مشاهده مجموعه مقالات دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی در سیویلیکا

مجموعه مقالات  دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و ساز های دریایی  در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و ساز های دریایی   29 تا 1  آذر ماه   1391  توسط سازمان بنادر و دریانوردی  و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس 224عنوان مقاله تخصص

http://www.callforpapers.ir

دهمين همايش بين المللي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي

ی شامل 2019  صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و ساز های دریایی 

بررسي تاثير مقادير مختلف پارامترهاي هيدروديناميكي موج بر روي ضريب عبورموج موج شكن شناور پانتوني با استفاده از مدلسازي عددي
مدلسازي انتشار سونامي ناشي از زلزله در منطقه غربي فرورانش مكران با استفاده از مايك 21
شبيه سازي امواج سونامي و برهمكنش آنها با ساحل برمبناي مدل هيدروديناميك ذرات هموار
بررسي تاثير ارتفاع تاج در ميزان انتقال و عبور امواج از موج شكن شناور با استفاده از روشSPH
شبيه سازي عددي جريان اطراف سيلندر دايره اي به روشSPH
برآورد خطا و اصلاح امواج شبيه سازي شده در خليج فارس براي شرايط اقليمي متفاوت
بررسي الگوي انتقال رسوب در مصب ها تحت تاثير امواج با استفاده از مدل عددي
تحليل ديناميك يك شناور و محموله مغروق متصل با كابل تحت تاثير امواج نامنظم
بررسي و امكان سنجي استحصال توان موج در آبهاي شمال و جنوب ايران
شبيه سازي عددي شكست و روگذري موج بر روي سازه هاي ساحلي به روش هيدروديناميك ذرات هموار
مقايسه سازي و پيش بيني ارتفاع موج شاخص درياي خزر با نظريه آشوب
بررسي آزمايشگاهي اندركنش امواج آبي سطحي و ورق هاي شناور روي آب
مطالعه اقليم موج خليج بوشهر، خليج فارس
بررسي مدل ايرانيPMO Dynamic در خليج بوشهر، خليج فارس
روش محاسبه سريع سري زماني درازمدت موج نزديك ساحل و تلاطم حوضچه بندر آزمون كارايي: مطالعات جفره، رمين و بريس
مدلسازي عددي پخش لكه نفتي در نواحي كم عمق نزديك ساحل
مدل سازي عددي سيلاب سونامي ناشي از زلزله احتمالي در ناحيه فرونشست مكران ( مطالعه موردي منطقه بريس)
تحليل و بررسي الگوي باد سواحل شمالي خليج فارس بر اساس بادهاي نظامند، نسيم دريا و نسيم خشكي
بررسي آبگرفتگي خليج چابهار در اثر سونامي ناحيه فرورو مكران
نوسانات سريع درياي خزر و تغيير شكل مورفوديناميكي مصب رودخانه ها
بررسي تأثير احداث جتي هاي طويل بر روي تغييرات خط ساحلي مطالعه موردي سواحل شرقي بندرعباس
بررسي نحوه تشكيل و توسعه ريپل ها در بستر كانال هاي ناوبري مطالعه موردي كانال ناوبري بندر سجافي در رودخانه زهره
معادله خط ساحلي با توجه به تغيير فاصله موج شكن مستغرق نفوذ ناپذير ازساحل
تاثير جريانات ناشي از امواج بر بنادر احداث شده در محدوده سواحل خليجي كوچك مطالعه موردي بندر بستانو
تاثير تغييرات تراز آب درياي خزر بر رسوبگذاري در بندر نوشهر
بررسي و تحليل ريخت شناسي دلتاي رودخانه مند
13 الگوي برآورد متوسط رطوبت نسبي روزانه در نواحيسواحلي ايران
كنترل كيفي دادههاي هواشناسي و اقيانوس شناسي دادههاي بويه موج نگار آستارا در آب عميق
مطالعه روند گرمايشزمين با بررسي تغييرات دماي سطحي در خليج فارس و درياي عمان
تحليل همزمان اطلاعات موج، جريان و جزرومد منطقه گناوه بر اساس اطلاعات اندازهگيري پروژه پايش وشبيه سازي بخشي از سواحل استان بوشهر
حل ضرايب طيف انرژي انعكاس يافته و ضريب انعكاس امواج نامنظم دريا از موج شكن هاي متخلخل
تحليل پروفيل جريان آب در منطقه بندر پهل بر اساس اطلاعات اندازهگيري 25 ساعته پروژه پايش و شبيه سازي سواحل استان هرمزگان
طبقه بندي استاندارد اكولوژيك سواحل استان مازندران (محدوده نوشهرتا بابلسر) در جنوب درياي خزر بر اساس مدل طبقه بندي استاندارد اكولوژيكي مناطق ساحلي – دريايي(CMECS با بكارگيري GIS)
ارائه روش مديريت آب توازن كشتي در خليج فارس با استفاده از روشFUZZY TOPSIS
پايشتغييرات نواحي ساحلي با استفاده از ادغام اطلاعاتماهوارهاي (مطالعه موردي بخشي از سواحل جنوب ايران )
ارائه رويكردي فازي ازMCDM جهت تجزيه و تحليل مشكلات مديريتيكپارچه نواحيساحلي (مورد مطالعه: 4 شهر ساحلي استان مازندران)
پهنهبندي آسيب پذيري نوار ساحلي سيستان و بلوچستان بر اساس كانونهاي تهديد كننده
ارزيابي حساسيت فيزيكي نوار ساحلي استان مازندران بر اساس شاخص حساسيت زيست محيطي (ESI)
پهنه بندي كاربري اراضي ساحلي در حوزه ي گردشگري با رويكرد توسعه ي پايدار
آمايش زيست محيطي حوضه ساحلي رامسر
تعيين كاربري مطلوب در پهنه كشاورزي در مطالعات مديريت يكپارچه مناطق ساحلي كشور(نمونه موردي استان گيلان
مديريت يكپارچه منطقه ساحلي؛ ضرورتي اجتناب ناپذير در افزايش توانمندي مناطق ساحلي كشور
اكوتوريسم و مديريت يكپارچه مناطق ساحلي در جزاير با قابليت گردشگري – مطالعه موردي: جزيره هرمز
بررسي ساختار بازار فعاليتهاي سرمايهگذاري پايانه هاي كانتينري و نفتي با استفاده از شاخص هرفندال (مطالعه موردي مجتمع بندري شهيدرجايي)
مدل سازي سيستم حمل و نقل كانتينري (فيدرينگ) بندر شهيد رجايي بارويكرد سيستم دايناميك
بررسي تاثير تغيير اقليم بر روند بلند مدت انتقال رسو ب معلق در حوضه آبريز درياچه اروميه
كاهش خسارت آلودگي حاصل از نشت نفت با تعيين چيدمان بهينه يدككشهاي پاكسازي نفت در دو منطقه جزيره خارگ و بندرعسلويه
بررسي امكانات و توانايي مقابله با آلودگي نفتي و مواد خطرناك و سمي در بندر چابهار (با ارائه پيشنهاد در جهت بهبود آنها)
شناسايي، طبقه بندي و كدبندي بيوتوپ هايBiotope نوار جنوبي سواحل درياي خزر- استان مازندران (منطقه نوشهر- بابلسر)، بر اساس مدل طبقه بندي استاندارد اكولوژيك ساحلي – درياييCMECS) با بكارگيري سامانه اطّلاعات جغرافياييGIS)
بررسي تغييرات خط ساحلي درياي خزر در محدوده بندر اميرآباد
ارزيابي تغييرات بلند مدت خط ساحلي شهرستان تنكابن طي سالهاي 1984 و 2010
شناخت فرايندهاي كرانهاي سواحل استان هرمزگان به منظور تصميم گيريهاي مهندسي سواحل
ارزيابي دقت نقشه هاي برآورد خطر سيلاب ساحلي با استفاده از مدل رقومي ارتفاع(DEM منطقه موردمطالعه سواحل جنوب شرقي ايران (استان سيستان و بلوچستان)
استفاده ازGIS و ارزيابي چند معياره جهت تعيين حساسيت مناطق ساحلي استان مازندران به ريزشهاي نفتي
ساماندهي، تحليل و پردازش آمار لايروبي بنادر ايران
انتخاب بهترين مكان احداث اسكله نفتي در شهرستان بوشهر با استفاده از روش تحليل شبكه اي
ارائه يك الگو براي جانمايي و چيدمان داخلي بنادر مطالعه موردي يك بندرفرضي
شبيه سازي گسسته پيشامد بندر شهيد رجايي و بهبود سيستم خدمت دهي آن
روش شناسي انجام مطالعات شناخت پتانسيلها و بازار در ارتقاء بنادر كوچك (مورد مطالعاتي بندر شيوء)
پيشبيني پايداري عرض تغيير شكليافته موجشكن با استفاده از شبكه عصبي استاتيكي
ملاحظاتي پيرامون طراحي ژئوتكنيكي موجشكنهاي تركيبي: مطالعه موردي
ارزيابي تعدادي از آئين نامههاي موجود در زمينه طراحي كانال دسترسي بندر و مطالعه موردي
ارزيابي و اصلاح مدل تخمين عمر مفيد ارائه شده توسطFIB براي شرايط محيطي و مصالح خليج فارس
مطالعه پارامتريك رفتار لرزهاي شمعها با در نظر گرفتن گسترش جانبي در خاكهاي چند لايه
كاهش تغير شكل لرزه اي ديوارهاي ساحلي مهار شده با استفاده از تراكم خاك پشت آنها
شبيهسازي عددي گروه شمعهاي مايل و تعيين اندركنش بين شمعها
كارآمدي راهكارهاي مختلف كاهش فرورفت موجشكن تودهسنگي در بسترهاي سست مطالعات موردي: پروژههاي تپهرشادت، بوالخير و شاهعبدالله
ارزيابي سطح عملكرد اسكله دلفيني بندرخليج فارس
مشخصات فني خاك خود متراكم و كاربرد آن در سازه هاي دريايي
بررسي آزمايشگاهي تأثير پارامترهاي موج بر تغيير شكل ديوار ساحلي سكويي شكل پذير تحت امواج نامنظم دريا
بررسي آزمايشگاهي اندركنش موج و ديوار دريايي با استقرار موجشكن مستغرق در جلوي ديوار
مقايسه ميان مقاومت چسبندگي ميلگرد هاي آجدار فولادي وgfrp در جهت بكارگيري مصالح نوين درساخت سازه هاي ساحلي
تجربياتي در طراحي و اجراي اسكله هاي شمع و عرشه با قطعات پيشساخته
مشكلات پهلوگيري شناورهاي از نوع بارج و ارائه راهكار براي اصلاح سيستم ضربه گير آنها
شناسايي، بررسي و تهيه بانك اطلاعات جغرافيايي معادن سنگ حاشيه سواحل جنوبي ايران جهت احداث موجشكن
ارزيابي پايداري شيب داخلي موجشكنتحت تاثير روگذري، بر اساس مدلسازيفيزيكيو مقايسه با روابط تجربي مطالعه موردي: موجشكنهاي طرح توسعه بندر انزلي
مروري بر روشهاي طراحيو ساخت جزيرههاي مصنوعيو تمهيدات لازم جهت كاهش پتانسيل روانگرايي و نشست
تخمين ضريب اندركنش در شمع هاي اسكله ها به كمكآناليز بازگشتي
تدقيق ضريب تصحيح معادله پيش بيني زمان ترك خوردن پوشش بتن مسلح تحت اثر خوردگي ميلگرد
بررسي اثر كربناسيون در تغيير مشخصات فيزيكي بتنهاي حاوي دوده سيليس
بررسي روند توليد شمعهاي سانتريفوژ و مزاياي كاربرد آن در احداث اسكله هاي شمع و عرشه
مقايسه عملكرد بتن هاي توانمند سه جزئي و دوجزئي جهت ساخت سازه هاي بندري در شرايط محيطي خليج فارس
تاثير شوري هاي مختلف بر رفتار جذب آب در چند سازه آردچوب – پلي پروپيلن بازيافتي
ارائه الگوي بهينه طراحي ديوار حائل مسلح شده با ژئوسنتتيك تحت اثر بار زلزله
پيشنهاد طرح بهينه در ديوار حائل مسلح شده با ژئوگريد با در نظر گرفتن نتايج تحليلي استاتيكي و ديناميكي
تاثير تيمار روغن گرمايي بر ويژگيهاي مكانيكي چوبهاي راش و نراد
امكانسنجي فني و اقتصادي احداث نيروگاه جزر و مد در سواحل جنوبي ايران (مطالعه موردي بندر ماهشهر)
بررسي و تحليل انرژي حاصل از امواج دريا و كاربرد آن در سواحل چابهار
بررسي آزمايشگاهي تاثير درجات آزادي انتقالي خطوط لوله زير دريايي بر فرآيند آبشستگي تحت اثرجريان ماندگار
آناليز اندركنش امواج و جريان با رايزرسكوي دريايي به روش مودال
تاثير صفحاتHEAVE بر روي رفتار هيدروديناميكي سكوي نيمهشناور اميركبير
بررسي مقايسه اي سكوهاي ثابت فلزي با شمع هاي پيراموني در برابر شمع هاي پايه اي
مدلسازي اندركنشامواج تنها با پايه سكوي ثابت با استفاده روش هيدروديناميك ذرات هموار
مدلسازي عددي آبشستگي پيرامون گروه سهتايي از شمعهاي استوانهاي تحت اثر جريانهاي دريايي
تأثير توزيع دقيق و تقريبي طيف ميانگين شرطي در برآورد پاسخ احتمالاتي سازهها مطالعه موردي سكوي(SPD 2)
بررسي اثر كنترلر نيمه فعالMRدر كاهش پاسخ لرزه اي جكت سيري تحت زلزله كوبه
شناسايي سيستم سكوهاي دريايي و معرفي روش جديد براي بررسي امكان تشخيصآسيب با استفاده از نتايج آزمايشات انجام شده در خليج فارس
شبيه سازي عددي بررسي اثر سرعت جريان و زبري لوله بر جريان پايدار اطراف خط لوله واقع بر بستر صلب
بررسي تاثير نيروهاي هيدروديناميكي بر پايداري خطوط لوله بستر دريا در منطقه عسلويه
كاوشهاي ژئوتكنيكي كمهزينه و سريع بكارگيري شده در پروژه بنادر چندمنظوره مطالعات موردي: پروژههاي بوطاهري، حشم و بوالخير
بررسي مقايسه اي رفتار برشي ماسه كربناته و سيليكاته با استفاده از آزمايش سه محوري
شبيهسازي و صحتسنجي ريزش نفت در خليج فارس با رجوع به حادثه خروج نفت از حوزههاي نفتي كويت
تبادل ديتا از طريق باندHF
سنجش اثربخشي حرا كاري پهنه گلي بندر امام خميني (ره) با هدف بهسازي فضاي منطقه كرانه اي
ارزيابي زيست محيطي احداث پايه هاي پل خليج فارس در جنوب كشور
ارائه مقررات زيستمحيطي در حين اجرا، بهرهبرداري و پايش مارينا در سواحل جنوبي كشور
انبار داده هاي دريايي و بهره برداري از آن در شبكه عصبي مديريت دريايي
مدل سازيعددي 2 – بعديانتقال و پخش آلودگي با روش تفاضلات محدودبصورت صريحExplicitدر محيط دريا
مدلسازي عددي 1- بعدي جريان و آلودگي در كانال با روش تفاضلات محدود و با مدل Uncoupled
نقش و جايگاه بازرسي كشتي ها در تامين ايمني دريانوردي و حفاظت از محيط زيست دريايي
عوامل موثر در ارتقاء ايمني دريانوردي در شناورهاي غير كنوانسيوني
بررسي پديده كشند قرمز در خليج فارس و درياي عمان با نرم افزار يك بعديPROBE 1
بررسي غلظت فلزات سنگين(نيكل و واناديوم) درآب و رسوبات سطحي زون ساحلي جزيره لاواندر خليج فارس
كاربرد ارزيابي سيستماتيك ايمنيFSAدر مديريت ايمني و حفاظت دريايي
بررسي اثرات زيست محيطي احداث و لايروبي آبراههها به منظور احياء تالاب انزلي
بررسي اثر آلودگي فلزات سنگين ناشي از فعاليتهاي نفتي درخليج فارس بر روي رسوبات كربناته بستر دريا
بهبود عملكرد دستگاه ارسال كننده موقعيت اضطراري راديويي در دريا
درآمدي برمخاطرات طبيعيمناطق ساحلي و نقش آنها درتوسعه پايدارسواحل (با تاكيدبرسواحل ايران)
اكوسيستم درياي خزر و عوامل تخريب كننده آن
بررسي آلودگي در سواحل قشم و اثرات زيستمحيطي كارخانه آهن اسفنجي
كاربرد روش دلفي(Delphi)در انتخاب عوامل موثر در مكانيابي زيست محيطي اسكله نفتي (مطالعه موردي: بندر بوشهر
تشخيصتركهاي خستگي در اعضا و اتصالات سازهي سكوي دريايي پايه ثابتبا استفاده از امواج سطحي فراصوت (LambWave)
طبقه بندي پيمانكاران مجتمع بندري امام خميني براساس آناليز درجه آسيب پذيري
كاربرد سيستم خبره مركب جهت بازرسي و سلامت سنجي بدنه شناور بر مبناي تشخيصسيگنال صوتي – الكترومغنا طيسي
نقش داده هاي هيدروگرافي در كنوانسيون حقوق درياها
سنجش و تحليل آلايندههاي هوا در بندر امام خميني (ره)
سنجش و تحليل آلايندههاي هوا در بندر شهيد رجايي
تاثير تخليه پساب دستگاه هاي آب شيرين كن جزيره كيش بر ماكرو بنتوزهاي محدوده تحت اثر پساب
بررسي ميزان و نحوه پراكنش عناصر سرب، روي و كروم در اسكلههاي شهيدبهشتي و شهيدكلانتري چابهارواقع در جنوب شرق ايران
مطالعه غلظت بنزوb فلورانتن ، بنزوk فلورانتن بنزو a آنتراسن و بنزو a پايرن دررسوبات شمال خليج فارس بوشهر
شبيهسازي عددي تاثير جريانات زير سطحي بر نحوه گسترش پديده كشند قرمز در خليج فارس
مدلسازي پخش آلودگي ناشي از پساب كارخانجات آبشيرين كن در دريا
پايش آلاينده هاي ناشي ازتخليه پسابهاي خروجي صنايع مستقر در منطقه عسلويه (مجتمع هاي گازي وپتروشيمي) در آب و رسوبات ساحلي و اثرات آنها روي موجودات پلانكتوني در منطقه عسلويه استان بوشهر
استفاده از طرح نمونه برداري نامتقارن در بررسي الگوي تغييرات مكاني فلزات سنگين در رسوبات درياي پروژه موج شكنهاي جنوب
شبيه سازي رياضي الگوي جريان هاي جزر و مدي و پخش و انتشار آلودگي نفتي در خليج بوشهر
انتقال مرجانهاي واقع در محدوده طرح توسعه بندر شهيد بهشتي چابهار
بررسي صفات زيستي و عوامل تهديد كننده لاك پشت هاي دريايي منقار عقابي(Hawksbill Turtle) در جزيره كيش
بررسيارتباط ژنتيكيلاك پشت هايمنقار عقابيخليجفارس (جزيره قشم) با لاك پشت هايمنقار عقابيساير نقاط دنيا
استفاده از كشتيهاي مغروق به عنوان زيستگاه هاي مصنوعي؛ فرصت يا چالش
هيدروكربن هاي آروماتيك حلقويPAHs)در رسوبات سطحي ناحيه جزرومدي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس شمالي
مدلسازي عددي امواج ناشي از باد در تنگه هرمز با استفاده از مدلWAVEWATCH-III
SIMULATION OF SPILLINGBREAKINGWAVES
USING A TWO-EQUATION TURBULENCE MODEL TO STUDY IRREGULAR WAVE BOTTOM BOUNDARY LAYERS
EL NIÑO AND LA NIÑA EFFECTS ON WEATHER CHANGES IN SOUTHEASTERN RAN (CASE STUDY: CHABAHAR)
INVESTIGATION AND COMPARISON OF PERSIAN GULF CURRENTS BY FIELD AND SATELLITE DATA
THREE DIMENSIONAL HYDRODYNAMICMODELING OF THE CASPIAN SEA
SIMULATION OF WAVE CHARACTERISTICS IN CASPIAN SEA USING SWAN
STABILITYOFCOASTALDEFENCESDURINGTHE2011TOHOKU TSUNAMI INJAPAN
THE EFFECT OF CASPIAN SEA WATER LEVEL CHANGES ON NOWSHAHR HARBOR SEDIMENTATION
FORECASTING SCOUR DEPTH OF STANDING WAVES VERTICAL BREAKWATERS USING SVMS
ASPHALTENE PRECIPITATION DUE TO PRESSURE DEPLETION IN UNDERSEA PIPELINES
SIMULATION OFWAVE BREAKINGBY SPHMETHOD COUPLEDWITH LES TURBULENCEMODELING
WAVE-INDUCED FLUIDIZATION OF COHESIVE SEDIMENT BEDS
NUMERICAL INVESTIGATION OF EFFECTIVE HARBOR GEOMETRY PARAMETERS ON SEDIMENTATION INSIDE SQUARE HARBORS
SEDIMENT WITH BIOFILM: AN EXPERIMENTAL STUDY ON EROSION AND DEPOSITION
SEDIMENT CONSTITUENT ANALYSIS; APPLICATION OF A NEW ‘TOOLBOX’ FOR THE STUDY OF IRANIAN COASTLINES
DETERMINATION OF THE MOST EFFECTIVE PARAMETERS ON SCOUR DEPTH AT SEAWALLS USING GENETIC PROGRAMMING (GP)
INVESTIGATION ON RESISTANCE OF A BULK CARRIER VESSEL USING CFD METHOD BY VOF MODEL
STUDY OF DESIGN WATER LEVEL ELEVATIONS IN HOTSPOTS OF HORMOZGAN COASTLINE
CORRELATING IRANIAN BUOY AND OCEANOR BUOY WITH ANALYTICAL COMPARISON
COMBINATION OF LARGE-SCALE AND LOCAL SHORELINE CHANGE STUDIES FOR HORMOZGAN COASTLINE AND QUSHM ISLAND AT THE NORTHERN PERSIAN GULF
EVALUATION OF PHYSICAL SENSITIVITY OF MAZANDARAN COASTLINE BASED ON ESI
3D NUMERICAL SIMULATION OF INTERACTION OF FULLY NONLINEAR WATER WAVES WITH FINITE FLOATING ELASTIC PLATE
EFFECT OF SEA LEVEL RISE ON SALTWATER INTRUSION IN AN UNCONFINED COASTAL AQUIFER
REVIEW OFMARKET STRUCTURE FOR INVESTMENT ACTIVITIES IN CONTAINER AND OIL TERMINALS BY USING HERFINDAHL INDEX (CASE STUDY RAJAEE PORT COMPLEX
A HYDROGRAPHIC APPROACH TO SAFETY OF NAVIGATION
DEVELOPMENT 3D MODEL OF ADAPTATION OF COASTAL ZONE OF AZERBAIJAN AT THE VARIOUS LEVELS OF CASPIAN SEA
STANDARD CLASSIFICATION OF COASTAL ECOLOGICAL MAZANDARAN PROVINCE (RANGE NOWSHAR-BABOLSAR) CLASSIFICATION BASED ON ECOLOGICAL STANDARDS IN THE SOUTHERN CASPIAN SEA COASTAL-MARINE AREAS (CMECS), USING (GIS)
IDENTIFICATION, CLASSIFICATION AND CODING OF BIOTOPE SOUTHERN STRIP OF THE CASPIAN SEA COAST-MAZANDARAN PROVINCE (REGION NOWSHAHR-BABOLSAR), BASED ON COASTAL-MARINE ECOLOGICAL CLASSIFICATION STANDARD (CMECS), USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (GIS)
MODEL FOR PROCUREMENT OF PORT’S MODERN EQUIPMENT
BERTH ALLOCATION IN CONTAINER PORTS: A PARTICLE SWARM OPTIMIZATION (PSO) BASED APPROACH
PRESENT SITUATION OF COASTAL STRUCTURES IN HORMOZGAN PROVINCE, IRAN
REHABILITATION OF EXISTING SEAWALL IN FUJAIRAH TO WITHSTAND CYLONE CONDITIONS
INVESTIGATION OF INTERACTION BETWEEN SEA WATER AND CRUDE OIL IN OPEN ENDED STORAGE TANKS USING BOUNDARYELEMENT METHOD
USING MICRO PILES FOR LIQUEFACTION MITIGATION IN LOW COMPACTED SANDY SOILS FOR ONSHORE STRUCTURES , CASESTUDY: KOOHESTAK FISHERY HARBOR
SOIL IMPROVEMENT OF RECLAIMED LAND AND WEAK FOUNDATIONS BY VIBROFLOTATION
EFFECT OF THE CONCRETE STRENGTH ON THE CONCRETESTEEL BOND IN CONCRETE FILLED STEEL TUBES
ENHANCED MONTE CARLO JOINT PROBABILITY ANALYSIS OF TIDE, STORM SURGE AND WAVE HEIGHT IN CHABAHAR
INCREASING OF BERM BREAKWATER STABILITY BASED 2D AND 3D PHYSICAL MODELING TESTS RESULTS: CASE STUDY OF SHAHID BEHESHTI BREAKWATER
NUMERICAL ANALYSIS OF THE STABILITY OF BREAKWATER ARMOR UNITS DUE TO SEA WAVE ATTACKS
HYDRAULIC AND NUMERICAL MODELING OF THE PERFORMANCE OF -TYPE FLOATING BREAKWATERS
NUMERICAL MODELING OF MATERIAL DUMPING DURING BREAK WATER CONSTRUCTION USING SPH
INVESTIGATING FIXED FLOATING BREAKWATER RESPONSE TO WAVES ACTION USING A SIMPLIFIED ANALYTICAL MODEL
STABILITY ANALYSIS OF CONCRETE SEAWALLS AGAINST EARTHQUAKE FORCES
ISPH NUMERICAL MODELING OF NONLINEAR WAVE RUN-UP ON STEEP SLOPES
THE EFFECT OF CEMENT CONTENT ON CONCRETE PERFORMANCE IN CORROSIVE ENVIRONMENTS
INVESTIGATION OF FLEXURAL – TORSION INSTABILITY OF PILES BY MODIFIED NEWMARK METHOD
INVESTIGATION OF ELASTIC SHORT – TERM STABILITY OF RINFORCED AND COMPOSIT CONCRETE PILES BY MODIFIED NEWMARK METHOD
A COMPARISON BETWEEN THE BOND STRENGTH OF RIBBED STEEL BARS AND GFRP BARS IN THE APPLICATION OF NEW MATERIALS IN THE CONSTRUCTION OF COASTAL STRUCTURES
DESIGN OPTIMIZATION OF THE PROTECTION RUBBLE MOUND SEAWALL OF SHAHID BEHESHTI PORT BY PHYSICAL MODELING TESTS RESULTS
SEABEES AROUND THE WORLD
FEASIBILITY OF OFFSHORE WIND TURBINE INSTALLATION IN PERSIAN GULF
EXPERIMENTAL STUDY ON VIV DYNAMICS OF A FLEXIBLE CYLINDER IN UNIFORM CROSS-FLOW
EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF GEOMETRIC SCFS IN INTERNALLY RING-STIFFENED TUBULAR KT-JOINTS OF OFFSHORE STRUCTURES
LIMITATION BETWEEN LINEAR AND NONLINEAR MODELS FORSURGE MOTION OF TLP
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF INTERACTION BETWEEN SURFACE SHALLOW WATER WAVES AND FLOATING PLATES
WATER LEVEL VARIATION DUE TO GLOBAL WARMING AND THE EVALUATION OF OFFSHORE JACKET STRUCTURE’S ELEMENTALBEHAVIOR
SUBSEA FREE SPAN PIPELINE DAMAGE DETECTION BASED ON WAVELET TRANSFORM UNDER ENVIRONMENTAL LOAD
EFFECT OF CORROSION ON LOAD CARRYING CAPACITY AND BUCKLING BEHAVIOR OF LOCALLY CORRODED OFFSHORE TUBULAR MEMBERS
EXPERIMENTAL STUDY OF WIV OF UNIFORM CYLINDERS IN TANDEM ARRANGEMENT
NUMERICAL MODELING OF WAVE- FLOATING BODY INTERACTION USING FICTITIOUS DOMAIN METHOD
MODELING AND NUMERICAL INVESTIGATION OF STEEL TUBES RETROFITTED WITH FRP LAMINATES
NUMERICAL MODELING OF SCOURING AROUND THE TRIO OF CYLINDRICAL PILES UNDER THE SEA CURRENTS
DESIGN OF ROBOT FISH BY USING RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES OF LIVE FISH FOR INSPECTION AND MAINTENANCE OFPIPELINES ON THE SEABED
THE IMPROVEMENT OF MECHANICAL PROPERTIES FOR SOFT CLAYEY SOILS BY ELECTROKINETIC GEOSYNTHETIC (EKG) IN PERSIAN GULF WATER CONDITION
PIPELINE UPHEAVAL BUCKLING IN CLAYEY BACKFILL USING NUMERICAL ANALYSIS
2DV NONLINEARK-Ε TURBULENCEMODELING OF STRATIFIED FLOWS
EFFECT OF CYCLIC STRESS RATIO ON THE PROCESS OF APPROACHING TO LIQUEFACTION IN ANZALI SHORE SAND
APPLIED MODELING OF COMPUTATIONAL FLUID DYNAMIC FOR ECO-LAB CONCENTRATION CHANGES WITH SEDIMENT TRANSPORT(CASE STUDY SHADEGAN LAKE
STRUCTURAL SURVEY OF GOMISHAN INTERNATIONAL LAGOON USING COASTAL AND MARINE ECOLOGICAL CLASSIFICATION STANDARD
SHIP’S VETTINGAND IT’S EFFECTON SAFETY OF SEA TRANSPORTATION
FAMILIARITYWITHMARINE NAVIGATION AND PILOTING SYSTEM AND ASSESSMENT OF ITSMAIN COMPONENTS INMARINE OPERATIONS
THE NEED FOR REVISING METHODS FOR INVESTIGATION OF MARITIME CASUALTIES’ STATISTICS IN ORDER TO DEVELOP A MARINE POLICY
AN INVESTIGATION ON POLLUTION IN COASTAL AREA OF QESHM ISLAND AND ENVIRONMENTAL IMPACT OF HBI
THE ROLE OF SATELLITE COMMUNICATIONS ON MARINE SAFETY
STUDY OF BARNACLES BIOLOGY AND INVESTIGATION OF NOVEL MARINE ANTIFOULING COATING
AN OVERVIEWAND ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF USING GEOTUBES IN DIKE CONSTRUCTION
MODELING NONLINEAR WATER WAVES IN A NUMERICAL WAVE TANK USING LOCALIZED RBF-DQ METHOD
INTEGRATED NUMERICAL MODELING OF OIL SPILLS, SEDIMENTATION ANDTRANSPORT OF OIL IN SEDIMENT LADEN IN MARINE WATERS
RELOCATION OF CORALS LOCATED IN LIMIT OF DEVELOPMENT PLAN OF SHAHID BEHESHTI PORT
PHYLOGENETIC OF HAWKSBILL TURTLE IN PERSIAN GULF (QUESHM ISLAND) WITH HAWKSBILL TURTLE INTHE WORLD
THE INVESTIGATION OF BIOLOGICAL ASPECT AND THREAT FACTORS HAWKSBILL TURTLE IN KISH ISLAND
STUDY ON TSUNAMI FLOOD OCCURRENCE DUE TO MAKRAN SUBDUCTION ZONE (CASE STUDY BERIS
INVESTIGATION AND FEASIBILITY STUDY OF EXTRACTING WAVE POWER IN NORTHERN AND SOUTHERN SEA WATERS OF IRAN
 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید