انتشار مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار در پایگاه سیویلیکا

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس ۲۴۸عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۵۶۳  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

یک روش جدید برای یکنواخت سازی حلقه های سه سطحی با استفاده ازیک رویکرد تکاملی
پیاده سازی حاکمیت فناوری اطلاعات با اعمال توانمندیهای چارچوب کنترلی COBIT
استفاده از الگوریتم A* برای بهینه سازی رزرو پیشرفته درسیستم های مبتنی برمعماری سرویس گرای بلادرنگ با کاربست معماری RT-Llama
کاربست الگوریتم های موازی درحل مساله گراف متصل جهتدار
ارائه یک الگوریتم جدید موازی برای تعیین ضرایب بهینه فیلترسازی در پردازش تصویر
can you retrieve a file on the computer in your first attempt? Think to a New File Manager for Multiple Categorization of Your Information
محدودیت های طول عمر و حملات محرومیت از خواب در زیر لایه کنترل دسترسی به رسانه انتقال شبکه های حسگر بی سیم
شبکه های مخابرات نوری بی سیم در محیط هدایت نشده زیر آب
ارائه ی الگوریتم زمان بندی بهینه جهت انتقال امن داده ها دررایانش ابری با استفاده ازاتوماتای سلولی نامعین
حذف داده های تکراری در سیستم های شناسایی فرکانس رادیوییRFID) بااستفاده از روش تقسیم و غلبه فیلتر بلوم
Evaluation and Comparison of QoS Parameters in WiMAX and WiFi Networks
تغییر نقش دانش آموز در آموزش الکترونیک: موردکاوی مدارس هوشمند استان سمنان
استفاده از درخت های تصمیم جهت کاوش مفاهیم شناور درجریان داده ها
Routing in computer networks based on colony algorithm
ارائه یک پروتکلهای کنترل توپولوژی وزن دار به منظور بهبود مصرف انرژی درشبکه های موردی سیار
توازن بار در محیط محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم های فرااکتشافی
رویکردی جدید برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگربی سیم
ارائه ی مدل ترکیبی ازشبکه های عصبی جهت تشخیص بیماری
ارائه یک مدلسازی صوری ازمساله بن بست درسیستم های هم روند
بررسی حملات منع ارایه سرویس در شبکههای حسگر بیسیم
کاربرد داده کاوی درکشف کلاه برداری : مقایسه معیارها
روشی جدید به منظوررمزنگاری تصویربرمبنای آشوب و به کمک پشته
قطعه بندی شی گرا برای آشکارسازی لکه نفتی درتصویر ماهواره ایSAR
طراحی و پیاده سازی ماژول مسیریابی چندپخشی کیفیت خدمات برای شبکه های NGN درشبیه ساز NS2 با استفاده از الگوریتم اتوماتای یادگیر
طراحی یک سیستم سخت افزاری کم هزینه برای الگوریتم فشرده سازی تصویرJPEG2000
مسیریابی چندپخشی با استفاده ازالگوریتم اتوماتای یادگیر درشبکه های NGN
روشی بهینه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای کاهش هزینه های ناشی از حمل و نقل خاک در راهسازی
ارائه ی روشی به منظور بهبود فرایند آزمون نرم افزار مطرح شده دراستاندارد ISTQB با استفاده ازتلفیق مدلهای TPI NEXT و CTP
Body-centered based Human Motion Analysis
توسعه چارچوب ماتریس وب به منظور بهبود امنیت درانتشار اسناد چندرسانه ای و ارزیابی چارچوب با متد KAOS
Multi-Objective Optimal Synthesis of Four-Bar Mechanisms with Probabilistic Uncertainties using a Genetic Algorithm
طراحی و پیاده سازی یک الگوریتم ژنتیک موازی برای حل مسئله ی زمان بندی کار کارگروهی با استفاده از عاملهای نرم افزاری
دستهبندی اسناد متنی حجیم با استفاده از ترکیب درهمساز کمینه وkنزدیکترین همسایه پیشنهادی
تشخیص علائم دستنوشته برخط مستقل اززبان نوشتار و مبتنی برآموزش با استفاده از الگوریتم قطعه بندی جدید و روش ساختاری – فازی

بهبود پیچیدگی زمانی پروتکل احراز هویت متقابل برپایه هش و مقدار مخفی
ارائه مدلی مفهومی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمانهای دولتی با کمک روش دلفی
ارائه متدولوژی برای توسعه نرم افزارهای تلفن همراه با استفاده ازرویکرد توسعه مدل محور چابک
روش نوینی برای بهینه سازی در محیط های پیوسته و ایستا مبتنی بر الگوریتم جهش قورباغه
ارائه یک الگوریتم جهش قورباغه بهبود یافته با مولفه شناختی
معرفی یک شیوه ارزیابی امنیت در سامانه های رأی گیری الکترونیکی
شناسایی و دسته بندی اشیاء متحرک با استفاده از ویژگی های شکلی جدید
طراحی ضربکننده دیجیتال ۸×8 بیتی سریع با استفاده از سیستمهای عددی باینری افزونه
رده بندی ترکیبی بر اساس خوشه بندی رده بندها (رویکردی مبتنی بر داده کاوی توزیع شده )
بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از ویژگی های شکل و رنگ
ارزیابی و بهبود انتقال جریانهای ویدئویی مبتنی براستاندارد H.264 بر روی شبکه های بی سیم محلی با استفاده از پنهان سازی خطا
بخش بندی و شناسایی مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی برمبنای تکنیک های داده کاوی و مدل تحلیل RFM )مطالعه موردی: موسسه اعتباری توسعه
مدیریت داده های نامتوازن برای پیش بینی مرگ و میر در حوادث هوایی با استفاده از تکنیک های داده کاوی
الگوریتم پیشنهادی رمزنگاری مجدد با استفاده از RSA جهت افزایش امنیت درسیستم هایRFID
ترکیب تئوری مجموعه زبر و کلونی مورچگان برای پیش بینی ریزش مشتری
ارائه یکمکانیزم نظارت بر جامعیت فایل برای ماشینهای مجازی در لایه زیرساخت رایانشابری
Increasing Network Lifetime by Optimum Placement of Sensors in Wireless Sensor Networks
Developing a Recommender System and a Hierarchical View of Customers Experience Based on Review Analysis
کاهش مصرف انرژی درشبکه های حسگربی سیم با انتخاب سرخوشه ی مناسب توسط گره های فاقد سرخوشه به کمک منطق فازی
ایمن سازی متدولوژی Scrum از طریق افزودن فعالیت های امنیتی
شکستن الگوریتم رمزنگاری ویجینر با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات مشارکتی MPSO
برقراری امنیت در سرویس های پردازشی رایانش ابری با بکارگیری یک روش تصدیق در سطح برنامه کاربردی
ارائه مدلی نوین برای ارزیابی ریسک حوادث ناشی از کار و بهبود ایمنی کار با استفاده از تکنیکهای دادهکاوی؛ موردکاوی: دادههای استان قم
روشی برای تلفیق جنبه گرایی و سرویس گرایی
ارائه مدلی به منظور ارزیابی کارایی معماری نرم افزار
بهبودکارایی الگوریتم مسیریابی DSR با استفاده ازبهینه سازی پویای مسیر
معرفی آزمون جهشی و آشنایی با معایب و مزایای آن با تمرکز برکاهش هزینه های آن با استفاده از الگوریتم های تکاملی
مسیریابی چندپخشی درشبکه های کامپیوتری با درنظر گرفتن معیارهای کیفیت سرویس مبتنی برالگوریتم زنبورعسل
بهبود پروتکل مسیریابیSWRPبا استفاده از الگوریتم کولونی مورچه در شبکه های سیار موردی
بررسی نقش پارامتر های حافظه و استراتژی عامل ها در تعادل بازار با استفاده از بازی اقلیت ژنتیکی
چالشهای پیشرو درمدیریت شبکه های نسل بعد با استفاده ازپروتکل SNMP و ارائه یک راه حل براساس معماری CORBA
یک الگوریتم ترکیبی جدید مبتنی بر بهینهسازی دستهجمعی ذرات و الگوریتم فرهنگی برای محیط های پویا
ارائه روشی بهینه برای برقراری امنیت با استفاده از رویکرد کلید ترکیبی در شبکه بین خودرویی
ارائه روشی برای ارزیابی صحت رفتار معماری سازمانی
ارائه الگوریتم مبتنی برسیستم چند نخی برای ترکیب سرویس ها
توسعه یک سیستم خبره به منظور تشخیص خطا در محیط های پویا
A Novel Switch-based Approach to Implement Low Power Adders
استفاده از دسته بندهای تجمیعی برای دادههای نامتوازن و کاربرد آنها در دادههای مامایی
طراحی یک سیستم چندعاملی هوشمند برپایه مدل استدلال مبتنی برمورد پایدار دربرابر حملات رد سرویس
ملاحظات امنیتی و راهبردهای موجود در تحقق محصول نرم افزاری امن
Prerequisites to Go Through Requirement Engineering Process
طراحی یک فیلتر دیجیتال پاسخ ضربه محدود مبتنی برسیستم اعداد مانده ای با قابلیت بالای تحمل پذیری خطا
ارائه ی یک روش مسیریابی چندمسیره درشبکه های سیارموردی با استفاده ازالگوریتم کلونی زنبورهای مبتنی برتصمیم گیری فازی
ارائه الگوریتمی برای انتخاب ویژگی درداده های پزشکی با استفاده از SVM
تشخیص حرکات اجزای اصلی چهره و شبیهسازی آن در چهره رباتیکیRoboFace
معرفی یک روش جدید ابهام زدایی موجودیت ها برای محاسبه ارتباط معنایی متون
معرفی روش جدیدی برای پاسخ به سوالات زبان طبیعی مبتنی بر آنتولوژی
الگوریتم های مسیریابی درشبکه های متحمل تاخیر
Black Holes Optimization Algorithm
ارزیابی پروتکلهای مسیریابی امن در شبکههای سیار اقتضایی
ارائه ایدههای نو درجهت بهبود طراحی رابطکاربری نرمافزار
کنترل پذیرش اولویت بندی شده مبتنی بر کنترل توان لینک فراسو همراه با کنترل نرخ در شبکه های سلولی نسل سوم
بررسی روشهای طراحی و پیاده سازی شبکههای توزیع محتوا
بررسی پوشش فضا توسط حسگرهای بی سیم با دامنه های قابل تنظیم
یک روش بهینه مبتنی برالگوریتم ژنتیک برای مسیریابی درشبکه های کامپیوتری
تشخیص شیء با استفاده از تکنیک موازی سازی
استفاده ازشاخصهای مرکزی شبکه های اجتماعی برای شناسایی بازیگران پرنفوذ درشبکه های اجتماعی مجازی
بررسی حجم انتقال داده و تقسیم عادله ی پهنای بانددرتعدادی از الگوریتم های کنترل ازدحام TCP
تشخیص و جلوگیری ازحملاتSQL injection درWeb application
بهبود بینایی ربات تعقیب خط با استفاده از فیلتر وینر و مورفولوژی
معرفی الگوریتم رقابت استعماری
شبیه سازی و ارزیابی کارایی متدهای پوش وپول درچندپخشی جریان زنده اینترنتی درشبکه های نظیر به نظیر
A new approach for solving travelling salesman problem by finding optimum sub paths based on matrix segmentation
کاربرد خودکار تعامل مولفه ها درتوصیف ووارسی سیستم ها با استفاده از ابزار CoIn وDiVinE: مطالعه موردی سیستم سوخت رسانی خودروهای انژکتوری
ارزیابی و تعیین رویکرد هزینه یابی مناسب در زنجیره تامین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
پردازش ابری در روستاها
ارائه یک معماری موازی برای تشخیص لبه مبتنی برجستجوی سطحی
معرفی یک سیستم تشخیص نفوذ مبتی بر شهرت فازی
تکنیک های مختلف بازیابی تصویر بر اساس محتوا
ارائه روشی برای کاهش حجم فرمت ویدئویی MPEG برمبنای پویا کردن اندازه GOP ها
کشف کلید رمز درالگوریتم رمزنگاری هیل با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی گروه ذرات PSO
یافتن الگوهای تطبیقی گسسته و متقارن به منظور فشرده سازی اطلاعات
تکثیرپویا درگرید داده با استفاده ازالگوریتمی مبتنی برمنطق
Dynamic Bayesian Networks and Multi-Objective Genetic Algorithms
Designing an expert system to identify blood infectous disease
ارائه روشی جهت تشخیص نفوذ درشبکه با استفاده ازقوانین انجمنی و منطق فازی
بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از نظریه بازی ها
رزرو منابع در پردازش ابری با تکنیک بلادرنگ
مدلی برای انتخاب نزدیکترین چاهک درشبکه های حسگربی سیم چندچاهکی
تشخیص اتوماتیک کاراکترهای پلاک خودرو با استفاده ازتکنیک پردازش تصویرهوشمند و بهینه سازی روشهای کانولوشن درسیستم های فازی
بررسی و ارزیابی کانال های امنیتی در منطق مقاوم SABL برای اعمال حمله ی توانیDPA
ارایه یک طرح جدید برای برقراری کلید درشبکه های حسگربی سیم غیرهمگن
افزایش امنیت Port-Knockingبا استفاده از تانلینگ و پروتکل کنترل پیامهای اینترنتیSPKT+I
بررسی چندین الگوی امنیتی درمعماری سامانه خود التیام
بهینه سازی زمانبندی وظایف بر روی سیستم های چند پردازنده موازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
بیان مدلی برای امنیت داده ها درمعماری سرویس گرا
بررسی نحوه عملکرد سیستم های پیشنهادگر
شناسایی اسکناس های ایرانی با استفاده از ترازبندی و تحلیل مولفه های اصلی
ارزیابی آنتولوژی های سطح بالا توسط الگوریتم مبتنی بر محتوی
ارائه یک روش جدید برای تخصیص درخواستها بر اساس مدل صف بندیVCHS در رایانش ابری
نگاشت کارت های CRC به شبکه پتری برای ارزیابی سناریو
زبان مدلسازی یکپارچه عامل فازی
بهبود پارامتر تاخیر در الگوریتم زمانبندی نوبت گردشی وزن داردر شبکه های مبتنی بر استاندارد ۸۰۲٫۱۶
بررسی حملات لایه شبکه در شبکه های حسگر بیسیم
مدلی برای ایجاد دیکشنری لغات چندزبانه توسعه پذیر و توزیع شده با استفاده از وب درمحیطهای آموزش مجازی
ارزیابی کارایی سیستم صف M/M/1 در شبیه ساز OPNET
پیاده سازی مفاهیم مدیریت گردش کاربا شبکه پتری
کاربرد رایانش ابری و محاسبات توزیع شده در اینترنت
بررسی الگوریم های زباله روبی دربرنامه نویسی توزیع شده
کاربرد رایانش ابری در ERPو تاثیر آن جهت ارتقا و بهبود روشهای تجارت Cloud-ERP
یک الگوریتم جدید برای افزایش طول عمر شبکه مبتنی برالگوریتم خوشه بندی LEACH
طراحی یک مقایسه کننده دو بیتی با استفاده از تکنولوژی ترانزیستورهای اثرمیدانی مبتنی بر نانو لوله های کربنی
طراحی یک مبدل اعداد باینری به کد گری با استفاده از تکنولوژی ترانزیستورهای اثر میدانی مبتنی بر نانو لوله های کربنی
حاشیه نویسی تصویر براساس یک مدل آماری مبتنی بر قطعه بندی گراف
Developing a new wireless sensor network and it's application in precision agriculture
اهمیت و جایگاه مهندسی نیازمندیها در راستای نگهداری نرم افزار
افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم ثابت با استفاده از خوشه بندی پویای گره ها و سازوکار محافظت از انرژی مبتنی بر سیستم کروم
بررسی اثرات فناوری اطلاعات برابعاد ساختارسازمانی مطالعه موردی شرکت مخابرات استان گیلان
نگاهی برراهکارهای تخصیص آدرس درشبکه های بی سیم موردی
Multi Level Marketing on The Internet
ارائه الگوریتمی برای سیستم های پیشنهاد دهنده با استفاده از الگوریتم های فیلترسازی همکارانه
تحمل پذیری خطا با استفاده از کنترل فیدبک در سیستم های تعبیه شده بلادرنگ
الگوریتمی جدید در واترمارکینگ صوت با استفاده از تکنیک طیف گسترده وتبدیلات ویولت و کپستروم
Energy-Efficient Cluster-Based Routing Protocols in Wireless Sensor Networks
بهینه سازی تخصیص زیر پرس وجوها در پایگاه داده توزیعی با استفاده ازالگوریتم فرهنگی
مشکلات پوشش در شبکههای حسگر بیسیم
مقایسه ای برمحاسبات ابری و محاسبات گرید
بهبود روشنای تصاویر با استفاده ازروش ریشه گیری آلفا و تجزیه تجربی
مقایسه الگوریتم توکن رینگ و متمرکز در انحصار متقابل
بررسی ویژگیها عملکرد و ساختاربرنامه نویسی کوانتومی
ارزیابی چهارپارامتر برروی پروتکل مسیریابی AODV درشبکه های بی سیم Mesh
الگوریتم جاروب موازی برای سیستم های چندهسته ای
بهترین روش برای حفظ محرمانگی دادهها در پایگاه دادههای بزرگ با Data mining
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعیMLP در پیش بینی وضعیت تداوم فعالیت بنگاههای تجاری
امنیت در رایانش ابری
استفاده همزمان ازتوانمندی های FAEF و Val IT درپروژه های معماری سازمانی
سیرتکاملی منطق ماشینی
تشخیص نفوذ مبتنی بر تئوری مجموعه های ناهموار و شبکه های عصبی
تکنولوژی های علم بیومتریک
پیاده سازی مرکز عملیات امنیت به صورت نرم افزاری
داده کاوی سازمانی و استفاده از آن در تصمیم گیریهای سازمانی
انتخاب سرخوشه درشبکه های حسگر بی سیم با استفاده از منطق فازی
کنترل چراغ راهنمایی در ترافیک با استفاده از اتوماتای سلولی و قوانین فازی
روش های توزیع کلید در شبکه های حسگر بی سیم
بهره گیری ازماژول پلتفرم قابل اعتماد جهت برقراری امنیت دررایانش ابری
Evolutionary neural network
بهبود مدیریت مکان درmSCTP
الگوریتم تولید محافظ در سیستم های تشخیص نفوذ
ارزیابی کارایی سیستم های کشف نفوذ توزیع شده دررایانش ابری
مساله صدق پذیری و ماشین تورینگ کوانتومی تعمیم یافته
بهینه سازی تولید کلاسهای مرحله ی طراحی نرم افزار با الگوریتم ژنتیک
بررسی سیستم های مدیریت یادگیری در یادگیری الکترونیکی و مقایسه آنها
بررسی روشهای ردیابی و معرفی سیستم جستجوگر تلویزیونی مبتنی بر تصویرسازی از هدف
بررسی پیاده سازی جستجوی محتوا محور تصویر درموتورهای جستجوی تحت وب
ارائه یک پروتکل مسیریابی مقیاس پذیرمبتنی برمکان درشبکه های موردی
فیوژن داده درشبکه های حسگر بی سیم
بهبود بخشبندی گرافهای متصل به کمک ارائه عملگر ترکیب جدید در الگوریتم ژنتیک RCX
داده کاوی درشهر الکترونیک
تهدیدات درشبکه های سوئیچینگ توده ای نوری
نگاهی جدید بر ترجمه ماشینی با تاکید بر ترجمه فارسی
طراحی وپیاده سازی کنترل بیسیم سیستم خنککننده فرستنده تلویزیونی دیجیتال براساس تکنولوژیGPRSو گفتار
بهبود عملکرد پروتکل Tcp با شبیه سازی الگوریتم های Tcp Reno و Tcp Sack درصف RED با شبیه ساز Ns2
مروری برمعیار شباهت درخوشه بندی طیفی
مقایسه ساختاری رایانش ابری و محاسبات توری
سیستم جریان ویدئویی نظیر به نظیر با استفاده ازروش پوش تطبیقی درتوپولوژی شبکه نامنظم پویا
رویکرد جدیدی در استفاده از الگوریتمSPSAبرای بهینه سازی توابع
مقایسه و بررسی پروتکلهای امنیتی مبتنی برتوافق کلید گروهی درشبکه های بی سیم موردی
Providing a mechanism for detecting Persian and Arabic handwriting using networks Kohonen
ارائه الگوریتمی برای مسیریابی امن درشبکه های حسگر بی سیم
مدل توصیفی اینترنت چیزها
طرح امنیت کامل در رمزنگاری مبتنی بر هویت با استفاده ازپارامترهای بیومتریک
استگانوگرافی و معرفی و پیاده سازی یکی از روش های آن
کنترل همروندی مبتنی برقفل گذاری درسیستم مدیریت پایگاه داده XML
بررسی راهکارهای ارائه شده برای توسعه امنیت در ماشین های مجازی
چارچوبهای برجسته در معماری سازمانی و بررسی میزان تحقق آنها در صنعت
بررسی و ارزیابی راه حلهای مبتنی بر فناوری مجازیسازی برای افزایش امنیت در مراکز داده ابری
Safe approach to secure software applications in production and exchange of information
مروری برشبکه های حسگر بی سیم زیرآب
یک روش جدید زمانبندی حسگرها در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده ازقراردهی حسگرها با هدف افزایش طول عمر و پوشش شبکه
A New Algorithm for Sensor Placement in Wireless Sensor Networks Using Simulated Annealing
کشف حمله ی Sinkhole درشبکه های WSN
نقش تکنیک های داده کاوی در سیستم های تشخیص نفوذ
ارائه ی یک الگوریتم اولویت بندی اجزاء آزمایش رگرسیون
ارایه مدلی جهت بررسی تاثیر استفاده ازسیستم های اتوماسیون اداری درسازمان ها مطالعه موردی برق منطقه ای گیلان
مهندسی مجدد و فناوری اطلاعات
بررسی آزمون نرم افزار به روش آزمون جهشی به کمک الگوریتم های ژنتیک، باکتریلوژیکال و پرندگان
بررسی و طبقه بندی ویژگی های کیفی معماری خط تولیدنرم افزار
افزایش امنیت اطلاعات دررایانش ابری با بهره گیری ازفناوری مجازی سازی
نقد و بررسی اصول یافتن اسناد مشابه در مجموعه دادههای عظیم بر پایهی روشهایLSH و Minhashing ،Shingling
تکنیک های جمع آوری داده و امنیت جمع آوری داده درارتباطات شبکه های حسگر بی سیم
استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی و مسیریابی کیفیت خدمات شبکه
ارائه یک شبکه پتری رنگی از رفتار کاربران در وب با استفاده از خوشه بندی به منظور تبلیغات هدفمند
بهبود الگوریتم های پیگیری با معرفی دو الگوریتم جدید
الگوریتم تولید داده مصنوعی با استفاده از روش کوچکترین مربعات برای ارتقای عملکرد یادگیرنده
ارائه الگوریتم توازن بارجدید درمحاسبات موازی
امنیت در پردازش ابری
بررسی متدهای پیاده سازی سیستم های بانکی مبتنی برمعماری سرویس گرا
بررسی و مطالعه مقایسه ای پروتکل های مسیریابی امن پیشگیرانه برای شبکه های ادهاک موبایل
مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از امواج رادیویی گرههای همسایه
روشی برای ارزیابی دقت موتورهای جستجو
شبکه های حسگر بیسیم چندرسانهایWMSN
مروری بر مهم ترین سرویس های رایانش ابریcloud computing
پیمایشی به دو روش رمزنگاری کلید عمومی همراه با گمنامی
بررسی جامعیت داده ها درذخیره سازی ابری بهمراه ملاحظات پویایی و محرمانگی داده ها
جستجوی تقریبی از بانک های اطلاعاتی بزرگ با استفاده از شبکه های بیزین
بررسی روشهای مدیریت توان پویای نرمافزاری در محاسبات ابری
زمانبندی کارها درمحیط گرید محاسباتی با استفاده ازالگوریتم کرم شب تاب
بررسی روشهای مختلف برای افزایش دقت تشخیص پلاک خودرو
روشی نوین برای افزایش سطح کیفیت سرویس در سیستم مدیریت محاسبات ابری مبتنی بر قیمت گذاری با نرخ ثابت با استفاده از تنظیم بار
نهان نگاری اطلاعات در تصاویر دیجیتال در حوزه کرولت
طراحی شمای رمزنگاری جزئی برای مؤلفه های چندرسانه ای
مقایسه کارایی پروتکل های مسیریابی تعادل بار ترافیک گرا در شبکه های سیار موردی
بهینه سازی الگوریتم هافمن با توسعه دو بخشی
بررسی مشخصات بهینه رسانههای اجتماعی در حوزه سلامت مطالعه موردی: جامعه آلزایمری
بررسی و مقایسه پروتکلهای امنیتی درتکنولوژی های WAPو I-Mode
ارائه یک رویکرد توزیع شده برای بهبود کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بیسیم
بررسی تاثیر بکار گیری ERPدر کارخانه پارس خزر و علل شکست آن
ارائه روشی نوین برای انتخاب مسیربهینه درشبکه های موردی سیار
مهارت های داده کاوی در محاسبات بیوانفورماتیک کاربردی
بررسی تکنیکهای موجوددرشناسایی هرزنامه ی تصویری
روش پیاده سازی شبکه های محلی بر اساس استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
ارائه مدل نوین آزمون نرم افزار درمهندسی نرم افزار مبتنی برمولفه
بررسی نقش IPV6در شبکه هایNGN
الگوریتم های مکان یابی برای چالشهای آدرس دهی درمدارات مجتمع سه بعدی
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید