انتشار مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا در بانک مقالات و کنفرانسهای تخصصی کشور(سیویلیکا)

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 102عنوان مقاله تخصصی شامل 742  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  

http://www.callforpapers.ir

ودگی هوا و صدااولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

بررسي ميزان آلودگي صوتي در نواحي مركزي شهر اصفهان(مطالعه موردي منطقه يك شهرداري اصفهان)
بررسي تاثير آلودگي هاي هوا و صوت بر راندمان كاري كاركنان دبيرستانهاي مناطق 1،2،10و11 تهران
مطالعه آلودگي هواي مركز شهر ساري به ذرات قابل استنشاقPM2.5
مقايسه شاخص استاندارد آلاينده ها در شهر تهران در سال هاي 1388_1390 خورشيدي
كنترل آلودگي صوتي ناشي از ونتهاي خروج بخار در نيروگاه حرارتي مجتمع مس سرچشمه
بررسي تاثير توام صدا و آلودگي هوا بر روي عملكرد
بررسي وضعيت آلاينده هاي هوا و شاخص كيفيت هوا( AQI) در ايستگاههاي سنجش آلودگي هوا شهر تهران با استفاده از سيستم اطلاعات مكاني GIS
تجارب طراحي و بهره برداري از ديوارهاي صوتي در شهر تهران(پروژه حاشيه غربي بزرگراه كردستان)
حذف صداي منتشره در كانال به روش اكتيو با استفاده از فيلتر انطباقي و شبيه سازي نرم افزاري مطلب
آناليز تكرار پذيري reliability analysis برآورد صداي ترافيك بزرگراههاي تهران
مقايسه مواد آلاينده ناشي از توليد آسفالت هاي داغ،گرم و نيمه گرم
تاثير فرم شهر بر وابستگي به اتومبيل شخصي و افزايش آلودگي هوا در كلانشهر شيراز
بررسي تاثير الگوي توسعه پراكنده شهري بر ميزان توليد مونوكسيد كربن (بررسي موردي:دو ناحيه شهري شيراز)
بررسي پارامترهاي موثر در تعيين نوع طرح هاي قيمت گذاري تراكم در معابر شهري با هدف كاهش ترافيك و آلودگي هوا و صدا
كمي سازي مرگهاي تنفسي و قلبي عروقي منتسب به آلايندهPM10 موجود در هواي شهر اهواز طي سالهاي(1388_1389)با استفاده از مدل AIR Q
مدل سازي عددي انتشار غير دائم آلودگي از يك منبع بين موانع نا همسان
نقش شهرداري تهران در كاهش آلودگي هواي شهر تهران
كاهش آلودگي صوتي در خروجي موتور

ارزسابي ريسك مواد شيميايي در كارخانه ي زمزم غرب
مدلسازي ميزان آلودگي وسايل نقليه برروي آب و هوا
رشد هوشمند شهري راهكارهاي براي كاهش آلودگي هوا در كلان شهرها
بررسي تاثير موانع سازه اي و گياهي حاشيه راه ها در آلودگي ذرات معلق و در شدت ها و جهت هاي مختلف باد
شبيه سازي آكوستيكي محيط بسته با استفاده از روش عددي تفاضل محدود حوزه زمان
بررسي تغييرات زماني و سطوح مختلف كيفيت هواي شهر اصفهان از سال 1385 تا 1389
نقش كمربند سبز شهري در كاهش آلودگي هوا
ارزيابي ريسك ميزان آلودگي به آرسنيك ناشي از آلاينده هاي هوا در منطقه زرين شهر اصفهان
بررسي ميزان غلظت ذرات معلق ريز(pm2/5)در سيستم هاي حمل و نقل زير زميني تهران
كاربرد هيدروژناسيون در حذف دي اكسيد گوگرد گازهاي انتهاي واحدهاي بازيافت گوگرد
تاثير شرايط هواشناسي بر غلظت آلاينده ذرات معلق كمتر از 2/5 ميكرون در سطح شهر تهران
محدوده ي مجاز تراز صوتي موثر بر سلامتي سرنشينان در شناورهاي سطحي
سنجش تجربي خواص آكوستيكي محفظه انبساط بدون جريان در حالت دوبار
بررسي سطح آلاينده هاي هوا در كابين ماشين در حال حركت و عوامل موثر بر آن
Study on the Nitric OxideSRemoval from the simulated Gas Using Non-Thermal Plasma
رتبه بندي سطح كيفيت زندگي بر اساس شاخص هاي آلودگي هوا و صدا در مناطق مختلف تهران
ويژگي هاي فرم شهري و آلودگي هوا
ارائه روشي براي برآورد ميزان انتشار آلاينده ها در خطوط اتوبوس،مطالعه موردي:خط ميدان شوش_ميدان بهارستان
بررسي نقش خودروي هيبريد در كاهش آلودگي هوا و ارايه برنامه پيشنهادي توسعه آن در كشور
بررسي ميزان انتشار بنزن و هيدرو كربن نسوخته خروجي از اگزوز خودروهاي توليد داخل و وارداتي در شهر تهران
بررسي تاثير عوامل جغرافيايي بر آلودگي هواي شهر تهران و ارتباط آن با پديده وارونگي دمايي
اندازه گيري عناصر وابسته به منابع آلاينده ذرات معلق هواي شهر اصفهان با روش فعالسازي نوتروني دستگاهي
اثر پروفيل دمايي جو بر جريان پخش آلودگي و ميزان غلظت آن در هر ناحيه
بررسي غلظت آلاينده ازن و ارتباط آن با پارامترهاي NOX و دماي هوا
بررسي نقش صنايع غير فلز در آلودگي هوا(مطالعه موردي:كارخانه توليدي آجر نماي كوثر اصفهان)
چگونگي مديريت بر آلاينده ها و نقش آن در محيط زيست شهري(مورد مطالعه اصفهان)
پروفيل ارتفاعي آلاينده ذرات معلق در محيط هاي بسته مسكوني(مطالعه موردي:شهر كرج)
طراحي،ساخت و بهينه سازي بيراكتور دو فازي همزندار به منظور حذف بخاران بنزن از جريان هوا
بررسي كيفيت بهداشتي هواي شهر همدان بر اساس شاخص AQI در سال 1390
كاهش آلودگي ناشي از ترافيك شهري با رويكرد توسعه ي حمل و نقل محور(TOD)
تاثيرات مديريت شهري الكترونيك در كاهش آلودگي هوا
بررسي ارتباط آلاينده هاي هوا بر بيان ژن CYP1A1 در خون بند ناف نوزادان در شهر اصفهان
رتبه بندي سالن هاي توليدي گروه خودروسازي سايپا بر اساس معيارهاي آلودگي صدا و با رويكرد داده كاوي
نقش داده كاوي در تجزيه و تحليل آلاينده هاي محيطي به منظور دستيابي به يك سيستم پشتيبان تصميم
تحليل طيفي غبظت ذرات معلق و بررسي اثر پارامترهاي هوا شناسي روي آن(مطالعه موردي:شهر تهران)
مطالعه عددي انتشار آلاينده هاي خودرو در بزرگراهها
بررسي روش هاي اقتصادي كنترل و كاهش آلودگي
بررسي تحليلي و مكان يابي فضاي سبز شهري و كنترل آلودگي هوا و صدا
بررسي رابطه بين آلودگي صوتي و افت شنوايي در كاركنان يكي از پالايشگاههاي كشور
بررسي شاخص تحمل آلودگي هوا در دو گونه كاج و خرزهره در فضاي سبز شهر اصفهان
ارزيابي اثر محصورسازي منبع اصلي مولد صدا در واحد توليد هوا يك صنعت پتروشيمي
تلفيق نتايج حاصل از صدا سنجي محيطي و سيستم اطلاعات جغرافيايي به منظور بررسي نحوه توزيع تراز فشار صوت در يك شركت پتروشيمي
شبيه سازي غلظت ذرات PM10 توسط مدل عددي wrf/chem در منطقه ايران
چالش هاي مديريت بحران آلودگي هواي كلانشهر تهران
بررسي تاثير ميدان هاي الكترو مغناطيسي بر ريز گردها به منظور طراحي سامانه ي كنترل ريز گردها
Association of air pollutants and genetic polymorphism on the initiation of atherosclerosis
ميزان تاثير پل هاي عابر پياده بر آلودگي هوا به وسيله شبيه سازي كامپيوتري
توسعه يك سامانه بومي مشاركتي و داوطلبانه تحت وب مكان جهت سنجش و پايش ميزان آلودگي صوتي شهري
بررسي عملكرد دستگاه تصفيه خوني در محيط هاي بسته
بررسي روشهاي كنترل صداي داخل كابين خودرو ناشي از پديده بافتينگ
بررسي رابطه شرايط آب و هوايي با غلظت آلاينده ها در شهر تهران به كمك مدلسازي فازي
بررسي روش هاي كاهش نويز آيروديناميكي در خودرو
Large eddy simulation of spanwise contaminate dispersion in the wake region of an isolated building by dynamic subgrid scale Schmidt modeling
ارزيابي اقتصادي زير ساخت هاي حمل و نقل شهري با رويكرد آلودگي زيست_محيطي(مطالعه موردي:بزرگراه صدر)
آلودگي هواي شهر تهران به الياف آزبست
مدلسازي الگوي پراكنش مونوكسيد كربن و شاخص پوشش گياهي از طريق سنجش از دور و GIS
ارزيابي سازگاري آلودگي صداي ناشي از فرودگاه امام خميني و كاربري هاي مجاور با استفاده از مدل INM
بررسي ميزان آلودگي خودروهاي ديزلي و بنزيني مورد استفاده در حمل و نقل عمومي شهر مشهد 1389
Dispersion Modeling of NOx and SOx in Phase 9 and 10) of South Pars Oilfield
حذف تركيبات آلي فرار از پساب با روش شناور سازي با هواي محلول
بررسي اثرات بهداشتي و زيست محيطي پنهان استفاده گسترده از سوخت CNG و تاثير آن بر كاهش آلودگي هوا
تحليل كاهش تاثير آلودگي هوا و صدا در محيط هاي بسته به واسطه معماري سبز
تاثير آلودگي هواي شهر تهران بر نوسانات اقليمي
استخراج ويژگيهاي ITS موفق مديريت بهينه آلودگي هواي شهر تهران با بهره گيري از تجارب جهاني
ارزيابي كمي و كيفي منابع انتشار آلاينده هاي اتمسفري در پتروشيمي بندر امام
نقش مديريت سيستم HSE در ارتقاء كيفيت هواي كلانشهر ها
روش هاي اندازه گيري نوفه ناشي از تاير و روسازي
مقايسه روسازي آسفالتي و بتني با رويكرد ميزان توليد نوفه
مكانيزم هاي توليد و افزايش نوفه ناشي از تاير و رويه
آلودگي صوتي ناشي از صنايع و مشاغل و نقش شهرداري ها در مديريت و كاهش آن
راهي مطمئن براي حفظ سلامت محيط زيستCO2EOR
بررسي نوسانات وردايست و ازن كلي جو
CO2-ECBM راهي مطمئن براي كاهش گرمايش جهاني
شهر نشيني،صنعتي شدن و كيفيت هواي آزاد در كلان شهر ها،چالش ها و راه حل ها
بررسي منشاء و اثرات پديده گرد و غبار بر استان هاي غربي و جنوبي ايران
جنگلداري شهري روشي كم هزينه جهت حذف آلودگي هاي اتمسفري
بررسي تاثير آلودگي صوتي ناشي از ترافيك بر فاكتورهاي خواب افسران پليس
بررسي تاثير مواجهه توام ا آلودگي هوا و صداي ترافيك بر روي استرس شغلي و بار كاري
بررسي بيان گيرنده 5-HT3A در سلوهاي تك هسته اي خون محيطي(PBMCs)در افراد در معرض آلودگي هوا تهران
بررسي بيا گيرنده 5_HT3a سلو هاي تك هسته اي خون محيطي (PBMCs) در بيماران آسم آلرژيك
استفاده ازنانولوله هاي كربني به عنوان جاذب درجذب بخارات جيوه درهوا
براورد ارزش منافع چنارهاي خيابان وليعصر در بهبود كيفيت هواي شهر تهران
تخمين تاثير بار ترافيكي بر انتشار آلودگي در يك قطعه بزرگراهي تهران
مدل سازي پراكندگي آلاينده هاي اصلي فاز گاز در هواي شهر تهران
 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید