توانمندي تكنولوژيك صنعت بانكداري مطالعه موردي بانك صادرات
ارائه الگويي مدل لايه اي براي تسهيل تجاري سازي نوآوري هاي حاصل ازفناوري هاي نوين توسط مراكز خدمات كسب و كار
تاثير فناوري پيشرفته توليد برقابليت هاي توليد
تدوين نقشه راه فناوري با هدف رفع شكاف فناورانه نمونه موردي كشتي هوايي ارتفاع بالا درايران
ارزيابي سطوح توانمندي تكنولوژيك صنايع دفاعي
مطالعه اي دربرنامه ريزي به كارگيري تكنولوژي هاي نوظهور درصنعت حمل و نقل ايران
مروري برروشهاي ارزيابي آمادگي الكترونيك و معرفي مدل APEC-CSPP
ارائه چارچوب فني – اجتماعي سيستم هاي مديريت دانش
بررسي تاثير احساسات مصرف كنندگان از نام و نشان تجاري سازمان هاي تكنولوژي محور برواكنش و تمايل هاي رفتاري آنها مطالعه موردي خودرو ريو
امكان سنجي پياده سازي مديريت دانش درشبكه هاي همكاري علم و فناوري يك مطالعه موردي
منحني S ابزاري سهل و ممتنع درپيش بيني فناوري
INVESTIGATING THE ESTABLISHMENT OF INNOVATION STRATEGY IN INDUSTRIES AND ITS EFFECT ON NATIONAL ECONOMIC GROWTH
Explanation effects of innovative and entrepreneurial approaches of new technologies in Iran construction industry – Construction Industrialization
Innovation and Risk: How, When and Where to Integrate Innovation and Risk Management?
نقش مديريت تكنولوژي دركمك به ساخت و توليد داخلي درصنعت نفت
بررسي وضعيت آموزش كارآفريني دردانشگاه هاي ايران
بازنگري مدل دي . ان . اي نوآوري مطابق با ويژگي سازمانهاي نوآور
بررسي تاثير توانمندسازي برروي عادات خلاقيت فردي كاركنان درسازمان صنايع هوايي كشور
ماهيت و سازوكار نظام نوآوري منطقه اي درخوشه هاي صنعتي مطالعه موردي: كشور كره جنوبي
بررسي عوامل موثربرگروه هاي تحقيق و توسعه درمديريت فناوري
بررسي عوامل موفقيت بنگاه هاي واسطه اي نوآوري باز مطالعه موردي استقرار نوآوري باز درمدل كسب و كارشبكه شركت هاي نانو
نقش ظرفيت جذب دريادگيري سازماني
تحليل چگونگي تاثير قابليت هاي نوآوري هاي فناوري بررقابت پذيري شركت هاي كوچك و متوسط
نسلهاي تحقيق و توسعه و جايگاه صنعت خودروسازي ايران درنسلهاي R&D
مطالعه موردي فرآيند تامين مالي شركت هاي فناور با تمركز برصندوقهاي فناوري دركشورهاي توسعه يافته
مدلسازي ماركوفي فرآيند نوآوري محصول و ارائه روشي جهت پايش ايده ها
بررسي پديده تفكر گروهي درتيمهاي توسعه محصول جديد
ارايه مدلي براي توسعه فن آفريني درشركت هاي دانش بنيان ايراني
توسعه متوازن علوم و فناوري و بررسي نقشه جامع علمي كشور
ارتقاي مديريت فناوري ازطريق بررسي اختراعات و نوآوري هاي ثبت شده
بررسي نقاط ضعف و نارسائي هاي نظام ملي نوآوري درايران
تحليل وضعيت موجود قوانين و نهادهاي مرتبط با انتقال فناوري درايران و حلقه هاي مفقوده سياستي آن
سنجش عملكرد نوآوري مناطق درحال توسعه همپايي و يادگيري دراستانهاي ايران
Barriers restricting SMEs to innovation in Iran
APPRAISING SCIENCE AND TECHNOLOGY IN PAKISTAN– IN MILIEU OF WOMEN REPRESENTATION
Transformations of sectoral innovation systems: Case study of upstream petroleum industry
Building Systems for Innovation take off in pre-catch up countries: the case North African Economies
رويكردي فرايندي به برنامه ريزي تكنولوژي درسطح فرابنگاهي
تاثير همكاريهاي علمي بين المللي برتوسعه علم فناوري و نوآوري
گامهاي تدوين استراتژي توسعه تكنولوژي و تحليل دستاوردهاي آن مطالعه موردي حوزه C4ISR
مدلها و چارچوبهاي مفهومي مراكز رشد
تحليل بين سيستمي هولونيك خرده نظامهاي اجتماعي درمطالعه نظام نوآوري : مطالعه موردي تحليل بين سيستمي نظام مالي و نظام نوآوري
راهكارهاي ارتقاء اثربخشي انجمن هاي علمي مديريت تكنولوژي درچارچوب جامعه مدني
چارچوبي براي شناسايي معيارهاي به كارگيري تجربيات سياستگذاري علم فناوري و نوآوري سايركشورها درايران
طرحي براي نظام ارزيابي سياست هاي علم و فناوري براساس فراچارچوب تحليل سيستمي
گامهاي نظري تحليل توسعه فناوريهاي نوظهور با استفاده ازنظام نوآوري فناورانه : مورد مطالعاتي فناوري پيل سوختي
ارائه يك مدل براي شناسايي موانع و محركهاي شكل گيري نظام نوآوري فناورانه مورد مطالعاتي فناوري پيل سوختي
ارائه چارچوب مناسب بررسي اسناد سياست گذاري علم و فناوري
آسيب شناسي نظام تامين مالي شركت هاي كوچك و متوسط مطالعه موردي حوزه نانوفناوري
بررسي جايگاه و عملكرد دفاتر مالكيت فكري دردانشگاه ها و پاركهاي علم و فناوري
مسائل نهادي تشكيل نظام هاي نوآوري منطقه اي درمناطق ويژه اقتصادي ايران: يك مطالعه ترازيابي
علم سنجي و خوشه بندي دانش مديريت فناوري درايران با هدف ارزيابي اين دانش و مقايسه آن با وضعيت جهاني
نقد كارايي مباني اقتصادنئوكلاسيكي درطراحي سياست فناوري با تمركز برمدلهاي رشد توابع توليد و نظريات شكست بازار
تجربه الگويي منظم يكپارچه و همگرا درتدوين نقشه راه : برمبناي ابزارهاي اطلاعاتي ارتباطي و تحليلي
Digital Rights Management
The effects of FDI, trade and absorptive capacity on countries economic growth
سنجش توانمندي انتقال تكنولوژي و ارايه الگوي پيشنهادي جهت ارتقاي توان تكنولوژيك تحقيق موردي شركت نفت بهران
مديريت تكنولوژي درصنعت نفت با استفاده از مدل 5A مورد كاوي: تكنولوژي پلنت قيرامولسيون
ارائه چارچوب ارزيابي قابليت هاي فناوري جهت توسعه آنها درمحيطهاي رقابتي مطالعه موردي
تحليل استراتژيك تعاملات بين الملل فناوري اطلاعات مطالعه مورديICANN ،WITSA IGF
تحليل حقوقي مشروعيت مهندسي معكوس فناوريها درصنايع هوايي
ارائه مدل براي تعامل صنايع پيشرو با پاركها و مراكز رشد فناوري
فرآيند انتقال تكنولوژي وسنجش اثربخشي آن با استفاده ازروش AHP فازي
نقش سرمايه گذاري مستقيم خارجي دررشد توليد درصنايع ايران
ائتلاف استراتژيك كارآفرينانه : راه حلي براي انتقال فناوري
بررسي بازارونحوه اكتساب فناوري جهت كسب و كاربا استفاده ازAHP
اتحادهاي استراتژيك و صنايع تكنولوژي پيشرفته
ذهنيت شناسي بنگاه هاي كوچك و متوسط ايراني درخصوص چالشهاي تجاري سازي فناوريهاي پيشرفته
معيارهاي انتخاب شركا دراتحادهاي استراتژيك فناورانه مطالعه موردي: صنايع هوا و فضاي ايران
نقش شكل گيري فن بازارهاي منطقه اي درجهت ايجاد مزيت رقابتي پايداردرعرصه ملي و بين المللي با مطالعه تطبيقي از الگوي آسيا – آرم
بررسي و مطالعه پيرامون روند ظهور پارادايم ها و شناخت پنجمين پارادايم حاكم برمديريت فناوري
ارائه چارچوب تلفيقي جهت آينده نگاري استراتژيك
شناسايي و طراحي زمينه هاي توسعه فناوري ابررسانا درايران مبتني برآينده نگاري فناوري
فرآيند نوين پيش بيني نوآوري هاي فناورانه پيشرفته توسط تكنيكهاي متن كاوي
بررسي چارچوب و فرايندديده باني فناوري
آينده پژوهي ابزاري براي سياست گذاري علم فناوري ونوآوري
بررسي تاثير روندهاي كلان برتوسعه علوم پايه با استفاده از چارچوب STEEP-V
استفاده ازمتن كاوي درتوليد نگاشت علم و فناوري: نمونه موردي سونار
آينده نگاري نظام مديريت توسعه فناوري كشورو جايگاه پارك هاي علم و فناوري درآن
آينده نگري و برآورد ريسك سرمايه گذاري دراحداث انواع نيروگاه هاي برق به روش AHP
مروري برنحوه ي تاثير گذاري آينده نگاري برسياست گذاري علم و فناوري درطرح تدوين نقشه ي جامع علمي بخش كشاورزي ايران
تاثير آينده نگاري برسياست گذاري علم، فناوري و نوآوري درسطح ملي
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید